KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN SATU

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. 62604 Putrajaya. Jln Industri USJ 1/12. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Perindustrian USJ 1.Bhd. Physical education and training-Study and teaching (Primary) I . 372. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Pendidikan jasmani. Blok E9. Aras 4-8. Kementerian Pelajaran.Cetakan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara.86043 Dicetak: OMR PRESS Sdn. Tmn. mekanik. Parcel E. Selangor Darul Ehsan. Kementerian Pelajaran Malaysia. rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. No 18. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Tel: 03-8024 6396 Faks: 03-8024 6936 email: omrsdnbhd@gmail. Malaysia. fotokopi. Tahun satu ISBN 978-967-5094-93-4 1. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel.com . Bahagian Pembangunan Kurikulum. 47600 Subang Jaya.

8.KANDUNGAN Bil. 11. 4. 10. 9. 12. 2. 3. Perkara Kandungan Pendahuluan Matlamat Objektif Fokus Mata Pelajaran Organisasi Kandungan Cadangan Agihan Masa Aspek 1 Aspek 2 Aspek 3 Aspek 4 Aspek 5 Muka Surat iii 1 1 2 3 4 5 6 11 15 17 19 iii . 6. 5. 1. 7.

.

rakyat Malaysia.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung citacita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: p p p p p KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik.

rohani. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vi . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan. masyarakat dan negara.

estetika dan nilai. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. psikologi sukan dan sosiologi sukan dengan sukan. 2006). menunjukkan 60. Guru yang mengajar mengajar Kurikulum KurikulumStandard Standard Sekolah Guru yang Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu perlu Jasmani Tahun Satu perlu mempunyai pengetahuan dan mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas dalam kemahiran asas dalam pergerakan dan kecergasan kemahiran pergerakan dan kecergasan berdasarkan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. psikologi sukan. Kandungan kurikulum ini juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan. biomekanik. Penggubalan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.PENDAHULUAN Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. pengetahuan dan nilai.Disease Control Divison. emosi. kencing manis dan tekanan darah tinggi (Noncommunicable Disease Section. kognitif dan afektif. fisiologi senam. rohani. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga digubal dengan mengekalkan prinsip-prinsip Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Pendidikan Jasmani dan menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health. Pengajaran dan pembelajaran menerapkanStandard nilai estetika. perkembangan motor. pembelajaran motor. Pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Sekolah Rendah Pendidikan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani seharusnya Jasmani seharusnya dilaksanakan dalam suasana yang dilaksanakan dalam suasana yang seronok dengan menyeronokkan dengan menekankan aspek menekankan aspek keselamatan. iaitu psikomotor. Standard pembelajaran merupakan penetapan kriteria atau indikator pencapaian setiap standard kandungan.1% rakyat Malaysia tidak melakukan aktiviti yang aktif dan menghadapi pelbagai risiko gejala penyakit kronik dan penyakit tidak berjangkit seperti sakit jantung. Justeru itu. suaian fizikal. 1 . Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas. biomekanik. berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti fizikal ke arah mencapai kesejahteraan hidup. dan jasmani. sosiologi senam. Standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi kemahiran. fisiologi suaian fizikal. tahap kecergasan murid ditingkatkan melalui amalan dan pengetahuan Pendidikan Jasmani sejak dari awal lagi. Antaranya melibatkan disiplin tersebut melibatkan pembelajaran motor. Physical Education. perkembangan motor. MATLAMAT Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran. Antara disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai panduan. keselamatan.

memperkenalkan konsep kecergasan berdasarkan kesihatan. 7. dan interaksi sosial semasa melakukan aktiviti fizikal. FOKUS MATA PELAJARAN Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani bagi murid Tahun Satu iaitu: membina kemahiran asas pergerakan dan kemahiran motor. 2. mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan. tanggungjawab kendiri.OBJEKTIF Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah Tahun Satu berkebolehan untuk:1. mengembangkan kebolehan dalam pergerakan dan kemahiran motor. 3. dan memupuk elemen keselamatan. 8. melaksanakan aktiviti fizikal dalam suasana yang seronok dan persekitaran yang selamat. 2 . dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk kesejahteraan. mengenal pasti aktiviti meningkatkan tahap kecergasan. 6. mengetahui kepentingan melakukan aktiviti fizikal secara berkala. mempamerkan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. mematuhi peraturan dan mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. melakukan kemahiran asas dengan lakuan yang betul mengikut konsep pergerakan. 5. 4. 9.

rekreasi dan kesenggangan Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan Melalui Aspek 2. rekreasi dan kesenggangan. 3. Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Melalui Aspek 3. dan 2. dan 5. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. dan 5. . kelenturan. gimnastik asas. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kecergasan Melalui Aspek 4. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu terdiri daripada Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan yang dibina berasaskan lima aspek iaitu:Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Melalui Aspek 1. 4. 3 . pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor. manipulasi alatan dan pergerakan berirama. 4. murid menguasai pelbagai corak pergerakan dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal melalui:1. konsep pergerakan. murid dapat mengaplikasi pengetahuan mengenai konsep. 3. akuatik asas. manipulasi alatan dan pergerakan berirama. kekuatan dan daya tahan otot.ORGANISASI KANDUNGAN Dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tahun Satu merupakan dokumen pembelajaran untuk satu tahun persekolahan yang diorganisasi secara modular mengikut Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). 2. dan komposisi badan. konsep pergerakan. pergerakan asas yang melibatkan pergerakan lokomotor. gimnastik asas. bukan lokomotor. Dalam kurikulum modular. akuatik asas. prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan: 1. murid dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai konsep. 2. murid berkeupayaan meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi fizikal yang melibatkan:1. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai. kandungan dikelompokkan kepada bahagianbahagian yang dinamakan sebagai modul. prinsip dan strategi pergerakan dalam pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam melaksanakan aktiviti fizikal yang melibatkan:1. konsep kecergasan. komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti aerobik. kelenturan. Modul merangkumi kandungan pembelajaran dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained) yang terdiri daripada pengetahuan. konsep kecergasan. kekuatan dan daya tahan otot. bukan lokomotor. dan 2. dan komposisi badan.

tanggungjawab kendiri. guru menggunakan Modul Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1. 4 .- Aspek 1 Modul Kemahiran Aspek 2 Aspek 5 Aspek 3 Modul Kecergasan Aspek 4 Kemahiran Pergerakan Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan Kesukanan Susunan kurikulum ini adalah bertujuan memudahkan kandungan kurikulum ini dilaksanakan. interaksi sosial. Kecergasan Meningkatkan Kesihatan Aplikasi Pengetahuan dalam Meningkatkan Kecergasan Kesukanan Aspek 5 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kandungan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor. kognitif dan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar kemahiran atau kecergasan terlebih dahulu tanpa mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan. Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak. 4. prinsip dan strategi untuk melakukan aktiviti fizikal dengan berkesan yang melibatkan:1. Aspek 2 dan Aspek 5 secara serentak.Aspek 5: Kesukanan Melalui Aspek 5 murid berkeupayaan mengukuhkan amalan Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan. guru menggunakan Modul Kecergasan yang terdiri darpada Aspek 3. 3. Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu dipelajari oleh murid. Manakala lajur Standard Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan capai. Setiap aspek dalam dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Jasmani Tahun Satu yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Manakala untuk pengajaran kecergasan. dan dinamika kumpulan. pengurusan dan keselamatan. Ringkasannya adalah seperti berikut. 2. konsep sosiologi dan psikologi. Bagi tujuan pengajaran kemahiran.

Aspek 5 dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Modul Kemahiran dan Modul Kecergasan. persekitaran sekolah hendaklah mempunyai kemudahan dan guru yang berkelayakan. 5 .CADANGAN AGIHAN MASA Modul Standard Kandungan Bilangan Waktu Kemahiran Aspek 1 dan 2 Konsep pergerakan Pergerakan asas Pergerakan berirama Gimnastik asas Akuatik atau 4 Rekreasi dan kesenggangan 6 22 4 8 Kecergasan Aspek 3 dan 4 Konsep kecergasan Kapasiti aerobik Kelenturan Kekuatan dan daya tahan otot Komposisi badan 4 4 2 4 2 Jumlah 60 Nota: Guru boleh memilih antara akuatik dengan rekreasi dan kesenggangan dalam pengajaran PJ. Bagi yang memilih akuatik.

2. Melakukan pergerakan mengikut arah depan dan belakang.3 1. berskip dan melonjak (leaping). ringan dengan berat dan lembut dengan kuat. berlengkok dan zig. melompat sebelah kaki (hopping).1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran ruang diri.1. ruang am dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan aras yang berbeza. Melakukan pergerakan dalam laluan lurus. imbangan. berlari.1. menggelongsor.1.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan 1.1 Melakukan pergerakan berjalan.1Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan.1.7 Pergerakan Asas Pergerakan Lokomotor 1.zag. pemindahan berat badan dan layangan. Melakukan pergerakan yang berbeza antara perlahan dengan pantas.2 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan lokomotor dengan lakuan yang betul 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. melompat.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh badan dari segi bentuk. 6 . Melakukan pergerakan yang berbeza kelajuan berdasarkan tempo.5 1. irama dan isyarat.4 1.1. 1. Menukar arah dari hadapan ke belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo. irama dan isyarat.6 1. mencongklang (galloping). sisi kiri dan kanan berdasarkan isyarat.2 1.

aras.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.2. Melakukan balingan atas kepala. 1.2.3 Melakukan pergerakan bukan lokomotor mengikut irama.4 1. laluan. 7 . dan kelajuan dengan rakan dan alatan.4.2 STANDARD PEMBELAJARAN Melakukan pergerakan melompat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki atau sebelah kaki dan mendarat menggunakan kedua-dua belah kaki dengan lutut difleksi.2. memusing. Melakukan pergerakan lokomotor dalam pelbagai arah.5 Pergerakan Bukan Lokomotor 1. aras.3 Menangkap atau menerima alatan yang dilontar secara perlahan dengan lakuan yang betul. Melakukan pergerakan bukan lokomotor dalam pelbagai satah.1 1. menarik. satah.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Melakukan balingan bawah tangan. dan mengimbang. meringkuk.3. menolak.4. aliran dan daya dengan rakan dan alatan. Melakukan lompat tali yang diayun berulang-ulang oleh dua orang rakan.2. 1.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok).3. Melakukan pergerakan lokomotor mengikut irama. meregang.3 Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor dengan lakuan yang betul.4. 1. 1.2 1.3 1. mengayun.3. mengilas. Kemahiran Manipulasi Alatan 1. 1.

4.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.9 1. Menendang bola yang digolek. lengan dan kaki.4. Menendang bola dan seterusnya berlari ke hadapan. 8 .8 1.4. Memukul belon ke atas menggunakan alatan.10 Mengelecek bola berterusan menggunakan satu tangan.4.5 1.5 Berkebolehan melakukan pelbagai kemahiran pergerakan mengikut irama. Mengelecek bola ke hadapan menggunakan kaki.4 1. 1.6 1. Memukul belon ke atas secara berterusan dengan menggunakan tangan.4.5. 1.4.1 Meniru pergerakan pelbagai watak mengikut irama dan muzik.4. Pergerakan Berirama 1.7 Menangkap bola yang dilambung sendiri.

2 Melakukan imbangan dan sokongan menggunakan bahagian badan secara statik.9. dua dan satu tapak sokongan menggunakan bahagian badan.6 Berkebolehan melakukan kemahiran hambur dan pendaratan dengan lakuan yang betul.2 Melakukan kemahiran keyakinan dalam air: masuk ke dalam air. berjalan.8.1 1. bobbing.9 Keyakinan dan keselamatan dalam air.8 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul.1 1. 1.2 1. meluncur (glide). Melakukan guling balak berterusan.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan 1.2 Melakukan hambur ke hadapan menggunakan kaki. Akuatik Asas 1. mengapung tiarap. Putaran 1. 1. Melakukan imbangan dengan tiga. 1. Melakukan hambur pelbagai arah menggunakan kaki. dan berdiri dalam air dari posisi apungan tiarap 9 .3 Melakukan putaran menegak.8. berdiri.1 1.6.6. 1.8.7.7 Berkebolehan melakukan pergerakan yang memerlukan imbangan dan sokongan badan. Kawalan Badan dan Sokongan 1. Melakukan putaran telur.9.7. 1.1 Mematuhi peraturan dalam air.

10 Berkebolehan 1.1 Menggunakan kemahiran berlari. 1.2 Menggunakan kemahiran motor halus dalam permainan rekreasi yang melibatkan aktiviti seperti membina istana pasir.10.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Rekreasi dan Kesenggangan 1. melambung dan menyambut semasa melakukan aktiviti rekreasi melakukan permainan tradisional dan aktiviti kesenggangan yang melibatkan permainan dan kesenggangan. dan mereka cipta objek menggunakan plastisin atau blok mainan. seperti Datuk Harimau dan Batu Seremban.10. mengelak. 10 .

kanan. hadapan. 2.2 Memahami dan membezakan pergerakan lokomotor dengan bukan lokomotor.1 Mengenal pasti kesedaran tubuh badan dari segi bentuk.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Pergerakan 2.1 Mengenal pasti dan melakukan konsep asas pergerakan.3 Kemahiran Manipulasi Alatan 2.1 2.2. 11 .3 2. pemindahan berat badan dan layangan.3 Mengetahui konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan. Mengenal pasti ruang am.1. Mengenal pasti ruang diri. Membezakan tempo dalam pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 2.2.1. 2.4 Pergerakan Asas Pergerakan Lokomotor dan Bukan Lokomotor 2.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang melibatkan kemahiran balingan bawah tangan dan atas kepala.2 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. atas dan bawah.2.2 Menyatakan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. 2.1.1. imbangan. belakang.3. Mengenal pasti arah pergerakan kiri. Mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

3. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa menendang.3 Menyatakan kedudukan badan semasa melambung dan membaling alatan.3. Gimnastik Asas Hambur dan Pendaratan 2.3.5.6 2.3.2 2. 2.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.4. Mengenal pasti kedudukan kaki semasa mengelecek bola.1 Mengenal pasti pergerakan serta merta.3.3.4 Memahami konsep gerak edar mengikut irama.5 2. Menyatakan kedudukan jari dan tangan yang betul semasa menangkap atau menerima bola.8 Kemahiran Berirama 2. Mengenal pasti titik kontak pada alatan yang dipukul. Menyatakan peranan tangan yang tidak membaling sebagai imbangan kepada pergerakan.4 2.3.1 Mengenal pasti pergerakan yang ditiru daripada pergerakan pelbagai watak mengikut irama.7 2.5 Memahami konsep hambur dan pendaratan. 2. 2. Mengenal pasti pergerakan jari tangan semasa mengelecek bola. 12 .

Mengenal pasti kemahiran luncur yang betul. Mengenal pasti lakuan mendarat yang betul. 13 .4 Mengenal pasti peraturan dalam air.3 2.7 Memahami konsep putaran dalam pergerakan.7. Mengenal pasti kemahiran bobbing yang betul. Menyatakan kedudukan anggota badan untuk menghasilkan putaran telur.5.8 Mengaplikasikan konsep keyakinan dan keselamatan di air.3 Akuatik Asas 2. 2.7.8.8.1 Menyatakan bahagian anggota badan yang boleh digunakan untuk melakukan putaran menegak.2 2.7. 2.2 2.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 2. Mengenal pasti kemahiran apungan tiarap yang betul.6 Mengetahui konsep kawalan badan dalam pergerakan.1 Mengenal pasti tapak sokongan. 2.2 Kawalan Badan dan Sokongan 2.8.8.6. Mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa melakukan guling balak. Putaran 2. 2.

9 Menjana kreativiti dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan.2 Mengenal pasti cara bermain permainan tradisional. Menjana idea kreatif semasa melakukan aktiviti seperti membina istana pasir dan mereka cipta objek yang menggunakan plastisin dan blok mainan.1 2. 14 .9.9.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Rekreasi dan Kesenggangan 2. 2.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Mengekalkan posisi sedia tekan tubi dalam suatu jangka masa. Mengekalkan posisi separa cangkung (half squat) dalam suatu jangka masa.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka masa yang ditetapkan. 3. kadar pernafasan dan kadar nadi.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti seperti berjalan.1 Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan konsep kecergasan.3 Berkebolehan melakukan aktiviti kelenturan.1 3. 3.4.4. berlari dan regangan yang boleh meningkatkan suhu badan dan otot. Melakukan pergerakan dari duduk ke berdiri tanpa sokongan.2 3.1. Komponen Kecergasan Kapasiti Aerobik 3. 15 .TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Kecergasan 3. Kelenturan 3.2 Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik. 3.4 Berkebolehan melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot. Kekuatan dan Daya Tahan Otot 3.4.2.3.1 Melakukan aktiviti regangan dinamik dan statik pada otot-otot utama.

4.5 3.4 3.4. Melakukan aktiviti untuk membina otot teras badan (core muscles).7 Komposisi Badan 3.1 Mengukur ketinggian dan menimbang berat.5. Melakukan ringkuk tubi separa.4.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 3 : KECERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.5 Mengenal pasti komposisi badan. Melakukan pergerakan dari baring ke duduk tanpa sokongan. Melakukan aktiviti bergayut dan meniti pada palang menggunakan tangan. 3. 16 .6 3.

1 4.1. Mengenal pasti senaman yang betul untuk meningkatkan kelenturan pada bahagian badan. 4.1.2. 4. Mengenal pasti keperluan memanaskan dan menyejukkan badan. Menyatakan hubungan antara jantung dengan paru-paru semasa melakukan aktiviti fizikal. Menyatakan keperluan air sebelum. semasa dan selepas melakukan aktiviti fizikal.3.2 Menguasai konsep asas kapasiti aerobik.2 Menamakan jantung sebagai organ yang penting dalam badan. 4.1 Menguasai konsep kecergasan yang diaplikasikan semasa melakukan aktiviti kecergasan fizikal. 4.2 Mengenal pasti teknik regangan yang betul.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN Konsep Kecergasan 4.3.3 4.3 Menguasai konsep asas kelenturan. STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 Komponen Kecergasan Kapasiti Aerobik 4. Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung.1 4. 17 .2.2 Mengenal pasti aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan.2.1.1 4. Mengenal pasti urutan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dalam melakukan aktiviti fizikal.3 Kelenturan 4.1.

sederhana dan berlebihan berat. Mengenal pasti komponen dalam badan iaitu tulang.1 4. otot.5 Mengetahui komponen badan. Mengenali bahawa aktiviti regangan dapat meningkatkan fungsi otot. 4. 4.4.5.1 4.3.2 Menyatakan otot yang kuat mampu menghasilkan daya yang tinggi.3 Komposisi Badan 4.5.3 Kekuatan dan Daya Tahan Otot 4. Mengenali bentuk badan kurus. 4.4. Mengenal pasti otot utama pada bahagian badan semasa melakukan senaman kekuatan dan daya tahan otot.TAHUN 1 MODUL KECERGASAN ASPEK 4 : APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KECERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4. organ dan lemak.4 Menguasai konsep asas kekuatan dan daya tahan otot. Menyatakan bahawa melakukan senaman secara berulang-ulang dapat meningkatkan daya tahan otot.2 18 .4.

1 Membuat persediaan diri sebelum.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN DAN KECERGASAN ASPEK 5 : KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN Pengurusan dan Keselamatan 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. 5. Mengenali dan mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. Mematuhi arahan guru semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.2. Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.2 Mempunyai keyakinan. kemenangan dan kekalahan dalam permainan.1 5.1.2 5. Menerima cabaran.1.1. 19 .2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan Jasmani. dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. STANDARD PEMBELAJARAN 5.4 Tanggungjawab Kendiri 5.2. 5. semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.3 5.1.

STANDARD PEMBELAJARAN 5. Memperlihatkan rasa seronok semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan. Dinamika Kumpulan 5.TAHUN 1 MODUL KEMAHIRAN DAN KECERGASAN STANDARD 5 : KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN Interaksi Sosial 5.2 Melakukan aktiviti secara berpasangan.3.4.3 Berkebolehan berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal.4 Berkebolehan membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.4.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal. 20 . 5.1 5.

.

moe.gov. Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917 hƩp://www.my/bpk .Terbitan: BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful