P. 1
Faktor yg menghalang penglibatan pelajar dlm kegiatan kokurikulum.pdf

Faktor yg menghalang penglibatan pelajar dlm kegiatan kokurikulum.pdf

|Views: 3,310|Likes:
Published by antukecik09
Faktor yg menghalang penglibatan pelajar dlm kegiatan kokurikulum
Faktor yg menghalang penglibatan pelajar dlm kegiatan kokurikulum

More info:

Published by: antukecik09 on Sep 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

4

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHALANG PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SUKAN DI KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAERAH SEREMBAN

MOHD JAFLUS BAHARI Jabatan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Maktab Perguruan Islam

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar-pelajar Sekolah Menengah Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seremban. Kajian ini ingin melihat faktor menghalang dari segi faktor struktur, faktor interpersonal dan interpersonal pelajar. Data kajian yang dikumpul diproses dengan menggunakan program SPSS versi 11.5. Statastik deskriptif iaitu frekuansi, peratusan dan min telah digunakan untuk menjelaskan profil responden dan menjawab persoalan kajian. Sementara itu, stastik inferansi dan ujian t digunakan bagi melihat perbezaan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina, ujiant digunakan. Bagi melihat perbezaan di antara faktor penghalang faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan. Ujian Anova sehala pula digunakan bagi melihat perbezaan faktor penghalang iaitu faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Seramai 160 responden yang terdiri daripada pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban telah dipilih secara rawak. Secara umumnya didapati faktor struktur merupakan faktor utama yang menjadi faktor penghalang dalam penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor struktur, interpersonal dan intrapersonal dengan jantina. Manakala terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang interpersonal danintra personal dengan bangsa. Kajian berbentuk tinjauan ini menggunakan set soal selidik bagi mengumpulkan data.

5

PENGENALAN

Kokurikulum di sekolah telah menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia ketika ini. Ianya telah menjadi satu kegiatan yang diwajibkan kepada setiap pelajar di semua sekolah menengah dan sekolah rendah. Aktiviti kokurikulum dianggap penting sebagai alat untuk memenuhi hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang terdiri dari berbilang kaum. Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) telah menyatakan bahawa semua pelajar hendaklah digalakkan supaya mengambil bahagian yang lebih aktif dalam aktiviti kokurikulum. Setiap pelajar perlu menyertai satu badan beruniform, satu sukan atau permainan dan satu kelab atau persatuan di sekolah.

Antara tujuan aktiviti kokurikulum diadakan di sekolah ialah untuk memberi pengalaman kepada pelajar-pelajar yang akan membantu mereka dalam mencapai kehidupan yang sempurna. Menurut Falsafah Pendidikan Negara dalam usaha melahirkan pelajarpelajar yang seimbang dalam aspek rohani, jasmani dan intelek, kokurikulum dapat menyumbang untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari semua segi tersebut. Menurut Mohd Sofian, Aminuddin & Borhan (2002) kokurikulum merupakan suatu pelengkap

kepada kehendak dan keperluan kurikulum di mana ia menyediakan pelbagai peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukur dan mengamalkan kemahiran, pengetahuan dan nilainilai yang telah dipelajari semasa pembelajaran di bilik darjah.

Kajian ini akan melihat sejauh manakah faktor-faktor yang menghalang dan mempengaruhi penglibatan mereka dalam aktiviti kokurikulum. Selaras dengan dasar Kementerian Pendidikan yang memberi penekanan kepada pelajar-pelajar terutama mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke universiti. Akademik akan diberi keutamaan dan ianya selaras dengan sistem meritrokrasi bagi kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam. Di dalam kajian ini penyelidik akan mengkaji kegiatan kokurikulum dan faktor yang menghalang penglibatan pelajar untuk menyertainya. Menurut Crawford dan Godbey (1987) terdapat tiga faktor yang menghalang penglibatan iaitu :

6 1) Faktor struktur ialah faktor-faktor seperti kekurangan kemudahan, peralatan, masa, wang dan maklumat. 2) Faktor interpersonal ialah faktor-faktor yang melibatkan interaksi atau hubungan antara individu seperti kesulitan mencari pasangan yang sesuai untuk bermain dalam sukan badminton. 3) Faktor intrapersonal ialah faktor melibatkan keadaan psikologi individu yang bertindak menghalang penglibatan aktiviti bersukan. Ini termasuklah tekanan, kebimbangan, budaya, sikap, keagamaan, serta kemampuan dan kemahiran diri yang dimiliki.

Kegiatan kokurikulum ialah aktiviti-aktiviti yang melibatkan kegiatan sukan, persatuan/kelab yang berkaitan dengan matapelajaran dan kebudayaan, dan pasukan badan beruniform. Kegiatan sukan yang dimaksudkan seperti bola sepak, ragbi, renang, bola

tampar, memanah, tenpin boling, golf dan sebagainya. Kegiatan kelab/persatuan ialah Kelab Usahawan, Kelab Bimbingan dan Kaunseling, Persatuan Sains dan Matematik, Persatuan Bahasa Cina dan sebagainya. Badan Beruniform pula ialah Kadet Tentera, Kadet Bomba, Kadet Polis, Pengakap, Persatuan Bulan Sabit Merah dan sebagainya..

Dalam kajian ini pengkaji akan memberikan penekanan kepada kokurikulum yang melibatkan kegiatan sukan. Model konsep yang digunakan oleh Crawford dan Godbey (1997) digunakan untuk menjelaskan mengapakah pelajar-pelajar kurang melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum khususnya dalam aktiviti sukan.

Oleh yang demikian kajian ini dijalankan kerana tiada lagi penyelidik yang membuat kajian ke atas pelajar-pelajar yang berkaitan dengan penglibatan mereka dalam kokurikulum khususnya aktiviti sukan di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Seremban.

7 PERNYATAAN MASALAH

Dalam kajian ini pemasalahan yang hendak ditimbulkan ialah mengenalpasti faktor utama sebab-sebab yang diberikan oleh pelajar untuk tidak melibatkan diri kokurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan di Daerah Seremban. dalam kegiatan

Kajian ini akan menyentuh tentang masalah yang melibatkan kurangnya penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan. Ramai pelajar beranggapan kegiatan kokurikulum tidak penting dan banyak membuang masa kerana ianya tidak dinilai sebagaimana kegiatan yang melibatkan akademik. Halangan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dibebankan lagi dengan pengendalian program- program yang tidak sempurna. Sebagai contoh terdapat aktiviti pada hari kokurikulum hanya dikendalikan oleh kumpulan pelajar yang sememangnya kurang berpengalaman tanpa pemantauan dari guru terlibat. Kesannya pelajar sekolah tidak berminat untuk melibatkan diri. Menurut Adnan (1990) walaupun sumbangan kokurikulum kepada pendidikan diakui, tetapi konsepnya masih kurang difahami hingga ada yang masih lagi menganggap bahawa kokurikulum sebagai kegiatan luar. Oleh itu, tidak menghairankan jika programnya dilaksanakan secara sambil lewa sahaja dan aktiviti dijalankan secara tergesa-gesa dan tidak diberi keutamaan seperti matapelajaran akademik.

Dapatan Adnan (1990) disokong oleh Abu Bakar (1999). Dapatan kajian beliau menyatakan antara alasan guru tidak bergiat dalam aktiviti kokurikulum ialah apabila guru merasakan kokurikulum membuang masa pelajar, guru tinggal jauh dari sekolah, dan terlalu banyak tanggungjawab. Kedapatan juga guru yang mengendalikan kegiatan kokurikulum kurang pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Perlaksanaan kokurikulum di sekolah tidak begitu mengalakkan atau tidak mendapat sepenuh sokongan daripada pelbagai pihak terutamanya guru hingga mengakibatkan pelajar kurang berminat untuk mengambil bahagian. Kenyataan ini disokong oleh Laporan Kabinet (1979) yang telah membuat kajian untuk melihat pelaksanaan dasar pelajar meyakini bahawa kecenderungan guru terhadap sesetengah aktiviti kokurikulum seperti pergerakan beruniform dan beberapa jenis aktiviti sukan adalah tidak memberangsangkan.

Kebanyakan pelajar tidak berminat menyertai kegiatan kokurikulum khususnya aktiviti sukan kerana tiada wujud kepuasan disebabkan kurangnya kemudahan sukan. Ada yang tinggal di bandar Seremban. Mereka ini menganut agama Islam. Buddha. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada bangsa Melayu.8 Sementara itu. peralatan sukan dan sebagainya. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Mohd Suzli (1997) menyatakan pelajar tidak melibatkan diri kerana mereka terpaksa menolong ibu bapa mereka di rumah. Penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dimestikan kepada pelajar lelaki dan pelajar perempuan di semua sekolah. Mereka tidak mahu melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Kajian beliau mendapati sekolah yang dikaji menghadapi masalah kewangan yang tidak mencukupi dan sistem penjadualan yang tidak teratur dan sistematik. Kebanyakan pelajar-pelajar ini datang dari kawasan-kawasan penempatan yang berlainan. dewasa ini pelajar terlalu mementingkan peperiksaan hinggakan kegiatan kokurikulum yang juga sebahagian daripada pembelajaran tidak mendapat perhatian. Hindu dan sebagainya. Walau bagaimanapun pelbagai faktor boleh menghalang penglibatan kegiatan kokurikulum pelajar lelaki dan perempuan terutamanya sukan. Selain daripada itu. terdapat beberapa faktor lain antaranya seperti yang dinyatakan oleh Mohd Suzli (1987) dalam kajiannya. Pelajar-pelajar di sekolah menengah terdiri daripada pelbagai bangsa. Cina dan India. Ini memberi peluang kepada pelajar tersebut untuk melibatkan diri dan menimba pengetahuan melalui kegiatan kokurikulum. Kebanyakan mereka ini mempunyai alasan dan sebab tersendiri menghalang mereka melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum sukan. Oleh itu kajian ini juga bertujuan melihat adakah terdapat perbezaan antara faktor penghalang penglibatan yang diberikan oleh mereka ini berdasarkan jantina. Mereka juga menganggap sukan kurang penting dan lebih menganggap pelajaran atau hiburan adalah lebih penting untuk menjamin masa depan yang lebih cemerlang. Pengkaji mendapati belum ada kajian mengenal pasti faktor-faktor penghalang . di taman-taman perumahan sekitar Seremban dan di kawasan luar bandar. menurut Ahmad Badawi (1984). Kajian beliau disokong oleh Lim Yen Yen (1991) yang mendapati faktor utama kurangnya penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum khususnya aktiviti sukan kerana mereka tidak mempunyai semangat kesukanan.

Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina? . Pelbagai perancangan telah dilakukan samada dari pihak Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri di bawah Unit Kokurikulum telah menyediakan peruntukan untuk memastikan kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah dijalankan menurut kehendak dan Falsafah Pendidikan Negara. Melihat perbezaan faktor penghalang yang diberikan pelajar mengikut pelajar lelaki dan pelajar perempuan.9 penglibatan pelajar ini dalam kegiatan kokurikulum sukan di lakukan oleh penyelidik terdahulu. Tujuan peruntukan diberikan untuk menjamin peralatan dan kemudahan disediakan untuk pelajar menjalankan kegiatan mereka. Tetapi agak malang dewasa ini ramai di kalangan pelajar yang tidak hadir semasa kegiatan kokurikulum dijalankan. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini dijalankan adalah untuk : 1. Ramai di kalangan guru dihantar berkursus untuk mempertingkatkan ilmu dan mampu memberi tunjuk ajar kepada pelajar di sekolah mereka. Oleh itu kajian ini perlu dilakukan untuk mengenal pasti masalah utama pelajar tidak hadir semasa kegiatan kokurikulum. Apakah faktor-faktor yang menghalang pelajar daripada melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum? 2. 2. Melihat faktor-faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan pelbagai bangsa. Oleh itu kajian untuk mengenalpasti faktor utama yang menghalang penglibatan kokurikulum pelajar-pelajar dari pelbagai bangsa perlu dilakukan. PERSOALAN KAJIAN Persoalan kajian dalam penyelidikan ini adalah untuk mengetahui: 1. 3. Melihat apakah faktor utama yang menghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum khususnya sukan.

Kajian ini dilakukan oleh penyelidik untuk membantu guru. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang secara keseluruhan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa? antara pelajar pelbagai KEPENTINGAN KAJIAN. Kajian ini juga bertujuan untuk membantu mempertingkatkan lagi penyertaan pelajar dan kualiti program kokurikulum di sekolah agar lebih teratur dan efisen. Dapatan kajian ini diharap dapat membantu mengalakkan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum seterusnya masyarakat akan lebih perihatin terhadap kepentingan kokurikulum demi masa depan pelajar. dan agensi yang berkaitan dalam merancang program kokurikulum di sekolah. Jawatankuasa Kerja Sekolah. . Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa? 8. Pengetua Sekolah. Unit Kokurikulum Jabatan Pelajaran Peringkat Daerah dan Negeri. DEFINISI ISTILAH Definisi pemboleh ubah kajian memfokuskan perbincangan kepada beberapa tinjauan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghalang dan penglibatan dalam kokurikulum. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum bangsa? 6.10 3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina? 4. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa? 7. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina? 5.

1990). Halangan ini termasuklah ciri-ciri kemudahan atau program aktiviti bersukan seperti kesesakan penggunaan dan kedudukan yang tidak strategik yang menyebabkan kemudahan tidak dapat digunakan dan program tidak dapat diikuti. Parks. Seterusnya menggunakan model yang telah dikonsepsualisasikan oleh Crawford dan Godbey (1987) untuk mengenal pasti masalah-masalah yang menghalang guru pelatih ini melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan. Aktiviti-aktiviti kokurikulum memberi arah dan hala tuju kepada pelajar supaya menceburkan diri dalam kegiatan yang berfaedah. 1996). berdikari. Berikutan penceburan dalam kegiatan ini. atau dua peserta iaitu sukan berpasukan atau aktiviti sukan perseorangan atau sukan individu. diharapkan dengan kemahiran-kemahiran yang dipelajari melalui aktiviti-aktiviti tersebut boleh memupuk gaya hidup (life style) yang sihat. terdapat tiga halangan besar mengapa seseorang itu kurang berminat untuk melibatkan diri dalam kegiatan seumpama ini ialah 1) struktur 2) interpersonal dan 3) intrapersonal. Aktiviti sukan yang melibatkan permainan dan melibatkan penyertaan sebagai dalam satu pasukan. Sukan juga bermakna keseronokan (Janet B. Faktor-faktor Menghalang Faktor menghalang termasuk program yang dirancang. Kegiatan kokurikulum juga dapat mengukuhkan interaksi antara pelajar dan sekaligus memupuk integrasi antara kaum di samping memupuk sifat kesopanan. Kegiatan Kokurikulum Kegiatan kokurikulum dianggap sangat berkesan untuk memupuk keseimbangan perkembangan mental dan perkembangan rohani. McGuire (1984) telah mendefinisikan faktor-faktor penghalang ini sebagai masalah yang menghalang penglibatan di dalam aktiviti bersukan dan juga penggunaan kemudahan aktiviti bersukan oleh individu. kerajinan bekerja. jasmani dan sosial pelajar. Sukan juga .11 1. 2. terlampau ramai orang yang menggunakan kemudahan atau lokasi kemudahan yang tidak sesuai. Menurutnya lagi masalah-masalah ini akan membataskan frekuensi atau kekerapan penglibatan dan penggunaan kemudahan aktiviti bersukan individu. Menurut Crawford dan Godbey (1987) . berdisiplin dan patuh kepada undang-undang yang boleh membentuk pelajar supaya menjadi warganegara yang berguna (Wee Eng Hoe.

Terbukti juga bahawa wujud perhubungan yang positif di antara tahap penglibatan pelajar dengan daya kepimpinan pelajar. Sementara itu. Snyder & Spreitzer (1989) mendefinisikan sukan sebagai aktiviti persaingan fizikal manusia yang dikawal oleh undangundang permainan atau acara tersebut. Oleh itu dapatan kajian telah menolak hipotesis null dan boleh menerima hipotesis alternatif. Menurut kajian oleh Mohd Lotpi (1997) mendapati ramai yang beranggapan aktiviti kokurikulum mampu membentuk peribadi positif pelajar. Kajian kepentingan kokurikulum Menurut kajian yang dilakukan oleh Mashitah (1995) bertujuan untuk memperlihatkan bukti sumbangan yang diperolehi apabila bergiat dalam kegiatan kokurikulum khususnya kepada pembentukan diri pelajar sebagai pemimpin. Kedah Darul Aman dalam kegiatan kokurikulum. Alor Setar. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dalam tahap penglibatan pelajar bagi kategori sangat aktif dan aktif. dan 3) Menganalisa bentuk perhubungan yang wujud di antara tahap penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan daya kepimpinan pelajar. Namun begitu. Justeru itu penglibatan pelajar yang sangat aktif dalam kegiatan kokurikulum sememangnya dapat memupuk dan membina daya kepimpinan seseorang pelajar. Antara objektif kajian ini dibuat adalah untuk melihat perbezaan yang wujud dalam tahap penglibatan pelajar tingkatan 4 di empat buah sekolah menengah di daerah Larut. Objektif kajian: Tiga objektif khusus kajian ini iaitu 1) Melihat perbezaan yang wujud dalam tahap penglibatan pelajar-pelajar menengah atas Kolej Sultan Abdul Hamid. TINJAUAN KEPUSTAKAAN 1. Matang . Hasil kajian juga membuktikan bahawa terdapat perbezaan dalam daya kepimpinan bagi kedua-dua kumpulan pelajar tersebut.12 didefinisikan dalam beberapa makna. kajian ini dibuat bertujuan untuk memperlihatkan kesan aktiviti kokurikulum ke atas peribadi pelajar. Dalam kajian ini 200 pelajar dipilih sebagai responden mewakili populasi. tidak ramai individu yang tampil untuk benar-benar membuktikan keadaan ini. Oleh itu. 2) Melihat perbezaan yang wujud dalam daya kepimpinan yang ada pada pelajar-pelajar tersebut.

Daripada 10 item yang dikemukakan. emosi atau jasmani. Menurut kajian yang di lakukan oleh Mohd Zuki (1994) untuk meneliti sumbangan GERKO ke atas pembentukan personaliti pelajar. Seramai 200 orang pelajar dipilih sebagai subjek mewakili populasi. Terbukti juga wujud perhubungan di antara tahap penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dengan peribadi pelajar. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan dalam tahap penglibatan pelajar bagi kategori sangat aktif dan aktif. Di samping itu juga. Hasil kajian juga membuktikan bahawa terdapat perbezaan peribadi pelajar kumpulan tidak aktif dengan pelajar kumpulan sangat aktif dan aktif. Kajian ini mendapati bahawa GERKO telah mendapat tempat dan perhatian yang sewajarnya di dalam sistem pendidikan di Malaysia dan juga di Sekolah Menengah Dato Undang Abdul Manap. aktiviti tersebut akan dilihat dan dinilai menurut perspektif Islam. Tiada perbezaan yang ketara antara pelajar PAT. sederhana aktif dan kurang aktif. Dapatan kajian ini menunjukkan kebanyakan pelajar bersetuju bahawa GERKO memberikan sumbangan dan faedah kepada pembentukan personaliti mereka. Kebanyakan mereka juga bersetuju bahawa GERKO telah memberi kesan ke atas pembentukan personaliti mereka. PAS dan PAR dari segi faedah yang diperolehi oleh mereka melalui penyertaan mereka dalam GERKO. kajian ini dibuat bagi melihat perbezaan yang wujud dalam peribadi pelajar kumpulan tidak aktif. Keadaan ini memang sudah dijangkakan kerana aktiviti tersebut ternyata mempunyai signifikannya yang tersendiri di dalam memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh. Kemudiannya.13 dan Selama. Sebagai kesimpulannya. 7 daripadanya mencatat peratusan bersetuju yang melebihi 70 peratus dan hanya 3 sahaja yang kurang daripada 70 peratus. Begitu juga tidak ada jurang yang ketara antara pelajar yang aktif. Dengan itu dapatan kajian telah menolak hipotesis null dan menerima hipotesis alternatif. sememangnya aktiviti kokurikulum memberi kesan yang positif ke atas peribadi pelajar. Melalui penilaian yang dibuat menurut perspektif Islam . kumpulan sangat aktif dan kumpulan aktif. baik dari segi intelek. Akhir sekali kajian ini dibuat adalah untuk menganalisis bentuk perhubungan yang wujud di antara tahap penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dengan peribadi pelajar. Perak dalam aktiviti kokurikulum. Kenyataan ini dibuat berdasarkan kepada analisa yang dibuat ke atas sejumlah item yang telah dikemukakan kepada mereka. rohani.

berdikari. sama ada di pihak guru mahupun pelajar. sekolah menengah . semangat juang yang tinggi dan masih berupaya melangkaui halangan-halangan akademik. emosi dan jasmani. Tambahan pula guruguru yang berkebolehan dalam mengendalikan aktiviti kokurikulum sangat sedikit bilangannya. didapati bahawa GERKO mempunyai banyak keserasian dan persamaan dengan prinsip dan gagasan Islam. Ini kerana terdapat sesetengah guru mahupun pelajar dan ada kalangan pihak ibu bapa sendiri yang masih menganggap kegiatan kokurikulum sebagai membuang masa. menambah perbelanjaan keluarga dan yang paling menyedihkan menganggap kegiatan tersebut tidak penting. Penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum suatu masa dahulu kurang terserlah kerana di kalangan ibubapa menganggap penglibatan anakanak mereka dalam kokurikulum menjejaskan pencapaian akademik. rohani. Akan tetapi. unit beruniform serta sukan dan permainan. Kegiatan kokurikulum yang dimaksudkan ialah aktiviti-aktiviti kelab dan persatuan. Bagaimanapun menurut beliau bahawa masih terdapat halangan-halangan dan masalah yang timbul dalam konteks pelaksanaan tanggungjawab terhadap aktiviti tersebut. berdisiplin serta mahir di dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. Hamidah. seimbang dan harmoni dari segala segi.14 pula. agar dapat mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Pelajar yang terbabit dalam aktiviti tersebut dapat menunjukkan sikap positif. Menurut Adnan Khamis (1989) dalam kajiannya menyatakan bahawa penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum pada amnya dapat membantu mencapai objektif yang dikehendaki oleh sistem pendidikan hari ini bagi menghasilkan pelajar yang cergas. 2. Penglibatan pelajar khususnya pelajar Islam dalam kokurikulum dapat melatih mereka supaya bersifat bertanggungjawab. (1999) juga telah mendapati kokurikulum adalah kegiatan di luar bilik darjah yang mempunyai hubungan dengan mata pelajaran kurikulum. Kajian mengenai perlaksanaan kokurikulum Menurut Mat Aris (1994) kegiatan kokurikulum sukan di sekolah merupakan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dengan harapan.

insentif dan pentadbiran yang menjadi penghalang. Kajian Kamariah (1986) telah memberi tumpuan kepada sebuah sekolah menengah di kawasan luar bandar.15 vokasional adalah sekolah yang lebih cenderung kepada bidang praktikal/amali dan teknikal jika dibandingkan dengan sekolah akademik biasa. kemudahan `region'. guru. Sehubungan dengan itu. Di antara beberapa strategi pelaksanaan yang diingini dapatlah disarankan seperti berikut: 1) mengimbangkan gerak kerja kokurikulum dengan kurikulum 2) mempelbagaikan jenis kelab atau persatuan yang ada 3)melibatkan pelajar dari semua kaum 4) melibatkan pelajar atau pihak sekolah dengan gerak kerja khidmat masyarakat 5) melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. respon ibubapa. pelajar. sebanyak 160 set soalselidik diedarkan kepada pelajar tingkatan empat dan 60 set kepada guru-guru yang mengendalikan kegiatan aktiviti sukan di sekolah tersebut. ibu bapa. . Kajian meliputi segala aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan gerak kerja termasuk sikap guru. kegiatan kokurikulum didapati tidak dijalankan dengan sempurna. pelajar. perbelanjaan tanggungan keluarga. Pada keseluruhannya. Menurut Abu Bakar (1991) menyatakan bahawa penyertaan guru adalah sangat penting. Setelah dilakukan penganalisaan terhadap segala masalah yang timbul. guru-guru dan pelajar dalam perancangan dan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum. beberapa cadangan dapat dikemukan bagi mencapai matlamat penubuhan gerak kerja kokurikulum di sekolah. Ini akan mengalakkan pelajarnya hadir dan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. melibatkan pelajar dan guru sebagai responden. kos. pelajar-pelajar dan guru-guru yang terlibat dalam kegiatan sukan di sekolah ini masih belum lagi dianggap memuaskan berdasarkan beberapa faktor luaran seperti masa. Faktor-faktor mendorong kurangnya penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah penyertaan guru-guru semasa mengendalikan kegiatan tersebut. pentadbir sekolah dan masyarakat sekeliling. Hasil dapatan kajian ini. Peranan serta penyertaan guru diperlukan bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum sekolah-sekolah.

Perak melihat perkaitan antara penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dan prestasi akademik. Dengan bijak membuat pembahagian masa antara kokurikulum dengan kurikulum. 1993). Menurut Ahmad Badawi (1984) pelajar terlalu mementingkan peperiksaan hinggakan kegiatan kokurikulum yang juga sebahagian daripada pembelajaran tidak mendapat perhatian sewajar di kalangan mereka. disiplin kendiri dan kepimpinan.Yusof (1983) pernah mengkaji seramai 50 pelajar di tiga buah sekolah di Slim River. terlalu banyak tanggungjawab yang dikendalikan oleh mereka dan ada juga guru yang merasakan mereka kurang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang yang ditugaskan. Sehubungan . Menurut Snyder (dipetik dalam Phillip. Kadangkala terdapat guru yang ‘malas’ untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum bersama pelajar apatah lagi untuk merancang program-progam yang berfaedah. maka pihak yang bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program melibatkan kokurikulum bertanggungjawab terhadap perlaksanaan program tersebut perlu lebih perihatin dan berpandangan lebih agresit supaya aktiviti kokurikulum dapat memenuhi keperluan masa senggang pelajar akan mencapai objektif dan memberi keberkesanan yang paling maksimum untuk mengatasi kepincangan moral remaja masa kini. guru tinggal jauh dari sekolah. Menurut Coleman (dipetik dalam Phillip. penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum adalah satu cara untuk mobiliti sosial sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui penanaman kualiti. di mana beliau menyatakan antara alasan guru untuk tidak bergiat dalam aktiviti kokurikulum ialah apabila guru merasakan kokurikulum membuang masa pelajar. 1993) pula mendapati bahawa pelajar lebih mementingkan kokurikulum daripada akademik dalam konteks pencapaian kepuasan. dewasa ini gejala sosial yang semakin hari semakin parah melanda remaja hari ini. disiplin kendiri dan kepimpinan berbanding kurikulum. pencapaian kepuasan. Dalam satu tinjauan yang dilakukan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia mendapati perlaksanaan kokurikulum di sekolah boleh dikatakan tidak mengalakkan atau tidak mendapat sepenuh sokongan daripada pelajar dan guru. Pendapat ini disokong oleh Abu Bakar (1991). mereka berjaya mengimbangi kedua-duanya dalam masa yang sama. Ternyata bahawa penglibatan mereka dalam kokurikulum tidak menjejaskan prestasi akademik malah mereka mendapat keputusan yang lebih baik.16 Menurut Adnan (1988).

Kajian dilakukan ke atas 440 pelajar dibeberapa buah sekolah mengenai penggunaan masa lapang mereka. 80 orang guru dan 270 orang pelajar dengan menggunakan perbincangan. ianya hanyalah didorong oleh diri sendiri. Pendapat ini disokong oleh Lim Yen Yun (1991) menyatakan kegiatan bersukan banyak membawa manafaat namun kurang diberi perhatian oleh para remaja. Didapati pelajar-pelajar memang mempunyai banyak masa lapang tetapi tidak digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang memanfaatkan mereka dan masyarakat. temubual dan soal selidik untuk melihat kekerapan dan ‘chi square’. Sampel kajian yang terdiri daripada tiga orang guru besar. Satu kajian telah dilakukan oleh Zainun dan Aini (1993) mengenai penglibatan pelajar tingkatan empat dalam aktiviti rekreasi. Pelajar-pelajar juga tidak ramai bergiat dalam kegiatan badan beruniform. Kajian mendapati pelajar tidak menghadapi masalah penjadualan kerana penjadualan dibuat mengikut ketetapan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Negeri Selangor. Akibatnya ramai pelajar yang mendapat keputusan cemerlang tetapi tidak mempunyai kecergasan fizikal dan kemahiran untuk bersosial. Alasan yang diberikan oleh pelajar. Masalah yang dihadapi ialah seperti guru menjalankan kegiatan tetapi tidak berminat dan tidak ada kemahiran dan juga tidak mendapat latihan dalam kegiatan kokurikulum yang dijalankannya. guru hanya memberi perhatian kepada pelajar-pelajar yang berkebolehan sahaja dan terpaksa menolong ibu bapa di rumah pada waktu petang.17 itu. Antara faktor utama ialah mereka tidak mempunyai semangat kesukanan dan lebih menganggap pelajaran atau hiburan adalah lebih mustahak. kemudahan dan peralatan. rakan-rakan dan ibu bapa. Jika pelajar melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan. Satu lagi kajian yang dilakukan di Johor oleh Mohammad Haris (1999) tujuan untuk menilai keberkesanan perlaksanaan kokurikulum di Sekolah Menengah Rancangan Felda . Azizah (1990) dalam kajiannya telah mengenalpasti masalah-masalah dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum di tiga buah sekolah di daerah Gombak. kegiatan kokurikulum di sekolah akan diberi pengiktirafan penting dalam menilai pencapaian seseorang pelajar apabila dimasukkan ke dalam sijil peperiksaan persekolahan mereka. Dapatan kajian menunjukkan masalah yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah masalah kewangan.

penyeliaan kurang daripada pihak pentadbiran dengan keadaan diburukkan lagi jika seseorang guru itu aktif. Mereka lebih mementingkan kecemerlangan akademik daripada kecemerlangan dalam gerak kerja kokurikulum. Kajian ini mendapati lebih tinggi anggapan gerak kerja kokurikulum boleh mengganggu pelajar daripada ibu bapa di bandar dan golongan ibu bapa yang bertaraf sosio ekonomi tinggi yang berpendapat demikian. Faktor persekitaran dan dalaman (intrinsik) telah membantu meningkatkan perlaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah. Bagaimanapun sebahagian besar daripada mereka mengakui bahawa gerak kerja kokurikulum memberi faedah sebagai latihan kepimpinan dan perkembangan kognitif amnya. Kekurangan peruntukan menjadi faktor pokok yang perlu diberi perhatian kerana ianya mempengaruhi aspek pengurusan dan kemungkinan mengakibatkan komitmen sederhana. Kajian mendapati faktor utama menghalang perlaksanaan kokurikulum dengan berkesan hingga boleh mempengaruhi penglibatan pelajar ialah guru kurang berpengalaman dan kurang kursus diadakan untuk guru. Sekolah perlu menyelia dan menguatkuasakan peraturan untuk meningkatkan disiplin. ia kurang menerima penghargaan dari pihak sekolah. Antara tujuan kajian ialah melihat faktor yang melibatkan pengurusan. Lebih tinggi juga peratusan ibu bapa luar bandar dan sosio ekonomi rendah menganggap . Kajian oleh Zainal (1999) ke atas 72 orang guru untuk menilai persepsi guru-guru terhadap perlaksanaan dan penyeliaan kegiatan kokurikulum di sekolah-sekolah menengah di Negeri Sembilan. Kejayaan program memerlukan pengurusan yang teliti. beban tugas guru bertambah rencam dan terasa membebankan. persekitaran dan komitmen diuji dalam kajian ini. khusus dan terancang.18 Daerah Kota Tinggi. Sebaliknya pula lebih tinggi peratusan pelajar berpencapaian sederhana mengganggap gerak kerja kokurikulum tidak mengganggu pelajaran dan mereka mengganggap kokurikulum boleh memberi faedah dari segi perkembangan moral atau sosial. sebuah di Petaling Jaya dan sebuah lagi dari daerah Dengkil. Semasa pelaksanaan. Subjek kajian terdiri dari 110 orang pelajar tingkatan IV dari dua buah sekolah di negeri Selangor Darul Ehsan. Menurut Mohamad Nor (1990) satu kajian untuk melihat pandangan para pelajar dan ibu bapa terhadap gerak kerja kokurikulum di sekolah menengah. sikap dan tanggungjawab. Semenjak kokurikulum diwajibkan perlaksanaannya. didapati aspek yang disenaraikan memberi kesan yang berbeza. Hasil daripada kajiannya.

sosio ekonomi tinggi mahupun sosio ekonomi rendah untuk menyokong terutama untuk turut serta dalam beberapa aktiviti kokurikulum di sekolah menengah. menyusun. Walau bagaimanapun. Saiz sekolah dari segi bilangan pelajar dan bilangan kelas amat mempengaruhi penglibatan pelajar dalam menyertai kegiatan kokurikulum. Sistem pengurusan didapati mempunyai hubungan terhadap pencapaian dalam kokurikulum. Siti Hajar (2000) telah membuat penyelidikan untuk mengenalpasti amalan pengurusan kokurikulum yang berkesan yang dipraktikkan di sekolah menengah dan melihat corak penglibatan ahli jawatankuasa kokurikulum dan murid dalam perlaksanaan kokurikulum sekolah. . Dapatan yang diperolehi ialah aspek pengurusan yang diwakili oleh fungsi merancang. ujian regresi berganda yang dijalankan menunjukkan hanya satu faktor yang benar-benar memberi sumbangan kepada angkubah bersandar iaitu faktor saiz sekolah. sementara faktor lain hanya sebagai penyokong. Kajian ini juga mendapati masalah kekurangan masa merupakan penghalang utama yang dihadapi oleh semua golongan ibu bapa sama ada di bandar. kemudahan. Perlu disedari oleh warga pendidik bahawa sistem pengurusan kokurikulum adalah antara faktor yang mempengaruhi pencapaian kokurikulum.19 kokurikulum tidak mengganggu pelajaran tetapi sebahagian besar daripada mereka mendapati sukar untuk membiayai secukupnya penglibatan anak-anak mereka dalam gerak kerja kokurikulum. Walau bagaimanapun keempatempat golongan ibu bapa ini tidak menghalang penyertaan anak-anak mereka dalam gerak kerja kokurikulum. Kajian faktor menghalang penglibatan Kajian yang dibuat oleh Zulkifli (1997) mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor saiz. Responden yang terlibat sebagai sampel berjumlah 285 orang guru dari 15 buah sekolah menengah di daerah Kerian. bilangan guru. dan pentadbiran sekolah dengan penglibatan pelajar dalam kokurikulum. 3. Beberapa usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kokurikulum ke tahap optimum. memimpin dan mengawal berada di tahap sederhana.

kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi. Kebanyakan pelajar terlalu sibuk dengan aktiviti berkaitan akademik terutamanya pelajar yang terlibat . Menurut Mc Guire (1984) menyatakan antara kriteria penghalang penglibatan seseorang dalam sukan ialah kemudahan atau program yang disediakan seperti terlalu ramai orang menggunakan kemudahan tersebut atau lokasinya yang tidak bersesuaian langsung.20 Mohd. Suzli (1997) juga mendapati terdapatnya masalah-masalah di dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Dari kajian ini didapati sekolah-sekolah yang dikaji menghadapi masalah kewangan. Pelajar yang tidak terlibat memberi alasan bahawa mereka terpaksa menolong ibu bapa di rumah dan juga disebabkan oleh kekurangan peralatan serta kemudahan kokurikulum di sekolah. Dalam konteks ini penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan memenuhi keperluan ini. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan banyak dipengaruhi rakan. pendapat guru-guru mengenai kepentingan kokurikulum kepada pelajar dan cadangan-cadangan untuk melicinkan pelaksanaan aktiviti tersebut di sekolah-sekolah menengah agama. kawan dan ibu bapa. guru. Menurut Quek and Steven (1994) menjelaskan kesan negatif penglibatan dalam sukan dikatakan menjadi unsur pengganggu kepada proses pembelajaran dengan mengambil terlalu banyak masa dan tenaga. di samping penjadualan yang tidak bersistem. Kajian ini juga mengenalpasti pendapat pengetua dan guru-guru besar dari 7 buah sekolah agama yang dikaji mengenai kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap penyuburan pelajar dan cadangan-cadangan mereka untuk melicinkan lagi pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah agama. Kajian ini juga mendapati bahawa kebanyakan guru kokurikulum tidak mempunyai kemahiran dalam aktiviti kokurikulum. Mereka yang terlibat secara aktif didorong oleh diri sendiri. Menurut Ariffin (1984) menyatakan individu memerlukan kawan. Seterusnya kebanyakan pelajar yang menjadi sampel dalam kajian ini melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Menurut Wankel (1988) menyatakan faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan adalah kerana kekurangan masa untuk melakukannya.

Mohd Sufi (1999) telah melakukan kajian untuk mengenal pasti sikap pelajar tentang aktiviti kokurikulum sukan di tiga buah sekolah di Kelantan. Dunn. Sejumlah 83 sampel dipilih secara rawak untuk mengetahui faktor-faktor utama mendorong pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan faktor yang mempengaruhi sikap pelajar terhadap sukan. Faktor-faktor seperti budaya.21 dalam peperiksaan. kekurangan kemudahan dan lainlain masalah fizikal sebagai faktor-faktor penghalang individu melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan. Ini dianggap sebagai satu alasan yang tidak kukuh oleh kebanyakan individu kerana penglibatan seseorang di dalam aktiviti bersukan bergantung kepada keutamaan yang diberikan terhadap aktiviti fizikal. Pernyataan ini disokong oleh Muhammad Nor Che Noh (1980) menyatakan kurikulum lebih penting dari kokurikulum. kecergasan serta lain-lain pengalaman psikologi dan sosial adalah antara faktor-faktor yang mengalakkan individu melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan ( Coakley.& Salman. Meskipun begitu terdapat juga faktor-faktor yang menghadkan penglibatan aktiviti bersukan individu. 1988.. Keputusan kajian mendapati sikap pelajar adalah positif terhadap sukan berdasarkan . Satu lagi faktor penghalang yang sering membataskan penglibatan individu di dalam aktiviti bersukan adalah masalah tekanan atau bebanan tugas. Antara faktor penghalang penglibatan aktiviti bersukan yang paling popular adalah masalah kesuntukan masa. kesihatan. Tujuan kajian beliau adalah khusus untuk meninjau sikap pelajar tingkatan empat kejuruteraan awam. Masalah kurang minat juga telah dilaporkan oleh Biddle (1995) sebagai faktor penghalang penglibatan individu di dalam aktiviti bersukan. Dalam satu temubual yang dikendalikan oleh Boothby (1981) terhadap 254 individu dewasa di bahagian Timur-Laut England mendapati bahawa masalah-masalah seperti kurang minat. 1998. Perkara ini didapati benar berdasarkan satu laporan oleh Canada Fitness Survey (1983) yang mendapati bahawa faktor tekanan kerja merupakan penghalang utama penglibatan di dalam aktiviti bersukan bagi individu yang berumur 20 tahun ke atas. 1997). Kenyataan ini bagaimanapun telah dipertikaikan oleh Wankel (1998) kerana dia berpendapat tidak semestinya mereka yang melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan itu mempunyai masa yang lebih daripada mereka yang tidak melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan..

rakan sebaya. Tujuan kajian ialah 1) mengkaji adakah ketiga-tiga faktor struktur. kos.22 beberapa faktor yang mendorong penglibatan pelajar terhadap sukan. Data yang dikumpul menggunakan alat kajian yang mengandungi 1) faktor penghalang diukur menggunakan persepsi dari tiga jenis faktor penghalang berkaitan dengan kegiatan rekreasi. Menurut Raymore. Mat Aris (1994) juga telah melakukan kajian ke atas pelajar dan guru di sekolah vokasional di Lembah Kelang untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap kegiatan sukan. kemudahan ‘region’. Sejumlah 160 set soalan telah diedarkan ke atas pelajar-pelajar tingkatan empat dan 60 set soalan kepada guru-guru. Keadaan diburukkan lagi apabila peralatan. Mustafa Kamal (2000) mendapatai kebanyakan ibu bapa kurang mendorong penglibatan anak-anak dalam kegiatan kokurikulum. intensif dan pentadbiran menjadi penghalang. Penyertaan mereka turut didorong oleh guru. ibu bapa serta kemudahan-kemudahan pihak sekolah turut memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesuatu aktiviti kokurikulum di sekolah tersebut. guru. Hanya faktor minat dan rakan-rakan sebaya dapat membantu membina kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. 2) menggunakan Rosenberg (1965. 3) mengukur samada wujud perbezaan persepsi antara jantina terhadap tiga faktor penghalang 4) menilai taraf sosioekonomi mempunyai perkaitan dengan faktor penghalang. pebelanjaan. kelengkapan dan kemudahan kurang diberi perhatian oleh pihak sekolah. Seterusnya dalam kajian lain. Kajian mengenai penglibatan kokurikulum juga telah dijalankan oleh Ramli (1999) dimana beliau mendapati pelajar mempunyai persepsi dan sikap yang positif terhadap kegiatan kokurikulum tetapi keputusannya adalah pada tahap sederhana dan lemah dari segi peratus puratanya. Canada. Data dikumpul dari 363 pelajar gred 12 di Toronto. . interpersonal dan intrapersonal merupakan penghalang kepada penglibatan. Keputusan kajian mendapati tidak memuaskan berdasarkan beberapa faktor luaran seperti masa. Godbey dan Crawford (1992) telah melakukan kajian berdasarkan model kajian yang telah dilakukan oleh Crawford dan Godbey (1987). 2) mengukur persepsi penghalang berkaitan wujud.1989) skala kendiri dan 3) soalan demografi.

Lokasi Kajian Kajian ini dijalankan di Sekolah-sekolah Daerah Seremban.(1991) wujud 2) nilai kendiri berkait secara negatif dengan persepsi penghalang intrapersonal dan interpersonal 3) perempuan mempunyai faktor intrapersonal yang lebih tinggi dan 4) taraf sosioekonomi berkait secara negatif dengan faktor penghalang intrapersonal. Purata pencapaian kokurikulum terutamanya sukan agak menurun prestasi pencapaiannya jika dibandingkan lima tahun sebelumnya. . REKA BENTUK KAJIAN Reka bentuk kajian dalam kajian ini adalah kajian deskriptif iaitu kajian yang bertujuan untuk memberikan penerangan secara sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri bidang yang dikaji secara fakta dan tepat. Populasi Populasi kajian adalah terdiri dari pelajar-pelajar yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Daerah Seremban yang berlainan latar belakang. Pelajar yang terpilih adalah pelajar-pelajar dari Tingkatan Empat. Dapatan kajian ini hanya untuk kumpulan yang dikaji saja dan tidak boleh digeneralisasikan ke dalam populasi. Negeri Sembilan. Kajian ini hanya untuk kumpulan yang dikaji sahaja.23 Dapatan kajian menunjukkan 1) tiga faktor penghalang menurut Crawford et al. BATASAN KAJIAN 1. Sekolah-sekolah ini merupakan sekolah harian biasa. Keputusan kajian mencadangkan pelajar perempuan dan dari taraf sosioekonomi yang rendah lebih mempunyai faktor penghalang dari intrapersonal berbanding pelajar lelaki dan berada dalam sosio ekonomi yang lebih tinggi. 2.

Crawford & Von Eye (1993). kepercayaan. Tuckman (1985). perasaan dan sebagainya Dalam kajian ini data dikumpulkan dengan mengunakan borang soal selidik yang telah dibentuk oleh Raymore. kepercayaan. Saiz subjek seramai 30 orang ini akan mengurangkan ralat persampelan. Pelajar yang terpilih merupakan pelajar-pelajar yang sedang menuntut di tingkatan 4. Subjek kajian adalah terdiri daripada 160 orang di kalangan pelajar lelaki dan perempuan yang belajar di sekolah-sekolah menengah dalam Daerah Seremban. Godbey... Manakala menurut Mohd Majid Konting (1990). kehendak dan sebagainya. berpendapat bahawa soal selidik merupakan satu cara berkesan untuk mendapatkan maklumat daripada responden selain daripada pemerhatian terhadap tingkahlaku. perasaan. INSTRUMEN KAJIAN Penyelidik menggunakan soal selidik sebagai alat kajian untuk mengumpul maklumat mengenai latar belakang sampel kajian serta menjawab item-item soalan yang berkaitan dengan kajian ini. penggunaan saiz sampel perlu digalakkan melebihi 30 kerana andaian bahawa taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz subjek melebihi 30. Rasionalnya penyelidik menggunakan set soal selidik ini adalah berasaskan kepada pendapat Majid Konting (1993) yang berpendapat bahawa soal selidik digunapakai untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta.24 Menurut Tuckman (1978) saiz sampel perlu dimaksimumkan supaya dapat meminimakan persampelan. Borang soal selidik ini telah dialih bahasa dan diubahsuai oleh Aminuddin Yusof (2002) melihat faktor-faktor yang . Isaac dan Michael dalam Ghazali (2002) juga mengutarakan idea yang hampir sama iaitu soal selidik digunakan untuk memperolehi maklumat mengenai fakta. Pemilihan sampel adalah menggunakan persampelan rawak mudah kerana populasi sample tidak seragam dan teknik dapat mengurangkan ralat persampelan (Mohd Majid Konting 1998).

1990). Mengikut Kubiszyn dan Borich (2000) dalam Ghazali Darusalam (2003) menyatakan nilai α = . Penganalisisan data berstatistik menggunakan perisisan pengaturcaraan SPSS dapat menghasilkan pengiraan yang tepat dan kerana itu bebas daripada ralat (Majid Konting.. Untuk mengukur tahap. Hasil dapatan daripada ujian rintis menunjukan nilai ‘internal consistency correlation coefficient’ mengikut prosedur Cronbach Alpha adalah α = .80 . Sub-program yang digunakan ialah Ujian t. Selain daripada itu statistik deskriptif juga digunakan seperti min.05. Keputusan kajian rintis yang diperolehi ini jelas menunjukkan bahawa kebolehpercayaan alat ukuran ini adalah tinggi dan boleh diterima pakai. ANALISIS DATA Data-data yang diperolehi akan dianalisis berdasarkan tujuan dan hipotesis kajian. KAJIAN RINTIS Dalam kajian ini ujian rintis telah dibuat terhadap pelajar-pelajar tingakatan 4 di sebuah sekolah di Bandar Baru Bangi. Soal selidik ini tidak banyak diubahsuai untuk digunakan dalam kajian ini bagi mengatasi masalah keesahan.80 .90 adalah ‘customary coefficients’. kekerapan dan peratusan. menurut Chan Yuen Fook (1999) skala lima Likert diukur melalui sistem tiga kuartil (quartiles) mengikut skor julat min (Ghazali Darusalam. Anova sehala dan Post Hoc Test Scheffe.90 adalah nilai ‘alpha reliability coefficients’ yang diterima seperti juga pendapat Walter R Borg & Meredith Damien Gall (1979) yang menyatakan nilai alpha antara α = .81. 1993). Aras signifikan ialah p < 0.. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan komputer dengan program yang digunakan ialah Stastistical Package of Social Science (SPSS/PC) (Norusis & SPSS Ins.25 menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan sukan. 2003) .

Cina dan India. Seterusnya untuk menjawab persoalan kajian ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. tahap rendah (0 – 1.0). Bagi menjawab persoalan kajian yang keempat.00 0 – 1. Untuk menjawab persoalan kajian kelima. ujian – t digunakan.33). Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua. ujian-t digunakan. Bagi menjawab persoalan kajian yang pertama iaitu apakah faktor-faktor yang menghalang pelajar daripada melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum perbandingan minmin digunakan . ujian Anova sehala digunakan.66 – 3.66).26 Jadual 1 Interpretasi Tindak balas Responden Berdasarkan Skor Min tahap tahap (Sederhana) tahap (rendah) tahap (Tinggi) 1. tahap tinggi (3. ujian-t digunakan.67 – 3.34 – 5.33 – 5.00).33 3. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina. Bagi menjawab persoalan kajian keenam. tahap sederhana (1. adakah terdapat perbezaan yang .66 Jadual 1 menunjukkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min berdasarkan Likert lima skala (5.

Cina dan India. DAPATAN AWAL Seramai 160 pelajar-pelajar sekolah menengah Daerah Seremban diambil bagi tujuan kajian. Ini kerana soal selidik diedar dan dikumpul sendiri oleh penyelidik. Cina dan India. Sejumlah 160 soal selidik telah diedarkan dan kesemua soal selidik tersebut telah diterima semula. ujian Anova sehala digunakan. Mereka terdiri daripada pelajar-pelajar tingakatan sekolah menengah harian biasa. ujian Anova sehala digunakan. untuk menjawab persoalan kajian kelapan. Data yang telah dikumpul melalui soal selidik diproses menggunakan ‘Statistical Package for The Social Sciences’ (SPSS). Untuk menjawab persoalan kajian ketujuh.27 signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. Dapatan kajian ini dihuraikan kepada dua bahagian iaitu dapatan awal dan dapatan persoalan kajian. ujian Anova sehala digunakan. LAPORAN KAJIAN PENDAHULUAN Tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang secara keseluruhan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa iaitu Melayu. Bab ini meliputi keputusan analisis statistik untuk menguji dan menjawab soalan-soalan kajian. . Seterusnya. Cina dan India.

4 100 Bagi kategori bangsa . Jadual 4 : Profil sample mengikut tempat tinggal. Sementara pelajar perempuan pula seramai 50 orang atau 50%. Bangsa Melayu Cina India JUMLAH Kekerapan (f) 109 28 23 160 Peratus (%) 68. Diikuti pelajar berbangsa Cina seramai 28 orang atau 17. dapatan kajian menunjukkan dari segi jantina pelajar lelaki adalah seramai 80 orang atau 50%.28 Jadual 2 : Profil sample mengikut jantina Jantina Lelaki Perempuan JUMLAH Kekerapan (f) 80 80 160 Peratus (%) 50 50 100 Berdasarkan Jadual 2. Tempat Tinggal Rumah Asrama JUMLAH Kekerapan (f) 160 0 100 Peratus (%) 100 0 100 Daripada jadual 4 menunjukkan kesemua subjek yang dikaji tinggal di rumah samada ibubapa atau rumah sewa. Keseluruhan subjek kajian adalah seramai 160 orang.1% dari keseluruhan sampel.3 14.1 17.4% sahaja. . pelajar yang berbangsa Melayu merupakan kumpulan bangsa yang teramai iaitu 109 orang atau 68.3% dan pelajar berbangsa India adalah kumpulan yang terkecil sekali dari keseluruhan pelajar tingkatan empat seramai 23 atau 14. Jadual 3 : Profil sample mengikut bangsa.

didapati 91 orang sample (56.9%) mendapat 1A dalam PMR.9 5.9 25. .29 Jadual 5 : Profil sample mengikut tempat tinggal megikut kawasan Lokasi sekolah Bandar Luar bandar JUMLAH Kekerapan (f) 72 88 100 Peratus (%) 45 55 100 Daripada jadual 5 didapati seramai 72 orang sample (45%) tinggal di Bandar dan 88 orang sample (55%) tinggal di luar Bandar.6%) mendapat 8A ke atas dalam PMR. Pencapaian PMR Kurang 1A 2A hingga 4A 5A hingga 7A 8A ke atas JUMLAH Kekerapan (f) 91 41 19 9 100 Peratus (%) 56.9 100 Daripada jadual 7 didapati 74 orang sample (46.3 40. Jadual 6 : Profil sample mengikut pencapaian PMR. 41 orang (25.6%) mendapat 2A hingga 4 A.9%) bersukan 5 hingga 9 jam sehari dan 11 orang sample (6.9 6. 64 orang (40%) bersukan 1 hingga 5 jam sehari. 11 orang sample (6.9%) mendapat 5A hingga 7A dan 9 orang sample (5.9%) bersukan melebihi 10 jam sehari. Kekerapan bersukan Kurang 1 jam 1 hingga 5 jam 5 hingga 9 jam 10 jam ke atas JUMLAH Kekerapan (f) 74 64 11 11 100 Peratus (%) 46. 19 orang sample (11.3%) bersukan kurang 1 jam sehari. Jadual 7 : Profil kekerapan bersukan.6 11.0 6.9 100 Daripada jadual 6.

Peralatan yang terdapat di sekolah rosak dan uzur Sekolah tidak menyediakan papan kenyataan aktiviti sukan Kemudahan sukan di sekolah tidak selamat Pakaian sukan mendedahkan aurat Min 3.74 2.75) kesukaran menggunakan peralatan dan soalan 2 Faktor kedudukan rumah yang jauh (M=2.53 3.23) masalah kekurangan alatan yang tidak mencukupi adalah antara faktor halangan yang tinggi menyebabkan pelajar-pelajar tidak melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum sukan.19 3.23 3.11 3.60 2.74 2. Sementara soalan 5 (M=2.30 Jadual 8 : Faktor struktur mengikut pangkatan dan min.30 2.75 2. merupakan faktor penghalang yang seterusnya iaitu soalan 1 (M=2. dan soalan 11 (M=3.66) mengenai kemudahan sukan yang tidak dijaga dengan baik. Stor sukan tidak dibuka setiap hari dan menyukarkan mendapat alatan Sukar menggunakan peralatan sukan di sekolah Kemudahan sukan di sekolah tidak mencukupi Kedudukan rumah yang jauh Kemudahan sukan di sekolah tidak dijaga Peralatan sukan yang mahal.82 3. Kemudian diikuti dengan masalah pengangkutan iaitu soalan 7 (M=3.66 2.04 Berdasarkan jadual 8 perbezaan min bagi setiap pelajar berdasarkan item soalansoalan yang dikemukakan mengikut faktor.82). Manakala soalan 8 . dapatan kajian menunjukkan item soalan yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan peralatan sukan menunjukkan min yang tinggi iaitu soalan 6 (M =3.10 2. Bagi faktor struktur.10) masalah menggunakan alatan kerana stor tidak dibuka setiap hari dan soalan 10 (M=2. Faktor yang berkaitan dengan kemudahan dalam penggunaan alatan dan jadual pengunaan alatan merupakan faktor yang seterusnya merupakan halangan kepada pelajar iaitu soalan 14 (M= 3.11) iaitu jadual pengunaan alatan yang tidak disediakan oleh pihak sekolah .74).74) kemudahan sukan yang tidak lengkap.53) berkaitan peralatan yang tidak mencukupi dan soalan 4 (M=3.43 2. Pangkatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soalan 6 Soalan 11 Soalan 4 Soalan 7 Soalan 14 Soalan 15 Soalan 10 Soalan 2 Soalan 1 Soalan 5 Soalan 8 Soalan 15 Soalan 13 Soalan 3 Soalan 12 Soalan Alatan sukan boleh digunakan waktu tertentu sahaja Peralatan sukan tidak mencukupi Kemudahan sukan tidak dapat menampung pelajar yang ramai Masalah pengangkutan ke sekolah Sekolah tidak menyediakan jadual penggunaan kemudahan sukan.19). soalan 15 (M=3.54 2.

42 2.30) mengenai kemudahan sukan yang tidak selamat adalah item soalan kedua terendah manakala soalan 12 iaitu mengenai pakaian yang mendedahkan aurat merupakan faktor yang paling rendah.25 2.24 1.24 2. Masalah tiada papan kenyataan yang disediakan oleh pihak sekolah merupakan faktor ke tiga terendah iaitu soalan 14 (M=2.60) pelajar tidak mampu membeli alatan sukan yang mahal yang menyebabkan sukar mengikuti aktiviti sukan. Min 2.32 2.54) merupakan faktor struktur ke empat terendah mengenai peralatan yang telah uzur dan rosak. Jadual 9 : Pangkatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soalan 10 Soalan 9 Soalan 1 Soalan 14 Soalan 6 Soalan 5 Soalan 15 Soalan 2 Soalan 12 Soalan 3 Soalan 10 Soalan 13 Soalan 11 Soalan 8 Soalan 7 Faktor Interpersonal mengikut pangkatan dan min. Soalan 3 (M=2. Soalan ini adalah berkaitan dengan kemudahan menunjukkan tahap serderhana.64 2.69 2. Sementara soalan lain Soalan Pengetahuan tentang aktiviti sukan tidak mencukupi Tidak memahami matlamat dalam melibatkan diri dalam sukan Masalah kewangan dalam mengikuti aktiviti sukan diri Takut gagal dalam peperiksaan apabila melibatkan diri dalam sukan Kelas tuisyen menghalang dalam melibatkan diri dalam sukan Tidak mempunyai masa dalam melibatkan diri dalam aktiviti sukan Sering gagal apabila melibatkan diri dalam aktiviti sukan Tidak mempunyai kemahiran untuk melibatkan diri dalam sukan Takut cedera apabila melibatkan diri dalam sukan Tidak selesa untuk melibatkan diri dalam sukan Tidak berminat dalam melibatkan diri dalam sukan Sering menghadapi masalah kesihatan Aktiviti sukan membosankan Malu melibatkan diri dalam aktiviti sukan Aktiviti sukan bertentangan dengan kepercayaan agama . Soalan 9 (M=2.83 2.27 2.31 (M=2.64 2. Berdasarkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min didapati bahawa soalan 6 dan soalan 11 menunjukkan tahap yang tinggi.62 peralatan.36 2.53 2. Ini adalah kerana segala kegiatan kokurikulum yang dijalankan di sekolah adalah mengikut kehendak Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan sentiasa diselia oleh Pejabat Pendidikan Daerah Seremban/Port Dickson agar tidak bercanggah dan melanggar kepercayaan agama.46 2.43).63 2.

36) tidak mempunyai kemahiran untuk melibatkan diri dalm aktiviti sukan.64) iaitu takut menghadapi kegagalan dalam peperiksaan adalah pangkatan ke tiga dalam faktor interpersonal.62) iaitu aktiviti sukan bertentangan dengan kepercayaan agama.63) tidak ada masa untuk bersukan dan menduduki pangkatan kelima dalam faktor interpersonal.25) masalah kesihatan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan.32 Bagi faktor interpersonal pula. dapatan kajian menunjukkan item soalan 10 (M=2.24) malu untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan menduduki pangkat kedua terendah dan item soalan 7 (M=1.24) aktiviti sukan sangat membosankan menduduki pangkatan ketiga terendah. Item soalan yang seterusnya ialah soalan 13 (M=2.64) iaitu masalah kewangan untuk mengikuti aktiviti sukan kerana kebanyakan pelajar tinggal jauh dari kawasan sekolah dan menyebabkan mereka memerlukan belanja tambahan bagi menghadiri aktiviti kokurikulum pada waktu petang dan item soalan 14 (M= 2.42) menduduki pangkatan seterusnya iaitu takut cedera apabila melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Soalan 12 (M= 2. Di sini didapati bahawa faktor kepercayaan kepada agama bukan merupakan faktor utama yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan. Pangkatan keenam pula ialah item soalan 15 (M=2.27) tidak berminat untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan.63) kesibukan pelajar mengikuti kelas tuisyen adalah pangkatan keempat dalam faktor interpersonal dan diikuti soalan 5 (M=2. Ini adalah disebabkan kesemua aktiviti sukan yang dijalankan di sekolah tidak bertentangan dengan agama.69) iaitu tidak memahami sepenuhnya matlamat melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pangkatan ketujuh pula ialah item soalan 2 (M=2. Kedudukan dalam pangkatan yang seterusnya ialah soalan 3 (M=2. Sementara itu item soalan 1 (M = 2. Berdasarkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min didapati bahawa semua soalan interpersonal menunjukkan tahap yang serderhana melainkan soalan 7 yang berkaitan kepercayaan agama menunjukkan tahap yang rendah.83) iaitu pengetahuan tentang aktiviti tidak mencukupi adalah faktor halangan yang paling tinggi menyebabkan pelajar-pelajar tidak melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum sukan. . mengikut Jadual 9. Item soalan 11 (M=2. Soalan 10 (M=2.32) iaitu merasa tidak selesa untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Item soalan 6 ( M = 2.46) sering gagal apabila melibatkan diri dalam sukan. Diikuti oleh soalan 9 (M = 2. Manakala item soalan 8 (M=2.

28) iaitu guru hanya memberi perhatian kepada kepada pelajar yang berkebolehan dalam sukan berada pada pangkatan ke 2 .91 2.67) iaitu guru tidak memilih pelajar walaupun berminat mengikuti aktiviti sukan dan seterusnya soalan item 14 (M=2.55) .37) iaitu beban kerja sekolah yang terlalu banyak adalah soalan yang tertinggi pangkatannya dalam kumpulan faktor intrapersonal.70 2. Ini kerana kebanyakan sekolah terlalu mementing pencapaian akedamik daripada kegiatan kokurikulum sukan dan untuk memastikan pelajar cermerlang dalam bidang akedamik pihak sekolah memperbanyakkan kerja sekolah atau latihan kepada pelajar.22 2.55 2.22 2. Pangkatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soalan 10 Soalan 9 Soalan 6 Soalan 5 Soalan 8 Soalan 14 Soalan 2 Soalan 1 Soalan 3 Soalan 15 Soalan 11 Soalan 7 Soalan 13 Soalan 12 Soalan 4 Soalan Dibebankan dengan kerja sekolah yang banyak Guru memberi perhatian kepada pelajar yang berkebolehan sahaja Jurulatih yang berminat dalam sukan tidak mencukupi Bilangan guru yang melibatkan diri dalam sukan tidak mencukupi Guru tidak memilih walaupun berminat dalam sukan Sekolah sentiasa mengutamakan program akademik Tidak mempunyai rakan yang berminat untuk bersukan Tidak mempunyai kawan untuk sama-sama bersukan Keluarga tidak memberi galakan Sekolah tidak memberi peluang untuk melibatkan diri dalam sukan Tertarik untuk melepak bersama kawan-kawan Guru sentiasa membuat tanggapan negetif Sekolah tidak memberi pengitirafan jika berjaya dalam sukan Sekolah tidak memberi galakan Guru tidak memberi galakan Min 3.28 2. Pangkatan ke lima intrapersonal ialah soalan 2.35 2.37 3.22 2.96 Berdasarkan jadual 10 bagi faktor intrapersonal pula item soalan 10 (M = 3.70) menyokong penyataan di atas kerana kebanyakan guru kurang melibatkan diri dalam aktiviti sukan menyebabkan jurulatih dalam aktiviti kokurikulum sukan kurang di sekolah di daerah Seremban.06 1.07 2. Item soalan 9 (M = 3.25 2.33 Jadual 10 : Faktor Intrapersonal mengikut pangkatan dan min.67 2.91) jurulatih yang berminat dalam aktiviti sukan tidak mencukupi dan soalan 5 (M=2.Item soalan 6 ( M = 2.67 (M = 2.48 2.

4.34 pihak sekolah mementing program akademik menyokong soalan yang mendapat pangkatan tertinggi.25) iaitu tidak mendapat galakkan keluarga.48) iaitu tidak mempunyai kawan yang berminat untuk bersukan dan Item soalan 1 (M = 2. Soalan 11 (M= 2.22) tertarik melepak bersama kawan daripada mengikuti aktiviti sukan dan soalan 7 (M= 2. . Soalan 12 (M=2. Item soalan yang menduduki pangkatan ke sembilan ialah item soalan 3 (M=2.4 di atas. Keseluruhan dapatan dari Jadual 4.07) pihak sekolah tidak memberi pengiktirafan jika berjaya dalam aktiviti sukan.2.22) iaitu pihak sekolah tidak memberi peluang kepada pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Item soalan 15 (M=2. Berdasarkan cara pengukuran tahap dibuat melalui sistem tiga kuartil dengan melalui skor julat min didapati bahawa soalan 10 menunjukkan tahap yang tinggi di mana bebanan kerja sekolah merupakan masalah besar kepada pelajar bagi menghadiri kegiatan kokurikulum sukan. Manakala lain-lain soalan menunjukkan tahap serderhana.96) guru tidak memberi galakkan melibatkan pelajar dalam aktiviti sukan merupakan faktor intra personal yang terendah sekali. Pangkatan yang seterusnya ialah soalan 13 (M=2.35) menyokong pernyataan item soalan 2 .06) pihak sekolah tidak memberi galakkan dalam aktiviti sukan. Bagi menjawab persoalan kajian yang kedua iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan. dapat dirumuskan bahawa faktor struktur adalah faktor utama penghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum diikuti dengan faktor intrapersonal dan faktor interpersonal. Item soalan 2 (M = 2.3 dan 4. Soalan 4 (M=1.22) guru membuat tanggapan negatif menduduki pangkatan ke sebelas.

79 2.05) antara faktor struktur dengan jantina dalam penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan.59.663). Dari segi faktor struktur terdapat perbezaan min antara pelajar lelaki (M= 2.05) antara faktor interpersonal dengan jantina dalam penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan.36. Berdasarkan Jadual 4.5 dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan min antara pelajar lelaki (M = 2.92.05 Jadual 11 di atas menunjukkan analisis ujian t antara faktor menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina.692) dengan pelajar perempuan (M = 2.731 1.551) telah menunjukkan min pelajar lelaki lebih tinggi berbanding min . Ianya menunjukkan min pelajar perempuan lebih tinggi daripada min pelajar lelaki sebanyak 0.92 2.10 dapatan kajian menunjukkan min pelajar lelaki (M = 2. sd = 0. Bagi menjawab persoalan kajian yang keempat iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan.834 Df 158 158 158 L = 80 P = 80 Interpersonal L = 80 P = 80 Intrapersonal L = 80 P = 80 * Aras signifikan p < 0. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t (158) = -. sd = 0.692 0.540).40. sd = 0.405 -.731. sd = 0.405. p < 0.551 t 1. Berdasarkan Jadual 4.35 Jadual 11 : Ujian t faktor penghalang dengan jantina Faktor struktur Jantina Min 2.663 0.750 0. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t (158)= 1. Didapati min pelajar lelaki lebih tinggi daripada min pelajar perempuan sebanyak 0.13. p < 0. sd = 0. sd = 0.674 0.540 0.59 2.08.40 SD 0.36 2. Bagi menjawab persoalan kajian yang ketiga iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor interpersonal penglibatan dalam kegiatan kokurikulum dengan jantina ujian t telah digunakan.674) dengan pelajar perempuan (M=2.79.44 2.44.750) dengan min pelajar perempuan (M = 2.

158 5. Seterusnya bagi menjawab persoalan kajian kelima iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor struktur penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan digunakan. antara pelajar pelbagai bangsa.05).207 6. Pelajar mempunyai cita-cita tinggi untuk memasuki pusat-pusat pengajian tinggi selepas tamat pelajaran. interpersonal dan intrapersonal menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan.003* .270 4. Tumpuan mereka lebih kepada bidang akademik berbanding dengan kegiatan kokurikulum.665 F . p < 0.125 5.813 .05 . ujian Anova sehala telah Jadual 12 : Analisis ujian Anova antara faktor penghalang dengan bangsa.546 65.003* . tiada satu faktor pun yang menunjukkan perbezaan yang signifikan. . Kesimpulan ujian t yang telah dilakukan untuk melihat faktor penghalang dengan jantina.834.812 *Aras signifikan p< 0.kump. Antara ketiga-tiga faktor tersebut hanya faktor interpersonal. Pada pandangan pengkaji. Dapatan kajian ini membuktikan pelajar perempuan dan pelajar lelaki mempunyai alasan yang sama untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Faktor Struktur Interpersonal intrapersonal ss ant.687 67.258 p . Oleh itu tidak terdapat perbezaan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan samada dari faktor struktur.36 pelajar perempuan sebanyak 0. 59.874 ss dlm kump.882 3.041* Keseluruhan 1. min pelajar perempuan melebihi min pelajar lelaki. Dapatan kajian juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (t (158) = 1.19.045 43. kebanyakan pelajar ini hanya memberikan tumpuan khusus kepada kejayaan akademik mereka.

297 .004* .19 -0. .087 .47 Melayu 2. Faktor interpersonal Bangsa (Min) Melayu 2.37 Jadual 13 : Ujian Post-Hoc Scheffe bagi faktor struktur.47 0.55 Cina 2.79 India 2.05] antara bangsa iaitu bangsa Melayu.207.47 *Aras signifikan p< 0.29 Cina 2. p>0.26 0. Berdasarkan Jadual 13 dapatan kajian menunjukkan bagi faktor interpersonal. ujian Anova sehala digunakan.08 P .62 -0. Seterusnya bagi menjawab persoalan keenam iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa.837 intrapersonal Keseluruhan Melayu 2. Cina dan India yang menjadi penyumbang kepada wujudnya perbezaan yang signifikan pada nilai F maka ujian Post-Hoc Scheffe digunakan.454 .34 0.29 Cina 2.81 India 2.17 Melayu 2.79 India 2.17 Bangsa ( Min) Cina 2. p < 0.104 .070 . Cina dan India.48 Cina 2.31 0.05 Hasil dapatan kajian merujuk kepada Jadual 12 mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan (F=0. Untuk melihat perbezaan faktor penghalang interpersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan dengan lebih terperinci terutama kumpulan bangsa Melayu.48 Cina 2.76 India 2.31 -0. intrapersonal dan keseluruhan.207.085 .76 India 2. Keputusan yang diperolehi adalah seperti yang terkandung dalam Jadual 13.05) antara faktor struktur dengan bangsa dalam faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.48 Melayu 2.48 Melayu 2.55 Perbezaan Min .81 India 2.28 0.003* .0. terdapat perbezaan yang signifikan [F = 0.

0.297). dan tidak terdapat perbezaan yang signifikan (p = 0.48).76 ) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa Melayu (M = 2.29) dan tidak signifikan (p = 0. Manakala itu dapat kajian juga mendapati min bangsa India (M = 2. ujian Anova sehala telah digunakan. Bagi menjawab persoalan kajian ketujuh iaitu adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang iaitu faktor intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa.76 ) dengan bangsa Melayu (M = 2.48) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa Melayu (M = 2. Ini mungkin disebabkan pelajar bangsa Cina tidak mengetahui bahawa aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian daripada aspek penting bagi mereka untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Dapatan kajian menunjukkan dari segi faktor interpersonal terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan pelajar Cina . Kebanyakan daripada pelajar Cina adalah di kalangan keluarga yang berpendapatan kukuh.05] antara faktor intrapersonal dengan bangsa dalam faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.p < 0.882. Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan (p = 0. dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan [ F = 5. Ini menyebabkan mereka kurang tertarik untuk menghadiri aktiviti kokurikulum pada waktu sebelah petang.29) adalah sebanyak .47. Justeru itu kebanyakan daripada mereka terlibat kelas tuisyen pada waktu sebelah petang dan menyebabkan mereka tidak mempunyai masa bagi mengikuti aktiviti kokurikulum sukan.29). min bangsa Cina ( M = 2. . Ibu bapa mereka mempunyai sumber kewangan yang agak kukuh kerana kebanyakan daripadanya adalah peniaga.454). Kebanyakan pelajar Cina amat mementing akademik berbanding pelajar Melayu. Selain itu daripada dapatan kajian menunjukkan min bagi pengetahuan dan memahami matlamat mereka dalam melibatkan diri dalam sukan menunjukkan min yang tertinggi. Berdasarkan Jadual 12 di atas.38 Daripada jadual 13 di atas dapatan kajian menunjukkan bagi faktor interpersonal. Sementara itu dapatan kajian juga mendapati min bangsa Cina ( M = 2.76) adalah lebih tinggi daripada min bangsa India (M = 2. Perbezaan min antara bangsa Cina ( M = 2.003).

Dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan ( p = 0.17 ) dan tidak signifikan ( p = 0. perbezaan ini wujud kerana kebanyakan pelajar Cina amat mementingkan pencapaian akademik.004 ). Sementara itu dapatan kajian juga mendapati min Cina ( M = 2.104 ).17 ). dapatan kajian menunjukkan bagi faktor intrapersonal.79 ) adalah lebih tinggi daripada min bangsa Melayu (M = 2.62.79 ) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa India ( M = 2. min bangsa Cina ( M = 2.39 Untuk melihat perbezaan faktor penghalang intrapersonal penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan dengan lebih terperinci terutama kumpulan bangsa Melayu.10 di atas. Bagi memastikan mereka dapat menyiapkan kerja sekolah yang dibekalkan oleh pihak sekolah mereka tidak akan menghadiri aktiviti sukan kerana masa tersebut digunakan untuk menyiapkan kerja sekolah. ujian Anova sehala digunakan. Bagi pandangan pengkaji.48). Perbezaan min antara bangsa Cina ( M = 2. Pelajar kebanyakannya menyatakan terlalu banyak kerja sekolah yang dibekalkan oleh pihak sekolah dan menyebabkan mereka tidak dapat menyertai aktiviti sukan. Manakala itu dapat kajian juga mendapati min bangsa Melayu (M = 2. Berdasarkan jadual 4. Selain tu masalah kekurangan jurulatih dan bilangan guru melibatkan diri juga menyebabkan pelajar kurang berminat untuk melibatkan diri dalam sukan.79 ) dengan bangsa India ( M = 2. Kebanyakan pelajar ini menganggap sia-sia mereka menghadiri aktiviti sukan jika tiada guru atau jurulatih yang dapat membimbing mereka bagi mendapatkan kemahiran dalam permainan yang mereka ceburi.31 dan dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan ( p = 0.48) adalah lebih tinggi berbanding min bangsa India India ( M = 2. Berdasarkan dapatan kajian di atas didapati terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar Cina dengan pelajar India dari segi faktor intrapersonal. dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan [F = . Cina dan India yang menjadi penyumbang kepada wujudnya perbezaan yang signifikan pada nilai F maka ujian Post-Hoc Scheffe digunakan.17 ) adalah sebanyak 0. Perbezaan min adalah sebanyak 0.087).11. Seterusnya bagi menjawab persoalan kajian kelapan adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor penghalang secara keseluruhan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum antara pelajar pelbagai bangsa. Berdasarkan Jadual 4.

Dalam bab ini perbincangan dibuat berdasarkan kajiankajian terdahulu samada ianya menyokong atau bercanggah dengan dapatan kajian terdahulu. Selain dari itu bilangan peralatan yang tidak mencukupi berbanding pelajar yang ramai juga satu faktor yang membataskan penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan.258 . interpersonal dan intrapersonal Pada mulanya perbandingan menggunakan pangkatan dari min digunakan untuk menentukan faktor utama menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum khususnya sukan.05] faktor keseluruhan bagi faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dengan bangsa. Mustafa Kamal (2000) dan Ramli (1999) telah menyokong kajian iaitu salah satu faktor . Faktor penghalang dari faktor struktur. Hasil kajian menunjukkan faktor utama menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah dapatan kajian yang menyatakan masalah penggunaan alatan yang boleh digunakan pada waktu-waktu tertentu sahaja. PERBINCANGAN.40 3. Seramai 55% pelajar yang di kaji tinggal di luar bandar dan 45% tinggal di bandar. IMPLIKASI DAN CADANGAN PENDAHULUAN Tujuan utama kajian ini ialah untuk melihat faktor utama yang menghalang penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum. Masalah pengangkutan juga adalah satu lagi masalah yang mengekang penglibatan pelajar. Kajian oleh Roslan (1994). p > 0. Kekurangan maklumat mengenai kegiatan dan kemudahan juga menjadi faktor hingga menyebabkan pelajar tidak mengetahui kemudahan yang disediakan. Walaupun pelajar yang tinggal di bandar. Mohammad Haris (1999). mereka masih menyatakan masalah pengangkutan menjadi masalah bagi mereka kerana kedudukan rumah mereka yang agak jauh dari kawasan sekolah. Dapatan ini disokong oleh kajian yang telah dilakukan oleh Mat Aris (1994) yang menyatakan antara faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum adalah faktor luaran iaitu kemudahan. Faktor struktur adalah faktor utama menjadi penghalang penglibatan pelajar.

Ini mungkin disebabkan pihak sekolah tidak menyediakan papan kenyataan bagi menghebahkan aktiviti kokurikulum sukan dan lokasi papan kenyataan yang tidak strategik Faktor kekurangan masa untuk membaca maklumat yang ditampal juga menyebabkan pelajar tidak mendapat maklumat sepatutnya. bilangan pelajar yang ramai amat mempengaruhi penglibatan pelajar dalam menyertai kegiatan kokurikulum. Dapatan kajian juga menunjukkan faktor pengelolaan aktiviti bertentangan dengan agama adalah yang paling sedikit. Pemantauan dan penyeliaan yang dijalankan oleh pihak pentadbiran sekolah dapat memastikan aktiviti dikendali mengikut kehendak kementerian. Siaran dan surat makluman kepada pelajar boleh diedarkan dan ditampal bilik-bilik darjah untuk makluman semua pelajar. Faktor struktur yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah faktor kekurangan maklumat maklumat mengenai kemudahan dan aktiviti yang dijalankan di sekolah. sementara faktor-faktor lain hanyalah sebagai penyokong. Ini kerana setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah mengikut kehendak dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Langkah ini perlu diteruskan bagi menjamin penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum dapat ditingkatkan. Kajian Boothby (1981) juga mendapati masalah seperti kurang minat. kekurangan kemudahan dan lain-lain masalah fizikal sebagai faktor-faktor penghalang individu melibatkan diri di dalam aktiviti bersukan.41 utama menghalang penglibatan pelajar ialah kemudahan. Dapatan kajian tersebut sama dengan kajian yang telah dilakukan oleh Zulkifli (1997) yang menyatakan faktor struktur seperti saiz sekolah. Ini menunjukkan pelajar tidak menganggap kegiatan kokurikulum sukan yang dijalankan di sekolah ini bertentangan dengan kepercayaan agama pelbagai bangsa yang belajar di sekolah ini. Dapatan ini bercanggah dengan kajian yang dilakukan oleh Hamidah (1999) mendapati pada penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum kurang terserlah kerana di kalangan ibu bapa menganggap penglibatan . Hasil kajian memperlihatkan kebanyakan pelajar tidak tahu perkembangan aktiviti kokurikulum. Adalah dicadangkan satu papan maklumat atau lebih mengenai kegiatan kokurikulum perlu ditempatkan di tempat tumpuan pelajar agar mereka mendapat maklumat jelas mengenai kemudahan dan kegiatan yang dijalankan.

Implikasi kajian ini dibahagikan kepada dua iaitu: Implikasi Praktikal Hasil dapatan kajian ini boleh digunakan untuk membantu pihak sekolah serta khasnya guruguru untuk merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikulum dengan lebih berkesan. Azizah Nordin (1990) dalam kajiannya juga mendapati kebanyakan pelajar di waktu petang ketika kegiatan kokurikulum dijalankan. didapati bahawa GERKO atau kegiatan kokurikulum mempunyai banyak keserasian dan persamaan dengan prinsip dan gagasan Islam.42 anak-anak mereka dalam kegiatan kokurikulum menjejaskan pencapaian akademik. Kajian ini boleh menambah pengetahuan guru serta jurulatih aktiviti-aktiviti kokurikulum sukan agar dapat mewujudkan suasana kegiatan kokurikulum yang lebih bermakna. pelajar terpaksa menolong ibu bapa di rumah. Ini adalah disebabkan kurangnya sokongan keluarga dalam menyertai aktiviti kokurikulum dan ada antara pelajar lelaki yang membuat kerja sampingan bagi mendapatkan wang saku mereka sementara pelajar perempuan pula terpaksa menolong ibu bapa mereka membuat kerja di rumah. Ini menunjukkan pelajar lelaki lebih menghadapi masalah untuk melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Ini bersamaan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Nordin (1991) menyatakan . Mohd Zuki (1994) sebaliknya menyokong dapatan kajian ini iaitu melalui penilaian yang telah dibuat menurut perspektif Islam. Dapatan ini bersamaan dengan kajian yang telah dilakukan olah Mustafa Kamal (2000) mendapati kebanyakan ibu bapa kurang mendorong penglibatan anak-anak dalam kegiatan kokurikulum. IMPLIKASI Berdasarkan kajian ini diharapkan ianya dapat memberikan implikasi kepada pihak-pihak berkenaan. Kegiatan kokurikulum sukan yang menarik dan memberi manafaat kepada pelajar akan dapat menjamin kehadiran pelajar yang lebih baik semasa kegiatan kokurikulum dijalankan. Keputusan menunjukkan faktor penghalang penglibatan antara pelajar lelaki mengatasi pelajar perempuan dari segi faktor struktur dan intrapersonal.

Pelbagai peruntukan berupa kewangan dan barangan untuk menjadikan program kokurikulum lebih bermakna dan tidak akan disia-siakan jika faktor penghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ini dapat di atasi.82). Pihak sekolah hendaklah menyusun penggunaan alatan mengikut waktu kesenggangan pelajar pada waktu agar mereka dapat menggunakan kemudahan alatan bagi mereka bersukan. Kementerian melalui Jabatan-jabatan Pelajaran Negeri dapat merancang dan melaksanakan dasar yang lebih efektif setelah mengenalpasti faktor penghalang yang utama penglibatan diri pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Selain daripada menggalakan pelajar bersukan ia juga dapat menghindar pelajar-pelajar . Ini akan mengalakkan pelajarnya hadir dan melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum. Oleh kerana faktor struktur adalah faktor utama menghalang penglibatan pelajar Pengunaan alatan pada waktu tertentu merupakan satu faktor yang menyumbang min tertinggi dalam faktor struktur (3.43 bahawa penyertaan guru adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan perlaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. sederhana dan tinggi). Masalah yang sering dihadapi ialah ketidakhadiran pelajar dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. CADANGAN UNTUK MENGATASI HALANGAN Secara keseluruhan kajian telah menghasilkan maklumat-maklumat penting mengenai faktor menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Bagi mengatasi halangan ini dicadangkan pihak sekolah menyediakan satu jadual yang lebih sistematik di mana pelajar boleh menggunakan pada masa lapang. Implikasi Teoretikal Dapatan kajian ini juga dapat digunakan oleh Kementerian Pelajaran khususnya Unit Kokurikulum yang dapat merancang program kokurikulum dengan lebih berkesan. Kebiasaannya pihak sekolah hanya menyediakan alatan pada waktu kokurikulum sukan sahaja dan pada hari-hari lain kemudahan alatan tiada. Min bagi faktor ini menunjukkan tahap tinggi menggunakan skor julat min berdasarkan sistem tiga kuartil (tahap rendah.

Walaupun cuaca pada pukul 3. Ini menyebabkan pelajar-pelajar terpaksa berkongsi alatan dengan rakan mereka semasa menjalankan aktiviti sukan. Kebiasaannya aktiviti kokurikulum dijalankan pada hari-hari persekolahan dan waktu perlaksanaan ialah pada pukul pukul 5.44 melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfeadah seperti melepak.30 petang. Bagi pelajar yang berkemampuan mereka mungkin tidak menghadapi masalah untuk membeli peralatan sukan. Selain itu pihak sekolah juga hendaklah berusaha mencari sumber lain dalam membeli peralatan sukan seperti memohon bantuan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru sekolah. Selain itu pihak sekolah juga boleh memohon bantuan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri.00 petang hingga 6. Bagi mengatasi masalah ini pihak Kementerian Pendidikan hendaklah menambah peruntukan pembelian alatan sukan mengikut jumlah pelajar dalam sesebuah sekolah.30 petang hingga 5. Kekurangan maklumat mengenai kemudahan adalah antara faktor struktur yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.30 petang kerana kemudahan pengangkutan awam hampir tamat pada waktu tersebut dan pelajar tidak menghadapi masalah kenderaan semasa hendak pulang ke rumah.. Dengan adanya usaha-usaha ini pihak sekolah akan dapat menambah peralatan sukan dan seterusnya menarik pelajar menyertai aktiviti sukan di sekolah. .00 petang. Masalah pengangkutan juga merupakan satu lagi masalah kepada pelajar bagi mengikuti aktiviti kokurikulum sekolah. berbual kosong. mengacau pelajar lain dan lain-lain. Kebanyakan sekolah mempunyai peralatan yang tidak mencukupi berbanding jumlah pelajar yang ramai.30 petang agak panas tetapi waktu balik bagi pelajar pada pukul 5.00 petang lebih sesuai berbanding balik pada pukul 6. orang perseorangan dan lain badan dalam membantu menambah peralatan sekolah. Masalah ini biasanya wujud bila pelajar hendak pulang ke rumah kerana perkhidmatan bas telah tamat semasa mereka hendak pulang ke rumah. Masalah ini biasanya akan dihadapi oleh pelajar yang tinggal di luar bandar yang tidak berkemampuan untuk membeli peralatan dan juga pelajar di bandar dari keluarga yang miskin atau tidak berkemampuan. Waktu perlaksanaan dicadangkan bermula pada pukul 3.

maka adalah dicadangkan di masa hadapan pengkaji akan menggunakan populasi yang lebih besar melibatkan Sekolah di Negeri Seremban dengan melibatkan semua daerah. sekolah di tanah rancangan Felda. 2.45 Masalah seperti kekurangan kemudahan khusus untuk pelajar perempuan menyebabkan mereka tidak menyertai kegiatan kokurikulum. Kajian tersebut boleh dijadikan panduan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikulum sekolah di seluruh negara. Reka bentuk kajian ini lebih sempurna sekiranya penyelidikan yang berbentuk temuduga dijalankan di samping soal selidik. Ini boleh meningkatkan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Berdasarkan perbincangan dan rumusan kajian. Kemudahan sukan seperti gelanggang bola keranjang dan gelanggang bola tampar yang hanya satu sahaja terdapat di sekolah menyebabkan pelajar perempuan tidak mahu berkongsi menggunakannya dengan pelajar lelaki. Antara limitasi kajian ini ialah sampel yang digunakan hanyalah dari kumpulan pelajar sekolah Daerah Seremban sahaja. Masalah ini lebih nyata terhadap pelajar-pelajar perempuan yang beragama Islam. Sampel kajian juga boleh dikategorikan kepada sekolah bandar dan luar bandar. Ia boleh . Adalah dicadangkan agar penggunaan kemudahan-kemudahan tersebut dijadualkan pengunaannya mengikut jantina atau ditambah gelanggang kepada dua (jika mempunyai kawasan) dan ditetapkan pengunaannya di mana satu gelanggang digunakan oleh pelajar perempuan dan satu lagi untuk pelajar lelaki. Pemasalahan sebenar boleh diketahui dan dikenalpasti dalam menentukan faktor utama yang menghalang penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum. Kajian ini dilakukan dengan hanya menggunakan soal selidik dan subjek hanya terikat kepada jawapan yang disediakan. penyelidik ingin menyarankan beberapa cadangan untuk kajian lanjutan iaitu: 1. Kajian selanjutnya dicadangkan agar melibatkan subjek dari pelbagai peringkat umur dan meliputi kawasan geografi yang lebih luas. sekolah berasrama penuh dan sebagainya.

sekolah. PENUTUP Dapatan kajian menunjukkan faktor penghalang utama penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum ialah faktor struktur.46 memberi maklumat yang lebih menyeluruh dan diterima umum tentang faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. ibubapa. semoga dapatan kajian ini akan mengalakkan pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum dan juga boleh dijadikan sebagai garis panduan bagi penyelidikpenyelidik lain yang ingin melakukan kajian lanjutan ke atas faktor-faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan di sekolah-sekolah. Dalam analisis diskritif ini ternyata masalah berkaitan kemudahan merupakan faktor utama dalam menghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum sukan. . Akhir kata. Pihak-pihak Jabatan Pendidikan. Pihak Kementerian Pelajaran hendaklah memberi peruntukan yang lebih besar kepada sekolah agar pihak sekolah merancang dan seterusnya memperlengkapkan kemudahan dan peralatan di sekolah-sekolah dalam strategi menarik minat pelajar menyertai aktiviti sukan. Selain daripada itu faktor-faktor intrapersonal dan faktor interpersonal juga harus diambilkira kerana ia juga merupakan faktor yang menghalang penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan. Dengan adamya penglibatan yang sepenuhnya daripada pihak terbabit sudah tentu akan dapat menggalakan penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum sukan khususnya sukan. guru dan individu yang terlibat seharusnya juga harus melibatkan diri dalam mengatasi masalah ini.

8. Kuala Lumpur. Seminar Nilai-nilai murni Merentas Kokurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Bil. 1999. 1. Boston. (1990). Kurikulum perspektif dan perlaksanaan . A Technology for Test-Item Writing. Leeds: Human Kinetics Europe. Leisure Sciences. Chan Yuen Fook. 22 September 1984. Gale H. J. (1988). Biddle. Takrif kokurikulum.J. Nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum pergerakan ke arah menghasilkan insan yang mantap lagi seimbang mengikut falsafah KBSM-fokus Pergerakan Pengakap sekolah. (2000). Haladyna. MA: Irwin Mc Graw-Hill. S. pp. 9 (3). Canada youth and physical activity. Adnan Khamis. & Godbey. hlm. Canada Fitness Survey (1983). (1991). New York: Harcourt Brace Jovonarich Publishers. Jld. Roid & Thomas M. Sport in society: Issues and controversies. Ottawa. (1995). 4. (1998) Six-month physical activity and fitness change in project active : A And omised trial. (1989). Jurnal Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan. . Coakley. 1076 – 1083.Kementerian Pendidikan Malaysia. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Kebangsaan Malaysia. “Kokurikulum akan dimasukkan dalam semua sijil peperiksaan” dlm. L.Ontario: Author. Medicine & Science in Sport & Exercise . Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka. Aminuddin Yusof. Crawford. In European Perspective On Exercise and Sport Psychology. Satu kajian awal. A.47 RUJUKAN Abu Bakar Nordin. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Reconceptualizing barriers to family recreation. 3-25. 30. Dunn. Azizah Nordin. 1982. 119-127. Unpublished Paper : Universiti Putra Malaysia. (1998). G. J. Institut Aminuddin Baki. Adnan Khamis. Utusan Malaysia. D. (1987). Ahmad Badawi. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Mengenalpasti masalah-masalah dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum di tiga buah sekolah di Daerah Gombak. Sikap pelajar terhadap kegiatan kokurikulum Pergerakan Beruniform. Teknologi Maklumat Dalam Pendidikan Di Malaysia. Exercise motivation across the life span.

(1990). Matang dan Selama. Tesis Ph. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Malaya Lim Yen Yen. Kuala Lumpur : Sanon Printing. Keberkesanan Kursus Diploma Perguruan Malaysia [Pengkhususan Pengajian Islam] Di Maktab-Maktab Perguruan Malaysia. Hamidah Bt Abdul Karim. ( 1999). Isaac.. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. B. Tesis tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia. Mohd Lotpi Razali (1997). Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. Aminuddin Yusof. Mohd Saufi Zakaria. . Keberkesanan perlaksanaan aktiviti kokurikulum di Sekolah Menengah Rancangan Felda Daerah Kota Tinggi. Organisasi dan perlaksanaan program kokurikulum di sebuah sekolah menengah: Beberapa masalah dan rangka penyelesaian. (1999). 2003 . Mohd Majid Konting. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Handbook in research and evaluation. Mashitah Ghazali ( 1995). (2002). Perak).peranan dan implikasi. Tesis tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia. Penglibatan pelajar Islam dalam kegiatan kokurikulum dan sumbangannya ke arah pencapaian akademik : Satu tinjauan di Sekolah Menengah Subang Jaya. Kesan aktiviti kokurikulum ke atas peribadi pelajar (Satu kajian di sekolah menengah Daerah Larut. Remaja Mengabaikan Sukan dlm Dewan Siswa. (1986). & Micheal.D. W. San Deigo : Edits Publishers. Kelantan. Kuala Lumpur. (1984).. S. Kamariah bt Mohd Sidik..48 Ghazali Darusalam. (1999). Sikap pelajar terhadap kokurikulum sukan di tiga buah Sekolah Menengah Teknik. Mat Aris Abdul Hadi ( 1994) Tanggapan pelajar dan guru terhadap kegiatan sukan di Sekolah Menengah Vokasional (Lembah Kelang). Jun 1991. hlm 19. Johor. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. Mohamad Haris Meon. Kaedah penyelidikan pendidikan. Kokurikulum. Mohd Sofian Omar Fauzee. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. Borhan Yusof. Universiti Malaya.. Kegiatan kokurikulum di sekolah membantu membina daya kepimpinan di kalangan pelajar menengah atas Kolej Sultan Abdul Hamid. Selangor Darul Ehsan.

( 1999). 1992.. Faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar Melayu tingkatan empat dalam aktiviti kokurikulum di rancangan Felda Daerah Segamat Selatan. Pandangan pelajar Politeknikn Ungku Omar terhadap aktiviti kokurikulum (sukan) : Satu tinjauan. (1993). The perception of constraints on leisure among adolescent: Support for Crawford. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Kebangsaan Malaysia. (1997). L. L. 15 – 18. Gogbey. J. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknoloji Malaysia. G. A. (1999). (1993). Kedah terhadap kegiatan kokurikulum : Satu tinjauan. Quek Chin Hwee. N.. The relationship between sports participation and academic performance. (1994). ( 1997). Universiti Utara Malaysia. Inc. J.. A nature and process of leisure constraints : An empirical test. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Malaya. Crawford. A. 15. M. Godbey.49 Mohd Suzli Abdullah. Wiley & Sons Ltd. & SPSS Ins. W. in The 1992 Leisure Research Symposium Oct. Mohd Zuki Pileh (1995). Massachusetts: A Division of Simon & Schuster. A. (1992) . Mustafa Kamal Ali. Persepsi dan sikap pelajar-pelajar tingkatan empat di Sekolah Menengah Batu Lima. W. G. Salman. D. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Teknologi Malaysia. Chicago : SPSS Ins. & Crawford. and Godbey Model. D.Sembilan : Sumbangannya ke arah pembentukan personaliti pelajar yang ideal : Satu analisa menurut perspektif Islam. Singapore Sport Council. Gerakerja Kokurikulum (Gerko) di Sek. Sports in Malaysia : Opportunities and barriers for women. (2000). Australia. C. Leisure Sciences. Steven (1994). SPSS for windows: Base system user’s guide. Sheridan J. Johol. C. Permasalahan aktiviti kokurikulum sekolah-sekolah menengah agama Yayasan Islam Kelantan di Daerah Pasir Mas. Kuala Lumpur. Tesis tidak diterbitkan. SPSS Analysis without Anguish.Men Datuk Undang Abdul Manap. Raymore. Jackson. Raymore. Coakes. Roslan Ahmad. N.Universiti Malaya. Nor Bin Mohamad Taib. Unpublished Master’s Thesis. C. (1990) Pandangan Pelajar Dan Ibu Bapa Terhadap Gerakerja Kokurikulum Sekolah Menengah. 104. Ramli Ishak. (1993) Sociology of sport. W & Von Eye. . Norusis.. Leed Metropolitan University. Gurun. Singapore. Philips.

Persepsi guru-guru terhadap perlaksanaan dan penyeliaan kegiatan kokurikulum di Sekolah Menengah di N. (1998). New York : Harcourt Brace Jovanovich. L. 2000. In Exercise Adherence : Its Impacts on Public Health (edited by R. Tesis tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia . Yusof Man (1983). (1999). Research In Education : An Introduction. Conducting educational research. Tesis Bacelor Pendidikan : Universiti Putra Malaysia. Leeds : Human Kinetics Europe. Boston : Allyn and Bacon. Wee Eng Hoe (1996). Jurnal Pendidikan 18 : ms 79 – 88. (1978). Dishman). Inc. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Utara Malaysia . Selangor : Fajar Bakti Sdn Bhd. Satu Kajian Mengenai Hubungan Pengurusan Dengan Pencapaian Dalam Bidang Kokurikulum. 1985. Zainun Ishak dan Aini Hassan (1993). Zainal Sabu.50 Siti Hajar Bt Ismail (2000). Boston :Allyn and Bacon.Sembilan. Ke-2. Organisasi dan pentadbiran sukan dan Pendidikan Jasmani. Evaluating Instructional Program. Tuckman. 369-396. Zulkafli Mansor (1997) Hubungan antara faktor sekolah dengan penglibatan kokurikulum di kalangan pelajar. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Tesis yang tidak diterbitkan : Universiti Malaya. 2nd Edition. Wiersma W. Wankel. pp. Wee Eng Hoe (1994).M. Exercise adherence and leisure activity. Gerak kerja kokurikulum (sukan). Sejauh manakah penglibatan murid-murid dalam gerak kerja kokurikulum di sekolah mempengaruhi pencapaian akademik. Tuckman Bruce W. Satu kajian penglibatan pelajar tingkatan IV di Malaysia dalam aktiviti rekreasi.K. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->