Menjelaskan konsep budaya kebendaan.TAJUK 1 KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Sinopsis Tajuk ini memberi pendedahan mengenai konsep budaya dari aspek epistemologi dan takrifan yang merangkumi budaya kebendaan dan bukan kebendaan. akomodasi. asimilasi. dan amalgamasi. Untuk menguji kefahaman pelajar diakhir perbincangan topik ini disediakan latihan kendiri. Hasil Pembelajaran: 1. 5. 3. Perbincangan juga menyentuh tentang ciri-ciri budaya serumpuan yang terdapat dalam sesebuah masyarakat. 2. akulturasi. Mentakrifkan konsep budaya. 4. Menghuraikan ciri-ciri budaya dalam sesebuah masyarakat. Berikutnya perbincangan mengenai konsep perpaduan dan integrasi meliputi konsepkonsep dalam hubungan etnik seperti segregasi. Menjelaskan konsep-konsep asas dalam hubungan etnik. WAJ3106 Hubungan Etnik 1 . Mengenalpasti budaya bukan kebendaan.

Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Ciri-ciri Budaya Asimilasi Segregasi Konsep Perpaduan dan Integerasi Amalgamasi Akomodasi Akulturasi WAJ3106 Hubungan Etnik 2 . Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami Modul Hubungan Etnik (2207) dengan lebih mendalam. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bertemu melalui mod modul.Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Konsep Budaya Budaya Kebendaan Budaya Bukan Kebendaan Sub Tajuk: (i) Konsep Budaya (ii) Konsep Perpaduan dan Integrasi Salam sejahtera.

Kepentingan Hubungan Etnik di Malaysia dan Konsep Masyarakat. cuba anda renung dan fikirkan apa yang telah anda fahami sebelum tajuk ini: Latar belakang. 15) 2. Mari kita rehat sebentar. halaman 13 hingga 19 dengan merujuk kepada: 2. Konsep masyarakat telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. budaya serta perpaduan dan integrasi adalah konsep-konsep asas hubungan etnik yang saling berkaitan.4 Konsep Perpaduan dan Integrasi (hlm.5 Pengalaman Malaysia (hlm.3 Konsep Budaya (hlm. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk ini anda perlu membaca Bab 2 Modul Hubungan Etnik (2007). 18) Aktiviti Berdasarkan soalan 1 daripada soalan-soalan perbincangan di muka surat 20. WAJ3106 Hubungan Etnik 3 . Tajuk-tajuk tersebut harus memberi gambaran asas tentang kursus ini. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan. Anda harus faham bahawa konsep masyarakat.Tajuk 1 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Masyarakat. dan Konsep Perpaduan dan Integrasi. Konsep Budaya. Konsep-konsep ini memberi asas kepada pelajar untuk memahami tajuk-tajuk yang seterusnya. anda dikehendaki menjelaskan konsep integrasi dan asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional. Konsep budaya dan konsep perpaduan dan integrasi diberi tumpuan dalam bahagian ini... 13) 2.

(i) Semua aktiviti yang berkaitan dengan latihan hendaklah dicatatkan dan disimpan dalam portfolio. 4 . (ii) Bahan-bahan rujukan mestilah dikepilkan dalam sebuah portfolio. SELAMAT MAJU JAYA. perkara-perkara berikut hendaklah diambil perhatian. (iii) Bahan-bahan rujukan disusun mengikut tajuk-tajuk yang dipelajari.WAJ3106 Hubungan Etnik Peringatan Semasa membuat latihan ini dan seterusnya.

Untuk menguji kefahaman pelajar mengenai isu-isu yang telah dibincangkan diakhir topik ini. sosial.TAJUK 2 MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU Sinopsis Secara umumnya tajuk ini menyentuh tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu sejak abad ke-5 Masihi yang bermula dengan kedatangan masyarakat luar seperti Arab. ekonomi. 3. 4. Menghuraikan secara ringkas proses pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. dan pendidikan. aktiviti pengukuhan disediakan. Perbincangan juga difokuskan kepada pembentukan masyarakat pluralistik di zaman penjajahan barat dan selepas merdeka yang menekankan kepada isu-isu politik. Menganalisis faktor-faktor yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakat pluralistik. dan politik. 2. dan India. Menjelaskan proses pembentukan masyarakat pluralistik pada zaman penjajahan barat. WAJ3106 Hubungan Etnik 5 . politik. Berikutnya disentuh mengenai zaman pluraliti pada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang banyak memberi sumbangan ke arah pembentukan masyarakat pluraliti di Alam Melayu melalui aktiviti ekonomi. Hasil Pembelajaran: 1. Pertembungan kelompok masyarakat ini mewujudkan pluralistik. Cina. Menghubungkaitkan isu-isu ekonomi. dan pendidikan dalam proses pembentukan masyarakat pluralistik selepas kemerdekaan.

Konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus.Kesultanan Melayu Melaka .Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul ini Sub Tajuk: (i) Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu (ii) Zaman Pluraliti Tajuk 2 ini mengandungi sub tajuk iaitu Konsep Pluraliti dan Masyarakat Pluraliti. Bahagian ini akan membantu pelajar untuk mengetahui dan menganalisis pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu. dan Zaman Pluraliti. Interaksi antara pelbagai budaya dengan budaya Alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi lagi mempunyai kesan yang mendalam kepada masyarakat pluralistik di Alam Melayu. Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu. Masyarakat Pluralistik Alam Melayu Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Alam Melayu Zaman Pluraliti .Penjajahan WAJ3106 Hubungan Etnik 6 . Anda harus faham bahawa konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik sebelum memahami tajuk-tajuk dalam bahagian ini. Pelajar harus memahami bahawa masyarakat pluralistik tidak wujud dalam suatu vacuum. Ia merupakan komponen yang harus difahami oleh pelajar sebelum belajar tajuk-tajuk yang seterusnya. Pembentukan masyarakat pluralistik di Alam Melayu dan zaman pluraliti diberi tumpuan dalam bahagian ini.

Mari kita rehat sebentar.. Jangan lupa emel kepada pensyarah kursus jika ada kemusykilan.. WAJ3106 Hubungan Etnik 7 . anda dikehendaki merujuk kepada Bab 3 Modul Hubungan Etnik (2007).Cuba anda renung dan fikirkan apa yang anda faham mengenai konsep pluraliti dan masyarakat pluralistik. Setelah mengetahui konsep asas ini. (hlm. halaman 21 hingga 26. huraikan faktor-faktor yang mewujudkan masyarakat pluraliti pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kedua ini. anda dikehendaki meneruskan bacaan anda di halaman 26 hingga 29.4 Pembentukan Masyarakat Pluralistik Oleh Penjajah.3 Kemuncak Pluraliti Alam Melayu : Kesultanan Melaka (hlm. 27-29) Aktiviti Berdasarkan pembacaan dan pengetahuan anda. 3. SELAMAT MAJU JAYA. 26-27) 3.

TAJUK 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA Sinopsis Perbincangan dalam topik 3 ini lebih memberi penekanan kepada Perancangan Pembangunan Lima Tahun yang bermula sebelum merdeka dan selepas merdeka. dan Dasar Wawasan Negara dalam konteks hubungan etnik. Pada akhir topik ini aktiviti latihan kendiri disediakan untuk menguji kefahaman pelajar. Menganalisis keberkesanan rancangan lima tahun dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. 3. Dasar Pembangunan Negara. membasmi kemiskinan. 2. Selain itu perbincangan juga menyentuh tentang pengisian dalam setiap penggal Rancangan Malaysia. Mengulas isu-isu utama ekonomi yang menjadi topik perbincangan dalam konteks hubungan kaum. WAJ3106 Hubungan Etnik 8 . Hasil Pembelajaran: 1. Menghubungkaitkan antara pembangunan ekonomi negara dengan hubungan etnik di Malaysia. Perbincangan seterusnya menyentuh mengenai isu-isu utama ekonomi yang merangkumi agihan kekayaan negara. penyusunan semula masyarakat. Dasar Ekonomi Baru.

1980 Lima Tahun *Rancangan Malaysia Keempat 1981 .2010 * Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan pada tahun 1971 .1990 Rancangan Malaysia Keenam 1991 .2000 Rancangan Malaysia Kelapan 2001 .1970 Rancangan *Rancangan Malaysia Kedua 1971 .1965 Rancangan Malaysia Pertama 1966 .2005 Rancangan Malaysia Kesembilan 2006 .1955 Malaya Rancangan Malaya Pertama 1956 .1985 *Rancangan Malaysia Kelima 1986 .WAJ3106 Hubungan Etnik Kerangka Konsep Tajuk-tajuk Modul Ini Draf Pembangunan Rancangan 1950 .1975 Pembangunan *Rancangan Malaysia Ketiga 1976 .1960 Rancangan Malaya Kedua 1961 .1990 9 .1995 Rancangan Malaysia Ketujuh 1996 .

Dua subtajuk lagi iaitu Pembangunan Lima Tahun dan Isu-isu Utama Ekonomi diberi tumpuan dalam bahagian ini. dan Isu-isu Utama Ekonomi. Politik dan Ekonomi. Untuk pembelajaran kali ini kita bertemu sekali lagi melalui mod modul. Pembangunan Lima Tahun. Sekiranya terdapat masalah dalam memahami modul ini. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Adalah diharapkan agar para pelajar PGSR dapat mempelajari dan memahami modul ini dengan lebih mendalam. Cri-ciri Etnik dalam Konteks Demografi.Membasmi Kemiskinan Agihan Kekayaan negara Isu-isu Utama Ekonomi Dasar Wawasan Negara Dasar Pembangunan Negara Menyusun Semula Masyarakat Dasar Ekonomi Baru Sub-tajuk: (i) Pembangunan Lima Tahun (ii) Isu-isu Utama Ekonomi Salam sejahtera. Hubungan Etnik dalam Konteks Modenisasi di Malaysia. Ciri-ciri Enik dalam Konteks Demografi. anda hendaklah berhubung dengan pensyarah Kursus Hubungan Etnik yang berkaitan. Acuan Ekonomi Malaysia. Empat sub-tajuk iaitu Modenisasi. WAJ3106 Hubungan Etnik 10 . Tajuk 3 ini mengandungi enam sub-tajuk iaitu Modenisasi. Politik dan Ekonomi telah dibincang semasa interaksi bersemuka dengan pensyarah kursus. Acuan Ekonomi Malaysia.