KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN SATU

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Physical education and training-Study and teaching (Primary) I . Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Parcel E. Tmn. Perindustrian USJ 1. Kementerian Pelajaran Malaysia.Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. fotokopi. Kementerian Pelajaran. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Jln Industri USJ 1/12. Blok E9. Tel: 03-8024 6396 Faks: 03-8024 6936 email: omrsdnbhd@gmail.Bhd. ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. Bahagian Pembangunan Kurikulum. mekanik. No 18. Aras 4-8. 372. Bahagian Pembangunan Kurikulum.com . Tahun satu ISBN 978-967-5094-93-4 1. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. 47600 Subang Jaya. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Pendidikan jasmani. Selangor Darul Ehsan.86043 Dicetak: OMR PRESS Sdn. 62604 Putrajaya. Malaysia.

4. 6. 1. 3. 9. 10. 7. 2.KANDUNGAN Bil. 8. 11. Perkara Kandungan Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Cadangan Agihan Masa Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Muka Surat iii 1 1 2 3 4 5 6 11 15 17 19 iii . 5. 12.

.

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: p p p p p KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vi . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. rohani.

Pengajaran dan pembelajaran menerapkanStandard nilai estetika. emosi. Guru yang mengajar mengajar Kurikulum KurikulumStandard Standard Sekolah Guru yang Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu perlu Jasmani Tahun Satu perlu mempunyai pengetahuan dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan kemahiran pergerakan dan kecergasan berdasarkan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. tahap kecergasan murid ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak dari awal lagi. kencing manis dan tekanan darah tinggi (Noncommunicable Disease Section. rohani.Disease Control Divison. perkembangan motor.PENDAHULUAN Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. 1 . Antara disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. biomekanik.1% rakyat Malaysia tidak melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko gejala penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit jantung. Kandungan kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan. kognitif dan afektif. 2006). Penggubalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. psikologi sukan. biomekanik. dan jasmani. Physical Education. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health. fisiologi senam. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. pengetahuan dan nilai. iaitu psikomotor. perkembangan motor. estetika dan nilai. Antaranya melibatkan disiplin tersebut melibatkan pembelajaran motor. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran. keselamatan. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Sekolah Rendah Pendidikan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnya Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang dilaksanakan dalam suasana yang seronok dengan menyeronokkan dengan menekankan aspek menekankan aspek keselamatan. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan. berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. suaian fizikal. menunjukkan 60. pembelajaran motor. Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas. psikologi sukan dan sosiologi sukan dengan sukan. sosiologi senam. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran. fisiologi suaian fizikal. Justeru itu.

melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan. 6. 7. dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. dan memupuk elemen keselamatan. 2 .OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah Tahun Satu berkebolehan untuk:1. mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. 9. 8. tanggungjawab kendiri. 2. melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan. dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. 3. mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor. mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan. 4. 5. memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan. FOKUS MATA PELAJARAN Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bagi murid Tahun Satu iaitu: membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor.

konsep pergerakan. prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: 1. 3 . murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai konsep. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada pengetahuan. kekuatan dan daya tahan otot. dan 2. murid dapat mengaplikasi pengetahuan mengenai konsep. konsep pergerakan. prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan:1. konsep kecergasan. gimnastik asas. dan 2. manipulasi alatan dan pergerakan berirama. kelenturan. bukan lokomotor. rekreasi dan kesenggangan Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Melalui Aspek 2. murid berkeupayaan meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan:1. bukan lokomotor. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. murid menguasai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal melalui:1. pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor. kelenturan. 4. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan yang dibina berasaskan lima aspek iaitu:Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Melalui Aspek 1.ORGANISASI KANDUNGAN Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun persekolahan yang diorganisasi secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 3. . rekreasi dan kesenggangan. gimnastik asas. manipulasi alatan dan pergerakan berirama. dan komposisi badan. kekuatan dan daya tahan otot. dan komposisi badan. Dalam kurikulum modular. 2. akuatik asas. dan 5. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan Melalui Aspek 4. akuatik asas. kandungan dikelompokkan kepada bahagianbahagian yang dinamakan sebagai modul. 3. pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor. 4. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. dan 5. 2. konsep kecergasan. Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Melalui Aspek 3.

4. 2. prinsip dan strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:1. guru menggunakan Modul Kecergasan yang terdiri darpada Aspek 3. kognitif dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Bagi tujuan pengajaran kemahiran.Aspek 5: Kesukanan Melalui Aspek 5 murid berkeupayaan mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan. guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1. tanggungjawab kendiri.- Aspek 1 Modul Kemahiran Aspek 2 Aspek 5 Aspek 3 Modul Kecergasan Aspek 4 Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Kesukanan Susunan kurikulum ini adalah bertujuan memudahkan kandungan kurikulum ini dilaksanakan. interaksi sosial. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Aplikasi Pengetahuan dalam Meningkatkan Kecergasan Kesukanan Aspek 5 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kandungan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor. Manakala untuk pengajaran kecergasan. Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu dipelajari oleh murid. konsep sosiologi dan psikologi. 3. pengurusan dan keselamatan. Aspek 2 dan Aspek 5 secara serentak. Setiap aspek dalam dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. 4 . dan dinamika kumpulan. Manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan capai. Ringkasannya adalah seperti berikut. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan.

Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan.CADANGAN AGIHAN MASA Modul Standard Kandungan Bilangan Waktu Kemahiran Aspek 1 dan 2 Konsep pergerakan Pergerakan asas Pergerakan berirama Gimnastik asas Akuatik atau 4 Rekreasi dan kesenggangan 6 22 4 8 Kecergasan Aspek 3 dan 4 Konsep kecergasan Kapasiti aerobik Kelenturan Kekuatan dan daya tahan otot Komposisi badan 4 4 2 4 2 Jumlah 60 Nota: Guru boleh memilih antara akuatik dengan rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran PJ. persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang berkelayakan. Bagi yang memilih akuatik. 5 .

pemindahan berat badan dan layangan. menggelongsor.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan 1.1. Menukar arah dari hadapan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo. sisi kiri dan kanan berdasarkan isyarat. melompat.5 1.2 1. Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo. berlengkok dan zig. 1. irama dan isyarat. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri. Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan pantas. imbangan. melompat sebelah kaki (hopping). berlari.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dengan lakuan yang betul 1.zag.1.1 Melakukan pergerakan berjalan. 6 . STANDARD PEMBELAJARAN 1. mencongklang (galloping).1Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.1. Melakukan pergerakan dalam laluan lurus. berskip dan melonjak (leaping). irama dan isyarat. ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbeza.1.6 1.3 1. Melakukan pergerakan mengikut arah depan dan belakang.7 Pergerakan Asas Pergerakan Lokomotor 1. ringan dengan berat dan lembut dengan kuat.4 1.1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk.1.2.

Kemahiran Manipulasi Alatan 1.5 Pergerakan Bukan Lokomotor 1.4 1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul. aras.3. laluan. meringkuk. 1.3 Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan lakuan yang betul.2. Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah.3. aliran dan daya dengan rakan dan alatan. 1. aras.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.4. Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama.3. Melakukan balingan atas kepala.2 1.1 1. menarik.3 1. satah. 1.2. 1.4.2. Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan. mengayun. dan kelajuan dengan rakan dan alatan.3 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dengan lakuan yang betul. mengilas. 1.4. menolak. 7 .2 STANDARD PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan melompat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki atau sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi.2 Melakukan balingan bawah tangan.2.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN 1.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok). memusing. meregang. Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah. dan mengimbang.

5 Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.4.4.4. Pergerakan Berirama 1.7 Menangkap bola yang dilambung sendiri.4. Memukul belon ke atas menggunakan alatan. Menendang bola dan seterusnya berlari ke hadapan. Menendang bola yang digolek.8 1.6 1. Mengelecek bola ke hadapan menggunakan kaki.4.4.5. 1.5 1.4 1.4.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.9 1. Memukul belon ke atas secara berterusan dengan menggunakan tangan. lengan dan kaki. 1. 8 .

6.1 1. Melakukan guling balak berterusan.2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: masuk ke dalam air.6.8. dua dan satu tapak sokongan menggunakan bahagian badan.9. 1.2 Melakukan hambur ke hadapan menggunakan kaki. dan berdiri dalam air dari posisi apungan tiarap 9 . 1.2 Melakukan imbangan dan sokongan menggunakan bahagian badan secara statik.3 Melakukan putaran menegak. berdiri. 1.8.1 1. meluncur (glide). Melakukan putaran telur. Akuatik Asas 1. Kawalan Badan dan Sokongan 1.2 1.1 1. bobbing. Putaran 1.7.7 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan. 1.8. Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki. 1.9 Keyakinan dan keselamatan dalam air.7. berjalan.1 Mematuhi peraturan dalam air.8 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul. Melakukan imbangan dengan tiga.6 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul. mengapung tiarap.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan 1.9.

1.10 Berkebolehan 1.1 Menggunakan kemahiran berlari. seperti Datuk Harimau dan Batu Seremban.10. dan mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan. mengelak.10. melambung dan menyambut semasa melakukan aktiviti rekreasi melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan yang melibatkan permainan dan kesenggangan.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Rekreasi dan Kesenggangan 1. 10 .2 Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang melibatkan aktiviti seperti membina istana pasir.

1. imbangan.3 2. atas dan bawah.2.2.2 Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor.2.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. Mengenal pasti ruang am.3. belakang. Mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Mengenal pasti ruang diri. 11 .2 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.1.1.1 Mengenal pasti dan melakukan konsep asas pergerakan. hadapan. 2. pemindahan berat badan dan layangan. 2. kanan.1 2. 2.3 Kemahiran Manipulasi Alatan 2. 2.4 Pergerakan Asas Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor 2.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh badan dari segi bentuk.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan bawah tangan dan atas kepala. Mengenal pasti arah pergerakan kiri.3 Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.2 2.1. Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

5 Memahami konsep hambur dan pendaratan. Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau menerima bola. Menyatakan peranan tangan yang tidak membaling sebagai imbangan kepada pergerakan. Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan 2.3.4.3.8 Kemahiran Berirama 2.3.3. 2. Mengenal pasti pergerakan jari tangan semasa mengelecek bola.4 Memahami konsep gerak edar mengikut irama.5. 12 .7 2.4 2. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek bola.6 2.3. 2. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.2 2.1 Mengenal pasti pergerakan serta merta.5 2.3.3.1 Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak mengikut irama. Mengenal pasti titik kontak pada alatan yang dipukul.3 Menyatakan kedudukan badan semasa melambung dan membaling alatan.

1 Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan putaran menegak.6 Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan. 2.8.8.3 2.4 Mengenal pasti peraturan dalam air.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.6. 2.7.7.1 Mengenal pasti tapak sokongan. 2. Menyatakan kedudukan anggota badan untuk menghasilkan putaran telur.5. Mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa melakukan guling balak.3 Akuatik Asas 2.2 2. 13 . Mengenal pasti kemahiran bobbing yang betul.8. Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul.8. Mengenal pasti kemahiran luncur yang betul.7. Putaran 2.8 Mengaplikasikan konsep keyakinan dan keselamatan di air.1 2.2 Kawalan Badan dan Sokongan 2.2 2.7 Memahami konsep putaran dalam pergerakan. Mengenal pasti kemahiran apungan tiarap yang betul. 2.

Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti seperti membina istana pasir dan mereka cipta objek yang menggunakan plastisin dan blok mainan.9.9. 2. 14 .2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional.9 Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Rekreasi dan Kesenggangan 2.1 2.

1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik. STANDARD PEMBELAJARAN 3.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Kecergasan 3. 3.3. Mengekalkan posisi separa cangkung (half squat) dalam suatu jangka masa.3 Mengekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu jangka masa.4. Komponen Kecergasan Kapasiti Aerobik 3. berlari dan regangan yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot. Kelenturan 3.4.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan.1 Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama.2.4 Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Kekuatan dan Daya Tahan Otot 3. 15 . 3.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.4.3 Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan.2 3. 3.1 3.1. Melakukan pergerakan dari duduk ke berdiri tanpa sokongan. kadar pernafasan dan kadar nadi.

3.5. Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. Melakukan pergerakan dari baring ke duduk tanpa sokongan. 16 .5 3.4 3.5 Mengenal pasti komposisi badan.4.6 3.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.4. Melakukan ringkuk tubi separa.4. Melakukan aktiviti untuk membina otot teras badan (core muscles).7 Komposisi Badan 3.

4. 4. Menyatakan keperluan air sebelum.3.1 4.3. Mengenal pasti senaman yang betul untuk meningkatkan kelenturan pada bahagian badan.1.4 Komponen Kecergasan Kapasiti Aerobik 4.1 4.2 Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan. Mengenal pasti keperluan memanaskan dan menyejukkan badan.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik. semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.1.1 Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasikan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal.2. Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung.1. STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 4. 17 . 4.2 Menamakan jantung sebagai organ yang penting dalam badan.3 Kelenturan 4. Menyatakan hubungan antara jantung dengan paru-paru semasa melakukan aktiviti fizikal.2.2 Mengenal pasti teknik regangan yang betul. 4.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Kecergasan 4.3 Menguasai konsep asas kelenturan. Mengenal pasti urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dalam melakukan aktiviti fizikal.3 4.2.1.

Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.3 Komposisi Badan 4. 4. organ dan lemak.3 Kekuatan dan Daya Tahan Otot 4.4 Menguasai konsep asas kekuatan dan daya tahan otot.2 Menyatakan otot yang kuat mampu menghasilkan daya yang tinggi. Mengenali bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan fungsi otot.5. otot. Menyatakan bahawa melakukan senaman secara berulang-ulang dapat meningkatkan daya tahan otot.3.5.1 4.4.2 18 . sederhana dan berlebihan berat.1 4.4. Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang. 4.4. 4.5 Mengetahui komponen badan.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. Mengenali bentuk badan kurus.

semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. 19 .1 5.2. kemenangan dan kekalahan dalam permainan.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.1 Membuat persediaan diri sebelum.2 Mempunyai keyakinan.1.1.1. STANDARD PEMBELAJARAN 5.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.1. 5.2 5.3 5. dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.2. Menerima cabaran.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN DAN KECERGASAN ASPEK 5 : KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN Pengurusan dan Keselamatan 5.4 Tanggungjawab Kendiri 5. 5.

Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.4. STANDARD PEMBELAJARAN 5.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.4.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. 5.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal.1 5.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN DAN KECERGASAN STANDARD 5 : KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN Interaksi Sosial 5. 20 .3. Dinamika Kumpulan 5.

.

Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.gov.moe.my/bpk . Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 hƩp://www.