KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR

)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR )

Sejarah pelaksanaan :

Ia adalah Kurikulum bertulis yang dihasratkan. Mula dilaksanakan pada tahun 1982 secara terhad di 305 buah sekolah rendah.

Pelaksanaan secara terhad dalam peringkat percubaan bertujuan untuk membolehkan Kementerian Pendidikan mengesan dan mengenalpasti kekurangan dan kelemahan supaya pengubahsuaian boleh dilakukan semasa peringkat pelaksanaan penuh.

KBSR dikaji semula untuk mengesan kebaikan dan kelemahannya. . Hasilnya.• Selepas tahun 1988. beberapa reformasi mula dilaksanakan secara berperingkatperingkat untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangannya.

Perubahan sosioekonomi negara yang berlaku dengan pesat. . 2.• KBSR (1982) disemak semula kerana perkara-perkara berikut : 1. Untuk mempertingkat mutu pendidikan di sekolah rendah agar mencapai matlamat dan hasrat FPN.

Untuk memberikan penekanan kepada sains dan teknologi. Untuk melahirkan sebuah negara maju dengan wawasan dan cabaran baru.3. . 4. kemahiran berfikir dan kemahiran belajar.

J/Kuasa Kurikulum memutuskan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1982) ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1993). .• Selepas kajian kelemahan KBSR dilakukan. Hal ini selaras dengan cita dan hasrat Falsafah Pendidkan Negara dan Wawasan Pendidikan 2020.

UPSR sebagai penilaian prestasi.KBSR terbahagi kepada dua tahap : • Tahap 1 ( Tahun 1-3 ) : Penekanan kepada penguasaan 3M. • • . Tahap 2 ( Tahun 4-6 ) : Tertumpu kepada pengukuhan isi kandungan pembelajaran dan asas sains.

PRINSIP-PRINSIP KBSR .

Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup harian mereka. . fizikal dan emosi. rohani. Oleh itu semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek.1.

.2. bertukar pendapat dan kerjasaa dalam kalangan murid. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan interaksi sosial.

. Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan.3.

Penilaian perlu diintegrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. 5. Penekanan kepada nilai (nilai murni merentas kurikulum). 7. . Penguasaan 3M. 6.4. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel.

MATLAMAT KBSR .

1997) . (Pusat Perkembangan Kurikulum. emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi. rohani.• Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek.

Menurut PPK. 3. KBSR secara am adalah bertujuan untuk membolehkan murid : 1. Menghayati dan mengamalkan nilainilai murni. . 2. Menguasai kemahiran asas. Memperoleh ilmu pengetahuan.

4. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. . Membentuk sahsiah yang positif. Membina kemahiran sosial dan kewarganegaraan. Memupuk semangat kewarganegaraan. 5. 6. 7.

Memupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. 9. . 10. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi.8. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri.

Secara khusus pula. KBSR bertujuan untuk membolehkan murid : 1. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. .

Berupaya menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian. membaca dan menulis.2. 3. . Menguasai kemahiran asas bahasa iaitu bertutur.

Menguasai kemahiran belajar berlandaskan kemahiran asas .4.

OBJEKTIF KBSR .

1. Menguasai kemahiran asas bahasa. 2. . kritis dan kreatif. Menguasai Bahasa Melayu. Mengembngkan dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran rasional. 3.

Menguasai kemahiran mengira dan mengunakanya dalam kehidupan seharian. . Menguasai kemahiran belajar dan berfikir. Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. 6. 5.4.

7. Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri. 9. Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 8. .

11. 12. Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah. Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti. . Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal.10.

15. 14. Memperoleh kemahiran membaca. . Menyemai semangat kenegaraan.13. Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai murni. melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam al-Quran.

Mengembangkan sikap positif.16. 17. . Mengembangkan bakat dan kreativiti.

STRUKTUR DAN KOMPONEN KBSR .

nilai dan sikap Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum .Bidang Komponen Mata Pelajaran ( Tahap I ) Mata Pelajaran ( Tahap II ) Komunikasi Kemahiran Asas Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani Kesihatan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Manusia dan Persekitaran Spiritual.

CIRI-CIRI KBSR .

Huraikan bagaimana ciri-ciri KBSR dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. .

Kemahiran Asas 3M Strategi Berpusatkan Murid Kemahiran Berfikir Bahasa Melayu Merentas Kurikulum Patriotisme Merentas Kurikulum CIRI-CIRI KBSR Penilaian Berterusan Pemulihan dan Pengayaan Nilai Merentas Kurikulum .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful