P. 1
57135510 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Murid

57135510 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Murid

|Views: 69|Likes:
Published by Anisah Kunnanis

More info:

Published by: Anisah Kunnanis on Sep 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2014

pdf

text

original

TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA EJAAN JAWI MURIDMURID TAHUN LIMA SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU: SATU KAJIAN KES

NORINA BINTI MOHD NOR

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KUALA LUMPUR 2011

i

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

28 MAC 2011

………………………………….. NORINA BINTI MOHD NOR 690620115310002

ii

PENGHARGAAN

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T Yang Maha Esa, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W serta pada seluruh ahli keluarga Baginda, para sahabat-sahabat Baginda dan semua pengikut-pengikutnya. Dengan pertolongan dari Allah S.W.T dapatlah saya menghasilkan sebuah kajian bertajuk Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Murid-Murid Tahun Lima : Kajian Kes Sekolah Kebangsaan Darau, Besut, Terengganu. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada En Zulkifli bin Junoh selaku tutor penyelia kajian ini di atas jasa tunjuk ajar, bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan ini dijalankan. Jutaan terima kasih khas buat pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Guru Besar Sekolah kebangsaanDarau, Haji Mazuki bin Salleh, guru-guru dan murid-murid Tahun Lima yang banyak membantu dan memberi kerjasama kepada saya sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Penghargaan khas saya tujukan buat suami tercinta, Zahadi bin Jusoh, anak-anak tersayang iaitu Nursyafiqah, Nur Syakirah, Nur Syazwani dan serta alyarhamah dan alyarham ibubapa iaitu Siti Aishah binti Abdul Ghani dan IMohd Nor bin Jusoh dan kedua mertua iaitu Gayah binti Harun dan jusoh bin Mamat yang telah banyak memberi dorongan kepada saya agar tekun dan tabah dalam menyempurnakan setiap tugasan yang diberikan selama mengikuti kursus Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) di Universiti Terbuka Malaysia ini. Akhir kata terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kajian ini . Diharap kajian ini boleh dijadikan panduan untuk mencapai kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi

iii

Seramai 60 orang murid yang terdiri dari 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Kor telah dijadikan sampel untuk kajian ini. 30% berada di tahap sederhana dan 25% berada di tahap lemah. Penyelidik membentuk soal selidik dan membuat temubual untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. iv . teacher‟s teaching method and the environment factors influenced the students mastery level in reading Jawi. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran mempengaruhi tahap penguasaan murid membaca ejaan Jawi. This research is also to verify the students‟ interest. The specific objective of this research is to testify whether the mastery skill in reading Jawi among the Year 5 students of Sekolah Kebangsaan Kor had achieved the teaching and learning objective according to the syllabus that had been fixed by the Ministry of Education. Data dan maklumat yang diperolehi dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif dan kaedah peratus digunakan sebagai menerangkan hasil kajian. 30% of them are in the moderate level where as 25% are in the weak level. 60 students consisted of 30 boys and 30 girls of Year 5 students of Sekolah Kebangsaan Darau had became the sample of this research. Dapatan kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi. Kajian ini juga akan melihat sejauh manakah faktor minat. Researcher had formed questionnaire and interviewed the students to get the information needed.ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid dalam membaca ejaan Jawi. The data and information obtained of this research had been qualitative analyzed and percentage method had been used to explain the research result. Objektif khusus kajian ini ialah untuk menilai adakah tahap penguasaan kemahiran membaca ejaaan Jawi di kalangan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. The result shows that 45% of the students are in the high level of achievement. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the mastery level of students in reading Jawi.

ISI KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL Jadual 1 : Jadual 2 : Jadual 3 : Jadual 4 : Jadual 5 : Jadual 6 : Jadual 7: Jadual 8 : Jadual 9 : Jadual 10 : Jadual 11 : Jadual 12 : Jadual 13 : Jadual 14 : Jadual 15 : Jadual 16: Jadual 17: Taburan Item Soal Selidik Demografi Sampel Berasaskan jantina Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Tahap Penguasaan Membaca ejaan Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kaedah Pengajaran Guru Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Kebolehan Membaca al-Quran Galakan Membaca Ejaan Jawi Kebolehan Membaca Ejaan Jawi i ii iii 1-54 22 29 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 43 44 SENARAI RAJAH Rajah 1: Rajah 2 : Rajah 3 : Rajah 4 : Rajah 5 : Rajah 6: Rajah 7 : Rajah 8 : Rajah 9 : Rajah 10 : Rajah 11 : Rajah 12 : Rajah 13 : Rajah 14 : Rajah 15: Rajah 16: RUJUKAN LAMPIRAN SENARAI LAMPIRAN Demografi Sampel Berasaskan jantina Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Tahap penguasaan membaca Ejaan Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kaedah Pengajaran Guru Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Kebolehan Membaca al-Quran Galakan Membaca Ejaan jawi 55-56 57-63 61-63 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 v .

1 Latar Belakang Responden 4.3. 2.6.7 Analisis Data 3.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Bacaan Jawi 4.2 Hasil Kajian 4.4 Kesimpulan 28 28 28 33 33 36 37 40 42 45 46 vi .2 1.3.4 Kaedah Pengajaran Guru Dan Pencapaian Akademik 2.6.1 1.2 Rekabentuk Penyelidikan 3.6 Kesimpulan BAB TIGA : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.9 BAB DUA : TINJAUAN LITERATUR 2.3.BAB SATU : PENGENALAN 1.1 Tahap 1.6.4 1.1 Pendahuluan 3.3 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 4.1 Pendahuluan 2.1 Penguasaan Ejaan Jawi 4.2.4 Kaedah Pengajaran Guru 4.3 Tahap Penguasaan Kepentingan Kajian Batasan Kajian Kesimpulan 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 1.6 Temubual Dengan Guru 4.8 1.5 Kajian Rintis 3.2 Kajian Penguasaan Membaca Ejaan Jawi 2.5 Peranan Ibu Bapa 4.3 Populasi Dan Sampel Kajian 3.3 Hubungan Sikap Dan Minat Dengan Pencapaian 2.3.3 Dapatan Kajian 4.1 Pengenalan 4.3.5 Peranan Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar.3.4 Instrumen Kajian 3.8 Kesimpulan 10 10 13 15 17 18 19 19 20 21 24 25 26 27 BAB EMPAT : ANALISIS DATA 4.6 Prosedur Pengumpulan Data 3.3 1.5 1.6 Pengenalan Tulisan Jawi Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Soalan Kajian / Penyelidikan Objektif Kajian Definisi Istilah 1.7 1.2 Penguasaan 1.

2 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 5.2.2. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.3 Kaedah Pengajaran Guru 5.2.3 Rumusan Hasil Kajian 5.2 Perbincangan Dapatan Kajian 5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 5.2.1 Pendahuluan 5. 22000 JERTEH BORANG KAJI SELIDIK 55-56 57-58 59-61 47 47 47 48 49 50 50 52 53 54 vii .6 Kesimpulan RUJUKAN SENARAI PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU.BAB LIMA : RUMUSAN.4 Peranan Ibu Bapa 5.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi 5.4 Implikasi Dapatan Kajian 5.

Ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi telah sampai ke negara kita Malaysia lebih awal berbanding dengan tulisan Rumi. Kini tulisan Jawi digunakan viii . zaman Kerajaan Johor dan juga Acheh pada abad ke-17. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Pasai kemudian ke zaman Kerajaan Melaka. Bukti kewujudan tulisan Jawi ini di Malaysia ialah penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 H bersamaan dengan tahun 1303M berbanding dengan tulisan Rumi yang paling awal ditemui pada akhir kurun ke-19. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan hurufhuruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Singapura. Filipina dan Indonesia.0 PENGENALAN TULISAN JAWI Tulisan jawi adalah antara tulisan yang terawal yang pernah ditemui.BAB 1 PENGENALAN 1. Thailand. Kemunculannya berkait rapat dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi Negara Berunai Darussalam dan digunakan secara meluas bagi penganut agama Islam di Malaysia. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British di Tanah Melayu. Tulisan Jawi juga merupakan satu seni penulisan yang telah wujud berabadabad lamanya di Nusantara.

Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Antara kelemahan sistem Pendidikan Islam hari ini ialah ia tidak mementingkan pelajaran Jawi. Fenomena ini harus dipandang serius bukan sahaja kerana tulisan Jawi menjadi warisan tulisan Melayu yang agung dan unggul. adat istiadat dan perdagangan. 1. sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah. Pada zaman dahulu. Belanda dan Inggeris. dan kejahilan inilah yang menjadi salah ix . Terengganu. Sebagai contoh tulisan Jawi digunapakai dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di–Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. Kedah dan Perlis. namum oleh kerana kedatangan tulisan Jawi bersama dengan kedatangan agama Islam. majoriti pelajar Melayu tidak tahu membaca dan menulis dalam tulisan Jawi.Tidak dinafikan. malah ianya juga merupakan elemen terpenting di dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Kita tidak mahu kebutaan tulisan Jawi generasi masa kini dan generasi yang akan datang menyebabkan al-Quran dan Hadis dibaca di dalam tulisan Rumi yang akan mendatangkan satu fenomena pemesongan sebutan dan seterusnya menjejaskan makna ayat-ayat al-Quran dan Hadis. tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. Islam adalah ajaran yang mudah dan boleh dipelajari melalui pelbagai aksara. Selain itu Pemasyhuran Merdeka 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam skrip Jawi.dalam urusan Agama Islam dan adat istiadat Melayu di kebanyakan negeri di Malaysia seperti Kelantan. Johor. Sekarang. ianya lebih berkesan dan mudah terutamanya di dalam mempelajari al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW.

Bagi murid Tahun Dua pula. murid-murid Tahun Satu dapat mengenal. Kita tidak mahu tulisan Jawi hanya tulisan untuk golongan tua sahaja dan akan pupus ditelan arus kemodenan. Bagi x . sewajarnya meluaskan penggunaan tulisan Jawi di sekolah-sekolah rendah dan menengah termasuk juga di institut-institut pengajian tinggi awam dan swasta dan di institut-institut perguruan dan berusaha mencelikkan masyarakat tentang tulisan Jawi. pihak berkuasa Inggeris sama ada wakil kerajaan Inggeris atau pedagang berutus surat dengan menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Melayu iaitu tulisan Jawi. membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah (‫) ء‬.satu punca membawa kepada keruntuhan akhlak para remaja disebabkan kegagalan menguasai dan menghayati al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri.2 PENYATAAN MASALAH Mengikut sukatan mata pelajaran Jawi. membaca dan menulis sukukata tertutup serta dapat membaca dan menulis rangkaikata dan ayat. telah membuang tulisan Jawi dari arus perdana sukatan pelajaran di sekolah-sekolah pada tahun 1965 menjadikan generasi selepas itu ramai yang buta Jawi dan sekaligus buta al-Quran . mereka boleh mengenal. Masalah buta Jawi sebenarnya bermula bila mana kerajaan Perikatan dahulunya. huruf-huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa tulisan Jawi merupakan citra peradaban bangsa Melayu. membaca dan menulis perkataan sukukata terbuka. sewaktu zaman kegemilangan Melayu dahulu. menyebut dan menulis dengan betul huruf-huruf tunggal Jawi. 1. Kementerian Pelajaran Malaysia.

3 SOALAN KAJIAN / PENYELIDIKAN Beberapa persoalan boleh dikemukan dalam membuat kajian ini. mereka dapat mengenal. mereka dapat menulis pebagai jenis teks dan menulis teks berita dan laporan. mereka dapat membaca ayat yang mengandungi tanda bacaan. membaca dan menulis perkataaan berimbuhan dan ayat pendek.murid-murid ahun Tiga pula. 1. satu kajian perlu dilakukan bagi meninjau tahap penguasaan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau selari dengan objektif sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. melengkapkan tanda bacaan pada ayat. Manakala bagi murid Tahun Empat pula. Oleh itu muridmurid Tahun Lima seharusnya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar yang merangkumi perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Bagi murid Tahun Lima pula. suku kata tertutup. Oleh yang demikian. menukar teks Rumi ke Jawi. Di antara persoalan tersebut adalah seperti berikut : a) Adakah tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan pelajar Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan? b) Adakah terdapat hubungan antara minat dengan tahap penguasaan membaca Jawi? c) Adakah faktor kaedah pengajaran guru mempengaruhi minat pelajar ? d) Sejauhmanakah peranan ibu bapa mempengaruhi tahap penguasaan pelajar membaca ejaan Jawi ? xi .

5 DEFINISI ISTILAH 1. fasa iaitu pemikiran sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi.1 Tahap Mengikut Kamus Dewan tahap bererti peringkat. tingkat (Hajah Noresah binti Baharom). tahap-tahap peningkatan dalam profesion tertentu daripada tahap paling bawah ke tahap paling tinggi yang boleh dicapai. tingkat. c) Mengenal pasti kaedah pengajaran guru terhadap minat dan pencapaian dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.5. 1. b) Melihat kaitan antara kebolehan Jawi dengan minat pelajar.1. d) Melihat kaitan antara peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.4 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah bertujuan melihat aspek-aspek berikut: a) Tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. (2002 : 1343) Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (edisi keempat) tahap ialah peringkat. xii .

pencapaian dan pendapat.1. menguruskan dan berkuasa atas sesuatu. 1. a) Tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah.3 Tahap Penguasaan Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( edisi keempat ) tahap penguasaan ialah tahap-tahap peningkatan dalam profesion tertentu daripada tahap paling bawah ke tahap yang paling tinggi yang boleh dicapai. Maksud tahap penguasaan dari gabungan kedua definisi tahap dan penguasaan ialah peringkat atau tingkat penguasaan yang membawa maksud perbuatan atau hal menguasai. penguasaan membawa maksud perbuatan atau hal menguasai. 1995 : 940). dimana murid-murid hanya boleh membaca perkataa yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. b) Tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi murid-murid boleh membaca perkataan-perkataan xiii . pencapaian atau prestasi pelajar dalam melaksanakan tugas semasa pembelajaran atau ujian untuk mengukur penguasaan kemahiran dan prestasi pelajar. pemahaman. pencapaian dan pendapat.5.5.2 Penguasaan Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. iaitu model untuk mengukur penguasaan. pemahaman. (Haji Zainal Abidin Safarwan. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka penguasaan ialah memiliki.

dan Pusat Perkembangan (KPM) penambahbaikan sukatan pelajaran kemahiran membaca ejaan Jawi.yang mengandungi suku kata terbuka. c) Tahap penguasaan bacaan Jawi yang tinggi ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 1. Dapatan daripada membantu pegawai-pegawai di Kementerian Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Pejabat Pelajaran Malaysia (PPD) Pelajaran yang Daerah sekolah untuk menitikberatkan faktor-faktor kemahiran mempengaruhi pencapaian penguasaan membaca ejaan Jawi pelajar Tahun Lima.1 Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan maklumbalas kepada pihak Kurikulum (PPK). suku kata tertutup. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman.2 Diharap segala data dan keputusan daripada kajian ini dapat digunakan tindakan susulan yang sewajarnya bagi sebagai panduan untuk mengambil menangani masalah kurang minat terhadap ejaan Jawi.6.6.6 KEPENTINGAN KAJIAN Adalah menjadi harapan penyelidik segala maklumat yang dihasilkan dari kajian ini mempunyai implikasi kepada perkara-perkara berikut :- 1. suku kata tertutup. Kementerian Pendidikan kajian Pelajaran Islam ini Malaysia khususnya akan dapat (KPM). 1. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. xiv .

Bilangan responden kajian adalah seramai 60 orang yang akan disoal selidik yang sedang menuntut di Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. 1.3 Diharapkan hasil kajian ini dapat membantu guru-guru memahami tentang perlunya komitmen mereka membaiki tahap pengajaran dan pembelajaran mereka dalam penguasaan membaca ejaan Jawi. xv .6 Diharapkan kajian ini akan dapat menambahkan lagi sumber rujukan bagi mengkaji tahap pencapaian kemahiran membaca ejaan Jawi. Tumpuan kajian ini berkisar kepada tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.6. 1.1. Kelancaran kajian ini juga bergantung kepada sejauh manakah pihak guru besar dan guru-guru Pendidikan Islam serta guru j-QAF Sekolah Kebangsaan Darau memberi kerjasama.6.4 Hasil kajian ini diharap dapat dijadikan maklumbalas terutamanya kepada perkara-perkara yang boleh pihak pentadbir sekolah dan ibubapa dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. Keesahan kajian amat dipengaruhi oleh kejujuran responden memberi maklumat yang tepat.7 BATASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan ini hanyalah kajian kes terhadap pelajar Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Darau di daerah Besut. kaedah pengajaran dan peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.6. Di samping itu akan melibatkan kaitan antara kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan minat murid. 1.

8 KESIMPULAN Tulisan Jawi merupakan tulisan terawal dan digunakan secara meluas di Nusantara.1. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Objektif. kepentingan dan batasan kajian juga dibincangkan secara terperinci di dalam bab ini. Mengikut sukatan pelajaran. xvi . murid-murid Tahun Lima seharusnya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar yang merangkumi perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Bab ini menghuraikan latar belakang kajian dan pernyataan masalah. suku kata tertutup.

akan dibincangkan beberapa pendapat dan sorotan penulisan dari beberapa kajian yang berkaitan dengan perkara berikut:a) Kajian penguasaan membaca ejaan Jawi. c) Kaedah pengajaran guru dan pencapaian akademik.7% murid Tahun 4. 2. sebanyak 57. 67% murid Tahun 5 dan 67. xvii . b) Hubungan sikap dengan minat dengan pencapaian. d) Peranan ibu bapa terhadap pencapaian pelajar.4% murid Tahun 3 boleh membaca Jawi mengikut tahap mereka.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini. 49% murid Tahun 2.8% murid Tahun 1. Bagi tahap dua pula.2 KAJIAN PENGUASAAN MEMBACA EJAAN JAWI Kementerian Pendidikan telah melaksanakan beberapa kajian mengenai celik huruf Jawi.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2. Antaranya Pusat Perkembangan Kurikulum di Kementerian Pendidikan telah mengadakan kajian pelaksanaan Pelajaran Jawi di kalangan pelajar Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1992. 61.1% murid Tahun 6 boleh membaca Jawi. Pada keseluruhan kajian ini mendapati 66.

Kajiannya bertajuk Penguasaan Pelajaran Jawi Di Kalangan Murid Tahun Lima Di Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Tampin. bahan pelajaran Jawi yang kurang dan kelemahan penguasaan pelajaran Jawi pelajar-pelajar Tahun Lima. Kajian ini juga mendapati peruntukan masa pembelajaran yang tidak mencukupi. Negeri Sembilan Darul Khusus. Kementerian Pendidikan telah mengadakan Seminar Jawi Peringkat Kebangsaan pada 16 hingga 18 Oktober 2002.Manakala kajian yang dijalankan oleh Bahagian Pendidikan Islam dengan kerjasama Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 1998 terhadap murid Tahun 6 di tiga buah negeri iaitu Johor. Para guru juga hendaklah menjalankan pelbagai aktiviti untuk mempertingkatkan penguasaan dan pengukuhan Jawi di kalangan murid. Kajian ini mendapati kaedah pelajaran Jawi dipraktikkan dengan baik oleh guru-guru. Pada tahun 2003. Adalah xviii . Kajian dilakukan oleh Muzni bin Haji Borhan pada tahun 1995 dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Selangor dan Pulau Pinang mendapati bahawa 61% murid menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi. Guru-guru yang mengajar Jawi dan al-Quran diberi kursus dari masa ke semasa. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Pekeliling Ikhtisas ke semua sekolah untuk memberi penekanan kepada penguasaan Jawi dan al-Quran khususnya bagi enam bulan pertama Tahun 1. walau bagaimanapun pencapaian pelajarpelajar didapati kurang memuaskan. Dalam agihan waktu mengajar mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah telah ditetapkan satu waktu untuk mengajar Jawi. manakala di peringkat sekolah menengah pula. Kementerian Pendidikan dari masa ke semasa berusaha mengatasi masalah buta al-Quran dan tulisan Jawi. Pelajaran Jawi diperkukuhkan menerusi pelajaran Pendidikan Islam.

Kementerian Pelajaran telah menjadikan pengajian dan pembelajaran Jawi dengan peruntukan waktu 60 minit seminggu. Kajian dijalankan untuk meningkatkan penguasaan ejaan Jawi dan menanam minat terhadap ejaan Jawi di kalangan pelajar. Kajian yang dijalankan oleh En. Dalam sidang Dewan Rakyat Pada 7 Oktober 2004. Keputusan kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa peningkatan pelajar dalam penguasaan ejaan Jawi dilakukan melalui modul-modul yang diberi sebab pelajar dapat lebih latihan dan mereka lebih seronok membuatnya kerana mereka tidak merasa tertekan. Kementerian juga menyediakan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. Kertas peperiksaan untuk peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) juga disediakan dalam tulisan Jawi. Sehubungan itu. Yazid bin Hj. Timbalan Menteri Pelajaran Dato‟ Mahadzir Mohd Khir telah memberi penjelasan bahawa Kementerian Pelajaran serius dalam menggalakkan murid-murid untuk bergiat dalam tulisan Jawi. Perancangan tindakan difokuskan kepada penguasaan Jawi dengan menggunakan “Kaedah Matlob”. Kementerian ini juga berpandangan usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi akan menghasilkan impak yang lebih positif sekiranya semua pihak turut serta memainkan xix . Kementerian Pelajaran juga menetapkan bagi 6 bulan pertama murid-murid Tahun Satu sekolah rendah diajar tulisan Jawi. Hasnam.diharapkan faktor-faktor tersebut dapat diatasi oleh pentadbiran sekolah supaya penguasaan Jawi dapat ditingkatkan. Usaha lain yang sedang giat dilakukan pada masa ini adalah menyediakan bahan-bahan bacaan dalam tulisan Jawi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Tujuan awal telah dijalankan kepada 15 orang pelajar dari Tingkatan 3 Kritis. Kementerian Pelajaran memang sentiasa berusaha memartabatkan tulisan Jawi.

Tiga sesi pengajaran dan pembelajaran (60 minit setiap sesi) telah dijalankan dimana murid-murid belajar kemahiran yang tersebut di atas secara kelas. mewajibkan pelajaran Jawi dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dengan peruntukan 60 minit seminggu bagi Tahun Satu untuk tempoh 6 bulan pertama sahaja. didapati muridmurid sangat lemah di dalam menulis bentuk huruf yang tersebut berdasarkan teks Rumi dan menyambung huruf tersebut menjadi perkataan.Bagi murid Tahun Dua dan seterusnya (termasuk sekolah menengah). Perancangan tindakan ini akan difokuskan kepada penguasaan kemahiran tersebut. 2(4) bertarikh 3 Januari 2003. Borhan. Pekeliling Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral (JAPIM) 5206/4/4. aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dilaksanakan secara berterusan di samping penggunaannya dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam. Tinjauan hasil semakan latihan awal yang diberikan kepada murid-murid. xx .peranan masing-masing. Pahang oleh Hasanudin bin Hj. Berdasarkan pemantauan yang dijalankan usaha-usaha yang dijalankan tersebut telah dapat membantu murid-murid membaca dan menulis Jawi. Kajian juga telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandar Raub. yang mana Kajian Penguasaaan Tulisan Jawi ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kelemahan dan memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid Tahun Empat di dalam penulisan terutama aspek menulis bentuk huruf yang disebut dan menyambung huruf-huruf tersebut. Dengan pelaksanaan j-QAF Insya Allah Kementerian Pelajaran yakin murid-murid dapat menguasai tulisan Jawi.1 Jld. Murid-murid mula menunjukkan minat belajar kemahiran menyambung huruf untuk mengatasi masalah penulisan mereka. Keputusan ujian yang dijalankan telah menunjukkan prestasi penulisan murid-murid.

xxi . Kajian oleh Young (1932) membuktikan pelajar yang berminat dalam satu-satu mata pelajaran itu akan berusaha menambahkan pengetahuannya supaya pencapaian mereka menjadi lebih baik.3 HUBUNGAN SIKAP DAN MINAT DENGAN PENCAPAIAN Sikap pelajar merupakan suatu angkubah yang sangat penting bukan sahaja sebagai suatu objektif pengajaran tetapi juga sebagai faktor yang boleh menelah pencapaian pelajar dalam berbagai kurikulum sekolah (Remmars dan Gage. 12 dan 13 tahun telah membuktikan bahawa sikap dan minat pelajar mempunyai korelasi yang tinggi dalam pencapaian mereka. Brown (1953). Bigg (1950). Thyre dan Northumberland yang berumur 11. Mc Gauvran (1955). Beliau juga mendapati bahawa faktor lokaliti antara bandar dan desa tidak mempengaruhi sikap pelajar dan pencapaian sebaliknya beliau berpendapat faktor minat dan sikap yang positif terhadap mata pelajaran tersebut lebih merupakan faktor penting untuk dinilai. Davidson (1956). Kajian-kajian yang terdahulu seperti Bolton (1937). Raja Gopal (1976) dan Hamid Awang (1977) telah menunjukkan bahawa sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai kaitan dengan pencapaian akademik mereka di sekolah. Pendapat Remmars dan Gage adalah selaras dengan hasil penyelidikan oleh Sullivan (1927) seorang pengkaji yang awal yang menjelaskan sikap pelajar merupakan faktor penting bagi menilai pencapaian pelajar.2. Brodie (1964). 1943). Jordan (1941). Rallison (1939) dengan menggunakan ukuran “ Vernon Measurement of Abilities (VMA)” dalam kajian terhadap pelajar di bandar New Castle.

Biggs (1979. Spady (1973) telah melaporkan kajian yang dibuat oleh Stinchcombe (1970) yang menganalisis kesan pengajaran guru telah mengatakan pengajaran guru yang berkesan :- a) Dapat menarik minat dan mengekalkan minat serta tumpuan di dalam pembelajaran murid. 1982 dan 1987) telah mendapati ada hubungan di antara tingkah laku mengajar dengan tingkah laku belajar. Ismail Daros (1981) dan Yaacub (1977) dalam penyelidikannya membuat kesimpulan bahawa kelemahan pengajaran guru merupakan faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap persekolahan. Pelajar yang mundur cepat bosan terhadap pelajaran yang kurang difahami serta kurang diminati dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat pelajar. c) Menyampaikan dengan jelas dan tepat. xxii . d) Menyampaikan dalam situasi yang menarik dan gaya yang memberangsangkan. Perhubungan ini dengan jelas dapat dilihat di dalam model belajar yang dibentuk oleh Biggs (1987).2. pelajar mundur biasanya terbiar dengan tidak diberi perhatian langsung oleh guru. Dari segi pengajaran guru.4 KAEDAH PENGAJARAN GURU DAN PENCAPAIAN AKADEMIK William G. b) Mempunyai bahan tertentu dan menarik minat untuk disampaikan.

g) Menyediakan prosedur peperiksaan yang sempurna. c) Kebolehan untuk menyediakan diri untuk pengajaran. Turner dan Fattu (1961) telah mengemukan bukti iaitu guru-guru yang mendapat latihan profesional adalah lebih efektif berbanding dengan mereka yang tidak terlatih. Stern (1963) menyatakan pengajaran yang baik adalah ditentukan oleh sifat-sifat atau perlakuan yang berikut: a) Kesediaan untuk lebih fleksibel. h) Menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang mencukupi dan sempurna. d) Kesediaan untuk diuji atau menghadapi cabaran. Pencapaian yang sistematik adalah lebih berkesan dan lebih digemari oleh pelajar daripada kaedah atau cara pengajaran tradisi yang biasa digunakan. b) Kesanggupan untuk menerima pandangan dan pendapat pelajar. dari segi kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru professional.Gregore dan Ward (1977) mendapati bahawa keserasian gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar menghasilkan pelajar yang berjaya. f) Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar.Flanders (1970) mendapati lebih sistematik seseorang guru itu mengajar lebih positif kesannya kepada kefahaman murid.Tuckman (1970) mendapati lebih sistematik seseorang guru itu mengajar lebih positif kesanya kepada perkembangan bacaan murid. xxiii . e) Kemahiran dalam penyoalan. Hanapi Saad (1983) telah mengemukakan pendapat Molstad (1974) yang menyatakan pembelajaran murid-murid mengenai sesuatu maklumat boleh dicapai dalam masa yang singkat melalui pengalaman teknologi.

Ibu bapa yang berpendidikan tinggi mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menggunakan pelbagai strategi bagi mempastikan anak-anak mereka ditempatkan di dalam kelas yang terbaik. Sharifah Md Nor (1991). j) Menggunakan bahan yang baik dalam pengajaran.80). Dave (1965) dalam kajiannya tentang hubungan antara suasana rumah dengan pencapaian pelajar mendapati bahawa dorongan ibu bapa. menyatakan bahawa hubungan taraf sosio ekonomi keluarga dan pencapaian akademik telah dapat dilihat dalam tiap-tiap kelompok masyarakat Barat berdasarkan pengalaman penelitian.i) Menunjukkan sikap menyokong dan penghargaan. Sementara itu suasana di rumah mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian dalam bahasa. tetapi kurang berpengaruh terhadap pencapaian kemahiran Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa ibu bapa yang terpelajar turut mengambil bahagian dalam menambahkan peluang-peluang pendidikan anakanak mereka.5 PERANAN IBU BAPA TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR. minat dan aktiviri pelajar serta keadaan di rumah mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik (kolerasi 0. Baker dan Stevenson (1986) dan Stevenson dan Baker (1987). mendapati bahawa ibu yang mempunyai pendidikan menengah mempunyai pengaruh yang lebih berkesan kepada pendidikan anak-anak mereka.1989). 2. Boocock (1980). xxiv . Menurut Lareau (1987. impak kelas sosial terhadap pencapaian adalah berdasarkan penglibatan ibu bapa sedemikian.

Sewell dan Hausser (1976). rakan sebaya dan guru.Jenck (1972). menggariskan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar di sekolah. sekolah dan pelajar. 2. xxv . mendapati bahawa taraf sosio ekonomi dan kemampuan boleh dipengaruhi pencapaian melalui beberapa cara seperti galakan ibu bapa.6 KESIMPULAN Perbincangan bab ini telah menyentuh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik murid dalam mata pelajaran Jawi. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu menimbulkan beberapa persoalan kajian. Kajian ini menunjukkan bahawa 75 peratus daripada perbezaan dalam pencapaian pelajaran sekolah tinggi adalah berpunca daripada perkara-perkara tersebut. Faktor tersebut adalah saling berkait dan boleh dibahagikan kepada tiga komponen iaitu masyarakat. mendapati bahawa setengah daripada perbezaan dalam pencapaian pelajaran adalah berpunca daripada faktor latar belakang keluarga. Fedigan dan Gary (1978). dalam usahanya mengkaji semula beberapa penyelidikan di Amerika. Ulasan karya penting kepada pengkaji bagi memudahkan pengkaji membuat kajian seterusnya terutama dalam membentuk metodologi kajian. Kajian-kajian terhadap pembolehubah yang telah dijangkakan seperti minat.

prosedur pengumpulan data dan analisis data. penyelidik akan cuba menerangkan mengenai kaedah dan tatacara kajian iaitu rekabentuk penyelidikan.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini. Penggabungan kedua-dua kaedah ini perlu bagi menghasilkan kajian yang lebih mendalam.BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3. instrumen kajian. 3.2 REKABENTUK PENYELIDIKAN Metod penyelidikan ini bercorak kajian kes iaitu kajian kes ke atas murid-murid Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Darau. bersistematik dan laporan yang lebih menyeluruh. Kaedah utama kajian adalah bercorak kualitatif di samping kaedah kuantitatif. Mengikut Majid Konting ( 1992 ) kajian xxvi . sampel kajian.

Penekanan kajian kes adalah kepada pemahaman mengenai persoalan mengapa individu atau unit sosial seperti keadaan sekarang dan bagaimana perubahan tingkahlaku pada individu atau unit sosial tersebut berlaku disebabkan oleh pembolehubah berkaitan. 3. Kajian tersebut termasuk menyelidiki pelbagai aspek pembolehubah yang terlibat dari segi sejarah dan perkembangan subjek. satu kampung. Sebahagian individu yang diambil melalui xxvii .3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Populasi merupakan satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek. Populasi kajian ini terdiri daripada murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. satu sekolah atau satu masyarakat. Persampelan merupakan strategi penyelidikan bilamana penyelidik boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu populasi daripada sebahagian individu yang menganggotai populasi tersebut. satu keluarga. Kajian secara mendalam akan cuba dilakukan untuk mengesan persoalan tersebut melalui instrument soal selidik. temubual dan pemerhatian secara langsung. kajian kes dapat menjelaskan perkara-perkara yang terselindung dari sudut pandangan responden dan pengumpulan data melalui kaedah ini mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Dalam kajian kes yang akan dijalankan oleh penyelidik. satu kelas. Sekolah Kebangsaan Darau merupakan sekolah gred A luar bandar.kes adalah penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh penyelidik ke atas satu unit kecil sosial seperti individu. sesi persekolahan 2007 berjumlah 68 orang . ( Majid Konting : 1990 ). fokus kajian adalah untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. Mengikut Anderson ( 1990 ).

iaitu 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan. satu set soal selidik digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan respon dan maklumat yang berkaitan. Dalam konteks kajian ini. Menurut Sekaran (1992). kehendak dan sebagainya. penyelidik telah memilih seramai 60 orang murid. Ia biasa digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. Untuk mencapai objektif kajian.4. soal selidik adalah kaedah pengumpulan data yang kerap digunakan apabila melibatkan responden yang ramai. 3. minat murid mempelajari pelajaran Jawi. kepercayaan. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran yang menggalakkan mereka menguasai ejaan Jawi. Soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerakbalas subjek terhadap rangsangan soalan yang diberi. Taburan mengikut jantina juga seimbang. ( Majid Konting :1990 ) Pemilihan sampel dalam kajian ini dibuat dengan menggunakan persampelan rawak.4 INSTRUMEN KAJIAN Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui soal selidik dan temubual. 3.persampelan bagi mewakili sesuatu populasi yang dikaji dinamakan sampel.1 Instrumen kajian ini mengandungi empat bahagian iaitu :- xxviii . perasaan. Borang soal selidik murid menjurus kepada penguasaan murid menguasai Jawi.

Bahagian D : Peranan Ibu Bapa.2 Item.item soal selidik adalah seperti jadual 1 di bawah. Soalan-soalan di dalam bahagian ini terdiri daripada pandangan murid tentang minat mereka terhadap mata pelajaran Jawi.4. Soalan-soalan dalam bahagian ini mengandungi tahap penguasaan murid dalam bacaan al-Quran. Terdapat 7 soalan yang bermula dari item 1 hingga7. Bahagian ini mengandungi 7 soalan yang bermula dari item 1 hingga 7. Soalan-soalan di dalam bahagian ini mengandungi penguasaan murid dalam membaca ejaan Jawi. Bahagian C : Kaedah Pengajaran Guru. Soalan juga berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam meningkatkan penguasaan Jawi. Bahagian ini mengandungi 10 soalan yang bermula dari item 1 hingga 10. Soalan-soalan dalam bahagian ini melihat pebagai teknik pengajaran guru dan tahap keberkesanannya dari aspek pandangan murid. 3. Bahagian B : Minat Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Jawi. Bahagian ini mengandungi 8 soalan yang bermula item 1 hingga 8.Bahagian A : Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi. Pembolehubah Item Jumlah xxix .

Ia sangat praktikal digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat daripada populasi yang kecil. Murid-murid akan membaca petikan yang diberi. Fink & Kosecoff (1985). tujuan penyelidik mengadakan temubual dengan muridmurid untuk mengetahui tahap penguasaan membaca ejaan Jawi. populasi yang berumur dan populasi kanak-kanak. motivasi. Temubual sering digunakan terhadap subjek yang gemar ditemubual daripada menjawab soal selidik. cadangan dan lain-lain perkara yang sukar diperolehi. Dalam kajian ini. menyatakan kaedah temubual mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan kaedah lain seperti untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kepercayaan. populasi yang mempunyai pendidikan yang rendah. Temubual merupakan satu lagi kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajianini. temubual merupakan kaedah tertua yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat. xxx . Penyelidik akan menilai samada tahap penguasaan membaca ejaan Jawi telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran sebagaimana sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dijkstra & Van der Zouwen (1982). populasi yang buta huruf. Darjah kerjasama dari responden adalah tinggi di samping dapat mengelakkan mereka yang tidak berkenaan menjawab soalan yang ditujukan.Penguasaan Membaca Jawi Minat Pelajar Mempelajari Jawi Kaedah Pengajaran Jawi Peranan Ibu bapa Jumlah 1 hingga 8 1 hingga 10 1 hingga 7 1 hingga 7 8 10 7 7 32 Jadual 1 : Taburan Item Soal Selidik. Mengikut Majid Konting (1990). sikap.

Kajian rintis penting untuk menentukan item-item dalam set soal selidik tidak disalahfaham di samping untuk menguji kebolehlaksanaannya (feasibility). Kalau kita mengukur sesuatu dengan menggunakan bahan pengukur yang sama berkali-kali dan kita bandingkan adakah hasilnya sama. ketahanan ( tahan uji ) dan ketepatan. masalah pengajaran dan peruntukan masa untuk mempelajari mata pelajaran Jawi. 3.Temubual juga diadakan kepada dua orang guru Pendidikan Islam dan dua orang guru j-QAF. Oller (1979) pula menyatakan bahawa kebolehpercayaan ujian merujuk kepada ketekalan sesuatu ujian dalam menghasilkan keputusan yang sama dalam situasi yang sama tetapi pada masa ujian yang berlainan.5 KAJIAN RINTIS Satu kajian rintis (pilot study) sepatutnya dilakukan untuk mempastikan ketekalan dan kebolehpercayaan dalaman (internal reliability) soal selidik yang dibina. Gronland (1987). temubual amat penting untuk mendapatkan maklumat mengenai kaedah pengajaran guru. menyatakan bahawa kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan sesuatu keputusan peperiksaan. Soalan temubual untuk guru dinyatakan dalam lampiran. b. Menurut Kerlinger (1973) konsep kebolehpercayaan hendaklah boleh menjawab tiga pertanyaan iaitu: a. Bagi guru. tahap penguasaan murid. xxxi . Soalan ini berkaitan dengan konsep kestabilan. Ini berkaitan dengan konsep ketepatan. Adakah hasil yang didapati daripada alat pengukur itu menepati apa yang hendak diukur.

6 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Sumber data dalam penyelidikan ini dari data primer. Kenyataan-kenyataan yang kabur yang boleh menimbulkan takrifan yang berlainan kepada responden. Bahasa yang digunakan difahami oleh responden. pengkaji telah membuat pengubahsuaian dalam soalan soal selidik. Hasil daripada kajian rintis tersebut dan juga garis panduan serta nasihat daripada pensyarah penyelia. d. Temubual juga dilakukan kepada guru-guru yang mengajar murid berkenaan. xxxii . Semakin tinggi jumlah kesilapan. Item-item yang sukar difahami dan kurang jelas. Data primer diperolehi daripada maklumbalas responden melalui soal selidik yang diedarkan dan temubual dengan responden.c. b. semakin tidak dipercayai bahan pengukuran atau bahan ujian itu. penyelidik turut membuat kajian rintis untuk menguji soal selidik. Kajian tersebut dilakukan pada 05 Oktober 2010 yang melibatkan 10 orang murid Tahun Lima Sekolah Kabangsaan Darau. Berapa banyakkah kesilapan pengukuran di dalam alat pengukuran itu. 3. Tempoh masa yang diambil oleh responden dalam menjawab soalan. c. Dalam konteks kajian ini. Tujuan kajian ini ialah untuk mengesan: a.

Teknik analisis yang xxxiii . Nilai „1‟ dan „2‟ bagi setiap jawapan tidak mempunyai apa-apa nilai tertentu tetapi sekadar membezakan di antara kedua-dua jawapan. Penyelidik sendiri akan menjalankan soal selidik dan akan dibantu oleh dua orang guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam dan dua orang guru j-QAF sekolah berkenaan. Penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memperolehi data yang dianggap sebagai ringkasan daripada keseluruhan set data.7 ANALISIS DATA Pengukuran data dapat dibuat dengan menjumlahkan skor bagi jawapan „Ya‟ dan skor bagi jawapan „Tidak‟. Bagi menjalankan soal selidik. analisis data melibatkan penggunaan statistik deskriptif. 3. Pada keseluruhannya setiap maklumbalas kepada soalan diberi jawapan „Ya‟ atau „Tidak‟. Semua data dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif. Responden akan diasingkan daripada murid-murid lain dan dikumpulkan di Pusat Sumber Sekolah (PSS).Penyelidik akan membuat kajian lapangan selama dua minggu di sekolah berkenaan. Temubual dengan dua orang guru pula adalah untuk mendapatkan maklumat yang perlu akan diadakan pada waktu senggang. dimana responden akan dipanggil secara bergilir-gilir untuk menguji penguasaan membaca ejaan Jawi dengan cara membaca petikan yang disediakan. tanpa berbincang dengan rakan-rakan mereka yang lain . Keadaan tersebut perlu bagi memastikan responden menjawab dengan ikhlas. penyelidik akan menerangkan tujuan kajian dan mengedarkan soalan soal selidik dan seterusnya mengumpulkan jawapan dari semua responden yang terlibat. Temubual dengan responden dilakukan. Bagi data yang diperolehi melalui soal selidik.

xxxiv . pengkaji akan mencatatkan butir-butir penting temubual dalam buku rekod catatan. Fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kajian akan diproses.digunakan adalah peratus. Instrumen kajian adalah soal selidik dan temubual. Analisis yang digunakan adalah peratus. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran yang mempengaruhi pencapaian Jawi. 3. dianalisis dan ditafsirkan.8 KESIMPULAN Kajian ini akan menggunakan rekabentuk kajian kes kerana ingin mengkaji sejauhmanakah pencapaian murid dalam menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi dipengaruhi oleh faktor minat. Kaedah temubual pula. Analisis data adalah dalam lingkungan bahagian masingmasing iaitu pencapaian membaca Jawi. Sumber temubual adalah sumber sokongan penting dalam memberikan maklumat sampingan kepada jawapan-jawapan soalan-soalan soal selidik. minat terhadap mata pelajaran Jawi. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa.

b.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan hasil dapatan kajian daripada soal selidik dan temubual oleh pengkaji. Analisis kajian dalam bab ini meliputi latarbelakang responden dan beberapa aspek bagi menjawab persoalan kajian yang dikemukakan dalam bab 1 seperti berikut : a.BAB 4 ANALISIS DATA 4. Tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. xxxv . Sukatan Pelajaran Jawi dengan minat pelajar mempelajari Jawi.

Kaedah pengajaran guru terhadap minat dan pencapaian dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. d.1 LATAR BELAKANG RESPONDEN Berikut adalah demografi berhubung dengan sampel yang telah diperolehi. 4. Peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.c.2.2 HASIL KAJIAN 4. Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 30 30 60 50 50 100 Jadual 2: Demografi Sampel Berasaskan Jantina Lelaki Perempuan Rajah 1 Jadual menunjukkan bahawa taburan sampel dari segi jantina adalah seimbang antara murid lelaki dengan murid perempuan. Kedudukan Kekerapan Peratus (%) xxxvi .

Jenis Pekerjaan Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain Jumlah Kekerapan 10 15 25 10 60 Peratus (%) 16.7 25 41.Bandar Luar bandar 0 60 0 100 Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Bandar Luar Bandar Rajah 2 Jadual menunjukkan seramai 60 orang murid (100%) tinggal di luar bandar.7 16.6 100 Jadual 4 : Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain xxxvii .

15 responden (25%) ibu bapanya bekerja di sektor swasta. manakala 32 orang murid (53.3 33.7%) yang ibu bapanya bekerja kerajaan.6%) lain-lain pekerjaan.3%) yang xxxviii .4 100 Jadual 5 : Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Kurang RM 500 RM500RM1000 Lebih RM 1000 Rajah 4 Jadual 5 menunjukkan 8 orang murid (13. Jumlah Pendapatan Kurang RM500 RM 500-RM 1000 Lebih RM 1000 Jumlah Kekerapan 8 32 20 60 Peratus (%) 13.Rajah 3 Jadual 4 menunjukkan bidang pekerjaan ibu bapa responden yang terdiri daripada 10 responden (16.7%) ibu bapanya bekerja sendiri dan 10 (16.3 53.3%) yang mempunyai ibu bapa yang berpendapatan kurang RM 500 sebulan. 25 responden (41.

mempunyai ibu bapa yang berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1000 sebulan dan seramai 20 orang murid (33. Tahap Pendidikan Tidak bersekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah Jumlah Kekerapan Peratus( %) 2 18 30 10 60 3.7 100 Jadual 6 : Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Tidak Bersekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah Rajah 5 xxxix .3 30 50 16.4%) ibu bapa mereka berpendapatan lebih RM 1000 sebulan.

3%).Jadual 6 menunjukkan taburan sampel berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa dimana didapati golongan ibu bapa yang tidak bersekolah ada 2 orang (3. ibu bapa yang tamat sekolah rendah seramai 18 orang (30%). Bil Keterangan Item Peratus (%) Ya Tidak 0 0 25 1 2 3 Saya mengingati semua huruf Jawi Saya dapat membaca sukukata terbuka dengan lancar Saya dapat membaca suku kata tertutup dengan lancar 100 100 75 Jadual 7 : Penguasaan Membaca Ejaan Jawi xl . Golongan ibu bapa yang tamat sekolah menengah seramai 30 orang (50%) manakala ibu bapa yang berkelulusan diploma atau ijazah seramai 10 orang (16.3.3 DAPATAN KAJIAN 4.7%) 4.1 Penguasaan Ejaan Jawi Soalan soal selidik yang telah diberikan kepada responden adalah bertujuan untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.

75% murid menyatakan mereka dapat membaca suku kata tertutup dan perkataan berimbuhan dengan lancar.3 33.7 33.100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 Tidak Ya Rajah 6 Berdasarkan Jadual 7 100% murid menyatakan bahawa mereka mengingati semua huruf Jawi dan dapat membaca suku kata terbuka dengan lancar.3 66. Bagi keterangan item nombor 3 dan 4. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 25 4 Saya dapat membaca perkataan berimbuhan dengan lancar 75 5 6 Saya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar Saya berpuashati dengan kebolehan dan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi 66. manakala 25% murid tidak dapat membaca suku kata tertutup dan perkataan berimbuhan dengan lancar.7 Jadual 8 Penguasaan Membaca Ejaan Jawi xli .

Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 0 7 Saya yakin dapat meningkatkan pencapaian dalam 100 bacaan ejaan jawi 8 Masa yang diperuntukkan mata pelajaran Jawi 25 75 mencukupi Jadual 9 Penguasaan Membaca Ejaan Jawi xlii . menunjukkan 66. manakala 66.7% murid dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar manakala 33.3% pula tidak dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar.100% 50% 0% 4 5 6 Tidak Ya Rajah 7 Dapatan soal selidik bagi soalan nombor 5. Hanya 33.7% pula tidak berpuashati dengan pencapaian mereka.3 % murid menyatakan bahawa mereka berpuashati dengan kebolehan dan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi.

suku kata tertutup. 25% mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan adalah mencukupi manakala 75% mengatakan masa untuk mata pelajaran Jawi perlu ditambah.150 100 50 0 7 8 Tidak Ya Rajah 8 Semua murid yakin akan dapat meningkatkan penguasaan dalam membaca ejaan Jawi. sederhana atau tinggi. suku kata tertutup. responden diberi petikan dalam ejaan Jawi untuk dinilai tahap penguasaan mereka membaca sama ada berada pada tahap penguasaan yang rendah. Kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. Bagi soalan yang berkaitan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Jawi. Dalam temubual tersebut. xliii . pengkaji juga menemubual murid untuk mengetahui tahap penguasaan membaca ejaan Jawi. Selain soal selidik. Ini menunjukkan mereka mempunyai kesungguhan untuk memperbaiki prestasi penguasaan mereka dalam mata pelajaran Jawi. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman.

3 90 xliv .Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah pula sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah di mana muridmurid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. Bil Keterangan Item Peratus Ya 1 2 Saya meminati mata pelajaran Jawi Saya lebih berminat dengan mata pelajaran Jawi berbanding mata pelajaran lain 41.3 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Jadual di bawah menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi di kalangan murid-murid Tahun Lima. Murid yang menguasai tahap penguasaan yang tinggi sebanyak 45%.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Bacaan Jawi Tinggi Sederhana Rendah Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan tahap penguasaan kemahiran bacaan Jawi murid Tahun Lima.3. 4.7 10 Tidak 58. 4. tahap penguasaan sederhana 30% manakala 25% bagi tahap penguasaan yang rendah.3.

3 Jadual 10 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 100 50 0 1 2 3 Tidak Ya Rajah 10 Berdasarkan jadual 10.Soal selidik menunjukkan 46. Hanya 10% murid lebih meminati mata pelajaran Jawi berbanding dengan mata pelajaran lain. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 1 2 3 Saya mengulangkaji mata pelajaran Jawi di rumah Saya selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi 16.3% murid tidak meminatinya.3 33.3 66.7% murid meminati mata pelajaran Jawi.3 Mata Pelajaran Jawi amat berguna dalam kehidupan seharian 46. manakala 58.7 83.3% mengatakan sebaliknya.7% menyatakan mata pelajaran Jawi amat berguna kepada kehidupan seharian manakala 53.7 53.7 100 Mata pelajaran lain juga menyerapkan penulisan dan 0 pembacaan Jawi Jadual 11 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi xlv . didapati 41.

7% pula mengatakan mereka tidak membaca petikan dalam ejaan Jawi kecuali semasa belajar mata pelajaran Jawi dan Pendidikan Islam.7 41.3 3 4 Minat terhadap mata pelajaran Jawi didorong oleh guru Saya belajar mata pelajaran Jawi kerana terpaksa bukan kerana minat 100 58.7 Jadual 12 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi xlvi .3 0 41.7% mengatakan mereka mengulangkaji mata pelajaran Jawi di rumah manakala 83.Bagi soalan nombor 3.3% mengatakan mereka tidak mengulangkajinya. 100% murid mengatakan mata pelajaran lain tidak menyerapkan penulisan dan pembacaan ejaan Jawi kecuali Pendidikan Agama Islam yang bertulisan dengan ejaan Jawi.7 1 2 Mata pelajaran Jawi amat membosankan Mata pelajaran Jawi membuatkan saya takut dan tidak selesa 58.3% mengatakan mereka selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi manakala 66. 16. hanya 33. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 41.3 58. Bagi item nombor 2.100 50 0 1 2 3 Tidak Ya Rajah 11 Bagi item nombor 1.

Bagi 41. mata pelajaran Jawi amat membosankan dan membuat mereka takut dan tidak selesa bagi 58. 4.100% 50% 0% 1 2 3 4 Tidak Ya Rajah 12 Merujuk Jadual 12.7% murid pula mengatakan mereka mempelajari mata pelajaran Jawi bukan kerana terpaksa tetapi berminat. Bagi soalan nombor 3.3.3% mengatakan bahawa mereka belajar mata pelajaran Jawi kerana terpaksa bukan kerana minat. 100% murid menyatakan minat terhadap mata pelajaran Jawi didorong oleh guru.7 dalam mata pelajaran Jawi 8.0 1 Guru mempunyai kesungguhan mengajar 91.4 Kaedah Pengajaran Guru. Bil Soalan Setuju Kurang setuju Tidak setuju 0.7% murid lagi. Sebanyak 41.3% murid.3 2 Guru mempelbagaikan kaedah pengajaran 50 40 10 xlvii . mata pelajaran Jawi tidak membosankan dan membuat mereka tidak selesa. Berdasarkan soal selidik yang telah dikemukakan 58. Pengkaji telah memberi soal selidik kepada murid untuk mengetahui dan menilai kaedah pengajaran guru dari kacamata mereka.

.3% adalah sederhana.3 30. Kaedah pengajaran guru semasa mengajar mata pelajaran Jawi adalah baik bagi 91.3% mengatakan guru selalu menggunakan kaedah yang menyeronokkan. 100% murid mengatakan “kurang setuju” apabila ditanya mengenai guru menggunakan bahan Bantu mengajar semasa mengajar. 40% mengatakan “kurang setuju” dan 10% mengatakan “tidak setuju”.3 Guru menggunakan bahan Bantu 0 100 0 mengajar semasa mengajar 4 Guru menggunakan kaedah yang 63. 50% mengatakan “setuju”.3% mengatakan sederhana. Bagi 63.7 % murid menyatakan bahawa guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar mata pelajaran Jawi manakala 8.7% mengatakan tidak setuju.7 menyeronokkan dalam pengajaran Jawi Jadual 13 Kaedah Pengajaran Guru. Bagi soalan nombor 2 iaitu guru sering mempelbagaikan kaedah pengajaran. Dari segi xlviii . 100 50 0 1 2 3 4 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Rajah 13 Berdasarkan jadual 13. 66. 91. 30% mengatakan kurang setuju dan 6.3% mengatakan kadang-kadang dan 0% “tidak”. Dari segi pandangan murid terhadap pengajaran guru sama ada jelas atau tidak. Respon tentang guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan dalam pengajaran Jawi adalah berbeza di kalangan murid.7% murid mengatakan jelas dan 33.0 6. Bagi soalan nombor 3.7% murid dan 8.

30% berada dalam tingkat kefahaman sederhana dan 6. Bil 1 Soalan Guru sering kali memberi kerja rumah mata pelajaran Jawi Ya 100 Tidak 0 2 Guru sentiasa menyemak dan memeriksa buku latihan Jawi saya 100 0 3 Guru menyuruh saya membuat pembetulan bagi ejaan yang salah 100 0 Jadual 14 Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah 100% 50% 0% 1 2 3 Tidak Ya Rajah 14 xlix .tingkat kefahaman murid daripada pengajaran guru. 66.3% murid memahami keseluruhan pengajaran guru.7% tidak memahami pengajaran guru.

Bagi soalan nombor 3. l .6% dengan datuk atau nenek manakala selebihnya iaitu 66.3 Tidak 55 86.7 Jadual 15 Kebolehan Membaca al-Quran 100% 0% 1 2 Tidak Ya Rajah 15 Berdasarkan jadual 15. 100% bersetuju dengan pandangan sedemikian.7% belajar al-Quran dengan guru al-Quran. 11. Bil 1 2 Soalan Saya boleh membaca al-Quran dengan baik Saya telah khatam al-Quran Ya 45 13. 45% murid boleh membaca al-Quran dengan baik manakala 55% mengatakan tidak. Bagi soalan nombor 2. 100% murid bersetuju.7% murid belum khatam al-Quran.Bagi soalan nombor 1 dan 2 iaitu guru seringkali memberi kerja rumah dan sentiasa menyemak serta memeriksa buku latihan Jawi.3 % murid telah khatam al-Quran manakala 52 orang iaitu 86. 4. 8 orang iaitu 13.3. 21. Dari segi guru menyuruh membuat pembetulan bagi ejaan yang salah.7% mengatakan mereka belajar al-Quran dengan ibu bapa.5 Peranan Ibu Bapa Pengkaji telah mengemukakan soal selidik untuk mengetahui kebolehan membaca alQuran dan peranan ibu bapa dalam menggalakkan anak-anak mereka menguasai ejaan Jawi.

Bagi 50% murid.7% murid mengatakan ibu bapa menggalakkan mereka membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah. mereka mengatakan kurang setuju ibu bapa menggalakkan membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah.7 21.3 16.7 50 membaca ejaan Jawi di rumah. Bagi soalan nombor 3.7% mengatakan tidak. 21.7% murid bertanya kepada ibu bapa tentang ejaan Jawi. Bagi 33.3 tentang ejaan Jawi.7 50 33.Bil Soalan Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 33. hanya 11. Bil Soalan Ya Tidak li .6% mengatakan kurang setuju dan 66. 2 Ibu bapa mengajar saya membaca ejaan Jawi di rumah.6 66.3% murid pula mengatakan ibu bapa tidak menggalakkan membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah. 16.3 1 Ibu bapa menggalakkan saya 16. 3 Saya bertanya kepada ibu bapa 11. Jadual 16 Galakan Membaca Ejaan Jawi 100% 50% 0% 1 2 3 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Rajah 16 Berdasarkan Jadual 16.

4.7 41. Bagi soalan nombor 2 iaitu semua ahli keluarga mereka boleh membaca ejaan Jawi dipersetujui oleh 58. Guru Pendidikan Islam pertama telah berkhidmat selama 12 tahun dan guru kedua selama 14 tahun.3% dan 41.6 Temubual Dengan Guru Pengkaji telah menembual dua orang guru Pendidikan Islam dan dua orang guru jQAF yang mengajar Tahun Lima.7% mengatakan tidak.3% murid mengatakan ibu bapa mereka pandai membaca ejaan Jawi. Seterusnya kadang-kadang guru juga menggunakan lii . Namun begitu.3. manakala 16. Guru juga mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menarik minat murid mengikuti mata pelajaran Jawi.3 58.3 16. penggunaan bahan bantu mengajar digunakan bukan pada setiap masa pengajaran tetapi mengikut keperluan dan kesesuaian tajuk.1 2 Ibu bapa saya pandai membaca ejaan Jawi Semua ahli keluarga saya boleh membaca ejaan Jawi 83. 83.7 Jadual 17: Kebolehan Membaca Ejaan Jawi 100 0 1 2 Tidak Ya Rajah 17 Bagi soalan nombor 1.7 % pula mengatakan ibu bapa mereka tidak pandai membaca ejaan Jawi. Kedua-dua guru menyatakan mereka mengunakan bahan bantu mengajar dalam pengajaran.

Ada murid yang berada pada tahap sederhana tetapi menunjukkan peningkatan dalam membaca ejaan Jawi. Guru juga mengakui bahawa mereka pernah mengikuti kursus sistem ejaan Jawi baru yang dianjurkan oleh Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Terengganu dan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Panitia Pendidikan Islam dan j-QAF telah mengadakan beberapa aktiviti untuk memantapkan penguasaan Jawi di kalangan murid. Murid juga menghadapi masalah untuk membatankan suku kata terbuka dan suku kata tertutup kerana ada beberapa perkataan yang tidak boleh disamakan dengan sistem ejaan Rumi. Guru mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan untuk mengajar mata pelajaran Jawi adalah tidak mencukupi. pertandingan mengeja perkataan dalam ejaan Jawi dan pertandingan membaca petikan dalam ejaan Jawi. Masa untuk mata pelajaran Jawi tidak mencukupi dan perlu ditambah. Guru menyatakan mereka mempunyai tahap penguasaan yang baik dalam sistem ejaan Jawi baru. Namun begitu ada pelajar yang terlalu lemah dan memerlukan pemulihan dalam membaca ejaan Jawi. Secara keseluruhannya guru kurang berpuashati dengan pencapaian muridmurid dalam membaca ejaan Jawi tetapi ada murid yang menunjukkan penguasaan yang baik dalam membaca ejaan Jawi. Selain itu ditampalkan artikel dalam tulisan Jawi di papan kenyataan.bahan pengukuhan seperti akhbar iaitu sisipan jawi Utusan Malaysia dan buku-buku cerita tulisan Jawi untuk memantapkan penguasaan Jawi di kalangan murid. Antaranya ialah pertandingan tulisan cantik Jawi. Masalah yang dihadapi dalam pengajaran Jawi ialah kekangan masa.4 KESIMPULAN liii . 4.

Kajian mendapati murid yang dapat membaca al-Quran dengan baik akan dapat menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi dengan baik. merumus dan mencadangkan hasil daripada maklumat dan data yang telah diperolehi dari responden. Begitu juga peranan ibu bapa boleh meningkatkan penguasaan murid dalam membaca ejaan Jawi. Di akhir bab ini juga akan mengemukakan beberapa cadangan bagi penyelidikan selanjutnya yang boleh dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain pada masa hadapan. Kaedah pengajaran guru amat penting dalam membentuk minat dan penguasaan murid dalam kemahiran membaca ejaan Jawi.1 PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian bagi membincang.Kajian ini menunjukkan bahawa murid Tahun Lima boleh menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi pada peringkat tinggi. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. BAB 5 RUMUSAN. 5. sederhana dan rendah.2 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN liv .

sukukata tertutup. 5. Mereka perlu memperuntukkan lebih banyak masa untuk membaca ejaan Jawi.7% yang lv . Dapatan menunjukkan sebanyak 41. sukukata tertutup.2. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah pula sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan jawi yang lemah di mana muridmurid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi sukukata terbuka sahaja. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. begitu juga dengan keyakinan dan kebolehan terhadap mata pelajaran tersebut.5.2 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kajian ini memperlihatkan minat adalah faktor pelonjak penting ke arah peningkatan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi.2. Namun begitu semua murid mempuyai keyakinan akan dapat mempertingkatkan pencapaian dalam bacaan ejaan Jawi. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi sukukata terbuka. Dapatan kajian hasil dari temubual dengan responden menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi sukukata terbuka.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Kajian ini menunjukkan semua murid dapat mengingati kesemua 36 huruf Jawi dan dapat membaca sukukata terbuka dengan lancar.

5. Dapatan kajian ini menyokong dapat kajian yang telah dijalankan oleh Mohammed Rashed Al-Shorgi (1987). Mata pelajaran Jawi amat membosankan dan membuatkan mereka berasa takut dan tidak selesa bagi 58. Combs (1965) menegaskan bahawa guru yang baik mempunyai pengetahuan lvi . guru merupakan faktor pendorong yang penting. Kurang berminat terhadap mata pelajaran Jawi sudah pasti menjejaskan prestasi dalam mata pelajaran tersebut dan mata pelajaran Pendidikan Islam. Juliah Long (1975) dan Hamid Awang (1975) dimana terdapat hubungan yang positif di antara sikap murid dengan pencapaian mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Kajian Abu Zahari (1987) menjelaskan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran amat mempengaruhi pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut. Bagi yang berminat mempelajari. Faktor minat dilahirkan melalui sikap murid terhadap mata pelajaran tersebut. Shumway (1980) melaporkan bahawa guru berpotensi dalam mempengaruhi sikap masa akan datang pelajar. Mereka selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi dan menganggap mata pelajaran Jawi berguna dalam kehidupan seharian dan sebagai satu kelebihan yang dimiliki dari khazanah bangsa Melayu sejak turun temurun.memang benar-benar berminat terhadap mata pelajaran Jawi.3% tidak meminati mata pelajaran Jawi.2. Dapatan juga menunjukkan sebanyak 58.3 Kaedah Pengajaran Guru Peranan guru dalam membimbing murid-murid dan memberi kefahaman terhadap sesuatu mata pelajaran memang tidak dapat dinafikan lagi.3% murid.

hanya 13. Charles B. 45% murid boleh membaca al-Quran dengan baik cuma belum khatam al-Quran. 5. kata pinjaman dan kata berimbuhan dengan lancar. Ia dapat menyampaikan pengajaran secara berkesan dan dapat menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Kajian ini juga mendapati guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan menggunakan bahan bantu mengajar.4 Peranan Ibu Bapa Berdasarkan soal selidik. Bagi 63. Ibu bapa kurang memberi penekanan kepada mata pelajaran Jawi berkemungkinan kerana mata pelajaran Jawi tidak termasuk dalam mata pelajaran lvii .3% murid bersetuju bahawa guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan dalam pengajaran Jawi. Kajian ini mendapati guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar dan telah membuat persediaan rapi sebelum mengajar.yang kukuh dalam bidangnya. Klasek (1972) menjelaskan pengajaran guru yang sistematik ialah guru yang dapat menggabungkan media dan bahan-bahan dalam pengajarannya. Namun begitu. kaedah pengajaran guru memainkan peranan penting sebagai satu media penyampaian kepada para pelajar. suku kata tertutup. Guru juga sentiasa memberi kerja rumah mata pelajaran Jawi dan menyemak buku latihan murid. Murid yang boleh membaca al-Quran dengan baik akan juga boleh membaca ejaan Jawi dengan baik iaitu dapat membaca suku kata terbuka.2. Kaedah pengajaran guru merupakan daya penarik utama murid meminati mata pelajaran Jawi. Dalam konteks ini.3% murid telah khatam al-Quran. Kajian juga mendapati ibu bapa tidak memainkan peranan aktif dalam menggalakkan anak-anak menguasai kemahiran ejaan Jawi.

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Ibu bapa juga tidak membeli bahan-bahan bacaan dalam ejaan Jawi seperti akhbar dan buku untuk menambahbaikan penguasaan ejaan Jawi anak-anak mereka.

5.3

RUMUSAN HASIL KAJIAN

Hasil kajian mendapati pencapaian murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka, suku kata tertutup, perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka, suku kata tertutup, perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah dimana murid-murid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. Dapatan kajian juga, menunjukkan murid yang menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi akan dapat menguasai bacaan ejaan Jawi dengan baik iaitu berada pada tahap yang tinggi. Murid yang tidak menunjukkan minat terhadap mata

lviii

pelajaran Jawi tetapi dapat menguasai bacaan ejaan Jawi yang sederhana didorong oleh faktor lain seperti kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa. Dapatan daripada pemerhatian pengajaran guru dan temubual dengan murid dan soal selidik, faktor kaedah pengajaran guru amat penting dalam membentuk minat dan penguasaan kefahaman murid terhadap mata pelajaran Jawi. Jelasnya kaedah pengajaran guru merupakan daya gerak penting bagi menjadikan mata pelajaran tersebut diberi perhatian oleh murid. Peranan ibu bapa juga penting dalam meningkatkan penguasaan murid dalam ejaan Jawi. Ibu bapa yang menggalakkan anak-anak mereka dengan cara mengajar ejaan Jawi di rumah akan meningkatkan pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran Jawi. Pelajar yang dapat membaca al-Quran dengan baik akan dapat menguasai ejaan Jawi dengan baik. Keadaan ini kerana ejaan Jawi adalah sebahagian daripada aksara Arab cuma ditambah beberapa huruf sesuai dengan perkataan-perkataan di dalam Bahasa Melayu. Kajian juga mendapati masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Jawi tidak mencukupi. Ini diakui sendiri oleh murid-murid dan guru . Pusat Perkembangan Kurikulum disarankan menambah jumlah masa bagi mata pelajaran Jawi.

5.4

IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN

Persoalan minat murid terhadap mata pelajaran Jawi perlu diberi perhatian. Ibu bapa dan guru dipertanggungjawabkan dalam memupuk sikap pelajar terhadap mata pelajara Jawi supaya murid meminati mata pelajaran ini. Dalam konteks ini, peranan

lix

guru amat penting. Guru seharusnya sentiasa memberi motivasi kepada murid tentang kepentingan mata pelajaran Jawi. Pengajaran guru harus mudah dan tidak menyebabkan murid merasa sukar dan keliru. Sebagai seorang guru, mereka seharusnya sentiasa mencari strategi bagi meningkatkan lagi minat dan prestasi murid mereka. Kaedah pengajaran guru amat penting dalam menentukan kefahaman murid atau menyebabkan kegagalan guru untuk mencapai objektif-objektif pengajarannya dan yang lebih penting akan mempengaruhi minat serta prestasi pencapaian murid dalam mata pelajaran ini. Adalah dicadangkan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar seperti alat pandang dengar, carta dan gambar dapat meningkatkan lagi kefahaman murid. Pembelajaran secara koperatif dengan membentuk kumpulan-kumpulan pembelajaran amat penting bagi meningkatkan kefahaman murid. Dicadangkan pembentukan kumpulan perbincangan berdasarkan gabungan murid yang lemah dengan murid yang lebih kehadapan dalam mata pelajaran ini. Panitia mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru j-QAF boleh memainkan peranan penting dalam melaksanakanan aktiviti sokongan. Pihak panitia boleh menganjurkan kuiz antara kelas atau kuiz bercorak umum yang dilekatkan di papan kenyataan sekolah atau di pusat sumber sekolah. Aktiviti kuiz ini dapat menanam minat murid untuk lebih menguasai ejaan Jawi. Pihak panitia juga boleh mengadakan “Sudut Jawi” di papan kenyataan sekolah untuk mewujudkan lebih banyak bahan bacaan dalam ejaan Jawi. Panitia juga boleh bekerjasama dengan pusat sumber untuk membanyakkan dan mempelbagaikan bahan bacaan dalam ejaan Jawi.

5.5

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

lx

5. Kajian juga boleh dilakukan dalam konteks perbandingan pencapaian murid sekolah-sekolah bandar dengan sekolahsekolah luar bandar.5.6 KESIMPULAN Secara keseluruhan. 5.1 Penyelidikan yang lebih mendalam dan lebih luas adalah dicadangkan yang untuk mengenal pasti faktor-faktor pembolehubah bebas yang lain mempengaruhi minat dan pencapaian murid dalam menguasai ejaan Jawi. Kemungkinan dapatan kajian adalah berlainan dari apa yang pengkaji perolehi.5.5. Terengganu. Kajian selanjutnya boleh dijalankan dalam konteks yang lebih luas iaitu semua sekolah dalam satu daerah. Respon dapat dilihat dari aspek kaedah mana yang paling berkesan dari kaca mata murid. 5.4 Kajian lanjutan perlu melibatkan sampel yang lebih besar dan juga yang diambil dari sekolah-sekolah daerah lain untuk memperolehi kesahan yang lebih menyeluruh. 5.2 Kajian ini Cuma dijalankan disebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Kebangsaan Darau.5. Mengikut sukatan pelajaran murid-murid Tahun Lima dapat lxi . Besut. kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kebolehan membaca ejaan Jawi dalam kalangan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. 5.3 Kajian yang lebih mendalam juga boleh dijalankan dengan menumpukan kepada perbandingan dua atau lebih kaedah pengajaran guru.

Kajian juga melihat faktor-faktor minat. Petaling Jaya: Fajar Bakti. RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. G.membaca ejaan Jawi dengan lancar. (1990). kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa terhadap penguasaan ejaan Jawi. Bhd. Tesis Master Of Education. (2003). Pendidikan Islam : Falsafah Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. New York: The Falmer Press. D. Hasil kajian ini dapat dijadikan maklumbalas terutamanya kepada para guru untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi . Fundamentals of Education Research. (1986). Baker. Pulau Pinang. Kita mahu melihat tulisan Jawi kembali ke era kegemilangan kerana tulisan Jawi merupakan citra peradaban bangsa Melayu. Adnan@ Nan Khamis. Satu set soal selidik dan temubual digunakan untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid. Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Tertentu dan Pencapaian Dalam Peperiksaan SRP di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan.Tulisan Jawi mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan tulisan al-Quran. Socialogy Of lxii . Universiti Sains Malaysia. Memahami Psikologi Pembelajaran. KualaLumpur. Universiti Malaya. Awang Had Salleh. & Stevenson (1986). Ahmad Mohd Salleh. Kearah Pencapaian Akademik Yang Cemerlang di Kalangan Pelajar Bumiputera Melalui Kauseling Dalam Konteks PencapaianAkademik Pelajar Bumiputera Tanahair. Selangor: Fajar Bakti Sdn. (1987). Mother’s Strategies For Children’s School Achievement:Managing The Transition To High School. (1977). Murid-murid yang dapat membaca al-Quran biasanya dapat membaca ejaan Jawi. Anderson.

Penyeliaan pengajaran Ke Arah Peningkatan ProfesionalismeGuru Pendidikan Islam. Diploma Kaunseling. (2001). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Jurnal kajian Tindakan.ubdbn/news/conferences/ satuja291005/rasional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Satu Kajian Ilmiah Tahap Pencapaian Penulisan Jawi Tahun Enam Di Sebuah Sekolah Setapak. Zainal Abidin Safarwan. Rahimah Ahmad. Biggs J. (1997). Satu Kajian Perbandingan Mengenai Tiga Kaedah Pengajaran Tauhid di Malaysia.Journal of Education Psychology. Suzilawati Abdullah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pembinaan Dan Analisis Ujian Bilik Darjah. http://www. UKM. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.htm lxiii . Hanapi Saad. Skudai. Ismail Daros. (1995). Banks. (2003). Rallison. Olive. Harthron. UKM. Satu Kajian Bacaan Jawi Dari Aspek Persepsi Dan Pencapaian Murid Tahun Lima Sekolah Rendah Serta Permasalahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Faktor Utama Yang Menyebabkan Pelajar di Tingkatan Menengah Melakukan Kegiatan Ponteng Sekolah.1 Jld 2(4) 3 Januari 2003.Education. Baharom. Surat Pekeliling (JAPIM) 5204/4/4. Noorizan Abd Latif & Anisah Abdullah. UTM. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Pelaksanaan Jawi dan al-Quran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam KBSR/KBSM Tahun 2003. R. Vol 9. AustraliaCouncil For Education Research. (2003).Jurnal Pendidikan PKPSM. Guru Efektif Penjana Kecemerlangan. Sosiologi Pendidikan.B. Wan Rahimah Othman. (1989). (1987). Noraishah Ramdzan. (1993). Seminar Antarabangsa Tulisan Jawi(SATUJA). Noresah bt. Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Dalam Soalan berbentuk Penyiasatan Saintifik. (1991). Student Approaches To Learning And Studying. Mirani Adnan. (1983). Latihan Ilmiah. Mohd Najib Ghafar. (2005). (1981). Jurnal Pendidikan Islam 4. (1999). The Interest Of Senior School Children in Non-Scientific Subject.

http://www.htm. http://aziziabdullah.Permasalahan Jawi.gov.terasmelayu.net/kempen tulisan jawi.com/id/sulyh/tul.2006 04 01 archive. Senario Sang Jawi Yang Malang.anglefire.com. http://www.blogspot. Tulisan Jawi.wikipedia. Tulisan Jawi. 12 Julai 2007 – 08. Kempen Pembudayaan Tulisan Jawi Yang Berjaya. http://ms.22.html.parlien.my.org/wiki/Tulisan_Jawi SENARAI PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU.htm. http://www. 22000 JERTEH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA ABDUL HAADI MUTTAQIN BIN ABDUL JALIL AHMAD ZUL IKMAL NORHAFIZU BIN NORHAFIZU MUHAMMAD AIDILL AZIM BIN KODIR MUHAMMAD AIMAN SYAZWAN BIN AHMADI MUHAMMAD AMIR IKHWAN BIN HASAN MUHAMMAD IKHMAL IZZUDDIN BIN YUSRI MUHAMMAD ZUHAIRI BIN ZAKARIA WAN MUHAMMAD AHNAF BIN WAN SAMSUDDIN WAN MUHAMMAD SIDEK BIN WAN ZAMRI WAN MUHAMMAD ZAIDI BIN RAMLI KHUSHAIDA BINTI KHAIRUDIN NAJWA NUR IMAN BINTI HARUN NIK NUR NATASYA AMYRA BINTI RAMLI NOORMIE SHAFIRA BINTI ZUKRI NUR AQILAH BINTI AZIZUL NUR AQILAH BINTI ROMELI NUR ATIKA BINTI AZMI JANTINA L L L L L L L L L L P P P P P P P lxiv .

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 NUR HAIZA SYAHIRA BINTI HAMZAN NUR MAISARAH BINTI AZEMAN NUR SYAZWANI BINTI ZAHADI NUR ULFAH BAHIRAH BINTI ZULKARNA NURAINA MAISARAH BINTI MOHAMMAD NURTASYAMIN KHALISH BINTI MAT NATA NURUL ANIS AYUNI BINTI SAMSUDIN NURUL ASYIQIN BINTI ROSDE NURUL SHUHADA BINTI RAHMAT SITI NUR AISYAH BINTI AHMAD WAN NUR AYMUNIE BINTI WAN MOHAMMED NOOR WAN NUR HAZIQAH BINTI WAN ABD HALIM WAN NURSYAHADATUL NADWA BINTI WAN LATIF AHMAD NAZREEN BIN AZIZ IMAN ZULHAKIM ADAM BIN CHE HARUN MUHAMMAD ADIB IDHAM BIN MOHD SALLEH MUHAMMAD ALIFF BIN SEMAN MUHAMMAD ANAS ASYRAF BIN ZAMLI MUHAMMAD ARIEZ FIRDAUS BIN MAT ROZI MUHAMMAD AZRIL AREEF BIN MOHD YUSOFF MUHAMMAD FAHMI BIN MOHAMAD MUHAMMAD FATHURRAHMAN BIN ALFIAN MUHAMMAD HAFIZAN BIN WAHAB MUHAMMAD IZIE IKMAL BIN MOHAMAD GHAZALI MUHAMMAD KHAIRUL EKWAN BIN HASMIMI MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN ZAKARIA MUHAMMAD QHAIDIR BIN AWANG MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT NOOR MUHAMMAD SABERI MUHAMMAD SHAHRUL AMERI BIN ANUAR MUHAMMAD ZUHDI BIN IMRAN MUHAMMAD LUQMAN BIN ZAHADI MUHAMMAD HAKIM BIN MOHD NOR NOR AZIETA BINTI RAMLI NUR HUDA BINTI MAT NAIN NUR HUSNATULIZZAH BINTI AZMI NUR SYAFIQAH NAJWA BINTI SARIFUDIN NURUL NASUHA BINTI RAMLI NURUL NASYITAH BINTI SULAIMAN SUHAILA BINTI IBRAHIM AINUN MARDHIAH BINTI SANUSI HANIS HAIZA BINTI ZAHARUDIN NOOR SUHADA BINTI JUNAIDI P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P lxv .

Bangsa lxvi .LAMPIRAN B Borang Kaji Selidik Bahagian 1 : Demografi Responden Latar Belakang Pelajar Arahan: Tandakan (x) dalam ruang yang berkaitan 1. Lelaki 2. Perempuan 2. Jantina 1.

4. Sosial Keluarga 1. Luar Bandar 3. 2. Melayu Cina India Iban Lain (Nyatakan) 3. Tidak Berekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah 7.1. Pendapatan RM 500-1000 3. Penguasaan membaca Jawi 1. Ya 2. Tahap Pendidikan Ibu Bapa 1. Pendapatan kurang RM 500 2. Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain 5. Bandar 2. 3. 2. Lokasi Sekolah 1. Tidak lxvii . 3. 5. Pekerjaan Ibu bapa 1. 4. Pendapatan lebih RM 1000 6. Lain(Nyatakan) 4. 2. 3. 4.

2. Boleh Membaca al-Quran dengan baik 2. Guru Menyuruh membuat Pembetulan 12. tahap Penguasaan bacaan Jawi 1. Guru Seringkali memberi Kerja Rumah 2. Peringkat Sederhana 3 Peringkat Tinggi 9. Galakan Membaca Ejaan Jawi 1. Ya 2. kesungguhan Mengajar Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Kaedah Yang Menyeronokkan 11. Ibu bapa mengajar saya membaca ejaan Jawi di rumah 3.8. Kebolehan Membaca al-Quran 1. Guru Memeriksa dan Menyemak Buku Latihan Jawi 3. Boleh Khatam al-Quran 13. Saya bertanya kepada ibu bapa tentang ejaan Jawi lxviii . Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 1. penyemakan Buku Latihan dan Membuat Pembetulan jawi 1. Ibu bapa Menggalakkan saya membaca Jawi di rumah 2. Peringkat Rendah 2. 4. Tidak 10. Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah. Kaedah Pengajaran Guru dalam Mata Pelajaran Jawi 1. 3.

Semua ahli keluarga saya boleh membaca ejaan Jawi lxix . Kebolehan Membaca Ejaan Jawi 1.14. Ibu bapa saya pandai membaca Jawi 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->