TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MEMBACA EJAAN JAWI MURIDMURID TAHUN LIMA SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU: SATU KAJIAN KES

NORINA BINTI MOHD NOR

LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA OPEN UNIVERSITY MALAYSIA KUALA LUMPUR 2011

i

PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

28 MAC 2011

………………………………….. NORINA BINTI MOHD NOR 690620115310002

ii

PENGHARGAAN

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T Yang Maha Esa, selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W serta pada seluruh ahli keluarga Baginda, para sahabat-sahabat Baginda dan semua pengikut-pengikutnya. Dengan pertolongan dari Allah S.W.T dapatlah saya menghasilkan sebuah kajian bertajuk Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Murid-Murid Tahun Lima : Kajian Kes Sekolah Kebangsaan Darau, Besut, Terengganu. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada En Zulkifli bin Junoh selaku tutor penyelia kajian ini di atas jasa tunjuk ajar, bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan ini dijalankan. Jutaan terima kasih khas buat pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Guru Besar Sekolah kebangsaanDarau, Haji Mazuki bin Salleh, guru-guru dan murid-murid Tahun Lima yang banyak membantu dan memberi kerjasama kepada saya sepanjang tempoh kajian ini dijalankan. Penghargaan khas saya tujukan buat suami tercinta, Zahadi bin Jusoh, anak-anak tersayang iaitu Nursyafiqah, Nur Syakirah, Nur Syazwani dan serta alyarhamah dan alyarham ibubapa iaitu Siti Aishah binti Abdul Ghani dan IMohd Nor bin Jusoh dan kedua mertua iaitu Gayah binti Harun dan jusoh bin Mamat yang telah banyak memberi dorongan kepada saya agar tekun dan tabah dalam menyempurnakan setiap tugasan yang diberikan selama mengikuti kursus Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) di Universiti Terbuka Malaysia ini. Akhir kata terima kasih tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kajian ini . Diharap kajian ini boleh dijadikan panduan untuk mencapai kecemerlangan dalam pengajaran dan pembelajaran Jawi

iii

Objektif khusus kajian ini ialah untuk menilai adakah tahap penguasaan kemahiran membaca ejaaan Jawi di kalangan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. The data and information obtained of this research had been qualitative analyzed and percentage method had been used to explain the research result. 30% of them are in the moderate level where as 25% are in the weak level. Data dan maklumat yang diperolehi dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif dan kaedah peratus digunakan sebagai menerangkan hasil kajian. This research is also to verify the students‟ interest.ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid dalam membaca ejaan Jawi. 60 students consisted of 30 boys and 30 girls of Year 5 students of Sekolah Kebangsaan Darau had became the sample of this research. 30% berada di tahap sederhana dan 25% berada di tahap lemah. Researcher had formed questionnaire and interviewed the students to get the information needed. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran mempengaruhi tahap penguasaan murid membaca ejaan Jawi. teacher‟s teaching method and the environment factors influenced the students mastery level in reading Jawi. The specific objective of this research is to testify whether the mastery skill in reading Jawi among the Year 5 students of Sekolah Kebangsaan Kor had achieved the teaching and learning objective according to the syllabus that had been fixed by the Ministry of Education. Kajian ini juga akan melihat sejauh manakah faktor minat. Dapatan kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi. Seramai 60 orang murid yang terdiri dari 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Kor telah dijadikan sampel untuk kajian ini. iv . Penyelidik membentuk soal selidik dan membuat temubual untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the mastery level of students in reading Jawi. The result shows that 45% of the students are in the high level of achievement.

ISI KANDUNGAN PENGAKUAN PENGHARGAAN ABSTRAK ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL Jadual 1 : Jadual 2 : Jadual 3 : Jadual 4 : Jadual 5 : Jadual 6 : Jadual 7: Jadual 8 : Jadual 9 : Jadual 10 : Jadual 11 : Jadual 12 : Jadual 13 : Jadual 14 : Jadual 15 : Jadual 16: Jadual 17: Taburan Item Soal Selidik Demografi Sampel Berasaskan jantina Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Tahap Penguasaan Membaca ejaan Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kaedah Pengajaran Guru Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Kebolehan Membaca al-Quran Galakan Membaca Ejaan Jawi Kebolehan Membaca Ejaan Jawi i ii iii 1-54 22 29 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 43 44 SENARAI RAJAH Rajah 1: Rajah 2 : Rajah 3 : Rajah 4 : Rajah 5 : Rajah 6: Rajah 7 : Rajah 8 : Rajah 9 : Rajah 10 : Rajah 11 : Rajah 12 : Rajah 13 : Rajah 14 : Rajah 15: Rajah 16: RUJUKAN LAMPIRAN SENARAI LAMPIRAN Demografi Sampel Berasaskan jantina Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Penguasaan Membaca Ejaan Jawi Tahap penguasaan membaca Ejaan Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kaedah Pengajaran Guru Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah Kebolehan Membaca al-Quran Galakan Membaca Ejaan jawi 55-56 57-63 61-63 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 v .

6 Prosedur Pengumpulan Data 3.1 Latar Belakang Responden 4.1 1.BAB SATU : PENGENALAN 1.3.6.8 1.3 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 4.4 Kaedah Pengajaran Guru Dan Pencapaian Akademik 2.2 Tahap Penguasaan Kemahiran Bacaan Jawi 4.2 Kajian Penguasaan Membaca Ejaan Jawi 2.3.3 Tahap Penguasaan Kepentingan Kajian Batasan Kajian Kesimpulan 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 1.2 Hasil Kajian 4.5 Peranan Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar.1 Penguasaan Ejaan Jawi 4.5 Kajian Rintis 3.1 Tahap 1.4 Kesimpulan 28 28 28 33 33 36 37 40 42 45 46 vi .3 Dapatan Kajian 4.4 Kaedah Pengajaran Guru 4.2 Penguasaan 1.6 Kesimpulan BAB TIGA : METODOLOGI PENYELIDIKAN 3.5 1.5 Peranan Ibu Bapa 4.1 Pendahuluan 2.2.6.3.6.3 Hubungan Sikap Dan Minat Dengan Pencapaian 2.3 Populasi Dan Sampel Kajian 3.9 BAB DUA : TINJAUAN LITERATUR 2.1 Pengenalan 4. 2.4 1.3.3.6 Pengenalan Tulisan Jawi Latar Belakang Kajian Penyataan Masalah Soalan Kajian / Penyelidikan Objektif Kajian Definisi Istilah 1.3 1.7 1.6 Temubual Dengan Guru 4.3.2 Rekabentuk Penyelidikan 3.7 Analisis Data 3.8 Kesimpulan 10 10 13 15 17 18 19 19 20 21 24 25 26 27 BAB EMPAT : ANALISIS DATA 4.1 Pendahuluan 3.4 Instrumen Kajian 3.2 1.

BAB LIMA : RUMUSAN.4 Implikasi Dapatan Kajian 5.3 Kaedah Pengajaran Guru 5.6 Kesimpulan RUJUKAN SENARAI PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU.2. 22000 JERTEH BORANG KAJI SELIDIK 55-56 57-58 59-61 47 47 47 48 49 50 50 52 53 54 vii .2 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 5.2.3 Rumusan Hasil Kajian 5.1 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi 5.4 Peranan Ibu Bapa 5.2. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5.1 Pendahuluan 5.2.2 Perbincangan Dapatan Kajian 5.

zaman Kerajaan Johor dan juga Acheh pada abad ke-17. Tulisan Jawi juga merupakan satu seni penulisan yang telah wujud berabadabad lamanya di Nusantara. Tulisan Jawi adalah tulisan rasmi bagi Negara Berunai Darussalam dan digunakan secara meluas bagi penganut agama Islam di Malaysia. Bukti kewujudan tulisan Jawi ini di Malaysia ialah penemuan Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 H bersamaan dengan tahun 1303M berbanding dengan tulisan Rumi yang paling awal ditemui pada akhir kurun ke-19. Tulisan Jawi berasal dari tulisan Arab dan merupakan hurufhuruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu. Kini tulisan Jawi digunakan viii . Thailand. Filipina dan Indonesia. Tulisan Jawi merupakan tulisan rasmi bagi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu semasa penguasaan British di Tanah Melayu.0 PENGENALAN TULISAN JAWI Tulisan jawi adalah antara tulisan yang terawal yang pernah ditemui. Singapura. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Pasai kemudian ke zaman Kerajaan Melaka. Kemunculannya berkait rapat dengan kedatangan agama Islam ke Nusantara. Ini menunjukkan bahawa tulisan Jawi telah sampai ke negara kita Malaysia lebih awal berbanding dengan tulisan Rumi.BAB 1 PENGENALAN 1.

Belanda dan Inggeris.dalam urusan Agama Islam dan adat istiadat Melayu di kebanyakan negeri di Malaysia seperti Kelantan. Terengganu. majoriti pelajar Melayu tidak tahu membaca dan menulis dalam tulisan Jawi. tulisan Jawi memainkan peranan penting dalam masyarakat. Kita tidak mahu kebutaan tulisan Jawi generasi masa kini dan generasi yang akan datang menyebabkan al-Quran dan Hadis dibaca di dalam tulisan Rumi yang akan mendatangkan satu fenomena pemesongan sebutan dan seterusnya menjejaskan makna ayat-ayat al-Quran dan Hadis. malah ianya juga merupakan elemen terpenting di dalam mempelajari dan mendalami ajaran Islam. Sebagai contoh tulisan Jawi digunapakai dalam perjanjian-perjanjian penting antara pihak-pihak di–Raja Melayu dengan pihak-pihak berkuasa Portugis. Ia digunakan sebagai perantara penting dalam semua urusan pentadbiran. namum oleh kerana kedatangan tulisan Jawi bersama dengan kedatangan agama Islam. 1. Fenomena ini harus dipandang serius bukan sahaja kerana tulisan Jawi menjadi warisan tulisan Melayu yang agung dan unggul. Kedah dan Perlis. ianya lebih berkesan dan mudah terutamanya di dalam mempelajari al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Islam adalah ajaran yang mudah dan boleh dipelajari melalui pelbagai aksara. Sekarang. Johor.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Antara kelemahan sistem Pendidikan Islam hari ini ialah ia tidak mementingkan pelajaran Jawi. sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah. dan kejahilan inilah yang menjadi salah ix . Pada zaman dahulu. adat istiadat dan perdagangan.Tidak dinafikan. Selain itu Pemasyhuran Merdeka 1957 bagi negara Malaysia antara lain juga tertulis dalam skrip Jawi.

Kementerian Pelajaran Malaysia.satu punca membawa kepada keruntuhan akhlak para remaja disebabkan kegagalan menguasai dan menghayati al-Quran dan ajaran Islam itu sendiri. menyebut dan menulis dengan betul huruf-huruf tunggal Jawi. sewajarnya meluaskan penggunaan tulisan Jawi di sekolah-sekolah rendah dan menengah termasuk juga di institut-institut pengajian tinggi awam dan swasta dan di institut-institut perguruan dan berusaha mencelikkan masyarakat tentang tulisan Jawi. pihak berkuasa Inggeris sama ada wakil kerajaan Inggeris atau pedagang berutus surat dengan menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Melayu iaitu tulisan Jawi. Masalah buta Jawi sebenarnya bermula bila mana kerajaan Perikatan dahulunya. huruf-huruf yang boleh disambung dan tidak boleh disambung.2 PENYATAAN MASALAH Mengikut sukatan mata pelajaran Jawi. Kita tidak mahu tulisan Jawi hanya tulisan untuk golongan tua sahaja dan akan pupus ditelan arus kemodenan. Bagi murid Tahun Dua pula. telah membuang tulisan Jawi dari arus perdana sukatan pelajaran di sekolah-sekolah pada tahun 1965 menjadikan generasi selepas itu ramai yang buta Jawi dan sekaligus buta al-Quran . Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa tulisan Jawi merupakan citra peradaban bangsa Melayu. murid-murid Tahun Satu dapat mengenal. membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah (‫) ء‬. mereka boleh mengenal. 1. membaca dan menulis sukukata tertutup serta dapat membaca dan menulis rangkaikata dan ayat. Bagi x . membaca dan menulis perkataan sukukata terbuka. sewaktu zaman kegemilangan Melayu dahulu.

murid-murid ahun Tiga pula. satu kajian perlu dilakukan bagi meninjau tahap penguasaan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau selari dengan objektif sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. membaca dan menulis perkataaan berimbuhan dan ayat pendek. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. menukar teks Rumi ke Jawi.3 SOALAN KAJIAN / PENYELIDIKAN Beberapa persoalan boleh dikemukan dalam membuat kajian ini. mereka dapat mengenal. mereka dapat menulis pebagai jenis teks dan menulis teks berita dan laporan. mereka dapat membaca ayat yang mengandungi tanda bacaan. Bagi murid Tahun Lima pula. Oleh yang demikian. Di antara persoalan tersebut adalah seperti berikut : a) Adakah tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan pelajar Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan? b) Adakah terdapat hubungan antara minat dengan tahap penguasaan membaca Jawi? c) Adakah faktor kaedah pengajaran guru mempengaruhi minat pelajar ? d) Sejauhmanakah peranan ibu bapa mempengaruhi tahap penguasaan pelajar membaca ejaan Jawi ? xi . melengkapkan tanda bacaan pada ayat. suku kata tertutup. 1. Manakala bagi murid Tahun Empat pula. Oleh itu muridmurid Tahun Lima seharusnya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar yang merangkumi perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.

d) Melihat kaitan antara peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. c) Mengenal pasti kaedah pengajaran guru terhadap minat dan pencapaian dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. tahap-tahap peningkatan dalam profesion tertentu daripada tahap paling bawah ke tahap paling tinggi yang boleh dicapai. b) Melihat kaitan antara kebolehan Jawi dengan minat pelajar. tingkat (Hajah Noresah binti Baharom). (2002 : 1343) Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (edisi keempat) tahap ialah peringkat. tingkat.1.4 OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah bertujuan melihat aspek-aspek berikut: a) Tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. xii . fasa iaitu pemikiran sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi.5 DEFINISI ISTILAH 1.5.1 Tahap Mengikut Kamus Dewan tahap bererti peringkat. 1.

5. pemahaman. dimana murid-murid hanya boleh membaca perkataa yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. 1. menguruskan dan berkuasa atas sesuatu. a) Tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah.5. iaitu model untuk mengukur penguasaan. pencapaian atau prestasi pelajar dalam melaksanakan tugas semasa pembelajaran atau ujian untuk mengukur penguasaan kemahiran dan prestasi pelajar.2 Penguasaan Dalam Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan.3 Tahap Penguasaan Mengikut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ( edisi keempat ) tahap penguasaan ialah tahap-tahap peningkatan dalam profesion tertentu daripada tahap paling bawah ke tahap yang paling tinggi yang boleh dicapai. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka penguasaan ialah memiliki.1. Maksud tahap penguasaan dari gabungan kedua definisi tahap dan penguasaan ialah peringkat atau tingkat penguasaan yang membawa maksud perbuatan atau hal menguasai. (Haji Zainal Abidin Safarwan. pencapaian dan pendapat. b) Tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi murid-murid boleh membaca perkataan-perkataan xiii . 1995 : 940). penguasaan membawa maksud perbuatan atau hal menguasai. pemahaman. pencapaian dan pendapat.

1. xiv . c) Tahap penguasaan bacaan Jawi yang tinggi ialah kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. suku kata tertutup.6 KEPENTINGAN KAJIAN Adalah menjadi harapan penyelidik segala maklumat yang dihasilkan dari kajian ini mempunyai implikasi kepada perkara-perkara berikut :- 1. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. suku kata tertutup.6. Pejabat Pelajaran Malaysia (PPD) Pelajaran yang Daerah sekolah untuk menitikberatkan faktor-faktor kemahiran mempengaruhi pencapaian penguasaan membaca ejaan Jawi pelajar Tahun Lima.1 Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan maklumbalas kepada pihak Kurikulum (PPK). Kementerian Pendidikan kajian Pelajaran Islam ini Malaysia khususnya akan dapat (KPM).yang mengandungi suku kata terbuka. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. dan Pusat Perkembangan (KPM) penambahbaikan sukatan pelajaran kemahiran membaca ejaan Jawi. Dapatan daripada membantu pegawai-pegawai di Kementerian Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).6.2 Diharap segala data dan keputusan daripada kajian ini dapat digunakan tindakan susulan yang sewajarnya bagi sebagai panduan untuk mengambil menangani masalah kurang minat terhadap ejaan Jawi. 1.

xv .6.3 Diharapkan hasil kajian ini dapat membantu guru-guru memahami tentang perlunya komitmen mereka membaiki tahap pengajaran dan pembelajaran mereka dalam penguasaan membaca ejaan Jawi.7 BATASAN KAJIAN Kajian ini dijalankan ini hanyalah kajian kes terhadap pelajar Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Darau di daerah Besut.4 Hasil kajian ini diharap dapat dijadikan maklumbalas terutamanya kepada perkara-perkara yang boleh pihak pentadbir sekolah dan ibubapa dalam meningkatkan prestasi pelajar dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.6 Diharapkan kajian ini akan dapat menambahkan lagi sumber rujukan bagi mengkaji tahap pencapaian kemahiran membaca ejaan Jawi. Bilangan responden kajian adalah seramai 60 orang yang akan disoal selidik yang sedang menuntut di Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. Tumpuan kajian ini berkisar kepada tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. Kelancaran kajian ini juga bergantung kepada sejauh manakah pihak guru besar dan guru-guru Pendidikan Islam serta guru j-QAF Sekolah Kebangsaan Darau memberi kerjasama. Di samping itu akan melibatkan kaitan antara kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan minat murid. 1. 1.6. kaedah pengajaran dan peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi. Keesahan kajian amat dipengaruhi oleh kejujuran responden memberi maklumat yang tepat.6. 1.1.

kepentingan dan batasan kajian juga dibincangkan secara terperinci di dalam bab ini. Bab ini menghuraikan latar belakang kajian dan pernyataan masalah. suku kata tertutup. perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman.8 KESIMPULAN Tulisan Jawi merupakan tulisan terawal dan digunakan secara meluas di Nusantara. Objektif. xvi . Mengikut sukatan pelajaran. murid-murid Tahun Lima seharusnya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar yang merangkumi perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.1.

Pada keseluruhan kajian ini mendapati 66. Antaranya Pusat Perkembangan Kurikulum di Kementerian Pendidikan telah mengadakan kajian pelaksanaan Pelajaran Jawi di kalangan pelajar Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1992.BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 2.1% murid Tahun 6 boleh membaca Jawi. 67% murid Tahun 5 dan 67. b) Hubungan sikap dengan minat dengan pencapaian. 49% murid Tahun 2. xvii . sebanyak 57. Bagi tahap dua pula. 2. d) Peranan ibu bapa terhadap pencapaian pelajar. c) Kaedah pengajaran guru dan pencapaian akademik.8% murid Tahun 1.2 KAJIAN PENGUASAAN MEMBACA EJAAN JAWI Kementerian Pendidikan telah melaksanakan beberapa kajian mengenai celik huruf Jawi. 61.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini.7% murid Tahun 4.4% murid Tahun 3 boleh membaca Jawi mengikut tahap mereka. akan dibincangkan beberapa pendapat dan sorotan penulisan dari beberapa kajian yang berkaitan dengan perkara berikut:a) Kajian penguasaan membaca ejaan Jawi.

Adalah xviii . Kajiannya bertajuk Penguasaan Pelajaran Jawi Di Kalangan Murid Tahun Lima Di Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Tampin. Pelajaran Jawi diperkukuhkan menerusi pelajaran Pendidikan Islam. Pada tahun 2003. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan Pekeliling Ikhtisas ke semua sekolah untuk memberi penekanan kepada penguasaan Jawi dan al-Quran khususnya bagi enam bulan pertama Tahun 1. Kementerian Pendidikan dari masa ke semasa berusaha mengatasi masalah buta al-Quran dan tulisan Jawi. Dalam agihan waktu mengajar mata pelajaran pendidikan Islam sekolah rendah telah ditetapkan satu waktu untuk mengajar Jawi. bahan pelajaran Jawi yang kurang dan kelemahan penguasaan pelajaran Jawi pelajar-pelajar Tahun Lima. Guru-guru yang mengajar Jawi dan al-Quran diberi kursus dari masa ke semasa.Manakala kajian yang dijalankan oleh Bahagian Pendidikan Islam dengan kerjasama Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia (UPM) pada tahun 1998 terhadap murid Tahun 6 di tiga buah negeri iaitu Johor. Negeri Sembilan Darul Khusus. Selangor dan Pulau Pinang mendapati bahawa 61% murid menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi. walau bagaimanapun pencapaian pelajarpelajar didapati kurang memuaskan. Kajian ini mendapati kaedah pelajaran Jawi dipraktikkan dengan baik oleh guru-guru. Kajian dilakukan oleh Muzni bin Haji Borhan pada tahun 1995 dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kementerian Pendidikan telah mengadakan Seminar Jawi Peringkat Kebangsaan pada 16 hingga 18 Oktober 2002. Kajian ini juga mendapati peruntukan masa pembelajaran yang tidak mencukupi. Para guru juga hendaklah menjalankan pelbagai aktiviti untuk mempertingkatkan penguasaan dan pengukuhan Jawi di kalangan murid. manakala di peringkat sekolah menengah pula.

Sehubungan itu. Hasnam. Perancangan tindakan difokuskan kepada penguasaan Jawi dengan menggunakan “Kaedah Matlob”.diharapkan faktor-faktor tersebut dapat diatasi oleh pentadbiran sekolah supaya penguasaan Jawi dapat ditingkatkan. Yazid bin Hj. Kajian dijalankan untuk meningkatkan penguasaan ejaan Jawi dan menanam minat terhadap ejaan Jawi di kalangan pelajar. Kementerian Pelajaran telah menjadikan pengajian dan pembelajaran Jawi dengan peruntukan waktu 60 minit seminggu. Kementerian ini juga berpandangan usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi akan menghasilkan impak yang lebih positif sekiranya semua pihak turut serta memainkan xix . Tujuan awal telah dijalankan kepada 15 orang pelajar dari Tingkatan 3 Kritis. Dalam sidang Dewan Rakyat Pada 7 Oktober 2004. Kajian yang dijalankan oleh En. Kertas peperiksaan untuk peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) juga disediakan dalam tulisan Jawi. Usaha lain yang sedang giat dilakukan pada masa ini adalah menyediakan bahan-bahan bacaan dalam tulisan Jawi oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Kementerian Pelajaran memang sentiasa berusaha memartabatkan tulisan Jawi. Keputusan kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa peningkatan pelajar dalam penguasaan ejaan Jawi dilakukan melalui modul-modul yang diberi sebab pelajar dapat lebih latihan dan mereka lebih seronok membuatnya kerana mereka tidak merasa tertekan. Kementerian juga menyediakan buku teks Pendidikan Islam dalam tulisan Jawi. Kementerian Pelajaran juga menetapkan bagi 6 bulan pertama murid-murid Tahun Satu sekolah rendah diajar tulisan Jawi. Timbalan Menteri Pelajaran Dato‟ Mahadzir Mohd Khir telah memberi penjelasan bahawa Kementerian Pelajaran serius dalam menggalakkan murid-murid untuk bergiat dalam tulisan Jawi.

Keputusan ujian yang dijalankan telah menunjukkan prestasi penulisan murid-murid. Pahang oleh Hasanudin bin Hj. Tiga sesi pengajaran dan pembelajaran (60 minit setiap sesi) telah dijalankan dimana murid-murid belajar kemahiran yang tersebut di atas secara kelas. Borhan. mewajibkan pelajaran Jawi dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dengan peruntukan 60 minit seminggu bagi Tahun Satu untuk tempoh 6 bulan pertama sahaja. Berdasarkan pemantauan yang dijalankan usaha-usaha yang dijalankan tersebut telah dapat membantu murid-murid membaca dan menulis Jawi.1 Jld.Bagi murid Tahun Dua dan seterusnya (termasuk sekolah menengah). Dengan pelaksanaan j-QAF Insya Allah Kementerian Pelajaran yakin murid-murid dapat menguasai tulisan Jawi. didapati muridmurid sangat lemah di dalam menulis bentuk huruf yang tersebut berdasarkan teks Rumi dan menyambung huruf tersebut menjadi perkataan. aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dilaksanakan secara berterusan di samping penggunaannya dalam semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam.peranan masing-masing. 2(4) bertarikh 3 Januari 2003. Tinjauan hasil semakan latihan awal yang diberikan kepada murid-murid. Pekeliling Jabatan Pendidikan Islam Dan Moral (JAPIM) 5206/4/4. Murid-murid mula menunjukkan minat belajar kemahiran menyambung huruf untuk mengatasi masalah penulisan mereka. Kajian juga telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Bandar Raub. xx . yang mana Kajian Penguasaaan Tulisan Jawi ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti kelemahan dan memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan oleh murid-murid Tahun Empat di dalam penulisan terutama aspek menulis bentuk huruf yang disebut dan menyambung huruf-huruf tersebut. Perancangan tindakan ini akan difokuskan kepada penguasaan kemahiran tersebut.

Pendapat Remmars dan Gage adalah selaras dengan hasil penyelidikan oleh Sullivan (1927) seorang pengkaji yang awal yang menjelaskan sikap pelajar merupakan faktor penting bagi menilai pencapaian pelajar. Rallison (1939) dengan menggunakan ukuran “ Vernon Measurement of Abilities (VMA)” dalam kajian terhadap pelajar di bandar New Castle. Thyre dan Northumberland yang berumur 11. Raja Gopal (1976) dan Hamid Awang (1977) telah menunjukkan bahawa sikap pelajar terhadap mata pelajaran mempunyai kaitan dengan pencapaian akademik mereka di sekolah. Brodie (1964). Bigg (1950). Brown (1953). Kajian-kajian yang terdahulu seperti Bolton (1937). xxi . Kajian oleh Young (1932) membuktikan pelajar yang berminat dalam satu-satu mata pelajaran itu akan berusaha menambahkan pengetahuannya supaya pencapaian mereka menjadi lebih baik. Beliau juga mendapati bahawa faktor lokaliti antara bandar dan desa tidak mempengaruhi sikap pelajar dan pencapaian sebaliknya beliau berpendapat faktor minat dan sikap yang positif terhadap mata pelajaran tersebut lebih merupakan faktor penting untuk dinilai. Davidson (1956). Jordan (1941).3 HUBUNGAN SIKAP DAN MINAT DENGAN PENCAPAIAN Sikap pelajar merupakan suatu angkubah yang sangat penting bukan sahaja sebagai suatu objektif pengajaran tetapi juga sebagai faktor yang boleh menelah pencapaian pelajar dalam berbagai kurikulum sekolah (Remmars dan Gage. Mc Gauvran (1955).2. 1943). 12 dan 13 tahun telah membuktikan bahawa sikap dan minat pelajar mempunyai korelasi yang tinggi dalam pencapaian mereka.

Biggs (1979. Dari segi pengajaran guru. Perhubungan ini dengan jelas dapat dilihat di dalam model belajar yang dibentuk oleh Biggs (1987). xxii . Ismail Daros (1981) dan Yaacub (1977) dalam penyelidikannya membuat kesimpulan bahawa kelemahan pengajaran guru merupakan faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap persekolahan. Spady (1973) telah melaporkan kajian yang dibuat oleh Stinchcombe (1970) yang menganalisis kesan pengajaran guru telah mengatakan pengajaran guru yang berkesan :- a) Dapat menarik minat dan mengekalkan minat serta tumpuan di dalam pembelajaran murid.2. Pelajar yang mundur cepat bosan terhadap pelajaran yang kurang difahami serta kurang diminati dan guru pula tidak berusaha untuk menarik minat pelajar. c) Menyampaikan dengan jelas dan tepat. b) Mempunyai bahan tertentu dan menarik minat untuk disampaikan. d) Menyampaikan dalam situasi yang menarik dan gaya yang memberangsangkan. 1982 dan 1987) telah mendapati ada hubungan di antara tingkah laku mengajar dengan tingkah laku belajar. pelajar mundur biasanya terbiar dengan tidak diberi perhatian langsung oleh guru.4 KAEDAH PENGAJARAN GURU DAN PENCAPAIAN AKADEMIK William G.

Tuckman (1970) mendapati lebih sistematik seseorang guru itu mengajar lebih positif kesanya kepada perkembangan bacaan murid. e) Kemahiran dalam penyoalan. g) Menyediakan prosedur peperiksaan yang sempurna. Hanapi Saad (1983) telah mengemukakan pendapat Molstad (1974) yang menyatakan pembelajaran murid-murid mengenai sesuatu maklumat boleh dicapai dalam masa yang singkat melalui pengalaman teknologi. d) Kesediaan untuk diuji atau menghadapi cabaran.Flanders (1970) mendapati lebih sistematik seseorang guru itu mengajar lebih positif kesannya kepada kefahaman murid. f) Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar. Pencapaian yang sistematik adalah lebih berkesan dan lebih digemari oleh pelajar daripada kaedah atau cara pengajaran tradisi yang biasa digunakan. dari segi kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru professional. b) Kesanggupan untuk menerima pandangan dan pendapat pelajar. c) Kebolehan untuk menyediakan diri untuk pengajaran.Gregore dan Ward (1977) mendapati bahawa keserasian gaya pengajaran guru dengan gaya pembelajaran pelajar menghasilkan pelajar yang berjaya. Stern (1963) menyatakan pengajaran yang baik adalah ditentukan oleh sifat-sifat atau perlakuan yang berikut: a) Kesediaan untuk lebih fleksibel. xxiii . Turner dan Fattu (1961) telah mengemukan bukti iaitu guru-guru yang mendapat latihan profesional adalah lebih efektif berbanding dengan mereka yang tidak terlatih. h) Menyediakan Bahan Bantu Mengajar yang mencukupi dan sempurna.

5 PERANAN IBU BAPA TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR. Sharifah Md Nor (1991).1989). impak kelas sosial terhadap pencapaian adalah berdasarkan penglibatan ibu bapa sedemikian. Baker dan Stevenson (1986) dan Stevenson dan Baker (1987). mendapati bahawa ibu yang mempunyai pendidikan menengah mempunyai pengaruh yang lebih berkesan kepada pendidikan anak-anak mereka. Dave (1965) dalam kajiannya tentang hubungan antara suasana rumah dengan pencapaian pelajar mendapati bahawa dorongan ibu bapa. 2.i) Menunjukkan sikap menyokong dan penghargaan. xxiv . j) Menggunakan bahan yang baik dalam pengajaran. minat dan aktiviri pelajar serta keadaan di rumah mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik (kolerasi 0. menyatakan bahawa hubungan taraf sosio ekonomi keluarga dan pencapaian akademik telah dapat dilihat dalam tiap-tiap kelompok masyarakat Barat berdasarkan pengalaman penelitian. Ibu bapa yang berpendidikan tinggi mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk menggunakan pelbagai strategi bagi mempastikan anak-anak mereka ditempatkan di dalam kelas yang terbaik. tetapi kurang berpengaruh terhadap pencapaian kemahiran Kajian di Amerika Syarikat menunjukkan bahawa ibu bapa yang terpelajar turut mengambil bahagian dalam menambahkan peluang-peluang pendidikan anakanak mereka. Sementara itu suasana di rumah mempunyai hubungan yang kuat dengan pencapaian dalam bahasa.80). Menurut Lareau (1987. Boocock (1980).

menggariskan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar di sekolah. xxv . Faktor tersebut adalah saling berkait dan boleh dibahagikan kepada tiga komponen iaitu masyarakat. mendapati bahawa taraf sosio ekonomi dan kemampuan boleh dipengaruhi pencapaian melalui beberapa cara seperti galakan ibu bapa. rakan sebaya dan guru. Sewell dan Hausser (1976). Kajian-kajian terhadap pembolehubah yang telah dijangkakan seperti minat. mendapati bahawa setengah daripada perbezaan dalam pencapaian pelajaran adalah berpunca daripada faktor latar belakang keluarga. dalam usahanya mengkaji semula beberapa penyelidikan di Amerika. Fedigan dan Gary (1978). Ulasan karya penting kepada pengkaji bagi memudahkan pengkaji membuat kajian seterusnya terutama dalam membentuk metodologi kajian. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa yang telah diutarakan oleh pengkaji terdahulu menimbulkan beberapa persoalan kajian.Jenck (1972). 2.6 KESIMPULAN Perbincangan bab ini telah menyentuh faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik murid dalam mata pelajaran Jawi. sekolah dan pelajar. Kajian ini menunjukkan bahawa 75 peratus daripada perbezaan dalam pencapaian pelajaran sekolah tinggi adalah berpunca daripada perkara-perkara tersebut.

Mengikut Majid Konting ( 1992 ) kajian xxvi . Penggabungan kedua-dua kaedah ini perlu bagi menghasilkan kajian yang lebih mendalam.2 REKABENTUK PENYELIDIKAN Metod penyelidikan ini bercorak kajian kes iaitu kajian kes ke atas murid-murid Tahun Lima di Sekolah Kebangsaan Darau.BAB 3 METODOLOGI PENYELIDIKAN 3. sampel kajian.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini. bersistematik dan laporan yang lebih menyeluruh. Kaedah utama kajian adalah bercorak kualitatif di samping kaedah kuantitatif. instrumen kajian. prosedur pengumpulan data dan analisis data. 3. penyelidik akan cuba menerangkan mengenai kaedah dan tatacara kajian iaitu rekabentuk penyelidikan.

kes adalah penyelidikan yang dilakukan secara intensif oleh penyelidik ke atas satu unit kecil sosial seperti individu. ( Majid Konting : 1990 ). temubual dan pemerhatian secara langsung. kajian kes dapat menjelaskan perkara-perkara yang terselindung dari sudut pandangan responden dan pengumpulan data melalui kaedah ini mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. satu kelas. satu sekolah atau satu masyarakat. Kajian secara mendalam akan cuba dilakukan untuk mengesan persoalan tersebut melalui instrument soal selidik. satu keluarga.3 POPULASI DAN SAMPEL KAJIAN Populasi merupakan satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran yang tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek. Persampelan merupakan strategi penyelidikan bilamana penyelidik boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu populasi daripada sebahagian individu yang menganggotai populasi tersebut. Populasi kajian ini terdiri daripada murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. Sebahagian individu yang diambil melalui xxvii . Sekolah Kebangsaan Darau merupakan sekolah gred A luar bandar. satu kampung. sesi persekolahan 2007 berjumlah 68 orang . Dalam kajian kes yang akan dijalankan oleh penyelidik. 3. Kajian tersebut termasuk menyelidiki pelbagai aspek pembolehubah yang terlibat dari segi sejarah dan perkembangan subjek. Penekanan kajian kes adalah kepada pemahaman mengenai persoalan mengapa individu atau unit sosial seperti keadaan sekarang dan bagaimana perubahan tingkahlaku pada individu atau unit sosial tersebut berlaku disebabkan oleh pembolehubah berkaitan. Mengikut Anderson ( 1990 ). fokus kajian adalah untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.

kehendak dan sebagainya. satu set soal selidik digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan respon dan maklumat yang berkaitan.1 Instrumen kajian ini mengandungi empat bahagian iaitu :- xxviii . Ia biasa digunakan untuk mendapatkan maklumat berkenaan fakta-fakta. ( Majid Konting :1990 ) Pemilihan sampel dalam kajian ini dibuat dengan menggunakan persampelan rawak. Soal selidik dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerakbalas subjek terhadap rangsangan soalan yang diberi. Borang soal selidik murid menjurus kepada penguasaan murid menguasai Jawi. penyelidik telah memilih seramai 60 orang murid. Untuk mencapai objektif kajian. perasaan. Taburan mengikut jantina juga seimbang. Dalam konteks kajian ini. soal selidik adalah kaedah pengumpulan data yang kerap digunakan apabila melibatkan responden yang ramai.4 INSTRUMEN KAJIAN Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui soal selidik dan temubual. minat murid mempelajari pelajaran Jawi. 3.4. Menurut Sekaran (1992). iaitu 30 orang murid lelaki dan 30 orang murid perempuan. kepercayaan.persampelan bagi mewakili sesuatu populasi yang dikaji dinamakan sampel. 3. kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran yang menggalakkan mereka menguasai ejaan Jawi.

Bahagian ini mengandungi 8 soalan yang bermula item 1 hingga 8.4. Bahagian ini mengandungi 7 soalan yang bermula dari item 1 hingga 7. Soalan juga berkaitan dengan peranan ibu bapa dalam meningkatkan penguasaan Jawi. Soalan-soalan di dalam bahagian ini terdiri daripada pandangan murid tentang minat mereka terhadap mata pelajaran Jawi.2 Item. 3. Bahagian C : Kaedah Pengajaran Guru.Bahagian A : Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi. Soalan-soalan dalam bahagian ini melihat pebagai teknik pengajaran guru dan tahap keberkesanannya dari aspek pandangan murid. Soalan-soalan di dalam bahagian ini mengandungi penguasaan murid dalam membaca ejaan Jawi. Soalan-soalan dalam bahagian ini mengandungi tahap penguasaan murid dalam bacaan al-Quran. Bahagian D : Peranan Ibu Bapa. Terdapat 7 soalan yang bermula dari item 1 hingga7. Bahagian ini mengandungi 10 soalan yang bermula dari item 1 hingga 10.item soal selidik adalah seperti jadual 1 di bawah. Bahagian B : Minat Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Jawi. Pembolehubah Item Jumlah xxix .

populasi yang mempunyai pendidikan yang rendah. Temubual merupakan satu lagi kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam kajianini. populasi yang buta huruf. Darjah kerjasama dari responden adalah tinggi di samping dapat mengelakkan mereka yang tidak berkenaan menjawab soalan yang ditujukan. Mengikut Majid Konting (1990). Penyelidik akan menilai samada tahap penguasaan membaca ejaan Jawi telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran sebagaimana sukatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. temubual merupakan kaedah tertua yang digunakan untuk mengumpulkan maklumat. Temubual sering digunakan terhadap subjek yang gemar ditemubual daripada menjawab soal selidik. sikap. Ia sangat praktikal digunakan untuk mendapatkan maklumat yang tepat daripada populasi yang kecil. menyatakan kaedah temubual mempunyai banyak kelebihan berbanding dengan kaedah lain seperti untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan kepercayaan. Fink & Kosecoff (1985). Dalam kajian ini. Dijkstra & Van der Zouwen (1982). tujuan penyelidik mengadakan temubual dengan muridmurid untuk mengetahui tahap penguasaan membaca ejaan Jawi. populasi yang berumur dan populasi kanak-kanak.Penguasaan Membaca Jawi Minat Pelajar Mempelajari Jawi Kaedah Pengajaran Jawi Peranan Ibu bapa Jumlah 1 hingga 8 1 hingga 10 1 hingga 7 1 hingga 7 8 10 7 7 32 Jadual 1 : Taburan Item Soal Selidik. xxx . motivasi. Murid-murid akan membaca petikan yang diberi. cadangan dan lain-lain perkara yang sukar diperolehi.

temubual amat penting untuk mendapatkan maklumat mengenai kaedah pengajaran guru. Bagi guru. ketahanan ( tahan uji ) dan ketepatan. 3. Kalau kita mengukur sesuatu dengan menggunakan bahan pengukur yang sama berkali-kali dan kita bandingkan adakah hasilnya sama. masalah pengajaran dan peruntukan masa untuk mempelajari mata pelajaran Jawi. tahap penguasaan murid. xxxi . Oller (1979) pula menyatakan bahawa kebolehpercayaan ujian merujuk kepada ketekalan sesuatu ujian dalam menghasilkan keputusan yang sama dalam situasi yang sama tetapi pada masa ujian yang berlainan. Soalan temubual untuk guru dinyatakan dalam lampiran. b. Soalan ini berkaitan dengan konsep kestabilan. Ini berkaitan dengan konsep ketepatan. Kajian rintis penting untuk menentukan item-item dalam set soal selidik tidak disalahfaham di samping untuk menguji kebolehlaksanaannya (feasibility).Temubual juga diadakan kepada dua orang guru Pendidikan Islam dan dua orang guru j-QAF.5 KAJIAN RINTIS Satu kajian rintis (pilot study) sepatutnya dilakukan untuk mempastikan ketekalan dan kebolehpercayaan dalaman (internal reliability) soal selidik yang dibina. Gronland (1987). Menurut Kerlinger (1973) konsep kebolehpercayaan hendaklah boleh menjawab tiga pertanyaan iaitu: a. Adakah hasil yang didapati daripada alat pengukur itu menepati apa yang hendak diukur. menyatakan bahawa kebolehpercayaan merujuk kepada ketekalan sesuatu keputusan peperiksaan.

Kajian tersebut dilakukan pada 05 Oktober 2010 yang melibatkan 10 orang murid Tahun Lima Sekolah Kabangsaan Darau. pengkaji telah membuat pengubahsuaian dalam soalan soal selidik. c. Berapa banyakkah kesilapan pengukuran di dalam alat pengukuran itu. Tempoh masa yang diambil oleh responden dalam menjawab soalan. semakin tidak dipercayai bahan pengukuran atau bahan ujian itu. Temubual juga dilakukan kepada guru-guru yang mengajar murid berkenaan. Hasil daripada kajian rintis tersebut dan juga garis panduan serta nasihat daripada pensyarah penyelia. Bahasa yang digunakan difahami oleh responden.6 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA Sumber data dalam penyelidikan ini dari data primer. d. xxxii . Kenyataan-kenyataan yang kabur yang boleh menimbulkan takrifan yang berlainan kepada responden. Data primer diperolehi daripada maklumbalas responden melalui soal selidik yang diedarkan dan temubual dengan responden. 3. b. penyelidik turut membuat kajian rintis untuk menguji soal selidik. Dalam konteks kajian ini. Tujuan kajian ini ialah untuk mengesan: a. Semakin tinggi jumlah kesilapan.c. Item-item yang sukar difahami dan kurang jelas.

tanpa berbincang dengan rakan-rakan mereka yang lain . Temubual dengan dua orang guru pula adalah untuk mendapatkan maklumat yang perlu akan diadakan pada waktu senggang. analisis data melibatkan penggunaan statistik deskriptif. penyelidik akan menerangkan tujuan kajian dan mengedarkan soalan soal selidik dan seterusnya mengumpulkan jawapan dari semua responden yang terlibat. Teknik analisis yang xxxiii . Bagi menjalankan soal selidik. Nilai „1‟ dan „2‟ bagi setiap jawapan tidak mempunyai apa-apa nilai tertentu tetapi sekadar membezakan di antara kedua-dua jawapan. dimana responden akan dipanggil secara bergilir-gilir untuk menguji penguasaan membaca ejaan Jawi dengan cara membaca petikan yang disediakan. Pada keseluruhannya setiap maklumbalas kepada soalan diberi jawapan „Ya‟ atau „Tidak‟. Bagi data yang diperolehi melalui soal selidik. Temubual dengan responden dilakukan.7 ANALISIS DATA Pengukuran data dapat dibuat dengan menjumlahkan skor bagi jawapan „Ya‟ dan skor bagi jawapan „Tidak‟. Penyelidik sendiri akan menjalankan soal selidik dan akan dibantu oleh dua orang guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam dan dua orang guru j-QAF sekolah berkenaan. 3. Keadaan tersebut perlu bagi memastikan responden menjawab dengan ikhlas. Semua data dalam kajian ini dianalisis secara kualitatif. Responden akan diasingkan daripada murid-murid lain dan dikumpulkan di Pusat Sumber Sekolah (PSS). Penggunaan statistik deskriptif adalah untuk memperolehi data yang dianggap sebagai ringkasan daripada keseluruhan set data.Penyelidik akan membuat kajian lapangan selama dua minggu di sekolah berkenaan.

pengkaji akan mencatatkan butir-butir penting temubual dalam buku rekod catatan. Analisis data adalah dalam lingkungan bahagian masingmasing iaitu pencapaian membaca Jawi. Sumber temubual adalah sumber sokongan penting dalam memberikan maklumat sampingan kepada jawapan-jawapan soalan-soalan soal selidik. Analisis yang digunakan adalah peratus.8 KESIMPULAN Kajian ini akan menggunakan rekabentuk kajian kes kerana ingin mengkaji sejauhmanakah pencapaian murid dalam menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi dipengaruhi oleh faktor minat.digunakan adalah peratus. 3. minat terhadap mata pelajaran Jawi. Fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kajian akan diproses. Kaedah temubual pula. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa. dianalisis dan ditafsirkan. Instrumen kajian adalah soal selidik dan temubual. xxxiv . kaedah pengajaran guru dan faktor persekitaran yang mempengaruhi pencapaian Jawi.

xxxv . b.BAB 4 ANALISIS DATA 4. Sukatan Pelajaran Jawi dengan minat pelajar mempelajari Jawi.1 PENGENALAN Bab ini akan membincangkan hasil dapatan kajian daripada soal selidik dan temubual oleh pengkaji. Tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima. Analisis kajian dalam bab ini meliputi latarbelakang responden dan beberapa aspek bagi menjawab persoalan kajian yang dikemukakan dalam bab 1 seperti berikut : a.

d.c. 4. Kedudukan Kekerapan Peratus (%) xxxvi . Kaedah pengajaran guru terhadap minat dan pencapaian dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.1 LATAR BELAKANG RESPONDEN Berikut adalah demografi berhubung dengan sampel yang telah diperolehi.2 HASIL KAJIAN 4. Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Kekerapan Peratus (%) 30 30 60 50 50 100 Jadual 2: Demografi Sampel Berasaskan Jantina Lelaki Perempuan Rajah 1 Jadual menunjukkan bahawa taburan sampel dari segi jantina adalah seimbang antara murid lelaki dengan murid perempuan.2. Peranan ibu bapa terhadap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi.

Bandar Luar bandar 0 60 0 100 Jadual 3 : Taburan Responden Mengikut Tempat Tinggal Bandar Luar Bandar Rajah 2 Jadual menunjukkan seramai 60 orang murid (100%) tinggal di luar bandar.6 100 Jadual 4 : Taburan Responden Mengikut Pekerjaan Ibu Bapa Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain xxxvii .7 25 41.7 16. Jenis Pekerjaan Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain Jumlah Kekerapan 10 15 25 10 60 Peratus (%) 16.

3%) yang xxxviii . 15 responden (25%) ibu bapanya bekerja di sektor swasta.Rajah 3 Jadual 4 menunjukkan bidang pekerjaan ibu bapa responden yang terdiri daripada 10 responden (16.3 33.3 53. 25 responden (41.6%) lain-lain pekerjaan.4 100 Jadual 5 : Demografi Berdasarkan Sosial Keluarga Kurang RM 500 RM500RM1000 Lebih RM 1000 Rajah 4 Jadual 5 menunjukkan 8 orang murid (13. Jumlah Pendapatan Kurang RM500 RM 500-RM 1000 Lebih RM 1000 Jumlah Kekerapan 8 32 20 60 Peratus (%) 13.3%) yang mempunyai ibu bapa yang berpendapatan kurang RM 500 sebulan.7%) yang ibu bapanya bekerja kerajaan.7%) ibu bapanya bekerja sendiri dan 10 (16. manakala 32 orang murid (53.

Tahap Pendidikan Tidak bersekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah Jumlah Kekerapan Peratus( %) 2 18 30 10 60 3.3 30 50 16.mempunyai ibu bapa yang berpendapatan antara RM 500 hingga RM 1000 sebulan dan seramai 20 orang murid (33.7 100 Jadual 6 : Taburan Responden Terhadap Tahap Pendidikan Ibu Bapa Tidak Bersekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah Rajah 5 xxxix .4%) ibu bapa mereka berpendapatan lebih RM 1000 sebulan.

3 DAPATAN KAJIAN 4. ibu bapa yang tamat sekolah rendah seramai 18 orang (30%).Jadual 6 menunjukkan taburan sampel berdasarkan tahap pendidikan ibu bapa dimana didapati golongan ibu bapa yang tidak bersekolah ada 2 orang (3.3%). Golongan ibu bapa yang tamat sekolah menengah seramai 30 orang (50%) manakala ibu bapa yang berkelulusan diploma atau ijazah seramai 10 orang (16.3. Bil Keterangan Item Peratus (%) Ya Tidak 0 0 25 1 2 3 Saya mengingati semua huruf Jawi Saya dapat membaca sukukata terbuka dengan lancar Saya dapat membaca suku kata tertutup dengan lancar 100 100 75 Jadual 7 : Penguasaan Membaca Ejaan Jawi xl .7%) 4.1 Penguasaan Ejaan Jawi Soalan soal selidik yang telah diberikan kepada responden adalah bertujuan untuk melihat tahap penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi di kalangan murid Tahun Lima.

75% murid menyatakan mereka dapat membaca suku kata tertutup dan perkataan berimbuhan dengan lancar.3 66.7 Jadual 8 Penguasaan Membaca Ejaan Jawi xli . Bagi keterangan item nombor 3 dan 4. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 25 4 Saya dapat membaca perkataan berimbuhan dengan lancar 75 5 6 Saya dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar Saya berpuashati dengan kebolehan dan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi 66.3 33.7 33. manakala 25% murid tidak dapat membaca suku kata tertutup dan perkataan berimbuhan dengan lancar.100% 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 Tidak Ya Rajah 6 Berdasarkan Jadual 7 100% murid menyatakan bahawa mereka mengingati semua huruf Jawi dan dapat membaca suku kata terbuka dengan lancar.

100% 50% 0% 4 5 6 Tidak Ya Rajah 7 Dapatan soal selidik bagi soalan nombor 5. menunjukkan 66.7% pula tidak berpuashati dengan pencapaian mereka.3% pula tidak dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar.3 % murid menyatakan bahawa mereka berpuashati dengan kebolehan dan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi. manakala 66. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 0 7 Saya yakin dapat meningkatkan pencapaian dalam 100 bacaan ejaan jawi 8 Masa yang diperuntukkan mata pelajaran Jawi 25 75 mencukupi Jadual 9 Penguasaan Membaca Ejaan Jawi xlii . Hanya 33.7% murid dapat membaca ejaan Jawi dengan lancar manakala 33.

Ini menunjukkan mereka mempunyai kesungguhan untuk memperbaiki prestasi penguasaan mereka dalam mata pelajaran Jawi. Kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. 25% mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan adalah mencukupi manakala 75% mengatakan masa untuk mata pelajaran Jawi perlu ditambah. suku kata tertutup. sederhana atau tinggi. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. suku kata tertutup. pengkaji juga menemubual murid untuk mengetahui tahap penguasaan membaca ejaan Jawi. responden diberi petikan dalam ejaan Jawi untuk dinilai tahap penguasaan mereka membaca sama ada berada pada tahap penguasaan yang rendah. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. Dalam temubual tersebut. Bagi soalan yang berkaitan masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Jawi.150 100 50 0 7 8 Tidak Ya Rajah 8 Semua murid yakin akan dapat meningkatkan penguasaan dalam membaca ejaan Jawi. Selain soal selidik. xliii .

2 Tahap Penguasaan Kemahiran Bacaan Jawi Tinggi Sederhana Rendah Rajah 9 Rajah 9 menunjukkan tahap penguasaan kemahiran bacaan Jawi murid Tahun Lima. Bil Keterangan Item Peratus Ya 1 2 Saya meminati mata pelajaran Jawi Saya lebih berminat dengan mata pelajaran Jawi berbanding mata pelajaran lain 41. tahap penguasaan sederhana 30% manakala 25% bagi tahap penguasaan yang rendah.3.3 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Jadual di bawah menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi di kalangan murid-murid Tahun Lima.3 90 xliv .7 10 Tidak 58.3. 4. 4.Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah pula sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah di mana muridmurid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. Murid yang menguasai tahap penguasaan yang tinggi sebanyak 45%.

7 53.7 100 Mata pelajaran lain juga menyerapkan penulisan dan 0 pembacaan Jawi Jadual 11 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi xlv .3 Jadual 10 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 100 50 0 1 2 3 Tidak Ya Rajah 10 Berdasarkan jadual 10.Soal selidik menunjukkan 46.3 66.3% murid tidak meminatinya. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 1 2 3 Saya mengulangkaji mata pelajaran Jawi di rumah Saya selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi 16. Hanya 10% murid lebih meminati mata pelajaran Jawi berbanding dengan mata pelajaran lain.3% mengatakan sebaliknya. didapati 41.7% murid meminati mata pelajaran Jawi.7% menyatakan mata pelajaran Jawi amat berguna kepada kehidupan seharian manakala 53.7 83.3 Mata Pelajaran Jawi amat berguna dalam kehidupan seharian 46. manakala 58.3 33.

hanya 33. Bil Keterangan Item Peratus Ya Tidak 41.3 0 41.7 Jadual 12 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi xlvi .7% mengatakan mereka mengulangkaji mata pelajaran Jawi di rumah manakala 83.7 1 2 Mata pelajaran Jawi amat membosankan Mata pelajaran Jawi membuatkan saya takut dan tidak selesa 58.7 41.3% mengatakan mereka selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi manakala 66.3 58.3 3 4 Minat terhadap mata pelajaran Jawi didorong oleh guru Saya belajar mata pelajaran Jawi kerana terpaksa bukan kerana minat 100 58. 100% murid mengatakan mata pelajaran lain tidak menyerapkan penulisan dan pembacaan ejaan Jawi kecuali Pendidikan Agama Islam yang bertulisan dengan ejaan Jawi. 16. Bagi item nombor 2.Bagi soalan nombor 3.7% pula mengatakan mereka tidak membaca petikan dalam ejaan Jawi kecuali semasa belajar mata pelajaran Jawi dan Pendidikan Islam.100 50 0 1 2 3 Tidak Ya Rajah 11 Bagi item nombor 1.3% mengatakan mereka tidak mengulangkajinya.

4. Sebanyak 41.0 1 Guru mempunyai kesungguhan mengajar 91.7 dalam mata pelajaran Jawi 8.3% mengatakan bahawa mereka belajar mata pelajaran Jawi kerana terpaksa bukan kerana minat.3 2 Guru mempelbagaikan kaedah pengajaran 50 40 10 xlvii .3. mata pelajaran Jawi amat membosankan dan membuat mereka takut dan tidak selesa bagi 58. Bagi 41. Bil Soalan Setuju Kurang setuju Tidak setuju 0. Pengkaji telah memberi soal selidik kepada murid untuk mengetahui dan menilai kaedah pengajaran guru dari kacamata mereka. 100% murid menyatakan minat terhadap mata pelajaran Jawi didorong oleh guru.3% murid. Bagi soalan nombor 3.4 Kaedah Pengajaran Guru.100% 50% 0% 1 2 3 4 Tidak Ya Rajah 12 Merujuk Jadual 12. Berdasarkan soal selidik yang telah dikemukakan 58.7% murid lagi. mata pelajaran Jawi tidak membosankan dan membuat mereka tidak selesa.7% murid pula mengatakan mereka mempelajari mata pelajaran Jawi bukan kerana terpaksa tetapi berminat.

100 50 0 1 2 3 4 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Rajah 13 Berdasarkan jadual 13.3% adalah sederhana. 91. Kaedah pengajaran guru semasa mengajar mata pelajaran Jawi adalah baik bagi 91.3% mengatakan guru selalu menggunakan kaedah yang menyeronokkan. Bagi 63. 100% murid mengatakan “kurang setuju” apabila ditanya mengenai guru menggunakan bahan Bantu mengajar semasa mengajar.7% mengatakan tidak setuju.3% mengatakan sederhana..7 menyeronokkan dalam pengajaran Jawi Jadual 13 Kaedah Pengajaran Guru. Bagi soalan nombor 3.7 % murid menyatakan bahawa guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar mata pelajaran Jawi manakala 8. Bagi soalan nombor 2 iaitu guru sering mempelbagaikan kaedah pengajaran.7% murid dan 8.3% mengatakan kadang-kadang dan 0% “tidak”.0 6. Dari segi pandangan murid terhadap pengajaran guru sama ada jelas atau tidak. 40% mengatakan “kurang setuju” dan 10% mengatakan “tidak setuju”.3 30. 66. Dari segi xlviii . 50% mengatakan “setuju”.3 Guru menggunakan bahan Bantu 0 100 0 mengajar semasa mengajar 4 Guru menggunakan kaedah yang 63. 30% mengatakan kurang setuju dan 6. Respon tentang guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan dalam pengajaran Jawi adalah berbeza di kalangan murid.7% murid mengatakan jelas dan 33.

30% berada dalam tingkat kefahaman sederhana dan 6.tingkat kefahaman murid daripada pengajaran guru. 66. Bil 1 Soalan Guru sering kali memberi kerja rumah mata pelajaran Jawi Ya 100 Tidak 0 2 Guru sentiasa menyemak dan memeriksa buku latihan Jawi saya 100 0 3 Guru menyuruh saya membuat pembetulan bagi ejaan yang salah 100 0 Jadual 14 Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah 100% 50% 0% 1 2 3 Tidak Ya Rajah 14 xlix .7% tidak memahami pengajaran guru.3% murid memahami keseluruhan pengajaran guru.

7 Jadual 15 Kebolehan Membaca al-Quran 100% 0% 1 2 Tidak Ya Rajah 15 Berdasarkan jadual 15.5 Peranan Ibu Bapa Pengkaji telah mengemukakan soal selidik untuk mengetahui kebolehan membaca alQuran dan peranan ibu bapa dalam menggalakkan anak-anak mereka menguasai ejaan Jawi.7% belajar al-Quran dengan guru al-Quran.3.6% dengan datuk atau nenek manakala selebihnya iaitu 66. 21. l . Bil 1 2 Soalan Saya boleh membaca al-Quran dengan baik Saya telah khatam al-Quran Ya 45 13. Bagi soalan nombor 3. 11.7% murid belum khatam al-Quran.3 % murid telah khatam al-Quran manakala 52 orang iaitu 86. 100% murid bersetuju. Dari segi guru menyuruh membuat pembetulan bagi ejaan yang salah. 4. Bagi soalan nombor 2. 45% murid boleh membaca al-Quran dengan baik manakala 55% mengatakan tidak. 8 orang iaitu 13. 100% bersetuju dengan pandangan sedemikian.3 Tidak 55 86.7% mengatakan mereka belajar al-Quran dengan ibu bapa.Bagi soalan nombor 1 dan 2 iaitu guru seringkali memberi kerja rumah dan sentiasa menyemak serta memeriksa buku latihan Jawi.

Bagi 50% murid. 21. 2 Ibu bapa mengajar saya membaca ejaan Jawi di rumah.7 50 membaca ejaan Jawi di rumah.7% murid mengatakan ibu bapa menggalakkan mereka membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah.3 16.Bil Soalan Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju 33. mereka mengatakan kurang setuju ibu bapa menggalakkan membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah. hanya 11. 16. Bil Soalan Ya Tidak li . Jadual 16 Galakan Membaca Ejaan Jawi 100% 50% 0% 1 2 3 Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Rajah 16 Berdasarkan Jadual 16.6 66.3 1 Ibu bapa menggalakkan saya 16. Bagi soalan nombor 3.7% mengatakan tidak.7 50 33.3% murid pula mengatakan ibu bapa tidak menggalakkan membaca dan mengajar membaca ejaan Jawi di rumah.6% mengatakan kurang setuju dan 66. Bagi 33.3 tentang ejaan Jawi.7 21. 3 Saya bertanya kepada ibu bapa 11.7% murid bertanya kepada ibu bapa tentang ejaan Jawi.

Bagi soalan nombor 2 iaitu semua ahli keluarga mereka boleh membaca ejaan Jawi dipersetujui oleh 58. manakala 16.7 41. penggunaan bahan bantu mengajar digunakan bukan pada setiap masa pengajaran tetapi mengikut keperluan dan kesesuaian tajuk. Seterusnya kadang-kadang guru juga menggunakan lii .3. Namun begitu. 4. Kedua-dua guru menyatakan mereka mengunakan bahan bantu mengajar dalam pengajaran. 83.3 58.3% murid mengatakan ibu bapa mereka pandai membaca ejaan Jawi.7% mengatakan tidak. Guru juga mempelbagaikan kaedah pengajaran bagi menarik minat murid mengikuti mata pelajaran Jawi.7 % pula mengatakan ibu bapa mereka tidak pandai membaca ejaan Jawi.1 2 Ibu bapa saya pandai membaca ejaan Jawi Semua ahli keluarga saya boleh membaca ejaan Jawi 83.7 Jadual 17: Kebolehan Membaca Ejaan Jawi 100 0 1 2 Tidak Ya Rajah 17 Bagi soalan nombor 1.6 Temubual Dengan Guru Pengkaji telah menembual dua orang guru Pendidikan Islam dan dua orang guru jQAF yang mengajar Tahun Lima. Guru Pendidikan Islam pertama telah berkhidmat selama 12 tahun dan guru kedua selama 14 tahun.3 16.3% dan 41.

pertandingan mengeja perkataan dalam ejaan Jawi dan pertandingan membaca petikan dalam ejaan Jawi.4 KESIMPULAN liii . Murid juga menghadapi masalah untuk membatankan suku kata terbuka dan suku kata tertutup kerana ada beberapa perkataan yang tidak boleh disamakan dengan sistem ejaan Rumi. Panitia Pendidikan Islam dan j-QAF telah mengadakan beberapa aktiviti untuk memantapkan penguasaan Jawi di kalangan murid. Guru menyatakan mereka mempunyai tahap penguasaan yang baik dalam sistem ejaan Jawi baru. Masa untuk mata pelajaran Jawi tidak mencukupi dan perlu ditambah. Secara keseluruhannya guru kurang berpuashati dengan pencapaian muridmurid dalam membaca ejaan Jawi tetapi ada murid yang menunjukkan penguasaan yang baik dalam membaca ejaan Jawi.bahan pengukuhan seperti akhbar iaitu sisipan jawi Utusan Malaysia dan buku-buku cerita tulisan Jawi untuk memantapkan penguasaan Jawi di kalangan murid. Guru mengatakan bahawa masa yang diperuntukkan untuk mengajar mata pelajaran Jawi adalah tidak mencukupi. Ada murid yang berada pada tahap sederhana tetapi menunjukkan peningkatan dalam membaca ejaan Jawi. Namun begitu ada pelajar yang terlalu lemah dan memerlukan pemulihan dalam membaca ejaan Jawi. Guru juga mengakui bahawa mereka pernah mengikuti kursus sistem ejaan Jawi baru yang dianjurkan oleh Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Terengganu dan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Antaranya ialah pertandingan tulisan cantik Jawi. Masalah yang dihadapi dalam pengajaran Jawi ialah kekangan masa. Selain itu ditampalkan artikel dalam tulisan Jawi di papan kenyataan. 4.

merumus dan mencadangkan hasil daripada maklumat dan data yang telah diperolehi dari responden.1 PENDAHULUAN Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam kajian bagi membincang. Kaedah pengajaran guru amat penting dalam membentuk minat dan penguasaan murid dalam kemahiran membaca ejaan Jawi. Begitu juga peranan ibu bapa boleh meningkatkan penguasaan murid dalam membaca ejaan Jawi. Di akhir bab ini juga akan mengemukakan beberapa cadangan bagi penyelidikan selanjutnya yang boleh dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain pada masa hadapan. PERBINCANGAN DAN CADANGAN 5. BAB 5 RUMUSAN.2 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN liv .Kajian ini menunjukkan bahawa murid Tahun Lima boleh menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi pada peringkat tinggi. 5. Kajian mendapati murid yang dapat membaca al-Quran dengan baik akan dapat menguasai kemahiran membaca ejaan Jawi dengan baik. sederhana dan rendah.

sukukata tertutup.7% yang lv .1 Tahap Penguasaan Kemahiran Membaca Ejaan Jawi Kajian ini menunjukkan semua murid dapat mengingati kesemua 36 huruf Jawi dan dapat membaca sukukata terbuka dengan lancar. Namun begitu semua murid mempuyai keyakinan akan dapat mempertingkatkan pencapaian dalam bacaan ejaan Jawi. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah pula sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan jawi yang lemah di mana muridmurid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi sukukata terbuka sahaja. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan Jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi sukukata terbuka. Dapatan kajian hasil dari temubual dengan responden menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi sukukata terbuka. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman. 5.2 Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi Kajian ini memperlihatkan minat adalah faktor pelonjak penting ke arah peningkatan pencapaian dalam mata pelajaran Jawi.2. perkataan berimbuhan dan kata pinjaman.5. begitu juga dengan keyakinan dan kebolehan terhadap mata pelajaran tersebut.2. Dapatan menunjukkan sebanyak 41. Mereka perlu memperuntukkan lebih banyak masa untuk membaca ejaan Jawi. sukukata tertutup.

5. Juliah Long (1975) dan Hamid Awang (1975) dimana terdapat hubungan yang positif di antara sikap murid dengan pencapaian mereka dalam sesuatu mata pelajaran.3 Kaedah Pengajaran Guru Peranan guru dalam membimbing murid-murid dan memberi kefahaman terhadap sesuatu mata pelajaran memang tidak dapat dinafikan lagi. Dapatan juga menunjukkan sebanyak 58. Faktor minat dilahirkan melalui sikap murid terhadap mata pelajaran tersebut.3% murid. Mereka selalu membaca petikan dalam ejaan Jawi dan menganggap mata pelajaran Jawi berguna dalam kehidupan seharian dan sebagai satu kelebihan yang dimiliki dari khazanah bangsa Melayu sejak turun temurun. Bagi yang berminat mempelajari. guru merupakan faktor pendorong yang penting. Kurang berminat terhadap mata pelajaran Jawi sudah pasti menjejaskan prestasi dalam mata pelajaran tersebut dan mata pelajaran Pendidikan Islam.2. Dapatan kajian ini menyokong dapat kajian yang telah dijalankan oleh Mohammed Rashed Al-Shorgi (1987). Kajian Abu Zahari (1987) menjelaskan minat pelajar terhadap sesuatu mata pelajaran amat mempengaruhi pencapaian mereka dalam mata pelajaran tersebut.memang benar-benar berminat terhadap mata pelajaran Jawi. Shumway (1980) melaporkan bahawa guru berpotensi dalam mempengaruhi sikap masa akan datang pelajar. Mata pelajaran Jawi amat membosankan dan membuatkan mereka berasa takut dan tidak selesa bagi 58.3% tidak meminati mata pelajaran Jawi. Combs (1965) menegaskan bahawa guru yang baik mempunyai pengetahuan lvi .

kaedah pengajaran guru memainkan peranan penting sebagai satu media penyampaian kepada para pelajar. Kajian juga mendapati ibu bapa tidak memainkan peranan aktif dalam menggalakkan anak-anak menguasai kemahiran ejaan Jawi. 5.2.4 Peranan Ibu Bapa Berdasarkan soal selidik. hanya 13.yang kukuh dalam bidangnya. Klasek (1972) menjelaskan pengajaran guru yang sistematik ialah guru yang dapat menggabungkan media dan bahan-bahan dalam pengajarannya. Bagi 63. Dalam konteks ini. kata pinjaman dan kata berimbuhan dengan lancar. 45% murid boleh membaca al-Quran dengan baik cuma belum khatam al-Quran. Namun begitu.3% murid bersetuju bahawa guru menggunakan kaedah yang menyeronokkan dalam pengajaran Jawi.3% murid telah khatam al-Quran. Charles B. Kajian ini juga mendapati guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan menggunakan bahan bantu mengajar. Guru juga sentiasa memberi kerja rumah mata pelajaran Jawi dan menyemak buku latihan murid. suku kata tertutup. Ibu bapa kurang memberi penekanan kepada mata pelajaran Jawi berkemungkinan kerana mata pelajaran Jawi tidak termasuk dalam mata pelajaran lvii . Ia dapat menyampaikan pengajaran secara berkesan dan dapat menyesuaikan diri dengan pengetahuan baru. Kajian ini mendapati guru mempunyai kesungguhan dalam mengajar dan telah membuat persediaan rapi sebelum mengajar. Kaedah pengajaran guru merupakan daya penarik utama murid meminati mata pelajaran Jawi. Murid yang boleh membaca al-Quran dengan baik akan juga boleh membaca ejaan Jawi dengan baik iaitu dapat membaca suku kata terbuka.

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah. Ibu bapa juga tidak membeli bahan-bahan bacaan dalam ejaan Jawi seperti akhbar dan buku untuk menambahbaikan penguasaan ejaan Jawi anak-anak mereka.

5.3

RUMUSAN HASIL KAJIAN

Hasil kajian mendapati pencapaian murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau telah mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kajian menunjukkan 45% murid berada pada tahap penguasaan yang tinggi iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lancar merangkumi perkataan yang mengandungi suku kata terbuka, suku kata tertutup, perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan jawi yang sederhana sebanyak 30% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang kurang lancar tetapi mereka boleh membaca perkataan-perkataan yang mengandungi suku kata terbuka, suku kata tertutup, perkataan berimbuhan dan perkataan pinjaman. Murid yang menunjukkan tahap penguasaan bacaan ejaan Jawi yang rendah sebanyak 25% iaitu kebolehan membaca ejaan Jawi yang lemah dimana murid-murid hanya boleh membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka sahaja. Dapatan kajian juga, menunjukkan murid yang menunjukkan minat terhadap mata pelajaran Jawi akan dapat menguasai bacaan ejaan Jawi dengan baik iaitu berada pada tahap yang tinggi. Murid yang tidak menunjukkan minat terhadap mata

lviii

pelajaran Jawi tetapi dapat menguasai bacaan ejaan Jawi yang sederhana didorong oleh faktor lain seperti kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa. Dapatan daripada pemerhatian pengajaran guru dan temubual dengan murid dan soal selidik, faktor kaedah pengajaran guru amat penting dalam membentuk minat dan penguasaan kefahaman murid terhadap mata pelajaran Jawi. Jelasnya kaedah pengajaran guru merupakan daya gerak penting bagi menjadikan mata pelajaran tersebut diberi perhatian oleh murid. Peranan ibu bapa juga penting dalam meningkatkan penguasaan murid dalam ejaan Jawi. Ibu bapa yang menggalakkan anak-anak mereka dengan cara mengajar ejaan Jawi di rumah akan meningkatkan pencapaian anak-anak mereka dalam mata pelajaran Jawi. Pelajar yang dapat membaca al-Quran dengan baik akan dapat menguasai ejaan Jawi dengan baik. Keadaan ini kerana ejaan Jawi adalah sebahagian daripada aksara Arab cuma ditambah beberapa huruf sesuai dengan perkataan-perkataan di dalam Bahasa Melayu. Kajian juga mendapati masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran Jawi tidak mencukupi. Ini diakui sendiri oleh murid-murid dan guru . Pusat Perkembangan Kurikulum disarankan menambah jumlah masa bagi mata pelajaran Jawi.

5.4

IMPLIKASI DAPATAN KAJIAN

Persoalan minat murid terhadap mata pelajaran Jawi perlu diberi perhatian. Ibu bapa dan guru dipertanggungjawabkan dalam memupuk sikap pelajar terhadap mata pelajara Jawi supaya murid meminati mata pelajaran ini. Dalam konteks ini, peranan

lix

guru amat penting. Guru seharusnya sentiasa memberi motivasi kepada murid tentang kepentingan mata pelajaran Jawi. Pengajaran guru harus mudah dan tidak menyebabkan murid merasa sukar dan keliru. Sebagai seorang guru, mereka seharusnya sentiasa mencari strategi bagi meningkatkan lagi minat dan prestasi murid mereka. Kaedah pengajaran guru amat penting dalam menentukan kefahaman murid atau menyebabkan kegagalan guru untuk mencapai objektif-objektif pengajarannya dan yang lebih penting akan mempengaruhi minat serta prestasi pencapaian murid dalam mata pelajaran ini. Adalah dicadangkan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar seperti alat pandang dengar, carta dan gambar dapat meningkatkan lagi kefahaman murid. Pembelajaran secara koperatif dengan membentuk kumpulan-kumpulan pembelajaran amat penting bagi meningkatkan kefahaman murid. Dicadangkan pembentukan kumpulan perbincangan berdasarkan gabungan murid yang lemah dengan murid yang lebih kehadapan dalam mata pelajaran ini. Panitia mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru j-QAF boleh memainkan peranan penting dalam melaksanakanan aktiviti sokongan. Pihak panitia boleh menganjurkan kuiz antara kelas atau kuiz bercorak umum yang dilekatkan di papan kenyataan sekolah atau di pusat sumber sekolah. Aktiviti kuiz ini dapat menanam minat murid untuk lebih menguasai ejaan Jawi. Pihak panitia juga boleh mengadakan “Sudut Jawi” di papan kenyataan sekolah untuk mewujudkan lebih banyak bahan bacaan dalam ejaan Jawi. Panitia juga boleh bekerjasama dengan pusat sumber untuk membanyakkan dan mempelbagaikan bahan bacaan dalam ejaan Jawi.

5.5

CADANGAN KAJIAN LANJUTAN

lx

5.5. kajian ini bertujuan untuk meninjau tahap kebolehan membaca ejaan Jawi dalam kalangan murid-murid Tahun Lima Sekolah Kebangsaan Darau. 5. 5. 5. Kajian juga boleh dilakukan dalam konteks perbandingan pencapaian murid sekolah-sekolah bandar dengan sekolahsekolah luar bandar. Respon dapat dilihat dari aspek kaedah mana yang paling berkesan dari kaca mata murid.6 KESIMPULAN Secara keseluruhan. Besut.5.1 Penyelidikan yang lebih mendalam dan lebih luas adalah dicadangkan yang untuk mengenal pasti faktor-faktor pembolehubah bebas yang lain mempengaruhi minat dan pencapaian murid dalam menguasai ejaan Jawi.3 Kajian yang lebih mendalam juga boleh dijalankan dengan menumpukan kepada perbandingan dua atau lebih kaedah pengajaran guru. 5.5. Kemungkinan dapatan kajian adalah berlainan dari apa yang pengkaji perolehi.2 Kajian ini Cuma dijalankan disebuah sekolah sahaja iaitu Sekolah Kebangsaan Darau. Mengikut sukatan pelajaran murid-murid Tahun Lima dapat lxi . Kajian selanjutnya boleh dijalankan dalam konteks yang lebih luas iaitu semua sekolah dalam satu daerah. Terengganu.4 Kajian lanjutan perlu melibatkan sampel yang lebih besar dan juga yang diambil dari sekolah-sekolah daerah lain untuk memperolehi kesahan yang lebih menyeluruh.5.

Socialogy Of lxii .Tulisan Jawi mempunyai perkaitan yang amat rapat dengan tulisan al-Quran. (1986). Fundamentals of Education Research. Awang Had Salleh. (2003). & Stevenson (1986). Bhd. Memahami Psikologi Pembelajaran. New York: The Falmer Press. Satu set soal selidik dan temubual digunakan untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid. G. Kita mahu melihat tulisan Jawi kembali ke era kegemilangan kerana tulisan Jawi merupakan citra peradaban bangsa Melayu. Anderson. Pulau Pinang. D. KualaLumpur. Pendidikan Islam : Falsafah Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. (1977). Universiti Malaya. Kajian juga melihat faktor-faktor minat. Murid-murid yang dapat membaca al-Quran biasanya dapat membaca ejaan Jawi. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Universiti Sains Malaysia. kaedah pengajaran guru dan peranan ibu bapa terhadap penguasaan ejaan Jawi. Adnan@ Nan Khamis.membaca ejaan Jawi dengan lancar. (1987). Pertalian Antara Sikap Pelajar Terhadap Mata Pelajaran Tertentu dan Pencapaian Dalam Peperiksaan SRP di Sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan. Ahmad Mohd Salleh. Hasil kajian ini dapat dijadikan maklumbalas terutamanya kepada para guru untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid dalam penguasaan kemahiran membaca ejaan Jawi . Tesis Master Of Education. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Kearah Pencapaian Akademik Yang Cemerlang di Kalangan Pelajar Bumiputera Melalui Kauseling Dalam Konteks PencapaianAkademik Pelajar Bumiputera Tanahair. (1990). RUJUKAN Abu Zahari Abu Bakar. Baker. Mother’s Strategies For Children’s School Achievement:Managing The Transition To High School.

(2001). Student Approaches To Learning And Studying. Kuala Lumpur. Olive.ubdbn/news/conferences/ satuja291005/rasional. Noresah bt. Satu Kajian Bacaan Jawi Dari Aspek Persepsi Dan Pencapaian Murid Tahun Lima Sekolah Rendah Serta Permasalahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran. Mohd Najib Ghafar. Meningkatkan Kemahiran Mengenal Pasti Pemboleh Ubah Dalam Soalan berbentuk Penyiasatan Saintifik. Zainal Abidin Safarwan. (1991). Faktor Utama Yang Menyebabkan Pelajar di Tingkatan Menengah Melakukan Kegiatan Ponteng Sekolah. (1981). Sosiologi Pendidikan. (1999).htm lxiii . (1989). (2003). http://www. Diploma Kaunseling. Jurnal Pendidikan Islam 4. AustraliaCouncil For Education Research. Seminar Antarabangsa Tulisan Jawi(SATUJA). Hanapi Saad.Jurnal Pendidikan PKPSM. (2003). Satu Kajian Perbandingan Mengenai Tiga Kaedah Pengajaran Tauhid di Malaysia. R. Wan Rahimah Othman. Pembinaan Dan Analisis Ujian Bilik Darjah. Noorizan Abd Latif & Anisah Abdullah. (2005). Mirani Adnan. (1983). (1987). Vol 9. (1997).Journal of Education Psychology. Surat Pekeliling (JAPIM) 5204/4/4. Guru Efektif Penjana Kecemerlangan. Suzilawati Abdullah. Banks.B. Pelaksanaan Jawi dan al-Quran Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Pendidikan Islam KBSR/KBSM Tahun 2003. (1993). Rallison. Ismail Daros. UKM.Education. Noraishah Ramdzan. Skudai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. UTM. (1995). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Penyeliaan pengajaran Ke Arah Peningkatan ProfesionalismeGuru Pendidikan Islam. Rahimah Ahmad. UKM. Baharom. Kamus Besar Bahasa Melayu Utusan. Satu Kajian Ilmiah Tahap Pencapaian Penulisan Jawi Tahun Enam Di Sebuah Sekolah Setapak. Biggs J. Jurnal kajian Tindakan. Kamus Dewan Edisi Ketiga. The Interest Of Senior School Children in Non-Scientific Subject. Harthron. Latihan Ilmiah.1 Jld 2(4) 3 Januari 2003.

Senario Sang Jawi Yang Malang. Kempen Pembudayaan Tulisan Jawi Yang Berjaya.wikipedia. http://aziziabdullah.Permasalahan Jawi. Tulisan Jawi.terasmelayu.parlien.htm. http://ms. http://www.com/id/sulyh/tul. http://www.org/wiki/Tulisan_Jawi SENARAI PELAJAR SEKOLAH KEBANGSAAN DARAU.my.html. 12 Julai 2007 – 08.2006 04 01 archive. 22000 JERTEH Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA ABDUL HAADI MUTTAQIN BIN ABDUL JALIL AHMAD ZUL IKMAL NORHAFIZU BIN NORHAFIZU MUHAMMAD AIDILL AZIM BIN KODIR MUHAMMAD AIMAN SYAZWAN BIN AHMADI MUHAMMAD AMIR IKHWAN BIN HASAN MUHAMMAD IKHMAL IZZUDDIN BIN YUSRI MUHAMMAD ZUHAIRI BIN ZAKARIA WAN MUHAMMAD AHNAF BIN WAN SAMSUDDIN WAN MUHAMMAD SIDEK BIN WAN ZAMRI WAN MUHAMMAD ZAIDI BIN RAMLI KHUSHAIDA BINTI KHAIRUDIN NAJWA NUR IMAN BINTI HARUN NIK NUR NATASYA AMYRA BINTI RAMLI NOORMIE SHAFIRA BINTI ZUKRI NUR AQILAH BINTI AZIZUL NUR AQILAH BINTI ROMELI NUR ATIKA BINTI AZMI JANTINA L L L L L L L L L L P P P P P P P lxiv .blogspot.22.net/kempen tulisan jawi.gov. Tulisan Jawi.com.anglefire.htm. http://www.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 NUR HAIZA SYAHIRA BINTI HAMZAN NUR MAISARAH BINTI AZEMAN NUR SYAZWANI BINTI ZAHADI NUR ULFAH BAHIRAH BINTI ZULKARNA NURAINA MAISARAH BINTI MOHAMMAD NURTASYAMIN KHALISH BINTI MAT NATA NURUL ANIS AYUNI BINTI SAMSUDIN NURUL ASYIQIN BINTI ROSDE NURUL SHUHADA BINTI RAHMAT SITI NUR AISYAH BINTI AHMAD WAN NUR AYMUNIE BINTI WAN MOHAMMED NOOR WAN NUR HAZIQAH BINTI WAN ABD HALIM WAN NURSYAHADATUL NADWA BINTI WAN LATIF AHMAD NAZREEN BIN AZIZ IMAN ZULHAKIM ADAM BIN CHE HARUN MUHAMMAD ADIB IDHAM BIN MOHD SALLEH MUHAMMAD ALIFF BIN SEMAN MUHAMMAD ANAS ASYRAF BIN ZAMLI MUHAMMAD ARIEZ FIRDAUS BIN MAT ROZI MUHAMMAD AZRIL AREEF BIN MOHD YUSOFF MUHAMMAD FAHMI BIN MOHAMAD MUHAMMAD FATHURRAHMAN BIN ALFIAN MUHAMMAD HAFIZAN BIN WAHAB MUHAMMAD IZIE IKMAL BIN MOHAMAD GHAZALI MUHAMMAD KHAIRUL EKWAN BIN HASMIMI MUHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN ZAKARIA MUHAMMAD QHAIDIR BIN AWANG MUHAMMAD RIDZUAN BIN MAT NOOR MUHAMMAD SABERI MUHAMMAD SHAHRUL AMERI BIN ANUAR MUHAMMAD ZUHDI BIN IMRAN MUHAMMAD LUQMAN BIN ZAHADI MUHAMMAD HAKIM BIN MOHD NOR NOR AZIETA BINTI RAMLI NUR HUDA BINTI MAT NAIN NUR HUSNATULIZZAH BINTI AZMI NUR SYAFIQAH NAJWA BINTI SARIFUDIN NURUL NASUHA BINTI RAMLI NURUL NASYITAH BINTI SULAIMAN SUHAILA BINTI IBRAHIM AINUN MARDHIAH BINTI SANUSI HANIS HAIZA BINTI ZAHARUDIN NOOR SUHADA BINTI JUNAIDI P P P P P P P P P P P P P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P P P P P P P P P P lxv .

Bangsa lxvi .LAMPIRAN B Borang Kaji Selidik Bahagian 1 : Demografi Responden Latar Belakang Pelajar Arahan: Tandakan (x) dalam ruang yang berkaitan 1. Jantina 1. Lelaki 2. Perempuan 2.

4. Lain(Nyatakan) 4. 4. 3.1. 2. Ya 2. Melayu Cina India Iban Lain (Nyatakan) 3. Bandar 2. Tidak lxvii . 4. Pendapatan lebih RM 1000 6. Kerajaan Swasta Bekerja Sendiri Lain-lain 5. Luar Bandar 3. Tidak Berekolah Tamat Sekolah Rendah Tamat Sekolah Menengah Diploma/Ijazah 7. Tahap Pendidikan Ibu Bapa 1. Penguasaan membaca Jawi 1. Pendapatan RM 500-1000 3. 2. 2. 5. 3. 3. Sosial Keluarga 1. Pekerjaan Ibu bapa 1. Lokasi Sekolah 1. Pendapatan kurang RM 500 2.

Minat Mempelajari Mata Pelajaran Jawi 1. Kebolehan Membaca al-Quran 1. Kaedah Pengajaran Guru dalam Mata Pelajaran Jawi 1. 3. 4. kesungguhan Mengajar Mempelbagaikan Kaedah Pengajaran Menggunakan Bahan Bantu Mengajar Kaedah Yang Menyeronokkan 11. Galakan Membaca Ejaan Jawi 1. Ibu bapa mengajar saya membaca ejaan Jawi di rumah 3. tahap Penguasaan bacaan Jawi 1. 2. Guru Memeriksa dan Menyemak Buku Latihan Jawi 3. Boleh Khatam al-Quran 13. Tidak 10. penyemakan Buku Latihan dan Membuat Pembetulan jawi 1. Guru Menyuruh membuat Pembetulan 12. Boleh Membaca al-Quran dengan baik 2. Ibu bapa Menggalakkan saya membaca Jawi di rumah 2. Pandangan Murid Terhadap Kerja Rumah. Ya 2. Saya bertanya kepada ibu bapa tentang ejaan Jawi lxviii . Guru Seringkali memberi Kerja Rumah 2. Peringkat Sederhana 3 Peringkat Tinggi 9.8. Peringkat Rendah 2.

Ibu bapa saya pandai membaca Jawi 2. Kebolehan Membaca Ejaan Jawi 1. Semua ahli keluarga saya boleh membaca ejaan Jawi lxix .14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful