GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. .14. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 16. 17. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki. 15.

Tugas Naib Setiausaha PPDa 1. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan . Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3. Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4.Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Mengemaskini sudut PPDa.

Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. Merancang. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. guru dan pelajar sekolah. 4. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12. 3. 7. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Merancang dan mengurus program PSS 9. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11. 5. pengurusan. J/K Kerja PSS 13. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. seimbang dan kemaskini. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. 8.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. kakitangan PSS. PKG. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1.

Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. 14. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. 2.SETIAUSAHA SUKAN 1. masa. 4. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. gelanggang dan padang. 12. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. 10. MSSWP. dan MSSM. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. 6. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. tempat. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. 8. Menyediakan laporan sukan tahunan. 7. . 13. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. 11. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. 5.

6.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. 5. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. . 10. 7. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. Memiliki. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. 2. 8. 3. 9. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. 4. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan.

4. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. Bertanggungjawab ke atas perancangan. 3. . Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. mengurus dan melaksanakan matlamat. 5. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. perjalanan dan kemajuan P. OBJEKTIF 1. 7. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi.Islam. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. 3. 2. 4. 6. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. 6. melaksanakan. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. sikap dan tabiat belajar pelajar. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. 5. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. 2. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan.

Memastikan keselamatan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 6.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. Menguruskan percetakan. 7. . Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 8. 2. 4. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 9. 5. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Menyediakan jadual pembina soalan. 3.

Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. 15.. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. . 9. 7. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. Menyediakan pelan tindakan tahunan. masa. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. 19. 8. tempat dan agenda mesyuarat panitia. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. 11. Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. 17. 2. 4. 16. 18. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. Menyedia Budget PCG. 10. 5. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. 14. 12. Menetapkan tarikh. 6. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. 13. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. 3.

Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. Menetapkan tarikh. 4. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. 14. 17. 10. Menyedia pelan tindakan tahunan. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. . 15. 20. 21. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. Menaip analisis selepas setiap ujian. 5. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. 19. masa.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. 12. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. Membuat semakan buku latihan pelajar. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. 3. Mengemakini stor PJ setiap masa. 18. 2. 8. tempat dan agenda mesyuarat panitia. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. 7. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. 16. 9. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. 13. 11. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 6.

Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. 3. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. 7. 10. 14. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 6. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 9. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. Menerima laporan pengawas. 5. 8. 13. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain. . Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. 2. 11. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. 12.

PSS dan kantin. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. PSS dan Kantin 6. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. Kerja-kerja rekod/dokumentasi. 11. 4. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. . Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. 7. Memastikan makanan mencukupi . 9. Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. 13.BIDANG TUGAS RMT 1. Memastikan semua pekerja memakai apron. 14. 10. 12.

. 4. Membantu merancang takwim sukan dan permainan.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. Membantu merancang. 3. 2. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim). Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. 6. 5.

7. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. . 4. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3. Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. . . Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. 5. 6. tabiat.SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan.mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful