dan amalgamasi. akomodasi. 3. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. 2. Menjelaskan konsep budaya kebendaan. Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi. WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. asimilasi. Mentakrifkan konsep budaya. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. 5. akulturasi. Hasil Pembelajaran: 1. 4.

Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera. Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 . Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan.

4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 . 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. 13) 2. Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007). Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus.5 Pengalaman Malaysia (hlm. anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini.. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2. 15) 2. Anda harus faham bahawa konsep masyarakat. Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat.. cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang. Mari kita rehat sebentar. budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat. Konsep Budaya.3 Konsep Budaya (hlm.

(ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio. (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. SELAMAT MAJU JAYA. 4 .WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya. perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian. (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio.

Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. ekonomi. 2. WAJ3106 Hubungan Etnik 5 .TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. Cina. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi. 3. dan politik. 4. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. dan pendidikan. Hasil Pembelajaran: 1. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. aktiviti pengukuhan disediakan. politik. sosial. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. dan India.

Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti.Kesultanan Melayu Melaka . Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini. dan Zaman Pluraliti. Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum. Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti . Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya.Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 .

Setelah mengetahui konsep asas ini. huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. (hlm. SELAMAT MAJU JAYA. halaman 21 hingga 26. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini.3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm. anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007).4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. Mari kita rehat sebentar.Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 . anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29. 26-27) 3. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan... 3.

penyusunan semula masyarakat.TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. Hasil Pembelajaran: 1. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. Dasar Pembangunan Negara. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 . Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. Dasar Ekonomi Baru. membasmi kemiskinan. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. 3. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 2. dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik.

2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .1990 9 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .

dan Isu-isu Utama Ekonomi. Acuan Ekonomi Malaysia. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Politik dan Ekonomi.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. Pembangunan Lima Tahun. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 . Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Acuan Ekonomi Malaysia. Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful