Bab 3 : Isi Rumah Sebagai Pengguna

Bab 3: ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA
ISI RUMAH

1. Definisi isi rumah ialah merujuk kepada seorang individu, sebuah keluarga, atau sekumpulan individu yang tinggal di sebuah rumah dan berfungsi sebagai satu unit ekonomi. 2. Dua peranan penting isi rumah ialah i. sebagai pembekal input pengeluaran - menyumbang input-input pengeluaran seperti tanah, buruh, modal dan usahawan kepada firma untuk membantu proses pengeluaran. ii. sebagai pengguna barang dan perkhidmatan - memperoleh pendapatan atau ganjaran atas sumbangan faktor pengeluaran dan menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan perkhidmatan dari firma untuk memenuhi keperluan dan kehendak. 3. Objektif penggunaan isi rumah yang rasional ialah menggunakaan pendapatan yang terhad untuk memenuhi kehendak yang tidak terhad bagi memaksimumkan kepuasannya atau utiliti. 4. Utiliti didefinisikan sebagai satu unit ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap barang dan perkhidmatan yang digunakan. PERMINTAAN 1. Jadual permintaan individu menunjukkan kuantiti yang diminta terhadap sesuatu barang pada pelbagai tingkat harga dan pada satu tempoh masa tertentu. Contoh : Jadual permintaan Puan Salmah terhadap daging ayam. Titik Harga (RM per kg) Kuantiti yang diminta (kg) P 20 10 Q 15 20 R 10 30 s 5 40 2. Keluk permintaan individu ialah graf yang menunjukkan hubungan antara kuantiti yang diminta dalam suatu tempoh masa tertentu. Contoh : Keluk permintaan Puan Salmah terhadap daging ayam. Harga D 20 15 10 5 0 10 20 30 40 D Kuantiti

3. Keluk permintaan berbentuk cerun ke bawah dari kiri ke kanan.

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih 2009

1

Bab 3 : Isi Rumah Sebagai Pengguna
Perubahan dalam Kuantiti yang diminta dan perubahan permintaan Perubahan Dalam kuantiti diminta 1. Definisi –merujuk kepada pergerakan dari satu titik ke titik yang lain di sepanjang keluk permintaan yang sama 2. Disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri 3. Melibatkan satu keluk permintaan sahaja Harga D b P1 P0 a D 0 Q1 Q0 Kuantiti Perubahan Permintaan 1. Perubahan permintaan terhadap sesuatu barang yang bukan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri 2. Harga barang itu adalah tetap 3. Berlaku peralihan keluk permintaan sama ada pertambahan permintaan atau penurunan permintaan. 4. Pertambahan permintaan merujuk kepada peralihan keluk permintaan ke kanan. 5. Penurunan permintaan pula ditunjukkan oleh peralihan keluk permintaan ke kiri.

0 Pertambahan Permintaan Penurunan Permintaan

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih 2009

2

Bab 3 : Isi Rumah Sebagai Pengguna
Faktor-faktor yang mempengaruhi Keanjalan Harga Permintaan Faktor-faktor Barang pengganti Permintaan anjal Sesuatu barang atau perkhidmatan yang mempunyai pengganti yang hampir Sesuatu barang tau perkhidmatan yang melibatkan peratusan perbelanjaan yang besar daripada pendapatan Sesuatu barang atau perkhidmatan itu adalah kurng penting kapaada pengguna seperti barang kehendak Sesuatu barang dan perkhidmatan yang mempunyai pelbagai kegunaan Sesuatu barang atau perkhidmatan yang memerlukan jangk masa yang panjang untuk mencari penggantinyaa tau mengubah corak perbelanjaannya Permintaan tak anjal Sesuatu barang atau perkhidmatan yang tidak mempunyai pengganti yang hampir. Sesuatu barang atau perkhidmaatan yang melibtkan peratus perbelanjaan yang kecil daripadaa pendapatan pengguna. Sesutu barang tau perkhidmatan ini penting kepada pengguna seperti barang keperluan Sesuatu barang atau perkhidmatan yang mempunyai kegunaan yang terhad Sesutu barang atau perkhidmatan yang diperlukan dalam jangka masa pendek atau dengan segera dan sukar dicri pengganti

Peratus perbelanjaan daripada pendapatan (diandaikan pendapatan pengguna tetap) Kepentingan sesutu brang

Bilangan kegunaan sesuatu barang Jangka masa

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih 2009

3

Bab 3 : Isi Rumah Sebagai Pengguna Soalan Pengukuhan Soalan objektif. 1. Individu membuat pelaburan bagi tujuan I II III IV A B C D 2. untuk memdapat pulangan untuk membeli barang tahan lama dan harta benda untuk menggantikan barang modal untuk meningkatkan daya pengeluaran I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Apakah yang dimaksudkan dengan isi rumah? A B C D Individu atau sekumpulan orang yang tinggal bersama di dalam sebuah rumah dan membuat keputusan okonomi. Isi rumah ialah golongan yang menerima pendapatan daripada sektor ekonomi. Orang-orang yang telah berkahwin dan membuat keputusan ekonomi Sepasang suami isteri dan anak-anak membuat keputusan ekonomi

3.

Apakah objektif penggunaan isi rumah? A B C D Membeli barang yang diingini Memilih barang yang berkualiti Membeli barang dengan kuantiti yang maksimum Memilih barang yang memberi utiliti maksimum

4.

Peranan isi rumah dalam ekonomi ialah I II III IV A B C D membiayai perbelanjaan modal membekalkan faktor pengeluaran membiayai perbelanjaan penggunaan mewujudkan sistem ekonomi yang cekap I dan II I dan III II dan III III dan IV

Soalan Esei

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih 2009

4

Bab 3 : Isi Rumah Sebagai Pengguna 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan isi rumah? Terangkan peranannya dengan
ekonomi. markah) (7

(b) Pembinaan rumah teres duatingkat di kawasan pinggir pantai meningkat dari semasa ke semasa kerana cita rasa pembeli untuk memiliki rumah tersebut semakin meningkat,Selain factor di atas,terangkan penentu-penentu lain yang menyebabkan peningkatan permintaan terhadap rumah teres tersebut. (10 markah) (c) Nyatakan maksud keanjalan harga permintaan dan jenis-jenisnya. markah) 2. (a) Rajah di bawah ini ialah keluk permintaan bagi barang M.
HARGA ( RM ) DD

(8

P2 P1 P3
DD

0 Q2 Q1 Q3

Kuantiti ditawar ( unit )

Terangkan maksud perubahan dalam kuantiti yang diminta bagi barang M. (4 markah) (b) Rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan terhadap coklat tempatan pada tahun 2005.

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih 2009

5

Bab 3 : Isi Rumah Sebagai Pengguna
HARGA ( RM ) DD1 DD2

RM 200

DD1

DD2

0

10 000

20 000
(1 markah)

Kuantiti diminta coklat ( unit )

Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk D1D1 ke D2D2?

(c) Jadual di bawah ini menunjukkan kuantiti yang di minta dan harga bagi tiga jenis barang P,Q, dan R. Jenis Barang P Q R Perubahan Diminta (%) 60 20 12 Kuantiti Perubahan Harga (%) 40 20 30

i. Hitung pekali keanjalan harga permintaan bagi setiap jenis barang itu. (3 markah) ii. Apakah strategi yang perlu diambil oleh firma untuk memaksimumkan keuntungan bagi setiap barang tersebut.

Panitia Ekonomi Asas SMK Tanah Putih 2009

6

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.