Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 6

Matapelajaran : Bahasa Melayu Tarikh : 7 februari 2011 Masa : 9.15 am - 10.15 am (60minit) Tahun : 6 Amanah Bil Murid : 30 orang Tema : Sejarah Tajuk : Kembara Sejarah Nilai Murni : i. Bekerjasama ii. Hormat-menghormati iii. Patriotisme Objektif : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat; i. Murid dapat menyumbangkan dua isi daripada lima isi perwatakan laksamana Cheng Ho secara berkumpulan ii. Murid dapat membina ayat dengan menggunakan lima daripada tujuh kata penguat di dalam buku teks . iii. Murid dapat membina sekurang-kurangnya satu rangkap pantun bertemakan Pelayaran Laksamana Cheng Ho secara berkumpulan Fokus Utama : 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai.. Aras 3

Fokus Sampingan : 10.tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat . Membanding beza Kecerdasan Pelbagai i. teknik kolaboratif iii. Interpersonal ii. kata penguat hadapan BBM : Teks. Verbal-linguistik Strategi pengajaran dan pembelajaran i. Mengenal pasti idea utama iii. Video. Guru berbual-bual dengan murid tentang perlabuhan Kaedah Penyampaian 1.1 guru bertanya murid samaada mereka pernah mendengar sejarah Melaka Catatan Tayangan video menggunakan .Lembaran Kerja Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar cerita tentang Sejarah Melaka dan Laksamana Cheng Ho Murid tahu mencipta pantun dan murid tahu rima pantun. Aras 3 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikir i .i. indah dan menarik. Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. pembelajaran kontekstual Tatabahasa : Kata penguat belakang.Merumus ii. Langkah Isi Pelajaran Set induksi 1.kaedah penggabungjalinan ii.

4 guru menjelaskan bahawa kata Nilai : Hormatpenguat hadapan dan penguat menghormati belakang digunakan untuk menegaskan lagi maksud sesuatu ayat.Laksamana Cheng Ho negeri Melaka sebagai perlabuhan interpot.2 Guru meminta semua murid membaca teks secara bersama-sama. Murid secara 1. Guru Mempertontonkan Video ketika dahulu. perbincangan 1. Notebook dan LCD Nilai : Patriotisme Langkah 1 10 minit 1.2 guru menceritakan tentaang keagungan dan kemasyuran Melaka pada suatu 2. Ganerik: Kemahiran 1.3 guru menceritakan lambakan pedagang Melaka.4 Guru menceritakan tokoh pedagang yang terkenal turut datang .5 guru meminta murid mnyenaraikan kata penguat belakang dan hadapan secara lisan. . dari Negara asing dan bahasa melayu sebagai bahasa lingua franca -china -portugis -Arab 1. Buku teks bahasa melayu tahun 6 Kertas mahjung Kemahiran 1. guru menggunakan teks dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6 halaman 128 2. bekerjasama Cheng Ho dan menyatakan pengajaran 1. gambaran perlabuhan negeri 1. Murid menjawab secara lisan 1.2 Setiap kumpulan hendaklah yang terdapat dalam teks menyenaraikan perwatakan Laksamana Cheng Ho.1 guru membahagikan murid teknik berkumpulan kepada 5 kumpulan. -sangat -amat -lah Langkah 2 10 minit 1.3 guru meminta murid Berfikir menjelaskan apa yang mereka teknik fahami melalui teks yang dibaca. 1. Guru memberi perbincangan menyenaraikan kertas mahjung kepada setiap Nilai: perwatakan laksamana kumpulan.1 guru meminta seorang demi seorang murid membaca kuat teks dan guru membetulkan kesalahan dalam pembacaan murid.5 minit ataupun tidak. 1. nilai yang tersebut.

1. Membina 3 rangkap pantun bertemakan pelayaran laksaman Cheng Ho 1.Secara berkumpulan murid membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam buku teks berkaitan dengan perwatakan laksamana Cheng Ho bersesuaian dengan teks dan menyatakan kesan perhubungan yang ingin dijalinkan oleh laksamana cheng ho dengan negeri Melaka dalam bentuk lakaran kerangka. 1.2. 1. ulasan guru Kaedah 1.4 Guru meminta setiap kumpulan menyampaikan hasil perbincangan mereka di hadapan kelas Langkah 3 20 minit 1.1 guru mengulas semula tajuk pejaran pengukuhan pada hari ini dan menyatakan nilai kerjasama dan persahabatan di antara dua buah Negara dapat memperkukuhkan lagi Negara tersebut dan rakyat akan hidup dalam keadaan selesa. Penutup 5 minit 1. 1.3 Guru menjelaskan bahawa murid-murid perlu menjalinkan hubungan baik sesame sendiri dan bekerjasama.2 Pantun hendaklah ditulis dengan Nilai: menggunakan tulisan berangkai 1.2 Guru menjelaskan bahawa Negara Malaysia mempunyai khazanah yang berharga dan murid-murid bertanggungjawab menjaga khazanah Negara dari di cerobohi. 1.4 Guru memupuk semangat dalam diri muri-murid agar melawat Negara asing agar bertambah ilmu di dada. .3 guru meminta murid-murid di dalam setiap kumpulan membina ayat dengan menggunakan kata penguat yang terdapat didalam teks 1.1 Guru meminta pelajar dalam kumpulan BBM: yang sama menghasilkan 3 rangkap pantun bertemakan laksamana cheng Kertas warna ho di atas kertas warna yang Pensel warna disediakan.3 Guru menyatakan kumpulan yang Kerjasama Berjaya menyiapkan pantun yang terbaik dan cantik akan diberikan token untuk setiap ahlinya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.