IMPROVISASI TEATER

NOTA IMPROVISASI

Konsep Improvisasi

Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey, dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Ketika pementasan berlaku, pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan, bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan.

Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menjelaskan;

„‟ In essence, improvisation is quite simply a play without a script, because there is no need for a script, an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading, no on learning and remembering lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master.‟‟

Bagi Way, dalam konteks pendidikan, drama boleh dibangunkan melalui aktiviti

improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang, sebagaimana yang dijelaskan;

” This means that it is created sponteneusly, as the students respond to the dramatic situations they involved. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.

Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga, kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater.

Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal, yang dilakukan secara berkumpulan.

Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea, tema, atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial, perwatakan, skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

David A. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal, improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya;

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart, but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and

Dalam hal ini.Improvisasi berdasarkan dialog . but constantly devising deeper and more searching possibilities. exploration and experimentation. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive.verbal terms initiated by desire to achive an action. Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: . perbahasan.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar .‟‟ Berdasarkan semua pendapat di atas.Berdasarkan situasi seperti wawancara. dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. antaranya termasuklah: . Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. …. JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur.Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) .Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. debat atau bercerita. improvisation may be thought of as expression in term of invention. express some thought or idea or indicate a mood.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan . Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. never content with the first solution .

Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan. . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah .Guru sediakan peralatan atau objek.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) .i. berpasangan atau berkumpulan. . merayu. melibatkan luahan perasaan. .Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ).Permainan Bebas ( Free Play ) . iv. membuat keputusan. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. . ii.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. mendengar serta mengamati pendapat orang lain. memohon sesuatu. .Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk. iii. .Main Peranan ( Role Play ) . mengarahkan.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) .) . dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) . .Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.

i. . .untuk itu juga mereka digalakkan untuk.pekerjaan v. .latar belakang keluarga iv.Untuk menghayati watak yang diberikan.membuat kad pengenalan.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) .membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan.nama penuh watak ii..menulis diskripsi watak ii. tema. vi.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.umur iii.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan . tanda nama.melukis potret iii. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. buku bank.keadaan kesihatan dan viii. dan seumpamanya iv.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. Kanak-kanak diberi tajuk. cerita rakyat.sikap dan tingkah laku vi. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. . atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.hobi atau minat vii.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .Dalam aktiviti ini.

mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik. .Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi. .Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut.. . .Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains. Pengurusan Produksi Struktur Organisasi Pengurus Produksi Pengarah Produksi Pengurus Pentas Pereka Bentuk Latar Pereka Bentuk Cahaya . . .Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti improvisasi ini.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru.

-membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi. (jika ada) -mendapatkan pengarah. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. -menyewa dewan. petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi. Antara tugasnya ialah: -mencari wang untuk membiayai produksi -berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client) -mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan. pelaku. panggung atau ruang persembahan (jika perlu) -menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi -membuat promosi (jika perlu) -menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi. perekabentuk. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ‟business‟.Penata Rias Penata Bunyi Pereka Props Pereka Bentuk Kostum / Busana Pengurus Artis / Kebajikan Petugas lokasi (Runner) Petugas Pentas / Krew Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Produksi (Production Manager) Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ‟business‟. Pengarah Produksi .

Konsep Persembahan: -Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi. Pengarah membangunkan konsep produksi. tema serta persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. pendisiplin serta penggarap pada sebuah . -Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan -Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya. psikologi. -Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugaspetugas lain. menjelaskan kepada pelaku-pelaku. -Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan. pengkritik. mental -Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan. -Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan. Tugas-tugas pengarah ialah: Skrip: -Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. Lakonan/Pelakuan: -Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal. sahabat.Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. -Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih) -Menjadi pengajar. pemimpin.

persembahan. tatacahaya. Segala tugas pentas seperti pertukaran set. -Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut. -Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen. Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. pertukaran pakaian dan make up. -Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan: . PERLAKSANAAN Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih. Pengurus Pentas (Stage Manager) Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. kostum (busana). -Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas. -Menyediakan jadual latihan. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar. Teknikal: -Memahami keperluan hiasan latar (setting). keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya.

pengurus pentas. muzik dan para pereka cipta. kostum. Catatan latihan vi. Mengenal pasti ruang lakon ix. Keperluan semasa latihan vii. pengurus props. set. Jadual latihan vii. Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas i.Tenaga Kerja Pengurusan Pentas Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit. Memahami Skrip iii. lampu. bunyi. Props dan peralatan iv. Merancang pementasan iii. Pembisik skrip viii. pengarah teknikal. Tempat latihan vi. Persiapan pementasan Persiapan Latihan Pementasan i. Pengendalian ruang latihan v. Set dan kostum v. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja ii. pengurus produksi. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi iii. Menentukan masa latihan ii. Naskah Tugas Di Luar Ruang Latihan I Pengurusan produksi . Tugas harian iv. Persiapan tempat latihan viii. Menentukan garis panduan set Semasa Latihan Pementasan ii. “Blocking techniques” ix.

Senarai lengkap keperluan iii. Mesyuarat produksi iv. Pemulangan barang/Kebersihan pentas . Raptai kostum / Latihan teknikal vi. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan iii. Aspek teknikal pentas vi. Pengangkutan Mengenal Pentas I Bekalan pentas sedia ada ii. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v. Semasa persembahan Selesai Pementasan i. Tentu ruang pembisik skrip vii. Senarai semak viii. Peralatan asas pertukangan iv. Pemindahan lokasi v.ii. Penjadualan produksi Ke Arah Pementasan I Latihan langsung ii. Pelan lantai iv. Kesihatan dan keselamatan atas pentas Mingggu Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) iii. Hormat tamat (Curtain Calls) ix. Belanjawan produksi iii. Pembinaan set / Penentuan props iv.

Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa. bilangan lampu. Penstoran barang iii. -Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan yang sempurna. adunan.ii. -Set harus ringan. -Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali. terbentuk di dalam unit-unit (adjustable). digelapkan atau disuramkan. sama ada di luar atau di dalam dewan. Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar: -Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata mata. intensiti dan kebenderangan lampu. Susun atur set. tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. -Set harus kukuh dan mudah pindah. masa dan status. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. Dalam hal ini . Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna. set perlu disediakan sebelum pementasan bermula. sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan. Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. Post mortem/Laporan Pereka Bentuk Latar (Setting Designer) Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. tinggi dan rendahnya. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat. -Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas.

Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Selain itu. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Penata Rias (Make-Up) Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Penata Bunyi (Audio) Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam . Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud.cahaya perlu direka atau ditatakan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa. pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan. Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan „mood‟ persembahan.

props crew dan props supplies. kostum dan pencahayaan . set dressing.persembahan. trim props. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya. props designer. set. Menyediakan props v. Tenaga Kerja Pengurusan Props Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master. PERLAKSANAAN Kepentingan Pengurusan Props Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop. Pengurusan Props I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja ii Menentukan bengkel dan kategori props Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props. Pereka dan Pengurusan Props Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. Props. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. props man. Merancang penggunaan props yang berkaitan iv. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan. hand props. Menentukan props mengikut skrip iii. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. personal props Persiapan Props Untuk Pementasan I Memahami Skrip ii.

Kebersihan props iv. Malam pembukaan viii. Raptai Props iv. Pengendalian props diruang latihan Ke Arah Pementasan I Latihan langsung mengendalikan props ii. Laporan . Post Mortem vi. Pemindahan lokasi v. Latihan Teknikal v. Plan lantai iv. Malam akhir Selesai Pementasan I Malam akhir ii. Pemulangan barang iii.Semasa Latihan Pementasan I Keperluan props percubaan ii. Keselamatan props xi. Sessi Fotografi vii. Senarai lengkap keperluan props iii. Senarai Semak vi. Pengangkutan props Prop dan Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Penyesuaian dan penetapan ruang prop iii. Sistem ganti (understudies) x. Semasa persembahan ix. Penstoran props v.

Petugas Pentas / Krew Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. . maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya. pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan. Petugas Lokasi (Runner) Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. DICATAT OLEH PYIANJ DI 4:54 PTG TIADA ULASAN: PAUTAN PADA CATATAN INI IMPROVISASI TEATER NOTA IMPROVISASI Konsep Improvisasi Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi.Pengurus Artis Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya. Sekiranya tidak. Teater tradisional seperti Mak Yong.

bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. sebagaimana yang dijelaskan. Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang.Jikey.‟‟ Bagi Way. drama boleh dibangunkan melalui aktiviti improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. dan teater transisi. and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan. daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum. because there is no need for a script. Ketika pementasan berlaku. . Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Melalui improvisasi juga. khususnya pengajaran bahasa. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. no on learning and remembering lines. „‟ In essence. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. dalam konteks pendidikan. an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading. Beliau menjelaskan. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. improvisation is quite simply a play without a script.

Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal. improvisation may be thought of as expression in term of invention. but constantly devising deeper and more searching possibilities. Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”. exploration and experimentation. skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. yang dilakukan secara berkumpulan. atau rangka plot. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Improvisation is response in physical and verbal terms initiated by desire to achive an action. kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. David A. Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater. Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal. as the students respond to the dramatic situations they involved. …. perwatakan. Melalui improvisasi juga.. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.” This means that it is created sponteneusly. never content with the first solution . tema. improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya. but for convenience are discussed separately. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. express some thought or idea or indicate a mood.‟‟ . Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. ” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial.

.Berdasarkan semua pendapat di atas. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: i.Permainan Bebas ( Free Play ) .Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Guru sediakan peralatan atau objek.Berdasarkan situasi seperti wawancara. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka.Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah . Dalam hal ini. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. antaranya termasuklah: . . debat atau bercerita. perbahasan. JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur. Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka.Improvisasi berdasarkan dialog . Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan .

Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). . berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i. mengarahkan.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya. .Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.) .Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita. merayu. melibatkan luahan perasaan. .Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) .Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.Dalam aktiviti ini.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. iii.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . membuat keputusan.Untuk menghayati watak yang diberikan.nama penuh watak . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.Main Peranan ( Role Play ) . memohon sesuatu. mendengar serta mengamati pendapat orang lain. berpasangan atau berkumpulan. . iv. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain. . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) .Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.ii. . .

tema. dan seumpamanya iv.membuat kad pengenalan.untuk itu juga mereka digalakkan untuk.sikap dan tingkah laku vi. buku bank.hobi atau minat vii. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v. .keadaan kesihatan dan viii. i.latar belakang keluarga iv.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .melukis potret iii.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . tanda nama. .pekerjaan v. cerita rakyat.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut.umur iii. .Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas. Kanak-kanak diberi tajuk.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. vi. .Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak.ii.menulis diskripsi watak ii.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk .

. . .Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut. .Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.menghasilkan aktiviti improvisasi ini. mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik. .