IMPROVISASI TEATER

NOTA IMPROVISASI

Konsep Improvisasi

Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Teater tradisional seperti Mak Yong, Jikey, dan teater transisi, iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Ketika pementasan berlaku, pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan, bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan.

Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah, khususnya pengajaran bahasa. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Melalui improvisasi juga, daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum.

Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. Beliau menjelaskan;

„‟ In essence, improvisation is quite simply a play without a script, because there is no need for a script, an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading, no on learning and remembering lines, and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master.‟‟

Bagi Way, dalam konteks pendidikan, drama boleh dibangunkan melalui aktiviti

improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.

Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang, sebagaimana yang dijelaskan;

” This means that it is created sponteneusly, as the students respond to the dramatic situations they involved. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”.

Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja. Melalui improvisasi juga, kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater.

Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal, yang dilakukan secara berkumpulan.

Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea, tema, atau rangka plot. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial, perwatakan, skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap.

David A. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal, improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya;

” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart, but for convenience are discussed separately. Improvisation is response in physical and

improvisation may be thought of as expression in term of invention.Berdasarkan situasi seperti wawancara. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: . Dalam hal ini.‟‟ Berdasarkan semua pendapat di atas. Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive.Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . never content with the first solution . Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan .verbal terms initiated by desire to achive an action. Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan..Improvisasi berdasarkan dialog . JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur.Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu . express some thought or idea or indicate a mood. debat atau bercerita. antaranya termasuklah: . perbahasan. exploration and experimentation. dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi. …. kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). but constantly devising deeper and more searching possibilities.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar .

Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah .Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk.Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. melibatkan luahan perasaan.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. . memohon sesuatu. . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.Main Peranan ( Role Play ) . ii. iii. . .Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. mengarahkan. iv. mendengar serta mengamati pendapat orang lain. dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Permainan Bebas ( Free Play ) .) . merayu.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka.Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) .i. berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. berpasangan atau berkumpulan.Guru sediakan peralatan atau objek. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan. .Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut.Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). . membuat keputusan.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) . . interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) .

Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut. i. vi.sikap dan tingkah laku vi.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .latar belakang keluarga iv. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan. .Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. .. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) .nama penuh watak ii.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) . .Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. Kanak-kanak diberi tajuk. cerita yang pernah dibaca di dalam kelas. . buku bank. dan seumpamanya iv.Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan. tanda nama. tema.umur iii.Dalam aktiviti ini. cerita rakyat.pekerjaan v.hobi atau minat vii. kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.untuk itu juga mereka digalakkan untuk.keadaan kesihatan dan viii.menulis diskripsi watak ii.Untuk menghayati watak yang diberikan. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak.melukis potret iii.membuat kad pengenalan.

Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru. mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik.Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk menghasilkan aktiviti improvisasi ini. .Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi. . . .Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.. Pengurusan Produksi Struktur Organisasi Pengurus Produksi Pengarah Produksi Pengurus Pentas Pereka Bentuk Latar Pereka Bentuk Cahaya . . .Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut.

petugas pentas dan lain-lain yang berkaitan dengan produksi.Penata Rias Penata Bunyi Pereka Props Pereka Bentuk Kostum / Busana Pengurus Artis / Kebajikan Petugas lokasi (Runner) Petugas Pentas / Krew Peranan dan Tanggungjawab Pengurus Produksi (Production Manager) Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan ‟business‟. Oleh itu koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. -membuat laporan hasil produksi untuk dijadikan dokumentasi. Pengarah Produksi . panggung atau ruang persembahan (jika perlu) -menyelia tugas-tugas perlaksanaan produksi -membuat promosi (jika perlu) -menyedia belanjawan untuk sesebuah produksi. -menyewa dewan. Antara tugasnya ialah: -mencari wang untuk membiayai produksi -berhubung dengan pihak luar yang meminta produksi atau pembiaya produksi (client) -mencari serta mendapatkan hak atau kelulusan skrip yang mahu dipentaskan. pelaku. (jika ada) -mendapatkan pengarah. Pengurus bertanggungjawab dalam aspek-aspek ‟business‟. perekabentuk.

psikologi. Pengarah adalah seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses kreatif. pemimpin. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. pendisiplin serta penggarap pada sebuah . Maka itu seorang pengarah harus jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. menjelaskan kepada pelaku-pelaku. mental -Menetapkan jenis watak dan perwatakan dalam persembahan. Konsep Persembahan: -Memilih dan mengembangkan konsep keseluruhan produksi. Tugas-tugas pengarah ialah: Skrip: -Memahami dan menganalisis skrip dari segi plot. Lakonan/Pelakuan: -Memahami watak-watak (peranan-peranan) – fizikal. -Menerangkan konsep persembahan yang dikehendaki kepada semua pelaku serta petugaspetugas lain. -Memilih pelaku (dengan menggunakan pelbagai kaedah untuk memilih) -Menjadi pengajar.Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Pengarah juga perlu mempunyai cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya. -Menentukan gaya pementasan yang hendak disampaikan -Melakukan perubahan bagi penyesuaian persembahan jika perlu dengan syarat mendapat persetujuan daripada penulis asal. -Menggunakan semua ilmu dalam seni persembahan yang diketahuinya untuk melaksanakan realiti konsep persembahan. Bertanggungjawab mengkoordinasikan aspek-aspek lain di dalam sesebuah produksi seperti idea-idea untuk pereka-pereka bentuk. sahabat. Pengarah membangunkan konsep produksi. -Menggarap unsur-unsur dramatik dan estetik dalam sebuah persembahan. membantu pelaku mewujudkan peranan dan watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. tema serta persoalan yang ingin disampaikan oleh penulis. pengkritik.

-Mengadakan perjumpaan dengan pasukan teknikal dari semasa ke semasa untuk meninjau perkembangan setiap seksyen. pertukaran pakaian dan make up. Segala tugas pentas seperti pertukaran set. kostum (busana). Berikut adalah perkara-perkara yang perlu disediakan: . -Mengarah latihan serta menyusun ruang lakon para pelaku di pentas. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya berjalan lancar. tatacahaya. -Menyediakan jadual latihan. Teknikal: -Memahami keperluan hiasan latar (setting). Pengurus Pentas (Stage Manager) Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan sesebuah produksi. PERLAKSANAAN Pengurusan seni persembahan/pentas penting berdasarkan kefahaman berkenaan dengan pentas dan pentadbiran mengikut organisasi yang menganjurkan pementasan. Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. tatarias supaya sesuai dengan konsep yang dipilih. -Menetapkan apa yang dikehendakinya dan pereka-pereka mesti menyediakan perkara tersebut. keluar masuk pelaku serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya.persembahan. -Bekerjasama dengan petugas-petugas produksi yang lain dengan berjumpa dan berbincang dengan pereka-pereka tentang konsep produksi.

pengurus produksi. Tugas harian iv. Pengenalan ruang latihan dan tenaga produksi iii. Pembisik skrip viii. pengarah teknikal. Persiapan tempat latihan viii. Persiapan pementasan Persiapan Latihan Pementasan i. Merancang pementasan iii. Set dan kostum v. “Blocking techniques” ix. Menentukan garis panduan set Semasa Latihan Pementasan ii. muzik dan para pereka cipta. Persediaan dan Persiapan Pengurusan Pentas i. Jadual latihan vii. Keperluan semasa latihan vii. Props dan peralatan iv. kostum. Tempat latihan vi. Mengenal pasti ruang lakon ix.Tenaga Kerja Pengurusan Pentas Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga produksi seperti penerbit. lampu. Menentukan masa latihan ii. Catatan latihan vi. Naskah Tugas Di Luar Ruang Latihan I Pengurusan produksi . Memahami Skrip iii. Pengendalian ruang latihan v. pengurus props. Menubuhkan satu pasukan tenaga kerja ii. set. pengurus pentas. bunyi.

Pembinaan set / Penentuan props iv. Pemindahan lokasi v.ii. Tentu ruang pembisik skrip vii. Belanjawan produksi iii. Kesihatan dan keselamatan atas pentas Mingggu Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Pemulangan barang/Kebersihan pentas . Pengangkutan Mengenal Pentas I Bekalan pentas sedia ada ii. Penjadualan produksi Ke Arah Pementasan I Latihan langsung ii. Peralatan asas pertukangan iv. Pelan lantai iv. Aspek teknikal pentas vi. Hormat tamat (Curtain Calls) ix. Semasa persembahan Selesai Pementasan i. Kemudahan-kemudahan pentas sedia ada v. Alat-alat Bantu Penanda (MASKING) iii. Pertukaran babak / Penataan cahaya/Kesan bunyi v. Mesyuarat produksi iv. Raptai kostum / Latihan teknikal vi. Penyesuaian dan penetapan ruang pementasan iii. Senarai lengkap keperluan iii. Senarai semak viii.

-Set harus kukuh dan mudah pindah.ii. Post mortem/Laporan Pereka Bentuk Latar (Setting Designer) Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. Pereka Bentuk Latar perlu mengetahui tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti. Susun atur set. digelapkan atau disuramkan. Terang atau gelap bermaksud kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. Keperluan – keperluan tertentu di dalam hiasan latar: -Elemen hiasan latar mestilah berfungsi dan bukan hanya menjadi ”tempelan” semata mata. terbentuk di dalam unit-unit (adjustable). masa dan status. sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang diperlukan untuk diterangkan. set perlu disediakan sebelum pementasan bermula. Penstoran barang iii. -Hiasan yang dibentuk dapat digunakan berkali-kali. bilangan lampu. adunan. Dalam hal ini . Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer) Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. tanpa atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. intensiti dan kebenderangan lampu. -Kehadirannya harus jelas dilihat supaya ilusi tidak terjejas. Bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari masa ke semasa. tinggi dan rendahnya. Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. -Set harus ringan. Pereka bentuk cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna. sama ada di luar atau di dalam dewan. Bersifat latar hias yang menggambarkan tempat. -Tidak membahayakan pelaku dan pekerja dengan melihat pada ciri-ciri keselamatan yang sempurna.

Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan/persembahan. Pemilihan pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si pemakai). pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu dititikberatkan. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan konsep yang telah ditetapkan. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan „mood‟ persembahan. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud. Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan bahan seni dan kreatif. Penata Bunyi (Audio) Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam . Harus sentiasa berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa. Selain itu. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang dibawa oleh pelaku dalam persembahan.cahaya perlu direka atau ditatakan. Penata Rias (Make-Up) Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh latar dan cahaya lampu. Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer) Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di atas pentas.

hand props. Props hendaklah berfungsi untuk memperkukuhkan penjelasan perwatakan. kostum dan pencahayaan .persembahan. props crew dan props supplies. props designer. Pereka dan Pengurusan Props Props adalah barang atau peralatan yang dibawa/digunakan oleh pelaku. props man. personal props Persiapan Props Untuk Pementasan I Memahami Skrip ii. Tenaga Kerja Pengurusan Props Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab setiap ahli tenaga yang menguruskan props seperti props master. Pereka props bertugas menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh pengarah dan watak dalam persembahan. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood berlakon dan sekali gus memberi “business” kepada aksinya. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta kemahuan pengarah persembahan. trim props. PERLAKSANAAN Kepentingan Pengurusan Props Menyentuh kefahaman mengenai keperluan dan kepentingan prop. set dressing. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika pembuatannya adalah di luar kebiasaan. set. Merancang penggunaan props yang berkaitan iv. Menentukan props mengikut skrip iii. Pengurusan Props I Menubuhkan satu pasukan tenagakerja ii Menentukan bengkel dan kategori props Iii Pengendalian props berdasarkan jenis seperti set props. Menyediakan props v. Props.

Post Mortem vi. Raptai Props iv. Pengangkutan props Prop dan Pementasan I Masuk ke ruang pementasan sebenar ii. Malam pembukaan viii. Pemulangan barang iii. Keselamatan props xi. Plan lantai iv. Sistem ganti (understudies) x.Semasa Latihan Pementasan I Keperluan props percubaan ii. Senarai Semak vi. Pemindahan lokasi v. Sessi Fotografi vii. Senarai lengkap keperluan props iii. Penstoran props v. Kebersihan props iv. Laporan . Pengendalian props diruang latihan Ke Arah Pementasan I Latihan langsung mengendalikan props ii. Latihan Teknikal v. Semasa persembahan ix. Penyesuaian dan penetapan ruang prop iii. Malam akhir Selesai Pementasan I Malam akhir ii.

Sekiranya pelaku tidak tepat pada masanya. Petugas Lokasi (Runner) Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi.Pengurus Artis Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. Teater tradisional seperti Mak Yong. Petugas Pentas / Krew Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di lokasi supaya dapat latihan dimulakan. . maka tugas runner untuk pergi mendapatkannya. DICATAT OLEH PYIANJ DI 4:54 PTG TIADA ULASAN: PAUTAN PADA CATATAN INI IMPROVISASI TEATER NOTA IMPROVISASI Konsep Improvisasi Improvisasi merupakan suatu elemen penting dalam lakonan dan telah diamalkan oleh pelakon atau pemain teater melayu sejak dahulu lagi. Sekiranya tidak. pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan (mencari) pelaku tersebut untuk berada di tempat yang sepatutnya.

. improvisation is quite simply a play without a script. dalam konteks pendidikan. Tiada skrip lengkap ynag ditulis dan dihafal sebelum pementasan dijalankan. Melalui aktiviti improvisasi kanak-kanak diransang untuk berinteraksi secara spontan berdasarkan simulasi yang diwujudkan oleh guru. Pelakon hanya diminta memahami jalan cerita sebuah pementasan bangsawan tersebut serta menghayati watak yang diberikan oleh sutradaranya. Beliau menjelaskan. and is thus an activity that all children of every age group and every scale of ability are able to both enjoy and master. bersesuaian dengan situasi yang dilakonkan. Teknik ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.Jikey. sebagaimana yang dijelaskan. dan teater transisi. Melalui improvisasi juga. Kanak-kanak juga digalakkan membina dialog sendiri serta mencipta situasi yang difikirkan sesuai dengan ransangan yang disediakan. Improvisasi sering dilaksanakan dalam pendidikan. khususnya pengajaran bahasa. because there is no need for a script. pelakon akan melafazkan dialog yang dibina sendiri secara spontan. drama boleh dibangunkan melalui aktiviti improvisasi berdasarkan pelbagai sumber tertentu sama ada idea asli oleh pelajar dan guru ataupun kandungan kurikulum mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. iaitu bangsawan merupakan satu bentuk teater yang menggunakan improvisasi sepenuhnya. Terdapat banyak pandangan tentang konsep improvisasi. no on learning and remembering lines. an improvised play does not depend on any form and skill or ability at reading. Ruth Beall Heining( 1993 : 184 ) pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan melalui sesuatu situasi yang dirancang. Brain Way ( 1967: 183 ) menjelaskan bahawa improvisasi merupakan aktiviti drama tanpa skrip. „‟ In essence.‟‟ Bagi Way. daya imiginasi dan kreativiti kanak-kanak dicerna secara maksimum. Ketika pementasan berlaku.

yang dilakukan secara berkumpulan. Improvisasi dapat melatih kanak-kanak bertutur dengan lebih bersahaja.” This means that it is created sponteneusly. David A.‟‟ . Antara aktiviti drama yang boleh dilaksanakan ialah pantomin dan permainan teater. skrip dan pandangan orang lain secara terbuka. Male ( 1973 : 30 ) pula menjelaskan bahawa selain berkait rapat dengan latihan verbal. but constantly devising deeper and more searching possibilities. In all three cases there is free unfettered approach which is restlessly inquisitive. Melalui improvisasi juga. express some thought or idea or indicate a mood. Mereka boleh dibimbing untuk memahami isu semasa atau isu sosial. Improvisation is response in physical and verbal terms initiated by desire to achive an action. Improvisation is one way to achieve a more natural delivery of dialogue than recitation 0f memories script”. improvisasi juga melibatkan aktiviti pergerakkan sebagaimana huraiannya. but for convenience are discussed separately. ” improvisation has both physical and vocal aspects which should not be thought of apart. improvisation may be thought of as expression in term of invention. Aktiviti ini biasanya dilaksanakan berdasarkan sesuatu idea. never content with the first solution . Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Kanak-kanak juga digalakkan untuk mencari penyelesaian masalah serta membuat sesuatu keputusan terhadap sesuatu konflik. Latihan begini dapat membina sensitiviti dan imiginasi kanak-kanak yang tinggi. …. atau rangka plot. exploration and experimentation. Aktiviti sedemikian akan dapat melatih kanak-kanak ke arah menghasilkan suatu pementasan yang lengkap. perwatakan. kanak-kanak digalakkan untuk menghubungkaitkan pengalaman sedia ada mereka di luar bilik darjah untuk diadaptasikan dalam situasi yang disediakan oleh guru di dalam bilik darjah. Pensyarah di Jabatan Australia Selatan pula menghuraikan improvisasi sebagai aktiviti drama yang terhasil melalui proses yang tidak formal. as the students respond to the dramatic situations they involved.. tema.

Berdasarkan situasi seperti wawancara. debat atau bercerita. . . Aktiviti tersebut adalah seperti yang berikut: i. . kreativiti dan inovasi seseorang berdasarkan sesuatu ransangan yang disediakan oleh pembimbing ( guru atau fasilitator yang mengendalikan aktiviti). Dalam hal ini.Peringkatkan permainan dengan objek yang lebih bermakna dan berwatak seperti anak patung/ boneka.Berdasarkan semua pendapat di atas. Improvisasi juga merupakan satu teknik drama yang menggalakkan kanak-kanak meluahkan perasaan secara terkawal dan mewujudkan pemikiran yang bercapah terhadap kemungkinankemungkinan yang boleh berlaku dalam realiti kehidupan mereka. perbahasan.Ciptakan senario atau cerita berdasarkan peralatan tersebut. sediakan situasi/ persekitaran yang tertentu dan galakkan kanak-kanak bermain secara bebas dengan dipantau oleh guru. Melalui improvisasi kanak-kanak akan di latih denhgan kemahiran berfikir kreatif melalui pelbagai ransangan yang diwujudkan. Heinig ( 1993 ) menyarankan beberapa aktiviti. dan kostum yang menyarankan perwatakan tertentu.Improvisasi berdasarkan bunyi atau lagu .Berdasarkan props ( peralatan/ objek ) . Improvisasi dan Kreativiti Satu daripada ciri utama improvisasi ialah kreativiti.Improvisasi berdasarkan gambar atau buku cerita bergambar . antaranya termasuklah: .Permainan Bebas ( Free Play ) . JENIS-JENIS IMPROVISASI Peter Moore ( 1998 ) menyarankan enam jenis aktiviti improvisasi untuk kanak-kanak mengikut peringkat umur.Sesuai untuk kanak-kanak prasekolah .Improvisasi berdasarkan dialog . dapatlah dirumuskan bahawa improvisasi merupakan suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan yang menggalakkan daya imiginasi.Berdasarkan watak / tokoh dan perwatakan .Guru sediakan peralatan atau objek.

berpasangan atau berkumpulan. interaksi antara watak serta prosedur terhadap resolusi sesuatu situasi yang dihadapi. iii. ( sesuai denagn situasi yang diberikan ) .Improvisasi Spontan ( Spontaneous Improvisation ) . .ii. .Boleh menyambungkan dialog tersebut untuk menggambarkan situasi yang difikirkan sesuai seperti ( memujuk. . . iv. merayu.Dalam aktiviti ini.Pokok utama ialah menggalakkan perkongsian idea. kanak-kanak hendaklah berpura-pura menjadi seseorang yang lain dan berlainan dengan dirinya.Aktiviti ini dapat dilaksanakan secara individu ( monolog / soliloquise ). . berfikir secara kreatif dan imaginatif serta melahirkan idea. .Diingatkan bahawa improvisasi spontan bukan bertujuan untuk membuat persembahan.Diberikan peranan tertentu dan meminta kanak-kanak memikirkan cara (dia) untuk beraksi dan memberikan respons terhadap sesuatu situasi. mengarahkan.Main Peranan ( Role Play ) . dan seumpamanya dengan ekspresi dan gaya pengucapan yang sesuai.Bantu dan galakkan kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. membuat keputusan.Improvisasi Verbal ( Verbal Improvisation ) .nama penuh watak . memohon sesuatu.Guru juga harus membantu dan menggalakkan kanak-kanak melakukan tugas secara kolaboratif. dan membina idea baru berdasarkan idea orang lain.) . kanak-kanak perlu dilatih untuk melakukan justifikasi terhadap watak dengan mengemukakan beberapa soalan seperti : i.Aktiviti lain seperti kerusi panas juga boleh dilaksanakan untuk menggalakkan kanakkanak berinteraksi. mendengar serta mengamati pendapat orang lain.Untuk menghayati watak yang diberikan. melibatkan luahan perasaan. .Kanak-kanak digalakkan untuk mencipta monolog ( soliloquise ) dan dialog berdasarkan petikan dialog dalam sesebuah cerita.Guru sediakan bahan ransangan tertentu untuk kanak-kanak memberikan respons secara spontan.

cerita yang pernah dibaca di dalam kelas.Guru boleh pilih peranan berdasarkan watak daripada orang persekitaran kanak-kanak. .pekerjaan v.membuat kostum dan memilih props yang sesuai untuk kegunaan watak. tema.menulis diskripsi watak ii. atau situasi tertentu untuk dibincangkan dan menghasilkan sesuatu persembahan.sikap dan tingkah laku vi. buku bank.Improvisasi Terlatih ( Rehearsed Improvisation ) .latar belakang keluarga iv. cerita rakyat. vi.Improvisasi berdasarkan situasi sebenar atau yang telah benar-benar diketahui untuk meneroka isu-isu baru.melukis potret iii. tanda nama.umur iii.Pengalaman serta pengetahuan daripada mata pelajaran lain juga boleh digunakan untuk . .membuat kad pengenalan.hobi atau minat vii.pelbagai kemungkinan tentang peribadi watak yang di lakonkan .Murid diberikan tempoh masa untuk perbincangan kumpulan dan selepas berbincang mereka diminta mementaskan hasil perbincangan tersebut. dan seumpamanya iv.untuk itu juga mereka digalakkan untuk. drama atau filem yang pernah ditonton serta berdasarkan gambar v.ii. Kanak-kanak diberi tajuk.Improvisasi Selari ( Parallel Improvisation ) . .Improvisasi ini berbeza dengan yang lain kerana improvisasi ini menggalakkan kanakkanak membuat persembahan. i. .Contohnya menggunakan pengalaman membuat persiapan untuk bercuti ( seperti menyediakan pakaian dan sebagainya ) dan menggunakan pengalaman tersebut untuk persiapan sekumpulan saintis yang hendak mengadakan ekspedisi.keadaan kesihatan dan viii.

Contohnya setelah kanak-kanak mempelajari sejarah penjajahan Tanah Melayu oleh Inggeris dan mempelajari planet-planet dalam mata pelajaran Sains.Contohnya seperti Kisah Azad dengan Gergasi di mana kanak-kanak boleh menggerakkan minda dengan meneroka imaginasi dan kreativiti mereka untuk memikirkan andaian jika mereka bertemu dengan gergasi seperti dalam cerita tersebut. . mereka boleh menggunakan kedua-dua pengalaman tersebut untuk membuat improvisasi tentang penerokaan angkasa lepas atau penerokaan di dasar laut atau di kawasan Artik.menghasilkan aktiviti improvisasi ini. . . . .Guru juga boleh mengambil karya sastera seperti sastera rakyat dan penglipur lara untuk diselarikan dengan isu baharu.Guru boleh mengemukakan soalan seperti apakah tindakan yang akan dilakukan oleh mereka? Atau mungkin juga mereka boleh menggunakan pengalaman mimpi ngeri bertemu dengan sesuatu makhluk seperti dalam cerita tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful