-1

-

LOCAL COMMUNITY FORUM TSMP
( Forum Komuniti Tempatan Taman Marin Tun Sakaran, TMTS ) Our Ref : FKT / TMTS / SP ( 001 ) Your Ref : Tarikh : 15hb.Nov.2005

Sabah park

FORUM KOMINITI TEMPATAN FKT-TMTS
Laporan Dari Pengerusi. FKT – TMTS : 15 Nov. 2005. Mesyuarat PERTAMA.
Pendahuluan , Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi Penghargaan di-atas kepercayaan tuan–tuan dan puan–puan untuk mengujudkan Forum Kominiti Di Era baru selepas PENGWARTAAN dan seterusnya memilih saya memikul tanggungjawab sebagai Pengerusi Pertama FKT – TMTS selepas Pengwartaan 8 buah Pulau dibawah Taman Sabah yang dikenali sebagai Taman Marin Tun Sakaran ( TMTS ) atau Tun Sakaran Marin Park ( TSMP ) pada 22hb. Julai 2004. Apa kita lakukan pada hari akan menjadi satu lipatan Sejarah TMTS, bertapa prihatinnya mesyarkat tempatan terhadap masa depan mereka, kita telah menjadikan diri kita sebahagian daripada mesyarakat Taman Marin Tun Sakaran yang akan menentukan arah tujuh Taman ini 999 tahun akan datang, ini bererti pada tahun 3003 Komuniti ini telah melalui 15 hingga 20 generasi. Anak cucuk kita akan melihat sejarah nenek moyang mereka terhadap kewujudan Taman Marin Tun Sakaran. 150 tahun dahulu Daerah Kawasan Taman ini dikenali sebagai Daerah Mangi’indorah ( The Sulu Zone Tulisan James Warren ) moyang kita telah memelihara kawasan ini daripada pencerobohan. 999 tahun akan datang kitalah yang akan menentukannya kearah mana hendak kita tuju Warisan Nenek moyang kita .Kebijaksanaan kita memelihara Warisan ini bererti kebahgagian anak cucuk kita pada masa akan datang. Dalam bahasa Bajau Suluk Mangi’indora bererti Kawasan tidak Cantik atau bahaya , tetapi hari ini kita telah membuat keputusan untuk mencantikannya dan
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -1Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-2menjadikannya sebagai Taman ( Park ) kawasan yang Cantik untuk 999 tahun akan datang.Tahniah kepada Taman Sabah, Pihak Kerajaan dan Rakan rakan dalam komuniti kerana telah membuat satu keputusan yang bijak. Seperti mana ucapan sulung saya selepas Pengwujudan semula Forum Komuniti Tempatan, FKT-TMTS tempoh hari bersama Ajk – Ajk yang terdiri dari beberapa peserta Bengkel yang mejoritinya Waris Pulau dalam Taman Marin Tun Sakaran, Jawatan ini bukanlah satu kemuliaan dan kebanggaan bagi saya, tetapi ia lebih kepada Tanggung-jawab yang harus dilaksanakan oleh saya dan rakan-rakan yang lain dalam FKT-TMTS. Mesyuarat Pertama kita ini telah tertangguh sebanyak 3 kali, disebabkan beberapa perkara yang tidak dapat di-elakan, Kita terpaksa menuggu jawapan rasmi dari PPHT Semporna mengenai kedudukan WARIS – WARIS sah yang tersenarai di Pejabat tanah dan ukur Semporna selepas PengWartaan dibuat , ini juga telah menyebabkan pihak Taman Sabah 3 kali meluluskan Tempat dan Dewan kecil ini untuk kita bermesyurat dalam masa sebulan. LAPORAN 1. Tindakan yang telah dilakukan selepas Pengwujudan FKT – TMTS Sebulan lalu. Bagi memenuhi janji tempoh hari untuk mengenal pasti WARIS SAH, pihak saya telah bertindak 3 hari selepas dipilih Sebagai Pengerusi untuk menghubungi Peg. Daerah Semporna Selaku PPHT dan Jabatan Tanah & Ukur Semporna untuk mendapatkan beberapa maklumat waris, melalui Satu surat Bil Ruj:Fkt/TMTS/SP(001).Bertarikh:1hb.Okt. 2005. Pihak PPHT telah menjawab sebahagian dari maklumat yang kita kehendaki dalam suratnya , Dos(L):16/05/16 bertarikh: 8hb.Nov.2005 Senarai WARIS SAH. Setelah mengkaji dan melihat senarai yang dikeluarkan oleh PPHT Semporna, saya mendapati perlunya Pengkotogerian kumpulan Waris bagi menyenangkan kita menyusun program Waris secara telus dan teratur, untuk memastikan semua pihak berhak mendapatkan Hak Warisan masing-masing. Bagi maksud Waris Sah dalam FKT-TMTS , Pihak saya mencadangkan beberapa kreteria yang harus di-ambil Perhatian. 3 Ketogori adalah dicadangkan bagi memastikan Waris-waris Sah mendapat Haknya. KUMPULAN 1 1. SENARAI WARIS BERGERAN – ( Waris Kumpulan Satu ).

Waris yang mempunyai Hak 100 % dalam FKT-TMTS selaras dengan pengwartaan Taman Sabah N0. KPKAS : ( S ) 900 – 2 / 5 dan menjadi Waris Kumpulan Pertama seperti mana yang telah dijamin Pengistiharan Taman mengenai HAK dan KEISTIMEWAAN,Perkara 1. Ini bererti kumpulan ini harus dimaklum atau dijemput menganggotai FKT – TMTS. KUMPULAN 2 2. SENARAI WARIS HAK ADAT SEKSYEN 15 / 16. YANG TELAH MENGISI BORANG. ( Waris Kumpulan Dua ).

P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -2Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-3-

Mereka yang telah di-iktiraf sebagai penuntut Hak NCR yang mempunyai Hak Adat dalam Seksyen 15 / 16 Ordinan Tanah Negeri Sabah sebelum PENGWARTAAN dan berdaftar di Pejabat Tanah & Ukur Semporna , seperti mana yang telah dijamin oleh Pengistiharan Taman mengenai HAK dan KEISTIMEWAAN, perkara N0. 2, Walaubagaimanapun Waris Jenis ini Perlu melalui Proses Undang-Undang yang sedia ada sebelum diterimah sebagai Waris Sah yang mempunyai Hak NCR dan berhak Memiliki Geran dalam TMTS. Isu ini harus dibincang secara terperinci bagi mengelakan mereka yang tidak mempunyai Hak telah dimasukan dalam senarai ini dan mereka yang ber hak telah tercicir. KUMPULAN 3 3. KUMPULAN WARIS TERCICIR. ( Waris Kumpulan 3 ).

Kumpulan Waris ini belum berdaftar dan dikenal Pasti oleh Pihak Taman Sabah ,Jabatan Tanah & Ukur, Kumpulan ini perlu melaporkan kedudukan Hak NCR mereka kepada Pihak Jabatan Tanah atau Pihak berkuasa dan memaklumkan FKTTMTS kedudukan Hak mereka , Bagi mengelakan Kesulitan Hak NCR dan Pertindihan Tuntutan dibawah seksyen 15 / 16. PANDANGAN 1 PEMEGANG AMANAH TAMAN MARIN TUN SAKARAN. Bagi maksud Pemegang Amanah Pulau,Pihak Dewan Undangan Negeri Sabah ada memberikan Jamininan mengenainya dalam Perkara 4 ( Hak & Kesitimewaan ), Oleh itu Perkara ini harus dibincang secara teliti sebelum diputuskan, Kerana perkara ini melibatkan soal Perundangan dan perlu diputuskan melalui Peraturan dan Undang-Undang bagi mengelakan perbelahan dikalangan Kominiti. Bagi Pulau –Pulau yang memiliki Geran, Pemegang Amanah yang dilantik mestilah terdiri dari mereka yang mempunyai Geran di atas Pulau atau Waris KUMPULAN PERTAMA, ini adalah kerana Kedudukan mereka dalam Taman Marin sudah diputuskan 100 %. Sementara Pulau –Pulau yang belum mempunyai Geran tanah ( P.Bohey Dulang, P.Tatagan, P.Sibuan dan Bod Gaya ), tetapi mempunyai Hak NCR dibawah Seksyen 15/16 Hak adat seperti yang di-laporkan Oleh PPHT Semporna , maka Perundingan dikalangan mereka harus menjadi keutamaan sebelum Perlantikan. Ajk Kecil Pulau yang terdiri dari Waris Pulau masing-masing harus ditubuhkan bagi menyesaiakan Perkara ini. Satu minit mesyuarat haruslah dikemukakan untuk pihak FKT-TMTS menapis dan seterus membuat cadangan kepada Pihak Kerajaan khas Taman Sabah. Walaubagaimanapun Pandangan ini harus dirujuk kepada pihak berkuasa, Khasnya Taman Sabah kerana ia melibatkan Tafsiran Undang-Undang yang mungkin memerlukan Pandangan Peguam Negeri SABAH atau Penguam Taman dan seterusnya Pemegang Amanah Taman Sabah. Pihak kita harus menentukan Senarai nama yang dihantar sebagai Pemegang Amanah adalah mereka yang benar-benar WARIS SAH atau Waris NCR yang
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -3Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-4tersenarai dan mempunyai kedudukan yang seharusnya tidak boleh lagi dipersoalkan oleh mana-mana pihak, Para waris di Pulau masing-masing.Penghantaran Senarai Cadangan Pemegang Amanah sekurang-kurangnya haruslah disertakan dengan minit mesyuarat dari FKT-TMTS yang wujud selepas PENGWARTAAN, 22hb. Julai 2004. Sebarang cadangan mengenai Pemegang Amanah sebelum ini haruslah dikembalikan kepada FKT-TMTS untuk menapisnya bagi memastikan Kesahian Waris diteliti terlebih dahulu dan seterus mendapat sokongan FKT-TMTS. CADANGAN & TINDAKAN 1 CADANGAN LOGO FKT – TMTS. Bagi maksud Identiti, Pihak Taman Sabah, Projek DARWIN Pulau-Pulau Semporna, WWF, MCS yang mempunyai Logo masing masing, Oleh yang demikian Pihak Saya bersama AJK lain telah memutuskan supaya satu identiti harus kita miliki, Logo dibawah ini adalah dicadangkan. Kominiti 8 Pulan ( 8 Island Comunnity ) adalah logo yang kita cadangkan secara rasmi bagi FKT – TMTS melambangkan perpaduan semua Waris 8 Pulau dalam Taman Marin.

Eight Island Community Bentuk Logo DiCadangkan CADANGAN & TINDAKAN 2 MENGENAL PASTI Tempat dan Nama BERSEJARAH dan Bersifat TEMPATAN. Salah satu tujuan Pengistiharan Taman Sabah terhadap TMTS tidak hanya tertumpu kepada Pemeliharaan Ekologi,Biologi ,Geography sehaja, tetapi ianya meliputi faktor – faktor Pemeliharaan Tempat tempat yang bersejarah bagi faedah Generasi akan datang. Pihak FKT – TMTS juga telah mengambil inisiatif untuk mendapatkan maklumat dari para Waris Pulau mengenai nama – nama asal bagi Kawasan Pulau , Reef dan tempat –tempat yang berlegenda dan bersejarah bagi memastikan pengekelan nama untuk Generasi akan datang. Oleh yang demikian FKT – TMTS telah mengorak satu langka kehadapan untuk menjalankan kajian terhadap Penamaan Nama Nama tempat berasaskan Faktor Sejarah dan Tempatan.
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -4Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-5-

Pada masa ini kami telah mengumpul hampir 80% nama nama tempatan bagi Kampung dan Reef dalam TMTS, semua waris diminta untuk mengemukan pendapat dan Laporan. LAPORAN II KEWUJUDAN FKT – TMTS. Selaras dengan Kehendak Pelan Pengurusan Taman Pulau Pulau Semporna Draf : 1 – 2001. Taman Sabah, yang telah ditubuhkan Selepas Pengwartaan 2004, FKT – TMTS haruslah ditubuhkan dan berterusan Sebagai Penghubung diantara Pihak Taman, Pihak Kerajaan, Pihak Berkuasa dan dan Komuniti Tempatan , bagi memunuhi Pelan Pengurusan bersepadu Taman. Ms. 166. ( 11.1). Oleh yang demikian Kewujudan Forum ini lebih kepada Pelaksanaan dasar, Cadangan dasar , Pandangan dasar , Pindaan serta pengurusan bersepadu yang telah ditetapkan oleh Pihak Taman dan Persetujuan mesyarakat Setempat atau FKTTMTS. Forum ini tidak hanya menumpuhkan kepada Tuntutan tanah atau hak NCR sehaja, tetapi kita akan teruskan kepada Pelaksanaan Pengurusan Bersepadu Dasar – Dasar utama Taman –Taman Sabah untuk melaksanakan nya. Pengwujudan Ajk –Ajk Kecil dalam FKT-TMTS adalah menjadi rangka kepada Perlaksanaan Pengurusan Bersepadu dasar bagi kita melaksanakan dasar-dasar Pembangunan dan Pemeliharaan dalam Taman Marin Tun Sakaran. Jawatankuasa kecil – Perikanan , marikultur, Guna Tanah, Pembangunan Pelancongan, Warisan dan Budaya, Pendidikan dan Kesedaran harus diwujudkan dengan segera. Inisiatif ini harus diambil oleh Pihak FKT-TMTS bagi mencadang matlamat dan dasar Taman Marin Tun Sakaran. CADANGAN & TINDAKAN 3

JAWATANKUASA TUNTUTAN
Walau Bagaimanapun saya mencadangkan supaya satu AJK kecil yang diPanggil JAWATAN KUASA TUNTUTAN harus diwujudkan seiringan bagi menyelasaikan masalah-masalah yang timbul Dikalangan Waris –Waris dalam Kumpulan 2 dan 3 Seperti diatas dan boleh berkerja-sama dengan KumpulanKumpulan tututan di Pulau masing-masing. Bagi maksud diatas FKT-TMTS hendaklah mengambil peranan aktif bagi memastikan dan mengelakan kumpulan-kumpulan tertentu mengambil kesempatan untuk kepentingan peribadi serta mebelakangkan kepentingan para waris Sah.

Komuniti Wujud Sebelum PENGWARTAAN
1. AJK SEBANGKAT Reef Island ( SRI ) ketua Salleh Hj. Salleh. 2. WARIS GUPURANI Bersaudara yang diketuai Ismail Gupurani. 3. AJK Tuntutan Sebangkat dibawah Tetuan ANSARI & Co. diketuan Oleh Hj.Asmaharun Hj.Abdul Rahman@Im. Misuari.
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -5Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-64. Kumpulan KONTRA Mariatim. Komuniti Tempatan Sebelum 2004 Diketua Oleh En.

5. Jawatankuasa Tuntutan Pulau-Pulau ( JTPP ) – Setiausha Elmin Hj. Kastom. 6. Komuniti Tempatan diaktifkan 13hb. Ogos 2001 – Pengenrusi Sementara En. Malaya Otoh Lanjang. 7. Komuniti Tempatan 18hb. Sept. 2001 – Diketuai oleh Dato Eranza Dato Seribu. 8. WSMP ( Waris Sebangkat Marine Park ) yang telah didaftarkan oleh beberapa Waris Pulau Sebangkat bagi tujuan aktiviti Komesial dan yang bertanggunjawab merangka Dasar dan HAK KEISTIMEWAAN 8 PULAU dalam Pendegaran Awam ” Public Hearing 2002. 9. Kumpulan Pendemontrasi Cadangan PENGWARTAAN.

Semua Ajk Komuniti ini telah bergerak sebelum Peng-WARTAAN Taman yang bertujuan menuntut Hak Masing-masing, dan bertindak secara berkumpulan tanpa mempunyai satu payung atau penyatuan, akibatnya ada diantara WARIS SAH tercicir dari Peneyenaraian Seksyen 15 dan 16.

- Sangat menyedihkan ada KES Waris yang hanya mewarisi tanah di atas pulau seluas 4’ kaki x 6’ kaki atau ringkasnya Kuburan sehaja wal hal Waris berkenaan adalah Waris SAH . Inilah yang berlaku jika satu satu Forum atau Kumpulan bergerak secara berasingan tanpa Pemusatan Oleh yang demikian FKT-TMTS ( Forum Komuniti Tempatan ) yang diwujudkan selepas era Pengwartaaan - 2004 adalah FKT yang akan mewakili semua Waris –Waris yang berdaftar dengan Jabatan Tanah Ukur serta Taman Sabah berserta dengan Waris Waris Kumpulan Satu yang di Wakili oleh Semua Pulau-Pulau yang telah di Wartakan dan lebih melambangkan PENYATUAN atau PERWAKILAN keseluruhan Pulau dibawah Payung dan LOGO, 8 ( Eight Island Communuty ). Sebarang Permohonan yang dibuat oleh kumpulan Jawatankuasa dan Komuniti sebelum Pengistiharan harus dipusatkan bagi kepada FKT-TMTS yang telah diwujudkan selepas Peng WARTAAN bagi mengelakan pertindihan tuntutan dan Cadangan.

CADANGAN & TINDAKAN 4 FORUM , KUMPULAN , AJK & PESERTA BENGKEL YANG DITUBUHKAN SEBELUM PENGWARTAAN 2004. Bagi Kes Forum Komuniti tempatan yang telah wujud sebelum PENGWARTANAAN 2004 Taman Marin Tun Sakaran dibawah Taman Sabah. Kita mencadangkan Forum berkenaan supaya diserapkan kedalam FKTTMTS yang telah diwujudkan Selepas Pengwartaan Taman yang mewakili Ke semua Pulau – Pulau 8 buah pulau dalam Taman Marin Tun Sakaran, kerana forum ini lebih
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -6Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-7melambangkan Penyertaan Penuh waris – waris Pulau dalam Taman Marin Tun Sakaran, bagi menyenangkan pihak FKT-TMTS menyalurkan tuntutan mereka kepada pihak berkenaan.

LAPORAN III SENARAI WARIS TMTS. Mengikut Rekod yang telah saya terima dari PPHT semeporna terdapat 36 Geran Tanah yang berdaftar sebagai Waris Bergeran dalam TMTS. 1. 2. 3. 4. Pulau Pulau Pulau Pulau Sebangkat Mantabuan Maiga Selakan 2 Geran 1 Geran 5 Geran 28 Geran 36 Geran Berdaftar.

JUMLAH

Lebih Kurang 272 orang sebagai Waris yang menuntut dalam Seksyen 15 / 16 ordinan tanah NCR yang telah mengisi borang Jab.Tana & Ukur Semporna selepas Pemeriksaan dibuat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pulau Sebangkat Pulau Mantabuan Pulau Maiga Pulau Selakan Pulau Sibuan Pulau Bohey Dulang Pulau Tatagan Bod Gaya 75 Tuntutan NCR 0 Tuntutan NCR ( Tiada ) 4 Tuntutan NCR 0 Tuntutan NCR ( Tiada ). 10 Tuntutan NCR 96 Tuntutan NCR 30 Tuntutan NCR 54 Tuntutan NCR 269 Tuntutan N.C.R

Jumlah

3 orang yang telah membuat akuan Bersumpah dihadapan Majistrate mengenai Hak mereka. 1. Pulau Bohey Dulang 3 ( Akuan Bersumpah 1960 ). * Lampiran Waris Bergeran dan Data disertakan Oleh yang Demikian FKT–TMTS yang diwujudkan hendaklah wakili 100 % waris – waris yang berdaftar dan di-iktiraf oleh Pihak Kerajaan, Tidak akan timbul lagi soal dakwaan kesahian waris SAH dalam FKT-TMTS, kerana Pihak kami akan bertindak menapis WARIS SAH dalam FKT-TMTS berdasarkan laporan yang diterima dari pihak berkuasa KERAJAAN dan Taman Sabah dari masa kesemasa. Walaubagaimanapun angka angka ini akan dikemaskinikan dari masa kesemasa mengikut laporan pihak berkuasa dan Taman Sabah. CADANGAN & TINDAKAN 5 PEMAGARAN KUBURAN DI-SETIAP PULAU. Oleh kerana hampir semua pulau mempuyai Kawasan Perkuburan Islam Masing – masing, selaras dengan Peruntukan Warta Kerajaan seperti mana yang telah dijamin oleh
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -7Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-8Pengistiharan Taman mengenai HAK dan KEISTIMEWAAN , Perkara N0. 3, Pihak FKT – TMTS telah memohon supaya perkara ini dapat dilaksanakan secepat mungkin di Pulau masing –masing. Pihak FKT – TMTS juga telah menbangkitkan perkara ini dalam Bengkel Forum Komuniti Tempatan bulan Sept. 2005 yang lalu, kepada Pihak Taman Sabah dan Pengurusan Projek Darwin. Walaubagaimanapun kita belum lagi menerima Jawapan dari Pihak kerajaan atau Taman Sabah mengenai perkara diatas. CADANGAN & TINDAKAN 6 PELAN PENGEZONAN REEF PULAU BAGI MAKSUD PENGELUARAN PERMIT. Pihak FKT – TMTS telah merangka satu Pelan Penzonan Reef Bagi Pulau – Pulau yang telibat dalam aktivi ekonomi dan Komesial , Perkara ini telah dikemukakan kepada Taman Sabah untuk Perhatian dan Tindakan dalam bengkel bulan Jun dan Setember 2005. LAPORAN IV CADANGAN & TINDAKAN 7 INDUSRI RUMPAIR LAUT APS (Azeehad Perambulator Sistem). Pelan pengezonan bagi Industri Rumpair laut diletakan dalam Zon kegunaan umum Taman Sabah, walaubagaimanapun terdapat 2 pulau yang tidak mempunyai ZON KEGUNAAN UMUM iaiutu Pulau Sibuan dan Pulau Mantabuan yang telah diletakan dalam Zon Pemelihanaan dan Zon Santuary. Bagi memastikan kedua – dua waris Pulau ini tidak ketinggalan dalam Industri Rumpair laut atau aktiviti Ekonomi pihak FKT-TMTS telah mencadangkan satu kawasan diberikan kepada mereka sebagai kawasan Zon Umum bagi kedua-dua Pulau iaitu Kawasan “ Tabbah Kuyah , Sellang Sipungkau / Southern Rim Reef “ dibahagian Selatan atau Kawasan Tabbah SIRAMBA / Churh Reef “ dibahagian UTARA, Taman marin Tun Sakaran iaitu N 04’ 35” dan E 118’ 45” Atau N 04’ 41” dan E 118’ 39”. Pihak saya telah berbincang dengan Jabatan Perikanan Negeri bagi melaksanakan satu Program membantu para waris dengan mengujudkan satu Cadangan yang dipanggil SKIM KECIL PENGKULTUR RUMPAIR LAUT yang berkonsepkan Perladangan “Azeehad Perambulator Sistem” atau APS Sistem ini menyerupai sistem Perladangan SLDB dan FELDA didaratan sementara sistem diperkenalkan adalah bagi Pengkulturan dikawasan Laut. Bagi maksud perkara diatas FKT–TMTS harus membincangkannya secara terinci sebelum Draf akhir cadangan dapat dikemukakan kepada pihak Taman Sabah dan Kementerian Perikanan.Walaubagaimanapun rangka asas bagi SKIM ini telah dikemukakan pada Bengkel kedua bulan September 2005 lalu. PROJEK DARWIN PULAU-PULAU SEMPORNA. Kita semua sedia maklum Projek Pulau-Pulau Semporna yang dibuat pada 1998 – 2001 dibawah Pelan Projek SIP telah dilaksanakan, namun kita belum
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -8Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

-9mengetahui secara terperinci sejauh mana keberkesenan Projek tersebut dan apakah faedah yang telah diperolehi oleh Para Waris 8 buah Pulau. Projek DARWIN Dilancarkan Kerjasama Taman Sabah dan WWF, bermula 2005 hingga 2008 dibawah Dr. Elizebert Wood. Adalah diharapkan projek kali ini mendatangkan faedah kepada semua waris Pulau berkenaan. Penutup Sekali lagi saya mengucapkan Syabas dan Taniah diatas Kejayaan Komuniti INI berjaya mengwujudkan FORUM KOMUNITI TEMPATAN yang dikenali sebagai FKT – TMTS bagi Kepentingan Keseluruhan Waris Pulau – Pulau di 8 buah Pulau dan seterusnya dapat bergerak dalam satu kumpulan yang lebih besar dan Langkap, dimana KeSemua pulau-pulau dan Waris setiap Pulau telibat dalam Pengwujudannya tempoh hari yang disaksikan Pihak Taman Sabah , MCS, WWF , Projek Darwin dan hampir 95 % Waris Sah. Adalah menjadi harapan saya forum ini akan terus aktif dan bergerak seiringan dengan badan NGO lain dan terus berkerjasama dengan pihak Taman Sabah. Dibawah Kepimpinan dan Pasukan yang ada dengan berbekalkan Pengalaman memimpin NGO , Saya Sebagai Pengerusi Kelab Usahan Muda Semporna ( KUMS ) selama 9 tahun, akan terus berbakti kepada forum Komuniti ini untuk memastikan Para waris mendapat menafaat dari Pengujudan Taman ini. Kita tidak inigin melihat kominiti sebagai alat oleh mereka yang hanya mengambil kesempatan untuk kepentingan dan agenda peribadi kumpulan masingmasing yang hanya ingin menjadi ketua atau menyelaras tetapi tidak berkerja kearah kepentingan Waris-Waris Pulau. Kita tidak mahu Taman Marin Tun Sakaran ini dipenuhi oleh KUMPULAN seperti dalam Peribahasa Tempatan mesyarakat FKT – TMTS. “ KUHAPUH DAPUNA BATU , TIBOK MAG TAUH !!! TAUH !!! “ Ingin menjadi Pemengang Amanah tetapi tidak amanah, oleh ITU Pastikan semua Pemegang Amanah tidak mempunyai KES PECAH AMANAH. Kepada Setiausaha FKT-TMTS, yang telah dipilih oleh Ajk Forum Komuniti TMTS, berbekalkan Pengalaman Beliau yang Juga sebagai Pemimpin NGO, Persatuan Nelayan Kawasan Semporna ( PNK ) selama 12 tahun Memimpin, saya yakin Pasukan Kepimpinan FKT – TMTS kali ini akan lebih menyerlah dan berkesan untuk menjayakan misinya.Walaubagaimanapun saya mencadangkan semua Pengerusi-pengerusi FKT–TMTS Pulau masing masing akan dilantik secara automatic sebagai Pen. Setiausaha dalam FKT-TMTS. Rakan Rakan dalam Ajk FKT–TMTS serta Pasukan dan Gandingan Ajk lama dan Ajk Baru akan terus berkerjasama bersama untuk maju kehadapan. Ucapan terima kasih saya juga kepada Ketua dan Wakil Jabatan Jabatan yang hadir dalam mesyuarat Pertama dengan harapan kerjasama dan sokongan dari pihak tuan –tuan amat diharapkan bagi menjayakan misi dan Visi FKT – TMTS pada masa akan datang. Kepada Pihak Taman Sabah , Setinggi –tinggi perhagaan Dari saya bagi Pihak FKT-TMTS kerana kerjasama dan komitmen yang telah diberikan, pihak kami akan
P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA -9Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

- 10 terus memberikan kerjasama selaras dengan kehendak dan keputusan bedua belah pihak. Kami akan mengambil sikap Sebarang perbezaan Pendapat diantara FKTTMTS dan Taman atau Pihak berkuasa , adalah satu proses mencari satu titk Pertemuan dan Penyelesaian, sikap ini akan terus tanamkan kepada semua waris Pulau yang terlibat bagi memastikan Kejayaan Taman Marin Tun Sakaran. Sekian

SELAMAT BERMESYUARAT

Abdullah Sani Hj. Abdul Salleh ( ADK ). Pengerusi FKT – TMTS.

P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA - 10 Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful