UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 28

UNIT 6 METODOLOGI KAJIAN TEKS HADITH
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir unit ini, anda diharap dapat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menerangkan definisi al-hadith, al-sunnah, al-athar dalam konteks kajian teks Hadith. Membincangkan kepelbagaian bentuk teks kajian Hadith. Mengenal pasti autoriti dan peranan al-sunnah di dalam syariat Islam. Menganalisa kepentingan kajian matan, sanad dan ilmu takhrij al-hadith dalam kehidupan Muslim. Membincangkan implikasi hukum berasaskan kepelbagaian kategori teks hadith. Membincangkan kaedah berinteraksi dengan al-Hadith menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

PENDAHULUAN

Setelah kita membincangkan kajian teks al-Qur’an pada bahagian pertama kursus ini, bahagian kedua ini akan memberi tumpuan kepada perbincangan terhadap kajian teks-teks hadith yang merangkumi gagasan ilmu, prinsip dan methodologi berkaitan sanad (rangkaian perawi) dan matan (teks hadith). Pengajian ilmu hadith atau `ulum al-hadith adalah suatu bidang pengajian yang penting dalam tradisi keilmuan Islam. Ia bertujuan untuk memelihara ketulenan dan keabsahan hadith-hadith yang menjadi sumber rujukan kedua selepas al-Qur’an. Oleh itu, tapisan dan penyaringan yang cermat terhadap hadith-hadith perlu dilakukan kerana selain daripada al-Qur’an, hadith-hadith yang dikumpulkan oleh imamimam besar hadith, khususnya al-Bukhari dan Muslim telah membekalkan gagasan ilmu pengetahuan yang tepat tentang Islam. Lantaran itu, tidak hairanlah kalau tradisi ini mesti didekati secara penuh dedikasi, akademik, cermat, objektif, berhati-hati dan penuh keikhlasan oleh para ilmuan Islam yang terlibat dalam bidang tersebut. Kaedah-kaedah yang dibangunkan dalam disiplin ini adalah berdasarkan asas-asas pemikiran kritis yang tinggi. Kajian teks hadith ini membimbing pelajar berinteraksi secara langsung dengan teks asal sesuatu hadith untuk memahami konteks hadith melalui asbab wurud hadith dan berkemahiran mengesan martabat sesebuah hadith dengan mengkaji perawi utama, jumlah perawi serta kesahihan matan hadith yang diriwayatkan untuk dijadikan asas dalam aqidah dan syariat Islam. Kajian teks hadith ini juga akan membimbing pelajar untuk mengesan hadith-hadith yang berada di dalam karya Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan al-Tarmizi, Sunan Abu Daud, al-Muwatta’ dan beberapa kitab hadith yang muktabar yang dikenali sebagai sunan sittah, atau sunan tis’ah. Apakah yang mendasari disiplin, sistem dan methodologi dalam kajian terhadap teks hadith?. Bincangkan peranan dan kepentingan kajian teks hadith dalam syariah Islam.

Hadith ialah suatu istilah bercerita yang disandarkan penceritaan tersebut kepada Rasulullah S.A. al-Sunnah pula ialah setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah S. Sunnah.A. Kehujahan dan peranan al-sunnah di dalam syariat Islam. Imam al-Nawawi menyatakan athar ialah perkataan sahabat dan sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat manakala alZarkashyi pula berpendapat ia adalah digunakan untuk hadith marfu’ (perkataan dari Rasulullah S. 5.A.W. practice (kebiasaan) atau mode of life (cara hidup) (al-Anfal:38). S unnah pula berasal dari kalimah bahasa Arab yang membawa maksud perjalanan atau cara hidup sama ada baik atau buruk (Muhammad. Walaupun istilah ini berbeza. Sunnah dan Athar bukanlah sesuatu yang asing di dalam masyarakat Islam. khabar berita. perbuatan dan juga ikrar (Asmawi 2003). namun dapat didefinisikan A .W Namun sering kali ungkapan tersebut diperluaskan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah yang bererti segala perkataan (sabda).A.W yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama. Istilah syara’. cerita. kisah. Yusuf Al-Qaradawi.W dari segi perkataan. Definisi Hadith. Ajjaj al-Khatib. sahabat dan salafusolah. Hadith secara etimologi asal bahasa Arab membawa pengertian. Perkataan hadith turut disebut sebanyak 18 kali di dalam al-Qur’an dengan membawa makna yang hampir sama dengan pengertian hadith dari sudut bahasa yang telah disebutkan sebelum ini.A. Athar Dalam Konteks Kajian Teks Hadith P erkataan Hadith. baharu. Imam al-Syatibi menyatakan seseorang itu dikatakan mengikuti sunnah sekiranya dia melakukan amalan yang bertepatan dengan amalan Rasulullah S.A. 3. Namun muhaddithin berbeza pendapat berkaitan penggunaan istilah ini sebagai contoh.W) dan hadith mawquf (perkataan dari Sahabat). perkataan dan perbualan. kejadian.1989M/1409H). perbuatan. Takhrij al-hadith dalam kehidupan muslim. 4. Terdapat berbagai terminologi menurut muhaddithin seperti Ibn Hajar berpendapat Hadith ialah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah S. Istinbat hukum berasaskan kepelbagaian kategori teks hadith. thar jika ditinjau dari sudut bahasa membawa makna kesan atau bekas. Namun setiap ungkapan tersebut memiliki pelbagai makna yang tersendiri dari segi bahasa dan istilah berdasarkan kesesuaian tempat dan konteks penggunaan. Ayub bin Musa al-Husaini berpendapat. 2. Ajjaj al-Khatib 1989M/1409H). perbuatan atau perakuan baginda SAW (Muhammad. peristiwa.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 29 ISI KANDUNGAN 1.hadith. Definisi al-hadith. al-sunnah. peraturan (al-Isra’:77). Menurut Rohi Ba’labakiy (2000) pula bererti rubric (petunjuk). 6. ketetapan mahupun persetujuan dari Rasulullah S. Kaedah berinteraksi dengan al-hadith menurut Dr. Dari sudut istilah pula ia membawa maksud yang hampir sama dengan al-sunnah atau al. Kepelbagaian bentuk teks kajian Hadith. Sebagai contoh.. al-athar dalam kajian teks hadith.W dan yang dilarang oleh baginda atau yang digalakkannya sama ada melalui perkataan.

al-hadith dan al-athar ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Qur'an. Pendekatan ini bukan bermakna meminggirkan pendekatan tradisional dalam menghuraikan hadith iaitu secara kajian hadith tahlili. Sunnah dan Athar bukanlah sesuatu yang asing di dalam masyarakat Islam.A. Ilmu yang memperbahaskan sesuatu permasalahan menurut semangat dan ruh nabawi dengan melihatnya dari perspektif satu atau lebih hadith yang maqbul (sahih / hasan).A. Kajian teks hadith secara pengajian hadith maudhu’i adalah salah satu pendekatan yang diguna pakai dalam mempersembahkan himpunan teks-teks hadith dalam satu tema yang tertentu untuk menjawab persoalan dalam konteks semasa.W. Bincangkan implikasi klasifikasi perkataan ini dalam kajian terhadap matan dan sanad. P embahagian kajian teks hadith secara umumnya boleh dikategorikan kepada dua bentuk kajian yang utama initu kajian secara maudhu’i (tematik) dan kajian secara tahlili (siasatan terperinci). Namun setiap ungkapan tersebut memiliki pelbagai makna yang tersendiri dari segi bahasa dan istilah berdasarkan kesesuaian tempat dan konteks penggunaan. Kajian Hadith Maudhu’i. Kepelbagaian Bentuk Kajian Teks Hadith.W.W sama ada melalui perkataan. Hadith. 1. Walaupun rujukan mengenai tafsir madhu’i itu sendiri masih dirasai kekurangan bahannya di dalam perpustakaan Islam tetapi jauh terkehadapan berbanding rujukan dalam hadith maudhu’i. perbuatan atau penetapan baginda S. yang tidak menjejaskan kedudukan al-sunnah. . Sebalik hadith tahlili tetap menjadi asas dan sumber asal sebelum berlakunya pengolahan secara maudhu’i. Berikut beberapa takrifan hadith maudhu’i. Hadith maudhu’i yang dikemukan di sini adalah definisi yang diolah dan diadaptasi dari rujukan berkenaan teori tafsir madhu’i. walaupun pada zahirnya terdapat perbezaan pendapat dalam pengertian dan penggunaan istilah al-Sunnah. 2. Hadith Maudhui adalah istilah kajian kontemporari yang telah meluas penggunaannya dalam kalangan pengarang dan pengkaji teks hadith mutakhir ini. Sebagai rumusan.A.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 30 dengan satu makna yang hampir sama iaitu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah S. Ia telah dianggap sebagai satu cabangan ilmu hadith baru yang tersendiri. Ilmu yang menghimpun riwayat-riwayat hadith yang pelbagai dari sumber utama hadith yang berkenaan dengan menjurus kepada sesuatu tajuk perbincangan samada dari segi lafaz atau pada maknanya dan mengupas tajuk itu mengikut metodologi pengajian hadith. namun hakikatnya semuanya disandarkan kepada Rasulullah S. al-Hadith dan al-Athar.

Shahih Muslim. Kajian Hadith Tahlili Kajian hadith tahlili (siasatan terperinci) pula adalah perbincangan terhadap teks hadith yang dipilih dengan memaparkan segala aspek yang terdapat dalam hadith tersebut serta sistematik dan mendalam. b) Hadith dibincangkan secara mendalam setiap suku kata yang terdapat di dalam teks (matan) secara berurutan berasaskan asabab wurud al-hadith. Sehubungan itu berbagai metodologi telah dilakukan oleh muhaddithin memahami maksud isi kandungan hadith tersebut dengan tepat. Sunan An-Nasa'i. Kajian hadith secara tahlili mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Pendekatan penjelasan dan huraian makna yang terkandung di dalam hadith secara komprehensif dan menyeluruh. Hadith adalah ucapan. sosial. kaitannya dengan hadith lain dan kefahaman muhaddithin terhadap hadith tersebut. perbuatan dan taqrir Rasulullah SAW yang merupakan sumber ajaran Islam yang kedua sesudah Al Qur’an. yakni: Shahih Al-Bukhari. Penjelasan secara sistematik dengan memulakan perbincangan setiap perkataan secara berurutan. Ilmu yang memperjelaskan isu berkaitan pemikiran. Sunan At-Tirmidzi. Huraian dan penjelasan merangkumi aspek tata bahasa. Ilmu yang menghuraikan sesuatu tajuk dengan pencerahan Sunnah Nabawiah berdasar satu atau lebih sumber hadith. Sunan Abu Dawud. pengkaji hadith akan mengumpulkan beberapa hadith yang berkaitan dengan suatu tema kajian yang dipilih. c) Perbincangan juga akan melihat munasabah (hubungan) antara satu hadith dengan hadith lain. Dalam pengajian ulum hadith ini. Kajian ini biasnya membatasi hadith-hadith yang terdapat pada Al-Kutub At-Tis'ah. suku kata. kata dasar. Musnad Ahmad. ekonomi. Kajian Ma’ani Hadith. Antara kelebihan kajian hadith maudhu’I adalah membentuk arah kajian menjadi fokus dan memungkinkan adanya penjelasan terhadap bagaimana visi Rasulullah saw terhadap bidang yang dikaji secara komprehensif dan holistik. M etodologi kajian hadith maudhu’i yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk rangkaian kajian hadith yang struktur paparannya untuk dijadikan acuan pada tema tertentu. Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ad-Darimi. alam semulajadi atau segala lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan berdasarkan hadith-hadith nabi SAW yang berkaitan dengannya bertujuan memperolehi konsep kefahaman dan jalan penyelesaian menurut manhaj nabawi. Tema-tema ini ditentukan oleh pengkaji yang bersangkutan. asabab wurud al-hadith. Model penyajian hadith maudhu’i ini.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 31 3. untuk menggali visi Rasulullah SAW. Muwaththa' Malik. 4. Hadith yang dijadikan objek kajian adalah dalam skop yang bersifat spesifik. Secara umum kitabkitab syarah yang menggunakan pendekatan tahlili biasanya berbentuk ma'sur (riwayat) atau ra'y (pemikiran rasional). Ilmu yang mengkhususkan himpunan dan kupasan hadith-hadith pada sesuatu tajuk atau isu. proses . 5. pendidikan.

kita telah memahami perkataa n "al-Sunnah" bermakna perjalanan. law. "al-Sunnah" ialah perjalanan hidup Rasulullah SAW yang merangkumi sifat akhlak. Adakah anda memahami maksud al-Sunnah sebagai sumber perundangan Islam kedua selepas al-Qur’an? Al-Qur’an adalah sumber utama dalam perundangan Islam (alIsra’:17. al-Mutaraddiyah. umum dan samar serta membawa hukum baharu atau menerangkan hukum yang tidak disebutkan secara zahir ayat di dalam alQur’an. Autoriti Dan Peranan Al-Sunnah Di Dalam Syariat Islam. laysa. Berbagai metodologi telah dilakukan oleh muhaddithin untuk memahami maksud isi kandungan hadith tersebut dengan tepat. Proses in membolehkan sesuatu teks hadith dapat difahami dengan tepat segala isi kandungan yang tersurat dan tersirat. al-Mauqudzah. ma. c) Mengenal pasti latar belakang sesuatu hadith dengan tepat untuk memahaminya berasaskan objektif syara’ (maqashid al-syari’ah). perbuatan. ila. Sedarkah anda bahawa peranan . huraian dan contoh dari Rasulullah SAW yang termasuk di dalam pengertian al-Sunnah.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 32 memahami hadith lebih dikenal dengan istilah fiqh al-hadith atau fahm al-hadith. Prinsip metodologi dalam kajian Ma’ani Hadith a) Tidak terburu-buru menolak suatu hadith hanya karena dianggap bertentangan dengan akal. kaifa dan sebagainya. d) Pelengkap kajian ilmu hadith riwayah dalam konteks memberi kefahaman yang jelas dan tepat terhadap sesuatu hadith dalam konteknya yang betul secara tersurat dan tersirat. alSunnah berperanan menyokong dan menguatkan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an. mentafsir dan menjelaskan maksud al-Qur’an yang mujmal. al-Nathihah dan sebagainya dan juga dalam al-Burhan fi Ulum al-Qur’an karya al-Zarkasyi ketika menjelaskan berbagai varian makna huruf dalam al-Qur’an seperti huruf min. ketika menjelaskan makna kata alMunkhaniqah. sebelum benar-benar melakukan pengesahan secara mendalam. sifat kejadian. perkataan. Luqman: 2-3). Kemunculan istilah ilmu Ma’ani al-hadith adalah kesan perkembangan Ilmu Ma’ani al-Qur’an yang lebih cenderung membincangkan tentang makna-makna sesuatu huruf dan perkataan yang sukar difahami di dalam seperti di dalam karya kitab Ma’anil Qur’an oleh al-Farra’. Oleh itu. Manakala dari segi istilah ulama’ hadith. b) Memahami hadith secara tematik (maudhu’ie) untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai tema yang dikaji. berita. Dari segi etimologinya. Nyatakan metodologi tersebut dalam perbincangan dan kajian teks hadith. pengakuan yang disandarkan sebagai sumber syariat Islam. Namun kandungan dan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam al-Qur’an ini tidak dapat difahami dan diamalkan dengan sempurna melainkan melalui penjelasan.

UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 33 serta kedudukan al-Sunnah di dalam Islam secara keseluruhannya tidak dapat dinafikan. menghurai. . Persoalannya. memperkuat dan memperkukuh sesuatu hukum yang disebut di dalam al-Qur’an. dan apa – apa yang dilarangnya kepada kamu maka kamu jauhilah ia. “Dan taatilah Allah dan RasulNya. “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. apakah anda memahami asas-asas hujjah aqli dan naqli dalam menjelaskan kedudukan alSunnah sebagai sumber perundangan Islam kedua selepas al-Qur’an? Berikut adalah dalil-dalil kepada kehujahan al-Sunnah di dalam pelaksanaan syariat Islam. akan ada bagi mereka pilihan yang lain bagi urusan mereka” (surah al Ahzāb : 36) c) Maksudnya . Tambahan pula terdapat dalam banyak tempat al-Sunnah ini disebutkan selari dengan al-Kitab ataupun al-Quran itu sendiri. Dalil kehujahan al-Sunnah daripada al-Qur’an a) Maksudnya . namun timbul banyak kekeliruan apabila membicarakan tentang al-Sunnah. mananakala al-Sunnah adalah sumber kedua yang berperanan menerang. Terdapat juga golongan yang membincangkan methodologi dalam berinteraksi atau beramal dengan al-Sunnah yang dilihat seolah-olah tidak sesuai dan bertentangan dengan realiti semasa kehidupan manusia. maka tinggalkanlah” (surah al Hasyr :7) d) Maksudnya: “ dan apa – apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW itu maka kamu ambillah. kefahaman umat Islam terhadap disiplin ilmu hadith secara sistematik dan mendalam diperlukan untuk menyelesaikan kekeliruan berkaitan sumber hadith ini dan kaedah berinteraksi dengan alSunnah di dalam realiti kehidupan masyarakat. 1. Menyedari hakikat ini. apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu ketetapan. Bincangkan peranan dan fungsi autoriti alSunnah sebagai sumber epistomologi Islam. “Apa yang diberikan Rasul kepada kamu. A utoriti al-Sunnah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat banyak penegasan di dalam al-Quran tentang al-Sunnah dan al-Hadith. jika kamu adalah orang -orang yang beriman” (surah al Anfāl : 1) b) Maksudnya . Sebagai contoh. W ujud beberapa golongan yang cuba mengingkari al-Sunnah berdasarkan hujah tersendiri. dan apa yang dilarangnya bagimu. di dalam al Quran juga disebutkan dengan ketaatan terhadap Rasulullah SAW yang disebutkan bersama dengan ketaataan kepada Allah SWT.” Allah juga telah berfirman ( Surah al-Hasyr : 7) Autoriti al-Sunnah dalam Islam adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan kerana terdapat banyak penegasan di dalam al-Quran tentang al-Sunnah. selain ada yang menyatakan bahawa al-Sunnah tidak layak jika dibandingkan dengan kitab al-Qur’an dalam mempersoalkan prinsip-prinsip utama dalam agama Islam dan seumpamanya. Al-Qur’an adalah sumber utama dan terpenting bapi pelaksanaan syariat Islam. maka ambillah ia.

ii. Fungsi penghurai dan pentafsir (mubayyin) ini boleh diteliti dalam tiga aspek: i. Mengkhususkan nas-nas yang bersifat umum seperti mengkhususkan hukum umum berkaitan harta pusaka. Juz. b) Penghurai dan pentafsir (mubayyin) bagi ayat-ayat al Quran yang umum. Memperincikan nas-nas al-Qur’an yang bersifat mujmal (umum) seperti kaifiah pelaksanaan solat. Contohnya. Hal yang tersebut adalah disebabkan ketidakyakinan mereka dengan kesahihan hadith atau terdapat hadith lain yang lebih kuat kedudukannya (Qurrotul Aien 2006). . hlm 899) 3. cara menunaikan zakat dan haji dan sebagainya yang mana perkara-perkara tersebut hanya disebutkan secara umum oleh al Quran. hadith menerangkan bahawa buruan yang mempunyai kesan dimakan oleh haiwan pemburu adalah haram dimakan. Contohnya. Dalil Kehujahan al-Sunnah daripada al-Ijma’ . Di dalam al Quran hanya dibenarkan memakan buruan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih. Mungkin kita pernah mendengar riwayat yang menyatakan bahawa ada sebahagian daripada sahabat yang menolak hadith yang diriwayatkan kepada mereka. Tidak terdapat seorang pun dalam kalangan sahabat yang hanya beramal dengan al-Qur’an sematamata. jelaslah bahawa al-Sunnah tidak dapat dipisahkan penggunaannya di dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam selari dengan al-Qur’an.2 hadith ke-3. selama mana kamu berpegang kepada keduanya. memakan haiwan yang ditangkap oleh haiwan pemburu terlatih seperti anjing yang mana buruan tersebut terdapat kesan dimakan oleh haiwan pemburu terlatih tadi dan kesan tersebut menunjukkan haiwan pemburu tadi menangkap buruan untuk dirinya sendiri.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 34 2. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya: “ telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dalil Kehujahan al-Sunnah daripada al-Hadith al-Nabawiyyah . P enegasan al-Qur’an di atas. puasa dan haji. Maka dalam hal ini. tetapi ini tidaklah membawa maksud mereka menolak hadith tersebut. terdapat 5 fungsi utama al-Sunnah atau al-Hadith yang disepakati oleh al-Fuqaha dalam pelaksanaan syariat Islam iaitu: a) Penguat dan penyokong kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam al Quran. perkara pengsyariatan sembahyang. dalam al-Muwatta’. iii. memperjelaskan mengenai cara pelaksanaan sembahyang. kamu tidak akan sesat buat selama – lamanya iaitu Kitab Allah ( al-Qur’an ) dan Sunnah RasulNya” ( hadith ditakhrijkan oleh Imam Malik. kaedah jual beli. Membataskan nas-nas al-Qur’an yang mutlaq (taqyid al-mutlaq) seperti menghadkan hukuman kepada pencuri (al-Maidah:38) potong tangan hingga kepada pergelangan tangan sahaja. c) Menjadi keterangan tasyri’ iaitu menentukan sesuatu hukum yang tiada di dalam al Quran. Ringkasnya. Contohnya.

Kebenaran yang terkandung di dalamnya merupakan kebenaran yang bersifat mutlak dan di luar jangkaan pengetahuan manusia.A. K ita perlu mulakan perbincangan dengan kefahaman bahawa al-Qur'an dan al-Hadith merupakan dua sumber ilmu berautoriti di dalam Islam. R ingkasnya. Sebenarnya pengumpulan hadith Rasulullah S. sesat perjalanannya dan tidak akan sampai kepada maksud yang dikehendakinya” (Mustafa Abdul Rahman. Sistem penapisan dan saringan untuk menentukan kualiti hadith yang diriwayatkan secara sistematik telah dilakukan oleh generasi awal para sahabat dan berikutnya. Satu . Takhrij Al-Hadith Dalam Kehidupan Muslim. Amalan ini dapat membuktikan bahawa para sahabat amat menitiberatkan kesahihan sesuatu hadith sehingga perpindahan hadith-hadith Rasulullah SAW kepada umat Islam hari ini tidak boleh diragui lagi kerana ia didatangkan mengikut taraf hadith yang diklasifikasikan oleh ulama’ muhaddithin sama ada bertaraf sahih. Bincangkan dakwaan dan serangan terhadap al-sunnah serta jelaskan bagaimana menjawab semua persoalan tersebut secara tuntas. Selepas kitab itu lahirlah pula empat buah kitab yang di namakan as-Sunnan al-arba’ah iaitu Sunan Abi Daud (275 H). Autoriti al-Sunnah sebagai sumber epistomologi Islam adalah sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan. autoriti hadith sebagai sumber epistmologi Islam tidak boleh diragukan berdasarkan asas kehujahan yang kukuh.W sebagai sumber rujukan Islam telah dimulai oleh Ali bin al-Mawafi (234 H) iaitu guru kepada Imam al-Bukhari. Sunan Al Tirmizi (271 H). Kitab-kitab as-Sahahain dan Sunan al- . Mereka yang mencukupi dengan al-Qur’an sahaja sehingga tidak memerlukan hadith dalam memahami ayat al-Qur’an dan mengetahui syariatnya. Bermula daripada situlah lahirnya usaha-usaha untuk memisahkan hadith-hadith yang benar dan palsu yang terdapat dalam masyarakat. Imam Ahmad bin Hambal menyatakan “bahawa mencari hukum di dalam al-Qur’an hendaklah melalui hadith. 2000). Dalam menentukan fungsi-fungsi bagi hadith ini.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 35 d) Menasakhkan hukum yang terdapat di dalam al-Quran. Segala ilmu yang bersumberkan al-Qur'an dan al-Hadith dikenali sebagai ilmu naqli. e) Menerangkan mengenai ayat yang telah dinasakh dan ayat mana yang telah dimansukhkan.satunya jalan yang dibentangkan untuk mempelajari fiqh Islam dan syariatnya ialah hadith. hasan atau dhaif. Sunan An-Nasa’i (303 H) dan Sunan Ibnu Majah (277 H). Ekoran itu maka lahirlah beberapa kitab Hadith yang masyhur seperti al Jami’ as Sahih susunan Imam al-Bukhari (256 H) dan al Jami’ as-Sahih susunan Imam Muslim (261 H). Kedua-dua kitab tersebut dikenali dengan nama ‘as-Sahahain’. Sesetengah ahl al Ra’y berpandangan bahawa hadith yang dapat menasakhkan hukum al Quran itu mestilah sekurang-kurangnya bertaraf Mutawatir atau Masyhur. Mencari agama juga sedemikian.

1.W. Menurut bahasa perkataan takhrij membawa pengertian. 458H. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membincangkan aplikasi takhrij hadith. Sesetengah ulama menambah sifat-sifat Rasulullah S.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 36 Arba’ah ini juga dinamakan oleh ulamak sebagai al-Kutub as-Sittah. . at-tadrib (melatih) dan at-tawjih (menerangkan)./1066 M.A. Menunjukkan tempat hadith pada sumber-sumber aslinya. Manakala hadith pula bermaksud perkataan. di dalamnya dikemukakan hadith itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing kemudian menjelaskan darjatnya jika diperlukan. kita perlu memulakan dengan memahami definisi takhrij hadith serta perkara yang berkaitan. 2. al-istinbat (mengeluarkan). 4. Mengeluarkan dan meriwayatkan hadith dari beberapa kitab.W. Ternyata dalam perkembangan ilmu hadith Imam al-Bukhari dan Imam Muslim adalah pelopor pengumpulan hadith-hadith sahih Rasulullah S. Menjelaskan kedudukan sesuatu hadith dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad hadith dengan metod periwayatan yang mereka lakukan. Menunjukkan asal-usul hadith dan mengemukakan sumber pengambilannya dari berbagai kitab hadith yang disusun oleh para mukharrijnya dan menisbatkannya dengan cara menyebutkan metod periwayatan dan sanadnya masing-masing. “Takhrij ” bermaksud menyusun ataupun menyaring. M ethodologi Takhrij hadith juga merupakan suatu yang penting untuk menyaring penggunaan hadith Rasulullah SAW. Unsur-unsur seperti kemahiran menganalisis dan menilai sesuatu maklumat dijadikan asas utama yang membentukrumusan ilmu ini dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah pemalsuan hadith yang berlaku dalam masyarakat Islam atau membuat keputusan tentang kedudukan hadith-hadith tersebut. Misalnya Abu Bakar al-Baihaqi (w.) yang telah banyak mengutip hadith dari kitab sunan karya Abu Hassan al-Basri alSaffar lalu al-Baihaqi mengemukakan sanadnya sendiri. Kajian ini boleh dijadikan asas sandaran hujah bahawa hadith-hadith yang diamalkan oleh majoriti umat Islam kini telah melalui satu proses tapisan yang cermat dan teliti sebelum ia layak dijadikan sebagai sumber rujukan kedua umat Islam di seluruh dunia. perbuatan dan pengakuan (taqrir) Rasulullah S. Didapati dalam kandungan ilmu ini beberapa unsur pemikiran kritis yang dijadikan instrumen untuk menilai sesuatu hadith. T akhrij hadith atau `ilm takhrij al-hadith adalah suatu ilmu yang disusun oleh para ulama hadith bagi menentukan kedudukan sesuatu hadith dari segi kuat dan lemahnya dan membendung penularan hadith-hadith mawdu’1 atau palsu yang telah direka oleh golongan-golongan tertentu secara halus dalam masyarakat Islam. 3. Manakala takhrij al-hadith secara penggunaan istilah Muhaddithin membawa maksud.A. Pengertian ini merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh para periwayat hadith yang menghimpun hadith ke dalam kitab hadith yang disusun oleh mereka masing-masing misalnya Imam Bukhari dengan kitab sahihnya.W sendiri sebagai termasuk di dalam pengertian hadith.A.

Berdasarkan pandangan para ulama' juga. para ulama' amat memberikan penekanan terhadap penelitian ilmu hadith dari pelbagai sudut. Bincangkan Ulum takhrij al-hadith menurut definisi bahasa dan penggunaan istilah muhaddithin dalam perbincangan ulum hadith. menguatkan hujah dalam sesuatu hukum. Terdapat hadith yang dikategorikan sebagai hadith Sahih. perawi dan pelbagai sudut lagi sehingga dapat melakukan satu pengkategorian yang bersifat sempurna. 1. Ilmu takhrij bermaksud ilmu yang membahaskan usul-usul dan metodologi yang memudahkan ataupun pengetahuan terhadapnya membolehkan untuk mengenal pasti kesahihan sesebuah hadith. mutabaat. pengakuan Rasulullah merupakan wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT. syawahid. Oleh kerana hadith merupakan sumber yang penting dalam Islam. Malah keyakinan terhadapnya merupakan pengukuhan terhadap aqidah dan keimanan.hadith sama ada diterima atau ditolak. Implikasi Hukum Berasaskan Kepelbagaian Kategori Teks Hadith. Ia bagi menjamin sesuatu hadith yang dijadikan sandaran mampu untuk dijadikan hujah yang kukuh dan konkrit. Mutawatir. Mereka telah melakukan penelitian dari aspek matan. perbuatan. Ahad dan pelbagai lagi pecahan-pecahan lagi di bawahnya. meneliti kesamaan dan perbezaan matan. Hasan.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 37 K esimpulannya. sanad. sama ada terletak pada rujukan asal. mereka telah sepakat menyatakan bahawa hadith merupakan sumber kedua perundangan Islam. Muhaddithin mengkategorikan sesuatu hadith dengan meneliti beberapa elemen yang terdapat di dalam sesuatu hadith iaitu. menjejaki tempat-tempat terletaknya al-hadith. Antara ciri-ciri sifat perawi yang menjadi penilaian mereka ialah dari sudut sifat adil iaitu kesolehan . Tahukah anda bagaimana kaedah para ulama' muhaddithin mengkategorikan sesuatu hadith? Kita akan huraikan kaedah yang digunakan oleh para ulama' untuk mengkategorikan sesuatu hadith sebelum kita bincangkan secara mendalam mengenai kehujahan sesuatu hadith. menyerupai asal atau tidak asal serta mengetahui martabat al. Dhaif. Terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang dapat menjelaskan bahawa setiap perkataan. mengesahkan jalan sanad. Muhaddithin mengkategorikan sesuatu hadith berdasarkan penelitian terhadap sifat-sifat perawi. Bincangkan peringkat perkembangan takhrij hadith dan methodologi yang digunakan dalam setiap peringkat perkembangan tersebut. K ita telah mengetahui bahawa hadith merupakan sumber kedua dalam menetapkan sesuatu prinsip atau hukum di dalam Islam. mempelajari bidang ilmu hadith.

Ia berdasarkan sifat dhabit dan 'adil perawinya.. sifat Allah atau permasalahan hukum. amalan tambahan dan bukan dalam masalah akidah. dari sudut ingatan perawi sama ada kuat atau lemah. kedua. Muhaddithin mengkategorikan sesuatu hadith berdasarkan penelitian terhadap bilangan perawi hadith dalam sesuatu perkara. Menurut Imam Nawawi dan Ibn Hajar al-Asqalani. terdapat hadith lain yang dapat memperkuatkannya. Ini merupakan pandangan yang paling rajih. Keutamaan hadith Sahih ialah dalam perkara yang berkaitan halal dan haram. Manakala dalam perkara berkaitan akidah tidak boleh digunakan. ii. Terdapat juga pandangan para ulama' berkaitan perkara ini. bersabda. akan tetapi berhati-hati. Kita telah membincangkan secara teliti satu persatu berkaitan kehujahan hadith dhaif. H adith yang telah mencapai taraf hadith Sahih adalah wajib untuk dijadikan hujah atau dalil dalam sesuatu perkara dan ia menjadi ijma' bagi ulama' muhaddithin dan sebahagian ulama' fikh. Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim alJawziyyah boleh beramal dengan hadith Dhaif dengan syarat tiada hadith lain atau dalil lain yang menyentuh persoalan yang sama dengan hadith tersebut. Contohnya penilaian yang dibuat terhadap hadith yang diriwayatkan oleh sebilangan perawi sama ada perawinya ramai atau sedikit. hadith Dhaif tidak mencapai taraf Sahih atau Hasan ini adalah hadith mardud iaitu tertolak dan ia mempunyai batasan dan tatacara dalam meriwayatkannya dan mengamalkannya. Hadith Dhaif boleh dijadikan hujah dalam perkara Fadha'il A'mal. iii.W. Abu Daud. kisah-kisah. Menurut pandangan imam Ahmad bin Hambal. dan keempat.. i. Para ulama' membincangkan martabat periwayatan hadith Sahih sehingga menemui sanad yang mencapai tahap kesempurnaan tertinggi dan dinamakan sebagai Asah al-asanid (sanad yang paling sahih) dan Silsilah alZahab (rantaian emas). Dari aspek pengamalan hadith Dhaif pula. Menurut pendapat beberapa ulama' dari mazhab Maliki iaitu Ibn Arabi dan ulama' bermazhab Syafi'i adalah tidak harus beramal dengan menggunakan hadith tersebut secara mutlak.A. Umumnya. matan daripada setiap perawi sama atau berlainan atau pun matan dari setiap perawi berlainan tetapi mempunyai maksud yang sama. hadith tersebut termasuk dalam perkara-perkara nasihat. al-Targhib dan seumpamanya. hadith berkenaan tidak berkaitan dengan Akidah ataupun hukum-hukum khusus iaitu halal dan haram. . semasa meriwayatkan hadith Dhaif tidak boleh menggunakan perkataan yang menunjukkan suatu yang pasti seperti "Rasulullah S.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 38 dan maruah yang baik. ketiga. periwayatannya saling bersambung dari generasi ke generasi yang lain atau tidak dan pelbagai penilaian lain lagi. Dari aspek meriwayatkan hadith Dhaif. berikut dinyatakan beberapa pandangan para ulama' mengenainya." sebaliknya boleh menggunakan perkataan seperti diriwayatkan. 2. Qisas. pengamalannya tidak dsertai keyakinan secara jitu. dikatakan dan seumpamanya. Beberapa penekanan turut diberikan oleh para ulama' dalam penerimaan Hadith Dhaif iaitu pertama. ia diharuskan dengan dua syarat iaitu pertama. tidak terlalu teruk dhaifnya. kedua.

dua hadith tadi jelas memegang taraf yang sahih yang mana menurut kefahaman kita. Berhubung soal ini. a) Mempastikan Kedudukan Hadith Tersebut Dengan Terperinci Untuk berinteraksi dengan hadith seumpama hadith pertama yang berkaitan dengan al-Zubab (lalat) dan alTamr (kurma). Ibn. Bagi hadith yang dibincangkan tadi. Dr. 1996) b) Cenderung Melihat Tahap Hadith (Usul (Prinsip) Atau Juz’ie atau Furu’). tabi’ al-tabi’in di mana adalah mustahil mereka sepakat untuk berdusta mencipta atau mengubah hadith tersebut ( Mahmud al-Tohhan. Dr.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 39 Kaedah Berinteraksi Dengan Al-Hadith Menurut Dr. dalam kategori hadith sahih itu sendiri mempunyai tingkatan yang berbeza. Apabila penelitian dibuat tentang hadith berkaitan. kedua. manakala hadith yang kedua pula tentang al-Tamr (kurma) diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.. Prof. Yusuf al-Qaradawi telah menggariskan beberapa kaedah untuk berdepan dengan hadith seumpama ini dan bagaimana cara untuk berinteraksi dengan hadith iaitu. beliau lebih cenderung untuk melihat tahap hadith tersebut. menurut Dr. Maksud tahap hadith di sini adalah melihat sama ada hadith tersebut perbahasannya berada pada tahap usul ( prinsip utama dalam Islam) atau Juz’ie atau Furu’ (perkara cabang/ khilaf ). Yusuf al-Qaradawi. Hazm berpendapat sekiranya telah menemui tiga orang sahabat yang meriwayatkan hadith ini adalah cukup untuk menyatakan bahawa hadith ini mencapai taraf mutawatir. Dr. K ajian dan huraian terhadap dua hadith tersebut menimbulkan persoalan tentang apakah perlu beramal dengan hadith tersebut ? atau bolehkah ia ditolak kerana ia dianggap tidak sesuai dengan realiti semasa?. tabi’in. Yusuf Al-Qaradawi. Oleh yang demikian. Yusuf al-Qaradawi juga dalam menjelaskan tentang prinsip berinteraksi dengan hadith sedemikian. Sebagai contoh interaksi al-sunnah (hadith) dengan aspek realiti semasa. apabila hadith bertaraf sahih maka kita tidak boleh mengingkarinya dan tidak dapat tidak perlu diterima pakai. kedua–duanya adalah hadith sahih. ternyata hadith ini tidak termasuk dalam tahap hadith yang menerangkan prinsip – prinsip utama dalam agama. Melihat kepada hadith tersebut. Hadith yang pertama tentang al-Zubab (lalat) diriwayatkan oleh al-Bukhari. Hadith mutawatir dapat diertikan sebagai hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang ramai pada setiap peringkat sahabat.. hasan atau dhaif. . Dalam bab takhrij ini.sebenarnya. “Apakah dengan hanya ikut membuta tuli atau adakah terdapat p rinsip-prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Sunnah?”. Dr. Selain kaedah yang pertama. Namun. kita perlu mempastikan kedudukan dan martabat hadith tersebut sama ada bertaraf sahih. 1996M/1416H) perlu dilakukan bagi memastikan bahawa hadith tersebut benar–benar sahih dan mencapai taraf hadith mutawatir. kita perlu teliti bagaimanakah cara yang terbaik untuk beramal dengan al-sunnah atau al-hadith. Jadi usaha untuk men takhrijkannya iaitu menunjukkan tempat hadith pada sumbernya yang asli (Mahmud al-Tohhan. Hadith–hadith tersebut bertaraf sahih akan tetapi ia tidak menjadi suatu amalan yang dilakukan oleh umat Islam kerana ia dianggap tidak munasabah dan tidak sesuai lagi dengan realiti semasa. ternyata kebanyakan hadith yang dibicarakan ini adalah hadith yang termasuk dalam soal perubatan (al-tibb). Ia juga tidak termasuk dalam perkara yang menjelaskan bab autologi iaitu ketuhanan atau kerasulan atau perkara – perkara sam’iyyat.

Hal yang sedemikian disebutkan kerana perkara yang boleh mengeluarkan seseorang daripada agamanya adalah mereka yang mengingkari perkara yang telah yakin dan tidak ada pertentangan dengannya. bukanlah menjadi suatu yang mudarat sehingga boleh meninggalkan kesan terhadap pegangan akidahnya. tidaklah mendatangkan mudarat dalam agama. Oleh yang demikian. Lebih jelas lagi dapat diperhatikan bahawa kebanyakan hadith yang membahaskan tentang persoalan perubatan ini lebih cenderung kepada munasabah dan kesesuaiannya kepada sesuatu tempat. Al-Hadith atau ilmu terbahagi kepada dua jenis iaitu ilmu yakini dan ilmu zanni. Sekiranya hadith ini dihazafkan atau ditiadakan dalam Sahih al-Bukhari sekalipun. zaman dan suasana tertentu. hadith yang berbentuk bukan usul ini sekiranya ditolak. Bagi individu Islam yang berpegang dengannya. hadith tersebut juga bukan menjelaskan tentang peraturan Islam yang tetap dalam kehidupan berkeluarga. S ecara ringkasnya dapat disimpulkan bahawa sememangnya hadith-hadith yang dianggap bertentangan dengan aspek realiti semasa mempunyai kedudukan dan bertaraf sahih. apakah hadith tersebut mengandungi ilmu yakini atau mengandungi zann yang kuat? Dan kedua. ia merupakan hadith berbentuk Ahad dan bukanlah daripada hadith mutawatir yang mendatangkan ilmu yakini. Namun adalah tidak dinafikan bahawa sebenarnya panduan dan petunjuk daripada hadithhadith Rasulullah SAW ini sesuai untuk diterima pakai pada setiap zaman. tidaklah menjadi satu kekurangan dalam agamanya. Selain itu. ia harus dilihat menerusi beberapa kaedah yang telah dijelaskan sebelum ini. negara mahu pun hubungan antarabangsa serta tidak melibatkan soal-soal akhlak dalam Islam. apakah ia mempunyai sebahagian ilmu yang berdasarkan syarat yang khusus?. Tetapi mereka yang boleh diisytiharkan terkeluar daripada agama secara jelas ialah mereka yang mengambil debu sekitar hadith – hadith seumpama al-Zubab dan menggunakannya sebagai jalan untuk mempermainkan agama.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 40 Tidak juga menjelaskan tentang ibadat fardhu yang zahir dan batin. hasan dan dhaif. c) Mempastikan Bentuk Ilmu Yang Diperolehi Daripada Sesebuah Hadith (Ilmu Yakini atau Zanni). Manakala bagi golongan yang tidak menjadikan kandungan hadith tadi sebagai suatu kelaziman dalam kehidupan atau tidak beramal dengannya disebabkan tidak sesuai dengan realiti atau suasana semasa. Ilmu Zanni pula dapat diklasifikasikan kepada tiga iaitu sahih . ia tidak akan menjejaskan keislaman seseorang manusia. masyarakat . pendapat oleh sebahagian ulama’ alummah menyatakan bahawa sekiranya hadith itu bertaraf sahih . suasana dan keadaan. ibadat secara individu atau jemaah serta tidak membicarakan soal yang berkaitan dengan halal dan haram dalam kehidupan manusia. maka para ulama telah berselisih pendapat iaitu pertama. Hadith Ahad jika diriwayatkan oleh alSyaykhan ( al-Bukhari dan Muslim ) atau salah seorang daripada mereka. Hadith mutawatir mengandungi ilmu yakini sebaliknya hadith Ahad mengandungi ilmu zanni. Hal berikut menunjukkan telah berlaku kafir yang jelas. Secara ringkasnya. pada pandangan beliau sekiranya seseorang muslim sepanjang hidupnya tidak mendengar hadith ini atau tidak beramal dengannya. tetapi ia tidak termasuk dalam perkara –perkara yang membicarakan soal pokok atau prinsip utama tentang agama Islam. di samping tidak akan meninggalkan kesan terhadap akidah atau ibadatnya serta akhlak peribadinya. . Kekhilafan di kalangan ulama’ menunjukkan bahawa barangsiapa yang menolak atau ingkar dengan hadith Ahad maka ia tidak terkeluar daripada agamanya. Bagi hadith yang dibincangkan di atas.

A. Takhrij al-Hadith 4. Kaedah berinteraksi dengan Hadith . vi) Muhaddithin juga telah mengklasifikasikan hadith kepada beberapa kategori mengikut ciri-ciri yang tertentu untuk memudahkan mereka sendiri melakukan penyelidikan. Yusuf al-Qaradawi RUMUSAN Beberapa rumusan penting dapat disimpulkan daripada perbincangan. v) Ilmu takhrij membahaskan usul-usul dan metodologi yang memudahkan ataupun pengetahuan terhadapnya membolehkan untuk mengenal pasti kesahihan sesebuah hadith. Sistem penapisan dan saringan untuk menentukan kualiti hadith yang diriwayatkan secara sistematik telah dilakukan oleh generasi awal para sahabat dan berikutnya.W. namun hakikatnya semuanya disandarkan kepada Rasulullah S. antaranya : Kajian teks hadith ini secara umumnya adalah berasaskan kepada Muhaddithin menyediakan kitab hadith yang tersusun secara sistematik dengan pengkhususan topik dan pengkelasan darjat hadith. Kategori kajian teks hadith 3. Implikasi hukum kajian hadith 5. al-Hadith dan al-Athar. i) KATA KUNCI 1. viii) Kajian terhadap teks hadith perlu memahami terlebih dahulu cara yang terbaik untuk beramal dengan al-sunnah atau al-hadith berdasarkan pandangan ulama’ muhaddithin yang muktabar. vii) Kefahaman terhadap klasifikasi kajian teks hadith akan membantu pelajar memahami beberapa pendekatan yang digunakan oleh muhaddithin dalam mengkaji hadith. iv) Autoriti hadith sebagai sumber epistmologi Islam tidak boleh diragukan berdasarkan asas kehujahan yang kukuh. al-hadith dan al-athar ini sebagai sumber hukum Islam yang kedua selepas al-Qur'an.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 41 Adakah terdapat prinsip-prinsip tertentu untuk berinteraksi dengan al-Sunnah ? Bincangkan menurut pandangan Dr. yang tidak menjejaskan kedudukan al-sunnah. ii) Kajian teks hadith secara umumnya boleh dikategorikan kepada dua bentuk kajian yang utama iaitu kajian secara maudhu’i (tematik) dan kajian secara tahlili (siasatan terperinci). iii) Walaupun pada zahirnya terdapat perbezaan pendapat dalam pengertian dan penggunaan istilah al-Sunnah. Klasifikasi Hadith 2.

j. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Tahawi (1970). 4. al-sunnah. Mansurah: Daralwafa’. 2. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.UNIT 6 Metodologi Kajian Teks Hadith | 42 PENILAIAN KENDIRI 1. 27. Nuzhah al-Nazar fi Tawdih Nukhbah al-Fikr fi Mustalah Ahl alAthar. Musykil al-Athar. c. h. al-athar dalam konteks kajian teks Hadith ? Jelaskan perbandingan antara kajian teks Hadith maudhui’ dan kajian secara tahlili ?. Yusuf Al-Qaradawi. Jordan: Dar' Ammar. Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani (1999). 2. RUJUKAN Al-Hafnawi. Apakah prinsip-prinsip asas kaedah berinteraksi dengan al-Hadith menurut Dr. 4.1991. Nazariyyah al-ibadah 'ind al-Usaliyyin wa al-Fuqaha' Bahth. Bincangkan implikasi hukum berasaskan kepelbagaian kategori teks hadith. 149.) Abu Muhammad 'Ali bin Hazm al-Andalusi (U). Beirut . j. Apakah autoriti dan peranan al-sunnah di dalam syariat Islam ? Jelaskan implikasi kajian matan. 163. j. Muhammad Salam Madkar (1984). 3. Dar Sadir. Nyatakan perbezaan definisi al-hadith. al-Ihkam fi Usul al-Ahkam. sanad dan ilmu takhrij al-hadith dalam kehidupan Muslim. 6. h. Al-Iskandariyyah: Dar al-Da'wah. Muhammad Ibrahim. 1.) . al'Asimah. Beirut : Matba'ah. Dirasat Usuliyyah li al-Sunnah al-Nabawiyah. 5. al-Manhaj al-Islami fi 'Ilm mukhtalif al-Hadith. Kitab Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad. Muhammad bin Abi Bakr bin Qayyim al-Jawziyyah (1994). Abd al-Latif al-Sayyid 'Ali Salim (1992).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.