P. 1
Pemikiran Filsafat Al-Farabi

Pemikiran Filsafat Al-Farabi

|Views: 51|Likes:
Published by Tamrin Tbn
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

More info:

Published by: Tamrin Tbn on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2014

pdf

text

original

1

BAB I PENDAHULUAN

Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir di Wasij, suatu desa yang ada di Farab (Transexania) ditahun 870 M. menurut keterangan ia berasal dari Turki dan orangtuanya adalah seorang Jendral. Ia sendiri pernah jadi Hakim. Dari Farab ia kemudian pindah ke Bagdad yaitu pusat ilmu pengetahuan di waktu itu. Disana ia belajar pada Abu Bisr Matta Ibnu Yunus (penerjemah) dan tinggal di Bagdad selama 20 tahun, kemudian ia pindah ke Aleppo dan tinggal di istana Saif-Al-Daulah memusatkan perhatiannya pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Istanan Saif Al-Daulah adalah tempay pertemuan ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filsafat di waktu itu. Dalam umur 80 tahun Al-Farabi wafat di Aleppo pada tahun 950 M. Ia berkeyakinan bahwa filsafat tak boleh dibocorkan dan sampai ke tangan orang lain. Oleh karena itu, para filosof-filosof harus menuliskan pendapat-pendapat atau filsafat mereka dalam bahasa yang gelap, agar jangan dapat diketahui oleh sembarangan orang, dan demikian iman serta keyakinan tidak menjadi Jika ia berkeyakinan bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, malahan sama-sama membawa kebenaran.

Sejak kecilnya Al-Farabi suka belajar dan ia mempunyai kecakapan luar biasa dalam lapangan bahasa. Kemudian ia menjadi perwira tentara Turkestan. Beliau adlaah seorang muslim keturunan Parsi. anak Muhammad Ibn Auzalgh seorang panglima perang Parsi dan kemudian berdiam di Bamsyik Al-Farabi belajar di Bagdad dan Harran. Pemikiran Filsafat Al-Farabi 1. ayahnya adalah seorang Iran dan kawin dengan wanita Turkestan. Riwayat HIdup Al-Farabi Nama lengkap Al-Farabi ialah Abu nasr Muhammad bin Muhammad bin Tharkhan. . Karena itu. Sebutan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab. Bahasa-bahasa yang dikuasainya antara lain: Bahasa Iran Bahasa Turkestan Bahasa Kurdistan Nampaknya ia tidak mengenal bahasa Yunani dan Siriani yaitu bahasa ilmu pengetahuan dan filsafat pada waktu itu. kemudian ia pergi ke Suria dan Mesir. Al-Farabi dikatakan berasal dari keturunan Turkestan dan kadang-kadang dikatakan dari keturunan Iran. dimana ia dilahirkan pada tahun 257 H (870 M). yang dilahirkan di kota Farab (Turkestan).2 BAB II PEMIKIRAN FILSAFAT AL-FARABI A.

ia bertemu dengan filosof Kristen bernama Yuhana Ibn Khaitan. Selama waktu itu ia memakai waktu itu. dan terus mendalami logika dibawah arahannya. Tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan kota itu untuk kembali ke Baghdad untuk mendalami filsafat. ia memakai waktunya untuk mengarang memberikan pelajaran dan mengulas buku-buku filsafat. Sudarsono. hlm. ia pindah ke Damsyik dan disini ia mendapat kedudukan yang baik dari Saifudaulah. Filsafat Islam. (Jakarta: PT. 41. Sesudah itu ia menguasai ilmu Mantik (logika). 30. 1996). Di kota itu. Selama ia berada di Baghdad ia memusatkan perhatiannya kepada ilmu logika. kemudian ia menetap di kota ini sampai wafatnya pada tahun 337 H (950 M) pada usia 80 tahun. (Jakarta: Rineka Cipta. beavers. Muridnya yang paling terkenal pada masa ini Yahya bin Ady.Cit. Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju kota Baghdad. 3 . sehingga ia diajak turut ikut serta dalam suatu pertempuran untuk merebut kota Damsyik. Pada tahun 330 H (941 M). Paradigma Filsafat Pendidikan Islam. Rineka Cipta. 1 Dan ia belajar ilmu logika itu kepada seorang Dokter Kristen bernama Matta Ibn Yunus. seorang khalifah Hamda di Halab (Aleppo). 2001). D. yang pusat pemerintahannya dan ilmu pengetahuan pada masanya untuk belajar antara lain pada Abu Bisry bin mathus. Op.3 Setelah besar. lalu ia pergi ke Harran. hlm. hlm. Tedd.2 Sesudah pihdahnya ia ke Harran yang salah satu kebudayaan Yunani di Asia kecil untuk berguru Yuhanna bin Jilan. 31.3 1 2 Sudarsono. Dan ia berdiam di Baghdad selama 30 tahun.

hlm.4 Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf Islam terbesar. Sedangkan A-Muallimin Al-Awwal (guru pertama) adalah Aristoteles. sehingga filsuf yang datang sesudahnya. sehingga tidak mengherankan jika dia menghasilkan karya-karya ilmu pengetahuan antara lain: 1) Ara’li Ahl Madinah al-Fadhilah 4 Hasyimsyah Syab. Pengetahuannya yang mendalam mengenai filsafat Yunani. terutama Plato dan Aristoteles. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Ibn Sina telah membaca 40 kali buku metafisika karangan Aristoteles. 1999). bahkan hampir seluruh isi buku itu dihapalnya. memiliki keahlian dalam banyak bidang ke-ilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh serta mengupasnya dengan sempurna. karianya-karianya setelah disebutkan diatas. seperti Ibnu Zina dan Ibnu Rusyd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Pandangannya yang demikian mengenai filsafat terbukti dengan usahanya untuk mengakhri kontradiksi antara pemikiran Plato dan Aristoteles lewat risalahnya Al-jam’u Baina Ra’yay Al-Hakimain Aflathun wa Aristhu. Barulah Ibnu Sina memahami benar filsafat Aristoteles setelah membaca buku Al-Farabi yaitu “Tahqiq Ghardh Aristhu Fi Kitab Ma ba. Filsafat Islam. Al-Farabi adalah seorang filsuf besar muslim yang banyak menyusun filsafat.da Al-Thabi’ah” yang menjelaskan tujuna dan maksud metafisika Aristoteles. ia dijuluki AlMu’allim Al-Tsani (guru kedua) Plato.4 2. (Jakarta: Gaya Media Pratama. . 33. tapi belum dipahaminya.

5 2) Maqalat fima’ani al-aql 3) Al-Ibanah ‘An Ghardhi Aristo fi kitabi Ma ha’da al-Thabi’ah 4) Al-Masa’il Al-Falsalafiyah wa Ajiwibah “Anha. yakni al-maujud al-awwal sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. hlm. hlm. Dalam buktian adanya Tuhan. 2001). 11) Kitab tahshil al-sa’adah 12) Fushul al-hukm 13) Dan lain-lain. Filsafat Umum. 5 6 Hasan Bakti. menurutinya segala yang ada ini hanya ada dua kemungkinan dan tidak ada alternatif yang ketiga. 8) Risalah fi itsbat al-mufaraqah.5 5) Syuruh risalah zainul al-kabir al-yunani.Cit.6 B. Hasyim Syab. Op. konsep tidak bertentangan dengan keesaan dalam ajaran Islam. Al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud. Metafisika Adapun masalah ketuhahan Al-Farabi menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neo-Platonisme. . 9) Risalah al-aql 10) Ihsha’ al-ulum wa al ta’rif arqhradiha. 118 Dr. 34. 6) Al-Ta’liqat 7) Risalah fima yajibu ma’rifat qobla ta’allumi al-falsafah. (Jakarta : Gaya Media Pertama.

jika wujud ini tidak ada. Pemikiran ini dikembangkan oleh Al-Farabi dengan menyatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui yang juz’iayh (particular). . Tentang sifat Tuhan Al-Farabi sejalan dengan paham Mu’tazilah yakni sifat Tuhan tidak berbeda dengan subtansinya. Jadi Tuhan adalah A’ql A’qil. Maksudnya. esensi dan wujudnya adalah sama dan satu. Tentang ilmu Tuhan. Bagi Al-Farabi. Ia adalah wujud yang sempurna selamanya dan tidak didahului oleh tiada. karena itu pengetahuan yang Juz’i tidak secara langsung. ia tidak memikirkan subtansi yang lain. dan Ma’qul (akal) subtansinya yang berpikir. melainkan is sebagai sebab bagi yang juz’i. Sedangkan mumkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud actual tanpa adanya wujud yang menguatkan. dan subtansi yang dipikirkan. dan itu bukan dirinya. tetapi nama tersebut tidak menunjukkan adanya bagian-bagian pada zat sifat zatnya yang berbeda. maka akan timbul kemustahilan. Tuhan adalah A’ql murni. Sedangkan untuk mengetahui yang Juz’i hanya dapat ditangkan dengan panca indra. Ia esa adanya dan yang menjadi obyek pemikirannya hanya subtansinya saja. Orang boleh saja menyebut AsmaAlhusna. Jadi.6 Wajib al-wujud ialah : wujudnya tidak boleh tidak ada. pemikiran Al-Farabi terpengaruh oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui dan memikirkan alam. pengetahuan Tuhan hanya dapat menangkap secara Kulli (universal). ada dengan sendirinya. demikian pula Tuhan itu maha tahu.

melainkan sebagai penggerak pertama (prima causa). Menurut atas itu. Sedangkan bagi Al-Farabi. beraneka emanasi. Wujud kedua ini brpikir tentang wujud pertama dan dari pemikiran ini timbul wujud ketiga yang disebut akal kedua (as-sama al-awwal). Allah Maha Esa mustahil dapat melimpahkan secara langsung. maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. Tuhan merupakan wujud pertama (al-wujud al-awwal).7 Tentang penciptaan alam. tidak berobah. berpikir tentang dirinya dan dari pemikiran ini timbul suatu maujud lain. jauh dari materi. Al-Farabi berpegang pada asa: yang berasal dari yang satu pasti satu juga (ia yang fiduan al-wahid illawahidun). Filsafat Yunani. Sebagai berikut: Tuhan sebagai akal. Al-Farabi menggunakan teori Neo-Patonisme Monistik tetang umanasi. Kalau demikian hakekat sifat Tuhan itu. . jauh dari artinya banyak. Sedangkan dalam doktrin mutakallimin Tuhan pencipta yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Tuhan bersifat maha satu. Adapun proses terjadinya yang banyak dari yang satu. Dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua (al-wujud as-sani) yang juga mempunyai subtansi. seperti. Jadi teori emanasi / pancaran Al-Farabi). Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yag timbul darinya satu. Tuhan menciptakan suatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran. Ia disebut akal pertama (al-a’ql al-awwal) yang tidak bersifat materi. Aristoteles menganggap bahwa Tuhan bukanlah pencipta alam. jadi bagaimana terjadinya alam materi yang banyak ini dari yang maha satu? Menurutnya alam terjadi dengan cara teori emanasi.

8 Wujud dua atau akal pertama itu juga berpikir tentang dirinya. berhentilah terjadinya / timbulnya akal. tapi dari situ muncullah bumi serta roh-roh dan materi pertama . dan dari situ timbullah langit pertama (as-sama al-awwal).  Wujud ke III / akal kedua : Tuhan : Dirinya  Wujud ke IV / akal ketiga : Tuhan : Dirinya  Wujud ke V / akal keempat : Tuhan : Dirinya  Wujud ke VI / akal kelima : Tuhan : Dirimya  Wujud ke VII / akal keenam : Tuhan : Dirinya  Wujud ke VIII / akal ketujuh : Tuhan : Dirinya  Wujud ke IX / akal kedelapan : Tuhan : Dirinya  Wujud ke X / akal kesembilan : Tuhan : Dirinya = wujud ke IV / akal ketiga = bintang-bintang = wujud ke V / akal keempat = Saturnus = wujud ke VI / akal kelima = Jupiter = wujud ke VII / akal keenam = Mars = wujud ke VIII / akal ketujuh = Matahari = wujud ke IX / akal kedelapan = Venus = wujud ke X / akal kesembilan = Mercury = wujud ke XI / akal kesepuluh = Bulan Pada pemikiran wujud Xi / akal kesepuluh.

7 C. udara. sedangkan jasad berasal dari alam khalq. Op. bukan materi dan teewujud setelah adanya badan. Jiwa manusia yang meteri berasal dari akal ke 10. yakni: a. sebagai berikut: 1. hlm. reproduction) 7 Hasyim Syah. . 35-38. yaitu tidak terjadinya secara berangsur-angsur. Jiwa manusia mempunyai daya-daya.9 yang menjadi dasar dari keempat unsure api. Daya Gerak ( ‫ ﺍﻠﻤﺤﺮﻜﻪ‬: montion). tentang qidam (tidak bermula) baharunya alam. Memlihara ( ‫ ﺍﻠﻤﺮﺒﻴﺔ‬. tapi sekaligus dengan tak berwaktu. Al-Farabi mereka orang yang mengatakan sebagaimana Aristoteles bahwa ala mini kekal. berkadar dan bergerak. dan jiwa tidak berpindah-pindah dari suatu badan ke badan yang lain. air dan tanah. Jiwa Adapun tentang jiwa. Makan ( ‫ ﺍﻠﻐﺎﺬﻴﺔ‬. Berkembang ( ‫ ﺍﻠﻤﻮﻠﺪﺓ‬. Jiwa itu diciptakan tatkala jasad siap menerimanya.Cit. nutrition) b. kesatuan antara jiwa dan jasad merupakan kesatuan secara accident. Al-Farabi juga dipengaruhi oleh filsafat Plato. berupa. Karena jiwa itu berasal dari alam Ilahi. berbentuk. Jadi akal ke 10 mengatur dunia yang ditempati manusia ini. dan Platinus. artinya antara tidak membawa binasanya jiwa. preservation) c. Aristoteles. Jiwa yag bersifat rohani.

Akal Teoritis ( ‫ ﺍﻠﻌﻘﻞﺍﻠﻨﻈﺮﻯ‬. namun akan kekal dalam kesengsaraan. imagination) 3. Akal Praktis ( ‫ ﺍﻠﻌﻘﻞﺍﻠﻌﻤﻠﻰ‬. Nabi atau Rasul demikian pula dapat menerima wahyu.10 2. Al-Farabi membedakan antara jiwa kholidah dan jiwa pana. theoretical intellect) Mengenai keabadian jiwa. cognition).8 D. . Rasul atau Nabi itu adalah pilihan dan komunikasi 8 Ibid. Teori Kenabian Akal yang kesepuluh dapat disamakan dengan malaikat dalam paham Islam. Daya Mengetahui ( ‫ ﺍﻠﻤﺪﺮﻜﺔ‬. 39-40. serta dapat melepaskan diri dari ikatan jasmani. Jiwa itu tidak hancur dengan hancurnya badan. karena mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal kesepuluh. hlm. Jiwa khalidah adalah jiwa fadilah yaitu jiwa yang mengetahui kebaikan dan berbuat baik. sedangkan jiwa fana yaitu jiwa jahilah. sensation) b. Merasa ( ‫ ﺍﻠﺤﺎﺴﺔ‬. intellection) a. Imaginasi ( ‫ ﺍﻠﻤﺘﺨﻴﻠﺔ‬. Tetapi kedudukan Rasul atau Nabi lebih tinggi dari pada filosof-filosof. Filosof-filosof dapat mengetahui hakikathakikat karena dapat berkomunikasi dengan akal kesepuluh. yakni: a. tidak mencapai kesempurnaan karena belum dapat melepaskan diri dari ikatan materi. Daya Berpikir ( ‫ ﺍﻠﻨﺎﻄﻘﺔ‬. Ia akan hancur dan akan kekal. practical intellect) b.

Para filosof dapat mengadakan komunikasi itu usaha sendiri. Oleh karena filosof dan Nabi atau Rasul mendapat pengetahuan mereka dari sumber yang satu yaitu akal yang kesepuluh. . dan dari tuntunan-tuntunan badan. sehingga ia dapat memusatkan perhatian dan mengadakan hubungan dengan akal kesepuluh dan daya imajinasi yang begitu kuat itu hanya diberikan Tuhan kepada Nabi-nabi atau Rasul-rasul. Dengan imajinasi yang kuat itu Rasul atau Nabi dapat melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh panca indra. malahan dengan daya pengetahuan disebut imajinasi diatas diberikan kepada Nabi-nabi atau Rasul-rasul sehingga dapat berhubungan dengan akal kesepuluh tanpa ada latihan yang harus dijalani seperti para filosof. tetapi atas pemberian dari Tuhan. Selanjutnya para filosof dapat mengadakan komunikasi dengan akal kesepuluh melalui akal mustafad. yaitu dengan latihan dan komtemplasi.11 dengan akal kesepuluh terjadi bukan atas usaha sendiri. karena Nabi atau Rasul mengadakan kontak dengan akal kesepuluh. maka pengetahuan ffalsafat dan wahyu yang diterima Nabi tak bertentangan dan mu’jizat itu juga terjadi karena hubungan dengan akal klesepuluh dapat mewujudkan hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan. Sedangkan Nabi atau Rasul tidak perlu sampai mencapai atau memperoleh tingkatan akal mustafat itu.

9 . 1999). Hlm.9 Harun Nasution. Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam. 24-25.12 Filsafat ini dikemukakan Al-Farabi untuk menentang aliran yang tak percaya kepada Nabi dan Rasul (wahyu) sebagaimana yang dibawa oleh Al-Razi dan lain-lain di zaman itu. Bulan Bintang. (Jakarta: PT.

Misalnya dalam masalah ke-Tuhanan. dan tidak lama kemudian Al-Farabi pergi ke Harran untuk memperoleh kaidah-kaidah bahasa Arab. tidak berubah. yakni Al-Maujud Al-Awwal sebagai sebab yang pertama bagi segala yang ada. dan tentang sifat Tuhan tentang penciptaan alam disini juga banyak terjadi proses perbedaan. . Dan tidak lama kemudian dia kembali ke Baghdad untuk memperoleh ilmu falsafah. jauh dari arti yang banyak. ia dipengaruhi oleh Plotinus. Jadi dari perpaduan itu. Jadi dari perbedaan pendapat ini. maha sempurna dan tidak berhajat pada apapun. dan di kota itu ia mulai belajar ilmu Mantik pada Abu Basyar Matius Ibnu Yunus. Plato dan Neo Potanisme dengan pemikiran Islam yang bercorak aliran Syiah imaniyah.13 BAB III KESIMPULAN Al-Farabi nama aslinya adalah Abu Nashr Muhammad bin Muhammad Tarkhan bin Uzalog. Al-Farabi pada mulanya memperoleh ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Seperti yang dikatakan oleh Al-Farabi bahwa ia juga pada mulany mengatakan bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada dari pancaran. Dan dalam metafisika. Tuhan bersifat maha satu. Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari yang satu. terjadilah perbedaan pendapat. Al-Farabi menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neo Platonisme. jauh dari materi. sebagai suatu ciri yang sangat menonjol dalam filsafat Islam Pemikiran Al-Farabi merupakan pemalsuan filsafat Aristoteles. Al-Farabi adalah seorang filosof Islam dalam arti yang sebenarnya.

.14 Jadi ia berkesimpulan bahwa yang berasal dari yang satu pasti satu juga (ia yang Fidu an-al wahid illa wahidin).

Bulan Bintang. Hasan. Jakarta: PT. D. Sudarsono. Jakarta : Gaya Media Pertama. Beavers. Filsafat Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.. Jakarta: PT. Falsafat dan Mistisisme Dalam Islam. Filsafat Umum. Filsafat Islam. 1999. Harun. 2001. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hasyimsyah. Syab. Paradigma Filsafat Pendidikan Islam. Rineka Cipta. Tedd.15 DAFTAR PUSTAKA Bakti. 2001. Nasution. . 1996.

16 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga makalah yang sederhana ini dapat kami diselesaikan. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kejanggalan dalam penulisan makalah filsafat Umum ini yang dilatar belakangi keterbatasan pemikiran penulis dan masih jauh dari kategori kesempurnaan. Penulis . Dan kepada Allah kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. serta tidak lupa kami junjung tinggikan shalawat bertangkaikan salam ke ruh Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat manusia. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pada saudara-saudari maupun dari Dosen Pembimbing demi perbaikan makalah ini. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut membantu.

........................ Jiwa ........................... Metafisika..........................9 1 2 2 5 D..... i DAFTAR ISI................................................................................................................. 13 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................................ 10 BAB III KESIMPULAN... Kenabian....... ii BAB I PENDAHULUAN.................................................................17 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR............ A.......................................................... Pemikiran Filsafat Al-Farabi.................................... BAB II PEMIKIRAN FILSAFAT AL-FARABI...................................................................................... B.................................................................................. C.....................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->