ModulWAJ3106 HubunganEtnik 2.PDF

Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. akomodasi. akulturasi. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. 3. Mengenalpasti budaya bukan kebendaan. WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi. 2. Menjelaskan konsep budaya kebendaan. 5. Mentakrifkan konsep budaya. Hasil Pembelajaran: 1. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. 4. asimilasi. Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. dan amalgamasi.

Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 . Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul.

4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini...3 Konsep Budaya (hlm. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional. halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2. 15) 2. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007). budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan. 13) 2. Mari kita rehat sebentar. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus.5 Pengalaman Malaysia (hlm. Anda harus faham bahawa konsep masyarakat. Konsep Budaya. Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang. Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 .

WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya. 4 . (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio. SELAMAT MAJU JAYA. (i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari. perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian.

dan politik. sosial. 3. WAJ3106 Hubungan Etnik 5 . Hasil Pembelajaran: 1. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan. Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. dan India. aktiviti pengukuhan disediakan. ekonomi. politik. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik. dan pendidikan. Cina.TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. 2. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. 4.

Kesultanan Melayu Melaka . dan Zaman Pluraliti. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum. Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti. Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti . Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya.Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 . Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini.

4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah. halaman 21 hingga 26. 26-27) 3.3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm. 3. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini. huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 . SELAMAT MAJU JAYA.. anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007). Mari kita rehat sebentar.. (hlm. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan.Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. Setelah mengetahui konsep asas ini. anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda.

dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. membasmi kemiskinan. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. 3. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar.TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 . penyusunan semula masyarakat. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. Dasar Pembangunan Negara. 2. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. Hasil Pembelajaran: 1. Dasar Ekonomi Baru.

WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .1990 9 .2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .

Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 . Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Acuan Ekonomi Malaysia. dan Isu-isu Utama Ekonomi. Acuan Ekonomi Malaysia.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi. Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Politik dan Ekonomi. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. Pembangunan Lima Tahun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful