LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Guru berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara sesuatu masyarakat yang bersepadu, demokratik, progresif dan berdisiplin

VISI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Visi bahagian pendidikan guru adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dari segi kualiti bagi memenuhi aspirasi negara.

MISI BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Misi bahagian pendidikan guru adalah untuk membangunkan sistem pendidikan guru yang bertaraf dunia dan melahirkan guru yang sentiasa cemerlang dan sedia memenuhi aspirasi Negara.

OBJEKTIF PENDIDIKAN NEGARA Mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi untuk sekolah rendah dan menengah. Membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, ikram, dan berdaya tahan yang boleh mendidik murid dengan cekap dan berkesan. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan Perguruan sebagai khidmat rujukan dalam bidang perguruan

1

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

ISI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. PERKARA MATLAMAT OBJEKTIF LATAR BELAKANG PERATURAN DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU AM BAHASA PANGGIILAN KESELAMATAN KETEPATAN MASA KEBERSIHAN PERGERAKAN PESERTA DAN AKTIVITI KAWASAN LARANGAN PENJIMATAN ETIKA PESERTA BIG AHLI JAWATANKUASA BINA INSAN GURU 6 SENARAI NAMA PESERTA TENTATIF PROGRAM LAPORAN PENGERUSI LAPORAN SETIAUSAHA  KERTAS KERJA  MINIT MESYUARAT LAPORAN BENDAHARI LAPORAN AJK PERHUBUNGAN LAPORAN AJK PENGANGKUTAN LAPORAN AJK BUKU PROGRAM LAPORAN AJK PROTOKOL LAPORAN AJK MAKANAN LAPORAN AJK CENDERAHATI LAPORAN AJK DOKUMENTASI LAMPIRAN REFLEKSI INDIVIDU MUKA SURAT 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 12 16 19 17 19 31 50 51 52 53 56 57 58 60 68

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

MATLAMAT

2

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
 Melaksanakan Program Bina Insan Guru 4 seperti mana yang diwajibkan ke atas pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian, di Institut Pendidikan Guru.   Memupuk kesediaan berbakti secara sukarela kepada komuniti,

meningkatkan kemahiran perancangan dan pengurusan program. Memupuk kerjasama dan kerja sepasukan serta membina hubungan social dengan masyarakat.

OBJEKTIF  Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan.   Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan komuniti. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya.    Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. Merancang, melaksana, memimpin program, bekerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

LATAR BELAKANG

3

1. guru-guru di Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi. 1. setiap pelajar berpeluang untuk menyelami dan merasai budaya dan amalan keluarga angkat yang bakal mereka lalui. Program ini melibatkan semua pelajar PISMP. Melalui aktiviti yang dirancang. Asas-asas Pertimbangan 1.1 Program Bina Insan (BIG) Fasa 4 ini adalah berteraskan kepada program keluarga angkat iaitu selama 4 hari 3 malam. Program ini diharap dapat melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi serta bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. berkemahiran tinggi serta memiliki kekuatan spiritual dan sahsiah yang unggul.3 Program ini juga memberi peluang kepada para pelajar untuk mengadakan program bersama adik angkat dan pihak sekolah dan juga melaksanakan aktiviti riadah bagi melahirkan bakal pendidik yang mempunyai badan yang cergas dan juga minda yang cerdas.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Pembangunan Modal Insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam usaha melahirkan rakyat yang berilmu.2 Program ini juga merupakan suatu program yang memberi pengalaman yang bermakna melalui lawatan dan aktiviti yang bakal dilakukan. PERATURAN DAN ETIKA 4 . Bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan ini. 1. penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan aspirasi dan hasrat negara. Kursus Bina Insan Guru (BIG) ini juga merupakan satu wahana ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG). pelajar dapat mengenal diri dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini direalisasikan melalui satu pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang enam semester pembelajaran. Oleh itu.

akhbar. terdiri daripada pensyarahpensyarah.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 PROGRAM BINA INSAN GURU Program ini adalah bersifat latihan sepenuh masa di lapangan Peraturan. dan telefon tidak akan dibenarkan atau disediakan.  Semua peserta program adalah tertakluk kepada PERATURAN. Semua jenis alat komunikasi termasuk radio. ARAHAN TETAP. Sebarang pesanan maklumat. Peserta yang didapati melanggar atau tidak mematuhi mana-mana bahagian dalam Peraturan dan Arahan Tetap di atas setelah diberi khidmat nasihat boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya oleh Pihak Urusetia Program.    kakitangan dan jemputan khas Jawatankuasa Pengelola Peringkat Maktab Malaysia. Arahan Tetap dan Etika Peserta bertujuan untuk memastikan kelincinan dan keberkesanan program. BAHASA PANGGILAN  Urusetia dan pegawai program: Tuan 5 . televisyen. Peraturan dan arahanarahan yang lain akan diputuskan atau dimaklumkan kepada peserta dari semasa ke semasa oleh Penyelaras dan Pegawai Program. senarai perbelanjaan hendaklah dibuat menerusi atau mendapatkan keizinan Penyelaras atau Pegawai Program. Perkhidmatan perubatan dan pertolongan cemas disediakan. pembelian peralatan dan keperluan yang ditafsirkan penting. DAN ETIKA PROGRAM BINA INSAN GURU. AM  Urusetia dan Pegawai Program Bina Insan Guru.  Semua peserta dibenarkan membawa peralatan dan keperluan peribadi yang mencukupi dan bersesuaian dengan program di samping bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan peralatan dan keperluan peribadi milik masing-masing dan juga mana-mana peralatan dan kelengkapan yang di amanahkan oleh Penyelaras dan Pegawai sepanjang masa.

 Semua jenis senjata yang ditafsirkan membahayakan keselamatan diri dan persekitaran tidak dibenarkan disimpan oleh peserta khusus dan hendaklah diserahkan kepada Penyelaras atau Pegawai Program. PERGERAKAN PESERTA DAN AKTIVITI  Pergerakan dari satu destinasi aktiviti hendaklah di dalam satu kumpulan dan 6 . KEBERSIHAN Peserta hendaklah sentiasa bersih. kemas dan teratur pada bila-bila masa diperlukan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6  Peserta: Saudara/ Saudari/ Anda KESELAMATAN  Keselamatan di pusat latihan adalah terkawal dan ia di bawah tanggungjawab Penyelaras dan Pegawai Program. Pegawai Program akan membunyikan wisel kecemasan tanpa henti untuk suatu jangka waktu yang panjang dan diikuit arahan selanjutnya. aktiviti-aktiviti dan apa-apa bahan anti sosial tidak dibenarkan sama sekali di dalam kawasan pusat program. penyalahgunaan najis dadah dan sebarang bentuk perjudian. Pelawat dan mereka yang tidak berkenaan tidak dibenarkan masuk ke kawasan berkenaan. KETEPATAN MASA Semua peserta hendaklah bersiap sedia 10 minit lebih awal dari masa yang ditetapkan di dalam aktiviti program.  Penyelaras atau Pegawai Program akan sentiasa memantau perkembangan peserta. minum minuman keras.  Jika berlaku sesuatu kecemasan.  Menghisap rokok.

Peserta tidak dibenarkan berada di kawasan bilik urusetia dan pegawai program kecuali dengan kebenaran penyelaras atau pegawai program.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 pergerakan kumpulan juga hendaklah teratur. 7 .  Ketua kumpulan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap disiplin pergerakan dan aktiviti yang dijadualkan.G 1) ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI  Mengutamakan Keselamatan. dan sebarang aktiviti yang berkaitan dengannya tidak dibenarkan sama sekali. kesihatan dan kecerdasan diri. PENJIMATAN  Peserta ditegah menyalahgunakan punca elektrik dan penyambung pendawaian elektrik adalah dilarang kecuali dengan kebenaran penyelaras atau pegawai program. air.I. ETIKA PESERTA B.  Sebarang pembaziran tenaga elektrik. KAWASAN LARANGAN   Peserta dilarang keluar dari pusat program tanpa kebenaran penyelaras atau pegawai program.

Mengawal hawa nafsu dari melakukan kemungkaran dan kegiatan anti sosial. Mengembangkan potensi cara berfikir secara kritis dan kreatif dan 8 . 3) ETIKA TERHADAP ILMU DAN PENGALAMAN   Membina sikap cintakan ilmu dan pengalaman. Mengamal budaya memberi salam dan bertegur sapa. Berdoa untuk kesejahteraan . 2) ETIKA TERHADAP RAKAN PESERTA         Bekerjasama dan bermuafakat sesama rakan peserta. Memberi nasihat dan menolong rakan peserta dalam mengatasi masalah. perpaduan. Mengelakkan diri dari mencemarkan dan menjatuhkan nama baik dan maruah rakan peserta. Bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan meyedari kelemahan diri. Menampilkan perilaku yang mencerminkan akhlak dan budi pekerti yang luhur serta saling hormat menghormati.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6       Memelihara kebersihan. Menjaga kesejahteraan. Berkomunikasi yang berkesan dan kesantunan berbahasa dengan semua pegawai dan peserta. dan keselamatan rakan peserta. kekemasan dan keceriaan diri. Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan tingkah laku sumbang rakan peserta. Menjadi ahli yang aktif dalam semua aktiviti dan sebagaimana yang diarahkan. Menghindarkan diri dari apa-apa tindakan yang boleh mencemarkan nama baik atau imej IPG.

Menyertai semua aktiviti program untuk kemanfaatan diri. Berusaha mencapai keputusan. arahan tetap dan etika peserta. Berdoa supaya mendapat keredhaan Tuhan dan keberkatan ilmu dan pengalaman yang diperolehi. Memberikan tumpuan yang bijaksana dan menghargai tunjuk ajar Pegawai bertugas. 5) ETIKA TERHADAP PUSAT PROGRAM DAN PROGRAM   Mematuhi peraturan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 menyampaikan idea dengan jelas. Menjaga keharmonian Pusat Program dan Program. memberi salam dan ucapan penghargaan kepada semua urusetia dan pegawai program. Sentiasa meminta keredhaan ilmu yang dipelajari daripada pegawai bertugas. Mendoakan kesejahteraan semua Pegawai dan Urusetia Program. kumpulan dan persekitaran sesuai dengan potensi. Mewujudkan hubungan yang harmoni dengan semua Pegawai dan Urusetia Program. Membahaskan secara sopan ilmu yang diragui atau yang bertentangan sengan kefahaman dan realiti semasa.      Menghubungkaitkan teori dan amalan supaya merealisasikannya sebagai aktiviti harian. berlapang dada terhadap perbezaan pandangan atau pendekatan. 9 . Melaksanakan kesempurnaan. tugasan dengan jujur dan mengutamakan kualiti 4) ETIKA TERHADAP URUSETIA DAN PEGAWAI PROGRAM       Menghormati.

elektrik dan segala kemudahan latihan. Menjaga nama baik dan imej Pusat Program. Sedia berkhidmat dan memberikan bantuan sebagaimana yang diarahkan dan diperlukan dengan jujur dan ikhlas. 10 . Menanam sikap berjimat cermat menggunakan air.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6       Cakna terhadap kebersihan semua ruang dan kawasan latihan. Mempunyai perasaan sayang terhadap Pusat Program. Menjaga keselamatan harta benda awam dan kepentingan bersama.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU VI LAWATAN PENANDA ARAS PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN : ANNIE WONG AI YUAN : ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME 11 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI 12 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH 13 .

0175314953 0145177866 0136281585 0124885391 0145081922 0139778287 0134202639 0137957899 0195524550 0134305120 0194742411 0135918495 0132163953 0132240308 0194361565 0194575143 0199775449 0139297408 0135893500 0139065433 14 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 2 (SN / PJ / PI) BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NAMA MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY MUHAMMAD AMIRUL IZZAT B. TEL. ABDULLAH MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI HAMIDAH BINTI JAMALUDIN HANI BINTI HALIM NUR LIYANA BINTI ZA’IM NURSYAMIMI BINTI ISMAIL SITI AMIRA BINTI ZAKARIA SITI ATIQAH BINTI MD FAHME SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL SYAZANA BINTI SAMSURI TENGKU NURA’ ADILA BINTI TENGKU AZMI WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN ISHAK WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN NO. KP 910509-03-5189 910312-11-5169 910508-14-6565 910615-02-5363 910704-14-5615 910707-11-5139 910425-03-5739 910906-01-5317 900114-08-5668 910102-09-5120 900207-02-5656 891230-02-5492 900728-03-5892 880628-35-5420 910513-07-5212 901019-02-5928 910809-03-5922 900602-11-5520 910224-07-5240 911117-11-5192 NO.

KP NOMBOR TELEFON 012-4673051 017-5223360 017-4246038 016-8685051 017-4069716 016-5138131 016-4870793 017-5572881 016-4870435 016-8519651 016-4869667 017-4961822 016-5300611 012-5792288 017-5701855 016-2315817 017-4167826 017-4223908 016-4775423 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEE GUAN YANG TEH BOON CHUAN TER CHIN HSIEN ANNIE WONG AI YUAN CHEW LAY KWAN CHUAH JIA XIN FENDY TING SIE YING HOR XIAO YING HUONG SING YI LAU SIAW JIUN LEE LI CHEE LIEW YING HUI LIM PEI CHING ONG WOAN MIN OOI LEAN LEE PHOON WEI YI TAN CHER EING TAN SIANG ING TING YANN YANN L L L P P P P P P P P P P P P P P P P 910316-07-5483 900603-09-5111 900727-07-5681 900922-13-6056 900424-07-5756 911004-08-5222 910927-13-5668 910617-07-5508 900201-13-7120 911227-13-5960 910930-13-5626 910704-07-5610 910222-08-5322 910409-02-5098 911025-09-5032 911108-05-5036 910903-07-5402 910918-02-5686 901121-13-6712 15 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 1 (SN / PJ / PC) AMBILAN JANUARI 2011 NAMA JANTINA NO.

00 pg 01.00 ptg Makan tengah hari dan solat Lawatan ke kawasan sekolah Majlis Penutup Minum petang Bertolak pulang ke IPG KTB 16 .00 ptg 05.07.00 pg 08.15 pg 09.30 ptg 06. Bertolak dari IPG KTB Tiba di SK Seberang Jaya 1 Majlis pengenalan Interaksi bersama Guru Cemerlang   Inovasi pedagogi Amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas   Ciri-ciri profesionalisme seorang guru Komitmen seorang guru 02 .30 ptg 05. 2013 SELASA 07.00 ptg 02.15 pg AKTIVITI Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.30 pg 08.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 TENTATIF PROGRAM TARIKH MASA 07.

Alhamdulillah kertas kerja diluluskan dan program berjalan seperti yang dirancang. ahli jawatankuasa perhubungan menelefon pihak Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 untuk meminta kebenaran daripada pihak sekolah untuk membuat lawatan penanda aras Guru Cemerlang di situ kerana di sekolah tersebut mempunyai seorang guru cemerlang mata pelajaran Sains. Seterusnya mereka menghubungi guru tersebut untuk mendapat persetujuan beliau berkaitan dengan program BIG ini. perkara utama yang perlu disiapkan ialah penyediaan kertas kerja.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN PENGERUSI BIG FASA 6 Pada peringkat permulaan. Pelbagai usaha dilakukan dalam memastikan kertas kerja yang sempurna perlu disiapkan dengan secepat mungkin bagi memastikan program tersebut mendapat peruntukan dan program dapat berjalan dengan lancar.Setelah jawatankuasa ditubuhkan. pengagihan kerja diberi mengikut tugas masing – masing. Saya berharap program ini berjalan dan dikendalikan dengan sebaiknya pada 17 .Walaupun terdapat pelbagai kekangan dari pelbagai pihak berkaitan dengan tarikh yang dipilih akhirnya kami mendapat persetujuan untuk membuat BIG Fasa 6 pada 4 Julai 2013 di Sk Seberang Jaya 1. Apabila selesai tugas berhubung dengan pihak sekolah dan JPN ahli jawatankuasa yang lain mula menguruskan bahagian makanan bagi ahli jawatankuasa makanan manakala ahli jawatankuasa cenderahati menempah cenderahati di stor serta ahli jawatankuasa pengangkutan yang sudah menempah bus pada tarikh yang ditetapkan.Kemudian.Dalam pengurusan program ini. satu jawatankuasa ditubuhkan bagi mengendalikan program tersebut. Akhir sekali. ahli jawatankuasa dokumentasi memainkan peranan yang penting untuk merekodkan segala maklumat yang berkaitan dengan lawatan penanda aras ini. Apabila pihak Sekolah bersetuju ahli jawatankuasa yang lain mula menjalankan tugas setelah urusan perhubungan selesai. Setelah kertas kerja diluluskan. mereka menghantar faks ke Sk Seberang Jaya 1memberitahu tentang lawatan tersebut tetapi surat itu tidak sampai ke pihak sekolah. oleh itu kami terpaksa menghantar surat tersebut sendiri dan pihak sekolah telah bersetuju untuk membenarkan kami membuat program BIG.

14000 Bukit Mertajam. Pulau Pinang. Bina Insan Guru Semester 6. …………………………………………….LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 masa akan datang dan mendapat kerjasama yang sepenuhnya daripada kesemua guru pelatih dan pensyarah yang terlibat. (MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN) Pengerusi Lawatan Penanda Aras. Disediakan Oleh. IPG Kampus Tuanku Bainun. 18 .

PULAU PINANG KERTAS KERJA BINA INSAN GURU FASA VI PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” KUMPULAN: PENGAJIAN SAINS 2 (SN/PJ/PI) PENGAJIAN SAINS 1 (SN/PJ/PC) AMBILAN: PISMP AMBILAN JANUARI 2011 SEMESTER 6 TARIKH: 4 JULAI 2013 TEMPAT: SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG JAYA 1. 14000 BUKIT MERTAJAM.0 PENGENALAN 19 .LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN. 13700 PERAI. PERSIARAN SIAKAP. PULAU PINANG 1.

para guru pelatih akan lebih jelas bagaimana untuk memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru serta citra diri insan yang bergelar guru. lawatan ini akan memberi pendedahan kepada bakal guru tentang pedagogi dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang perlu dibudayakan di dalam kelas. serta ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang. amalan pengajaran dan pembelajaran Guru Cemerlang. ciri-ciri profesioanalisme dan komitmen yang perlu ada pada seorang guru. amalan pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri profesioanalisme dan komitmen Guru Cemerlang. Program ini merupakan batu asas kepada penterjemahan makna tugas guru yang lebih efisyen. Melaluinya.0 STRATEGI PERLAKSANAAN 4. 4. Guru Cemerlang merupakan guru yang efektif dari segi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas serta menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi.0 MATLAMAT Para guru pelatih dapat meningkatkan tahap kefahaman dengan pendedahan terhadap inovasi serta pedagogi seorang guru yang cemerlang. 2. program ini juga turut menekankan kepada pemerhatian terhadap inovasi pedagogi Guru Cemerlang. Penekanan kepada aspek-aspek berikut amat penting sebagai hasil pemahaman insan guru terhadap tanggungjawab profesion perguruan.0 RASIONAL Program ini dilaksanakan dengan harapan dapat membina insan guru yang berkualiti dan efektif bertepatan dengan tema lawatan yang ingin diadakan berorientasi kepada profesionalisme seorang Guru Cemerlang.1 Nama Program Bina Insan Guru Program Lawatan Penanda Aras 20 . 3. “Lawatan Penanda Arasan” atau “Lawatan Benchmarking ” menjadi tugasan BIG yang merupakan lawatan yang menumpukan kepada interaksi dengan Guru Cemerlang. Justeru. Selain itu.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Program Bina Insan Guru Fasa VI merupakan suatu program yang dirangka khas untuk memenuhi syarat guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semester 6 yang berteraskan kepada krediabiliti dan profesional seorang guru.

6 Jawatankuasa Induk Rujuk Lampiran A 4.1. 4.7 Jawatankuasa Program Rujuk Lampiran B 5. Mendalami amalan pengajaran dan pembelajaran oleh Guru Cemerlang di dalam kelas. Pulau Pinang 4. 4.1.2.1 Mengetahui tentang inovasi pedagogi yang dilakukan oleh Guru 4. 4.2 Objektif 4. 4.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 4. Persiaran Siakap. 13700 Perai.2.2.4 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.5 Tempat Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1.3 Peserta Kumpulan 6 PISMP SN / PJ / PI dan 6 PISMP SN / PJ / PC (39 orang guru pelatih) : 11 lelaki dan 28 perempuan 4.0 Tentatif Program Rujuk Lampiran C 21 .2.5 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.2.3 Membudayakan ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang apabila menjadi seorang guru suatu hari kelak.2 Cemerlang.4 Tarikh dan Masa 2 Julai 2013 (Selasa) 8 pagi hingga 3 petang 4.

....0 Anggaran Perbelanjaan Berikut dinyatakan anggaran kewangan secara keseluruhan untuk perbelanjaan program: Bil... Cenderamata IPG KTB 2 Set Pengangkutan bas Jumlah keseluruhan Jumlah RM 10 x 39 orang = RM 390........LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 6. Makanan pelajar Bil....00 Catatan Disediakan oleh IPG KTB 2 set RM 390. Lampiran Wan Izzah Kamilah Bt Wan Ishak Setiausaha BIG Fasa VI IPG Kampus Tuanku Bainun LAMPIRAN A AHLI JAWATANKUASA INDUK PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS BINA INSAN GURU FASA VI 22 ..00 Disediakan oleh IPG KTB Disediakan oleh IPG KTB 8... 3.0 Senarai Nama Peserta Rujuk lampiran D 7.... pelajar : 39 orang Harga makanan sehari : RM10 2..0 Penutup Guru pelatih 6 PISMP SN / PJ / PI dan 6 PISMP SN / PJ / PC memohon pertimbangan dan kelulusan dari pihak pengurusan institut untuk melaksanakan aktiviti/ program seperti mana yang diwajibkan dalam sukatan sepanjang kursus kami. Perkara 1. Disediakan oleh .....

Saman Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun Tuan Haji Abu Bakar Bin Othman Timbalan Pengarah IPG Kampus Tuanku Bainun PENYELARAS: Puan Hajah Rohaya Binti Ahmad Ketua Unit Kokurikulum Encik Abd. Rahman Bin Moidu. Pensyarah Unit Ilmu Pendidikan Dr Mohamad Nasir Bin Othman.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 PENAUNG: Tuan Haji Daud Bin Md. Pensyarah Penyelaras Bina Insan Guru PENASIHAT: Encik Mohd Mernan Bin Talling. Pensyarah Jabatan Sains 23 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAMPIRAN B AHLI JAWATANKUASA PROGRAM BINA INSAN GURU VI LAWATAN PENANDA ARAS PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN : ANNIE WONG AI YUAN : ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME 24 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL 25 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH LAMPIRAN C 26 .

00 pg 08.15 pg 02 .00 pg AKTIVITI Guru pelatih dan pensyarah berkumpul.00 ptg 05.30 ptg 05.30 ptg 06.07.30 pg 08.00 ptg 02.00 ptg Ciri-ciri profesionalisme seorang guru Komitmen seorang guru Makan tengah hari dan solat Lawatan ke kawasan sekolah Majlis Penutup Minum petang Bertolak pulang ke IPG KTB 27 .15 pg 09. 2013 SELASA 07.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 TENTATIF PROGRAM TARIKH MASA 07. Bertolak dari IPG KTB Tiba di SK Seberang Jaya 1 Majlis pengenalan Interaksi bersama Guru Cemerlang   Inovasi pedagogi Amalan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas   01.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAMPIRAN D SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 2 (SN / PJ / PI) BIL NAMA NO. KP NO. TEL. AMBILAN JANUARI 2011 28 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MOHAMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY MUHAMMAD AMIRUL IZZAT B. ABDULLAH MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI HAMIDAH BINTI JAMALUDIN HANI BINTI HALIM NUR LIYANA BINTI ZA’IM NURSYAMIMI BINTI ISMAIL SITI AMIRA BINTI ZAKARIA SITI ATIQAH BINTI MD FAHME SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL SYAZANA BINTI SAMSURI TENGKU NURA’ ADILA BINTI TENGKU AZMI WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN ISHAK WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN 910509-03-5189 910312-11-5169 910508-14-6565 910615-02-5363 910704-14-5615 910707-11-5139 910425-03-5739 910906-01-5317 900114-08-5668 910102-09-5120 900207-02-5656 891230-02-5492 900728-03-5892 880628-35-5420 910513-07-5212 901019-02-5928 910809-03-5922 900602-11-5520 910224-07-5240 911117-11-5192 0175314953 0145177866 0136281585 0124885391 0145081922 0139778287 0134202639 0137957899 0195524550 0134305120 0194742411 0135918495 0132163953 0132240308 0194361565 0194575143 0199775449 0139297408 0135893500 0139065433 LAMPIRAN D SENARAI NAMA GURU PELATIH 6 PISMP SAINS 1 (SN / PJ / PC) AMBILAN JANUARI 2011 NAMA JANTINA NO. KP NOMBOR TELEFON 29 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 KEE GUAN YANG TEH BOON CHUAN TER CHIN HSIEN ANNIE WONG AI YUAN CHEW LAY KWAN CHUAH JIA XIN FENDY TING SIE YING HOR XIAO YING HUONG SING YI LAU SIAW JIUN LEE LI CHEE LIEW YING HUI LIM PEI CHING ONG WOAN MIN OOI LEAN LEE PHOON WEI YI TAN CHER EING TAN SIANG ING TING YANN YANN L L L P P P P P P P P P P P P P P P P 910316-07-5483 900603-09-5111 900727-07-5681 900922-13-6056 900424-07-5756 911004-08-5222 910927-13-5668 910617-07-5508 900201-13-7120 911227-13-5960 910930-13-5626 910704-07-5610 910222-08-5322 910409-02-5098 911025-09-5032 911108-05-5036 910903-07-5402 910918-02-5686 901121-13-6712 012-4673051 017-5223360 017-4246038 016-8685051 017-4069716 016-5138131 016-4870793 017-5572881 016-4870435 016-8519651 016-4869667 017-4961822 016-5300611 012-5792288 017-5701855 016-2315817 017-4167826 017-4223908 016-4775423 30 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 31 .

00 petang TEMPAT : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 32 .30 petang – 5. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada ketua kelas selaku pengerusi majlis Tindakan: Ketua Kelas 2. Sesi soal jawab 3. Pengenalan program Perlantikan Majlis Tertinggi dan ahli jawatankuasa dengan persetujuan ramai Tindakan: semua ahli mesyuarat 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 1 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH : 17/06/2013 (ISNIN) MASA : 4.

3. 3.1 Setiap ahli jawatankuasa mengenalpasti ahli-ahli AJK masing-masing.11 Senarai tugasan yang perlu dilaksanakan oleh setiap ahli jawatankuasa. 3.2 Keputusan yang diambil: 3. Pengagihan tugas/ Perlantikan ahli jawatankuasa PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA ISHAK : MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN : CHEW LAY KWAN : WAN IZZAH KAMILAH BINTI WAN : LEE LI CHEE BENDAHARI :TING YANN YANN : SITI IZZATI DYANAH BINTI ZAINAL AJK PERHUBUNGAN / TEMPAT : HOR XIAO YING : FENDY TING SIE YING : SAHIBUL AMIN BIN WARDI : MOHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN @ NORDEY AJK DOKUMENTASI : HUONG SING YI : TER CHIN HSIEN 33 .2.12Isu pemilihan sekolah yang mempunyai „Guru Cemerlang‟ 3.2. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4. 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 3.3 Isu jarak „border line‟ yang ditetapkan dipanjangkan kepada pensyarah penasihat.2 Isu pemilihan sekolah dipanjangkan kepada mesyuarat seterusnya untuk membuat kaji selidik terlebih dahulu.13 Isu jarak „border line‟ yang telah ditetapkan dari IPG KTB ke sekolah yang ingin dipilih.2.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : ANNIE WONG AI YUAN :ROZAINI BIN ZULKIFFLE : NURSYAMIMI BINTI ISMAIL : SITI ATIQAH BINTI MD FAHME AJK MAKANAN : ONG WOON MIN : TAN SIANG ING : LIEW YING HUI : HANI BINTI HALIM : SYAZANA BINTI SAMSURI : TENGKU NURA „ADILA BINTI TENGKU AZMI AJK PROTOKOL : CHUAH JIA YIN : LOU SIAW JIUN : NUR LIYANA BINTI ZA‟IM : MUHAMMAD ZULAFIQ BIN ZULKAFLI AJK BUKU PROGRAM : KEE GUAN YANG : TEH BOON CHUAN : HAMIDAH BINTI JAMALUDIN 34 .

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 : WAN AIMI MARDHIAH BINTI WAN ISMAIL AJK CENDERAHATI : PHOON WEI YI : LIM PEI CHING : SITI AMIRA BINTI ZAKARIA : MUHAMMAD ZULFIKRI BIN MOHD YUSOF : WAN NURSHIDA AYU BINTI WAN HUSSIN AJK PENGANGKUTAN : OOI LEAN LEE : TAN CHER EING : MUHAMMAD FADHLI BIN OTHMAN : MUHAMMAD AMIRUL IZZAT BIN ABDULLAH 35 .

_______________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. 2. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 5. CHE DIN) Pengerusi. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Hal-hal lain 1. Disahkan Oleh: ___________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. IPG Kampus Tuanku Bainun. Guru pelatih diminta menjalankan tugas dan bekerjasama dengan baik dengan kumpulan yang diagihkan. 36 . Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. 3. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. 6. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh.

0 Ucapan dan penerangan oleh Encik Abdul Rahman 37 . Setiausaha program Agenda: 1. Pensyarah penasihat 2.30 petang – 3. Pengerusi program 3.0 Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program Tindakan: Pengerusi 2. Naib Pengerusi program 4.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 2 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2.30 petang : Kelas Jabatan Unit Gerko KEHADIRAN Hadir: 1. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 18/06/2013 (SELASA) : 2.

0 Sesi soal jawab 3. Encik Abdul Rahman memberi kebebasan kepada para peserta untuk memilih sekolah yang bersesuaian dengan masa yang diberikan selama 7 jam bagi menjalani program tersebut.2Keputusan yang diambil: 3.0 Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. 38 .1. 3. Program lawatan Penanda Aras perlu dijalankan di sekolah yang mempunyai „Guru Cemerlang‟. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh. para peserta diingatkan dan ditekankan tentang objektif serta matlamat program yang ingin dinyatakan di dalam kertas kerja perlu difahami dengan baik.1 Isu jarak „border line’ yang ditetapkan dari IPG KTB ke sekolah yang dipilih 3.2.1 Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.1 Pensyarah penasihat memberi kebebasan kepada para peserta untuk memilih sekolah yang bersesuaian dengan masa yang diberikan selama 7 jam bagi menjalani program tersebut.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Encik Abdul Rahman memberi pendedahan kepada para peserta tentang program Bina Insan Guru kali ke 5 ini. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4. Selain itu. Di samping itu.

Disahkan Oleh: _________________________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. CHE DIN) Pengerusi. 39 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 __________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.

00 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1.30 petang – 5. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 20/06/2013 ( KHAMIS ) : 4. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 3 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. Tindakan: Pengerusi Program 40 .

2 Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian. 5.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 2.3 Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Tindakan : Semua ahli mesyuarat 4.11 Senarai nama sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains dibentangkan untuk mendapat respon ahli mesyuarat.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.2. Perai. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. 3. Sesi soal jawab 3.1 Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1. Pulau Pinang dipilih untuk dijalankan program dengan mendapat persetujuan ramai 3. Tindakan: Pengerusi 41 .2 Keputusan yang diambil: 3.12 Isu tarikh yang sesuai untuk menjalani program 3. Nombor telefon sekolah tersebut telah diperoleh daripada laman sesawang.1 Ahli Jawatankuasa Perhubungan diminta untuk berhubung dengan sekolah yang dipilih segera. Pembahagian tugas secara lebih terperinci dan pembahagian kumpulan untuk aktiviti yang akan dilaksanakan sebelum membuat lawatan 3. 4.2.2 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk menjalani program kali ini pada awal Julai. 4. Hal-hal lain 4.

IPG Kampus Tuanku Bainun. 42 . CHE DIN) Pengerusi. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Disediakan oleh. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Disahkan Oleh: __________________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. __________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha.

Cadangan tarikh lain dibuka kepada semua ahli mesyuarat.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 4 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS “GURU CEMERLANG” PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. Tindakan: Pengerusi Program 2. Pemberitahuan tentang Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 tidak dapat menerima kedatangan guru pelatih ke sekolah itu pada tarikh yang dicadangkan kerana menerima surat yang lewat daripada pihak IPG . Pihak sekolah telah bersetuju untuk menerima lawatan daripada JPN pada tarikh yang dicadangkan.30 petang – 2. 43 . Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 26/06/2013 ( RABU ) : 1.00 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1.

2 Keputusan yang diambil: 3.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 3.1 Sekolah Kebangsaan Sebernag Jaya 1 dipilih untuk dijalankan program dengan mendapat persetujuan ramai 3. Ahli Jawatankuasa Perhubungan berhubung dengan Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 dan diminta untuk menghantar surat secara sendiri kepada pihak sekolah untuk mengelakkan kelewatan penghantaran surat kepada pihak sekolah.2. 2. 3. Sebarang perubahan yang dipinda akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Sesi soal jawab 3. Mesyuarat seterusnya akan dimaklumkan kemudian.2 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk menjalani program kali ini pada 4 Julai 2013 Tindakan : AJK Perhubungan dan semua ahli mesyuarat 4. Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.2. 44 . Hal-hal lain 1. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti. 5.11 Senarai nama sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains yang lain dibentangkan untuk mendapat respon ahli mesyuarat.12 Isu tarikh yang sesuai untuk menjalani program 3. 3.

IPG Kampus Tuanku Bainun. CHE DIN) Pengerusi. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Disahkan Oleh: ____________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. IPG Kampus Tuanku Bainun.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 _________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha. 45 . Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.

Taklimat tentatif program yang akan dijalankan di SKSJ 1. Pembentangan tugas setiap Ahli Jawatankuasa Program. 3. PENGAJIAN SAINS 1 TARIKH MASA TEMPAT : 03/07/2013 (RABU) : 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 1 Agenda: 1. Pembukaan majlis Mesyuarat dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi program.30 petang – 3.30 petang : Makmal Fizik KEHADIRAN Hadir: 1. 46 . Tindakan: Pengerusi Program 2. Ahli-ahli kelas Pengajian Sains 2 2.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN MINIT MESYUARAT 5 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM LAWATAN PENANDA ARAS PISMP AMBILAN JANUARI 2011 PENGAJIAN SAINS 2. 4. Pemberitahuan tentang Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 menerima kedatangan guru pelatih untuk menjalankan Program Penanda Aras.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 5. Sesi soal jawab 3. IPG Kampus Tuanku Bainun. ________________________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha.1 Ahli-ahli mesyuarat bersepakat untuk memakai pakaian kuliah yang sopan dan formal Tindakan: Semua ahli mesyuarat 6. 3. Penangguhan majlis Mesyuarat ditangguhkan sehingga dimaklumkan nanti.11 Pakaian yang sesuai yang perlu dipakai pada hari program. Disahkan Oleh: 47 . Tindakan: Pengerusi Disediakan oleh.2 Keputusan yang diambil: 3.2. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI.1Persoalan berbangkit yang ditimbulkan oleh para peserta seperti: 3.

CHE DIN) Pengerusi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 _____________________ ( MUHAMMAD RIZAL B. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. IPG Kampus Tuanku Bainun. 48 .

ahli kumpulan Pengajian Sains 1 dan Sains 2 telah mengadakan mesyuarat bertempat di Makmal Fizik untuk perlantikan Jawatankuasa bagi memastikan program yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Perbincangan tersebut berkisarkan tentang proses perjalanan Program Bina Insan Guru. Pada 20 Jun 2013 jam 4. Beliau bersoal jawab dengan setiap wakil kelas tentang kertas kerja serta sekolah yang telah dipilih untuk melaksanakan program ini. naib pengerusi dan setiausaha telah berbincang dengan pensyarah penasihat Program Bina Insan Guru Semester 5. Walaupun kertas kerja telah lulus. Pihak sekolah telah menerima surat lawatan daripada Jabatan Pelajaran Negeri terlebih dahulu dan Guru Besar bersetuju menerima kunjungan daripada pihak Jabatan Pelajaran Negeri.30 petang.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN SETIAUSAHA PROGRAM Pada 17 Jun 2013 jam 4. Permohonan kami diluluskan oleh pihak sekolah. Pembahagian tugas yang lebih terperinci membantu setiap guru pelatih memahami tugas masing-masing.30 petang hingga 5. ahli jawatankuasa Tertinggi program iaitu pengerusi.00 petang.30 petang hingga 2. Pihak sekolah tidak dapat menerima lawatan kami kerana memperoleh surat lambat daripada pihak IPG.30 petang hingga 5. kami terpaksa menukar tarikh di mana pihak sekolah dan kami berstuju untuk mengadakan program ini pada 4 Julai 2013. Senarai sekolah yang mempunyai Guru Cemerlang Sains dibentangkan semasa mesyuarat dan mendapat kata sepakat untuk memilih Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 untuk mengadakan Lawatan Penanda Aras ini. Pada 26 Jun 2013 jam 1. mesyuarat seterusnya diadakan sebelum menjalankan Program Bina Insan Guru.30 petang hingga 3.00 petang.30 petang sehingga 3. Ahli jawatankuasa perhubungan telah menghantar surat rasmi kepada pihak sekolah pada 1 Julai 2013. Pada 18 Jun 2013 jam 2.00 petang. Encik Abdul Rahman di Jabatan Gerko. Untuk mengelakkan daripada kelewatan menghantar surat kepada pihak sekolah secara faks. Mesyuarat yang terakhir diadakan pada 3 Julai 2013 jam 2. mesyuarat diadakan lagi bersama ahli kumpulan Pengajian Sains 1 dan Sains 2.30 petang 49 . Kami juga telah sepakat untuk memilih tarikh 2 Julai 2013 untuk mengadakan program ini. kami telah menghantar surat sendiri ke sekolah.

Mesyuarat tersebut dijalankan bagi memastikan segala perancangan program berjalan lancar. taklimat tentang perjalaan program di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1 diterangkan secara menyeluruh. Program Lawatan Penanda Aras „Guru Cemerlang‟ Bina Insan Guru Fasa VI. Selain itu. Sepanjang melakukan tugas ini kami dapati perancangan yang sistematik dan teratur memudahkan pelaksanaan program Bina Insan Guru ini. Disediakan oleh. 50 . IPG Kampus Tuanku Bainun. Pengerusi Program berperanan dalam mesyuarat tersebut dengan meminta semua Ahli Jawatankuasa membentangkan tugas-tugas yang telah dijalankan.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 bertempat di Makmal Fizik. ___________________ ( WAN IZZAH KAMILAH BT WAN ISHAK) Setiausaha.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 51 .

..... kami telah bertugas untuk berhubung dengan pihak sekolah yang akan dilawat oleh kami melalui Guru Besar dan guru-guru sekolah tersebut untuk mengenalpasti program ini dapat dijalankan dengan lancar.. kami memohon kebenaran untuk berkunjung dan menjelaskan objektif aktiviti ini.. Kursus Bina Insan Guru Fasa VI 52 .. Jadi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN PERHUBUNGAN Program Bina Insan Guru (BIG) Fasa VI bagi Semester 6 PISMP telah diadakan pada 4 Julai 2013 di SK Seberang Jaya.. Selepas kami berhubung dengan Guru Besar..... Sebelum ini.. Seramai 39 orang guru pelatih telah terlibat dalam lawatan ke SK Seberang Jaya ini. .... Secara umumnya.... iaitu kelas Sains 1 dan kelas Sains 2.. Program ini telah dilaksanakan oleh dua buah kelas..... Pada hari tersebut. (HOR XIAO YING) AJK Perhubungan... Kami berasa amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk berkenalan dan mendapat maklumat daripada Guru Cemerlang.... kami telah menjalankan program BIG kami pada kali ini dengan lancar dan baik dengan adanya kerjasama semua pihak terutamanya pihak sekolah dan Guru Cemerlang yang sudi berjumpa dengan kami.... kami telah menghubungi Guru Besar dan Guru Cemerlang mereka untuk membuat temu janji dan mangatur waktu untuk berkunjung ke sekolah.... Yang menjalankan tugas..... tanggungjawab kami sebagai AJK Perhubungan adalah untuk menjalankan tugas berhubungan dengan pihak yang berkenaan yang akan terlibat dalam semua sesi aktiviti..

Kami telah bertolak pada 7. bas yang telah ditempah tiba di IPG KTB pada jam 7. Pada hari program tersebut. LAPORAN JAWATANKUASA BUKU PROGRAM 53 . Kemudian. Pengangkutan yang telah digunakan untuk ke lokasi program ini adalah dengan menaiki bas.45 tengah hari. Yang menjalankan tugas. AJK pengangkutan telah menghubungi bas tersebut untuk pulang pada jam 12. Pada jam 8 pagi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Laporan AJK Pengangkutan Pada 4 Julai 2013 yang lalu. Urusan tempahan bas telah diadakan pada 1 Julai 2013 yang lalu menerusi unit pentadbiran IPG KTB. setelah selesai upacara penutup pada jam 1 tengahhari di sekolah berkenaan. Pada jam 12 tengah hari. segala urusan ajk pengangkutan tidak mengalami sebarang masalah yang mengganggu perjalanan program. (Muhammad Fadhli Bin Othman) AJK Pengangkutan. Beberapa orang AJK Pengangkutan telah mengambil nombor telefon pemandu bas berkenaan untuk memudahkan urusan pulang ke IPG daripada sekolah tersebut. kami menaiki bas untuk pulang ke IPG dan telah selamat tiba di garaj bas pada jam 1. Kenderaan yang telah ditempah tersebut telah disahkan oleh unit pentadbiran pada hari yang berikutnya iaitu pada 2 Julai 2013. Secara keseluruhannya. IPGK TuankuBainun. Program BIG Fasa 6.30 pagi ke sekolah tersebut.15pagi di garaj bas IPG KTB.30 petang. kami telah selamat sampai ke sekolah berkenaan. kami telah ke SK Seberang Jaya untuk menjalankan program Bina Insan Guru (BIG) fasa 6. Diharapkan segala tugas yang telah kami lakukan telah menepati kesemua bidang tugas kami dan meminta maaf sekiranya terdapat sebarang salah dan silap sepanjang menjalankan tugas.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
Tarikh Masa AJK : 4Julai 2013 : 8.00a.m. – 5.00p.m. : Hamidah bt Jamaludin Wan Aimi Mardhiah bt Wan Ismail Kee Guan Yang Teh Boon Chuan

Sebelum Semua ahli jawatankuasa (AJK) buku program telah mengadakan satu mesyuarat untuk mengenalpasti dan menyenarai isi kandungan yang perlu ada pada buku program. Kemudian cuba mendapat maklumat seperti jadual, senarai ahli jawatan kuasa, senarai pensyarah bimbingan daripada setiausaha. Dalam proses membuat buku program, kami juga menanya kawan yang berpengalaman dalam membuat buku program. Selepas siap, kami fotostat untuk semua orang. Kami mengira semula bilangan buku program sehari sebelum bertolak.

Semasa Ketika program ini dijalankan, AJK buku program menjalankan peranan dengan memastikan setiap orang satu set buku program. Semua menjalan dengan lancar dan setiap orang mendapat satu set buku program.

Masalah Yang Dihadapi dan cara mengatasi Disebabkan tarikh bertolak berubah secara tiba-tiba kerana pensyarah akan diaudit oleh MQA, kami terpaksa berubah tarikh yang ditulis dalam buku program. Nasib baik buku program belum dihantar untuk fotostat lagi.

Cadangan Penambahbaikan Menunggu sehingga tiga hari sebelum bertolak baru fotostat

Refleksi Mula-mula, saya berasa amat gembira kerana biro saya tiada masalah yang besar. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam melancarkan program ini
54

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6
terutamanya pensyarah-pensyarah program yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan galakan. Tidak lupa juga kepada AJK buku program dan rakan-rakan yang lain kerana dapat menjalankan tugas dan peranan dengan jujur serta melaksanakan tanggungjawab dengan jayanya. Selain itu, AJK buku program serta rakan-rakan kelas banyak memberi kerjasama yang tanpa berkira. Kami semua bersama-sama menguruskan segala yang berkaitan dengan peralatan walaupun ada dalam kalangan kami sibuk menguruskan tugas yang lain. Setiap arahan yang dikeluarkan oleh AJK buku program atau pensyarah juga telah dipatuhi dengan baik. Pada pendapat saya selaku ketua AJK buku program, segala masalah yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah dan pantas dengan adanya kerjasama yang mantap daripada semua pihak. Tanpa kerjasama mereka semua segala yang dirancang tidak akan dapat dijalankan dengan baik dan akan menimbulkan banyak masalah. Saya berharap agar segala pengalaman sepanjang menguruskan buku program ini akan memberi pengajaran yang berguna pada diri saya dan rakan-rakan yang lain.

Disediakan oleh, ................................................... (KEE GUAN YANG ) AJK Buku program, Program Bina Insan Guru, IPG Kampus Tuanku Bainun.

55

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6

LAPORAN AJK PROTOKOL

Pada 4 Julai 2013 yang lalu, kumpulan pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) bagi semester 6 telah menjalani (BIG) dengan menganjurkan Program Lawatan program BIna Insan Guru Penanda Aras “GURU

CEMERLANG”. Program Lawatan Penanda Aras ini dianjurkan bertempat di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1, Pulau Pinang. Program ini di anjurkan bertujuan untuk memberi peluang dan pendedahan kepada guru-guru pelatih memperolehi pengetahuan mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P) oleh Guru Cemerlang di dalam kelas. Hal ini dapat membudayakan ciri-ciri profesionalisme dan komitmen Guru Cemerlang oleh guru pelatih apabila menjadi seorang guru suatu hari nanti.

Taklimat mengenai perlaksanaan BIG ini telah di sampaikan. Rentetan daripada taklimat itu, semua ketua kelas dan penolong ketua kelas guru pelatih Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semester 6 telah mengadakan mesyuarat bagi melantik ahli jawatankuasa program. Berdasarkan keputusan mesyuarat, saya Nur Liyana Binti Za‟im telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa protokol. Setelah selesai mesyuarat lantikan ahli jawatankuasa, AJK protokol telah mengadakan perbincangan bagi mengagihkan tugasan kepada ahli.

Tugas AJK protokol yang pertama ialah menguruskan majlis iaitu melantik pengerusi majlis, penyediaan teks pengerusi, bacaan doa dan majlis perasmian penutupan program. Program berjalan dengan lancar selari dengan catatan tentatif program yang telah dinyatakan di dalam buku program. Majlis bermula pada jam 8.15 pagi hingga jam 1.30 petang. Pada program BIG kali ini telah diadakan sesi interaksi bersama guru cemerlang untuk mengetahui mengenai inovasi pedagogi yang dijalankan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Pengacara majlis yang telah dilantik untuk mengendalikan majlis ialah saudara Muhammad Zulafiq Bin Zulkafli. Manakala bacaan doa telah dipimpin oleh saudara, Mohamad Khalilizul Syahmie Bin Nordin @ Nordey.

56

kami akui terdapat masih banyak kelemahan kami dalam menjalankan tugas sebagai Ahli Jawankuasa Protokol bagi Program Bina Insan Guru bahagian seminar 2013 ini. Sekian. selaku peserta yang bertanggungjawab melaksanakan tugas protokol. Akhir kata dari kami.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Namun. 57 . terima kasih. kami telah berusaha melakukan yang terbaik dan kami akui pengalaman yang kami dapat peroleh merupakan ilmu yang sangat bernilai.

kami mengambil keputusan untuk menyediakan sarapan pagi bagi guru pelatih. kami telah disediakan dengan makanan tengah hari di kantin IPGKTB. Kesimpulannya. …………………………… (LIEW YING HUI) AJK Makanan.Bench Marking 58 . Sarapan pagi yang disediakan merangkumi nasi lemak. karipap dan air oleh pihak sekolah.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK MAKANAN BIG FASA 6 Pada 4 Julai 2013 yang lalu. BIG Sem 6 . seramai 39 orang guru pelatih 6 PISMP Sains IPG Kampus Tuanku Bainun telah mengadakan program BIG Penanda Aras di SK Seberang Jaya 1. Pada waktu tengah hari. Yang menjalankan tugas. Selepas tamatnya sesi penanda aras. kami AJK Makanan telah menimba banyak pengalaman dalam mengendalikan makanan pada program BIG bagi semester ini. ayam masak merah dan sayur kobis beserta dengan air minuman soya. Kesemua guru pelatih makan dengan penuh berselera memandangkan tugasan sesi pertama telah dilakukan dengan sempurna. di setengah sesi penanda aras. Butterworth. roti. Bagi AJK Makanan. Semuanya menjadi panduan kami dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru dalam menerima pelbagai jenis tugasan bagi menguruskan organisasi kelak. Pulau Pinang. kami telah menjalankan tugas sebelum hari program lagi dalam penyediaan menu dan juga makanan seharian kepada kesemua guru pelatih yang mengikuti program BIG pada kali ini. Menu pada tengah hari itu ialah nasi. Setelah perbincangan bersama pensyarah BIG yang terlibat. botol air dan sekotak minuman. Perbincangan dengan penyelia kantin di maktab diadakan untuk menetapkan menu dan juga pembayaran makanan. kami telah dijamu selera dengan nasi lemak.

banyak peluang dan perkara baru yang kami pelajari sepanjang menjayakan tugas-tugas ajk cenderahati. kelas kami telah sepakat untuk memilih sekolah ini sebagai lokasi lawatan penanda aras bagi semester ini dengan harapan banyak ilmu dan input yang akan diperolehi daripada beliau. Sebagai ahli jawatankuasa cenderahati. guru pelatih pengajian Sains dalam memastikan program dapat dijalankan dalam masa terdekat dan mendapat kelulusan daripada pihak atasan untuk melaksanakannya pada 4 Julai 2013. Sekalung penghargaan kepada pensyarah bimbingan. Bersama-sama kertas kerja yang telah diluluskan. Antara kekuatan yang kami dapati ialah semua ahli jawatankuasa memberikan kerjasama dan komitmen yang padu dalam melaksanakan lawatan penanda aras ini. Oleh itu. kelas pengajian 6 PISMP SN/PJ/PI dan SN/PJ/PC telah mengadakan lawatan penanda aras di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya 1.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK CENDERAHATI BIG FASA 6 Pada 4 Julai 2013. Sekolah tersebut mempunyai seorang guru cemerlang Sains yang bernama Encik Asrof bin Aziz. Seterusnya ialah. Borang permohonan perlu diisi dan perlu mendapatkan tandatangan pensyarah GERKO sebagai sokongan di dalam borang permohonan tersebut. Oleh 59 . Antaranya ialah bagaimana uuntuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang disekeliling kita. bagaimana membina jaringan kerja dan menjalin kerjasama antara kelas kerana lawatan penanda aras ini digabungkan antara dua opsyen. Kami telah mendapatkan kertas kerja yang telah diluluskan sebagai lampiran untuk membuat permohonan cenderahati di stor Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun. kami perlu berjumpa dengan pegawai KUKP untuk mendapatkan kelulusan permohonan cenderahati berupa plak penghargaan yang tertera logo maktab beserta beg kertas. Cenderahati berupa plak akan diberikan kepada pihak sekolah dan guru cemerlang sebagai tanda penghargaan di atas kesudian menerima kunjungan kami. tugas kami ialah untuk menyediakan cenderahati untuk pihak sekolah dan untuk Encik Asrof pada majlis penutupan. Berdasarkan program yang dijalankan. Lawatan ini bertujuan memberikan pengalaman serta input baru bagaimana untuk menjadi guru cemerlang.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 60 .

AJK buku program. Pada perjumpaan kali ini. bendahari dan ahli jawatankuasa (AJK) yang lain iaitu AJK perhubungan. Setelah dimulakan. AJK cenderahati. AJK Perlatan. Hal ini bertujuan bagi membina sifat kepimpinan dan kejiwaan seorang guru dalam diri guru pelatih. Perjumpaan kali ini telah diadakan juga di Makmal Fizik. Program ini boleh dilaksanakan pada mana-mana sekolah yang mempunyai guru cemerlang. AJK pengangkutan dan AJK keselamatan. AJK perhubungan telah mencadangkan beberapa buah sekolah sebagai tempat lawatan program BIG. Program BIG ini dilaksanakan pada setiap semester untuk pelajar Ijazah Sarjana Muda Perguruan. AJK protokol. Pengerusi program menyambung perjumpaan pada kali ini dengan melantik naib pengerusi. Perbincangan seterusnya dijalankan dengan berbincang mengenai sekolah yang ingin dilawati bagi melaksanakan program serta tugasan yang perlu dilakukan bagi setiap AJK sebelum ditangguhkan perjumpaan pada kali ini. Sekolah Kebangsaan 61 . AJK Dokumentasi. Pada semester enam ini. AJK makanan. Hasil perbincangan antara kedua-dua buah kelas. Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 3. Pada 19 Jun 2013. setiausaha. perkara yang dilakukan ialah melantik pengerusi program BIG untuk kali ini.30 petang.. kesemua pelajar semester 5 PISMP Sains 1 dan 5 PISMP Sains 2 telah mengadakan satu perjumpaan bagi melaksanakan dan membincangkan program BIG Fasa 6 ini. Pada perjumpaan kali kedua telah diadakan iaitu pada hari khamis 21 Jun 2013 selepas aktiviti persatuan pada pukul 3.00 petang. program BIG yang perlu dilaksanakan adalah program lawatan penanda aras. Hal ini bagi mengenengahkan bagaimana seseorang guru dapat menjadi guru cemerlang dan caranya mengajar anak murid. Perjumpaan ini diadakan di Makmal Fizik pada pukul 3. Pembukaan majlis dimulakan oleh ketua kelas Muhammad Zulfikri bin Mohd Yusof. Setelah berbincang dengan pelajar daripada kedua-dua kelas. Majlis ini diteruskan dengan Muhammad Rizal bin Che Din menjadi pengerusi majlis.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 LAPORAN AJK DOKUMENTASI BIG FASA 6 SEBELUM LAWATAN: Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan program wajib bagi setiap pelajar di institut pendidikan guru. mereka bersepakat melantik Muhammad Rizal bin Che Din sebagai pengerusi.00 petang.

Perjumpaan kali ketiga ini dilakukan di tempat biasa iaitu di Makmal Fizik pada pukul 3. Perjumpaan terakhir telah diadakan pada 3 Julai 2013 iaitu sehari sebelum lawatan BIG. Perjumpaan kali ketiga telah dilakukan pada 28 Jun 2013 oleh kedua-dua buah kelas yang mana sekali lagi dipengerusikan oleh Muhammad Rizal bin Che Din yang bertindak sebagai Pengerusi program BIG kedua-dua kelas. Perjumpaan kali kedua ini ditangguhkan oleh pengerusi pada pukul 4. Perjumpaan diadakan di kelas B309 pada pukul 1. Seberang Jaya. Perjumpaan ditangguhkan pada pukul 4. Pakaian formal telah ditetapkan sebagai pakaian rasmi untuk program BIG ini.30 petang. wakil AJK membentangkan laporan hasil kerja mereka.310 petang. Namun. Perjumpaan kali ini diteruskan dengan isu lawatan ke sekolah. Seberang Jaya.00 petang. Hasil perbincangan telah bersetuju berkenaan tarikh untuk program BIG diadakan aiaitu pada awal bulan Februari.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Seberang Jaya. hari dan tarikh yang sebenarnya untuk lawatan penanda aras ini tidak ditetapkan bagi mendapat kelulusan daripada pihak sekolah terlebih dahulu.30 petang. Mesyuarat ditangguh oleh pengerusi program pada pukul 2. Setelah kata alu-aluan disampaikan oleh pengerusi program.30 petang perjumpaan ringkas ini diketuai oleh Pengerusi program BIG. Pada perjumpaan kali ini juga membincangkan tentang tarikh yang sesuai bagi menjalankan program bagi mengelakkan pertembungan dengan aktiviti lain dan juga untuk tindakan lanjut. Taklimat mengenai perjalanan program daripada awal perjumpaan hingga tamat program telah disampaikan kepada kesemua pelajar kedua-dua kelas. 4 JULAI 2013 (SEMASA) 62 . Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya. Pulau Pinang telah dipilih setelah mendapat persetujuan ramai. Pulau Pinang sudi menerima kita dan telah dipilih bagi sebagai destinasi lawatan BIG fasa lima ini. Pada perjumpaan ini memberitahu bahawa Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya menerima kedatangan guru pelatih untuk menjalankan Program Penanda Aras sebelum pembentangan tugas dijalankan oleh setiap AJK.

Taklimat daripada pengerusi BIG Program ini telah disertai oleh guru pelatih dari kelas 6 PISMP SN/PJ/PC DAN 6 PISMP SN/PJ/PI. Asrof bin Aziz yang kita ingin menemui. kami telah siap bersarapan dan mula menaik ke atas bas. Seberang Jaya. Pulau Pinang telah dipilih untuk melaksanakan aktiviti „Benchmarking‟ tersebut. Semua ahli yang terlibat dalam program ini berkumpul di kantin tepat pada masa untuk makan sarapan. En.55 am. Program ini telah diketuai oleh saudara Muhammad Rizal bin Che Din dari 6 PISMP SN/PJ/PI. bas kami bertolak tepat pada masa 8. 63 .00 am pagi. Selepas ambil kedatangan. Pada masa 7. „Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Program Bina Insan Guru (BIG) Semester 6 tahun 2013 pada kali ini adalah berkisarkan kepada „Benchmarking‟ atau penanda aras. Program kami bermula pada pagi 7. Sekolah ini telah dipilih kerana ia mempunyai seorang guru cemerlang.30 am.

Sesi pertama tamat pada masa 9.40 am. Ciri-ciri Professionalisme dan Komitmen Guru Cemerlang”.40 am.20 am. Sebelum bertemu dengan guru cemerlang yang akan memberi ucapa. Asrof. kami telah sampai di bilik mesyuarat dan bersedia untuk melancarkan program BIG kami. Encik Asrof bin Aziz sampai pada masa 8. beliau menekankan tentang pemerhatian. Kami tiba di Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya pada masa 8. Asrof bin Aziz Perjalanan kami mengambil masa sepanjang 20 minit. yang bertajuk “Inovasi Pedagogi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 En.25 am untuk mendapatkan taklimat tentang program ini. Selepas bacaan doa. Amalan Pdp. kami berkumpul di tapak perhentian bas pada masa 8. Dalam sesi pertama. Ceramah tersebut dibahagikan kepada 2 sesi. menkunjungi pusat sumber dan memerhati pengajaran yang dijalankan oleh En.30 am. Perpustakaan sekolah Kami diberi masa sejam untuk rehat. Pada masa 8. dan pembangunan modal insan. beliau pun bermula memberikan ceramah kepada kami. Ceramah di bilik mesyuarat Penceramah kami. Oleh sebab ahli kami terlalu 64 . pdp.

En. kami mengambil masa 30 minit untuk minum teh pagi. kecermelangan pengetahuan dan kemahiran. inovasi dalam pertandingan dan inovasi luar kelas. iaitu inovasi pedagogi.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 banyak. Asrof Pada sesi dua. Asrof menekankan aspek yang lain dalam ceramah tersebut. Dengan ini. iaitu kecermelangan peribadi. dan ceramah sesi 2 bermula pada masa 11. Pemerhatian pengajaran En. Beliau juga berkongsi dengan kami 5 aspek yang perlu kami memberi perhatian untuk menjadi guru cemerlang. kecermelangan komunikasi. 65 .55 am. Beliau mula dengan inovasi dalam 3 bidang.40 am. kecermelangan potensi dan kecermelangan unggul. Pada masa 10. maka kami pecah kepada beberapa kumpulan dan ambil giliran menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut.10 am. ceramah kami tamat pada masa 11.

30 pm. Guru Penolong Kanan HEM 66 . Pada masa 1. Kami naik bas pada masa 1. Kami balik ke kampus pada masa 1. kami mulakan sesi soal jawab pada masa 11. Selepas itu. diikuti dengan majlis penutupan pada masa 12.55 am. kami memberikan cenderamata kepada pihak sekolah serta En.30 pm. dan mengambil gambar sebagai kenangan. dan tamatlah program BIG fasa 6 untuk kami.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Majlis penutupan Kami mengambil rehat 5 minit selepas ceramah. Asrof.05 pm dan mula bertolak balik ke kampus.00 pm.

LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 Memberi cenderamata kepada pihak sekolah Mengambil gambar dengan Guru Penolong Kanan HEM dan guru cemerlang Suasana murid yang sibuk bergerak untuk menghadiri kelas muzik. 67 .

sebelum melabuhkan tirai lawatan kami. Walaupun lawatan ini hanya sehari namun banyak pengetahuan yang dapat kami kutip daripada guru cemerlang yang berpengalaman dan seterusnya berguna untuk kami sebagai bakal guru. Di sediakan oleh: ………………………………… (HUONG SING YI) AJK Dokumentasi Program BIG Fasa 6. dan menjadi seorang pendidik yang belia seperti En. Namun. kami sekelas mengadakan sesi refleksi bersama tutor. 68 . kami mengambil gambar dengan En. Pada masa yang sama. Sesi refleksi adalah bertujuan mengenalpasti dapatan dan input kami mengenai Bina Insan Guru semester ini serta mengenalpasti kelemahan-kelemahan pada diri kami agar kami dapat memperbaikinya pada masa akan datang. Usai sahaja lawatan ke SK Seberang Jaya. IPGK Tuanku Bainun. Banyak pengetahuan dan perkongsian pengalaman mengenai kepakaran bidang guru dan keperluan untuk menjadi guru cemerlang. Asrof serta guru besar di dalam bilik mesyuarat. Kami mula berangkat pulang setelah selesai sesi bersalaman dengan Guru Besar dan En. Antara perkara yang ditekankan adalah mengenai inovasi dan pengorbanan yang diperlukan untuk seseorang guru demi mendidik anak murid kami dengan lebih baik. Asrof. Asrof. guru cemerlang juga menerima tekanan daripada pihak ibubapa yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka.LAPORAN DAN PENDOKUMENTASIAN PROGRAM BIG SEMESTER 6 SELEPAS LAWATAN: Kami bertolak pulang ke Institut Perguruan Tuanku Bainun pada pukul 2 petang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful