CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KEFAHAMAN KONSEPTUAL MELALUI KEMAHIRAN PROSES MATEMATIK Tajuk Topik Masa Objektif : Statistik

: Kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min : 8.50 pagi – 10.10 pagi : Memahami dan mengguna konsep min bagi data terkumpul. Hasil Pembelajaran : 1. Membincangkan kesan saiz selang kelas terhadap ketepatan min bagi set data terkumpul yang tertentu. Kelas : 4 Harmorni Bilangan Murid : 24 orang Nama Guru : En. Mohd Syukri bin Ibrahim Kerangka Aktiviti : Fasa Aktiviti Set Induksi (5 minit) Cadangan Aktiviti  Pelajar ditunjukkan keratan akhbar yang menunjukkan beberapa ketinggian pemain bola keranjang.  Pelajar diajukan beberapa soalan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Soalan: 1. Cari min ketinggian bagi para pemain bola keranjang tersebut. Langkah 1 Setiap pelajar dikehendaki menimbang berat masing-masing dan ditulis di kertas sebak yang disediakan di hadapan kelas. Langkah 2 Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 perlu membina jadual kekerapan yang mempunyai saiz selang kelas 4 manakala kumpulan 2 dikehendaki membina jadual kekerapan yang mempunyai saiz selang 5. Pelajar perlu membina jadual kekerapan dalam kertas A4 yang diedarkan. Contoh: Berat Kekerapan, f Titik tengah, x fx Catatan  Kemahiran Komunikasi  Membuat Perkaitan BBM:  Lampiran 1

BBM: Kertas Sebak Penimbang berat

Perkembangan (50 minit)

BBM: Kertas A4

Guru membuat kesimpulan bahawa ketepatan min yang dikira daripada jadual kekerapan terkumpul bergantung kepada saiz selang kelas. Penilaian (15 minit) Pelajar diberikan satu soalan statistik (KBAT).  Kemahiran komunikasi ̅ Kemahiran komunikasi Kemahiran menyelesaikan masalah BBM: Lampiran 2  Menaakul   Langkah 4 Pelajar diminta mencari min data terkumpul berdasarkan jadual kekerapan yang mereka bina sebentar tadi dah menulis jawapan mereka di atas kertas sebak yang disediakan. 1. Min data terkumpul ialah jumlah hasil darab frekuensi dengan titik tengah dibahagikan dengan jumlah frekuensi. Min data terkumpul.Langkah 3 Pelajar diberi penerangan tentang definisi min dan diperkenalkan formula min bagi data terkumpul. Min data terkumpul. ̅ . Langkah 5 Pelajar dikehandaki membuat perbandingan tentang jawapan bagi kumpulan 1 dan kumpulan 2. Semakin kecil selang kelas. Kemahiran menyelesaikan masalah  Membuat perkaitan BBM: Lampiran 3  Kemahiran komunikasi  Penutup (5 minit) Guru membuat kesimpulan tentang pelajaran hari ini. semakin tepat nilai min yang akan diperoleh. Jawapan dibincangkan bersama dengan guru. Mereka dikehendaki membincangkan tentang perbezaan jawapan yang diperoleh.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.