KAEDAH PENILAIAN BAHASA MELALUI SOAL JAWAB

sesi soal jawab yang dijalankan selepas sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran.Soal Jawab • Penilaian melalui soal jawab bermaksud seorang guru akan dapat menilai murid-muridnya melalui sesi soal jawab yang dijalankan di dalam kelas. . guru ingin mengetahui sejauh mana kefahaman muridnya mengenai pelajaran yang telah diajar. guru tersebut dalam menjalankan soal jawab untuk menguji kefahaman muridnya. • Contohnya.

guru dapat mengetahui kelemahan setiap muridnya dalam sesuatu topik yang diajarkan.• Melalui soal jawab juga. • Guru dapat mencari jalan penyelesaian terhadap kelemahan yang dialami oleh murid tersebut spsbils kelemahan murid dapat dikenal pasti. guru dapat mengetahui sama ada muridnya dapat menguasai setiap topik yang guru tersebut ajarkan. . • Melalui aktiviti soal jawab juga.

Kali ini. guru mengajar murid yang lemah tersebut dengan menggunakan kaedah yang lebih mudah lagi. . • Tujuannya adalah agar murid tersebut memahami serta mengikuti segala topik yang sedang diajarkan oleh guru. maka proses pembelajaran akan diulang semula.• Sekiranya ada antara murid tidak faham tentang topik yang diajarkan oleh guru tersebut.

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.