Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. 5. akulturasi. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. akomodasi. Menjelaskan konsep budaya kebendaan. 4. asimilasi. Hasil Pembelajaran: 1. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . 2. Mentakrifkan konsep budaya. dan amalgamasi. Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. 3.

Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul. Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 . Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini.

Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 . anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional.4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan. Anda harus faham bahawa konsep masyarakat.3 Konsep Budaya (hlm.. cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang. Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus.. Mari kita rehat sebentar. 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007). halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2. 13) 2.5 Pengalaman Malaysia (hlm. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini. Konsep Budaya.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat. 15) 2.

(iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. 4 .WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya. (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian. SELAMAT MAJU JAYA. (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio.

Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. ekonomi. Hasil Pembelajaran: 1. dan India. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. aktiviti pengukuhan disediakan. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi.TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. WAJ3106 Hubungan Etnik 5 . 3. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. 4. sosial. politik. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. dan pendidikan. 2. dan politik. Cina.

dan Zaman Pluraliti. Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti. Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu.Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 . Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti . Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini.Kesultanan Melayu Melaka . Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum.

. huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Mari kita rehat sebentar. 26-27) 3. Setelah mengetahui konsep asas ini. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 .3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm.. anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan.Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. halaman 21 hingga 26. (hlm. anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007). 3. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini.4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. SELAMAT MAJU JAYA.

TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. 2. Dasar Ekonomi Baru. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar. Hasil Pembelajaran: 1. penyusunan semula masyarakat. membasmi kemiskinan. Dasar Pembangunan Negara. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. 3. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 .

1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .1990 9 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .

Acuan Ekonomi Malaysia. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. Pembangunan Lima Tahun.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 . Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. Politik dan Ekonomi. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. dan Isu-isu Utama Ekonomi. Acuan Ekonomi Malaysia. Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful