Unit kokurikulum SKMS/2011 KERTAS KERJA MEMOHON SUMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN KOMPANG SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI

, GERIK. 1.0 PENDAHULUAN Pasukan Kompang sekolah ini telah ditubuhkan pada tahun 2005 untuk menyertai pertandingan kompang formasi yangdianjurkan oleh PPD, Jabat an Pelajaran Negeri malahan hinggake peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh K ementerian Pelajaran Malaysia. Pada awal penyertaan pasukan sekolah telahmenunjuk kebolehan dengan mencapai kejayaan hingga ke peringkat negeri. Rentetan semangan juang yang ditunjukkan oleh guru-guru danmurid-murid pada tahu n berikutnya iaitu 2006 pasukan kompangsekolah ini telah mencapat kejayaan cemer lang dengan mendapat johan diperingkat negeri dan layak menyertai pertandingan peringkat kebangsaan. Di peringkat kebangsaan keputusannya juga amat membanggakan kerana pasukankompang sekolah ini telah mend apat tempat keempat. Hal initelah menaikkan semangat pasukan kompang dan jurulat ihnyauntuk menyertai pertandingan kompang formasi ini setiap tahun. Namun begitu keputusan pertandingan untuk tahun-tahun seterusnya hanya sampai ke peringkat daerah dan negeri sahaja. Hasil rumusan, pihak sekolah mendapati kekalahan pasukankompang ini ada kemungki nan disebabkan kompang yang rosakdan agak uzur. Di samping itu pasukan kompang j uga berjayamenarik minat ramai murid untuk mendalami teknik dan kaedah paluan kompang yang betul. Ini membuatkan kemudahan kompang sedia ada tidak mencukupi. Oleh itu kami amat memerlukan kompang yang lebih baik dan mencukupi untuk murid-murid membuat latihan bagi mencemerlangkan semula pasukan kompang sekolah ini. 2.0 OBJEKTIF 2.1 Dapat mewujudkan sebuah pasukan kompang yang mantap 2.2 Pelajar-pelajar dapat mempelajari sebahagian alat muziktradisional melayu di sek olah dengan lebih menyeluruh. 1

3 Memberi keyakinan kendiri kepada pelajar melalui aktiviti-aktivitiseperti membua t persembahan. jadi adala h wajar pasukan ini diberi kelengkapan yangsecukupnya untuk memberi khidmat yang terbaik. 2.3 Pelajar-pelajar dapat menguasai kemahiran bermain kompangdengan betul dan lebih sistematik melalui alat yang mencukupi.Unit kokurikulum SKMS/2011 2.0 ANGGARAN PERUNTUKAN DIPERLUKAN 2 .1 Memberi satu aktiviti yang sihat kepada pelajar yang meminatibidang muzik teruta ma dalam paluan kompang.0 PENCAPAIAN TERDAHULU TAHUN PENCAPAIAN ZON DAERAH NEGERI KEBANGSA AN 2005 Johan Naib Johan 2006 Johan Johan Johan Keempat 2007 Johan Naib Johan 2008 Johan Ketiga 2009 Johan Ke tiga 2010 Tiada pertandingan dianjurkan Target2011 Johan Johan Johan Ketiga 5. menyertai kegiatan khidmat masyarakat dan menyertai pertandingan yang dianjurkan.5 Pihak sekolah tidak perlu lagi meminjam kompang dari sekolah lain. 2. 3. 4.0 RASIONAL 3. 3.4 Dapat mewujudkan sekolah berwatak melalui pasukan kompang formasi.2 Melalui aktiviti pasukan kompang sekolah ini pastinya dapat mendisplinkan pelajar disamping memberi motivasi kepadapelajar untuk meningkatka n pencapaian dalam bidang akedamik. 2. 3.4 Pasukan Kompang Formasi Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari merupakan pasukan yang menjadi target PPD danJPN untuk menaikan nam a daerah dan negeri Perak di peringkatkebangsaan memandangkan murid-muridnya ber potensi dan sering dijemput untuk majlis-majlis dan upacara-upacara yangtertentu. yang boleh menimbulkan banyak masalah.6 SK Mahkota Sari telah menjadi sekolah target pihak PPD dan JPNuntuk menangi kate gori Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) pada tahun 2012 3.

Sabaruddin b Osman Pos 168 Parit Amal Jalan Dato Haji Kusai84000 Muar Johor Tempahan mestilah dibuat sekurang-kurang sebulanawal dari tarikh yang diperlukan .0 PENUTUP Kami berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan kami ini.1 40 unit kompang X RM 75 ( seunit ) = RM 3000. dengan adanya bantuan ini.00 6.0 PEMBEKAL 6. Sesungguhnya bantuan dan kerjasamadaripada pihak tuan akan membantu pasukan kompang formasisekolah memberi satu hasil yang diharapkan disam ping memberipeluang khasnya kepada pelajar sekolah ini untuk menyertaisatu aktiv iti yang dapat membina peribadi pelajar bertepatandengan Falsafah Pendidikan Keb angsaan.1 Syarikat Kompang : En. 7. pasukan Kompang Formasi SekolahKebangsaan Mahkota Sar i akan muncul sebagai sebuah pasukanyang dikagumi hingga ke peringkat kebangsaan . Disediakan oleh: Unit Kokurikulum SKMS .Unit kokurikulum SKMS/2011 5. Harapan kami juga.