PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _____________________________________________________________________________ _ HBAE2103 CORAK DAN REKAAN SEPTEMBER 2013 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4.

Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

 Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.50% : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh.30% : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Jika plagiarisme dikesan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . .  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

Perbincangan anda perlu merangkumi matlamat FPK dan hubungannya dengan matlamat PSV. Psikomotor. Afektif ) Rujuk rubrik yang diberikan di bawah sebagai panduan menyiapkan tugasan anda. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Bukti tertentu disertakan bagi mengukuhkan jawapan anda.SOALAN TUGASAN Guru seni merupakan anggota yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah. aspirasi dan matlamat sekolah selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Peranan guru seni penting untuk memenuhi pencapaian. Sukatan Pelajaran. Berpandukan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) sekolah rendah jelaskan apakah ciri-ciri guru pendidikan seni yang berkesan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang membuat corak dan rekaan. psikomotor dan afektif. Kognitif. (Kata Kunci: FPK. Guru seni yang berkesan dapat memenuhi domain kognitif.

kumpul data yang terhad. pemerhatian dan perpustakaan digunakan.5 Sangat Lemah Lemah 0 1 Tiada Pengenalan yang pengenalan. Perbincangan merangkumi matlamat FPK dan hubungannya yang baik dengan matlamat PSV. 12 . Membincangkan secara terperinci tentang matlamat FPK dan hubungannya yang amat baik dengan PSV. Markah penuh 6 Kaedah Pengumpulan Data 1. Cemerlang 4 Pengenalan yang amat menarik tentang keperluan guru merujuk sukatan pelajaran PSV. Kaedah Temubual.5 Tiada kaedah pengumpulan data. Kaedah Temubual. umum dan lemah tentang sukatan pelajaran PSV. Baik 3 Pengenalan yang baik tentang sukatan pelajaran PSV. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. psikomotor dan afektif. Secara umum tidak terancang dengan kaedah dan tidak berfokus. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. Secara umum. 6 Isi Kandungan 3 Tiada perbincangan. psikomotor dan afektif.RUBRIK PEMARKAHAN HBAE2103 Kriteria Pengenalan Wajaran 1. Sederhana 2 Pengenalan yang sederhana tentang sukatan pelajaran PSV. Perbincangan yang sederhana dan huraian yang tidak menyeluruh tentang matlamat FPK dan hubungannya dengan PSV. Perbincangan secara umum tentang perkembangan PSV tidak berfokus. pemerhatian dan perpustakaan digunakan secara bermakna.

Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik.Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) Kriteria 2 Sangat Lemah Lemah Tiada huraian Guru dihurai dan contoh secara umum dan karya. Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. Kesimpulan yang umum. tidak menjawab persoalan tugasan. 8 Markah penuh Kesimpulan 1 Tiada kesimpulan. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan. Beberapa Keterangan disusun keterangan disusun mengikut logik dan mengikut logik ditulis dengan baik. penyayang dan rajin. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna. dan cara penulisan tidak menarik. Baik Kebolehan guru dihurai dengan baik. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan. tidak berfokus. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. penyayang dan rajin dengan sumber bukti disertakan. Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik . 4 Organisasi 1 Keterangan tidak tersusun. Cemerlang Kebolehan guru dihurai dengan amat baik. JUMLAH MARKAH 4 40 . Wajaran Sederhana Kebolehan guru dihurai secara umum dan sederhana.

PANDUAN TUTOR 1. 4. 2.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Mewawancara tokoh kraf/ guru seni bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan mengenai tugasan. 4. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. 3. Buat pencarian di buku/internet berkaitan definisi dan kata kunci dalam proses untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. 5. Menggunakan gambar / foto / lakaran / ilustrasi untuk membantu menjelaskan jawapan tugasan anda. 2. Laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan dicetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Ada Pengenalan – Isi Kandungan – Kesimpulan – Bibliografi .Lampiran Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. . 3. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES.

.5. Guna gaya APA. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful