P. 1
Teori Kuasaan Dan Tambatan

Teori Kuasaan Dan Tambatan

|Views: 3,286|Likes:
Published by pejoi78
Teori Kuasaan dan Tambatan
Teori Kuasaan dan Tambatan

More info:

Categories:Types, Research
Published by: pejoi78 on Jul 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2013

pdf

text

original

1.0. Pengenalan

Bab ini bertujuan untuk membincangkan perkembangan teori

Transformasi Generatif (TG) dengan melihat perubahan dalam

transformasi Pasif. Selari dengan itu, diharapkan perbincangan

ini dapat memaparkan gambaran keseluruhan teori Transformasi

Generatif dari penelitian transformasi Pasif. Perbincangan ini

membahagikan sejarah perkembangan teori ini kepada empat tahap,

iaitu semenjak penerbitan Syntactic Structures oleh Chomsky pada

1957 sehigga kini.

Tahap yang pertama merujuk pada tahap primer tatabahasa

tranformasi, dari 1957 ke awal 1960an. Tahap kedua merangkumi

Teori Standard, atau model Aspects dari penerbitan Chomsky 1965,

iaitu Aspects of the Theory of Syntax. Tahap ketiga ialah awal

1970an di mana beberapa perubahan dibuat ke atas teori tersebut.

Tahap ini, yang juga dikenali sebagai Teori Standard Tambahan

(Extended Standard Theory) diwakili oleh artikel Chomsky,

"Remarks on Nominalization" (1970) dan disertasi Ph.D dari MIT,

"The Root and Structure-Preserving Transformations" oleh Joseph

Emonds (1970). Tahap keempat adalah sama dengan teori terkini

iaitu Teori Standard Tambahan Semakan (Revized Extended Standard

Theory), sama dengan Teori Tikas (Trace Theory) atau Teori

1

Kuasaan dan Tambatan (Government and Binding). Tahap ini bermula

dari akhir 70an hingga kini. Walau bagaimanapun, Chomsky (1987)

menyatakan bahawa konsep Kuasaan dan Tambatan hanyalah merupakan

dua di antara konsep penting teori ini. Beliau mencadangkan

istilah Teori Prinsip dan Parameter (TPP) adalah lebih sesuai

untuk menggantikan istilah Kuasaan dan Tambatan.

2.0. Transformasi Pasif

2.1. Tahap Pertama

Transformasi Pasif, seperti yang dihuraikan dalam Syntactic

Structures merupakan satu transformasi opsional yang beroperasi

ke atas satu ayat bertipe FN-|_ + KKB + KK + FN2 (di mana KK adalah

transitif) .

Di dalam bahasa Inggeris, transformasi ini

mengandungi tiga operasi yang berjalan serentak; (1) pertukaran

FN-, subjek dengan FN2 objek, (2) penyelitan elemen Kata Auxiliari

be + EN, dan (3) penyelitan elemen by. di sebelah kiri subjek

baru.

Jadi, transformasi ini diaplikasikan secara opsional ke

atas satu urutan terminal yang berbentuk (1) untuk menerbitkan

(2) .

(1) Russia-Past-defeat-Persia

(2) Persia-Past-be + EN-defeat-by + Russia

Di dalam bahasa Melayu pula, transformasi ini juga mengandungi

tiga operasi yang berjalan serentak; (1) pertukaran di antara FN-|_

subjek dengan FN2 objek, (2) penyelitan elemen "oleh" di sebelah

2

kiri subjek baru, dan (3) penggantian imbuhan aktif "me" oleh

imbuhan pasif "di" pada kata kerja.

Sila lihat contoh-contoh (3) untuk bahasa Inggeris dan (4)

untuk bahasa Malaysia.

(3)a.

Persia

was defeated

by

Russia

(4)a.

Ahmad

membaca

buku

1

Dalam bahasa Melayu terdapat satu lagi bentuk pasif seperti
dalam (1) di bawah. Walau bagaimanapun, ini tidak termasuk di
dalam hujah utama perbincangan. sila lihat Chung (1975), Nik
Safiah Karim (1978) untuk perbincangan lanjut.
(l)a. Buku saya baca.
(l)b. Buku engkau baca.

3

b.

A

X

FK

FN-,

I

Buku

Masalah mengenai membuat satu rumus transformasi dapat

digambarkan pada setiap tahap sejarah tatabahasa Transformasi

melalui transformasi Pasif. Dalam banyak hal, transformasi pasif

itu sendiri sangat menarik dari segi teorinya.

Salah satu

masalah awal yang dialami dalam kerja-kerja mengaplikasikan teori

tatabahasa transformasi kepada data-data linguistik yang tertentu

ialah untuk mendapatkan huraian struktur konstituen pasif yang

betul di dalam bahasa Inggeris. Konsep v

rumus transformasi' pada

tahap pertama didefinisikan sebagai

"an optional or obligatory rule which effects a simple
or generalised structural change on a structural
description, potentially also changing the meaning
(Chomsky, 1957:44) .

Secara spesifik, domain satu-satu rumus transformasi ialah

rentetan terminal satu struktur frasa, dan menjalankan beberapa

operasi asas ke atas rentetan tersebut, seperti permutasi,

gantian, cantuman dan pengguguran.

Dalam memberi definisi

kepada domain ini, syarat-syarat struktural yang boleh dikenakan

ke atas rententan terminal hanya merupakan syarat-syarat yang

diizinkan oleh satu set Booklean iaitu syarat-syarat mengenai

1

dibaca

KP

oleh

FNn
J-

Ahmad

4

kebolehanalisaan. Selanjutnya, struktur konstituen yang lahir,

berbanding dengan struktur ayat kernel (dasar atau mudah)

ditandakan kepada output suatu transformasi oleh "rumus-rumus

khas" yang berkait dengan setiap operasi elementari yang boleh

dilakukan dalam suatu analisis rentetan terminal itu.

Jadi,

terdapat satu set rumus untuk operasi permutasi, satu set untuk

operasi gantian, dan satu set lagi untuk operasi pengguguran, dan

sebagainya. Oleh kerana satu transformasi itu beroperasi ke atas

satu rententan terminal dan bukannya ke atas suatu rajah pohon,

transformasi pasif dalam tahap pertama kelihatan seperti

mewujudkan keadaan yang tidak konsisten. Bowers (1981) khasnya

mengatakan bahawa rumus ini akan melahirkan struktur pasif dengan

frasa oleh (by) yang salah, yang sepatutnya merupakan satu Frasa

Preposisi (FP) dalam struktur lahir. Ini terjadi akibat daripada

kenyataan (1) transformasi dalam tahap pertama tidak berdaya atau

tidak boleh menerbitkan nodus baru (dalam kes ini, FP) , dan (2)

elemen oleh (by) merupakan satu item yang diselitkan secara

transformasi. Mengadakan satu "rumus khas" untuk satu struktur

konstituen lahir merupakan suatu yang ad hoc, kerana ia

dimotivasikan semata-mata oleh transformasi pasif.

(Chomsky,

1957, hal. 73-74)

2.2. Tahap Kedua

Buku Chomsky Aspects of the Theory of syntax merupakan satu

usaha untuk menyelesaikan masalah ini, berikutan dari satu

cadangan dalam The Integrated Theory of Linguistic Descriptions

(Katz dan Postal, 1964). Transformasi pasif ini diubahsuai

5

dengan cara berikut. Rumus permutasi eka (dengan penyelitan by

dan be+EN) yang dicadangkan terdahulu sekarang digantikan oleh

satu urutan yang terdiri daripada dua operasi.

Yang pertama

ialah menggantikan FN subjek untuk elemen kosong "dummy" PASIF,

yang digeneratkan dalam struktur dasar bersama-sama dengan

preposisi by di bawah naungan satu nodus FP yang sebaliknya pula

dinaungi oleh nodus adverba "gaya". Operasi kedua kemudiannya

mencantumkan FN objek ke sebelah kiri elemen kata kerja

auxiliari.

Kata kerja, yang disubkategorisasikan sebagai

[FN+Gaya] boleh merupakan sama ada transitif atau tak transitif;

yang terdahulu itu merupakan pasif-pseudo, seperti dalam (5).

(5) Huck was looked up to by Tom (dari Chomsky, 1965,

m.s. 104-105) .

Perhatikan bahawa proses pasif itu hanya terhad pada kata kerja

yang boleh menerima kata adverba gaya. Juga perhatikan bahawa

pasif tidak terbit daripada aktif seperti yang terjadi dalam

tahap pertama, tetapi dari satu struktur dasar yang abstrak, yang

waj ib berlaku berdasarkan kehadiran elemen kosong (dummy)

"PASIF". Satu transformasi dari model Aspects ini merupakan satu

rumus wajib yang mengkibatkan satu perubahan struktur dalam satu

rajah pohon atau struktur frasa, selain daripada pemajmukan dan

penyambungan, tanpa mengubah makna (Chomsky, 1965, m.s. 142-143).

Sekarang, oleh kerana struktur di mana rumus transformasi

diaplikasikan, merupakan satu representasi abstrak, yang tidak

perlu dikaitkan dengan apa cara pun kepada struktur lahir ayat,

6

bolehlah dxsimpulkan bahawa kita boleh dengan sewenang-wenangnya

mengeneratkan elemen-elemen kosong (dummy) seperti "oleh PASIF,

Soalan, IMP, NEG" dan Iain-lain dalam struktur dasar ayat. Dari

satu segi, ini menimbulkan masalah untuk memberi justifikasi bagi

bentuk dasar yang mendasari konstruksi lahir seperti bentuk

pasif, kerana tidak terdapat apa-apa bukti sintaksis atau

semantik tersendiri untuk menyokong bentuk dasar frasa "oleh

PASIF" yang diperlukan untuk melahirkan transformasi tersebut.

Di samping itu, satu masalah lain ialah agak sukar untuk melihat

dalam keadaan mana elemen "oleh PASIF" itu boleh dianggap sebagai

adverba gaya. Sebagai contoh, kata kerja yang tidak boleh

dipasifkan yang disubkategorisasikan dengan fitur [-

gaya],

dapat meramalkan dengan betul ketidakgramatisan (3) tetapi tidak

dapat meramalkan ketidakgramatisan (4) .

(3) *John resembles Mary happily.

(4)

John resembles Mary uncannily.

Dorongan utama penggunaan struktur dasar yang abstrak ini

terbitnya daripada Hipotesis Katz

- Postal yang mengandaikan

bahawa transformasi tidak menukar makna. Mengikut hipotesis ini,

struktur dasar merupakan tahap yang hanya relevan pada

interpretasi semantik.

Tahun-tahun 60an merupakaan tumbuhnya

teori Semantik Generatif. Andainya hipotesis ini betul, setiap

ketaksaan struktur mesti diterangkan oleh perbezaan pada struktur

dasar. Oleh itu, setiap elemen mesti berada pada struktur dasar.

Disebaliknya, struktur dasar dan transformasi hanya boleh

diadakan dengan menggunakan pendekatan makna.

Dan semua

7

persamaan makna mesti direpresentasikan oleh persamaan pada

struktur dasar. Walau bagaimanapun, seterusnya, konsep "struktur

dasar" telah dimansuhkan memandangkan tidak terdapatnya keperluan

teori untuk membezakannya daripada representasi semantik (Lihat

Newmeyer 19 8 0 untuk keterangan lanjut).

Kesahan hipotesis Katz - Postal ini telah dipersoalkan oleh ahli-

ahli semantik interpretasi (atau "Lexicilists", termasuk

Chomsky), iaitu pihak penentang aliran semantik generatif.

Dokumen terpenting penentangan ini ialah artikel Chomsky (1970)

"Remarks on Nominalization" . Di sini dibahaskan bahawa jikalau

hendak dipertahankan pendapat iaitu transformasi tidak menukar

makna, terpaksalah dibuat andaian bahawa semua makna itu tidak

ditentukan sebelum diaplikasikan rumus transformasi.

Ayat-ayat

berikut, (5) dan (6) dengan terang menunjukkan perbezaan makna,

yang menyarankan bahawa pasif merupakan satu transformasi yang

mengubah makna (seperti yang disarankan di dalam Syntactic

Structure).

(5) Many arrows did not hit the target.

(6) The target was not hit by many arrows.

Juga, di dalam (7) dan (8), di mana (7) memberi implikasi bahawa

Einstein masih hidup, tetapi praandaian ini tidak terdapat dalam

(8) .

(7) Einstein has visited Princeton.

(8) Princeton has been visited by Einstein.

Jadi, praandaian tidak boleh terdapat dalam pasif, atau

praandaian itu mesti ditentukan pada tahap struktur lahir.

Selanjutnya, j ika diandaikan bahawa (10) itu satu bentuk pasif

daripada (9) , jadi skop adverba mesti diberi interpretasi pada

tahap struktur lahir.

(9) The doctor cleverly has examined John.

(10) John cleverly has been examined by the doctor.

(semua contoh adalah dari Newmeyer 19 80).

Seterusnya dua lagi analisis telah dikemukakan. Bolinger (1978)

memperkenalkan satu analisis yang dipanggil analisis performatif

dan analisis ke atas struktur ayat deklaratif oleh Ross, tetapi

analisis-analisis ini juga tidak boleh mempertahankan konsep

struktur dasar seperti yang digambarkan dan dibahaskan di dalam

model Semantik Generatif.

Kejatuhan model Semantik Generatif berkaitan dengan dapatan

Peter-Ritchie di mana mereka menunjukkan bahawa transformasi

tidak dikonstrain. Ini menjadikan teori transformasi generatif

seperti yang diformulasikan tidak membuat apa-apa kenyataan

mengenai bahasa manusia.

la hanya menyatakan bahawa ayat dalam

suatu bahasa itu boleh diterbitkan oleh beberapa set rumus.

Khususnya, satu rumus transformasi, yang secara tidak langsung

boleh disamakan dengan fungsi mesen "Turing", yang hanya

melukiskan set rajah pohon yang tidak terhad kepada rajah pohon

lain, boleh disalahaplikasikan atau mengelirukan.

Ini adalah

kerana ia boleh diaplikasikan bila sahaja deskripsi strukturnya

9

diperolehi. Jadi, transformasi pasif boleh "overgenerate"

seperti yang terlihat dalam (11) dan (12) di bawah.

(11)

The man that saw John likes the dog.

(12)a. The man that saw the dog is liked by John.

b. The dog is liked by the man that saw John.

2.3. Tahap Ketiga

Untuk mengawal rumus-rumus transformasi, di samping

mendapatkan motivasi teoretikal yang lebih baik dan mencabar

tentang penggunaan simbol-simbol "dummy" dalam model Asects,

Joseph Edmonds telah memperkenalkan satu hipotesis yang dinamakan

9

hipotesis "Structure-Preserving" . Rumus transformasi pasif

boleh dianggap sebagai "structure-preserving" dalam erti kata

bahawa struktur sintaksis yang diterbitkannya mempunyai ciri-ciri

yang dimotivasikan secara tersendiri oleh rumus-rumus dasar.

(Untuk perbincangan lanjut, sila lihat Emonds (1978).

Rumus transformasi tahap ketiga mengandungi dua operasi; (1)

komponen pertama transformasi pasif ialah "agent postposing";

iaitu proses mengalih ke belakang Frasa Nama pelaku, dan (2)

komponan kedua, "NP preposing",- iaitu proses mengalih ke hadapan

(2) Rumus transformasi "Structure Preserving" mengalih
satu konstituen dari nodus A ke satu nodus B yang sama
jenis dengan nodus A. Dengan kata lain, transformasi
ini menggantikan satu jenis nodus dengan satu nodus
lain yang sama jenisnya. (misalnya, ganti FN dengan
FN) .

10

Frasa Nama yang kedua.

Struktur dasar ini boleh digambarkan

seperti dalam (13), dan rumus "Agent Postposing" sebagai rumus

"structure-preserving diaplikasikan untuk menerbitkan struktur

(14) .

(13:

Russia

(14)

H

defeat

Persia by

Russia

Kemudian, "NP Preposing" diaplikasikan ke atas (14), dan nodus FN

yang kosong dalam posisi subjek akan secara wajib digantikan oleh

FN objek Persia, menerbitkan satu struktur yang betul dan baik

dalam (15) ; (gambaran ini tidak mengambil kira pembentukan

"passive auxiliary" dalam bahasa Inggeris).

11

(15:

Persia

was defeated

Teori "Structure-Preserving" Emonds ini merupakan satu kelebihan

berbanding dengan analisis yang ad hoc tentang rumus pasif yang

dibincangkan dalam Aspects. Walau bagaimanapun, teori ini tidak

berjaya untuk menyelesaikan beberapa masalah yang fundamental.

Pertamanya, dengan ketiadaan kekangan yang kuat tentang adanya

nodus-nodus kosong dalam struktur dasar, adalah tidak jelas dalam

keadaan bagaimana nodus-nodus kosong ini boleh diterbitkan atau

dibenarkan.

Kedua, juga tidak jelas tentang adanya motivasi sintaksis yang

tersendiri untuk mengadakan frasa FP "by + 0" yang membolehkan

rumus pasif beraplikasi. Namun, memang tidak boleh dinafikan

bahawa rumus transformasi tnesti diubah mengikut garis panduan

yang diperkenalkan dalam teori Emonds ini.

Teori Emonds ini

masih diterima sekarang memandangkan tidak adanya satu cara yang

tidak ad hoc yang boleh menerbitkan satu struktur konstituen yang

betul untuk ayat pasif.

12

2.4. Tahap Keempat

Sehingga tahap ketiga, memang menjadi andaian umum bahawa

setiap satu konstruksi lahir yang berbeza daripada struktur

dasarnya, terdapat satu rumus transformasi untuk menerbitkan

struktur lahir tersebut. Chomsky di dalam artikelnya "Condition

on rule of Grammar (1976) menimbulkan dan membahaskan konsep

"Construction-Specific Transformation Grammar" ini. Oleh kerana

itulah di dalam perkembangan teori Transformasi Generatif tahap

keempat membicarakan tentang kemungkinanya satu program

penyelidikan untuk menyelidik satu konsep di mana rumus seperti

"Alih FN" dan "Alih WH" boleh menerbitkan beberapa konstruksi

lain.

Jadi, dengan ini konstruksi yang mempunyai nama yang

"tertentu" dalam teori tradisional itu hanyalah oleh kerana (1)

rumus yang tertentu untuk interpretasi semantik ke atas output

kepada transformasi, (2) ciri-ciri penyebaran morfem-morfem

tertentu, dan (3) konfigurasi dasar yang berbeza yang terdapat

dalam bahasa yang berbeza, dan bukannya transformasi yang

berbeza.

Rumus Alih X, yang pada anggapan umum merupakan satu

transformasi tunggal sekarang, tidak boleh disamakan dengan

transformasi dalam teori tradisional. Ini adalah kerana rumus

ini tidak melibatkan

Deskripsi Struktural atau Perubahan

Struktural. Rumus ini juga tidak boleh diinterpretasikan sebagai

rumus yang mengaitkan satu set rajah pohon yang berkaitan.

Pada

prinsipnya, sekarang konstituen X boleh dialih oleh rumus ini

kepada mana-mana kedudukan yang bertipe X yang kosong.

Isi

13

kepada nodus yang dialih itu berada pada satu kedudukan yang

baru, dan diikat dengan nodus X pada kedudukan asalnya, yang

sekarang kosong. Di mana X merupakan satu FN, Alih X adalah satu

rumus gantian. Jikalau X merupakan satu WH (iaitu Frasa tanya),

nodus yang beralih yang menaungi satu elemen WH akan dicantumkan

kepada KOMP . Rumus mi adalah satu rumus yang bebas, yang boleh

menerbitkan struktur yang tidak dikehendaki dan tidak gramatis.

Tetapi untuk menghindarkan ini daripada berlaku beberapa prinsip

bebas akan menilai struktur-struktur terbitan ini.

Prinsip-

prinsip yang merupakan sub-sistem teori ini termasuklah; (1)

teori Kawalan, (2) teori - Theta, (3) teori Tambatan, (4) teori

Kasus, dan (5) teori Kawalan. (lihat Chomsky 1981) . Dari segi

ini, iaitu pendapat tentang Alih X, transformasi pasif seperti di

dalam (16) boleh disatukan atau dikelompokkan dengan satu lagi

transformasi iaitu "menaikkan subjek ke subjek" (atau Raising

subject to subject) seperti dalam (17).

(16)a. [e] was punched [John] (struktur dasar)
NP

b. John> was punched [tj] (struktur lahir)
NP

(17)a. [e] seems [ [John] to be happy] (struktur
NP

S NP

dasar)

b. John^ seems [ [t^] to be happy (struktur
S NP

lahir)

(elemen t adalah satu tikas yang ditinggalkan
oleh Alih X).

Emonds (1985) menganggap bahawa satu elemen tanya (WH
element) dicantum ala-Chomsky (Chomsky-adjoin) pada A,
sementara Chomsky (1986) menyarankan supaya elemen
tanya ini dialik ke kedudukan "specifier"; iaitu
"specifier" kepada Frasa Komplemen, FK=A).

14

3.0. Penutup

Bab ini telah membincangkan dengan ringkas sejarah teori

'transormasi', khasnya transformasi pasif. rumus transformasi

pasif ini merupakan salah satu daripada rumus-rumus yang mencabar

dan kontroversial. Sehingga sekarang pun masih belum ada satu

analisis tentang sturktur pasif ini yang betul-betul canggih dan

dapat menghuraikannya dengan cara yang natural.

15

BAB 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->