GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

14. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 16. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki. 17. Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. . 15. Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran.

Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan . Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Tugas Naib Setiausaha PPDa 1. Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3.Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4. Mengemaskini sudut PPDa.

kakitangan PSS. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. guru dan pelajar sekolah. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. Merancang. seimbang dan kemaskini. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12. 5. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. 3.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. 4. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. J/K Kerja PSS 13. 7. PKG. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Merancang dan mengurus program PSS 9. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. pengurusan. 8. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk.

Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. 13. tempat. MSSWP. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok.SETIAUSAHA SUKAN 1. 5. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. . Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. 4. gelanggang dan padang. 10. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. 12. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. 2. 11. 6. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. 14. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. Menyediakan laporan sukan tahunan. 8. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. dan MSSM. 7. masa. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9.

menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. 6. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 7. Memiliki. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. 9. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. . 8. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. 3. 2. 4. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. 10.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. 5. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan.

perjalanan dan kemajuan P. 2. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. mengurus dan melaksanakan matlamat. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. 6. . 5. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. sikap dan tabiat belajar pelajar.Islam. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. 6. 4. 5. 4. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. melaksanakan. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. OBJEKTIF 1. 3. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. 2. 7. 3. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi. Bertanggungjawab ke atas perancangan. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang.

Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 4. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 8. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Menguruskan percetakan. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 6. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Memastikan keselamatan. Menyediakan jadual pembina soalan. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. . 7. 3. 5. 9. 2.

8. Menyediakan pelan tindakan tahunan. 17. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. 3. 15. Menetapkan tarikh. 6. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa. 10. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. 13. . 4. 16. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. 18. 2. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. 19. tempat dan agenda mesyuarat panitia. Menyedia Budget PCG. 14. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. 7. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. 5. 11. 12. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. 9. masa. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan..

Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. 14. 15. 4. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. 3. . Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. 6. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. 2. Menetapkan tarikh. 20. 19. 5. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 7. 13. Membuat semakan buku latihan pelajar. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. 11. 16. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. 9. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 18. masa. 21. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. Menyedia pelan tindakan tahunan. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. 8.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. 17. Menaip analisis selepas setiap ujian. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. 10. 12. Mengemakini stor PJ setiap masa. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK.

guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. 14. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. 9. 8. 11. 12. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 7. 6. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 3. . 13. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain. Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. 2. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. 5. 10. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru. Menerima laporan pengawas. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. Memastikan semua pekerja memakai apron. Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. 9. 13. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. 7. PSS dan kantin. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. 14. kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya.BIDANG TUGAS RMT 1. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. 11. 10. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. 4. 12. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. Memastikan makanan mencukupi . Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. . Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. PSS dan Kantin 6. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Kerja-kerja rekod/dokumentasi.

5. 2. 3. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim).TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Membantu merancang. . 6. Membantu merancang takwim sukan dan permainan. Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. 4. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa.

. 6. tabiat. . Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan.SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. 5. . Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas. . Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. 7.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan.mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan. 4. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful