PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _____________________________________________________________________________ _ HBAE2103 CORAK DAN REKAAN SEPTEMBER 2013 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4.

Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

50% : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.30% : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. .PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. Jika plagiarisme dikesan.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .

(Kata Kunci: FPK. Guru seni yang berkesan dapat memenuhi domain kognitif. Psikomotor. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . psikomotor dan afektif. Kognitif. Peranan guru seni penting untuk memenuhi pencapaian. aspirasi dan matlamat sekolah selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Sukatan Pelajaran. Berpandukan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) sekolah rendah jelaskan apakah ciri-ciri guru pendidikan seni yang berkesan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang membuat corak dan rekaan. Bukti tertentu disertakan bagi mengukuhkan jawapan anda. Afektif ) Rujuk rubrik yang diberikan di bawah sebagai panduan menyiapkan tugasan anda.SOALAN TUGASAN Guru seni merupakan anggota yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah. Perbincangan anda perlu merangkumi matlamat FPK dan hubungannya dengan matlamat PSV.

Kaedah Temubual. umum dan lemah tentang sukatan pelajaran PSV.RUBRIK PEMARKAHAN HBAE2103 Kriteria Pengenalan Wajaran 1. Membincangkan secara terperinci tentang matlamat FPK dan hubungannya yang amat baik dengan PSV.5 Tiada kaedah pengumpulan data.5 Sangat Lemah Lemah 0 1 Tiada Pengenalan yang pengenalan. Kaedah Temubual. Perbincangan secara umum tentang perkembangan PSV tidak berfokus. Cemerlang 4 Pengenalan yang amat menarik tentang keperluan guru merujuk sukatan pelajaran PSV. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. Markah penuh 6 Kaedah Pengumpulan Data 1. kumpul data yang terhad. Sederhana 2 Pengenalan yang sederhana tentang sukatan pelajaran PSV. pemerhatian dan perpustakaan digunakan. 12 . Perbincangan yang sederhana dan huraian yang tidak menyeluruh tentang matlamat FPK dan hubungannya dengan PSV. Perbincangan merangkumi matlamat FPK dan hubungannya yang baik dengan matlamat PSV. psikomotor dan afektif. 6 Isi Kandungan 3 Tiada perbincangan. Secara umum. psikomotor dan afektif. Secara umum tidak terancang dengan kaedah dan tidak berfokus. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. pemerhatian dan perpustakaan digunakan secara bermakna. Baik 3 Pengenalan yang baik tentang sukatan pelajaran PSV.

tidak berfokus. JUMLAH MARKAH 4 40 . Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik . 8 Markah penuh Kesimpulan 1 Tiada kesimpulan. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Cemerlang Kebolehan guru dihurai dengan amat baik.Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) Kriteria 2 Sangat Lemah Lemah Tiada huraian Guru dihurai dan contoh secara umum dan karya. dan cara penulisan tidak menarik. Wajaran Sederhana Kebolehan guru dihurai secara umum dan sederhana. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan. Baik Kebolehan guru dihurai dengan baik. 4 Organisasi 1 Keterangan tidak tersusun. Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. Kesimpulan yang umum. tidak menjawab persoalan tugasan. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna. penyayang dan rajin dengan sumber bukti disertakan. penyayang dan rajin. Beberapa Keterangan disusun keterangan disusun mengikut logik dan mengikut logik ditulis dengan baik. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan.

Laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan dicetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. 4. PANDUAN TUTOR 1. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. Ada Pengenalan – Isi Kandungan – Kesimpulan – Bibliografi .Lampiran Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Buat pencarian di buku/internet berkaitan definisi dan kata kunci dalam proses untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. 4. 3. 2. 2. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. 3. Mewawancara tokoh kraf/ guru seni bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan mengenai tugasan. 5. Membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. . Menggunakan gambar / foto / lakaran / ilustrasi untuk membantu menjelaskan jawapan tugasan anda.

5. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful