PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _____________________________________________________________________________ _ HBAE2103 CORAK DAN REKAAN SEPTEMBER 2013 ARAHAN KEPADA PELAJAR 1.

Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri.
6. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 8hb - 10hb November 2013 atau Tutorial 4.

Serahan selepas 10hb November 2013 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

30% : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Jika plagiarisme dikesan.  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan.50% : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. . markah akan dipotong seperti berikut:  Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 .  Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.PENILAIAN Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik.

aspirasi dan matlamat sekolah selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).SOALAN TUGASAN Guru seni merupakan anggota yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah. Psikomotor. Afektif ) Rujuk rubrik yang diberikan di bawah sebagai panduan menyiapkan tugasan anda. psikomotor dan afektif. Berpandukan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) sekolah rendah jelaskan apakah ciri-ciri guru pendidikan seni yang berkesan dengan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang membuat corak dan rekaan. Kognitif. Perbincangan anda perlu merangkumi matlamat FPK dan hubungannya dengan matlamat PSV. Sukatan Pelajaran. Bukti tertentu disertakan bagi mengukuhkan jawapan anda. Guru seni yang berkesan dapat memenuhi domain kognitif. [Jumlah: 40 markah] ____________________________________________________________________________ MUKA SURAT TAMAT . Peranan guru seni penting untuk memenuhi pencapaian. (Kata Kunci: FPK.

pemerhatian dan perpustakaan digunakan. pemerhatian dan perpustakaan digunakan secara bermakna. Kaedah Temubual. 6 Isi Kandungan 3 Tiada perbincangan. Sederhana 2 Pengenalan yang sederhana tentang sukatan pelajaran PSV. Secara umum. psikomotor dan afektif. Perbincangan merangkumi matlamat FPK dan hubungannya yang baik dengan matlamat PSV. Markah penuh 6 Kaedah Pengumpulan Data 1. kumpul data yang terhad. Membincangkan secara terperinci tentang matlamat FPK dan hubungannya yang amat baik dengan PSV. umum dan lemah tentang sukatan pelajaran PSV. Baik 3 Pengenalan yang baik tentang sukatan pelajaran PSV. Cemerlang 4 Pengenalan yang amat menarik tentang keperluan guru merujuk sukatan pelajaran PSV. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. Huraian tentang guru seni berkesan yang dapat memenuhi domain kognitif. psikomotor dan afektif. 12 . Secara umum tidak terancang dengan kaedah dan tidak berfokus.5 Sangat Lemah Lemah 0 1 Tiada Pengenalan yang pengenalan.RUBRIK PEMARKAHAN HBAE2103 Kriteria Pengenalan Wajaran 1. Perbincangan yang sederhana dan huraian yang tidak menyeluruh tentang matlamat FPK dan hubungannya dengan PSV. Kaedah Temubual.5 Tiada kaedah pengumpulan data. Perbincangan secara umum tentang perkembangan PSV tidak berfokus.

Kesimpulan yang baik dan menjawab persoalan tugasan dengan baik. Kesimpulan yang umum. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan. Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik . penyayang dan rajin.Maklumat Sokongan (Sorotan Kajian) Kriteria 2 Sangat Lemah Lemah Tiada huraian Guru dihurai dan contoh secara umum dan karya. Baik Kebolehan guru dihurai dengan baik. Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna. tidak berfokus. 8 Markah penuh Kesimpulan 1 Tiada kesimpulan. Cemerlang Kebolehan guru dihurai dengan amat baik. Beberapa Keterangan disusun keterangan disusun mengikut logik dan mengikut logik ditulis dengan baik. Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan dengan jelas dan menyeluruh. dan cara penulisan tidak menarik. JUMLAH MARKAH 4 40 . Wajaran Sederhana Kebolehan guru dihurai secara umum dan sederhana. 4 Organisasi 1 Keterangan tidak tersusun. tidak menjawab persoalan tugasan. penyayang dan rajin dengan sumber bukti disertakan. Mengaitkannya dengan guru yang berkebolehan.

Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan. 2. 4. PANDUAN TUTOR 1. . Membuat rujukan di perpustakaan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. Mewawancara tokoh kraf/ guru seni bagi mendapatkan bantuan yang diperlukan mengenai tugasan. 2.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. Memeriksa dan menanda tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Ada Pengenalan – Isi Kandungan – Kesimpulan – Bibliografi . 3. 5. 3. 4.Lampiran Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk. Laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan dicetak serta lampirkan artikel bersama tugasan. Buat pencarian di buku/internet berkaitan definisi dan kata kunci dalam proses untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. Menggunakan gambar / foto / lakaran / ilustrasi untuk membantu menjelaskan jawapan tugasan anda.

Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA.5. .