PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB & KONTRAK PEMBELAJARAN

PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN

.KONSEP • Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis.

Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti :1) Bentuk akhir tugasan dihasilkan 2) Bagaimana tugasan dihasilkan (individu atau kumpulan?) 3) Tempoh menyiapkan tugasan/tarikh tugasan dihantar kepada guru 4) Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau hasil akhirnya sahaja) 5) Tindakan/akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak .

• Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syaratsyarat atau kriteria yang disenaraikan. .

ii.FUNGSI KONTRAK PEMBELAJARAN Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan :  Pelajar mengenal pasti dan merekod i.    Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri Menghasilkan kerja yang terancang Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses objektif dan matlamat pembelajaran kendiri kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya bukti menunjukkan objektif tercapai bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai . v. iii. iv.

BAGAIMANA KONTRAK PEMBELAJARAN DIGUNAKAN ? Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara. antaranya: Penilaian Hasil Pembelajaran Penilaian objektif tugasan .

1. dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru . Penilaian objektif tugasan • Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU • Beberapa set objektif disarankan oleh guru. pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU • Pelajar merangka beberapa objektif.

Hasil Pembelajaran Pelajar bertanggungjawab terhadap: i. laporan kajian. rencana dll)  Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru  . strategi pembelajaran ii. bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio.2.

3. Penilaian • • • • Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Guru menentukan sistem penggredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya. .

tetapi terancang dan jelas. Kontrak boleh dibuat secara formal. Boleh juga dibuat secara tidak formal. dengan prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. .FORMAT / BENTUK KONTRAK Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.

penilaian selalunya berpusatkan pelajar. • Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai.PERINGATAN: • Dalam kontrak pembelajaran. . dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. sementara penggredan perlu dikawal oleh guru.

Contoh Kontrak Pembelajaran .

PENILAIAN MELALUI : SOAL JAWAB .

perdebatan Temu ramah. wawancara Temuduga . temu bual.KAMUS DEWAN EDISI KE-3 Soal Jawab Tanya jawab Perbahasan.

TEKNIK SOAL JAWAB Satu cara menyampaikan pelajaran yang paling kerap dilakukan oleh guru di sekolah. . Teknik ini dapat mengesan pengetahuan murid. Berupaya mewujudkan interaksi yang berkesan di antara guru dan murid dalam bilik darjah.

PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB TUJUAN PROSES PENILAIAN PELAKSANAAN .

Dapat mengesan masalah pembelajaran yang serius. . Menunjukkan kefahaman pelajar tentang topik yang disampaikan.TUJUAN Menguji apa yang telah diajar. Mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.

PROSES PENILAIAN Guru mengemukakan soalan-soalan dan pelajar memberi tindak balas yang sewajarnya terhadap murid. Soalan yang diberi terdiri daripada jenis soalan yang diperlukan untuk mencungkil fikiran. . Guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas sewajarnya.

Soalan yang dikemukakan mestilah jelas dan tidak menimbulkan jawapan yang bertentangan serta mengelirukan murid. Guru akan merancang soalan dan bertanya kepada murid secara spontan soalan tersebut..Sambungan………………. kreatif dan logik. . murid digalak untuk berfikir secara kritis. Melalui soalan yang diberi.

PELAKSANAAN PENILAIAN PEMERHATIAN SOAL JAWAB PENGAJARAN REKOD TINDAKAN SUSULAN .

• Kefahaman murid terhadap soalan. .Aspek Penilaian : • Kefahaman murid terhadap isi pelajaran. • Kelancaran menjawab soalan dengan jawapan dan sebutan yang betul.

.KESIMPULAN Kedua-dua kaedah penilaian yang digunakan iaitu melalui kontrak pembelajaran dan soal jawab dapat membantu guru menilai murid secara formal atau informal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful