CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KEFAHAMAN KONSEPTUAL MELALUI KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK Tajuk Topik Masa Objektif : Statistik

: Kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min : 8.50 pagi – 10.10 pagi : Memahami dan mengguna konsep min bagi data terkumpul. Hasil Pembelajaran : 1. Membincangkan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi set data terkumpul yang tertentu. Kelas : 4 Harmorni Bilangan Murid : 24 orang Nama Guru : En. Mohd Syukri bin Ibrahim Kerangka Aktiviti : Fasa Aktiviti Set Induksi (5 minit) Cadangan Aktiviti  Pelajar ditunjukkan keratan akhbar yang menunjukkan beberapa ketinggian pemain bola keranjang.  Pelajar diajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Soalan: 1. Cari min ketinggian bagi para pemain bola keranjang tersebut. Langkah 1 Setiap pelajar dikehendaki menimbang berat masing-masing dan ditulis di kertas sebak yang disediakan di hadapan kelas. Langkah 2 Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 perlu membina jadual kekerapan yang mempunyai saiz selang kelas 4 manakala kumpulan 2 dikehendaki membina jadual kekerapan yang mempunyai saiz selang 5. Pelajar perlu membina jadual kekerapan dalam kertas A4 yang diedarkan. Contoh: Berat Kekerapan, f Titik tengah, x fx Catatan  Kemahiran Komunikasi  Membuat Perkaitan BBM:  Lampiran 1

BBM: Kertas Sebak Penimbang berat

Perkembangan (50 minit)

BBM: Kertas A4

Guru membuat kesimpulan bahawa ketepatan min yang dikira daripada jadual kekerapan terkumpul bergantung kepada saiz selang kelas. Kemahiran menyelesaikan masalah  Membuat perkaitan BBM: Lampiran 3  Kemahiran komunikasi  Penutup (5 minit) Guru membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Penilaian (15 minit) Pelajar diberikan satu soalan statistik (KBAT). Min data terkumpul. Jawapan dibincangkan bersama dengan guru. Langkah 5 Pelajar dikehandaki membuat perbandingan tentang jawapan bagi kumpulan 1 dan kumpulan 2. semakin tepat nilai min yang akan diperoleh. ̅ . Min data terkumpul ialah jumlah hasil darab frekuensi dengan titik tengah dibahagikan dengan jumlah frekuensi. Mereka dikehendaki membincangkan tentang perbezaan jawapan yang diperoleh.  Kemahiran komunikasi ̅ Kemahiran komunikasi Kemahiran menyelesaikan masalah BBM: Lampiran 2  Menaakul   Langkah 4 Pelajar diminta mencari min data terkumpul berdasarkan jadual kekerapan yang mereka bina sebentar tadi dah menulis jawapan mereka di atas kertas sebak yang disediakan.Langkah 3 Pelajar diberi penerangan tentang definisi min dan diperkenalkan formula min bagi data terkumpul. 1. Min data terkumpul. Semakin kecil selang kelas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.