WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . akulturasi. Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. Menjelaskan konsep budaya kebendaan. Mentakrifkan konsep budaya. Hasil Pembelajaran: 1. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. 5.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. 3. akomodasi. Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. 2. asimilasi. dan amalgamasi. 4.

Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul. Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 . Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini.

Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007). Anda harus faham bahawa konsep masyarakat..3 Konsep Budaya (hlm. Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. 13) 2. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 . Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. Mari kita rehat sebentar. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan.5 Pengalaman Malaysia (hlm. Konsep Budaya. 15) 2..4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang. 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini. halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2. anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat.

SELAMAT MAJU JAYA. perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian. (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. 4 . (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio.WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya.

WAJ3106 Hubungan Etnik 5 . 2. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. sosial. dan pendidikan. politik. 4. ekonomi.TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. dan politik. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi. Hasil Pembelajaran: 1. dan India. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. Cina. aktiviti pengukuhan disediakan. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. 3.

Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini.Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 . Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti .Kesultanan Melayu Melaka . Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu. dan Zaman Pluraliti. Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum. Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu.

huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini. anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007).4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah.. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan.. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 .Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. (hlm. SELAMAT MAJU JAYA. 26-27) 3. Mari kita rehat sebentar. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda. halaman 21 hingga 26. 3.3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm. Setelah mengetahui konsep asas ini. anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29.

penyusunan semula masyarakat. dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. 2. 3. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. Dasar Ekonomi Baru. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. Dasar Pembangunan Negara. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Hasil Pembelajaran: 1. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar.TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. membasmi kemiskinan. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 .

2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .1990 9 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .

Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Acuan Ekonomi Malaysia. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Pembangunan Lima Tahun. Acuan Ekonomi Malaysia. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Politik dan Ekonomi. Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. dan Isu-isu Utama Ekonomi. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 .