PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB & KONTRAK PEMBELAJARAN

PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN

KONSEP • Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. .

Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti :1) Bentuk akhir tugasan dihasilkan 2) Bagaimana tugasan dihasilkan (individu atau kumpulan?) 3) Tempoh menyiapkan tugasan/tarikh tugasan dihantar kepada guru 4) Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau hasil akhirnya sahaja) 5) Tindakan/akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak .

• Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syaratsyarat atau kriteria yang disenaraikan. .

iii.    Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri Menghasilkan kerja yang terancang Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses objektif dan matlamat pembelajaran kendiri kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya bukti menunjukkan objektif tercapai bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai . iv.FUNGSI KONTRAK PEMBELAJARAN Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan :  Pelajar mengenal pasti dan merekod i. v. ii.

antaranya: Penilaian Hasil Pembelajaran Penilaian objektif tugasan .BAGAIMANA KONTRAK PEMBELAJARAN DIGUNAKAN ? Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara.

pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU • Pelajar merangka beberapa objektif.1. dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru . Penilaian objektif tugasan • Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU • Beberapa set objektif disarankan oleh guru.

Hasil Pembelajaran Pelajar bertanggungjawab terhadap: i. rencana dll)  Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru  . strategi pembelajaran ii.2. bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio. laporan kajian.

3. Penilaian • • • • Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Guru menentukan sistem penggredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. . Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya.

Boleh juga dibuat secara tidak formal. dengan prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi.tetapi terancang dan jelas. Kontrak boleh dibuat secara formal. .FORMAT / BENTUK KONTRAK Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.

dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat.PERINGATAN: • Dalam kontrak pembelajaran. . penilaian selalunya berpusatkan pelajar. • Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. sementara penggredan perlu dikawal oleh guru.

Contoh Kontrak Pembelajaran .

PENILAIAN MELALUI : SOAL JAWAB .

wawancara Temuduga .KAMUS DEWAN EDISI KE-3 Soal Jawab Tanya jawab Perbahasan. perdebatan Temu ramah. temu bual.

.TEKNIK SOAL JAWAB Satu cara menyampaikan pelajaran yang paling kerap dilakukan oleh guru di sekolah. Berupaya mewujudkan interaksi yang berkesan di antara guru dan murid dalam bilik darjah. Teknik ini dapat mengesan pengetahuan murid.

PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB TUJUAN PROSES PENILAIAN PELAKSANAAN .

Menunjukkan kefahaman pelajar tentang topik yang disampaikan. Dapat mengesan masalah pembelajaran yang serius. .TUJUAN Menguji apa yang telah diajar. Mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.

Soalan yang diberi terdiri daripada jenis soalan yang diperlukan untuk mencungkil fikiran.PROSES PENILAIAN Guru mengemukakan soalan-soalan dan pelajar memberi tindak balas yang sewajarnya terhadap murid. Guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas sewajarnya. .

. Melalui soalan yang diberi.Sambungan………………. . Soalan yang dikemukakan mestilah jelas dan tidak menimbulkan jawapan yang bertentangan serta mengelirukan murid. kreatif dan logik. murid digalak untuk berfikir secara kritis. Guru akan merancang soalan dan bertanya kepada murid secara spontan soalan tersebut.

PELAKSANAAN PENILAIAN PEMERHATIAN SOAL JAWAB PENGAJARAN REKOD TINDAKAN SUSULAN .

• Kelancaran menjawab soalan dengan jawapan dan sebutan yang betul.Aspek Penilaian : • Kefahaman murid terhadap isi pelajaran. . • Kefahaman murid terhadap soalan.

.KESIMPULAN Kedua-dua kaedah penilaian yang digunakan iaitu melalui kontrak pembelajaran dan soal jawab dapat membantu guru menilai murid secara formal atau informal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful