GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki.14. 16. 17. Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. 15. . Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

Mengemaskini sudut PPDa. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan .Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4. Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Tugas Naib Setiausaha PPDa 1. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3.

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. pengurusan. kakitangan PSS. 8. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. Merancang. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. seimbang dan kemaskini. 7. 3. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. 5. PKG. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Merancang dan mengurus program PSS 9. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. 4. J/K Kerja PSS 13. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. guru dan pelajar sekolah.

Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. masa. 11. 4. 7. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. 14. tempat. 13. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. 5. Menyediakan laporan sukan tahunan. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. 8. . Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. dan MSSM. 12. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. 10.SETIAUSAHA SUKAN 1. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. 2. 6. MSSWP. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. gelanggang dan padang.

8. 4. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. 3. . memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. 5. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. 6. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. 7. 2. 10. 9. Memiliki. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan.

6. 4. mengurus dan melaksanakan matlamat. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. 3. 6. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi. melaksanakan. sikap dan tabiat belajar pelajar. perjalanan dan kemajuan P. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. 2. Bertanggungjawab ke atas perancangan. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. 2. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang. 5. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. OBJEKTIF 1. 5. 7. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. 3.Islam. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. . menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. 4.

Memastikan keselamatan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 2. 8. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 7. 5. 4. Menyediakan jadual pembina soalan. . Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Menguruskan percetakan. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 9. 6.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 3.

4. 8. 2. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. .. 17. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa. 5. 6. masa. Menyedia Budget PCG.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. 3. 14. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. 13. 19. 16. 10. Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. Menyediakan pelan tindakan tahunan. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. 9. 12. 18. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. 15. Menetapkan tarikh. 7. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 11.

Menetapkan tarikh. . Menaip analisis selepas setiap ujian. 3. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. 20. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. masa. 13. 6. tempat dan agenda mesyuarat panitia. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. 11. 17. 10. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. 18. 21. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. 4. 16. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 8. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. 19. Menyedia pelan tindakan tahunan. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. 7. Mengemakini stor PJ setiap masa. 9. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. 2. Membuat semakan buku latihan pelajar. 15. 14. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. 5. 12.

Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. 7. 10. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 13. 11. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. 3. Menerima laporan pengawas. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. 2. 6. 9. 12. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 8.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. . 14. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. 5. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling.

Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. 4. 12. 11. kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Kerja-kerja rekod/dokumentasi. Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. PSS dan Kantin 6. Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. 9.BIDANG TUGAS RMT 1. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. 10. 14. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. . 13. PSS dan kantin. 7. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Memastikan makanan mencukupi . Memastikan semua pekerja memakai apron.

3. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim).TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. . Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. 4. Membantu merancang takwim sukan dan permainan. 6. 5. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. Membantu merancang. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. 2.

Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3. Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan. 7. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. . Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan. 4. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. 6. Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas. .SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. . Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. tabiat. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. .mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. 5.mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful