GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki. 16. 17. . Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki.14. 15. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Mengemaskini sudut PPDa. Tugas Naib Setiausaha PPDa 1.Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan .

Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. seimbang dan kemaskini. 8. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. J/K Kerja PSS 13.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. 4.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. kakitangan PSS. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. PKG. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. Merancang dan mengurus program PSS 9. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11. 5. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. pengurusan. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. 7. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. guru dan pelajar sekolah. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12. Merancang. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14.

gelanggang dan padang. 6. MSSWP. 4. 10. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. 12. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok.SETIAUSAHA SUKAN 1. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. . 8. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. 11. 2. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. dan MSSM. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. 5. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. masa. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. 7. Menyediakan laporan sukan tahunan. 14. tempat. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. 13.

Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 5. 10. 9. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. 8. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. 7. 3. Memiliki. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. 4. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. 2. 6. .BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1.

Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. 5. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. 2. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. 3. OBJEKTIF 1. 2. Bertanggungjawab ke atas perancangan. sikap dan tabiat belajar pelajar. 5.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. melaksanakan. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. perjalanan dan kemajuan P.Islam. 4. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. 4. 6. mengurus dan melaksanakan matlamat. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. 6. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. . Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. 7. 3. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang.

6. Memastikan keselamatan. 4. . Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 9. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 3.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. 8. Menyediakan jadual pembina soalan. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. Menguruskan percetakan. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 2. 7. 5. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar.

11. 12. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. 15. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa. 17. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. 10. 19. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. 2. 5. 18. 14. 3. masa. 9. 6. 7. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. Menyediakan pelan tindakan tahunan. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. Menetapkan tarikh. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. 8. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. tempat dan agenda mesyuarat panitia.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. 4. 13. . Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. Menyedia Budget PCG. 16..

Menyedia pelan tindakan tahunan.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. Mengemakini stor PJ setiap masa. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. 13. Membuat semakan buku latihan pelajar. masa. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. 8. 10. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. 6. 11. 16. 4. Menetapkan tarikh. 20. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 15. Menaip analisis selepas setiap ujian. 18. 7. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. 2. 12. 19. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. . 17. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 5. 14. 21. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. 3. 9.

2. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 8. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru. Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 3. 7. 14. 6. 9. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. 13. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. 12. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. Menerima laporan pengawas. 10. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. . Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 11. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. 5. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar.

Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. 13. PSS dan kantin. 7. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. 9. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. Kerja-kerja rekod/dokumentasi.BIDANG TUGAS RMT 1. 12. Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. . 14. Memastikan makanan mencukupi . 11. 10. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Memastikan semua pekerja memakai apron. 4. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. PSS dan Kantin 6. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. Membantu merancang takwim sukan dan permainan. 2. 3. 6. 4. Membantu merancang. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim). 5. . Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa.

mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. 4. . Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. 7.SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. 5. tabiat. Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. . Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas. . . 6. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful