PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB & KONTRAK PEMBELAJARAN

PENILAIAN MELALUI KONTRAK PEMBELAJARAN

.KONSEP • Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secara individu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis.

Persetujuan meliputi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan tugasan seperti :1) Bentuk akhir tugasan dihasilkan 2) Bagaimana tugasan dihasilkan (individu atau kumpulan?) 3) Tempoh menyiapkan tugasan/tarikh tugasan dihantar kepada guru 4) Kaedah penilaian dibuat (secara proses atau hasil akhirnya sahaja) 5) Tindakan/akibat yang akan diterima oleh pihak yang gagal mematuhi kontrak .

• Kontrak biasanya ditandatangani oleh kedua-dua pihak yang bersetuju dengan syaratsyarat atau kriteria yang disenaraikan. .

v.FUNGSI KONTRAK PEMBELAJARAN Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan :  Pelajar mengenal pasti dan merekod i. iv. ii.    Memberi peluang pelajar menentukan matlamat pembelajaran masing-masing mengikut minat dan keupayaan sendiri Menghasilkan kerja yang terancang Membantu pelajar membuat refleksi sepanjang proses objektif dan matlamat pembelajaran kendiri kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya bukti menunjukkan objektif tercapai bagaimana dan pada tahap mana hasil pembelajaran akan dinilai . iii.

BAGAIMANA KONTRAK PEMBELAJARAN DIGUNAKAN ? Kontrak pembelajaran digunakan dengan pelbagai cara. antaranya: Penilaian Hasil Pembelajaran Penilaian objektif tugasan .

1. Penilaian objektif tugasan • Objektif ditentukan oleh guru sementara pelajar menetapkan pelaksanaannya ATAU • Beberapa set objektif disarankan oleh guru. pelajar memilih mana-mana yang difikirkan sesuai ATAU • Pelajar merangka beberapa objektif. dan kemudian pilih mana-mana paling sesuai dengan persetujuan guru .

rencana dll)  Jenis atau bentuk hasil pembelajaran telah ditentukan oleh guru  . bentuk tugasannya (sama ada dalam bentuk portfolio.2. strategi pembelajaran ii. laporan kajian. Hasil Pembelajaran Pelajar bertanggungjawab terhadap: i.

Penilaian • • • • Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem penggredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Guru menentukan sistem penggredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan ATAU Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan ATAU Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya.3. . Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaannya.

Boleh juga dibuat secara tidak formal.tetapi terancang dan jelas.FORMAT / BENTUK KONTRAK Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. dengan prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Kontrak boleh dibuat secara formal. .

sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. • Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai. . penilaian selalunya berpusatkan pelajar.PERINGATAN: • Dalam kontrak pembelajaran.

Contoh Kontrak Pembelajaran .

PENILAIAN MELALUI : SOAL JAWAB .

temu bual.KAMUS DEWAN EDISI KE-3 Soal Jawab Tanya jawab Perbahasan. wawancara Temuduga . perdebatan Temu ramah.

. Teknik ini dapat mengesan pengetahuan murid.TEKNIK SOAL JAWAB Satu cara menyampaikan pelajaran yang paling kerap dilakukan oleh guru di sekolah. Berupaya mewujudkan interaksi yang berkesan di antara guru dan murid dalam bilik darjah.

PENILAIAN MELALUI SOAL JAWAB TUJUAN PROSES PENILAIAN PELAKSANAAN .

Mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Menunjukkan kefahaman pelajar tentang topik yang disampaikan. . Dapat mengesan masalah pembelajaran yang serius.TUJUAN Menguji apa yang telah diajar.

. Guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindak balas sewajarnya.PROSES PENILAIAN Guru mengemukakan soalan-soalan dan pelajar memberi tindak balas yang sewajarnya terhadap murid. Soalan yang diberi terdiri daripada jenis soalan yang diperlukan untuk mencungkil fikiran.

Guru akan merancang soalan dan bertanya kepada murid secara spontan soalan tersebut. . Melalui soalan yang diberi..Sambungan………………. kreatif dan logik. murid digalak untuk berfikir secara kritis. Soalan yang dikemukakan mestilah jelas dan tidak menimbulkan jawapan yang bertentangan serta mengelirukan murid.

PELAKSANAAN PENILAIAN PEMERHATIAN SOAL JAWAB PENGAJARAN REKOD TINDAKAN SUSULAN .

.Aspek Penilaian : • Kefahaman murid terhadap isi pelajaran. • Kelancaran menjawab soalan dengan jawapan dan sebutan yang betul. • Kefahaman murid terhadap soalan.

KESIMPULAN Kedua-dua kaedah penilaian yang digunakan iaitu melalui kontrak pembelajaran dan soal jawab dapat membantu guru menilai murid secara formal atau informal. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.