PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _____________________________________________________________________________ _ HBAE2103 CORAK DAN REKAAN SEPTEMBER 2013 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4.

Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

. Jika plagiarisme dikesan. markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.30% : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh.50% : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .

SOALAN TUGASAN Guru seni merupakan anggota yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah. Psikomotor. Bukti tertentu disertakan bagi mengukuhkan jawapan anda. psikomotor dan afektif. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Peranan guru seni penting untuk memenuhi pencapaian. Afektif ) Rujuk rubrik yang diberikan di bawah sebagai panduan menyiapkan tugasan anda. Guru seni yang berkesan dapat memenuhi domain kognitif. Kognitif. (Kata Kunci: FPK. Berpandukan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) sekolah rendah jelaskan apakah ciri-ciri guru pendidikan seni yang berkesan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang membuat corak dan rekaan. aspirasi dan matlamat sekolah selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Perbincangan anda perlu merangkumi matlamat FPK dan hubungannya dengan matlamat PSV. Sukatan Pelajaran.

Perbincangan secara umum tentang perkembangan PSV tidak berfokus.5 Tiada kaedah pengumpulan data. Baik 3 Pengenalan yang baik tentang sukatan pelajaran PSV.RUBRIK PEMARKAHAN HBAE2103 Kriteria Pengenalan Wajaran 1. psikomotor dan afektif. Secara umum. Markah penuh 6 Kaedah Pengumpulan Data 1. pemerhatian dan perpustakaan digunakan. Kaedah Temubual. Kaedah Temubual.5 Sangat Lemah Lemah 0 1 Tiada Pengenalan yang pengenalan. umum dan lemah tentang sukatan pelajaran PSV. psikomotor dan afektif. 12 . Sederhana 2 Pengenalan yang sederhana tentang sukatan pelajaran PSV. Perbincangan yang sederhana dan huraian yang tidak menyeluruh tentang matlamat FPK dan hubungannya dengan PSV. Membincangkan secara terperinci tentang matlamat FPK dan hubungannya yang amat baik dengan PSV. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. kumpul data yang terhad. Cemerlang 4 Pengenalan yang amat menarik tentang keperluan guru merujuk sukatan pelajaran PSV. Perbincangan merangkumi matlamat FPK dan hubungannya yang baik dengan matlamat PSV. Secara umum tidak terancang dengan kaedah dan tidak berfokus. 6 Isi Kandungan 3 Tiada perbincangan. pemerhatian dan perpustakaan digunakan secara bermakna. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif.

Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik . Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. tidak menjawab persoalan tugasan. tidak berfokus. Cemerlang Kebolehan guru dihurai dengan amat baik. penyayang dan rajin dengan sumber bukti disertakan.Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) Kriteria 2 Sangat Lemah Lemah Tiada huraian Guru dihurai dan contoh secara umum dan karya. Kesimpulan yang umum. dan cara penulisan tidak menarik. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan. penyayang dan rajin. 4 Organisasi 1 Keterangan tidak tersusun. Wajaran Sederhana Kebolehan guru dihurai secara umum dan sederhana. Baik Kebolehan guru dihurai dengan baik. Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. JUMLAH MARKAH 4 40 . Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. 8 Markah penuh Kesimpulan 1 Tiada kesimpulan. Beberapa Keterangan disusun keterangan disusun mengikut logik dan mengikut logik ditulis dengan baik. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna.

3. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Mewawancara tokoh kraf/ guru seni bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan mengenai tugasan. 3. Membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan.Lampiran Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. 2. 5. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Ada Pengenalan – Isi Kandungan – Kesimpulan – Bibliografi . 4. 4. 2. PANDUAN TUTOR 1. Buat pencarian di buku/internet berkaitan definisi dan kata kunci dalam proses untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Menggunakan gambar / foto / lakaran / ilustrasi untuk membantu menjelaskan jawapan tugasan anda.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan dicetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. .

Guna gaya APA. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul.5. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful