KAEDAH PENILAIAN BAHASA MELALUI SOAL JAWAB

guru tersebut dalam menjalankan soal jawab untuk menguji kefahaman muridnya. guru ingin mengetahui sejauh mana kefahaman muridnya mengenai pelajaran yang telah diajar. . sesi soal jawab yang dijalankan selepas sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. • Contohnya.Soal Jawab • Penilaian melalui soal jawab bermaksud seorang guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui sesi soal jawab yang dijalankan di dalam kelas.

guru dapat mengetahui sama ada muridnya dapat menguasai setiap topik yang guru tersebut ajarkan. . guru dapat mengetahui kelemahan setiap muridnya dalam sesuatu topik yang diajarkan.• Melalui soal jawab juga. • Guru dapat mencari jalan penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid tersebut spsbils kelemahan murid dapat dikenal pasti. • Melalui aktiviti soal jawab juga.

• Sekiranya ada antara murid tidak faham tentang topik yang diajarkan oleh guru tersebut. guru mengajar murid yang lemah tersebut dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi. Kali ini. . • Tujuannya adalah agar murid tersebut memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajarkan oleh guru. maka proses pembelajaran akan diulang semula.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.