GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM / PERSATUAN / KELAB 1.

Menentukan dan menetapkan objektif-objektif persatuan serta menentukan bahawa objektif-objektif tersebut tercapai. 2. Memastikan Persatuan / Unit Beruniform / Kelab mempunyai perlembagaan. 3. Bertanggungjawab menasihati, membimbing dan mengawal susunan dan perjalanan persatuan-persatuan yang berkenaan supaya benar-benar teratur dan bergerak. 4. Membuat rancangan / takwim tahunan, satu aktiviti rutin dan satu aktiviti pembangunan dan menyerahkan satu salinan takwim, aktiviti rutin dan pembangunan tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 5. Mengawal setiap perjumpaan / kegiatan dan menentukan perjumpaan / kegiatan itu sihat dan tidak menyalahi undang-undang. 6. Menyelia latihan / perjumpaan pada hari yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan mengambil berat terhadap kehadiran ahli. 7. Menyimpan laporan-laporan setiap mesyuarat/kegiatan/laporan tahunan, senarai nama ahli persatuan, kedatangan ahli dalam Buku Pengurusan Kokurikulum dan menyerahkan buku tersebut kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 8. Memastikan ada akaun kewangan sekiranya pengurusan persatuan melibatkan wang serta menyerahkan akaun kewangan kepada Penolong Kanan Kokurikulum untuk disemak pada akhir setiap bulan. 9. Menguruskan segala urusan surat menyurat melalui Pengetua jika melibatkan gerak kerja luar sekolah seperti mengadakan rombongan / lawatan sambil belajar. 10. Mendapat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk sesuatu aktiviti di luar sekolah. 11. Mengadakan Mesyuarat Agung setahun sekali pada tarikh yang diselaraskan oleh sekolah dan menghantar satu salinan AJK baru kepada Penolong Kanan Kokurikulum. 12. Menentukan papan-papan kenyataan persatuan digunakan sepenuhnya dan dikemaskinikan. 13. Bekerjasama dengan badan-badan lain sama ada di luar atau di dalam sekolah dengan menyertai kegiatan/pertandingan yang sihat.

Menyelenggarakan rekod simpanan peralatan yang dikehendaki. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa. 16. 17. 15. . Menjadi jurulatih Unit Beruniform setakat mana yang boleh.14. Guru Penasihat hendaklah mendapat persetujuan Guru Besar sekiranya memerlukan jurulatih luar atau jurulatih luar yang memerlukan bayaran. Menghadiri mesyuarat / taklimat / kursus jika dikehendaki.

Membantu SU PPDa menjalankan aktiviti/ program peringkat sekolah dan jabatan . Menyediakan carta Organisasi Jawantakuasa PPDa Di Sekolah 2. Membuat pemantauan dan menyediakan laporan Rancangan Aktiviti PPDa 5. Melaksanakan dan menyelaras program/aktiviti peringkat sekolah dan jabatan 4.Tugas-Tugas Setiausaha PPDa 1. Mengemaskini sudut PPDa. Membuat laporan bulanan borang ADIUB dan dihantar ke unit PPDa PPD Melaka Tengah 6. Menubuhkan Jawatankuasa PPDa induk dan Jawatankuasa Pelaksana di sekolah Menyenaraikan peranan/tugas Jawatankuasa Pelaksana Merancang program/aktiviti PPDa di sekolah: 3. Tugas Naib Setiausaha PPDa 1.

melaksanakan dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. pengurusan. Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS 12. Perpustakaan Awam untuk meningkatkan perkhidmatandan program PSS 11. 4. PKG. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama AJK Kurikulum Sekolah. guru dan pelajar sekolah. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 1. seimbang dan kemaskini. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif. 7. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua. Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan P&P berasaskan sumber 10. J/K Kerja PSS 13. 5. program dan aktiviti serta kewangan PSS 18. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS 14. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan PSS 17. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori dan peralatan PSS 15. Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan P&P 6. 8. Merancang dan mengajar antara 6 hingga 8 waktu seminggu 2. kakitangan PSS. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program PSS khasnya laporan PSS dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun 19. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan perpustakaan / PSS negeri 16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa . Menyedia dan mengedar minit mesyuarat J/K induk. Merancang. Merancang dan mengurus program PSS 9. 3.

5. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan 9. 14. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan 3. 8. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. 10. 4. 11. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badanbadan sukan yang lain. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. 7. tempat. 12. dan MSSM. MSSWP. gelanggang dan padang. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. Menyediakan laporan sukan tahunan.SETIAUSAHA SUKAN 1. 2. . 13. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD. 6. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. masa. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah.

9. 4. 2.BIDANG TUGAS GURU PRASEKOLAH INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS 1. 7. . Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. Memastikan keselamatan murid-murid serta mengawasi penggunaan alatan. memeriksa buku latihan dan memulangkan semula secepat mungkin. 3. Mempunyai sebuah buku rekod mengajar yang dikemaskini dan menyerahkan kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal. 6. Memahami dan mematuhi Pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai dari segi pengetahuan. Menyediakan rancangan pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan pengajaran mengikut rancangan pelajaran yang disediakan. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Menjadi ahli panitia mata pelajaran. Menghadiri mesyuarat / taklimat mengenai mata pelajaran sama ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran / Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Negeri. Menyerahkan / menunjukkan buku latihan kepada Guru Besar atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kerja bimbingan. Memiliki. 5. 8. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat panitia. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantu mengajar yang digunakan. 10. meastikan bahan-bahan tersebut digunakan secara meluas.

menyelia dan memantau keberkesanan semua program dan aktiviti yang berkaitan. Mempengerusikan Mesyuarat Panitia Pendidikan Islam. 6. Berusaha secara muafakat untuk mencari penyelesaian masalah. Menjadi penggerak kepada program dakwah dan bi'ah Islamiah di sekolah SENARAI TUGAS 1. 6. fungsi dan tugas panitia Pendidikan Islam di sekolah. objektif strategik dan program panitia secara berterusan dan berkesan. 5. Memastikan semua guru Pendidikan Islam menggunakan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam yang kemas kini. kekangan dan hambatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan motivasi. 4. 5.PENGURUSAN PANITIA PENDIDIKAN ISLAM Pengurusan Panitia Pendidikan Islam di sekolah bermaksud kemampuan dan kecekapan Panitia Pendidikan Islam merancang. sikap dan tabiat belajar pelajar. . melaksanakan. Mengadakan dan menyimpan fail-fail Pendidikan Islam. Mempertingkatkan kerjasama dan muafakat GPI untuk merancang. 4. 3. 3. Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa. Memastikan semua guru Pendidikan Islam membina soalan-soalan peperiksaan dalaman mengikut format yang ditentukan. OBJEKTIF 1. Bertanggungjawab ke atas perancangan. mengurus dan melaksanakan matlamat. Berusaha untuk mempertingkatkan pendokumentasian data / maklumat berkaitan dengan Pendidikan Islam di sekolah. Menggembleng tenaga GPI dalam melaksanakan aktiviti panitia. perjalanan dan kemajuan P. 7. Memastikan semua GPI menyediakan rancangan tahunan dan harian. 2. 2. Mempertingkatkan pemahaman mengenai struktur organisasi.Islam.

Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. . Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. Menguruskan percetakan. 8. 4. 6.Tugas Setiausaha Peperiksaan 1. 2. 3. Memastikan keselamatan. 5. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Menyediakan jadual pembina soalan. 7. 9. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincangkan kemajuan pelajar. Memastikan skema jawapan disediakan oleh ahli panel penggubalan soalan.

Menyelaras aktiviti atau pertandingan yang berkaitan dengan Kajian Tempatan di sekolah. 17. Menyedia Budget PCG. Ketua panitia mempengerusikan mesyuarat psnitia mata pelajaran. 7. Mengumpulkan dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah. 13. 2. Menyediakan fail-fail dengan lengkap dan kemaskini. Menyediakan hasil kerja murid-murid di dalam kelas. Menetapkan tarikh. Membeli bahan dan peralatan untuk kegunaan Kajian Tempatan. 14. 15. Mencadangkan aktiviti membuat portfolio yang sesuai untuk murid. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru-guru dari masa ke semasa.. Menyediakan soalan-soalan peperiksaan. 4. tempat dan agenda mesyuarat panitia. Menyediakan carta organisasi panitia Kajian Tempatan. 5. . Memantau guru-guru yang mengajar Kajian Tempatan. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat lain. 10. 12. Memastikan semua guru ada Sukatan Pelajaran atau Rancangan PengajaraTahunan. Menyediakan pelan tindakan tahunan. 9. Mengumpul dan menyusun hasil kerja murid yang baik untuk dijadikan sebagai bahan bantu mengajar.Senarai tugas – Ketua Panitia Kajian Tempatan 1. masa. 11. Menguruskan analisis selepas setiap peperiksaan. 18. 8. 19. 16. 6. 3. Mencari wakil-wakil sekolah sebelum menyertai pertandingan.

Menyedia pelan tindakan tahunan. 10. 3. Mengumpul dan menyusun laporan tentang aktiviti luar dan dalam sekolah panitia PJ dan PK. Mengemakini stor PJ setiap masa. Memastikan fail-fail panitia lengkap dan kemaskini. 5. 18. Membuat semakan buku latihan pelajar. masa. Mengumpul Maklumat – jadual waktu mengajar semua guru PJ dan PK. Menghadiri mesyuarat kurikulum dan mesyuarat-mesyuarat lain. 7. Menaip analisis selepas setiap ujian. 12. Mempastikan setiap ahli mempunyai Sukatan Pelajaran Huraian Sukatana Pelajaran. Merancang dan mengadakan latihan-latihan untuk menyertai semua pertandingan permainan dan sukan antara sekolah. Mempastikan soalan-soalan peperiksaaan siap lebih awal dan menyelaras soalansoalan ujian. . Memastikan maklumat diri guru PJ dan PK dikemaskini. Menetapkan tarikh. Menyediakan laporan selepas khusus dalaman. 8. 17. Memberi khusus dalaman selepas menghadiri kursus. 14. 6. Mempengerusikan mesyuarat panitia masa pelajaran. Meyediakan carta organisasi panitia PJ dan PK. 21. Sentiasa menjaga kebersihan stor PJ. 20. 16. 4. Meyemak kertas ujian sebelum dicetak. 19. Rancangan pengajaran Tahunan Takwin dan aktiviti panitia. 15. tempat dan agenda mesyuarat panitia.Senarai tugas Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 1. Merekod dan mengatur alat-alat PJ. 11. 2. 13. 9.

6. 13. Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah. 3. Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan aktiviti dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah. 11. 10. Mengawasi ahli lembaga sekolah 4. Membantu guru besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di kalangan murid-murid dan guru-guru. . Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga di dalam masalah disiplin. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar. 14. Menerima laporan pengawas. 7. 8. 12. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan kehendak masyarakat sekeliling. Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas dan bersih. Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin muridmurid. Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusanurusan lain. 5. guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan yang sesuai. Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar. 2. Berusaha menanam semangat patut dan taat setia kepada peraturan sekolah serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 9.SENARAI TUGAS GURU PENGAWAS 1. Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru.

Menetapkan peraturan kantin dan memastikan tanda harga dipamerkan oleh pengusaha kantin. kuantiti dan kualitinya menepati harga yang dipamerkan. . Memastikan pengusaha dan pekerja kantin telah menjalani rawatan / suntikan dari pihak kesihatan. penutup kepala & sarung tangan semasa bertugas.BIDANG TUGAS RMT 1. 11. Memastikan bekalan susu PSS dalam keadaan sempurna guna. Menyediakan buku laporan KAWALAN MUTU MAKANAN dan jadual tugas harian guru pengawas RM 8. 13. Mengemaskini sistem rekod berkaitan dengan RMT. PSS dan Kantin 6. 7. 14. Kerja-kerja rekod/dokumentasi. 12. 10. 4. 9. Menentukan murid-murid yang layak mendapat RMT dan PSS 2. Memastikan semua pekerja memakai apron. Memastikan makanan mencukupi . Membuat laporan kawalan mutu makanan RMT. PSS dan kantin. Memastikan kebersihan kantin dan persekitarannya. Melaporkan kepada Guru Besar dengan segera jika berlaku kes keracunan makanan. Memastikan bekalan RMT mencukupi dan mematuhi menu yang ditetapkan 3. Memastikan kualiti dan kuantiti makanan RMT dan yang dijual di kantin menepati kadar yang ditetapkan 5.

4. 3. 5. Membantu merancang takwim sukan dan permainan. Mengambil langkah-langkah keselamatan pada setiap masa. Membantu merancang. Melapor dan merekod pencapaian dari semasa ke semasa. . Mengurus pemilihan ahli kelab dan persatuan mewakili sekolah. 6. melaksana dan menyelia kegiatan sukan dan permainan di semua peringkat (dalam dan luar musim). 2. Mengawal dan menilai setiap unit dalam sukan dan permainan supaya mencapai matlamat yang ditetapkan.TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU PENYELARAS PERMAINAN 1.

. . Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 – 6. 6. . Melaksanakan penilaian berterusan untuk mengetahui kemajuan murid-murid yang menghadiri kelas pemulihan dan merekodkannya. 5.merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan. Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibubapa/doktor/ pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang berkenaan untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kelakuan. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah 3. kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai murid. Bertindak sebagai setausaha JK Program Pemulihan Khas serta AJK Kurikulum Sekolah 2. 4. . Merancang dan melaksanankan program pemulihan khas mengikut prosedur yang telah ditetapkan.mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. Membantu guru-guru asas dalam perkara mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan samada di kelas biasa atau kelas khas.SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN 1.mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan. tabiat. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid tahap satu. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful