Perubahan semantik

. Akhir sekali anjakan makna yang bermaksud makna yang mengalami proses perubahan berdasarkan situasi atau keadaan.SINOPSIS Tajuk ini akan mengupas tentang perubahan semantik daripada segi pengembangan makna. Manakala penyempitan makna pula ialah proses perubahan makna daripada makna yang umum kepada makna yang lebih khusus. iaitu satu proses perubahan makna daripada makna yang khusus kepada makna yang lebih umum.

Peluasan makna meliputi sintaksis dan pragmatik dan menurut Nor Hashimah Jalaluddin (1992:1) yang memetik pendapat Sperber dan Wilson (1980) bahawa pengkajian makna belum dapat dipastikan makna sepenuhnya mengikut apa yang dihajati oleh penutur. .Pengembangan makna Semantik atau makna boleh dilihat dalam dua sudut iaitu pengembangan makna dan penyempitan makna.

Contohnya ‘berlayar’.Cakupan makna sekarang lebih luas daripada makna yang lama. sekarang semua orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya disebut ‘bapa’ sedangkan segala orang yang dianggap sama darjatnya disebut ‘saudara’. . tetapi sekarang semua tindakan mengarungi lautan atau perairan dengan alat apa saja disebut ‘berlayar’ . Dahulu kata ‘bapa’ hanya dipakai dalam hubungan biologis. dulu digunakan dengan pengertian bergerak di laut dengan memakai layar.

Sedangkan Keraf (1986:97) menyatakan bahawa penyempitan makna sebuah kata ialah proses perubahan makna kata daripada makna yang lebih luas kepada makna yang lebih khusus atau spesifik. penyempitan makna ialah gejala yang terjadi pada kata yang mulanya mempunyai makna yang cukup luas.kemudian menjadi makna yang cukup terbatas hanya pada makna tertentu sahaja. Pateda (1986).Penyempitan makna Menurut Chaer (1995). .

. Walau bagaimanapun kata ’ahli’ juga telah disempitkan kepada makna orang yang mahir atau pandai dalam sesuatu ilmu atau disebut juga pakar dalam sesuatu bidang. sanak-saudara atau orang-orang yang memasuki sesuatu golongan.Sebagai contoh kata ’ahli’ membawa makna yang lebih luas iaitu keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful