GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 16. 15. 17. . Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh. Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki.14.

Tugas Naib Setiausaha PPDa 1. Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan . Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4. Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6.Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Mengemaskini sudut PPDa. Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2.

seimbang dan kemaskini. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. 3. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. 7. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 5. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12.melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. J/K Kerja PSS 13. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. Merancang. PKG. Merancang dan mengurus program PSS 9. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. 4. pengurusan.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. 8. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. guru dan pelajar sekolah. kakitangan PSS. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19.

5. . Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. gelanggang dan padang. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. 12. 11. 8. 7. 6. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. Menyediakan laporan sukan tahunan. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. tempat. 13. 2. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. masa. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. dan MSSM. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. MSSWP. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. 14. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. 4. 10.SETIAUSAHA SUKAN 1. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu.

Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. 2. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. 5. Memiliki. 3. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. 6. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. . 7.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. 9. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. 10. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. 8. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. 4.

Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. melaksanakan. 4. 5. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. perjalanan dan kemajuan P. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. . Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. 5. 3. 7. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. sikap dan tabiat belajar pelajar. mengurus dan melaksanakan matlamat.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. Bertanggungjawab ke atas perancangan. 6. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. 4. 6. OBJEKTIF 1. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah.Islam. 2. 2. 3. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam.

Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. . Memastikan keselamatan. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. 7. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan. 3. 6. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 9. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. 4. 2. Menyediakan jadual pembina soalan. 5.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. Menguruskan percetakan. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. 8.

Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. . Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. 7. 2. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan.. 4. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. Menyediakan pelan tindakan tahunan. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. 6. Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. 12. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. masa. Menyedia Budget PCG. 16. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. 5. 13. 19. 14. 17. 8. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar. Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. 15. Menetapkan tarikh. 18. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. 10. 3. 9. 11. tempat dan agenda mesyuarat panitia. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan.

12. 10. 7. 4. 18. masa. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. tempat dan agenda mesyuarat panitia. 5. Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. 2. 3. Menetapkan tarikh. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 16. . Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. 21. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. Membuat semakan buku latihan pelajar. Mengemakini stor PJ setiap masa. 9. 19. 6. 11. 8. Menyedia pelan tindakan tahunan. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. 14. 20. Menaip analisis selepas setiap ujian. 17. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. 15. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. 13.

Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. 9. 5. 10. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. 3. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. 2. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. 7. . Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 6. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. 8. 12. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 13. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 11. 14. Menerima laporan pengawas.

Kerja-kerja rekod/dokumentasi. kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. . 9. 4.BIDANG TUGAS RMT 1. Memastikan semua pekerja memakai apron. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas. 11. 12. 14. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. 7. PSS dan kantin. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5. 10. Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. PSS dan Kantin 6. Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. Memastikan makanan mencukupi . 13.

Membantu merancang takwim sukan dan permainan. 3. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim). Membantu merancang. .TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1. 4. Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan. 6. 2. 5.

mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan.SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1. Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan. . Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. 7. tabiat. 5. 4. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. . Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. . Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan. 6. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. . Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas.