4

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SUKAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH SEREMBAN

MOHD JAFLUS BAHARI Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Maktab Perguruan Islam

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seremban. Kajian ini ingin melihat faktor menghalang dari segi faktor struktur, faktor interpersonal dan interpersonal pelajar. Data kajian yang dikumpul diproses dengan menggunakan program SPSS versi 11.5. Statastik deskriptif iaitu frekuansi, peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. Sementara itu, stastik inferansi dan ujian t digunakan bagi melihat perbezaan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina, ujiant digunakan. Bagi melihat perbezaan di antara faktor penghalang faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan. Ujian Anova sehala pula digunakan bagi melihat perbezaan faktor penghalang iaitu faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Seramai 160 responden yang terdiri daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban telah dipilih secara rawak. Secara umumnya didapati faktor struktur merupakan faktor utama yang menjadi faktor penghalang dalam penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal dengan jantina. Manakala terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang interpersonal danintra personal dengan bangsa. Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan set soal selidik bagi mengumpulkan data.

5

PENGENALAN

Kokurikulum di sekolah telah menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia ketika ini. Ianya telah menjadi satu kegiatan yang diwajibkan kepada setiap pelajar di semua sekolah menengah dan sekolah rendah. Aktiviti kokurikulum dianggap penting sebagai alat untuk memenuhi hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang terdiri dari berbilang kaum. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) telah menyatakan bahawa semua pelajar hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian yang lebih aktif dalam aktiviti kokurikulum. Setiap pelajar perlu menyertai satu badan beruniform, satu sukan atau permainan dan satu kelab atau persatuan di sekolah.

Antara tujuan aktiviti kokurikulum diadakan di sekolah ialah untuk memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar yang akan membantu mereka dalam mencapai kehidupan yang sempurna. Menurut Falsafah Pendidikan Negara dalam usaha melahirkan pelajarpelajar yang seimbang dalam aspek rohani, jasmani dan intelek, kokurikulum dapat menyumbang untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari semua segi tersebut. Menurut Mohd Sofian, Aminuddin & Borhan (2002) kokurikulum merupakan suatu pelengkap

kepada kehendak dan keperluan kurikulum di mana ia menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran, pengetahuan dan nilainilai yang telah dipelajari semasa pembelajaran di bilik darjah.

Kajian ini akan melihat sejauh manakah faktor-faktor yang menghalang dan mempengaruhi penglibatan mereka dalam aktiviti kokurikulum. Selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan yang memberi penekanan kepada pelajar-pelajar terutama mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke universiti. Akademik akan diberi keutamaan dan ianya selaras dengan sistem meritrokrasi bagi kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Di dalam kajian ini penyelidik akan mengkaji kegiatan kokurikulum dan faktor yang menghalang penglibatan pelajar untuk menyertainya. Menurut Crawford dan Godbey (1987) terdapat tiga faktor yang menghalang penglibatan iaitu :

6 1) Faktor struktur ialah faktor-faktor seperti kekurangan kemudahan, peralatan, masa, wang dan maklumat. 2) Faktor interpersonal ialah faktor-faktor yang melibatkan interaksi atau hubungan antara individu seperti kesulitan mencari pasangan yang sesuai untuk bermain dalam sukan badminton. 3) Faktor intrapersonal ialah faktor melibatkan keadaan psikologi individu yang bertindak menghalang penglibatan aktiviti bersukan. Ini termasuklah tekanan, kebimbangan, budaya, sikap, keagamaan, serta kemampuan dan kemahiran diri yang dimiliki.

Kegiatan kokurikulum ialah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan sukan, persatuan/kelab yang berkaitan dengan matapelajaran dan kebudayaan, dan pasukan badan beruniform. Kegiatan sukan yang dimaksudkan seperti bola sepak, ragbi, renang, bola

tampar, memanah, tenpin boling, golf dan sebagainya. Kegiatan kelab/persatuan ialah Kelab Usahawan, Kelab Bimbingan dan Kaunseling, Persatuan Sains dan Matematik, Persatuan Bahasa Cina dan sebagainya. Badan Beruniform pula ialah Kadet Tentera, Kadet Bomba, Kadet Polis, Pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya..

Dalam kajian ini pengkaji akan memberikan penekanan kepada kokurikulum yang melibatkan kegiatan sukan. Model konsep yang digunakan oleh Crawford dan Godbey (1997) digunakan untuk menjelaskan mengapakah pelajar-pelajar kurang melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum khususnya dalam aktiviti sukan.

Oleh yang demikian kajian ini dijalankan kerana tiada lagi penyelidik yang membuat kajian ke atas pelajar-pelajar yang berkaitan dengan penglibatan mereka dalam kokurikulum khususnya aktiviti sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Seremban.

7 PERNYATAAN MASALAH

Dalam kajian ini pemasalahan yang hendak ditimbulkan ialah mengenalpasti faktor utama sebab-sebab yang diberikan oleh pelajar untuk tidak melibatkan diri kokurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Seremban. dalam kegiatan

Kajian ini akan menyentuh tentang masalah yang melibatkan kurangnya penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan. Ramai pelajar beranggapan kegiatan kokurikulum tidak penting dan banyak membuang masa kerana ianya tidak dinilai sebagaimana kegiatan yang melibatkan akademik. Halangan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dibebankan lagi dengan pengendalian program- program yang tidak sempurna. Sebagai contoh terdapat aktiviti pada hari kokurikulum hanya dikendalikan oleh kumpulan pelajar yang sememangnya kurang berpengalaman tanpa pemantauan dari guru terlibat. Kesannya pelajar sekolah tidak berminat untuk melibatkan diri. Menurut Adnan (1990) walaupun sumbangan kokurikulum kepada pendidikan diakui, tetapi konsepnya masih kurang difahami hingga ada yang masih lagi menganggap bahawa kokurikulum sebagai kegiatan luar. Oleh itu, tidak menghairankan jika programnya dilaksanakan secara sambil lewa sahaja dan aktiviti dijalankan secara tergesa-gesa dan tidak diberi keutamaan seperti matapelajaran akademik.

Dapatan Adnan (1990) disokong oleh Abu Bakar (1999). Dapatan kajian beliau menyatakan antara alasan guru tidak bergiat dalam aktiviti kokurikulum ialah apabila guru merasakan kokurikulum membuang masa pelajar, guru tinggal jauh dari sekolah, dan terlalu banyak tanggungjawab. Kedapatan juga guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum kurang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Perlaksanaan kokurikulum di sekolah tidak begitu mengalakkan atau tidak mendapat sepenuh sokongan daripada pelbagai pihak terutamanya guru hingga mengakibatkan pelajar kurang berminat untuk mengambil bahagian. Kenyataan ini disokong oleh Laporan Kabinet (1979) yang telah membuat kajian untuk melihat pelaksanaan dasar pelajar meyakini bahawa kecenderungan guru terhadap sesetengah aktiviti kokurikulum seperti pergerakan beruniform dan beberapa jenis aktiviti sukan adalah tidak memberangsangkan.

Hindu dan sebagainya. Pengkaji mendapati belum ada kajian mengenal pasti faktor-faktor penghalang . Mereka tidak mahu melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. menurut Ahmad Badawi (1984). dewasa ini pelajar terlalu mementingkan peperiksaan hinggakan kegiatan kokurikulum yang juga sebahagian daripada pembelajaran tidak mendapat perhatian. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada bangsa Melayu. terdapat beberapa faktor lain antaranya seperti yang dinyatakan oleh Mohd Suzli (1987) dalam kajiannya. Kebanyakan mereka ini mempunyai alasan dan sebab tersendiri menghalang mereka melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum sukan. Mereka juga menganggap sukan kurang penting dan lebih menganggap pelajaran atau hiburan adalah lebih penting untuk menjamin masa depan yang lebih cemerlang. Cina dan India. Kajian beliau disokong oleh Lim Yen Yen (1991) yang mendapati faktor utama kurangnya penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum khususnya aktiviti sukan kerana mereka tidak mempunyai semangat kesukanan. peralatan sukan dan sebagainya. di taman-taman perumahan sekitar Seremban dan di kawasan luar bandar. Mereka ini menganut agama Islam. Oleh itu kajian ini juga bertujuan melihat adakah terdapat perbezaan antara faktor penghalang penglibatan yang diberikan oleh mereka ini berdasarkan jantina. Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dimestikan kepada pelajar lelaki dan pelajar perempuan di semua sekolah. Ada yang tinggal di bandar Seremban.8 Sementara itu. Buddha. Walau bagaimanapun pelbagai faktor boleh menghalang penglibatan kegiatan kokurikulum pelajar lelaki dan perempuan terutamanya sukan. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Mohd Suzli (1997) menyatakan pelajar tidak melibatkan diri kerana mereka terpaksa menolong ibu bapa mereka di rumah. Kebanyakan pelajar tidak berminat menyertai kegiatan kokurikulum khususnya aktiviti sukan kerana tiada wujud kepuasan disebabkan kurangnya kemudahan sukan. Ini memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk melibatkan diri dan menimba pengetahuan melalui kegiatan kokurikulum. Selain daripada itu. Kajian beliau mendapati sekolah yang dikaji menghadapi masalah kewangan yang tidak mencukupi dan sistem penjadualan yang tidak teratur dan sistematik. Pelajar-pelajar di sekolah menengah terdiri daripada pelbagai bangsa. Kebanyakan pelajar-pelajar ini datang dari kawasan-kawasan penempatan yang berlainan.

Melihat faktor-faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan pelbagai bangsa. Oleh itu kajian ini perlu dilakukan untuk mengenal pasti masalah utama pelajar tidak hadir semasa kegiatan kokurikulum. Ramai di kalangan guru dihantar berkursus untuk mempertingkatkan ilmu dan mampu memberi tunjuk ajar kepada pelajar di sekolah mereka. PERSOALAN KAJIAN Persoalan kajian dalam penyelidikan ini adalah untuk mengetahui: 1. Pelbagai perancangan telah dilakukan samada dari pihak Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri di bawah Unit Kokurikulum telah menyediakan peruntukan untuk memastikan kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah dijalankan menurut kehendak dan Falsafah Pendidikan Negara. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina? . OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk : 1. 2. Melihat perbezaan faktor penghalang yang diberikan pelajar mengikut pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Oleh itu kajian untuk mengenalpasti faktor utama yang menghalang penglibatan kokurikulum pelajar-pelajar dari pelbagai bangsa perlu dilakukan. Tujuan peruntukan diberikan untuk menjamin peralatan dan kemudahan disediakan untuk pelajar menjalankan kegiatan mereka. 3.9 penglibatan pelajar ini dalam kegiatan kokurikulum sukan di lakukan oleh penyelidik terdahulu. Melihat apakah faktor utama yang menghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum khususnya sukan. Tetapi agak malang dewasa ini ramai di kalangan pelajar yang tidak hadir semasa kegiatan kokurikulum dijalankan. Apakah faktor-faktor yang menghalang pelajar daripada melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum? 2.

. Dapatan kajian ini diharap dapat membantu mengalakkan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum seterusnya masyarakat akan lebih perihatin terhadap kepentingan kokurikulum demi masa depan pelajar. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum bangsa? 6. dan agensi yang berkaitan dalam merancang program kokurikulum di sekolah. Kajian ini dilakukan oleh penyelidik untuk membantu guru. Jawatankuasa Kerja Sekolah. DEFINISI ISTILAH Definisi pemboleh ubah kajian memfokuskan perbincangan kepada beberapa tinjauan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghalang dan penglibatan dalam kokurikulum. Kajian ini juga bertujuan untuk membantu mempertingkatkan lagi penyertaan pelajar dan kualiti program kokurikulum di sekolah agar lebih teratur dan efisen.10 3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina? 5. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa? 7. Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Peringkat Daerah dan Negeri. Pengetua Sekolah. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa? 8. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang secara keseluruhan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa? antara pelajar pelbagai KEPENTINGAN KAJIAN. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina? 4.

diharapkan dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari melalui aktiviti-aktiviti tersebut boleh memupuk gaya hidup (life style) yang sihat. Seterusnya menggunakan model yang telah dikonsepsualisasikan oleh Crawford dan Godbey (1987) untuk mengenal pasti masalah-masalah yang menghalang guru pelatih ini melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan. kerajinan bekerja. Kegiatan Kokurikulum Kegiatan kokurikulum dianggap sangat berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dan perkembangan rohani. Parks. Kegiatan kokurikulum juga dapat mengukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum di samping memupuk sifat kesopanan. jasmani dan sosial pelajar. atau dua peserta iaitu sukan berpasukan atau aktiviti sukan perseorangan atau sukan individu. Faktor-faktor Menghalang Faktor menghalang termasuk program yang dirancang. Aktiviti sukan yang melibatkan permainan dan melibatkan penyertaan sebagai dalam satu pasukan. Menurut Crawford dan Godbey (1987) . 1996). Aktiviti-aktiviti kokurikulum memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam kegiatan yang berfaedah. berdisiplin dan patuh kepada undang-undang yang boleh membentuk pelajar supaya menjadi warganegara yang berguna (Wee Eng Hoe. Halangan ini termasuklah ciri-ciri kemudahan atau program aktiviti bersukan seperti kesesakan penggunaan dan kedudukan yang tidak strategik yang menyebabkan kemudahan tidak dapat digunakan dan program tidak dapat diikuti. Menurutnya lagi masalah-masalah ini akan membataskan frekuensi atau kekerapan penglibatan dan penggunaan kemudahan aktiviti bersukan individu. 2. berdikari. McGuire (1984) telah mendefinisikan faktor-faktor penghalang ini sebagai masalah yang menghalang penglibatan di dalam aktiviti bersukan dan juga penggunaan kemudahan aktiviti bersukan oleh individu. Berikutan penceburan dalam kegiatan ini. Sukan juga bermakna keseronokan (Janet B. Sukan juga . terlampau ramai orang yang menggunakan kemudahan atau lokasi kemudahan yang tidak sesuai.11 1. 1990). terdapat tiga halangan besar mengapa seseorang itu kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan seumpama ini ialah 1) struktur 2) interpersonal dan 3) intrapersonal.

Oleh itu. Matang . Kajian kepentingan kokurikulum Menurut kajian yang dilakukan oleh Mashitah (1995) bertujuan untuk memperlihatkan bukti sumbangan yang diperolehi apabila bergiat dalam kegiatan kokurikulum khususnya kepada pembentukan diri pelajar sebagai pemimpin. Sementara itu. 2) Melihat perbezaan yang wujud dalam daya kepimpinan yang ada pada pelajar-pelajar tersebut. Menurut kajian oleh Mohd Lotpi (1997) mendapati ramai yang beranggapan aktiviti kokurikulum mampu membentuk peribadi positif pelajar. Oleh itu dapatan kajian telah menolak hipotesis null dan boleh menerima hipotesis alternatif. Objektif kajian: Tiga objektif khusus kajian ini iaitu 1) Melihat perbezaan yang wujud dalam tahap penglibatan pelajar-pelajar menengah atas Kolej Sultan Abdul Hamid. Dalam kajian ini 200 pelajar dipilih sebagai responden mewakili populasi. Antara objektif kajian ini dibuat adalah untuk melihat perbezaan yang wujud dalam tahap penglibatan pelajar tingkatan 4 di empat buah sekolah menengah di daerah Larut. Kedah Darul Aman dalam kegiatan kokurikulum. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 1. dan 3) Menganalisa bentuk perhubungan yang wujud di antara tahap penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan daya kepimpinan pelajar. Snyder & Spreitzer (1989) mendefinisikan sukan sebagai aktiviti persaingan fizikal manusia yang dikawal oleh undangundang permainan atau acara tersebut. Alor Setar. Justeru itu penglibatan pelajar yang sangat aktif dalam kegiatan kokurikulum sememangnya dapat memupuk dan membina daya kepimpinan seseorang pelajar. Hasil kajian juga membuktikan bahawa terdapat perbezaan dalam daya kepimpinan bagi kedua-dua kumpulan pelajar tersebut. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dalam tahap penglibatan pelajar bagi kategori sangat aktif dan aktif. Namun begitu. kajian ini dibuat bertujuan untuk memperlihatkan kesan aktiviti kokurikulum ke atas peribadi pelajar. tidak ramai individu yang tampil untuk benar-benar membuktikan keadaan ini. Terbukti juga bahawa wujud perhubungan yang positif di antara tahap penglibatan pelajar dengan daya kepimpinan pelajar.12 didefinisikan dalam beberapa makna.

Kebanyakan mereka juga bersetuju bahawa GERKO telah memberi kesan ke atas pembentukan personaliti mereka. 7 daripadanya mencatat peratusan bersetuju yang melebihi 70 peratus dan hanya 3 sahaja yang kurang daripada 70 peratus. sememangnya aktiviti kokurikulum memberi kesan yang positif ke atas peribadi pelajar. Seramai 200 orang pelajar dipilih sebagai subjek mewakili populasi. Dapatan kajian ini menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa GERKO memberikan sumbangan dan faedah kepada pembentukan personaliti mereka. rohani. Kemudiannya. Tiada perbezaan yang ketara antara pelajar PAT. emosi atau jasmani. Di samping itu juga. Begitu juga tidak ada jurang yang ketara antara pelajar yang aktif. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kepada analisa yang dibuat ke atas sejumlah item yang telah dikemukakan kepada mereka. Melalui penilaian yang dibuat menurut perspektif Islam . Keadaan ini memang sudah dijangkakan kerana aktiviti tersebut ternyata mempunyai signifikannya yang tersendiri di dalam memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh.13 dan Selama. Kajian ini mendapati bahawa GERKO telah mendapat tempat dan perhatian yang sewajarnya di dalam sistem pendidikan di Malaysia dan juga di Sekolah Menengah Dato Undang Abdul Manap. kumpulan sangat aktif dan kumpulan aktif. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dalam tahap penglibatan pelajar bagi kategori sangat aktif dan aktif. Daripada 10 item yang dikemukakan. Menurut kajian yang di lakukan oleh Mohd Zuki (1994) untuk meneliti sumbangan GERKO ke atas pembentukan personaliti pelajar. sederhana aktif dan kurang aktif. aktiviti tersebut akan dilihat dan dinilai menurut perspektif Islam. Akhir sekali kajian ini dibuat adalah untuk menganalisis bentuk perhubungan yang wujud di antara tahap penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dengan peribadi pelajar. Perak dalam aktiviti kokurikulum. Terbukti juga wujud perhubungan di antara tahap penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dengan peribadi pelajar. baik dari segi intelek. Dengan itu dapatan kajian telah menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. kajian ini dibuat bagi melihat perbezaan yang wujud dalam peribadi pelajar kumpulan tidak aktif. PAS dan PAR dari segi faedah yang diperolehi oleh mereka melalui penyertaan mereka dalam GERKO. Hasil kajian juga membuktikan bahawa terdapat perbezaan peribadi pelajar kumpulan tidak aktif dengan pelajar kumpulan sangat aktif dan aktif. Sebagai kesimpulannya.

seimbang dan harmoni dari segala segi. Penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum suatu masa dahulu kurang terserlah kerana di kalangan ibubapa menganggap penglibatan anakanak mereka dalam kokurikulum menjejaskan pencapaian akademik. Kajian mengenai perlaksanaan kokurikulum Menurut Mat Aris (1994) kegiatan kokurikulum sukan di sekolah merupakan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan harapan. unit beruniform serta sukan dan permainan. didapati bahawa GERKO mempunyai banyak keserasian dan persamaan dengan prinsip dan gagasan Islam. (1999) juga telah mendapati kokurikulum adalah kegiatan di luar bilik darjah yang mempunyai hubungan dengan mata pelajaran kurikulum.14 pula. rohani. sama ada di pihak guru mahupun pelajar. sekolah menengah . emosi dan jasmani. Kegiatan kokurikulum yang dimaksudkan ialah aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. Tambahan pula guruguru yang berkebolehan dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum sangat sedikit bilangannya. Pelajar yang terbabit dalam aktiviti tersebut dapat menunjukkan sikap positif. semangat juang yang tinggi dan masih berupaya melangkaui halangan-halangan akademik. Hamidah. berdisiplin serta mahir di dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. menambah perbelanjaan keluarga dan yang paling menyedihkan menganggap kegiatan tersebut tidak penting. agar dapat mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Bagaimanapun menurut beliau bahawa masih terdapat halangan-halangan dan masalah yang timbul dalam konteks pelaksanaan tanggungjawab terhadap aktiviti tersebut. 2. Penglibatan pelajar khususnya pelajar Islam dalam kokurikulum dapat melatih mereka supaya bersifat bertanggungjawab. Menurut Adnan Khamis (1989) dalam kajiannya menyatakan bahawa penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum pada amnya dapat membantu mencapai objektif yang dikehendaki oleh sistem pendidikan hari ini bagi menghasilkan pelajar yang cergas. Akan tetapi. berdikari. Ini kerana terdapat sesetengah guru mahupun pelajar dan ada kalangan pihak ibu bapa sendiri yang masih menganggap kegiatan kokurikulum sebagai membuang masa.

. melibatkan pelajar dan guru sebagai responden. pelajar-pelajar dan guru-guru yang terlibat dalam kegiatan sukan di sekolah ini masih belum lagi dianggap memuaskan berdasarkan beberapa faktor luaran seperti masa. guru-guru dan pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum. kegiatan kokurikulum didapati tidak dijalankan dengan sempurna. Peranan serta penyertaan guru diperlukan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum sekolah-sekolah. pentadbir sekolah dan masyarakat sekeliling. Faktor-faktor mendorong kurangnya penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah penyertaan guru-guru semasa mengendalikan kegiatan tersebut.15 vokasional adalah sekolah yang lebih cenderung kepada bidang praktikal/amali dan teknikal jika dibandingkan dengan sekolah akademik biasa. Hasil dapatan kajian ini. Ini akan mengalakkan pelajarnya hadir dan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Pada keseluruhannya. Setelah dilakukan penganalisaan terhadap segala masalah yang timbul. Sehubungan dengan itu. ibu bapa. sebanyak 160 set soalselidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat dan 60 set kepada guru-guru yang mengendalikan kegiatan aktiviti sukan di sekolah tersebut. insentif dan pentadbiran yang menjadi penghalang. Kajian Kamariah (1986) telah memberi tumpuan kepada sebuah sekolah menengah di kawasan luar bandar. pelajar. pelajar. perbelanjaan tanggungan keluarga. Di antara beberapa strategi pelaksanaan yang diingini dapatlah disarankan seperti berikut: 1) mengimbangkan gerak kerja kokurikulum dengan kurikulum 2) mempelbagaikan jenis kelab atau persatuan yang ada 3)melibatkan pelajar dari semua kaum 4) melibatkan pelajar atau pihak sekolah dengan gerak kerja khidmat masyarakat 5) melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. guru. respon ibubapa. Kajian meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan gerak kerja termasuk sikap guru. beberapa cadangan dapat dikemukan bagi mencapai matlamat penubuhan gerak kerja kokurikulum di sekolah. kos. Menurut Abu Bakar (1991) menyatakan bahawa penyertaan guru adalah sangat penting. kemudahan `region'.

Dengan bijak membuat pembahagian masa antara kokurikulum dengan kurikulum. Menurut Snyder (dipetik dalam Phillip. di mana beliau menyatakan antara alasan guru untuk tidak bergiat dalam aktiviti kokurikulum ialah apabila guru merasakan kokurikulum membuang masa pelajar. mereka berjaya mengimbangi kedua-duanya dalam masa yang sama.Yusof (1983) pernah mengkaji seramai 50 pelajar di tiga buah sekolah di Slim River. Ternyata bahawa penglibatan mereka dalam kokurikulum tidak menjejaskan prestasi akademik malah mereka mendapat keputusan yang lebih baik. maka pihak yang bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program melibatkan kokurikulum bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program tersebut perlu lebih perihatin dan berpandangan lebih agresit supaya aktiviti kokurikulum dapat memenuhi keperluan masa senggang pelajar akan mencapai objektif dan memberi keberkesanan yang paling maksimum untuk mengatasi kepincangan moral remaja masa kini. disiplin kendiri dan kepimpinan berbanding kurikulum. terlalu banyak tanggungjawab yang dikendalikan oleh mereka dan ada juga guru yang merasakan mereka kurang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang yang ditugaskan. pencapaian kepuasan. dewasa ini gejala sosial yang semakin hari semakin parah melanda remaja hari ini. disiplin kendiri dan kepimpinan. Menurut Coleman (dipetik dalam Phillip. Kadangkala terdapat guru yang ‘malas’ untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum bersama pelajar apatah lagi untuk merancang program-progam yang berfaedah. Dalam satu tinjauan yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia mendapati perlaksanaan kokurikulum di sekolah boleh dikatakan tidak mengalakkan atau tidak mendapat sepenuh sokongan daripada pelajar dan guru. 1993). Pendapat ini disokong oleh Abu Bakar (1991). guru tinggal jauh dari sekolah. 1993) pula mendapati bahawa pelajar lebih mementingkan kokurikulum daripada akademik dalam konteks pencapaian kepuasan. Perak melihat perkaitan antara penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dan prestasi akademik.16 Menurut Adnan (1988). penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum adalah satu cara untuk mobiliti sosial sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui penanaman kualiti. Sehubungan . Menurut Ahmad Badawi (1984) pelajar terlalu mementingkan peperiksaan hinggakan kegiatan kokurikulum yang juga sebahagian daripada pembelajaran tidak mendapat perhatian sewajar di kalangan mereka.

Satu kajian telah dilakukan oleh Zainun dan Aini (1993) mengenai penglibatan pelajar tingkatan empat dalam aktiviti rekreasi. Antara faktor utama ialah mereka tidak mempunyai semangat kesukanan dan lebih menganggap pelajaran atau hiburan adalah lebih mustahak. Pelajar-pelajar juga tidak ramai bergiat dalam kegiatan badan beruniform. Dapatan kajian menunjukkan masalah yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah masalah kewangan. Jika pelajar melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan. Alasan yang diberikan oleh pelajar. Satu lagi kajian yang dilakukan di Johor oleh Mohammad Haris (1999) tujuan untuk menilai keberkesanan perlaksanaan kokurikulum di Sekolah Menengah Rancangan Felda . Kajian mendapati pelajar tidak menghadapi masalah penjadualan kerana penjadualan dibuat mengikut ketetapan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri Selangor. Azizah (1990) dalam kajiannya telah mengenalpasti masalah-masalah dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum di tiga buah sekolah di daerah Gombak. Sampel kajian yang terdiri daripada tiga orang guru besar. guru hanya memberi perhatian kepada pelajar-pelajar yang berkebolehan sahaja dan terpaksa menolong ibu bapa di rumah pada waktu petang.17 itu. 80 orang guru dan 270 orang pelajar dengan menggunakan perbincangan. Masalah yang dihadapi ialah seperti guru menjalankan kegiatan tetapi tidak berminat dan tidak ada kemahiran dan juga tidak mendapat latihan dalam kegiatan kokurikulum yang dijalankannya. Pendapat ini disokong oleh Lim Yen Yun (1991) menyatakan kegiatan bersukan banyak membawa manafaat namun kurang diberi perhatian oleh para remaja. rakan-rakan dan ibu bapa. Didapati pelajar-pelajar memang mempunyai banyak masa lapang tetapi tidak digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang memanfaatkan mereka dan masyarakat. Kajian dilakukan ke atas 440 pelajar dibeberapa buah sekolah mengenai penggunaan masa lapang mereka. Akibatnya ramai pelajar yang mendapat keputusan cemerlang tetapi tidak mempunyai kecergasan fizikal dan kemahiran untuk bersosial. temubual dan soal selidik untuk melihat kekerapan dan ‘chi square’. ianya hanyalah didorong oleh diri sendiri. kemudahan dan peralatan. kegiatan kokurikulum di sekolah akan diberi pengiktirafan penting dalam menilai pencapaian seseorang pelajar apabila dimasukkan ke dalam sijil peperiksaan persekolahan mereka.

Kekurangan peruntukan menjadi faktor pokok yang perlu diberi perhatian kerana ianya mempengaruhi aspek pengurusan dan kemungkinan mengakibatkan komitmen sederhana. sikap dan tanggungjawab. Semenjak kokurikulum diwajibkan perlaksanaannya. ia kurang menerima penghargaan dari pihak sekolah. Kajian mendapati faktor utama menghalang perlaksanaan kokurikulum dengan berkesan hingga boleh mempengaruhi penglibatan pelajar ialah guru kurang berpengalaman dan kurang kursus diadakan untuk guru. Mereka lebih mementingkan kecemerlangan akademik daripada kecemerlangan dalam gerak kerja kokurikulum. Sekolah perlu menyelia dan menguatkuasakan peraturan untuk meningkatkan disiplin. Kajian oleh Zainal (1999) ke atas 72 orang guru untuk menilai persepsi guru-guru terhadap perlaksanaan dan penyeliaan kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah menengah di Negeri Sembilan. Subjek kajian terdiri dari 110 orang pelajar tingkatan IV dari dua buah sekolah di negeri Selangor Darul Ehsan. penyeliaan kurang daripada pihak pentadbiran dengan keadaan diburukkan lagi jika seseorang guru itu aktif. Menurut Mohamad Nor (1990) satu kajian untuk melihat pandangan para pelajar dan ibu bapa terhadap gerak kerja kokurikulum di sekolah menengah. Kajian ini mendapati lebih tinggi anggapan gerak kerja kokurikulum boleh mengganggu pelajar daripada ibu bapa di bandar dan golongan ibu bapa yang bertaraf sosio ekonomi tinggi yang berpendapat demikian. Hasil daripada kajiannya. persekitaran dan komitmen diuji dalam kajian ini.18 Daerah Kota Tinggi. beban tugas guru bertambah rencam dan terasa membebankan. khusus dan terancang. Sebaliknya pula lebih tinggi peratusan pelajar berpencapaian sederhana mengganggap gerak kerja kokurikulum tidak mengganggu pelajaran dan mereka mengganggap kokurikulum boleh memberi faedah dari segi perkembangan moral atau sosial. Faktor persekitaran dan dalaman (intrinsik) telah membantu meningkatkan perlaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah. Kejayaan program memerlukan pengurusan yang teliti. Antara tujuan kajian ialah melihat faktor yang melibatkan pengurusan. Semasa pelaksanaan. didapati aspek yang disenaraikan memberi kesan yang berbeza. Bagaimanapun sebahagian besar daripada mereka mengakui bahawa gerak kerja kokurikulum memberi faedah sebagai latihan kepimpinan dan perkembangan kognitif amnya. Lebih tinggi juga peratusan ibu bapa luar bandar dan sosio ekonomi rendah menganggap . sebuah di Petaling Jaya dan sebuah lagi dari daerah Dengkil.

sosio ekonomi tinggi mahupun sosio ekonomi rendah untuk menyokong terutama untuk turut serta dalam beberapa aktiviti kokurikulum di sekolah menengah. Sistem pengurusan didapati mempunyai hubungan terhadap pencapaian dalam kokurikulum. kemudahan. .19 kokurikulum tidak mengganggu pelajaran tetapi sebahagian besar daripada mereka mendapati sukar untuk membiayai secukupnya penglibatan anak-anak mereka dalam gerak kerja kokurikulum. Beberapa usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kokurikulum ke tahap optimum. dan pentadbiran sekolah dengan penglibatan pelajar dalam kokurikulum. Kajian ini juga mendapati masalah kekurangan masa merupakan penghalang utama yang dihadapi oleh semua golongan ibu bapa sama ada di bandar. Saiz sekolah dari segi bilangan pelajar dan bilangan kelas amat mempengaruhi penglibatan pelajar dalam menyertai kegiatan kokurikulum. Dapatan yang diperolehi ialah aspek pengurusan yang diwakili oleh fungsi merancang. Walau bagaimanapun. ujian regresi berganda yang dijalankan menunjukkan hanya satu faktor yang benar-benar memberi sumbangan kepada angkubah bersandar iaitu faktor saiz sekolah. memimpin dan mengawal berada di tahap sederhana. sementara faktor lain hanya sebagai penyokong. Walau bagaimanapun keempatempat golongan ibu bapa ini tidak menghalang penyertaan anak-anak mereka dalam gerak kerja kokurikulum. Siti Hajar (2000) telah membuat penyelidikan untuk mengenalpasti amalan pengurusan kokurikulum yang berkesan yang dipraktikkan di sekolah menengah dan melihat corak penglibatan ahli jawatankuasa kokurikulum dan murid dalam perlaksanaan kokurikulum sekolah. menyusun. Perlu disedari oleh warga pendidik bahawa sistem pengurusan kokurikulum adalah antara faktor yang mempengaruhi pencapaian kokurikulum. 3. bilangan guru. Responden yang terlibat sebagai sampel berjumlah 285 orang guru dari 15 buah sekolah menengah di daerah Kerian. Kajian faktor menghalang penglibatan Kajian yang dibuat oleh Zulkifli (1997) mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor saiz.

Dalam konteks ini penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan memenuhi keperluan ini.20 Mohd. Menurut Quek and Steven (1994) menjelaskan kesan negatif penglibatan dalam sukan dikatakan menjadi unsur pengganggu kepada proses pembelajaran dengan mengambil terlalu banyak masa dan tenaga. Kajian ini juga mendapati bahawa kebanyakan guru kokurikulum tidak mempunyai kemahiran dalam aktiviti kokurikulum. Seterusnya kebanyakan pelajar yang menjadi sampel dalam kajian ini melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. kawan dan ibu bapa. Kajian ini juga mengenalpasti pendapat pengetua dan guru-guru besar dari 7 buah sekolah agama yang dikaji mengenai kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap penyuburan pelajar dan cadangan-cadangan mereka untuk melicinkan lagi pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah agama. Kebanyakan pelajar terlalu sibuk dengan aktiviti berkaitan akademik terutamanya pelajar yang terlibat . kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi. Mereka yang terlibat secara aktif didorong oleh diri sendiri. Pelajar yang tidak terlibat memberi alasan bahawa mereka terpaksa menolong ibu bapa di rumah dan juga disebabkan oleh kekurangan peralatan serta kemudahan kokurikulum di sekolah. pendapat guru-guru mengenai kepentingan kokurikulum kepada pelajar dan cadangan-cadangan untuk melicinkan pelaksanaan aktiviti tersebut di sekolah-sekolah menengah agama. Menurut Mc Guire (1984) menyatakan antara kriteria penghalang penglibatan seseorang dalam sukan ialah kemudahan atau program yang disediakan seperti terlalu ramai orang menggunakan kemudahan tersebut atau lokasinya yang tidak bersesuaian langsung. Dari kajian ini didapati sekolah-sekolah yang dikaji menghadapi masalah kewangan. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan banyak dipengaruhi rakan. guru. di samping penjadualan yang tidak bersistem. Suzli (1997) juga mendapati terdapatnya masalah-masalah di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menurut Ariffin (1984) menyatakan individu memerlukan kawan. Menurut Wankel (1988) menyatakan faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan adalah kerana kekurangan masa untuk melakukannya.

Kenyataan ini bagaimanapun telah dipertikaikan oleh Wankel (1998) kerana dia berpendapat tidak semestinya mereka yang melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan itu mempunyai masa yang lebih daripada mereka yang tidak melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan. kesihatan. Faktor-faktor seperti budaya. 1997). Pernyataan ini disokong oleh Muhammad Nor Che Noh (1980) menyatakan kurikulum lebih penting dari kokurikulum. kecergasan serta lain-lain pengalaman psikologi dan sosial adalah antara faktor-faktor yang mengalakkan individu melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan ( Coakley. Meskipun begitu terdapat juga faktor-faktor yang menghadkan penglibatan aktiviti bersukan individu. 1998. 1988. Satu lagi faktor penghalang yang sering membataskan penglibatan individu di dalam aktiviti bersukan adalah masalah tekanan atau bebanan tugas.. Mohd Sufi (1999) telah melakukan kajian untuk mengenal pasti sikap pelajar tentang aktiviti kokurikulum sukan di tiga buah sekolah di Kelantan. Dalam satu temubual yang dikendalikan oleh Boothby (1981) terhadap 254 individu dewasa di bahagian Timur-Laut England mendapati bahawa masalah-masalah seperti kurang minat.. Sejumlah 83 sampel dipilih secara rawak untuk mengetahui faktor-faktor utama mendorong pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan faktor yang mempengaruhi sikap pelajar terhadap sukan. Tujuan kajian beliau adalah khusus untuk meninjau sikap pelajar tingkatan empat kejuruteraan awam. Antara faktor penghalang penglibatan aktiviti bersukan yang paling popular adalah masalah kesuntukan masa. Ini dianggap sebagai satu alasan yang tidak kukuh oleh kebanyakan individu kerana penglibatan seseorang di dalam aktiviti bersukan bergantung kepada keutamaan yang diberikan terhadap aktiviti fizikal.21 dalam peperiksaan. Keputusan kajian mendapati sikap pelajar adalah positif terhadap sukan berdasarkan .& Salman. Masalah kurang minat juga telah dilaporkan oleh Biddle (1995) sebagai faktor penghalang penglibatan individu di dalam aktiviti bersukan. Perkara ini didapati benar berdasarkan satu laporan oleh Canada Fitness Survey (1983) yang mendapati bahawa faktor tekanan kerja merupakan penghalang utama penglibatan di dalam aktiviti bersukan bagi individu yang berumur 20 tahun ke atas. kekurangan kemudahan dan lainlain masalah fizikal sebagai faktor-faktor penghalang individu melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan. Dunn.

Penyertaan mereka turut didorong oleh guru. Canada. Mat Aris (1994) juga telah melakukan kajian ke atas pelajar dan guru di sekolah vokasional di Lembah Kelang untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap kegiatan sukan. rakan sebaya. Data dikumpul dari 363 pelajar gred 12 di Toronto. kemudahan ‘region’. kos. Menurut Raymore. Godbey dan Crawford (1992) telah melakukan kajian berdasarkan model kajian yang telah dilakukan oleh Crawford dan Godbey (1987). pebelanjaan.1989) skala kendiri dan 3) soalan demografi. kelengkapan dan kemudahan kurang diberi perhatian oleh pihak sekolah. Data yang dikumpul menggunakan alat kajian yang mengandungi 1) faktor penghalang diukur menggunakan persepsi dari tiga jenis faktor penghalang berkaitan dengan kegiatan rekreasi. intensif dan pentadbiran menjadi penghalang. Hanya faktor minat dan rakan-rakan sebaya dapat membantu membina kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. Kajian mengenai penglibatan kokurikulum juga telah dijalankan oleh Ramli (1999) dimana beliau mendapati pelajar mempunyai persepsi dan sikap yang positif terhadap kegiatan kokurikulum tetapi keputusannya adalah pada tahap sederhana dan lemah dari segi peratus puratanya. 2) mengukur persepsi penghalang berkaitan wujud. interpersonal dan intrapersonal merupakan penghalang kepada penglibatan. Tujuan kajian ialah 1) mengkaji adakah ketiga-tiga faktor struktur. 2) menggunakan Rosenberg (1965. guru. Sejumlah 160 set soalan telah diedarkan ke atas pelajar-pelajar tingkatan empat dan 60 set soalan kepada guru-guru. Keadaan diburukkan lagi apabila peralatan.22 beberapa faktor yang mendorong penglibatan pelajar terhadap sukan. . Keputusan kajian mendapati tidak memuaskan berdasarkan beberapa faktor luaran seperti masa. ibu bapa serta kemudahan-kemudahan pihak sekolah turut memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesuatu aktiviti kokurikulum di sekolah tersebut. 3) mengukur samada wujud perbezaan persepsi antara jantina terhadap tiga faktor penghalang 4) menilai taraf sosioekonomi mempunyai perkaitan dengan faktor penghalang. Mustafa Kamal (2000) mendapatai kebanyakan ibu bapa kurang mendorong penglibatan anak-anak dalam kegiatan kokurikulum. Seterusnya dalam kajian lain.

Kajian ini hanya untuk kumpulan yang dikaji sahaja. Dapatan kajian ini hanya untuk kumpulan yang dikaji saja dan tidak boleh digeneralisasikan ke dalam populasi. Lokasi Kajian Kajian ini dijalankan di Sekolah-sekolah Daerah Seremban. BATASAN KAJIAN 1. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah harian biasa.(1991) wujud 2) nilai kendiri berkait secara negatif dengan persepsi penghalang intrapersonal dan interpersonal 3) perempuan mempunyai faktor intrapersonal yang lebih tinggi dan 4) taraf sosioekonomi berkait secara negatif dengan faktor penghalang intrapersonal. REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian dalam kajian ini adalah kajian deskriptif iaitu kajian yang bertujuan untuk memberikan penerangan secara sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri bidang yang dikaji secara fakta dan tepat. Negeri Sembilan.23 Dapatan kajian menunjukkan 1) tiga faktor penghalang menurut Crawford et al. Populasi Populasi kajian adalah terdiri dari pelajar-pelajar yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seremban yang berlainan latar belakang. . Pelajar yang terpilih adalah pelajar-pelajar dari Tingkatan Empat. 2. Purata pencapaian kokurikulum terutamanya sukan agak menurun prestasi pencapaiannya jika dibandingkan lima tahun sebelumnya. Keputusan kajian mencadangkan pelajar perempuan dan dari taraf sosioekonomi yang rendah lebih mempunyai faktor penghalang dari intrapersonal berbanding pelajar lelaki dan berada dalam sosio ekonomi yang lebih tinggi.

Pelajar yang terpilih merupakan pelajar-pelajar yang sedang menuntut di tingkatan 4. Pemilihan sampel adalah menggunakan persampelan rawak mudah kerana populasi sample tidak seragam dan teknik dapat mengurangkan ralat persampelan (Mohd Majid Konting 1998)...24 Menurut Tuckman (1978) saiz sampel perlu dimaksimumkan supaya dapat meminimakan persampelan. INSTRUMEN KAJIAN Penyelidik menggunakan soal selidik sebagai alat kajian untuk mengumpul maklumat mengenai latar belakang sampel kajian serta menjawab item-item soalan yang berkaitan dengan kajian ini. Saiz subjek seramai 30 orang ini akan mengurangkan ralat persampelan. perasaan. Crawford & Von Eye (1993). Rasionalnya penyelidik menggunakan set soal selidik ini adalah berasaskan kepada pendapat Majid Konting (1993) yang berpendapat bahawa soal selidik digunapakai untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. kepercayaan. Isaac dan Michael dalam Ghazali (2002) juga mengutarakan idea yang hampir sama iaitu soal selidik digunakan untuk memperolehi maklumat mengenai fakta. penggunaan saiz sampel perlu digalakkan melebihi 30 kerana andaian bahawa taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz subjek melebihi 30. perasaan dan sebagainya Dalam kajian ini data dikumpulkan dengan mengunakan borang soal selidik yang telah dibentuk oleh Raymore. Tuckman (1985). berpendapat bahawa soal selidik merupakan satu cara berkesan untuk mendapatkan maklumat daripada responden selain daripada pemerhatian terhadap tingkahlaku. kepercayaan. Manakala menurut Mohd Majid Konting (1990). kehendak dan sebagainya. Subjek kajian adalah terdiri daripada 160 orang di kalangan pelajar lelaki dan perempuan yang belajar di sekolah-sekolah menengah dalam Daerah Seremban. Borang soal selidik ini telah dialih bahasa dan diubahsuai oleh Aminuddin Yusof (2002) melihat faktor-faktor yang . Godbey.

80 . 1990).05. Soal selidik ini tidak banyak diubahsuai untuk digunakan dalam kajian ini bagi mengatasi masalah keesahan. Hasil dapatan daripada ujian rintis menunjukan nilai ‘internal consistency correlation coefficient’ mengikut prosedur Cronbach Alpha adalah α = . Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan komputer dengan program yang digunakan ialah Stastistical Package of Social Science (SPSS/PC) (Norusis & SPSS Ins. Selain daripada itu statistik deskriptif juga digunakan seperti min.90 adalah ‘customary coefficients’. 2003) . Penganalisisan data berstatistik menggunakan perisisan pengaturcaraan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat dan kerana itu bebas daripada ralat (Majid Konting. ANALISIS DATA Data-data yang diperolehi akan dianalisis berdasarkan tujuan dan hipotesis kajian..80 . kekerapan dan peratusan.90 adalah nilai ‘alpha reliability coefficients’ yang diterima seperti juga pendapat Walter R Borg & Meredith Damien Gall (1979) yang menyatakan nilai alpha antara α = .. KAJIAN RINTIS Dalam kajian ini ujian rintis telah dibuat terhadap pelajar-pelajar tingakatan 4 di sebuah sekolah di Bandar Baru Bangi. Anova sehala dan Post Hoc Test Scheffe.25 menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan.81. Sub-program yang digunakan ialah Ujian t. 1993). Mengikut Kubiszyn dan Borich (2000) dalam Ghazali Darusalam (2003) menyatakan nilai α = . Keputusan kajian rintis yang diperolehi ini jelas menunjukkan bahawa kebolehpercayaan alat ukuran ini adalah tinggi dan boleh diterima pakai. Untuk mengukur tahap. Aras signifikan ialah p < 0. menurut Chan Yuen Fook (1999) skala lima Likert diukur melalui sistem tiga kuartil (quartiles) mengikut skor julat min (Ghazali Darusalam.

Seterusnya untuk menjawab persoalan kajian ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina. ujian Anova sehala digunakan. ujian-t digunakan.66 – 3. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu.34 – 5. Cina dan India. Bagi menjawab persoalan kajian yang keempat.33 3. adakah terdapat perbezaan yang . tahap sederhana (1.00).00 0 – 1. Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu apakah faktor-faktor yang menghalang pelajar daripada melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum perbandingan minmin digunakan . adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina.26 Jadual 1 Interpretasi Tindak balas Responden Berdasarkan Skor Min tahap tahap (Sederhana) tahap (rendah) tahap (Tinggi) 1. tahap rendah (0 – 1.0).67 – 3.33).66 Jadual 1 menunjukkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min berdasarkan Likert lima skala (5. tahap tinggi (3. Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina.66). ujian-t digunakan. ujian – t digunakan.33 – 5. Bagi menjawab persoalan kajian keenam. Untuk menjawab persoalan kajian kelima.

Untuk menjawab persoalan kajian ketujuh. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang secara keseluruhan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. Cina dan India. Cina dan India. Ini kerana soal selidik diedar dan dikumpul sendiri oleh penyelidik. . Seterusnya.27 signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. DAPATAN AWAL Seramai 160 pelajar-pelajar sekolah menengah Daerah Seremban diambil bagi tujuan kajian. Sejumlah 160 soal selidik telah diedarkan dan kesemua soal selidik tersebut telah diterima semula. Data yang telah dikumpul melalui soal selidik diproses menggunakan ‘Statistical Package for The Social Sciences’ (SPSS). adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. LAPORAN KAJIAN PENDAHULUAN Tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan. ujian Anova sehala digunakan. untuk menjawab persoalan kajian kelapan. ujian Anova sehala digunakan. Bab ini meliputi keputusan analisis statistik untuk menguji dan menjawab soalan-soalan kajian. Dapatan kajian ini dihuraikan kepada dua bahagian iaitu dapatan awal dan dapatan persoalan kajian. Cina dan India. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingakatan sekolah menengah harian biasa. ujian Anova sehala digunakan.

Sementara pelajar perempuan pula seramai 50 orang atau 50%. .1 17.1% dari keseluruhan sampel.3% dan pelajar berbangsa India adalah kumpulan yang terkecil sekali dari keseluruhan pelajar tingkatan empat seramai 23 atau 14. Bangsa Melayu Cina India JUMLAH Kekerapan (f) 109 28 23 160 Peratus (%) 68. Jadual 4 : Profil sample mengikut tempat tinggal. Tempat Tinggal Rumah Asrama JUMLAH Kekerapan (f) 160 0 100 Peratus (%) 100 0 100 Daripada jadual 4 menunjukkan kesemua subjek yang dikaji tinggal di rumah samada ibubapa atau rumah sewa.3 14.28 Jadual 2 : Profil sample mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan JUMLAH Kekerapan (f) 80 80 160 Peratus (%) 50 50 100 Berdasarkan Jadual 2.4% sahaja.4 100 Bagi kategori bangsa . Diikuti pelajar berbangsa Cina seramai 28 orang atau 17. pelajar yang berbangsa Melayu merupakan kumpulan bangsa yang teramai iaitu 109 orang atau 68. Jadual 3 : Profil sample mengikut bangsa. dapatan kajian menunjukkan dari segi jantina pelajar lelaki adalah seramai 80 orang atau 50%. Keseluruhan subjek kajian adalah seramai 160 orang.

9%) bersukan melebihi 10 jam sehari.6 11.29 Jadual 5 : Profil sample mengikut tempat tinggal megikut kawasan Lokasi sekolah Bandar Luar bandar JUMLAH Kekerapan (f) 72 88 100 Peratus (%) 45 55 100 Daripada jadual 5 didapati seramai 72 orang sample (45%) tinggal di Bandar dan 88 orang sample (55%) tinggal di luar Bandar.9 25. 11 orang sample (6. Kekerapan bersukan Kurang 1 jam 1 hingga 5 jam 5 hingga 9 jam 10 jam ke atas JUMLAH Kekerapan (f) 74 64 11 11 100 Peratus (%) 46.9 6. 41 orang (25.6%) mendapat 8A ke atas dalam PMR.9%) bersukan 5 hingga 9 jam sehari dan 11 orang sample (6. . 19 orang sample (11.9 100 Daripada jadual 7 didapati 74 orang sample (46.3 40. Pencapaian PMR Kurang 1A 2A hingga 4A 5A hingga 7A 8A ke atas JUMLAH Kekerapan (f) 91 41 19 9 100 Peratus (%) 56.9%) mendapat 5A hingga 7A dan 9 orang sample (5. 64 orang (40%) bersukan 1 hingga 5 jam sehari. Jadual 7 : Profil kekerapan bersukan.9%) mendapat 1A dalam PMR.9 5.0 6. Jadual 6 : Profil sample mengikut pencapaian PMR.9 100 Daripada jadual 6. didapati 91 orang sample (56.6%) mendapat 2A hingga 4 A.3%) bersukan kurang 1 jam sehari.

10 2.75 2. Stor sukan tidak dibuka setiap hari dan menyukarkan mendapat alatan Sukar menggunakan peralatan sukan di sekolah Kemudahan sukan di sekolah tidak mencukupi Kedudukan rumah yang jauh Kemudahan sukan di sekolah tidak dijaga Peralatan sukan yang mahal.66 2.30 2. dan soalan 11 (M=3. Manakala soalan 8 .74 2.54 2. dapatan kajian menunjukkan item soalan yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan peralatan sukan menunjukkan min yang tinggi iaitu soalan 6 (M =3.82). Peralatan yang terdapat di sekolah rosak dan uzur Sekolah tidak menyediakan papan kenyataan aktiviti sukan Kemudahan sukan di sekolah tidak selamat Pakaian sukan mendedahkan aurat Min 3.11) iaitu jadual pengunaan alatan yang tidak disediakan oleh pihak sekolah .53) berkaitan peralatan yang tidak mencukupi dan soalan 4 (M=3. Pangkatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soalan 6 Soalan 11 Soalan 4 Soalan 7 Soalan 14 Soalan 15 Soalan 10 Soalan 2 Soalan 1 Soalan 5 Soalan 8 Soalan 15 Soalan 13 Soalan 3 Soalan 12 Soalan Alatan sukan boleh digunakan waktu tertentu sahaja Peralatan sukan tidak mencukupi Kemudahan sukan tidak dapat menampung pelajar yang ramai Masalah pengangkutan ke sekolah Sekolah tidak menyediakan jadual penggunaan kemudahan sukan. Faktor yang berkaitan dengan kemudahan dalam penggunaan alatan dan jadual pengunaan alatan merupakan faktor yang seterusnya merupakan halangan kepada pelajar iaitu soalan 14 (M= 3.82 3. Sementara soalan 5 (M=2.19).23) masalah kekurangan alatan yang tidak mencukupi adalah antara faktor halangan yang tinggi menyebabkan pelajar-pelajar tidak melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum sukan.10) masalah menggunakan alatan kerana stor tidak dibuka setiap hari dan soalan 10 (M=2.60 2.66) mengenai kemudahan sukan yang tidak dijaga dengan baik. Bagi faktor struktur.04 Berdasarkan jadual 8 perbezaan min bagi setiap pelajar berdasarkan item soalansoalan yang dikemukakan mengikut faktor.74) kemudahan sukan yang tidak lengkap. Kemudian diikuti dengan masalah pengangkutan iaitu soalan 7 (M=3.30 Jadual 8 : Faktor struktur mengikut pangkatan dan min.53 3. merupakan faktor penghalang yang seterusnya iaitu soalan 1 (M=2.75) kesukaran menggunakan peralatan dan soalan 2 Faktor kedudukan rumah yang jauh (M=2.74). soalan 15 (M=3.74 2.11 3.19 3.43 2.23 3.

24 1.43).25 2.42 2. Min 2.36 2.83 2.31 (M=2.63 2. Sementara soalan lain Soalan Pengetahuan tentang aktiviti sukan tidak mencukupi Tidak memahami matlamat dalam melibatkan diri dalam sukan Masalah kewangan dalam mengikuti aktiviti sukan diri Takut gagal dalam peperiksaan apabila melibatkan diri dalam sukan Kelas tuisyen menghalang dalam melibatkan diri dalam sukan Tidak mempunyai masa dalam melibatkan diri dalam aktiviti sukan Sering gagal apabila melibatkan diri dalam aktiviti sukan Tidak mempunyai kemahiran untuk melibatkan diri dalam sukan Takut cedera apabila melibatkan diri dalam sukan Tidak selesa untuk melibatkan diri dalam sukan Tidak berminat dalam melibatkan diri dalam sukan Sering menghadapi masalah kesihatan Aktiviti sukan membosankan Malu melibatkan diri dalam aktiviti sukan Aktiviti sukan bertentangan dengan kepercayaan agama .30) mengenai kemudahan sukan yang tidak selamat adalah item soalan kedua terendah manakala soalan 12 iaitu mengenai pakaian yang mendedahkan aurat merupakan faktor yang paling rendah.46 2.64 2.64 2.69 2.60) pelajar tidak mampu membeli alatan sukan yang mahal yang menyebabkan sukar mengikuti aktiviti sukan.62 peralatan. Jadual 9 : Pangkatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soalan 10 Soalan 9 Soalan 1 Soalan 14 Soalan 6 Soalan 5 Soalan 15 Soalan 2 Soalan 12 Soalan 3 Soalan 10 Soalan 13 Soalan 11 Soalan 8 Soalan 7 Faktor Interpersonal mengikut pangkatan dan min.27 2. Soalan 3 (M=2. Ini adalah kerana segala kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah adalah mengikut kehendak Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan sentiasa diselia oleh Pejabat Pendidikan Daerah Seremban/Port Dickson agar tidak bercanggah dan melanggar kepercayaan agama. Soalan ini adalah berkaitan dengan kemudahan menunjukkan tahap serderhana.32 2. Soalan 9 (M=2. Masalah tiada papan kenyataan yang disediakan oleh pihak sekolah merupakan faktor ke tiga terendah iaitu soalan 14 (M=2. Berdasarkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min didapati bahawa soalan 6 dan soalan 11 menunjukkan tahap yang tinggi.54) merupakan faktor struktur ke empat terendah mengenai peralatan yang telah uzur dan rosak.53 2.24 2.

Pangkatan ketujuh pula ialah item soalan 2 (M=2.36) tidak mempunyai kemahiran untuk melibatkan diri dalm aktiviti sukan. Pangkatan keenam pula ialah item soalan 15 (M=2. dapatan kajian menunjukkan item soalan 10 (M=2. Item soalan 6 ( M = 2.24) malu untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan menduduki pangkat kedua terendah dan item soalan 7 (M=1. Soalan 12 (M= 2.64) iaitu takut menghadapi kegagalan dalam peperiksaan adalah pangkatan ke tiga dalam faktor interpersonal. Soalan 10 (M=2.27) tidak berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Sementara itu item soalan 1 (M = 2.63) tidak ada masa untuk bersukan dan menduduki pangkatan kelima dalam faktor interpersonal.62) iaitu aktiviti sukan bertentangan dengan kepercayaan agama. Item soalan yang seterusnya ialah soalan 13 (M=2. Item soalan 11 (M=2. Di sini didapati bahawa faktor kepercayaan kepada agama bukan merupakan faktor utama yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan.69) iaitu tidak memahami sepenuhnya matlamat melibatkan diri dalam aktiviti sukan.32) iaitu merasa tidak selesa untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan.42) menduduki pangkatan seterusnya iaitu takut cedera apabila melibatkan diri dalam aktiviti sukan.83) iaitu pengetahuan tentang aktiviti tidak mencukupi adalah faktor halangan yang paling tinggi menyebabkan pelajar-pelajar tidak melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum sukan. Kedudukan dalam pangkatan yang seterusnya ialah soalan 3 (M=2.32 Bagi faktor interpersonal pula. mengikut Jadual 9.46) sering gagal apabila melibatkan diri dalam sukan.25) masalah kesihatan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Manakala item soalan 8 (M=2.24) aktiviti sukan sangat membosankan menduduki pangkatan ketiga terendah.64) iaitu masalah kewangan untuk mengikuti aktiviti sukan kerana kebanyakan pelajar tinggal jauh dari kawasan sekolah dan menyebabkan mereka memerlukan belanja tambahan bagi menghadiri aktiviti kokurikulum pada waktu petang dan item soalan 14 (M= 2. Diikuti oleh soalan 9 (M = 2.63) kesibukan pelajar mengikuti kelas tuisyen adalah pangkatan keempat dalam faktor interpersonal dan diikuti soalan 5 (M=2. . Berdasarkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min didapati bahawa semua soalan interpersonal menunjukkan tahap yang serderhana melainkan soalan 7 yang berkaitan kepercayaan agama menunjukkan tahap yang rendah. Ini adalah disebabkan kesemua aktiviti sukan yang dijalankan di sekolah tidak bertentangan dengan agama.

55 2.25 2.07 2. Ini kerana kebanyakan sekolah terlalu mementing pencapaian akedamik daripada kegiatan kokurikulum sukan dan untuk memastikan pelajar cermerlang dalam bidang akedamik pihak sekolah memperbanyakkan kerja sekolah atau latihan kepada pelajar.91) jurulatih yang berminat dalam aktiviti sukan tidak mencukupi dan soalan 5 (M=2.67 (M = 2.06 1.37 3.70) menyokong penyataan di atas kerana kebanyakan guru kurang melibatkan diri dalam aktiviti sukan menyebabkan jurulatih dalam aktiviti kokurikulum sukan kurang di sekolah di daerah Seremban.55) .37) iaitu beban kerja sekolah yang terlalu banyak adalah soalan yang tertinggi pangkatannya dalam kumpulan faktor intrapersonal.33 Jadual 10 : Faktor Intrapersonal mengikut pangkatan dan min.35 2.96 Berdasarkan jadual 10 bagi faktor intrapersonal pula item soalan 10 (M = 3.48 2.67 2.Item soalan 6 ( M = 2. Pangkatan ke lima intrapersonal ialah soalan 2.28 2.22 2.28) iaitu guru hanya memberi perhatian kepada kepada pelajar yang berkebolehan dalam sukan berada pada pangkatan ke 2 . Pangkatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soalan 10 Soalan 9 Soalan 6 Soalan 5 Soalan 8 Soalan 14 Soalan 2 Soalan 1 Soalan 3 Soalan 15 Soalan 11 Soalan 7 Soalan 13 Soalan 12 Soalan 4 Soalan Dibebankan dengan kerja sekolah yang banyak Guru memberi perhatian kepada pelajar yang berkebolehan sahaja Jurulatih yang berminat dalam sukan tidak mencukupi Bilangan guru yang melibatkan diri dalam sukan tidak mencukupi Guru tidak memilih walaupun berminat dalam sukan Sekolah sentiasa mengutamakan program akademik Tidak mempunyai rakan yang berminat untuk bersukan Tidak mempunyai kawan untuk sama-sama bersukan Keluarga tidak memberi galakan Sekolah tidak memberi peluang untuk melibatkan diri dalam sukan Tertarik untuk melepak bersama kawan-kawan Guru sentiasa membuat tanggapan negetif Sekolah tidak memberi pengitirafan jika berjaya dalam sukan Sekolah tidak memberi galakan Guru tidak memberi galakan Min 3.22 2.70 2.91 2.67) iaitu guru tidak memilih pelajar walaupun berminat mengikuti aktiviti sukan dan seterusnya soalan item 14 (M=2. Item soalan 9 (M = 3.22 2.

Soalan 4 (M=1. Item soalan 2 (M = 2. Soalan 11 (M= 2.96) guru tidak memberi galakkan melibatkan pelajar dalam aktiviti sukan merupakan faktor intra personal yang terendah sekali. Keseluruhan dapatan dari Jadual 4. Item soalan 15 (M=2.2. . 4.34 pihak sekolah mementing program akademik menyokong soalan yang mendapat pangkatan tertinggi.07) pihak sekolah tidak memberi pengiktirafan jika berjaya dalam aktiviti sukan. Soalan 12 (M=2.3 dan 4. dapat dirumuskan bahawa faktor struktur adalah faktor utama penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum diikuti dengan faktor intrapersonal dan faktor interpersonal. Item soalan yang menduduki pangkatan ke sembilan ialah item soalan 3 (M=2.25) iaitu tidak mendapat galakkan keluarga.4 di atas. Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan. Manakala lain-lain soalan menunjukkan tahap serderhana. Pangkatan yang seterusnya ialah soalan 13 (M=2.06) pihak sekolah tidak memberi galakkan dalam aktiviti sukan.22) iaitu pihak sekolah tidak memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan.22) guru membuat tanggapan negatif menduduki pangkatan ke sebelas. Berdasarkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min didapati bahawa soalan 10 menunjukkan tahap yang tinggi di mana bebanan kerja sekolah merupakan masalah besar kepada pelajar bagi menghadiri kegiatan kokurikulum sukan.22) tertarik melepak bersama kawan daripada mengikuti aktiviti sukan dan soalan 7 (M= 2.35) menyokong pernyataan item soalan 2 .48) iaitu tidak mempunyai kawan yang berminat untuk bersukan dan Item soalan 1 (M = 2.

750 0.10 dapatan kajian menunjukkan min pelajar lelaki (M = 2. Berdasarkan Jadual 4.834 Df 158 158 158 L = 80 P = 80 Interpersonal L = 80 P = 80 Intrapersonal L = 80 P = 80 * Aras signifikan p < 0. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t (158) = -.663). sd = 0. Ianya menunjukkan min pelajar perempuan lebih tinggi daripada min pelajar lelaki sebanyak 0.13.40 SD 0. sd = 0. Bagi menjawab persoalan kajian yang keempat iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan.44. Didapati min pelajar lelaki lebih tinggi daripada min pelajar perempuan sebanyak 0. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t (158)= 1.05 Jadual 11 di atas menunjukkan analisis ujian t antara faktor menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina.551 t 1.663 0.05) antara faktor struktur dengan jantina dalam penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan.405.79 2.35 Jadual 11 : Ujian t faktor penghalang dengan jantina Faktor struktur Jantina Min 2.540 0.692) dengan pelajar perempuan (M = 2.731.79.36 2.551) telah menunjukkan min pelajar lelaki lebih tinggi berbanding min .92.36.731 1.674) dengan pelajar perempuan (M=2.692 0. Dari segi faktor struktur terdapat perbezaan min antara pelajar lelaki (M= 2. Berdasarkan Jadual 4.59 2.540). p < 0.674 0. Bagi menjawab persoalan kajian yang ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan.405 -.750) dengan min pelajar perempuan (M = 2. sd = 0.40.59. sd = 0. sd = 0. sd = 0.08.5 dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan min antara pelajar lelaki (M = 2. p < 0.44 2.05) antara faktor interpersonal dengan jantina dalam penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan.92 2.

813 .207 6.125 5.19. Kesimpulan ujian t yang telah dilakukan untuk melihat faktor penghalang dengan jantina.05).546 65. tiada satu faktor pun yang menunjukkan perbezaan yang signifikan. Faktor Struktur Interpersonal intrapersonal ss ant.258 p . antara pelajar pelbagai bangsa.874 ss dlm kump.003* .882 3.kump.158 5. interpersonal dan intrapersonal menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan. Dapatan kajian ini membuktikan pelajar perempuan dan pelajar lelaki mempunyai alasan yang sama untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. p < 0. Pelajar mempunyai cita-cita tinggi untuk memasuki pusat-pusat pengajian tinggi selepas tamat pelajaran.270 4.045 43. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t (158) = 1.665 F . 59. Tumpuan mereka lebih kepada bidang akademik berbanding dengan kegiatan kokurikulum. kebanyakan pelajar ini hanya memberikan tumpuan khusus kepada kejayaan akademik mereka.812 *Aras signifikan p< 0. Oleh itu tidak terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan samada dari faktor struktur. min pelajar perempuan melebihi min pelajar lelaki. Seterusnya bagi menjawab persoalan kajian kelima iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan digunakan. ujian Anova sehala telah Jadual 12 : Analisis ujian Anova antara faktor penghalang dengan bangsa. Antara ketiga-tiga faktor tersebut hanya faktor interpersonal. .687 67.003* . Pada pandangan pengkaji.041* Keseluruhan 1.834.05 .36 pelajar perempuan sebanyak 0.

297 .003* .0.79 India 2.79 India 2.08 P . terdapat perbezaan yang signifikan [F = 0. Cina dan India yang menjadi penyumbang kepada wujudnya perbezaan yang signifikan pada nilai F maka ujian Post-Hoc Scheffe digunakan.087 .31 0. Keputusan yang diperolehi adalah seperti yang terkandung dalam Jadual 13.104 .26 0.37 Jadual 13 : Ujian Post-Hoc Scheffe bagi faktor struktur. p>0.28 0. .81 India 2. Seterusnya bagi menjawab persoalan keenam iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa.837 intrapersonal Keseluruhan Melayu 2.48 Melayu 2.29 Cina 2.05) antara faktor struktur dengan bangsa dalam faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. ujian Anova sehala digunakan.55 Perbezaan Min .207.62 -0.29 Cina 2. Cina dan India.17 Bangsa ( Min) Cina 2.34 0.17 Melayu 2.76 India 2.05 Hasil dapatan kajian merujuk kepada Jadual 12 mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan (F=0. Berdasarkan Jadual 13 dapatan kajian menunjukkan bagi faktor interpersonal.070 .55 Cina 2.48 Cina 2. Faktor interpersonal Bangsa (Min) Melayu 2.207.004* .47 Melayu 2.05] antara bangsa iaitu bangsa Melayu.31 -0.76 India 2. Untuk melihat perbezaan faktor penghalang interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan dengan lebih terperinci terutama kumpulan bangsa Melayu.454 .48 Cina 2. p < 0.085 . intrapersonal dan keseluruhan.47 0.81 India 2.47 *Aras signifikan p< 0.48 Melayu 2.19 -0.

. Kebanyakan pelajar Cina amat mementing akademik berbanding pelajar Melayu. Berdasarkan Jadual 12 di atas. Sementara itu dapatan kajian juga mendapati min bangsa Cina ( M = 2. Selain itu daripada dapatan kajian menunjukkan min bagi pengetahuan dan memahami matlamat mereka dalam melibatkan diri dalam sukan menunjukkan min yang tertinggi. Kebanyakan daripada pelajar Cina adalah di kalangan keluarga yang berpendapatan kukuh.003).05] antara faktor intrapersonal dengan bangsa dalam faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.29) adalah sebanyak . Ini menyebabkan mereka kurang tertarik untuk menghadiri aktiviti kokurikulum pada waktu sebelah petang.0. Justeru itu kebanyakan daripada mereka terlibat kelas tuisyen pada waktu sebelah petang dan menyebabkan mereka tidak mempunyai masa bagi mengikuti aktiviti kokurikulum sukan. dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan [ F = 5.48). ujian Anova sehala telah digunakan. Manakala itu dapat kajian juga mendapati min bangsa India (M = 2.454).48) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa Melayu (M = 2.38 Daripada jadual 13 di atas dapatan kajian menunjukkan bagi faktor interpersonal. Dapatan kajian menunjukkan dari segi faktor interpersonal terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan pelajar Cina . Bagi menjawab persoalan kajian ketujuh iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa.76 ) dengan bangsa Melayu (M = 2.47.76 ) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa Melayu (M = 2. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (p = 0.29) dan tidak signifikan (p = 0. Ibu bapa mereka mempunyai sumber kewangan yang agak kukuh kerana kebanyakan daripadanya adalah peniaga. min bangsa Cina ( M = 2.76) adalah lebih tinggi daripada min bangsa India (M = 2. Perbezaan min antara bangsa Cina ( M = 2.p < 0. Ini mungkin disebabkan pelajar bangsa Cina tidak mengetahui bahawa aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian daripada aspek penting bagi mereka untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi.297).29). dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (p = 0.882.

Berdasarkan Jadual 4. Selain tu masalah kekurangan jurulatih dan bilangan guru melibatkan diri juga menyebabkan pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam sukan. Bagi memastikan mereka dapat menyiapkan kerja sekolah yang dibekalkan oleh pihak sekolah mereka tidak akan menghadiri aktiviti sukan kerana masa tersebut digunakan untuk menyiapkan kerja sekolah. Berdasarkan dapatan kajian di atas didapati terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar Cina dengan pelajar India dari segi faktor intrapersonal. dapatan kajian menunjukkan bagi faktor intrapersonal. Kebanyakan pelajar ini menganggap sia-sia mereka menghadiri aktiviti sukan jika tiada guru atau jurulatih yang dapat membimbing mereka bagi mendapatkan kemahiran dalam permainan yang mereka ceburi.004 ). Berdasarkan jadual 4.79 ) dengan bangsa India ( M = 2.79 ) adalah lebih tinggi daripada min bangsa Melayu (M = 2.104 ).39 Untuk melihat perbezaan faktor penghalang intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan dengan lebih terperinci terutama kumpulan bangsa Melayu.48).10 di atas.17 ) dan tidak signifikan ( p = 0.48) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa India India ( M = 2.31 dan dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ( p = 0. Seterusnya bagi menjawab persoalan kajian kelapan adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang secara keseluruhan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa. Perbezaan min antara bangsa Cina ( M = 2.79 ) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa India ( M = 2.087). Perbezaan min adalah sebanyak 0.11. min bangsa Cina ( M = 2.17 ) adalah sebanyak 0.62.17 ). Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan ( p = 0. Pelajar kebanyakannya menyatakan terlalu banyak kerja sekolah yang dibekalkan oleh pihak sekolah dan menyebabkan mereka tidak dapat menyertai aktiviti sukan. ujian Anova sehala digunakan. Manakala itu dapat kajian juga mendapati min bangsa Melayu (M = 2. dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan [F = . perbezaan ini wujud kerana kebanyakan pelajar Cina amat mementingkan pencapaian akademik. Bagi pandangan pengkaji. Cina dan India yang menjadi penyumbang kepada wujudnya perbezaan yang signifikan pada nilai F maka ujian Post-Hoc Scheffe digunakan. Sementara itu dapatan kajian juga mendapati min Cina ( M = 2.

Mohammad Haris (1999). p > 0.258 . Faktor struktur adalah faktor utama menjadi penghalang penglibatan pelajar.05] faktor keseluruhan bagi faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan bangsa. Dalam bab ini perbincangan dibuat berdasarkan kajiankajian terdahulu samada ianya menyokong atau bercanggah dengan dapatan kajian terdahulu. mereka masih menyatakan masalah pengangkutan menjadi masalah bagi mereka kerana kedudukan rumah mereka yang agak jauh dari kawasan sekolah. Seramai 55% pelajar yang di kaji tinggal di luar bandar dan 45% tinggal di bandar. IMPLIKASI DAN CADANGAN PENDAHULUAN Tujuan utama kajian ini ialah untuk melihat faktor utama yang menghalang penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum. Mustafa Kamal (2000) dan Ramli (1999) telah menyokong kajian iaitu salah satu faktor . Masalah pengangkutan juga adalah satu lagi masalah yang mengekang penglibatan pelajar. Kekurangan maklumat mengenai kegiatan dan kemudahan juga menjadi faktor hingga menyebabkan pelajar tidak mengetahui kemudahan yang disediakan. Selain dari itu bilangan peralatan yang tidak mencukupi berbanding pelajar yang ramai juga satu faktor yang membataskan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan. interpersonal dan intrapersonal Pada mulanya perbandingan menggunakan pangkatan dari min digunakan untuk menentukan faktor utama menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan. Dapatan ini disokong oleh kajian yang telah dilakukan oleh Mat Aris (1994) yang menyatakan antara faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum adalah faktor luaran iaitu kemudahan. Walaupun pelajar yang tinggal di bandar. PERBINCANGAN. Hasil kajian menunjukkan faktor utama menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah dapatan kajian yang menyatakan masalah penggunaan alatan yang boleh digunakan pada waktu-waktu tertentu sahaja.40 3. Faktor penghalang dari faktor struktur. Kajian oleh Roslan (1994).

kekurangan kemudahan dan lain-lain masalah fizikal sebagai faktor-faktor penghalang individu melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan. Ini menunjukkan pelajar tidak menganggap kegiatan kokurikulum sukan yang dijalankan di sekolah ini bertentangan dengan kepercayaan agama pelbagai bangsa yang belajar di sekolah ini. Pemantauan dan penyeliaan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran sekolah dapat memastikan aktiviti dikendali mengikut kehendak kementerian. Hasil kajian memperlihatkan kebanyakan pelajar tidak tahu perkembangan aktiviti kokurikulum. Dapatan kajian juga menunjukkan faktor pengelolaan aktiviti bertentangan dengan agama adalah yang paling sedikit. sementara faktor-faktor lain hanyalah sebagai penyokong. Dapatan kajian tersebut sama dengan kajian yang telah dilakukan oleh Zulkifli (1997) yang menyatakan faktor struktur seperti saiz sekolah. Langkah ini perlu diteruskan bagi menjamin penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dapat ditingkatkan. Siaran dan surat makluman kepada pelajar boleh diedarkan dan ditampal bilik-bilik darjah untuk makluman semua pelajar. Ini kerana setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah mengikut kehendak dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Ini mungkin disebabkan pihak sekolah tidak menyediakan papan kenyataan bagi menghebahkan aktiviti kokurikulum sukan dan lokasi papan kenyataan yang tidak strategik Faktor kekurangan masa untuk membaca maklumat yang ditampal juga menyebabkan pelajar tidak mendapat maklumat sepatutnya. Dapatan ini bercanggah dengan kajian yang dilakukan oleh Hamidah (1999) mendapati pada penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum kurang terserlah kerana di kalangan ibu bapa menganggap penglibatan .41 utama menghalang penglibatan pelajar ialah kemudahan. Kajian Boothby (1981) juga mendapati masalah seperti kurang minat. Adalah dicadangkan satu papan maklumat atau lebih mengenai kegiatan kokurikulum perlu ditempatkan di tempat tumpuan pelajar agar mereka mendapat maklumat jelas mengenai kemudahan dan kegiatan yang dijalankan. Faktor struktur yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah faktor kekurangan maklumat maklumat mengenai kemudahan dan aktiviti yang dijalankan di sekolah. bilangan pelajar yang ramai amat mempengaruhi penglibatan pelajar dalam menyertai kegiatan kokurikulum.

Ini menunjukkan pelajar lelaki lebih menghadapi masalah untuk melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Kegiatan kokurikulum sukan yang menarik dan memberi manafaat kepada pelajar akan dapat menjamin kehadiran pelajar yang lebih baik semasa kegiatan kokurikulum dijalankan. Dapatan ini bersamaan dengan kajian yang telah dilakukan olah Mustafa Kamal (2000) mendapati kebanyakan ibu bapa kurang mendorong penglibatan anak-anak dalam kegiatan kokurikulum. Implikasi kajian ini dibahagikan kepada dua iaitu: Implikasi Praktikal Hasil dapatan kajian ini boleh digunakan untuk membantu pihak sekolah serta khasnya guruguru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikulum dengan lebih berkesan. Ini bersamaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Nordin (1991) menyatakan . didapati bahawa GERKO atau kegiatan kokurikulum mempunyai banyak keserasian dan persamaan dengan prinsip dan gagasan Islam. Mohd Zuki (1994) sebaliknya menyokong dapatan kajian ini iaitu melalui penilaian yang telah dibuat menurut perspektif Islam. pelajar terpaksa menolong ibu bapa di rumah. Ini adalah disebabkan kurangnya sokongan keluarga dalam menyertai aktiviti kokurikulum dan ada antara pelajar lelaki yang membuat kerja sampingan bagi mendapatkan wang saku mereka sementara pelajar perempuan pula terpaksa menolong ibu bapa mereka membuat kerja di rumah. Azizah Nordin (1990) dalam kajiannya juga mendapati kebanyakan pelajar di waktu petang ketika kegiatan kokurikulum dijalankan.42 anak-anak mereka dalam kegiatan kokurikulum menjejaskan pencapaian akademik. Kajian ini boleh menambah pengetahuan guru serta jurulatih aktiviti-aktiviti kokurikulum sukan agar dapat mewujudkan suasana kegiatan kokurikulum yang lebih bermakna. IMPLIKASI Berdasarkan kajian ini diharapkan ianya dapat memberikan implikasi kepada pihak-pihak berkenaan. Keputusan menunjukkan faktor penghalang penglibatan antara pelajar lelaki mengatasi pelajar perempuan dari segi faktor struktur dan intrapersonal.

Min bagi faktor ini menunjukkan tahap tinggi menggunakan skor julat min berdasarkan sistem tiga kuartil (tahap rendah. sederhana dan tinggi). Kebiasaannya pihak sekolah hanya menyediakan alatan pada waktu kokurikulum sukan sahaja dan pada hari-hari lain kemudahan alatan tiada. CADANGAN UNTUK MENGATASI HALANGAN Secara keseluruhan kajian telah menghasilkan maklumat-maklumat penting mengenai faktor menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Ini akan mengalakkan pelajarnya hadir dan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Implikasi Teoretikal Dapatan kajian ini juga dapat digunakan oleh Kementerian Pelajaran khususnya Unit Kokurikulum yang dapat merancang program kokurikulum dengan lebih berkesan. Pelbagai peruntukan berupa kewangan dan barangan untuk menjadikan program kokurikulum lebih bermakna dan tidak akan disia-siakan jika faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ini dapat di atasi. Selain daripada menggalakan pelajar bersukan ia juga dapat menghindar pelajar-pelajar . Oleh kerana faktor struktur adalah faktor utama menghalang penglibatan pelajar Pengunaan alatan pada waktu tertentu merupakan satu faktor yang menyumbang min tertinggi dalam faktor struktur (3. Kementerian melalui Jabatan-jabatan Pelajaran Negeri dapat merancang dan melaksanakan dasar yang lebih efektif setelah mengenalpasti faktor penghalang yang utama penglibatan diri pelajar dalam kegiatan kokurikulum.82). Bagi mengatasi halangan ini dicadangkan pihak sekolah menyediakan satu jadual yang lebih sistematik di mana pelajar boleh menggunakan pada masa lapang. Pihak sekolah hendaklah menyusun penggunaan alatan mengikut waktu kesenggangan pelajar pada waktu agar mereka dapat menggunakan kemudahan alatan bagi mereka bersukan. Masalah yang sering dihadapi ialah ketidakhadiran pelajar dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.43 bahawa penyertaan guru adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah.

30 petang agak panas tetapi waktu balik bagi pelajar pada pukul 5.00 petang. Walaupun cuaca pada pukul 3. . mengacau pelajar lain dan lain-lain. Kekurangan maklumat mengenai kemudahan adalah antara faktor struktur yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.30 petang. Masalah ini biasanya akan dihadapi oleh pelajar yang tinggal di luar bandar yang tidak berkemampuan untuk membeli peralatan dan juga pelajar di bandar dari keluarga yang miskin atau tidak berkemampuan.44 melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfeadah seperti melepak. Waktu perlaksanaan dicadangkan bermula pada pukul 3. Dengan adanya usaha-usaha ini pihak sekolah akan dapat menambah peralatan sukan dan seterusnya menarik pelajar menyertai aktiviti sukan di sekolah. orang perseorangan dan lain badan dalam membantu menambah peralatan sekolah. Ini menyebabkan pelajar-pelajar terpaksa berkongsi alatan dengan rakan mereka semasa menjalankan aktiviti sukan.00 petang hingga 6. Bagi pelajar yang berkemampuan mereka mungkin tidak menghadapi masalah untuk membeli peralatan sukan. Kebiasaannya aktiviti kokurikulum dijalankan pada hari-hari persekolahan dan waktu perlaksanaan ialah pada pukul pukul 5. Selain itu pihak sekolah juga hendaklah berusaha mencari sumber lain dalam membeli peralatan sukan seperti memohon bantuan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah.30 petang hingga 5. Masalah ini biasanya wujud bila pelajar hendak pulang ke rumah kerana perkhidmatan bas telah tamat semasa mereka hendak pulang ke rumah.30 petang kerana kemudahan pengangkutan awam hampir tamat pada waktu tersebut dan pelajar tidak menghadapi masalah kenderaan semasa hendak pulang ke rumah. berbual kosong. Selain itu pihak sekolah juga boleh memohon bantuan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri. Kebanyakan sekolah mempunyai peralatan yang tidak mencukupi berbanding jumlah pelajar yang ramai. Masalah pengangkutan juga merupakan satu lagi masalah kepada pelajar bagi mengikuti aktiviti kokurikulum sekolah..00 petang lebih sesuai berbanding balik pada pukul 6. Bagi mengatasi masalah ini pihak Kementerian Pendidikan hendaklah menambah peruntukan pembelian alatan sukan mengikut jumlah pelajar dalam sesebuah sekolah.

sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Kajian tersebut boleh dijadikan panduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikulum sekolah di seluruh negara. Berdasarkan perbincangan dan rumusan kajian. Masalah ini lebih nyata terhadap pelajar-pelajar perempuan yang beragama Islam. Ia boleh . 2. maka adalah dicadangkan di masa hadapan pengkaji akan menggunakan populasi yang lebih besar melibatkan Sekolah di Negeri Seremban dengan melibatkan semua daerah. Adalah dicadangkan agar penggunaan kemudahan-kemudahan tersebut dijadualkan pengunaannya mengikut jantina atau ditambah gelanggang kepada dua (jika mempunyai kawasan) dan ditetapkan pengunaannya di mana satu gelanggang digunakan oleh pelajar perempuan dan satu lagi untuk pelajar lelaki. Kemudahan sukan seperti gelanggang bola keranjang dan gelanggang bola tampar yang hanya satu sahaja terdapat di sekolah menyebabkan pelajar perempuan tidak mahu berkongsi menggunakannya dengan pelajar lelaki. Sampel kajian juga boleh dikategorikan kepada sekolah bandar dan luar bandar. Kajian selanjutnya dicadangkan agar melibatkan subjek dari pelbagai peringkat umur dan meliputi kawasan geografi yang lebih luas. Ini boleh meningkatkan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. penyelidik ingin menyarankan beberapa cadangan untuk kajian lanjutan iaitu: 1. Pemasalahan sebenar boleh diketahui dan dikenalpasti dalam menentukan faktor utama yang menghalang penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum. sekolah di tanah rancangan Felda. Kajian ini dilakukan dengan hanya menggunakan soal selidik dan subjek hanya terikat kepada jawapan yang disediakan.45 Masalah seperti kekurangan kemudahan khusus untuk pelajar perempuan menyebabkan mereka tidak menyertai kegiatan kokurikulum. Reka bentuk kajian ini lebih sempurna sekiranya penyelidikan yang berbentuk temuduga dijalankan di samping soal selidik. Antara limitasi kajian ini ialah sampel yang digunakan hanyalah dari kumpulan pelajar sekolah Daerah Seremban sahaja.

Selain daripada itu faktor-faktor intrapersonal dan faktor interpersonal juga harus diambilkira kerana ia juga merupakan faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan. Pihak-pihak Jabatan Pendidikan. Akhir kata. semoga dapatan kajian ini akan mengalakkan pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum dan juga boleh dijadikan sebagai garis panduan bagi penyelidikpenyelidik lain yang ingin melakukan kajian lanjutan ke atas faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan di sekolah-sekolah. Dengan adamya penglibatan yang sepenuhnya daripada pihak terbabit sudah tentu akan dapat menggalakan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan khususnya sukan. guru dan individu yang terlibat seharusnya juga harus melibatkan diri dalam mengatasi masalah ini. PENUTUP Dapatan kajian menunjukkan faktor penghalang utama penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah faktor struktur. ibubapa.46 memberi maklumat yang lebih menyeluruh dan diterima umum tentang faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Dalam analisis diskritif ini ternyata masalah berkaitan kemudahan merupakan faktor utama dalam menghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. sekolah. . Pihak Kementerian Pelajaran hendaklah memberi peruntukan yang lebih besar kepada sekolah agar pihak sekolah merancang dan seterusnya memperlengkapkan kemudahan dan peralatan di sekolah-sekolah dalam strategi menarik minat pelajar menyertai aktiviti sukan.

Adnan Khamis. Coakley. D. 30. Ahmad Badawi. 1. Nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum pergerakan ke arah menghasilkan insan yang mantap lagi seimbang mengikut falsafah KBSM-fokus Pergerakan Pengakap sekolah. (1990). Mengenalpasti masalah-masalah dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum di tiga buah sekolah di Daerah Gombak. Gale H. Utusan Malaysia. J. 1982. Azizah Nordin. (1998) Six-month physical activity and fitness change in project active : A And omised trial. . Chan Yuen Fook. L. 3-25. Haladyna. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka. Institut Aminuddin Baki. Unpublished Paper : Universiti Putra Malaysia.Kementerian Pendidikan Malaysia. Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Di Malaysia. Ottawa. Crawford. Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. pp. hlm. 22 September 1984. Leisure Sciences. Leeds: Human Kinetics Europe. A. Canada Fitness Survey (1983). Roid & Thomas M. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Kebangsaan Malaysia.J. Bil. Aminuddin Yusof. (1989). Biddle. Satu kajian awal. 119-127. Adnan Khamis. Seminar Nilai-nilai murni Merentas Kokurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. “Kokurikulum akan dimasukkan dalam semua sijil peperiksaan” dlm. J. Reconceptualizing barriers to family recreation. Dunn. Takrif kokurikulum. MA: Irwin Mc Graw-Hill. Medicine & Science in Sport & Exercise . S. (1998). 9 (3). Kurikulum perspektif dan perlaksanaan . In European Perspective On Exercise and Sport Psychology. Jld. Exercise motivation across the life span. Sikap pelajar terhadap kegiatan kokurikulum Pergerakan Beruniform.Ontario: Author. (2000). (1991). 8. & Godbey. Sport in society: Issues and controversies. (1987). (1995). (1988). A Technology for Test-Item Writing. 4. Boston. 1999.47 RUJUKAN Abu Bakar Nordin. New York: Harcourt Brace Jovonarich Publishers. G. Kuala Lumpur. Canada youth and physical activity. 1076 – 1083.

Johor. . Mohd Majid Konting.. Keberkesanan perlaksanaan aktiviti kokurikulum di Sekolah Menengah Rancangan Felda Daerah Kota Tinggi. Mat Aris Abdul Hadi ( 1994) Tanggapan pelajar dan guru terhadap kegiatan sukan di Sekolah Menengah Vokasional (Lembah Kelang). Universiti Malaya. Sikap pelajar terhadap kokurikulum sukan di tiga buah Sekolah Menengah Teknik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd Lotpi Razali (1997).D. Matang dan Selama. Hamidah Bt Abdul Karim. Kelantan.peranan dan implikasi. (2002). (1999). Kegiatan kokurikulum di sekolah membantu membina daya kepimpinan di kalangan pelajar menengah atas Kolej Sultan Abdul Hamid. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. (1986). Mashitah Ghazali ( 1995). Organisasi dan perlaksanaan program kokurikulum di sebuah sekolah menengah: Beberapa masalah dan rangka penyelesaian. Remaja Mengabaikan Sukan dlm Dewan Siswa. Tesis tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia. San Deigo : Edits Publishers. hlm 19. Selangor Darul Ehsan. Borhan Yusof. Kesan aktiviti kokurikulum ke atas peribadi pelajar (Satu kajian di sekolah menengah Daerah Larut. (1999). Perak). Keberkesanan Kursus Diploma Perguruan Malaysia [Pengkhususan Pengajian Islam] Di Maktab-Maktab Perguruan Malaysia. Penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum dan sumbangannya ke arah pencapaian akademik : Satu tinjauan di Sekolah Menengah Subang Jaya. Kaedah penyelidikan pendidikan. (1984). Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. W.. Mohd Saufi Zakaria. Tesis Ph. & Micheal. Kuala Lumpur. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. S. B. Kamariah bt Mohd Sidik. (1990). Aminuddin Yusof. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Malaya Lim Yen Yen. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. Tesis tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia. Mohd Sofian Omar Fauzee. Kokurikulum. 2003 .48 Ghazali Darusalam. Kuala Lumpur : Sanon Printing.. ( 1999). Mohamad Haris Meon. Handbook in research and evaluation. Isaac. Jun 1991..

Raymore. Philips. 15 – 18. Chicago : SPSS Ins. W. Crawford. A. Singapore. N. G. D. Tesis tidak diterbitkan. (1993). Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Kebangsaan Malaysia. L. Quek Chin Hwee. Persepsi dan sikap pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Batu Lima. Steven (1994). (1993). Pandangan pelajar Politeknikn Ungku Omar terhadap aktiviti kokurikulum (sukan) : Satu tinjauan.. ( 1997). (1992) . Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. A. (2000).. Inc. Faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar Melayu tingkatan empat dalam aktiviti kokurikulum di rancangan Felda Daerah Segamat Selatan. A. J. Kuala Lumpur. A nature and process of leisure constraints : An empirical test. .. & Crawford. M. Norusis. Sheridan J. The relationship between sports participation and academic performance. Kedah terhadap kegiatan kokurikulum : Satu tinjauan. D.. Salman. W. in The 1992 Leisure Research Symposium Oct. G. Jackson. Mustafa Kamal Ali. Nor Bin Mohamad Taib. (1997). (1993) Sociology of sport. and Godbey Model.Men Datuk Undang Abdul Manap. Massachusetts: A Division of Simon & Schuster. (1990) Pandangan Pelajar Dan Ibu Bapa Terhadap Gerakerja Kokurikulum Sekolah Menengah. (1999).49 Mohd Suzli Abdullah. Gurun. 104. Sports in Malaysia : Opportunities and barriers for women. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknoloji Malaysia. & SPSS Ins. 1992. W & Von Eye. C. Godbey. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. L. Universiti Utara Malaysia. Ramli Ishak. Mohd Zuki Pileh (1995).Sembilan : Sumbangannya ke arah pembentukan personaliti pelajar yang ideal : Satu analisa menurut perspektif Islam. Leisure Sciences. SPSS Analysis without Anguish.Universiti Malaya. C. Raymore. N. Johol. Coakes. Gerakerja Kokurikulum (Gerko) di Sek. Roslan Ahmad. J. The perception of constraints on leisure among adolescent: Support for Crawford. C. Gogbey. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Malaya. Unpublished Master’s Thesis. ( 1999). Permasalahan aktiviti kokurikulum sekolah-sekolah menengah agama Yayasan Islam Kelantan di Daerah Pasir Mas. Wiley & Sons Ltd. 15. Australia. SPSS for windows: Base system user’s guide. Leed Metropolitan University. (1994). Singapore Sport Council.

(1999). Yusof Man (1983). Wee Eng Hoe (1996).Sembilan. Exercise adherence and leisure activity. 2000.K. Sejauh manakah penglibatan murid-murid dalam gerak kerja kokurikulum di sekolah mempengaruhi pencapaian akademik. Satu Kajian Mengenai Hubungan Pengurusan Dengan Pencapaian Dalam Bidang Kokurikulum. Leeds : Human Kinetics Europe. Ed. 1985. (1998). Organisasi dan pentadbiran sukan dan Pendidikan Jasmani. Selangor : Fajar Bakti Sdn Bhd. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia . Wiersma W. Research In Education : An Introduction. Ke-2. Persepsi guru-guru terhadap perlaksanaan dan penyeliaan kegiatan kokurikulum di Sekolah Menengah di N. Boston :Allyn and Bacon.M. New York : Harcourt Brace Jovanovich. Zainal Sabu. Tuckman Bruce W. 2nd Edition. Dishman). Conducting educational research. Jurnal Pendidikan 18 : ms 79 – 88. Tuckman. Zulkafli Mansor (1997) Hubungan antara faktor sekolah dengan penglibatan kokurikulum di kalangan pelajar. 369-396. Wankel. Satu kajian penglibatan pelajar tingkatan IV di Malaysia dalam aktiviti rekreasi. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Zainun Ishak dan Aini Hassan (1993). Wee Eng Hoe (1994). Boston : Allyn and Bacon. Inc. Gerak kerja kokurikulum (sukan).50 Siti Hajar Bt Ismail (2000). pp. L. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Malaya. Tesis Bacelor Pendidikan : Universiti Putra Malaysia. Evaluating Instructional Program. In Exercise Adherence : Its Impacts on Public Health (edited by R. Tesis tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia . (1978).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful