Peratus Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : Matematik 5 6 0 minit Peratus : Pada akhir proses pengajaran

-pembelajaran, pelajar boleh: i. menukarkan sebara ng nombor perpuluhan dalam 2 tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 kepada per atus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. ii. menukarka n sebarang nombor perpuluhan dalam 1 tempat perpuluhan yang kurang daripada 1 ke pada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 minit. iii. menukarkan sebarang nombor bulat dan dan nombor perpuluhan yang lebih besar dari pada 1 kepada peratus dan sebaliknya secara lisan dan bertulis dalam masa 10 min it. i. : Pendidikan Seni : Pembelajaran masteri Strategi Pengajaran Penyerapan ilmu Kemahiran Generik Penerapan nilai : i. ii. iii. iv i. ii. iii. i. : ii. iii. i. : ii. Ketepatan Kecekapan Ketelitian Kepantasan Memproses secara mental Mengecam perhu bungan Mengecam pola Kecerdasan logical Kecerdasan interpersonal Kecerdasan intr apersonal Lembaran kerja Kertas petak 100 KBKK Kecerdasan Pelbagai Media Pengajaran Pengetahuan sedia ada Pelajar telah mengenali konsep peratus dan telah mahir : menukar pecahan persera tus kepada peratus.

Langkah/ Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi 5 minit (Mengimbau pengetahuan sediada) Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Isi pelajaran Guru Pelajar Media Pengajaran Kemahiran Generik Ulangkaji menukar pecahan perseratus kepada peratus Guru mengimbau kembali pelajaran yang lepas bagaimana menukar pecahan perseratus kepada peratus dan mengemukakan beberapa soalan dalam bentuk congak Pelajar menjawab soalan congak secara spontan dalam bentuk lisan Memproses secara mental Cepat dan tepat Kecerdasan logical Kecerdasan intraperso nal Kecerdasan interpersonal .

Pelajar membuat latihan dengan bimbingan guru bagaimana menukar perpuluhan kepada peratus Lembaran kerja 1 Mengecam perhubungan Ketelitian Ketepatan Kecekapan Kecerdasan Logikal Kecerdasa n intrapersonal Langkah 3 20 minit (Menyediakan bimbingan) (Menampil pencapaian) Menukar peratus kepada nombor perpuluhan Guru membimbing pelajar langkahlangkah sebaliknya menukar peratus kepada nombor perpuluhan Guru meneliti langkahlangkah bagaimana menukar peratus kepada perpuluhan dan men jalankan aktiviti berdasarkan lembaran kerja Lembaran Kerja 2 Mengecam perhubungan Ketelitian Ketepatan Kecekapan Kecerdasan Logikal Kecerdasa n intrapersonal .Langkah 1 20 minit (Menyampai objektif) Menukar nombor perpuluhan kepada peratus Guru berbincang dengan pelajar tentang perwakilan pecahan perseratus dan hubunga nnya dengan peratus dengan menggunakan petak seratus Guru membimbing pelajar lan gkahlangkah menukar nombor perpuluhan kepada peratus Pelajar mendengar dengan teliti penerangan dari guru berhubungan dengan pecahan perseratus dan peratus.

Langkah 4 15 minit (Pengukuhan dan pemindahan) Perbincangan hasil kerja. Seterusnya guru mengedarka n lembaran kerja bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan Pelajar menyemak hasil kerja yang telah mereka laksanakan dan membuat pembetulan kepada kesalahan yang dilakukan Pelajar menjalankan aktiviti pemulihan dan peng ayaan berdasarkan kebolehan mereka Lembaran kerja 4 dan 5 Mengecam pola Kecerdasan logikal Kecerdasan intrapersonal . pemulihan dan pengayaan Guru berbincang dengan pelajar cara menukar perpuluhan kepada peratus dan sebali knya berdasarkan lembaran kerja yang telah diberikan.