LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara sesuatu masyarakat yang bersepadu, demokratik, progresif dan berdisiplin

VISI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Visi bahagian pendidikan guru adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memenuhi aspirasi negara.

MISI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Misi bahagian pendidikan guru adalah untuk membangunkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dan melahirkan guru yang sentiasa cemerlang dan sedia memenuhi aspirasi Negara.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA Mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi untuk sekolah rendah dan menengah. Membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, ikram, dan berdaya tahan yang boleh mendidik murid dengan cekap dan berkesan. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan Perguruan sebagai khidmat rujukan dalam bidang perguruan

1

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

ISI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PERKARA MATLAMAT OBJEKTIF LATAR BELAKANG PERATURAN DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU AM BAHASA PANGGIILAN KESELAMATAN KETEPATAN MASA KEBERSIHAN PERGERAKAN PESERTA DAN AKTIVITI KAWASAN LARANGAN PENJIMATAN ETIKA PESERTA BIG AHLI JAWATANKUASA BINA INSAN GURU 6 SENARAI NAMA PESERTA TENTATIF PROGRAM LAPORAN PENGERUSI LAPORAN SETIAUSAHA  KERTAS KERJA  MINIT MESYUARAT LAPORAN BENDAHARI LAPORAN AJK PERHUBUNGAN LAPORAN AJK PENGANGKUTAN LAPORAN AJK BUKU PROGRAM LAPORAN AJK PROTOKOL LAPORAN AJK MAKANAN LAPORAN AJK CENDERAHATI LAPORAN AJK DOKUMENTASI LAMPIRAN REFLEKSI INDIVIDU MUKA SURAT 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 12 16 19 17 19 31 50 51 52 53 56 57 58 60 68

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

MATLAMAT

2

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
 Melaksanakan Program Bina Insan Guru 4 seperti mana yang diwajibkan ke atas pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian, di Institut Pendidikan Guru.   Memupuk kesediaan berbakti secara sukarela kepada komuniti,

meningkatkan kemahiran perancangan dan pengurusan program. Memupuk kerjasama dan kerja sepasukan serta membina hubungan social dengan masyarakat.

OBJEKTIF  Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan.   Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan komuniti. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.    Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

LATAR BELAKANG

3

Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. guru-guru di Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. Program ini melibatkan semua pelajar PISMP. Asas-asas Pertimbangan 1. Oleh itu.2 Program ini juga merupakan suatu program yang memberi pengalaman yang bermakna melalui lawatan dan aktiviti yang bakal dilakukan. 1. Melalui aktiviti yang dirancang. 1. berkemahiran tinggi serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. Kursus Bina Insan Guru (BIG) ini juga merupakan satu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). pelajar dapat mengenal diri dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini direalisasikan melalui satu pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang enam semester pembelajaran.3 Program ini juga memberi peluang kepada para pelajar untuk mengadakan program bersama adik angkat dan pihak sekolah dan juga melaksanakan aktiviti riadah bagi melahirkan bakal pendidik yang mempunyai badan yang cergas dan juga minda yang cerdas. 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Pembangunan Modal Insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu. PERATURAN DAN ETIKA 4 .1 Program Bina Insan (BIG) Fasa 4 ini adalah berteraskan kepada program keluarga angkat iaitu selama 4 hari 3 malam. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan aspirasi dan hasrat negara. setiap pelajar berpeluang untuk menyelami dan merasai budaya dan amalan keluarga angkat yang bakal mereka lalui.

ARAHAN TETAP. terdiri daripada pensyarahpensyarah. senarai perbelanjaan hendaklah dibuat menerusi atau mendapatkan keizinan Penyelaras atau Pegawai Program. Semua jenis alat komunikasi termasuk radio. BAHASA PANGGILAN  Urusetia dan pegawai program: Tuan 5 . AM  Urusetia dan Pegawai Program Bina Insan Guru. Arahan Tetap dan Etika Peserta bertujuan untuk memastikan kelincinan dan keberkesanan program.    kakitangan dan jemputan khas Jawatankuasa Pengelola Peringkat Maktab Malaysia. televisyen. dan telefon tidak akan dibenarkan atau disediakan. Perkhidmatan perubatan dan pertolongan cemas disediakan. Peraturan dan arahanarahan yang lain akan diputuskan atau dimaklumkan kepada peserta dari semasa ke semasa oleh Penyelaras dan Pegawai Program. akhbar.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 PROGRAM BINA INSAN GURU Program ini adalah bersifat latihan sepenuh masa di lapangan Peraturan.  Semua peserta program adalah tertakluk kepada PERATURAN. Sebarang pesanan maklumat.  Semua peserta dibenarkan membawa peralatan dan keperluan peribadi yang mencukupi dan bersesuaian dengan program di samping bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan peralatan dan keperluan peribadi milik masing-masing dan juga mana-mana peralatan dan kelengkapan yang di amanahkan oleh Penyelaras dan Pegawai sepanjang masa. Peserta yang didapati melanggar atau tidak mematuhi mana-mana bahagian dalam Peraturan dan Arahan Tetap di atas setelah diberi khidmat nasihat boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya oleh Pihak Urusetia Program. DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU. pembelian peralatan dan keperluan yang ditafsirkan penting.

aktiviti-aktiviti dan apa-apa bahan anti sosial tidak dibenarkan sama sekali di dalam kawasan pusat program.  Jika berlaku sesuatu kecemasan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6  Peserta: Saudara/ Saudari/ Anda KESELAMATAN  Keselamatan di pusat latihan adalah terkawal dan ia di bawah tanggungjawab Penyelaras dan Pegawai Program. minum minuman keras. Pelawat dan mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan masuk ke kawasan berkenaan. kemas dan teratur pada bila-bila masa diperlukan. penyalahgunaan najis dadah dan sebarang bentuk perjudian. KEBERSIHAN Peserta hendaklah sentiasa bersih. Pegawai Program akan membunyikan wisel kecemasan tanpa henti untuk suatu jangka waktu yang panjang dan diikuit arahan selanjutnya.  Menghisap rokok. KETEPATAN MASA Semua peserta hendaklah bersiap sedia 10 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan di dalam aktiviti program. PERGERAKAN PESERTA DAN AKTIVITI  Pergerakan dari satu destinasi aktiviti hendaklah di dalam satu kumpulan dan 6 .  Penyelaras atau Pegawai Program akan sentiasa memantau perkembangan peserta.  Semua jenis senjata yang ditafsirkan membahayakan keselamatan diri dan persekitaran tidak dibenarkan disimpan oleh peserta khusus dan hendaklah diserahkan kepada Penyelaras atau Pegawai Program.

air. 7 . PENJIMATAN  Peserta ditegah menyalahgunakan punca elektrik dan penyambung pendawaian elektrik adalah dilarang kecuali dengan kebenaran penyelaras atau pegawai program.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 pergerakan kumpulan juga hendaklah teratur. Peserta tidak dibenarkan berada di kawasan bilik urusetia dan pegawai program kecuali dengan kebenaran penyelaras atau pegawai program. KAWASAN LARANGAN   Peserta dilarang keluar dari pusat program tanpa kebenaran penyelaras atau pegawai program. dan sebarang aktiviti yang berkaitan dengannya tidak dibenarkan sama sekali.G 1) ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI  Mengutamakan Keselamatan.  Ketua kumpulan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap disiplin pergerakan dan aktiviti yang dijadualkan.I. kesihatan dan kecerdasan diri. ETIKA PESERTA B.  Sebarang pembaziran tenaga elektrik.

Mengamal budaya memberi salam dan bertegur sapa. Bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan meyedari kelemahan diri. Mengembangkan potensi cara berfikir secara kritis dan kreatif dan 8 . Menjaga kesejahteraan. Mengelakkan diri dari mencemarkan dan menjatuhkan nama baik dan maruah rakan peserta. 2) ETIKA TERHADAP RAKAN PESERTA         Bekerjasama dan bermuafakat sesama rakan peserta. dan keselamatan rakan peserta. Memberi nasihat dan menolong rakan peserta dalam mengatasi masalah. perpaduan. Berdoa untuk kesejahteraan . kekemasan dan keceriaan diri.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6       Memelihara kebersihan. Menghindarkan diri dari apa-apa tindakan yang boleh mencemarkan nama baik atau imej IPG. Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan tingkah laku sumbang rakan peserta. 3) ETIKA TERHADAP ILMU DAN PENGALAMAN   Membina sikap cintakan ilmu dan pengalaman. Berkomunikasi yang berkesan dan kesantunan berbahasa dengan semua pegawai dan peserta. Menjadi ahli yang aktif dalam semua aktiviti dan sebagaimana yang diarahkan. Menampilkan perilaku yang mencerminkan akhlak dan budi pekerti yang luhur serta saling hormat menghormati. Mengawal hawa nafsu dari melakukan kemungkaran dan kegiatan anti sosial.

Menjaga keharmonian Pusat Program dan Program. Mendoakan kesejahteraan semua Pegawai dan Urusetia Program. 9 .      Menghubungkaitkan teori dan amalan supaya merealisasikannya sebagai aktiviti harian. Berusaha mencapai keputusan. kumpulan dan persekitaran sesuai dengan potensi. Sentiasa meminta keredhaan ilmu yang dipelajari daripada pegawai bertugas. Membahaskan secara sopan ilmu yang diragui atau yang bertentangan sengan kefahaman dan realiti semasa. Mewujudkan hubungan yang harmoni dengan semua Pegawai dan Urusetia Program. arahan tetap dan etika peserta. Menyertai semua aktiviti program untuk kemanfaatan diri. 5) ETIKA TERHADAP PUSAT PROGRAM DAN PROGRAM   Mematuhi peraturan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 menyampaikan idea dengan jelas. memberi salam dan ucapan penghargaan kepada semua urusetia dan pegawai program. Melaksanakan kesempurnaan. tugasan dengan jujur dan mengutamakan kualiti 4) ETIKA TERHADAP URUSETIA DAN PEGAWAI PROGRAM       Menghormati. Memberikan tumpuan yang bijaksana dan menghargai tunjuk ajar Pegawai bertugas. Berdoa supaya mendapat keredhaan Tuhan dan keberkatan ilmu dan pengalaman yang diperolehi. berlapang dada terhadap perbezaan pandangan atau pendekatan.

Menanam sikap berjimat cermat menggunakan air. Mempunyai perasaan sayang terhadap Pusat Program. 10 . Menjaga nama baik dan imej Pusat Program.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6       Cakna terhadap kebersihan semua ruang dan kawasan latihan. Menjaga keselamatan harta benda awam dan kepentingan bersama. elektrik dan segala kemudahan latihan. Sedia berkhidmat dan memberikan bantuan sebagaimana yang diarahkan dan diperlukan dengan jujur dan ikhlas.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU VI LAWATAN PENANDA ARAS PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN : ANNIE WONG AI YUAN : ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME 11 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI 12 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH 13 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 2 (SN / PJ / PI) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NAMA MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY MUHAMMAD AMIRUL IZZAT B. ABDULLAH MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI HAMIDAH BINTI JAMALUDIN HANI BINTI HALIM NUR LIYANA BINTI ZA’IM NURSYAMIMI BINTI ISMAIL SITI AMIRA BINTI ZAKARIA SITI ATIQAH BINTI MD FAHME SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL SYAZANA BINTI SAMSURI TENGKU NURA’ ADILA BINTI TENGKU AZMI WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN ISHAK WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN NO. TEL. KP 910509-03-5189 910312-11-5169 910508-14-6565 910615-02-5363 910704-14-5615 910707-11-5139 910425-03-5739 910906-01-5317 900114-08-5668 910102-09-5120 900207-02-5656 891230-02-5492 900728-03-5892 880628-35-5420 910513-07-5212 901019-02-5928 910809-03-5922 900602-11-5520 910224-07-5240 911117-11-5192 NO. 0175314953 0145177866 0136281585 0124885391 0145081922 0139778287 0134202639 0137957899 0195524550 0134305120 0194742411 0135918495 0132163953 0132240308 0194361565 0194575143 0199775449 0139297408 0135893500 0139065433 14 .

KP NOMBOR TELEFON 012-4673051 017-5223360 017-4246038 016-8685051 017-4069716 016-5138131 016-4870793 017-5572881 016-4870435 016-8519651 016-4869667 017-4961822 016-5300611 012-5792288 017-5701855 016-2315817 017-4167826 017-4223908 016-4775423 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEE GUAN YANG TEH BOON CHUAN TER CHIN HSIEN ANNIE WONG AI YUAN CHEW LAY KWAN CHUAH JIA XIN FENDY TING SIE YING HOR XIAO YING HUONG SING YI LAU SIAW JIUN LEE LI CHEE LIEW YING HUI LIM PEI CHING ONG WOAN MIN OOI LEAN LEE PHOON WEI YI TAN CHER EING TAN SIANG ING TING YANN YANN L L L P P P P P P P P P P P P P P P P 910316-07-5483 900603-09-5111 900727-07-5681 900922-13-6056 900424-07-5756 911004-08-5222 910927-13-5668 910617-07-5508 900201-13-7120 911227-13-5960 910930-13-5626 910704-07-5610 910222-08-5322 910409-02-5098 911025-09-5032 911108-05-5036 910903-07-5402 910918-02-5686 901121-13-6712 15 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 1 (SN / PJ / PC) AMBILAN JANUARI 2011 NAMA JANTINA NO.

30 pg 08.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 TENTATIF PROGRAM TARIKH MASA 07.30 ptg 05.00 ptg Makan tengah hari dan solat Lawatan ke kawasan sekolah Majlis Penutup Minum petang Bertolak pulang ke IPG KTB 16 .00 pg 01. Bertolak dari IPG KTB Tiba di SK Seberang Jaya 1 Majlis pengenalan Interaksi bersama Guru Cemerlang   Inovasi pedagogi Amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas   Ciri-ciri profesionalisme seorang guru Komitmen seorang guru 02 .15 pg AKTIVITI Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.15 pg 09. 2013 SELASA 07.00 pg 08.30 ptg 06.07.00 ptg 02.00 ptg 05.

Pelbagai usaha dilakukan dalam memastikan kertas kerja yang sempurna perlu disiapkan dengan secepat mungkin bagi memastikan program tersebut mendapat peruntukan dan program dapat berjalan dengan lancar.Kemudian. Apabila selesai tugas berhubung dengan pihak sekolah dan JPN ahli jawatankuasa yang lain mula menguruskan bahagian makanan bagi ahli jawatankuasa makanan manakala ahli jawatankuasa cenderahati menempah cenderahati di stor serta ahli jawatankuasa pengangkutan yang sudah menempah bus pada tarikh yang ditetapkan. satu jawatankuasa ditubuhkan bagi mengendalikan program tersebut. Saya berharap program ini berjalan dan dikendalikan dengan sebaiknya pada 17 . Alhamdulillah kertas kerja diluluskan dan program berjalan seperti yang dirancang.Walaupun terdapat pelbagai kekangan dari pelbagai pihak berkaitan dengan tarikh yang dipilih akhirnya kami mendapat persetujuan untuk membuat BIG Fasa 6 pada 4 Julai 2013 di Sk Seberang Jaya 1. Seterusnya mereka menghubungi guru tersebut untuk mendapat persetujuan beliau berkaitan dengan program BIG ini. oleh itu kami terpaksa menghantar surat tersebut sendiri dan pihak sekolah telah bersetuju untuk membenarkan kami membuat program BIG. pengagihan kerja diberi mengikut tugas masing – masing.Dalam pengurusan program ini. ahli jawatankuasa dokumentasi memainkan peranan yang penting untuk merekodkan segala maklumat yang berkaitan dengan lawatan penanda aras ini. perkara utama yang perlu disiapkan ialah penyediaan kertas kerja. ahli jawatankuasa perhubungan menelefon pihak Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 untuk meminta kebenaran daripada pihak sekolah untuk membuat lawatan penanda aras Guru Cemerlang di situ kerana di sekolah tersebut mempunyai seorang guru cemerlang mata pelajaran Sains. Akhir sekali. Apabila pihak Sekolah bersetuju ahli jawatankuasa yang lain mula menjalankan tugas setelah urusan perhubungan selesai.Setelah jawatankuasa ditubuhkan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN PENGERUSI BIG FASA 6 Pada peringkat permulaan. mereka menghantar faks ke Sk Seberang Jaya 1memberitahu tentang lawatan tersebut tetapi surat itu tidak sampai ke pihak sekolah. Setelah kertas kerja diluluskan.

(MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN) Pengerusi Lawatan Penanda Aras. 14000 Bukit Mertajam. IPG Kampus Tuanku Bainun. ……………………………………………. 18 . Bina Insan Guru Semester 6.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 masa akan datang dan mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada kesemua guru pelatih dan pensyarah yang terlibat. Pulau Pinang. Disediakan Oleh.

PERSIARAN SIAKAP.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN.0 PENGENALAN 19 . PULAU PINANG 1. PULAU PINANG KERTAS KERJA BINA INSAN GURU FASA VI PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” KUMPULAN: PENGAJIAN SAINS 2 (SN/PJ/PI) PENGAJIAN SAINS 1 (SN/PJ/PC) AMBILAN: PISMP AMBILAN JANUARI 2011 SEMESTER 6 TARIKH: 4 JULAI 2013 TEMPAT: SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA 1. 13700 PERAI. 14000 BUKIT MERTAJAM.

0 STRATEGI PERLAKSANAAN 4. lawatan ini akan memberi pendedahan kepada bakal guru tentang pedagogi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang perlu dibudayakan di dalam kelas. serta ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Program Bina Insan Guru Fasa VI merupakan suatu program yang dirangka khas untuk memenuhi syarat guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semester 6 yang berteraskan kepada krediabiliti dan profesional seorang guru. “Lawatan Penanda Arasan” atau “Lawatan Benchmarking ” menjadi tugasan BIG yang merupakan lawatan yang menumpukan kepada interaksi dengan Guru Cemerlang. 4. program ini juga turut menekankan kepada pemerhatian terhadap inovasi pedagogi Guru Cemerlang.0 MATLAMAT Para guru pelatih dapat meningkatkan tahap kefahaman dengan pendedahan terhadap inovasi serta pedagogi seorang guru yang cemerlang. Guru Cemerlang merupakan guru yang efektif dari segi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi.0 RASIONAL Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat membina insan guru yang berkualiti dan efektif bertepatan dengan tema lawatan yang ingin diadakan berorientasi kepada profesionalisme seorang Guru Cemerlang. amalan pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri profesioanalisme dan komitmen Guru Cemerlang.1 Nama Program Bina Insan Guru Program Lawatan Penanda Aras 20 . amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang. Justeru. 2. Penekanan kepada aspek-aspek berikut amat penting sebagai hasil pemahaman insan guru terhadap tanggungjawab profesion perguruan. Program ini merupakan batu asas kepada penterjemahan makna tugas guru yang lebih efisyen. para guru pelatih akan lebih jelas bagaimana untuk memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru serta citra diri insan yang bergelar guru. ciri-ciri profesioanalisme dan komitmen yang perlu ada pada seorang guru. 3. Melaluinya. Selain itu.

2.4 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.7 Jawatankuasa Program Rujuk Lampiran B 5.2. Pulau Pinang 4.5 Tempat Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1.1.4 Tarikh dan Masa 2 Julai 2013 (Selasa) 8 pagi hingga 3 petang 4. 4.2. Persiaran Siakap.2.2 Objektif 4.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 4. 13700 Perai.3 Membudayakan ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang apabila menjadi seorang guru suatu hari kelak. 4.1 Mengetahui tentang inovasi pedagogi yang dilakukan oleh Guru 4.1. 4.3 Peserta Kumpulan 6 PISMP SN / PJ / PI dan 6 PISMP SN / PJ / PC (39 orang guru pelatih) : 11 lelaki dan 28 perempuan 4.2 Cemerlang. Mendalami amalan pengajaran dan pembelajaran oleh Guru Cemerlang di dalam kelas.6 Jawatankuasa Induk Rujuk Lampiran A 4.0 Tentatif Program Rujuk Lampiran C 21 .2.5 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. 4.

Disediakan oleh . pelajar : 39 orang Harga makanan sehari : RM10 2........00 Disediakan oleh IPG KTB Disediakan oleh IPG KTB 8.. Lampiran Wan Izzah Kamilah Bt Wan Ishak Setiausaha BIG Fasa VI IPG Kampus Tuanku Bainun LAMPIRAN A AHLI JAWATANKUASA INDUK PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS BINA INSAN GURU FASA VI 22 .... Makanan pelajar Bil.0 Anggaran Perbelanjaan Berikut dinyatakan anggaran kewangan secara keseluruhan untuk perbelanjaan program: Bil.. Perkara 1...00 Catatan Disediakan oleh IPG KTB 2 set RM 390...........LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 6. Cenderamata IPG KTB 2 Set Pengangkutan bas Jumlah keseluruhan Jumlah RM 10 x 39 orang = RM 390..0 Senarai Nama Peserta Rujuk lampiran D 7...0 Penutup Guru pelatih 6 PISMP SN / PJ / PI dan 6 PISMP SN / PJ / PC memohon pertimbangan dan kelulusan dari pihak pengurusan institut untuk melaksanakan aktiviti/ program seperti mana yang diwajibkan dalam sukatan sepanjang kursus kami. 3.

Saman Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun Tuan Haji Abu Bakar Bin Othman Timbalan Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun PENYELARAS: Puan Hajah Rohaya Binti Ahmad Ketua Unit Kokurikulum Encik Abd. Pensyarah Unit Ilmu Pendidikan Dr Mohamad Nasir Bin Othman. Pensyarah Jabatan Sains 23 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 PENAUNG: Tuan Haji Daud Bin Md. Pensyarah Penyelaras Bina Insan Guru PENASIHAT: Encik Mohd Mernan Bin Talling. Rahman Bin Moidu.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAMPIRAN B AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU VI LAWATAN PENANDA ARAS PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN : ANNIE WONG AI YUAN : ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME 24 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL 25 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH LAMPIRAN C 26 .

00 ptg Ciri-ciri profesionalisme seorang guru Komitmen seorang guru Makan tengah hari dan solat Lawatan ke kawasan sekolah Majlis Penutup Minum petang Bertolak pulang ke IPG KTB 27 .00 pg AKTIVITI Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.15 pg 02 .15 pg 09.30 ptg 06.00 ptg 05.30 pg 08.07.00 pg 08.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 TENTATIF PROGRAM TARIKH MASA 07. Bertolak dari IPG KTB Tiba di SK Seberang Jaya 1 Majlis pengenalan Interaksi bersama Guru Cemerlang   Inovasi pedagogi Amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas   01.30 ptg 05. 2013 SELASA 07.00 ptg 02.

AMBILAN JANUARI 2011 28 . TEL.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAMPIRAN D SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 2 (SN / PJ / PI) BIL NAMA NO. KP NO.

ABDULLAH MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI HAMIDAH BINTI JAMALUDIN HANI BINTI HALIM NUR LIYANA BINTI ZA’IM NURSYAMIMI BINTI ISMAIL SITI AMIRA BINTI ZAKARIA SITI ATIQAH BINTI MD FAHME SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL SYAZANA BINTI SAMSURI TENGKU NURA’ ADILA BINTI TENGKU AZMI WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN ISHAK WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN 910509-03-5189 910312-11-5169 910508-14-6565 910615-02-5363 910704-14-5615 910707-11-5139 910425-03-5739 910906-01-5317 900114-08-5668 910102-09-5120 900207-02-5656 891230-02-5492 900728-03-5892 880628-35-5420 910513-07-5212 901019-02-5928 910809-03-5922 900602-11-5520 910224-07-5240 911117-11-5192 0175314953 0145177866 0136281585 0124885391 0145081922 0139778287 0134202639 0137957899 0195524550 0134305120 0194742411 0135918495 0132163953 0132240308 0194361565 0194575143 0199775449 0139297408 0135893500 0139065433 LAMPIRAN D SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 1 (SN / PJ / PC) AMBILAN JANUARI 2011 NAMA JANTINA NO. KP NOMBOR TELEFON 29 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY MUHAMMAD AMIRUL IZZAT B.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEE GUAN YANG TEH BOON CHUAN TER CHIN HSIEN ANNIE WONG AI YUAN CHEW LAY KWAN CHUAH JIA XIN FENDY TING SIE YING HOR XIAO YING HUONG SING YI LAU SIAW JIUN LEE LI CHEE LIEW YING HUI LIM PEI CHING ONG WOAN MIN OOI LEAN LEE PHOON WEI YI TAN CHER EING TAN SIANG ING TING YANN YANN L L L P P P P P P P P P P P P P P P P 910316-07-5483 900603-09-5111 900727-07-5681 900922-13-6056 900424-07-5756 911004-08-5222 910927-13-5668 910617-07-5508 900201-13-7120 911227-13-5960 910930-13-5626 910704-07-5610 910222-08-5322 910409-02-5098 911025-09-5032 911108-05-5036 910903-07-5402 910918-02-5686 901121-13-6712 012-4673051 017-5223360 017-4246038 016-8685051 017-4069716 016-5138131 016-4870793 017-5572881 016-4870435 016-8519651 016-4869667 017-4961822 016-5300611 012-5792288 017-5701855 016-2315817 017-4167826 017-4223908 016-4775423 30 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 31 .

Pengenalan program Perlantikan Majlis Tertinggi dan ahli jawatankuasa dengan persetujuan ramai Tindakan: semua ahli mesyuarat 3. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2.30 petang – 5.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 1 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada ketua kelas selaku pengerusi majlis Tindakan: Ketua Kelas 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 32 .00 petang TEMPAT : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH : 17/06/2013 (ISNIN) MASA : 4. Sesi soal jawab 3.

2.2 Isu pemilihan sekolah dipanjangkan kepada mesyuarat seterusnya untuk membuat kaji selidik terlebih dahulu. Pengagihan tugas/ Perlantikan ahli jawatankuasa PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN 33 . 3.12Isu pemilihan sekolah yang mempunyai „Guru Cemerlang‟ 3. 3.2.11 Senarai tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli jawatankuasa.3 Isu jarak „border line‟ yang ditetapkan dipanjangkan kepada pensyarah penasihat. 3.13 Isu jarak „border line‟ yang telah ditetapkan dari IPG KTB ke sekolah yang ingin dipilih.1 Setiap ahli jawatankuasa mengenalpasti ahli-ahli AJK masing-masing.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 3. 3.2.2 Keputusan yang diambil: 3. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : ANNIE WONG AI YUAN :ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN 34 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH 35 .

Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. Guru pelatih diminta menjalankan tugas dan bekerjasama dengan baik dengan kumpulan yang diagihkan. 6. 36 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. 3. _______________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 5. Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 2. Disahkan Oleh: ___________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. CHE DIN) Pengerusi. Hal-hal lain 1. IPG Kampus Tuanku Bainun. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh.

Naib Pengerusi program 4. Setiausaha program Agenda: 1. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 18/06/2013 (SELASA) : 2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 2 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.30 petang : Kelas Jabatan Unit Gerko KEHADIRAN Hadir: 1.30 petang – 3.0 Ucapan dan penerangan oleh Encik Abdul Rahman 37 . Pensyarah penasihat 2.0 Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program Tindakan: Pengerusi 2. Pengerusi program 3.

2. para peserta diingatkan dan ditekankan tentang objektif serta matlamat program yang ingin dinyatakan di dalam kertas kerja perlu difahami dengan baik. Program lawatan Penanda Aras perlu dijalankan di sekolah yang mempunyai „Guru Cemerlang‟.1 Isu jarak „border line’ yang ditetapkan dari IPG KTB ke sekolah yang dipilih 3.1 Pensyarah penasihat memberi kebebasan kepada para peserta untuk memilih sekolah yang bersesuaian dengan masa yang diberikan selama 7 jam bagi menjalani program tersebut.0 Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh. Selain itu. 3.1.1 Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.2Keputusan yang diambil: 3. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4.0 Sesi soal jawab 3. Di samping itu. 38 . Encik Abdul Rahman memberi kebebasan kepada para peserta untuk memilih sekolah yang bersesuaian dengan masa yang diberikan selama 7 jam bagi menjalani program tersebut.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Encik Abdul Rahman memberi pendedahan kepada para peserta tentang program Bina Insan Guru kali ke 5 ini.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 __________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. IPG Kampus Tuanku Bainun. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Disahkan Oleh: _________________________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. 39 . CHE DIN) Pengerusi.

Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 3 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.30 petang – 5. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 20/06/2013 ( KHAMIS ) : 4.00 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. Tindakan: Pengerusi Program 40 .

11 Senarai nama sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains dibentangkan untuk mendapat respon ahli mesyuarat.2 Keputusan yang diambil: 3.1 Ahli Jawatankuasa Perhubungan diminta untuk berhubung dengan sekolah yang dipilih segera. Nombor telefon sekolah tersebut telah diperoleh daripada laman sesawang.2 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk menjalani program kali ini pada awal Julai.3 Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.12 Isu tarikh yang sesuai untuk menjalani program 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 2. 5.2 Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Perai.2. 4. Hal-hal lain 4. Pulau Pinang dipilih untuk dijalankan program dengan mendapat persetujuan ramai 3. 4. Sesi soal jawab 3.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.1 Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1. Tindakan: Pengerusi 41 .2. 3. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. Pembahagian tugas secara lebih terperinci dan pembahagian kumpulan untuk aktiviti yang akan dilaksanakan sebelum membuat lawatan 3.

IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Disediakan oleh. 42 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. __________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Disahkan Oleh: __________________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. IPG Kampus Tuanku Bainun. CHE DIN) Pengerusi.

PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 26/06/2013 ( RABU ) : 1. Cadangan tarikh lain dibuka kepada semua ahli mesyuarat. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2.30 petang – 2.00 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. Pihak sekolah telah bersetuju untuk menerima lawatan daripada JPN pada tarikh yang dicadangkan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 4 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. 43 . Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. Tindakan: Pengerusi Program 2. Pemberitahuan tentang Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 tidak dapat menerima kedatangan guru pelatih ke sekolah itu pada tarikh yang dicadangkan kerana menerima surat yang lewat daripada pihak IPG .

Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. 2. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 3. Ahli Jawatankuasa Perhubungan berhubung dengan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 dan diminta untuk menghantar surat secara sendiri kepada pihak sekolah untuk mengelakkan kelewatan penghantaran surat kepada pihak sekolah.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.2 Keputusan yang diambil: 3.2.12 Isu tarikh yang sesuai untuk menjalani program 3.11 Senarai nama sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains yang lain dibentangkan untuk mendapat respon ahli mesyuarat. Sesi soal jawab 3.1 Sekolah Kebangsaan Sebernag Jaya 1 dipilih untuk dijalankan program dengan mendapat persetujuan ramai 3. 3. 3.2 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk menjalani program kali ini pada 4 Julai 2013 Tindakan : AJK Perhubungan dan semua ahli mesyuarat 4. 44 .2. Hal-hal lain 1. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh. Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 5.

Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 _________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Disahkan Oleh: ____________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. IPG Kampus Tuanku Bainun. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. CHE DIN) Pengerusi. 45 .

30 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1.30 petang – 3. Taklimat tentatif program yang akan dijalankan di SKSJ 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. Tindakan: Pengerusi Program 2. 46 . PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 03/07/2013 (RABU) : 2. 4. 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 5 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. Pembentangan tugas setiap Ahli Jawatankuasa Program. Pemberitahuan tentang Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 menerima kedatangan guru pelatih untuk menjalankan Program Penanda Aras.

IPG Kampus Tuanku Bainun.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3. Disahkan Oleh: 47 .2 Keputusan yang diambil: 3. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 5. ________________________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha.1 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk memakai pakaian kuliah yang sopan dan formal Tindakan: Semua ahli mesyuarat 6. Sesi soal jawab 3.2. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh.11 Pakaian yang sesuai yang perlu dipakai pada hari program. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. 3.

CHE DIN) Pengerusi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 _____________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. IPG Kampus Tuanku Bainun. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. 48 .

30 petang hingga 3. Pada 18 Jun 2013 jam 2. kami terpaksa menukar tarikh di mana pihak sekolah dan kami berstuju untuk mengadakan program ini pada 4 Julai 2013.30 petang hingga 5.00 petang. Permohonan kami diluluskan oleh pihak sekolah. Walaupun kertas kerja telah lulus. kami telah menghantar surat sendiri ke sekolah.30 petang hingga 5.00 petang. Pembahagian tugas yang lebih terperinci membantu setiap guru pelatih memahami tugas masing-masing. Ahli jawatankuasa perhubungan telah menghantar surat rasmi kepada pihak sekolah pada 1 Julai 2013. Encik Abdul Rahman di Jabatan Gerko. Pihak sekolah tidak dapat menerima lawatan kami kerana memperoleh surat lambat daripada pihak IPG.30 petang hingga 2. ahli jawatankuasa Tertinggi program iaitu pengerusi. Pihak sekolah telah menerima surat lawatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri terlebih dahulu dan Guru Besar bersetuju menerima kunjungan daripada pihak Jabatan Pelajaran Negeri. Pada 20 Jun 2013 jam 4. Pada 26 Jun 2013 jam 1. naib pengerusi dan setiausaha telah berbincang dengan pensyarah penasihat Program Bina Insan Guru Semester 5. Untuk mengelakkan daripada kelewatan menghantar surat kepada pihak sekolah secara faks.00 petang. Perbincangan tersebut berkisarkan tentang proses perjalanan Program Bina Insan Guru. Mesyuarat yang terakhir diadakan pada 3 Julai 2013 jam 2. ahli kumpulan Pengajian Sains 1 dan Sains 2 telah mengadakan mesyuarat bertempat di Makmal Fizik untuk perlantikan Jawatankuasa bagi memastikan program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. mesyuarat diadakan lagi bersama ahli kumpulan Pengajian Sains 1 dan Sains 2.30 petang sehingga 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN SETIAUSAHA PROGRAM Pada 17 Jun 2013 jam 4.30 petang. mesyuarat seterusnya diadakan sebelum menjalankan Program Bina Insan Guru.30 petang 49 . Senarai sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains dibentangkan semasa mesyuarat dan mendapat kata sepakat untuk memilih Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 untuk mengadakan Lawatan Penanda Aras ini. Beliau bersoal jawab dengan setiap wakil kelas tentang kertas kerja serta sekolah yang telah dipilih untuk melaksanakan program ini. Kami juga telah sepakat untuk memilih tarikh 2 Julai 2013 untuk mengadakan program ini.

___________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. taklimat tentang perjalaan program di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 diterangkan secara menyeluruh. Pengerusi Program berperanan dalam mesyuarat tersebut dengan meminta semua Ahli Jawatankuasa membentangkan tugas-tugas yang telah dijalankan. Disediakan oleh. Selain itu. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 bertempat di Makmal Fizik. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Sepanjang melakukan tugas ini kami dapati perancangan yang sistematik dan teratur memudahkan pelaksanaan program Bina Insan Guru ini. 50 . Mesyuarat tersebut dijalankan bagi memastikan segala perancangan program berjalan lancar.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 51 .

.... Kursus Bina Insan Guru Fasa VI 52 . ......... Program ini telah dilaksanakan oleh dua buah kelas.. Seramai 39 orang guru pelatih telah terlibat dalam lawatan ke SK Seberang Jaya ini... Selepas kami berhubung dengan Guru Besar.. kami telah bertugas untuk berhubung dengan pihak sekolah yang akan dilawat oleh kami melalui Guru Besar dan guru-guru sekolah tersebut untuk mengenalpasti program ini dapat dijalankan dengan lancar. Pada hari tersebut......... kami telah menjalankan program BIG kami pada kali ini dengan lancar dan baik dengan adanya kerjasama semua pihak terutamanya pihak sekolah dan Guru Cemerlang yang sudi berjumpa dengan kami... Yang menjalankan tugas. Jadi.... kami memohon kebenaran untuk berkunjung dan menjelaskan objektif aktiviti ini..LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN PERHUBUNGAN Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa VI bagi Semester 6 PISMP telah diadakan pada 4 Julai 2013 di SK Seberang Jaya.. (HOR XIAO YING) AJK Perhubungan. Sebelum ini.. kami telah menghubungi Guru Besar dan Guru Cemerlang mereka untuk membuat temu janji dan mangatur waktu untuk berkunjung ke sekolah.. tanggungjawab kami sebagai AJK Perhubungan adalah untuk menjalankan tugas berhubungan dengan pihak yang berkenaan yang akan terlibat dalam semua sesi aktiviti. Kami berasa amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk berkenalan dan mendapat maklumat daripada Guru Cemerlang... Secara umumnya..... iaitu kelas Sains 1 dan kelas Sains 2...

45 tengah hari. segala urusan ajk pengangkutan tidak mengalami sebarang masalah yang mengganggu perjalanan program. Urusan tempahan bas telah diadakan pada 1 Julai 2013 yang lalu menerusi unit pentadbiran IPG KTB. Yang menjalankan tugas. IPGK TuankuBainun. Kemudian.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Laporan AJK Pengangkutan Pada 4 Julai 2013 yang lalu. bas yang telah ditempah tiba di IPG KTB pada jam 7. kami telah selamat sampai ke sekolah berkenaan. Kami telah bertolak pada 7. kami menaiki bas untuk pulang ke IPG dan telah selamat tiba di garaj bas pada jam 1. Program BIG Fasa 6. Pengangkutan yang telah digunakan untuk ke lokasi program ini adalah dengan menaiki bas. Kenderaan yang telah ditempah tersebut telah disahkan oleh unit pentadbiran pada hari yang berikutnya iaitu pada 2 Julai 2013. Pada hari program tersebut. LAPORAN JAWATANKUASA BUKU PROGRAM 53 .30 petang. setelah selesai upacara penutup pada jam 1 tengahhari di sekolah berkenaan. (Muhammad Fadhli Bin Othman) AJK Pengangkutan. Secara keseluruhannya. Pada jam 8 pagi.30 pagi ke sekolah tersebut. AJK pengangkutan telah menghubungi bas tersebut untuk pulang pada jam 12. Beberapa orang AJK Pengangkutan telah mengambil nombor telefon pemandu bas berkenaan untuk memudahkan urusan pulang ke IPG daripada sekolah tersebut. Diharapkan segala tugas yang telah kami lakukan telah menepati kesemua bidang tugas kami dan meminta maaf sekiranya terdapat sebarang salah dan silap sepanjang menjalankan tugas. Pada jam 12 tengah hari.15pagi di garaj bas IPG KTB. kami telah ke SK Seberang Jaya untuk menjalankan program Bina Insan Guru (BIG) fasa 6.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
Tarikh Masa AJK : 4Julai 2013 : 8.00a.m. – 5.00p.m. : Hamidah bt Jamaludin Wan Aimi Mardhiah bt Wan Ismail Kee Guan Yang Teh Boon Chuan

Sebelum Semua ahli jawatankuasa (AJK) buku program telah mengadakan satu mesyuarat untuk mengenalpasti dan menyenarai isi kandungan yang perlu ada pada buku program. Kemudian cuba mendapat maklumat seperti jadual, senarai ahli jawatan kuasa, senarai pensyarah bimbingan daripada setiausaha. Dalam proses membuat buku program, kami juga menanya kawan yang berpengalaman dalam membuat buku program. Selepas siap, kami fotostat untuk semua orang. Kami mengira semula bilangan buku program sehari sebelum bertolak.

Semasa Ketika program ini dijalankan, AJK buku program menjalankan peranan dengan memastikan setiap orang satu set buku program. Semua menjalan dengan lancar dan setiap orang mendapat satu set buku program.

Masalah Yang Dihadapi dan cara mengatasi Disebabkan tarikh bertolak berubah secara tiba-tiba kerana pensyarah akan diaudit oleh MQA, kami terpaksa berubah tarikh yang ditulis dalam buku program. Nasib baik buku program belum dihantar untuk fotostat lagi.

Cadangan Penambahbaikan Menunggu sehingga tiga hari sebelum bertolak baru fotostat

Refleksi Mula-mula, saya berasa amat gembira kerana biro saya tiada masalah yang besar. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam melancarkan program ini
54

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
terutamanya pensyarah-pensyarah program yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan galakan. Tidak lupa juga kepada AJK buku program dan rakan-rakan yang lain kerana dapat menjalankan tugas dan peranan dengan jujur serta melaksanakan tanggungjawab dengan jayanya. Selain itu, AJK buku program serta rakan-rakan kelas banyak memberi kerjasama yang tanpa berkira. Kami semua bersama-sama menguruskan segala yang berkaitan dengan peralatan walaupun ada dalam kalangan kami sibuk menguruskan tugas yang lain. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh AJK buku program atau pensyarah juga telah dipatuhi dengan baik. Pada pendapat saya selaku ketua AJK buku program, segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah dan pantas dengan adanya kerjasama yang mantap daripada semua pihak. Tanpa kerjasama mereka semua segala yang dirancang tidak akan dapat dijalankan dengan baik dan akan menimbulkan banyak masalah. Saya berharap agar segala pengalaman sepanjang menguruskan buku program ini akan memberi pengajaran yang berguna pada diri saya dan rakan-rakan yang lain.

Disediakan oleh, ................................................... (KEE GUAN YANG ) AJK Buku program, Program Bina Insan Guru, IPG Kampus Tuanku Bainun.

55

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

LAPORAN AJK PROTOKOL

Pada 4 Julai 2013 yang lalu, kumpulan pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) bagi semester 6 telah menjalani (BIG) dengan menganjurkan Program Lawatan program BIna Insan Guru Penanda Aras “GURU

CEMERLANG”. Program Lawatan Penanda Aras ini dianjurkan bertempat di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1, Pulau Pinang. Program ini di anjurkan bertujuan untuk memberi peluang dan pendedahan kepada guru-guru pelatih memperolehi pengetahuan mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P) oleh Guru Cemerlang di dalam kelas. Hal ini dapat membudayakan ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang oleh guru pelatih apabila menjadi seorang guru suatu hari nanti.

Taklimat mengenai perlaksanaan BIG ini telah di sampaikan. Rentetan daripada taklimat itu, semua ketua kelas dan penolong ketua kelas guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semester 6 telah mengadakan mesyuarat bagi melantik ahli jawatankuasa program. Berdasarkan keputusan mesyuarat, saya Nur Liyana Binti Za‟im telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa protokol. Setelah selesai mesyuarat lantikan ahli jawatankuasa, AJK protokol telah mengadakan perbincangan bagi mengagihkan tugasan kepada ahli.

Tugas AJK protokol yang pertama ialah menguruskan majlis iaitu melantik pengerusi majlis, penyediaan teks pengerusi, bacaan doa dan majlis perasmian penutupan program. Program berjalan dengan lancar selari dengan catatan tentatif program yang telah dinyatakan di dalam buku program. Majlis bermula pada jam 8.15 pagi hingga jam 1.30 petang. Pada program BIG kali ini telah diadakan sesi interaksi bersama guru cemerlang untuk mengetahui mengenai inovasi pedagogi yang dijalankan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pengacara majlis yang telah dilantik untuk mengendalikan majlis ialah saudara Muhammad Zulafiq Bin Zulkafli. Manakala bacaan doa telah dipimpin oleh saudara, Mohamad Khalilizul Syahmie Bin Nordin @ Nordey.

56

kami telah berusaha melakukan yang terbaik dan kami akui pengalaman yang kami dapat peroleh merupakan ilmu yang sangat bernilai. selaku peserta yang bertanggungjawab melaksanakan tugas protokol. terima kasih. 57 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Namun. Akhir kata dari kami. Sekian. kami akui terdapat masih banyak kelemahan kami dalam menjalankan tugas sebagai Ahli Jawankuasa Protokol bagi Program Bina Insan Guru bahagian seminar 2013 ini.

kami telah menjalankan tugas sebelum hari program lagi dalam penyediaan menu dan juga makanan seharian kepada kesemua guru pelatih yang mengikuti program BIG pada kali ini. Menu pada tengah hari itu ialah nasi. Setelah perbincangan bersama pensyarah BIG yang terlibat. kami telah disediakan dengan makanan tengah hari di kantin IPGKTB. Kesimpulannya.Bench Marking 58 . Bagi AJK Makanan. kami telah dijamu selera dengan nasi lemak. Yang menjalankan tugas. Semuanya menjadi panduan kami dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam menerima pelbagai jenis tugasan bagi menguruskan organisasi kelak.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK MAKANAN BIG FASA 6 Pada 4 Julai 2013 yang lalu. …………………………… (LIEW YING HUI) AJK Makanan. Pada waktu tengah hari. roti. Pulau Pinang. kami mengambil keputusan untuk menyediakan sarapan pagi bagi guru pelatih. ayam masak merah dan sayur kobis beserta dengan air minuman soya. di setengah sesi penanda aras. kami AJK Makanan telah menimba banyak pengalaman dalam mengendalikan makanan pada program BIG bagi semester ini. Selepas tamatnya sesi penanda aras. Kesemua guru pelatih makan dengan penuh berselera memandangkan tugasan sesi pertama telah dilakukan dengan sempurna. Perbincangan dengan penyelia kantin di maktab diadakan untuk menetapkan menu dan juga pembayaran makanan. BIG Sem 6 . Sarapan pagi yang disediakan merangkumi nasi lemak. karipap dan air oleh pihak sekolah. seramai 39 orang guru pelatih 6 PISMP Sains IPG Kampus Tuanku Bainun telah mengadakan program BIG Penanda Aras di SK Seberang Jaya 1. botol air dan sekotak minuman. Butterworth.

Bersama-sama kertas kerja yang telah diluluskan. kelas kami telah sepakat untuk memilih sekolah ini sebagai lokasi lawatan penanda aras bagi semester ini dengan harapan banyak ilmu dan input yang akan diperolehi daripada beliau. Kami telah mendapatkan kertas kerja yang telah diluluskan sebagai lampiran untuk membuat permohonan cenderahati di stor Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. Berdasarkan program yang dijalankan. Sekalung penghargaan kepada pensyarah bimbingan. Borang permohonan perlu diisi dan perlu mendapatkan tandatangan pensyarah GERKO sebagai sokongan di dalam borang permohonan tersebut. Antaranya ialah bagaimana uuntuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang disekeliling kita. Antara kekuatan yang kami dapati ialah semua ahli jawatankuasa memberikan kerjasama dan komitmen yang padu dalam melaksanakan lawatan penanda aras ini. Lawatan ini bertujuan memberikan pengalaman serta input baru bagaimana untuk menjadi guru cemerlang. Cenderahati berupa plak akan diberikan kepada pihak sekolah dan guru cemerlang sebagai tanda penghargaan di atas kesudian menerima kunjungan kami. Oleh 59 . Seterusnya ialah. bagaimana membina jaringan kerja dan menjalin kerjasama antara kelas kerana lawatan penanda aras ini digabungkan antara dua opsyen. kelas pengajian 6 PISMP SN/PJ/PI dan SN/PJ/PC telah mengadakan lawatan penanda aras di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1. tugas kami ialah untuk menyediakan cenderahati untuk pihak sekolah dan untuk Encik Asrof pada majlis penutupan. Oleh itu. guru pelatih pengajian Sains dalam memastikan program dapat dijalankan dalam masa terdekat dan mendapat kelulusan daripada pihak atasan untuk melaksanakannya pada 4 Julai 2013. banyak peluang dan perkara baru yang kami pelajari sepanjang menjayakan tugas-tugas ajk cenderahati. Sebagai ahli jawatankuasa cenderahati. Sekolah tersebut mempunyai seorang guru cemerlang Sains yang bernama Encik Asrof bin Aziz.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK CENDERAHATI BIG FASA 6 Pada 4 Julai 2013. kami perlu berjumpa dengan pegawai KUKP untuk mendapatkan kelulusan permohonan cenderahati berupa plak penghargaan yang tertera logo maktab beserta beg kertas.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 60 .

. Hal ini bagi mengenengahkan bagaimana seseorang guru dapat menjadi guru cemerlang dan caranya mengajar anak murid. Perbincangan seterusnya dijalankan dengan berbincang mengenai sekolah yang ingin dilawati bagi melaksanakan program serta tugasan yang perlu dilakukan bagi setiap AJK sebelum ditangguhkan perjumpaan pada kali ini. Setelah berbincang dengan pelajar daripada kedua-dua kelas. perkara yang dilakukan ialah melantik pengerusi program BIG untuk kali ini. Pada perjumpaan kali ini. Majlis ini diteruskan dengan Muhammad Rizal bin Che Din menjadi pengerusi majlis. Setelah dimulakan. mereka bersepakat melantik Muhammad Rizal bin Che Din sebagai pengerusi. program BIG yang perlu dilaksanakan adalah program lawatan penanda aras. AJK makanan. AJK buku program. AJK protokol. Pada perjumpaan kali kedua telah diadakan iaitu pada hari khamis 21 Jun 2013 selepas aktiviti persatuan pada pukul 3. Pada 19 Jun 2013.00 petang. AJK Perlatan.30 petang. AJK perhubungan telah mencadangkan beberapa buah sekolah sebagai tempat lawatan program BIG.00 petang. AJK Dokumentasi. AJK cenderahati. Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 3. Sekolah Kebangsaan 61 . Pada semester enam ini. Pengerusi program menyambung perjumpaan pada kali ini dengan melantik naib pengerusi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK DOKUMENTASI BIG FASA 6 SEBELUM LAWATAN: Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan program wajib bagi setiap pelajar di institut pendidikan guru. Hal ini bertujuan bagi membina sifat kepimpinan dan kejiwaan seorang guru dalam diri guru pelatih. Perjumpaan kali ini telah diadakan juga di Makmal Fizik. Program BIG ini dilaksanakan pada setiap semester untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan. kesemua pelajar semester 5 PISMP Sains 1 dan 5 PISMP Sains 2 telah mengadakan satu perjumpaan bagi melaksanakan dan membincangkan program BIG Fasa 6 ini. Pembukaan majlis dimulakan oleh ketua kelas Muhammad Zulfikri bin Mohd Yusof. Program ini boleh dilaksanakan pada mana-mana sekolah yang mempunyai guru cemerlang. AJK pengangkutan dan AJK keselamatan. Hasil perbincangan antara kedua-dua buah kelas. bendahari dan ahli jawatankuasa (AJK) yang lain iaitu AJK perhubungan. setiausaha. Perjumpaan ini diadakan di Makmal Fizik pada pukul 3.

Pulau Pinang telah dipilih setelah mendapat persetujuan ramai. Perjumpaan terakhir telah diadakan pada 3 Julai 2013 iaitu sehari sebelum lawatan BIG. Pada perjumpaan kali ini juga membincangkan tentang tarikh yang sesuai bagi menjalankan program bagi mengelakkan pertembungan dengan aktiviti lain dan juga untuk tindakan lanjut. Perjumpaan kali ini diteruskan dengan isu lawatan ke sekolah. Mesyuarat ditangguh oleh pengerusi program pada pukul 2. Perjumpaan diadakan di kelas B309 pada pukul 1.00 petang. Seberang Jaya. Pulau Pinang sudi menerima kita dan telah dipilih bagi sebagai destinasi lawatan BIG fasa lima ini. Setelah kata alu-aluan disampaikan oleh pengerusi program. Perjumpaan kali kedua ini ditangguhkan oleh pengerusi pada pukul 4. Namun. Pada perjumpaan ini memberitahu bahawa Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya menerima kedatangan guru pelatih untuk menjalankan Program Penanda Aras sebelum pembentangan tugas dijalankan oleh setiap AJK. wakil AJK membentangkan laporan hasil kerja mereka.30 petang. Taklimat mengenai perjalanan program daripada awal perjumpaan hingga tamat program telah disampaikan kepada kesemua pelajar kedua-dua kelas.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Seberang Jaya. Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya.30 petang.310 petang. Perjumpaan kali ketiga telah dilakukan pada 28 Jun 2013 oleh kedua-dua buah kelas yang mana sekali lagi dipengerusikan oleh Muhammad Rizal bin Che Din yang bertindak sebagai Pengerusi program BIG kedua-dua kelas. 4 JULAI 2013 (SEMASA) 62 .30 petang perjumpaan ringkas ini diketuai oleh Pengerusi program BIG. Seberang Jaya. Pakaian formal telah ditetapkan sebagai pakaian rasmi untuk program BIG ini. Hasil perbincangan telah bersetuju berkenaan tarikh untuk program BIG diadakan aiaitu pada awal bulan Februari. Perjumpaan kali ketiga ini dilakukan di tempat biasa iaitu di Makmal Fizik pada pukul 3. hari dan tarikh yang sebenarnya untuk lawatan penanda aras ini tidak ditetapkan bagi mendapat kelulusan daripada pihak sekolah terlebih dahulu. Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 4.

kami telah siap bersarapan dan mula menaik ke atas bas. Seberang Jaya. Asrof bin Aziz yang kita ingin menemui. Program ini telah diketuai oleh saudara Muhammad Rizal bin Che Din dari 6 PISMP SN/PJ/PI.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Program Bina Insan Guru (BIG) Semester 6 tahun 2013 pada kali ini adalah berkisarkan kepada „Benchmarking‟ atau penanda aras. Semua ahli yang terlibat dalam program ini berkumpul di kantin tepat pada masa untuk makan sarapan.30 am.55 am. 63 . Taklimat daripada pengerusi BIG Program ini telah disertai oleh guru pelatih dari kelas 6 PISMP SN/PJ/PC DAN 6 PISMP SN/PJ/PI. Pulau Pinang telah dipilih untuk melaksanakan aktiviti „Benchmarking‟ tersebut.00 am pagi. bas kami bertolak tepat pada masa 8. Selepas ambil kedatangan. „Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya. Program kami bermula pada pagi 7. Sekolah ini telah dipilih kerana ia mempunyai seorang guru cemerlang. En. Pada masa 7.

40 am. Kami tiba di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya pada masa 8.25 am untuk mendapatkan taklimat tentang program ini. Selepas bacaan doa.40 am. yang bertajuk “Inovasi Pedagogi. Ceramah di bilik mesyuarat Penceramah kami. Asrof bin Aziz Perjalanan kami mengambil masa sepanjang 20 minit.20 am. Ciri-ciri Professionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang”. Perpustakaan sekolah Kami diberi masa sejam untuk rehat. pdp. kami telah sampai di bilik mesyuarat dan bersedia untuk melancarkan program BIG kami.30 am. beliau pun bermula memberikan ceramah kepada kami. Asrof.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 En. menkunjungi pusat sumber dan memerhati pengajaran yang dijalankan oleh En. Sesi pertama tamat pada masa 9. Dalam sesi pertama. Amalan Pdp. Oleh sebab ahli kami terlalu 64 . Sebelum bertemu dengan guru cemerlang yang akan memberi ucapa. kami berkumpul di tapak perhentian bas pada masa 8. dan pembangunan modal insan. beliau menekankan tentang pemerhatian. Pada masa 8. Ceramah tersebut dibahagikan kepada 2 sesi. Encik Asrof bin Aziz sampai pada masa 8.

40 am. Beliau juga berkongsi dengan kami 5 aspek yang perlu kami memberi perhatian untuk menjadi guru cemerlang. maka kami pecah kepada beberapa kumpulan dan ambil giliran menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 banyak. Asrof menekankan aspek yang lain dalam ceramah tersebut. inovasi dalam pertandingan dan inovasi luar kelas. kecermelangan potensi dan kecermelangan unggul. En. Dengan ini. iaitu kecermelangan peribadi. kecermelangan pengetahuan dan kemahiran. 65 .55 am. dan ceramah sesi 2 bermula pada masa 11.10 am. ceramah kami tamat pada masa 11. Pemerhatian pengajaran En. iaitu inovasi pedagogi. Asrof Pada sesi dua. Beliau mula dengan inovasi dalam 3 bidang. kecermelangan komunikasi. Pada masa 10. kami mengambil masa 30 minit untuk minum teh pagi.

05 pm dan mula bertolak balik ke kampus. Guru Penolong Kanan HEM 66 . Asrof.30 pm. Kami balik ke kampus pada masa 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Majlis penutupan Kami mengambil rehat 5 minit selepas ceramah. Pada masa 1. dan mengambil gambar sebagai kenangan.55 am.00 pm.30 pm. Selepas itu. Kami naik bas pada masa 1. kami mulakan sesi soal jawab pada masa 11. dan tamatlah program BIG fasa 6 untuk kami. diikuti dengan majlis penutupan pada masa 12. kami memberikan cenderamata kepada pihak sekolah serta En.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Memberi cenderamata kepada pihak sekolah Mengambil gambar dengan Guru Penolong Kanan HEM dan guru cemerlang Suasana murid yang sibuk bergerak untuk menghadiri kelas muzik. 67 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SELEPAS LAWATAN: Kami bertolak pulang ke Institut Perguruan Tuanku Bainun pada pukul 2 petang. Walaupun lawatan ini hanya sehari namun banyak pengetahuan yang dapat kami kutip daripada guru cemerlang yang berpengalaman dan seterusnya berguna untuk kami sebagai bakal guru. sebelum melabuhkan tirai lawatan kami. Namun. Sesi refleksi adalah bertujuan mengenalpasti dapatan dan input kami mengenai Bina Insan Guru semester ini serta mengenalpasti kelemahan-kelemahan pada diri kami agar kami dapat memperbaikinya pada masa akan datang. Usai sahaja lawatan ke SK Seberang Jaya. Antara perkara yang ditekankan adalah mengenai inovasi dan pengorbanan yang diperlukan untuk seseorang guru demi mendidik anak murid kami dengan lebih baik. guru cemerlang juga menerima tekanan daripada pihak ibubapa yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Banyak pengetahuan dan perkongsian pengalaman mengenai kepakaran bidang guru dan keperluan untuk menjadi guru cemerlang. Di sediakan oleh: ………………………………… (HUONG SING YI) AJK Dokumentasi Program BIG Fasa 6. IPGK Tuanku Bainun. Asrof. kami mengambil gambar dengan En. Asrof. 68 . Asrof serta guru besar di dalam bilik mesyuarat. Kami mula berangkat pulang setelah selesai sesi bersalaman dengan Guru Besar dan En. Pada masa yang sama. kami sekelas mengadakan sesi refleksi bersama tutor. dan menjadi seorang pendidik yang belia seperti En.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful