Hassan Mohd Ghazali

Kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung pada peranan pentadbiran pengetua
Hassan Mohd Ghazali UPSI

Pendahuluan Kecemerlangan sesebuah sekolah itu akan dikur dari banyak aspek, antaranya kecemerlangan akademik, ko-kurikulum, pentadbiran, hubungkait antara guru dan ibu bapa dan sikap dan disiplin guru. Sementara itu hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia yang inginkan kualiti pendidikan di tingkatkan dapat dilihat melalui berbagai-bagai anugerah yang diberi kepada sekolah pada peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan. Terdapat anugerah diberi untuk aspek bukan akademi kepada peringkat negeri seperti ‘Sekolah Cantik’, ‘Sekolah Dalam Taman’. ‘Johan

Pertandingan Landskap’ dan sebagainya. Untuk pencapaian akademik pula, ada sekolah menerima ‘Sijil penghargaan UPSR’, Hadiah

Kecemerlangan Matematik UPSR’ dan sebagainya. Pada peringkat negeri anugerah yang berprestij ialah Sekolah Harap Negeri dan pada peringkat kebangsaan anugerah yang berpretij ialah Sekolah Harapan Negara dan Anugerah Kualiti Kementerian Pendidikan. Keadaan ini mencerminkan pihak kerajaan amat komited untuk mewujudkan institusi pendidikan sekolah yang berkualiti dan cemerlang. Paling penting di sebalik kecemerlangan itu ialah seorang ketua pentadbir yang bernama pengetua.

1

Hassan Mohd Ghazali Ciri-ciri sekolah cemerlang Sebelum mengupas ciri-ciri sekolah yang cemerlang, lihat dulu penyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang mencerminkan kepelbagaian matlamat kekeberkesanan pendidikan. FPN memberi penekanan kepada usaha sekolah untuk mempamirkan kecemerlangan “....melahirkan insan yang cemerlang yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

masyarakat dan negara”. Melihat persoalan di atas tidak keterlaluan menyatakan bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah dilihat dari sudut untuk melahirkan manusia yang seimbang dari aspek itelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan. Ini adalah kunci matlamat untuk menentukan kecemerlangan sesebuah sekolah. Oleh yang demikian, pernanan yang dimaikan oleh pentadbir khususnya pengetua, menyusun dan mengurus bagaimana caranya mencapai matlamat itu. Banyak negara-negara di dunia seperti di Amerika Syarikat mengukur keberkesanan sekolah berasaskan ‘output’ iaitu pencapaian dalam ujian piawaian mata pelajaran matematik dan bacaan. Di UK, pembolehubah proses seperti kedatangan, kelakuan, kelakuan pelajar dan peningkatan skor pencapaian digunakan sebagai pengukur keberkesanan dan

2

Hassan Mohd Ghazali kecemerlangan. Aspek kecemerlangan sekolah juga harus dilihat dari aspek

keberkesanan. Edmonds (1979) mendefinisikan keberkesanan bukan sahaja dari segi kualiti hasil tetapi juga dari segi kesaksamaan. Mengikut beliau, keberkesanan sekolah di ukur berdasarkan kejayaannya

meningkatkan penguasaan akademik kanak-kanak kurang beruntung sehingganya kadar bilangan kanak-kanak kurang beruntung yang

menguasai akademik sama seperti bilangan anak-anak kelas menengah yang menguasainya. Juga, sekolah tidak layak diiktiraf sebagai berkesan dan cemerlang jika tidak memberi kesaksamaam peluang pendidikan. Rowan (1983) pula menyarankan empat cara mengenal pasti sekolah yang cemerlang: 1. menentukan kriteria ini yang khusus seperti peratus pelajar yang mencapai lebih daripada median kebangsaan, 2. analisis tren yang menunjukkan skor dalam gred yang tertentu telah meningkat dari semasa ke semasa, 3. skor yang meningkat bagi sesuatu kohort, dan 4. pencapaian pelajarnya. Mortimore (1991) merumuskan sekolah yang kerkesan dan cemerlang ialah sekolah yang pelajarnya meningkat lebih daripada apa yang diharapkan jika di ambil kira latar belakang mereka. sekolah berbanding dengan latar belakang

3

Hassan Mohd Ghazali Sergi ovanni (1987) juga mendefinisikan keberkesanan sekolah cemerlang berasaskan peningkatan sekolah. Beliau menyenaraikan lapan kriteria untuk mengukur kecemerlangan 1. 2. 3. peningkatan dalam skor ujian, peningkatan dalam kehadiran, pertambahan dalam bilangan tugasan penulisan dan kerja rumah, 4. pertambahan peruntukan untuk Matematik, Bahasa Inggeris, Sains dan Sejarah, 5. 6. 7. 8. penglibatan komuniti dan ibu bapa, penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum, ganjaran dan pengiktirafan bagi pelajar dan guru, dan sokongan yang berkualiti untuk pelajar istimewa.

Stoll dan Fink (1996) mendefinisikan cemerlanag sesebuah sekolah bergantung kepada: 1. 2. sentiasa meningkat dari tahun ke tahun, menggalakan peningkatan untuk semua pelajar lebih daripada apa yang di jangkakan jika diambil latarbelakang dan kebolehan asal mereka, 3. memastikan setiap pelajar mencapai setinggi yang mungkin

4

Hassan Mohd Ghazali potensinya, 4. menggalakkan semua aspek perkembangan dan pencapaian pelajar. Sementara itu Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah memberi criteria untuk sekolah cemerlang yang dipanggil sebagi ‘Sekolah Harapan’ Tiap-tiap tahun Bahagian Sekolah KPM akan memilih sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di bandar dan sebuah sekolah rendah dan sebuah sekolah menengah di luar bandar sebagai Sekolah Harapan Negara. Kriteria yang di gunakan adalah seperti berikut: • matlamat sekol ah dan penyebarannya kepada warga sekolah • ‘blue print’ sekolah • budaya sekolah • pencapaian akademik berasaskan peperiksaan • kepemimpinan Guru Besar/Pengetua • pencerapan pengajaran bilik darjah oleh Guru Besar/Pengetua • jawatankuasa kurikulum sekolah • pengurusan masa pembelajaran murid • pengurusan kelab dan persatuan • sokongan yang di berikan oleh PIBG

5

Hassan Mohd Ghazali • program memupuk sikap yang positif di kalangan guru. • hubungan antara guru dengan guru • ganjaran kepada pelajar • pengurusan kewangan • strategi pengajaran yang di gunakan oleh guru dalam mengajar 3 M, • kemahiran berfikir dan kemahiran belajar • tindakan pemulihan bagi mengatasi masalah pelajar lemah • kerjasama di kalangan guru • kerjarumah yang di beri kepada pelajar Berdasarkan criteria di atas dirumuskan bahawa kecemerlangan sesebuah sekolah menurut KPM adalah seperti berikut: 1. mementingkan `outcome’ dari segi pencapaian akademik dalam peperiksaan umum. 2. mementingkan akademik-kerja pengajaran guru. 3. mementingkan pengurusan dan pentadbi ran sekolah 4. mementingkan iklim - budaya sekolah, sikap yang positif dikalangan guru, hubungan pengetua dengan guru, `proses’ rumah, bagi mencapai kecemerlangan strategi

tindakan

pemulihan,

6

Hassan Mohd Ghazali kerjasama di kalangan guru dan displin sekolah. 5. mementingkan penglibatan ibu-bapa dalam PIBG

Peranan Pengetua terharap kecemerlangan Sekolah Sebenarnya ciri-ciri kecemerlangan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan seseorang pengetua. Kerana dalam melayari bahtara sesebuah organisasi, ketua sangat penting menentukan matlamat dan hala tuju. Pengetua sentiasa disifatkan sebagai pemimpin sekolah kerana kedudukan dan jawatannya yang berwibawa. Pengetua sebagai pemimpin dan kepimpinanan adalah satu konsep yang sukar dan kompleks. Dalam pada itu, terdapat berbagai – bagai jenis pemimpin seperti pemimpin politik, pemimpin organisasi, pemimpin pelajar dan lain–lain lagi. Dalam konteks ini, pemimpin boleh dilihat sebagai seseorang yang diiktirafkan oleh satu atau lebih daripada satu orang, bahawa pemimpin mempunyai pengaruh, berwibawa, dan mempunyai kuasa sama ada jangka pendek atau jangka panjang dalam situasi yang tertentu . Dengan ini, maka adalah jelas bahawa pemimpin ditentukan oleh peranan dan bukannya oleh kedudukan. Seseorang yang dilantik sebagai pengetua, dijangka akan memainkan peranan “ pemimpin “ , iaitu , sebagai pemimpin pendidikan . Oleh yang demikian dalam organisasi sekolah kedudukan pengetua adalah yang paling penting. Oleh itu pengetua mempunyai kuasa, autoriti dan tanggungjawab untuk melaksanakan visi dan matlamat pendidikan. Dari

7

Hassan Mohd Ghazali kajian yang dijalankan, didapati bahawa peranan pengetua amat penting dalam memastikan keberkesanan sekolah dan kecekapan pentadbiran. Kajian tentang sekolah efektif juga banyak membicarakan peranan dan tugas pengetua dalam mengendalikan sekolah masing-masing. Hasil daripada dapatan dan saranan para penyelidik tentang sekolah efektif ini, pihak pengetua sekolah-sekolah menghadapi dilema sama ada berfungsi sebagai pemimpin pengajaran dan pentadbir atau pengurus sekolah. Walau bagaimanapun pengetua bukan sahaja memerlukan keduadua peranan di atas malahan lebih daripada itu. Sebagai seorang pengurus pendidikan, tanggungjawab utama pengetua ialah menjalankan kerja-kerja pentadbiran dan sekali gus bertindak sebagai pemimpin pengajaran dan pembelajaran. Amalan pengurusan yang dijalankan adalah meliputi fungsi pengurusan seperti membuat rancangan, mengorganisasi, mengetuai dan mengawal, terutama sumber manusia, kurikulum, ko kurikulum,

perkembangan staf, kewangan, persekitaran dan sebagainya. Peranan tersebut juga meliputi tugas-tugas sebagai pentadbir, pengurus, pemimpin, pendidik atau guru secara 'verbal' dan 'bukan verbal'. Beberapa kriteria pengetua yang dianggap baik antaranya ialah: 1. seorang yang mempunyai kesungguhan dalam tugas, 2. mempunyai visi ke arah mencapai matlamat serta, 3. berkemampuan tinggi dalam mencapai kemajuan akademik, 4. Berwawasan, 5. bercita-cita tinggi, 6. berusaha ke arah menepati hala tuju organisasi, serta atau ‘unggul’

8

Hassan Mohd Ghazali 7. kental dalam menghadapi cabaran adalah antara keperluan kendiri. Segala keriteria di atas adalah berhubungkait penentu kepada

penghasilan sekolah cemerlang. Melalui keunggulan pengetua yang mempunyai kriteria di atas dapat menguruskan sekolah seperti diharapkan oleh Kementerian, guru-guru, staf sokongan dan Ibu bapa yang mengantar anaknya di sekolah. Dalam penentuan pengetua yang berkesan sebagai perancang dan pentadbir beberapa ciri khas yang perlu dimiliki oleh pengetua antaranya: 1. Ciri-ciri Kepimpinan; iaitu mempunyai personaliti kepimpinan yang boleh membina komuniti yang dipimpin dan dapat membina iklim dan persekitaran sekolah yang kondusif. 2. Personaliti yang mulia dan dihormati dengan perwatakan mesra dan mempunyai ketegasan yang bertempat 3. 4. 5. 6. Kapasiti minda yang tinggi iaitu berilmu dan intelek Kemahiran berkomunikasi dengan baik Mempunyai Visi, Misi dan objektif yang jelas Menepati fokus pentadibiran iaitu ‘the classroom view’ dan ‘the school-wide view’.

9

Hassan Mohd Ghazali

TANGGUNGJAWAB PENGETUA

Kurikulum
Mengajar J/k Kurikulum Sekolah Panitia mata pelajaran Jadual Waktu Kelas/Makmal/ PSS/Bengkel Pemeriksaan Buku Rekod Mengajar Analisis keputusan peperiksaan Pencerapan dan penyeliaan P&P Penyemakan Kerja Latihan Murid Kelas pemulihan/bimbingan Pusat Sumber Sekolah

Pentadbiran
Pengurusan staf Perancangan sekolah Peraturan sekolah Kemudahan fizikal Pengurusan pejabat Pengurusan kewangan Maklumat/Data/Inventori Iklim Pendidikan dan Persekolahan

Hal Ehwal Murid
Pendaftaran murid Disiplin Kebajikan(biasiswa/bantuan makanan/pakaian Skim pinjaman buku teks Kesihatan Keselamatan Bimbingan dan kaunserling Program kecemerlangan

Kokurikulum

Hubungan Luar
PIBG Jabatan Jurujual Agensi Kerajaan

Persatuan/Kelab/Badan Beruniform Sukan Permainan

Rajah: Tugas dan tanggungjawab pengetua disekolah

10

Hassan Mohd Ghazali Berhubung dengan pentadbiran sesebuah sekolah, maka gaya kepimpinan seseorang pengetua juga menjadi penentu kecemerlang sekolah Terdapat tiga gaya kepimpinan utama yang dipraktikkan oleh pemimpin iaitu:

1. gaya kepimpinan Demokratik, 2. gaya kepimpinan Autokratik, dan 3. gaya kepimpinan Laissez-faire .

Gaya

kepimpinan

demokratik

oleh

seorang

pengetua

dalam

mewujudkan kecermelangan pencapaian akedemik dan sahsiah di kalangan pelajar serta menanam semangat profesionalisme yang tinggi terhadap guruguru dan kakitangan. Kajian tentang perubahan atau kemajuan organisasi mengatakan bahawa sesuatu inovasi memerlukan keadaan yang dapat menggerakkannya, supaya ia dapat dilaksanakan . Salah satu penggerak adalah dengan adanya cara kepimpinan demokrasi.

Mengikut gaya kepimpinan seperti ini, mereka yang akan terlibat dalam perlaksanaan perubahan atau mereka yang mendapat kesan daripada perubahan itu, diberi peluang untuk berbincang dan membuat keputusan. Misalnya , dalam perlaksanaan kurikulum baru di sekolah , pihak yang terlibat dengan perubahan itu ialah guru , dan pihak yamg mendapat kesan daripada perubahan itu ialah pelajar . Mengikut cara kepimpinan demokrasi, kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar juga terlibat dalam perancangan, dan membuat keputusan tentang perlaksanaan kurikulum itu. Cara ini boleh menimbulkan semangat kesanggupan untuk bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu program . Cara demikian dikatakan dapat memberi kepuasan kepada mereka.

11

Hassan Mohd Ghazali Hord (1986) telah mengatakan bahawa sebarang perubahan dan inovasi yang hendak dilaksanakan, perlulah dilakukan dengan cara yang bijaksana, beserta dengan usahasama antara pemimpin dengan rakan sejawatannya atau stafnya. Oleh yang demikian, kepimpinan merupakan tingkahlaku pemimpin bagi mencari jalan untuk melaksanakan sesuatu program atau tugasan , yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi itu . Walau bagaimanapun kepimpinan pengetua yang berkesan bukanlah bererti kepimpinan yang berjaya mendorong stafnya membuat perubahan semata-mata, tetapi juga merupakan kepimpinan yang berjaya dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Paling penting pengetua adalah sebagai pemimpin di sekolah haruslah melakonkan peranannya dengan cara yang berkesan bagi membawa

perubahan dan kemajuan dari segi amalan dan budaya yang terdapat di sekolahnya . Dengan ini sesiapa yang menjadi pemimpin perlu berkerjasama dengan orang lain dan bekerja melalui mereka iaitu guru, pelajar, dan staf sekolah . Dengan cara demikian, inovasi dapat dilaksanakan, idea-idea baru dapat dikemukakan oleh pemimpin, matlamat sekolah dan matlamat pengajaran serta peranan masing-masing dapat ditetapkan, keberkesanan pelaksanaan inovasi dapat dinilai dan pelbagai lagi.

Pengetua sebagai pemimpin sekolah hendaklah menjadi teladan dengan bekerjasama dengan rakan sejawatan atau dengan staf.

Boleh dikatakan bahawa gaya kepimpinan demokratik amat berkesan di samping bergantung kepada kawalan dan pengaruh yang diberikan kepada seseorang pemimpin oleh sesuatu situasi. Gaya kepimpinan paling efektif

12

Hassan Mohd Ghazali akan berubah ikut situasi, ini bermakna tiada satu gaya kepimpinan yang paling efektif . Dalam situasi mana seorang pemimpin mempunyai kawalan dan pengaruh yang tinggi terhadap pemimpin berkenaan sesuatu tugas. Gaya kepimpinan ini amat disukai oleh para guru dan staf lain kerana ia lebih banyak berbincang atau membuat keputusan bersama-sama. Dengan ini akan menimbulkan suasana kondusif menyebabkan guru-guru dapat menumpukan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan tenang dan gembira serta semangat yang jitu demi memartabatkan lagi profesion perguruan . Guru juga berasa bebas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas kerana gaya pengajaran tidak perlu terikat dengan sukatan mata pelajaran sepenuhnya tetapi mengikut tahap atau kemampuan murid serta `mood` pembelajaran pada sesuatu masa . Sesi perbincangan juga dapat memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mereka memberi idea-idea kepada pentadbir demi untuk memajukan lagi pendidikan di sesebuah sekolah . Perbincangan sebegini sebenarnya boleh mencetuskan lagi idea-idea yang difikirkan masing-masing serta membuat teguran yang positif tanpa merasa takut atau rendah diri terhadap rakan setugas yang lain dan pengetua sendiri.

Keberkesanan sekolah lazimnya diukur dan dinilai dari segi kejayaan atau pencapaian sekolah dalam peperiksaan di samping mewujudkan rasa kepuasan bekerja dalam sesebuah sekolah itu. Di dalam organisasi sekolah , keberkesanannya adalah tanggungjawab pengetua sekolah itu sendiri . Dia bertanggung jawab terhadap prestasi dirinya sendiri dan juga guru , pelajar serta staf-staf yang lain di sekolahnya. Tidak akan wujud prestasi, tanpa kepemimpinan yang berkesan, yang perlu dikuasai melalui proses

pembelajaran. Dengan ini dapat dibuat kesimpulan bahawa apa yang

13

Hassan Mohd Ghazali membezakan keberkesanan sesebuah sekolah dengan sekolah yang lain adalah kepimpinan pengetuanya.

Sekiranya

kecemerlangan

sekolah

hendak

dicapai,

seseorang

pengetua itu mestilah memainkan peranan pemimpin yang berketerampilan seperti menjadi pemimpin yang teknikal yang seharusnya memainkan peranan sebagai jurutera pengurusan. Kepimpinan seumpama ini ditumpukan kepada teknik pengurusan yang cekap dan mahir dalam memanipulasi strategi dan keadaan demi untuk menjamin keberkesanan yang maksimum. Kemahiran ini termasuklah aspek perancangan , pengelolaan , penjadualan , dan penyelarasan . Pengetua juga sebagai pemimpin manusia . Dalam hal ini pengetua memainkan peranan sebagai jurutera manusia . Maksudnya pengetua sewajarnya mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia dan perhubungan individu serta mampu menggerakkan atau memotivasikan stafnya. Ini adalah langkah untuk melibatkan staf dalam membuat keputusan bersama .

Seterusnya pengetua juga mestilah memainkan peranan sebagai penghulu yang memberi isyarat tentang nilai dan kepentingan atau tujuan sesuatu yang hendak dicapai melalui perbincangan. Ini termasuklah aktiviti seperti melawat kebilik darjah dan di kawasan sekolah , mengetuai upacara rasmi di sekolah . Di samping itu pengetua yang memainkan peranan ini juga mempunyai wawasan sebagai satu unsur kepimpinannya. Kepimpinan seperti ini meletakkan pengetua sebagai tumpuan perhatian bagi semua guru dan pelajar

14

Hassan Mohd Ghazali Pengetua juga diibaratkan sebagai pemimpin budaya, dalam hal ini , pengetua memainkan peranan sebagai “high priest” . Kepimpinan budaya ini sangat penting bagi mencapai kecermelangan sekolah. Pengetua yang menjalankan peranan ini dapat dilihat menerusi usaha-usahanya mencari ,mentafsir dan memperkukuhkan nilai , kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadikan sekolah itu sebagai sebuah sekolah yang unik . Peranan ini termasuklah mengadakan aktiviti sosialisasi guru dan pelajar dengan budaya sekolah . Ini termasuklah mengadakan upacara memberi hadiah atau penghargaan kepada sesuatu kejayaan yang dicapai . Kepimpinan seperti ini sering memperlihatkan usaha bagi mengekalkan imej dan prestij sekolah . Di samping itu , peranan ini juga melibatkan usaha untuk menarik perhatian setiap orang guru dan pelajar di sekolah dan juga orang lain terhadap pencapaian matlamat sekolah dan perhubungan yang mesra.

Dalam gaya kepimpinan demokratik , pengetua juga menggunakan ciriciri humaniratin atau “modestly effective” . Fokus utama pengetua bercirikan demikain adalah iklim sekolah atau perhubungan antara perorangan . Apabila membuat keputusan, pengetua ini mengamalkan penglibatan bersama , yang bertujuan untuk menglibatkan dan mendorong staf dalam membuat keputusan bersama. Oleh yang demikian staf akan merasa dihargai . Pengetua seperti ini menunjukkan tingkahlaku yang proaktif dalam membuat keputusan yang melibatkan aspek iklim . Jika sesuatu keputusan yang akan diambil , pengetua terlebih dahulu akan berbincang dengan stafnya serta keputusan yang akan dibuat adalah berasaskan maklumat dan kajian penyelidikan dan hasil analisis maklumat ini menjadi sumber untuk membuat keputusan . Dari segi matlamat pula , pengetua memilih pelbagai sumber dan

15

Hassan Mohd Ghazali meletakkan pengharapan yang tinggi kepada para pelajarnya . Matlamat jangka pendek digubal dan digunakan sebagai landasan interaksi dengan staf , agar haluan yang hendak ditujui dapat dipersetujui bersama .Pengetua juga menggunakan pelbagai strategi bagi memajukan pelajaran dengan

mengambil kira kesemua faktor yang mempengaruhi pengalaman pelajar di sekolah dan di bilik darjah . Kriteria pemilihan strategi itu bergantung pula pada matlamat faktor , konteks , dan masalah yang ditanggapkan . Walau bagaimanapun , pengetua yang bertindak sebagai penyelesai masalah ini banyak menggunakan strategi faktor khusus untuk mencapai matlamatnya . Dia juga mempunyai pemahaman yang jelas tentang faktor tersebut dan pemahaman ini berasaskan penyelidikan dan pertimbangan professional . Dengan gaya kepimpinan ini pengetua dapat menyebarkan dengan jelas matlamat mereka kepada komuniti sekolah dengan menggunakan strategi yang berkesan , seperti membina dan mengekalkan perhubungan dan kemahiran staf , mengadakan kemudahan komunikasi dalam sekolah dan antara sekolah serta dengan komuniti.

Sebagai pentadbir sekolah , kepimpinan demokratik dapat memastikan sekolah itu berjalan dengan lancar , demi untuk memastikan suasana pembelajaran yang kondusif untuk pelajar . Pengetua seperti ini menumpukan perhatian , misalnya kepada penyediaan senarai tugas stafnya , peraturan dan disiplin pelajar , pesanan alat pembelajaran dan di samping memastikan suasana sekolah kondusif bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan mengekalkan suasana yang kondusif ini semua perancangan dapat berjalan dengan lancar dengan mendapat kerjasama semua pihak bagi melicinkan lagi pentadbiran serta perjalanan pengajaran dan pembelajaran di

16

Hassan Mohd Ghazali sekolah. Semua yang terlibat juga dapat menyumbangkan idea – idea yang dapat membantu dengan rasa gembira serta berpuas hati apabila segala idea yang disumbangkan dibincang bersama demi untuk kemajuan pendididikan di sekolah . Dengan perbincangan seperti ini maka idea-idea yang paling baik pasti digunakan dan dijalankan bagi kepentingan sokolah dan pelajar-pelajar .

Kesimpulan

Berdasarkan kepada perbincangan yang diperkatakan di atas maka jelaslah kepada kita bahawa untuk menerajui sesebuah organisasi pendidikan

terutama untuk mencapai matlamat sekolah cemerlang, pengetua perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang relevan serta mempunyai kepakaran dalam pendidikan di samping mempunyai kebolehan memimpin. Dalam masa yang sama pengetua adalah sebagai perancang yang berwibawa dan berkesan. Oleh yang demikian aspek ini memerlukan ketelitian serta

kemahiran yang tinggi bagi menangani pelbagai situasi yang mungkin timbul seperti soal keberkesanan kewangan dan sebagainya. Pentadbir pendidikan seperti pengetua perlu mengikuti pelbagai program, kerjasama antara staf, sumber

kaedah atau program yang berkaitan dengan pendidikan terkini sesuai dengan era kemajuan komunikasi dan maklumat (ICT). Sekolah yang berjaya dan cemerlang memerlukan semangat kerja berpasukan harus diutamakan. Tanpa penyertaan semua pihak, perancangan yang diatur mungkin gagal atau tidak berkesan. Amalan seperti ini boleh membawa kepada

keberkesanan pembelajaran dan pengajaran serta memberi impak kepada tercapainya matlamat sekolah cemerlang.

17

Hassan Mohd Ghazali Paling penting sebagai pengetua harus mengharungi dasar-dasar yang diutarakan oleh KPM antara paling penting ialah ‘Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010’. Pembangunan sistem pendidikan kebangsaan berlandaskan teras utama berikut:-

• • • •

Akses kepada pendidikan Ekuiti dalam pendidikan Kualiti dalam pendidikan Kecekapan dan keberkesanan pengurusan pendidikan

Berdasarkan teras utama ini, KPM merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan pendidikan bagi mencapai matlamat pendidikan. Antaranya: • Memperkembang potensi individu secara menyeluruh bagi melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). • • Meningkatkan kreativiti , inovasi dan budaya ilmu pelajar. Membudayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat. • Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap, berkesan dan bertaraf dunia. • • Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan Meningkatkan antarabangsa. Segala dasar dan matlamat yang ditentukan oleh KPM akan menjadi factor martabat pendidikan Malaysia pada peringkat

18

Hassan Mohd Ghazali penggerak kepada kecemerlangan sekolah melalui kepimpinan pengetua.

Bibliografi

Abdul Rahman Aroff dan Zakaria Kasa. (1987). Falsafah dan Konsep Pendidikan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Bahagian Sekolah Sekolah KPM. (2007). Memperkasa Kepimpinan Instruksional Di Sekolah. Kuala Lumpur: KPM Campell, Roald F. (1997). Pengenalan Pentadbiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Aslina Sdn Bhd. Hussein Mahmood. (1993). Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. James A.F. Stoner, Charles Wankel. (1989). Pengurusan (Edisi Ketiga). Petaling Jaya: Aniza Publishing Sdn Bhd Mohd Salleh Lebar. (2000). Pentadbiran Pendidikan & Pendidikan Di Malaysia. Petaling Jaya: Addison Wesley Logmans Malaysia Sdn Bhd. Razali Mat Zin. (1991). Kepimpinan dalam Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Melayu.

19