KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR

)

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR )

Sejarah pelaksanaan :

Ia adalah Kurikulum bertulis yang dihasratkan. Mula dilaksanakan pada tahun 1982 secara terhad di 305 buah sekolah rendah.

Pelaksanaan secara terhad dalam peringkat percubaan bertujuan untuk membolehkan Kementerian Pendidikan mengesan dan mengenalpasti kekurangan dan kelemahan supaya pengubahsuaian boleh dilakukan semasa peringkat pelaksanaan penuh.

• Selepas tahun 1988. beberapa reformasi mula dilaksanakan secara berperingkatperingkat untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangannya. . Hasilnya. KBSR dikaji semula untuk mengesan kebaikan dan kelemahannya.

Untuk mempertingkat mutu pendidikan di sekolah rendah agar mencapai matlamat dan hasrat FPN. .• KBSR (1982) disemak semula kerana perkara-perkara berikut : 1. 2. Perubahan sosioekonomi negara yang berlaku dengan pesat.

Untuk melahirkan sebuah negara maju dengan wawasan dan cabaran baru. Untuk memberikan penekanan kepada sains dan teknologi. kemahiran berfikir dan kemahiran belajar.3. . 4.

. J/Kuasa Kurikulum memutuskan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1982) ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1993).• Selepas kajian kelemahan KBSR dilakukan. Hal ini selaras dengan cita dan hasrat Falsafah Pendidkan Negara dan Wawasan Pendidikan 2020.

UPSR sebagai penilaian prestasi. Tahap 2 ( Tahun 4-6 ) : Tertumpu kepada pengukuhan isi kandungan pembelajaran dan asas sains. • • .KBSR terbahagi kepada dua tahap : • Tahap 1 ( Tahun 1-3 ) : Penekanan kepada penguasaan 3M.

PRINSIP-PRINSIP KBSR .

Murid di peringkat sekolah rendah lazimnya lebih mudah memperoleh ilmu dan kemahiran melalui aktiviti pembelajaran di bilik darjah berbanding dengan pengalaman hidup harian mereka.1. Oleh itu semua aktiviti pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup mereka mengikut peringkat-peringkat perkembangan aspek intelek. rohani. fizikal dan emosi. .

2. Suasana kondusif di sekolah adalah untuk menyediakan peluang dan menggalakkan interaksi sosial. bertukar pendapat dan kerjasaa dalam kalangan murid. .

Aktiviti bilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara aktif dalam proses menguasai kemahiran asas yang diperlukan. .3.

6. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel. Penilaian perlu diintegrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran dalam bilik darjah. 7. . 5.4. Penekanan kepada nilai (nilai murni merentas kurikulum). Penguasaan 3M.

MATLAMAT KBSR .

emosi dan fizikal untuk menghasilkan individu yang seimbang dan berharmoni dengan piawai moral yang tinggi.• Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan keseluruhan potensi individu secara seimbang dan bersepadu yang termasuk aspek intelek. rohani. (Pusat Perkembangan Kurikulum. 1997) .

2. Memperoleh ilmu pengetahuan. . KBSR secara am adalah bertujuan untuk membolehkan murid : 1.Menurut PPK. 3. Menghayati dan mengamalkan nilainilai murni. Menguasai kemahiran asas.

Memupuk semangat kewarganegaraan. Menanam rasa cinta akan alam sekitar. Membina kemahiran sosial dan kewarganegaraan.4. Membentuk sahsiah yang positif. 6. 7. 5. .

10.8. Memupuk serta meningkatkan kreativiti dan bakat. Menyedari tentang kepentingan kesihatan dan kecergasan diri. Menyedari tentang kepentingan sains dan teknologi. . 9.

Secara khusus pula. . KBSR bertujuan untuk membolehkan murid : 1. Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara.

Menguasai kemahiran asas bahasa iaitu bertutur. membaca dan menulis.2. . 3. Berupaya menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian.

4. Menguasai kemahiran belajar berlandaskan kemahiran asas .

OBJEKTIF KBSR .

. 2.1. kritis dan kreatif. 3. Mengembngkan dan meningkatkan kemampuan intelek termasuk pemikiran rasional. Menguasai kemahiran asas bahasa. Menguasai Bahasa Melayu.

. Menguasai kemahiran mengira dan mengunakanya dalam kehidupan seharian.4. 5. 6. Menguasai Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Menguasai kemahiran belajar dan berfikir.

Menjadi peka terhadap manusia dan persekitaran. . Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal. 9. Mengembangkan sifat kepimpinan dan keyakinan diri. 8.7.

11. Memahami dan menghargai budaya serta menyertai aktiviti riadah. . 12.10. Menjaga kesihatan dan kecergasan fizikal. Menguasai asas keusahawanan dan produktiviti.

13. Mengukuhkan asas akidah (kepercayaan pada Tuhan) dan amalan nilai murni. Menyemai semangat kenegaraan. . Memperoleh kemahiran membaca. 15. 14. melafaz dan memahami makna ayat-ayat dalam al-Quran.

Mengembangkan bakat dan kreativiti. Mengembangkan sikap positif. .16. 17.

STRUKTUR DAN KOMPONEN KBSR .

nilai dan sikap Perkembangan Diri Individu Kemahiran Hidup Seni dan Riadah Kokurikulum .Bidang Komponen Mata Pelajaran ( Tahap I ) Mata Pelajaran ( Tahap II ) Komunikasi Kemahiran Asas Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani Kesihatan Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina Bahasa Tamil Matematik Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Manusia dan Persekitaran Spiritual.

CIRI-CIRI KBSR .

Huraikan bagaimana ciri-ciri KBSR dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. .

Kemahiran Asas 3M Strategi Berpusatkan Murid Kemahiran Berfikir Bahasa Melayu Merentas Kurikulum Patriotisme Merentas Kurikulum CIRI-CIRI KBSR Penilaian Berterusan Pemulihan dan Pengayaan Nilai Merentas Kurikulum .