Penerusan Muzik Instrumental Tradisional Dalam Konteks Perubahan Sosial : Kajian ke atas masyarakat Iban Kampung Engkudu, Betong

, Sarawak.

Dayang Emillia Ariza bt. Abg Ahmad Ha2006-1090

Pengenalan

     

Iban adalah suku kaum pribumi yang terbesar di kepulauan Borneo. Berasal dari Lembah Kupang, Kalimantan, Indonesia (King,1993:49). Juga dikenal sebagai Dayak Laut. Tinggal di bahagian kedua dan ketiga di Sarawak. Terkenal dengan sifat keberanian mereka dan dijadikan sebagai pejuang. Mengalami perubahan dalam sistem kepercayaan akibat kegiatan mubaligh.

Permasalahan Kajian

Penerusan budaya dalam konteks perubahan sosial masyarakat Iban. Mengkaji ciri-ciri budaya yang berubah.

Objektif

Mendokumentasikan jenis alat-alat muzik tradisional masyarakat Iban di Kampung Engkudu, Betong, Sarawak. Menilai kesan perubahan sosial dan hubungkaitnya dengan persembahan muzik tradisional masyarakat Iban.

Metodologi Kajian kualitatif - bersifat deskriptif i) Perolehan data primer -pemerhatian ikut serta -temubual -merakam ii) Perolehan data sekunder -sumber perpustakaan -buku, jurnal, tesis, suratkhabar, dan laporan.

Sorotan Literatur  Teori - Menurut Steven Vago (1999:6), perubahan disebabkan oleh sesuatu yang berlaku itu boleh mengubah sesuatu. - Perubahan sosial sebagai satu proses yang menentukan perubahan berlaku dalam struktur dan fungsi (Rogers,1972)

Konsep Utama ii) Masyarakat - Sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam kawasan atau sempadan yang telah ditetapkan dan berkongsi satu budaya secara bersama (Rahimah dan Mohd.Yusoff,2002:7) - Menurut Horton dan Hunt (1984:28), setiap masyarakat mempunyai budaya dan identiti tersendiri.

i)

Perubahan Sosial -Kajian dalam proses masyarakat(sosial) dan perhubungan tingkah laku manusia dalam masyarakat (Rozalli,2005:78). -Perubahan seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial atau budaya (Giddens,1993:650). -Menurut Steven Vago (1999:9),konsep perubahan sosial adalah proses perubahan secara kuantitatif mahupun kualitatif yang berlaku pada fenomena sosial.

i)

Muzik - Muzik adalah suatu bunyi yang disusun di dalam suatu corak yang diterima oleh masyarakat dan pembuatan muzik dianggap sebagai proses pembelajaran yang meliputi sikap manusia (Blacking,1995:33). - Alat-alat muzik terbahagi kepada empat jenis iaitu : a) Membranofon b) Idiofon c) Kordofon d) Aerofon

Kajian Lepas -Menurut Matusky dan Tan (2004) muzik boleh dikategorikan sebagai klasik, muzik rakyat, syncretic, popular dan suatu seni muzik kontemporari. -Muzik Iban dikategorikan kepada dua jenis iaitu muzik vokal dan muzik instrumental (Matusky,2004). -Penggunaan bahasa yang klasik juga unik beserta dengan iramanya yang asli memaparkan perasaan yang dirasakan seseorang itu (Gomez,2004:15) -Menurut Sandin (1980:88),upacara ritual dan perayaan amat memerlukan gabungan muzik seperti gong dan drum.

Kepentingan - memulihara warisan. - melihat konteks perubahan sosial dalam masyarakat Iban. - menambah pengetahuan dalam muzik tradisional masyarakat Iban di Kampung Engkudu.

Rujukan

    

 

A. Aziz Deraman. 2003. Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Edisi Kedua. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Benedict Sandin. 1980. Iban Adat and Augury. Malaysia : Universiti Sains Malaysia. Gomes, H.E . 2004. Seventeen Years Among The Sea Dayaks of Borneo. Kota Kinabalu : Natural History. Giddens, Anthony. 1993. Sociology. 2nd Edition. New York : Polity Press. Horton, P.B & Hunt, C.L. (1984). Sociology.6th ed. Auckland : McGraw-Hill. Rahimah Abd. Aziz & Mohamed Yusoff Ismail. 2002. Masyarakat Budaya dan Perubahan. 2002. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia. Rozalli Hashim. 2005. Pengurusan Pembangunan. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Matusky, Patricia & Tan Sooi Beng. 2004. The Music of Malaysia, The Classical, Folk and Synoretic Traditions. SAOS Musicology Series. Hampshire, England : Ashgate. King, T.V . 1993. The People of Borneo. USA : Blackwell,Oxford.