P. 1
Skala Likert Pendidikan Kesihatan

Skala Likert Pendidikan Kesihatan

|Views: 58|Likes:
Published by Priska Richardly

More info:

Published by: Priska Richardly on Sep 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

1.

Skala Likert
Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena pendidikan. Dalam skala Likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan negative yang berfungsi untuk mengukur sikap negative objek sikap. Skor pernyataan positif dimulai dari 1 untuk sangat tidak setuju (STS), 2 untuk tidak setuju (TS), 3 untuk ragu-ragu (R), 4 untuk setuju (S), dan 5 untuk sangat setuju (SS). Skor pernyataan negative dimulai dari 1 untuk sangat setuju (SS), 2 untuk setuju (S), 3 untuk raguragu (R), 4 untuk tidak setuju (TS), dan 5 untuk sangat tidak setuju (STS). Beberapa peneliti menghilangkan option “Ragu-ragu” dalam instrument penelitian untuk memudahkan peneliti melihat sikap siswa sesungguhnya sesuai angket yang responden isikan.

PERSEPSI PELAJAR SEKOLAH RENDAH TERHADAP PEMAKANAN SEIMBANG DI KANTIN SEKOLAH KEBANGSAAN KANGKAR PULAI, JOHOR Mohd Rizal Bin Mohd Said & Nurul Zafira Binti Ruslan Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia. ABSTRAK : Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap pemakanan seimbang di kantin sekolah melalui tiga aspek iaitu kepelbagaian menu, tahap pengetahuan dan pendedahan pendidikan kesihatan. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik, pemerhatian dan temubual sebagai instrument kepada 118 orang pelajar darjah 4 Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Data dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Sciences (SPSS) versi 11.5 untuk mendapatkan peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan kepelbagaian menu di kantin yang mempengaruhi pemakanan seimbang terhadap responden adalah sederhana tetapi tahap pengetahuan dan pendedahan pendidikan kesihatan terhadap responden berada pada tahap baik. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu agar penyediaan pemakanan seimbang di kantin perlu diperbaiki. Beberapa cadangan kajian lanjutan bagi pengkaji yang ingin meneruskan kajian ini di masa akan datang juga turut dicadangkan.

ABSTRACT : The objective of this research was to identify the perception of student’s about balance diet in school canteen through three aspects of variety of menu, level of knowledge and exposure to healthy education. The instrument used was a set of questionnaire, observation and interview which was distributed to 118 standard 4 pupils in Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor. Gathered data were analyzed used Statistical Package for Social Science (SPSS) 11.5 for Windows to obtain the percentage and mean. Findings from research indicated that, the variety of menu in school canteen’s are at a moderate in influencing respondents. But the level of knowledge and exposure to health education is good among the respondents. Finally, the research suggest for improving food preparation for a balance diet to pupils. Several research suggestions are praised for future student suggested to continue this survey research in future. Katakunci : Statistical Package for Social Science (SPSS), perception of student’s, balance diet PENGENALAN Makanan adalah keperluan asas bagi setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Makanan yang dimakan perlulah berkualiti dan diambil dengan cara pemakanan yang betul. Menurut Azimuth (2008) kita akan jadi tidak sihat jika kita mempunyai tabiat makan yang tidak sihat. Jika kita mengamalkan tabiat makan yang sihat dan mengikut saranan pakar nutrisi, kita akan jadi lebih sihat. Fatimah Arshad (1988) menyatakan bahawa makanan seimbang harus mempunyai semua bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan normal. Makanan-makanan ini terdiri daripada tiga kumpulan yang besar iaitu makanan yang memberi tenaga untuk kita bekerja dan bergerak, makanan yang boleh menjauhkan daripada penyakit serta makanan yang membina sel-sel dan tisu tubuh sama ada untuk proses pertumbuhan atau lain-lain fungsi tubuh yang normal. Disamping itu, hidangan yang seimbang adalah kandungan makanan dari kumpulan makanan bijirin/berkanji, kumpulan makanan tenusu dan kumpulan buah-buahan serta sayuran. Di dalam kumpulan makanan ini, kita perlu mempelbagaikan sebanyak yang mungkin dalam pengambilan makanan harian kita sebagai langkah ke arah diet yang sihat (Alexander dan Yeong, 1990). Maka oleh itu, pemakanan seimbang dapat memberi keperluan nutrien bagi membantu metabolisme dalam badan.

Selain itu. 2 Mengenal pasti tahap pengetahuan pelajar terhadap pemakanan seimbang yang disediakan di kantin sekolah. perkembangan intelek juga dipengaruhi oleh tahap pemakanan yang baik.1999). Johor Bahru. Kekurangan nutrien akan mengganggu metabolism dalam badan yang boleh mendatangkan penyakit. 1990) sekurang-kurangnya 40 nutrien diperlukan dalam badan kita. ia akan sentiasa letih dan mengantuk dan mungkin menyebabkannya kurang menumpukan perhatian kepada pelajarannya dan dengan itu tidak maju dalam pelajarannya. 2002. PERNYATAAN MASALAH Berdasarkan kepada latarbelakang masalah yang telah dihuraikan penyelidik ingin melakukan penyelidikan bagi mengenal pasti persepsi ke atas pemakanan seimbang terhadap pelajar-pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulai. masalah kesihatan. Jika tidak digunakan dalam jumlah yang cukup. Johor Bahru. Oleh yang demikian. 1988). menurut (Abdul Halim. Oleh itu. zat pemakanan yang baik diperlukan untuk menjana perkembangan minda yang baik kepada pelajar. . Ramakrishnan et al. Pelajar yang kurang darah (anaemic) selalu tidak aktif. melemahkan perkembangan kanak-kanak dan meningkatkan kos ekonomi dalam masyarakat (Branca dan Ferrari. Golden.. Objektif yang ditetapkan bagi kajian ini adalah untuk: 1 Mengenal pasti kepelbagaian menu di kantin sekolah mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar. 1999. 3 Mengenal pasti pendedahan pendidikan kesihatan yang diberikan oleh sekolah kepada pelajar tentang kepentingan makanan seimbang.Menurut ( Alexander dan Yeong. ia akan mempengaruhi kesihatan terutamanya kepada kanak kanak di mana ia akan member kesan ke atas pertumbuhan mental dan fizikal kanak-kanak tersebut. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan mengetahui persepsi ke atas pemakanan seimbang terhadap pelajar terutama pelajar-pelajar Sekolah Rendah Kebangsaan Kangkar Pulai. 1991. Grantham-McGregor dan Ani. manusia juga memerlukan sekurang-kurangya 49 nutrien untuk keperluan metabolisme dalam badan.

perbandingan dan merumus generalisasi (kesimpulan secara umum) (Van Dalen.KEPENTINGAN KAJIAN Ibu Bapa : Kajian ini diharap dapat memberi panduan kepada ibu bapa agar dapat mendidik dan menunjukkan anak-anak di rumah tentang cara pengambilan makanan yang berkhasiat serta seimbang agar dapat melahirkan anak-anak yang sihat dan cerdas. diharap dapat menyedarkan pelajar-pelajar tentang kepentingan makanan sihat yang berkhasiat dan seimbang agar mereka dapat mengamalkan cara pemakanan yang baik dalam kehidupan seharian. METODOLOGI KAJIAN Rekabentuk Kajian Rekabentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk tinjauan deskriptif dengan menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan instrumen soal selidik yang diedarkan oleh penyelidik kepada pelajar-pelajar Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai. Keadaan ini melibatkan pengumpulan data-data. Guru : Kajian ini juga dapat menyedarkan guru-guru tentang kepentingan dalam memberi pendedahan serta pendidikan kepada pelajar tentang pemakanan seimbang dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar-pelajar membezakan makanan yang sihat dan berkualiti. Johor Bahru. Dengan adanya didikan dari rumah dapat anak-anak ini mengaplikasikan pemakanan yang betul apabila berada di luar rumah terutamanya di sekolah. Sekolah : Kajian ini juga dapat memberi panduan kepada pihak sekolah mengenai tanggungjawab dalam menyediakan pengusaha kantin yang berpengetahuan dalam bidang pemakanan agar dapat menyediakan makanan yang sihat dan berzat kepada pelajar bagi menjamin kebersihan dan keselamatan makanan di kantin sekolah. Berdasarkan Tuckmen (1985) kajian deskriptif menerangkan fenomena dengan menganalisis data deskriptif yang diperolehi dengan soal selidik atau media-media. Kajian tinjauan secara deskriptif adalah kajian terhadap perkara yang sedang berlaku. 1993). Sampel kajian . membuat interprestasi (taksiran). Pelajar : Melalui kajian ini.

ia dipilih dalam satu cara yang sistematik secara rambang. Menurut Shahabudin et al. pada peringkat umur antara 6 hingga 12 tahun kanak-kanak bebas menunjukkan sifat berdikari dan boleh membuat keputusan bersesuaian pada fikiran mereka. Selain itu ianya lebih cepat serta menjimatkan masa dan perbelanjaan. KAJIAN RINTIS Kajian rintis merupakan kajian yang dijalankan sebelum set soal selidik digunakan dalam kajian sebenar. Bertentangan dengan sesetengah pendapat umum. Temu bual dilakukan dengan pengusaha kantin mengenai menu-menu yang dijual dan makanan yang menjadi kesukaan pelajar. (2004). Pelajar darjah 4 dijadikan responden kerana menurut teori perkembangan Havighurst (1953). membaca dan mengira serta menyedari kemahiran asas dalam kehidupan. Pemerhatian dilakukan ke atas responden dan juga menu makanan yang dijual di kantin sekolah selama lima hari persekolahan. Maka jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual 3. Menurut Majid Konting (1990). 1993). Instrumen Kajian Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk borang soal selidik. supaya peluang atau operasi kebarangkalian boleh digunakan (Best dan Kahn. perkembangan kanak-kanak di Malaysia yang berada di sekolah rendah sudah berjaya menguasai kemahiran 3M iaitu menulis. Menurut Van Delen (1993).2. kebolehpercayaan akan . sampel tidak dipilih sembarangan. Seramai 118 sampel dipilih secara rawak dari empat buah kelas pelajar darjah 4 di Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai. Kajian rintis dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan tahap kebolehpercayaan dan keesahan soal selidik yang digunakan. Soal selidik mempunyai beberapa kebaikan dibandingkan dengan caracara lain dalam usaha penyelidik mendapatkan maklumat kualitatif dan kuantitatif. Di antaranya ialah maklumat dan data-data dari responden dapat diperolehi secara terus daripada responden. yang mana ianya merangkumi beberapa item. yang akan diedarkan kepada responden untuk mendapatkan maklumbalas. soal selidik merupakan satu cara paling mudah untuk memperolehi maklumat.Sampel adalah satu populasi berkadar kecil untuk pemerhatian dan analisis terpilih. Pemerhatian ini dilakukan bagi menyokong persoalan kajian pertama bagi melihat kepelbagaian menu seimbang yang disediakan di kantin sekolah.

Pemilihan pelajar dari sekolah ini dilakukan kerana untuk menyamai sebab-sebab sekolah ini terletak di kawasan perumahan yang berhampiran bandar serta faktor-faktor persekitaran dan pemakanan yang disediakan di kantin sekolah seperti mana yang telah dinyatakan dalam batasan kajian. Skudai.4% responden menunjukkan tidak ada dijual dan 22 atau 18. Manakala bagi buah tembikai sebanyak 103 atau 87. Jumlah keseluruhan responden adalah 118 orang.8%. Untuk menjalankan kajian rintis ini . Seramai 93 orang atau 78. Instrumen yang mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi akan memberi keputusan yang sama dan hampir sama setiap kali ia digunakan di dalam situasi setara. Secara keseluruhan. Dengan itu. Bagi buah pisang dan limau pula keseluruhan responden 118 atau 100% menunjukkan buah tersebut tidak ada dijual di kantin sekolah.memberi darjah kekekalan dan ketepatan instrumen pengukuran. Bagi buah betik sebanyak 96 atau 81.7% tidak ada dijual di kantin. seramai sepuluh orang pelajar darjah 4 Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 4. kepelbagaian menu ini mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar. Seramai 114 orang .6% menunjukkan ada dijual dikantin sekolah. Pelajar berbangsa India seramai 3 orang atau 2.6%. peratusan bilangan responden yang menunjukkan kategori makanan yang ada dijual di kantin sekolah menunjukkan kepelbagaian menu yang dijual dan disediakan di kantin mengikut pelan pemakanan seimbang.8% responden menjawab dengan betul manakala 25 orang atau 21. Manakala item 2 menunjukkan analisis pencapaian responden mengenai pemakanan seimbang. Pelajar berbangsa Melayu adalah seramai 114 orang atau 96. Bagi item kategori buah-buahan didapati kebanyakan buah-buahan tempatan seperti buah nenas.3% responden menunjukkan ada dijual dan 15 atau 12. ANALISIS KAJIAN Seramai 60 orang atau 50.5% manakala pelajar dari lain-lain bangsa adalah 1 orang atau 0.2% responden gagal mengetahui salah satu nutrien utama dalam pemakanan. nangka dan tembikai susu ada dijual di kantin sekolah dimana keseluruhan respondan 118 atau 100% menunjukkan buah-buahan tersebut ada dijual.2% responden adalah perempuan.8% responden adalah lelaki manakala seramai 58 orang atau 49. Johor telah diminta untuk menjawab borang soal-selidik ini.

5% berada pada tahap sederhana menu di kantin mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar dan 44.6% responden menjawab dengan betul manakala 4 orang atau 3. Persoalan kajian 2 menunjukkan nilai purata peratusan yang tinggi dimana ia melibatkan tahap pengetahuan pelajar mengenai pemakanan seimbang iaitu mencapai tahap cemerlang dan baik dengan jumlah 100% dan berada pada tahap baik. manakala seramai 3 atau 2.6% pula tidak mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar.46% responden telah mencapai tahap cemerlang iaitu skor di antara 80% hingga 100%. Manakala bagi persoalan kajian 3 juga menunjukkan nilai purata peratusan yang tinggi berada pada tahap baik iaitu 84. Johor. Nilai purata peratusan terendah adalah bagi persoalan kajian 1 dimana 51. Secara keseluruhan didapati kebanyakkan responden mengamalkan pemakanan yang betul mengikut pengetahuan dan pendedahan kesihatan yang diperolehi di Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai. Maka ini menunjukkan pelajar mempunyai pengetahuan yang baik tentang pemakanan seimbang.4% responden gagal mengetahui fungsi vitamin dalam tubuh badan. . Johor seperti yang dikemukakan di dalam soal selidik berkaitan dengan persepsi pelajar darjah 4 terhadap pemakanan seimbang di kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai. Seramai 115 atau 97.5% berada pada tahap sederhana menu di kantin mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar dan 44.6% pula tidak mempengaruhi pemakanan seimbang di kalangan pelajar.1% dimana pelajar didedahkan dengan unsur kesihatan berkaitan pemakanan seimbang di sekolah.1% dimana pelajar didedahkan dengan unsur kesihatan berkaitan pemakanan seimbang di sekolah. Dapatan daripada kajian ini menunjukkan keseluruhan responden mempunyai tahap pengetahuan yang cemerlang dan baik mengenai pemakanan seimbang.54% responden mencapai tahap baik iaitu skor di antara 60% hingga 79%. Manakala bagi persoalan kajian 3 juga menunjukkan nilai purata peratusan yang tinggi berada pada tahap baik iaitu 84. Nilai purata peratusan terendah adalah bagi persoalan kajian 1 dimana 51.atau 96.

Ringkasan dapatan melalui pemerhatian menunjukkan kepelbagaian menu yang disediakan di kantin ada mengikut spesifikasi garis panduan piramid makanan bagi mempengaruhi pemakanan seimbang dikalangan pelajar. Ini menunjukkan bahawa jumlah responden lelaki adalah lebih tinggi berbanding rsponden perempuan. Dapatan kajian menunjukkan kedua-dua aspek tersebut berada pada tahap baik.RUMUSAN Berikut adalah rumusan dapatan kajian bagi latar belakang responden. Seramai 60 orang atau 50. Manakala lagu satu aspek yang melibatkan kepelbagaian menu yang dijual di kantin berada pada tahap sederhana. ii. Maka didapati jumlah responden paling tinggi adalah pelajar berbangsa melayu manakala tiada pelajar dari kalangan bangsa Cina. Ini menunjukkan pengusaha kantin perlu menyediakan makanan yang lebih baik mengikut garis panduan pyramid makanan dalam mengekalkan cara pemakanan seimbang yang dijual.6%. i. Manakala kepelbagaian menu yang dijual di kantin mempengaruhi pemakanan seimbang pelajar berada pada tahap sederhana. RUJUKAN . Didapati nilai purata peratusan bagi persoalan kajian 1 adalah sederhana.2% responden adalah perempuan.8%. Pembolehubah tahap pengetahuan dan pendedahan kesihatan dalam pemakanan seimbang telah digunakan dalam mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pemakanan seimbang di kantin sekolah. Ini menunjukkan pengetahuan pelajar dari segi pemakanan seimbang dan pendedahan kesihatan kepada pelajar mengenai pemakanan seimbang di kantin Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai berada pada tahap baik. Daripada hasil temu bual yang dijalankan dengan pengusaha kantin menyatakan menu yang disediakan di kantin sekolah adalah berdasarkan arahan pihak sekolah. Jumlah keseluruhan responden adalah 118 orang. Pelajar berbangsa India seramai 3 orang atau 2. Secara keseluruhannya didapati nilai purata peratusan bagi ketiga-tiga pembolehubah adalah pada tahap baik dan sederhana.5% manakala pelajar dari lain-lain bangsa adalah 1 orang atau 0. Pelajar berbangsa Melayu adalah seramai 114 orang atau 96.8% responden adalah lelaki manakala seramai 58 orang atau 49.

International Journal of Hospitality Kajian ini juga berkepentingan kepada individu terutamanya pelajar dalam meningkatkan tahap amalan. Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). LLC. http://www. W and Kahn(1993). 1986. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. I. Johor. Mereka sepatutnya tahu menilai apa yang harus dimakan untuk keperluan tubuh mereka. Manion.). Human Nutrition and dietetics (10th ed. Food choice and secondary school meals: the nutritional implications of choices based on preference rather than perceived healthiness.. London: Churchill Livingstone. American Journal of Epidemiology. Ewles. Dr. Times Edition Pte. J. No. Selangor. (1996). Mohd Majid Konting (1990). 10. Arlene Spark (2007). Selain itu. and Yeong. L. C. W. Promoting Health: A practical guide to health education. New Jersey: Prentice Hall.Fatimah Arshad (1988). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. (2001). kekerapan pengambilan makanan yang berkhasiat dan pengetahuan mereka terhadap makanan yang berkhasiat. Garrow. & Ralph. A. L. L. Times Books International. First Edition. Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. CRC Press Taylor & France’s Group. Singapore. Fresh Tools for Effective School Health (2004). Boon Yee (1990). New York: John Wiley & Sons.. Vol. L.LTD. Memberi pengetahuan kepada pelajar tentang amalan pemakanan yang baik. Best.org/education/fresh. James. 153. Noble. et al. (2002). Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Skudai. United States of America. “The first nutrition guide for Asian Parents Feed Your Child Right”. and Simnett.T. (2003). London: Croom-Helm..Policies & Practice. Trends in Nutrient Intake of 10-Year-Old Children over Two Decades (1973-1994). Research methods in education. Research in Education. Makanlah Sayang.unesco. Cohen. kajian ini juga . Nicklas et al. J.Alexander. S. P. Nutrition in Public Health: Principles.

Kajian ini juga bertujuan untuk menyedarkan ibubapa tentang kepentingan amalan pemakanan yang baik dalam pembelajaran anak-anak mereka. (c) Membekalkan susu kepada murid-murid terpilih dari golongan taraf sosioekonomi yang rendah dan mengalami kekurangan zat makanan melalui skim percuma.pencemaran udara. makanan .kekotoran . (a) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan tabiat sentiasa meminum susu.memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya pengetahuan mengenai amalan pemakanan yang baik Ibu bapa Ibu bapa memainkan peranan penting dalam memupuk amalan pengambilan makanan anak-anak. . Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan. 1.pencemaran bakteria dan kuman 2. (d) Meningkatkan perancangan pelaksanaan dan penilaian program melalui (e) Penglibatan bersama agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan di bawah konsep pensyarikatan Malaysia. . BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Jawab SEMUA soalan. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Melalui kajian ini nanti diharapkan pelajar-pelajar akan mendapat pengetahuan mengenai amalan pemakanan yang sihat agar kesihatan dan perkembangan diri mereka sempurna.tiadakebersihan diri . tentang pentingnya mereka dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar tentang makanan-makanan yang berkhasiat serta amalanamalan permakanan yang sihat yang perlu diamalkan oleh pelajar.air minuman yang tidak selamat . Guru dan pihak sekolah Menyedarkan tenaga pengajar dan sekolah. (b) Meningkatkan taraf kesihatan dan pemakanan murid-murid sekolah rendah dengan memupuk tabiat sentiasa meminum susu. Seseorang anak dipengaruhi oleh amalan pemakanan ibu bapa di mana bermula dari lahir sehinggalah dewasa.

Perkhidmatan Kesihatan 4. 1. emosi. (b) pertolongan cemas (c) keselamatan sekolah (d) pencegahan penyakit (e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah (f) pendidikan kesihatan 5. Rancangan Makanan Tambahan 2. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat.3.kebersihan makanan dan kebersihan alam sekitar. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. kilang. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal. . Bincangkan punca pencemaran udara. mental. untuk memperbaiki keadaan kesihatan sebagai satu usaha yang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara.terutamanya dari luar bandar dan golongan berpendapatan rendah secara imbuhan dan sementara waktu. Sekolah Kawaan Larangan Merokok 6. Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini (a) keselamatan makanan di kantin sekolah. Perkhidmatan Pergigian 5. sosial dan rohani. (a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah. bertimbang rasa serta amalanamalan yang diinginkan berkaitan dengan kebersihan diri. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. (d) Menggalakkan penglibatan dan penyertaan masyarakat dalam usaha-usaha sekolah mengelolakan RMT. berdisiplin. (b) Sumber-sumber perlepasan lain seperti asap kenderaan. (a) keselamatan makanan di kantin sekolah. Jawab TIGA soalan SAHAJA. (b) Memberi makanan tambahan yang berzat dan seimbang kepada murid-murid yang berkenaan untuk membantu mereka mengatasi masalah dari segi pertumbuhan badan dan kekurangan tenaga (c) Menyelenggarakan pendidikan kesihatan dan pemakanan secara tidak langsung. (a) Kejadian pembakaran terbuka di negara kita dan dari negara jiran. Sekolah Bebas Denggi (b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. rokok dan sebagainya 4. (a) Memberi makanan tambahan kepada murid-murid sekolah rendah. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolahsekolah. (e) Mengendalikan tabiat-tabiat bersopan-santun. Program 3K 3. 1.

. . 5 dan 6 yang dipilih dan dilatih sebagai ÊPembimbing Rakan SebayaÊ. (a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi. Doktor Muda diberikan latihan mengenai asas kesihatan supaya mereka dapat menjadi pendidik kepada rakan sebaya.ini adalah untuk memberi kefahaman.ini juga menggalakkan penglibatan semua golongan termasuk ibu bapa dan kakitangan sekolah di dalam aktiviti pencegahan dan pengawalan demam denggi. (f) Memberi penerangan kepada ibu bapa dan masyarakat setempat mengenai PBSS. sikap dan amalan kesihatan yang positif di kalangan pelajar sekolah. Mereka bertindak sebagai pemangkin kepada perubahan pengetahuan. .murid di dalam mencegah dan mengawal kejadian demam denggi di sekolah. (d) Menjadi contoh kepada murid dalam mengamalkan cara hidup sihat. Tugas sebagai „role model‰. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. Doktor Muda merupakan pelajar sekolah Tahun 4.(b) pertolongan cemas (c) keselamatan sekolah (d) pencegahan penyakit (e) penekanan aspek fizikal dalam sekolah (f) pendidikan kesihatan 2. 3.menyerapkannya ke dalam Program Kesihatan Sekolah yang sedia ada.Murid-murid merupakan golongan yang mudah disemai dan menerima pengetahuan yang baik dengan harapan mereka dapat mengamalkan serta membentuk tingkah laku yang positif. kesedaran dan kemahiran kepada murid . . . (a) Memahami teras-teras utama PBSS (b) Menyokong melaksana dan memperkukuhkan aktiviti-aktiviti PBSS yang dirancang oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap.adalah menggunakan kaedah pendidikan kepada murid-murid untuk menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berkesan dalam mencegah dan mengawal kejadian penyakit denggi. Penyakit ini adalah disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes yang mengakibatkan peningkatan morbiditidan mortaliti. (b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda. „promoter‰ dan „motivator‰ kesihatan kepada rakan-rakan di sekolah memerlukan mereka mempunyai pengetahuan yang khusus mengenai asas kesihatan. (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program . Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan. (c) Bertanggungjawab untuk memastikan aktiviti-aktiviti PBSS boleh dilaksanakan oleh Jawatankuasa PBSS peringkat sekolah. melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik serta berketerampilan. Program Doktor Muda merupakan satu program promosi kesihatan Sekolah. (e) Menggalakkan murid menyertai aktiviti PBSS dengan aktif.

(h) Memberikan perhatian kepada kanak-kanak yang lebih memerlukan rawatan kesihatan dan penyeliaan khas. (b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan. anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. kemahiran berfikir secara kritis dan bertanggungjawab terhadap diri. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa. (d) Mengesan dengan lebih awal keadaan kesihatan yang tidak normal dengan merujuk pakar-pakar tertentu. rawatan. (c) Menentukan murid berada dalam keadaan kesihatan yang paling optima untuk menerima pelajaran dan mengambil bahagian dalam rancangan sekolah. • Kemahiran kesihatan. – Rawatan ringan dan kecemasan – Kawalan penyakit berjangkit – Penilaian (screening) atau pemeriksaan kesihatan ke atas muridmurid – Perkhidmatan Pergigian – Rujukan dan rawatan susulan – Program imunisasi 5. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan. rujukan serta penempatan di kelas khas. 4. keluarga dan masyarakat • Kesedaran murid tentang pentingnya kemahiran kesihatan serta mempunyai azam yang kuat untuk menjaga kesihatan diri. wakil agensi kerajaan dan swasta serta wakil masyarakat setempat. (e) Memberitahu guru-guru dan ibu bapa tentang taraf kesihatan kanak-kanak sekolah untuk membolehkan rawatan lebih berkesan dan penjagaan susulan yang efektif.Bersepadu Sekolah Sihat. Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah. (c) Merancang aktiviti dengan mengambil kira: • Keperluan warga sekolah bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga emosi serta keadaan persekitaran yang selamat • Pengalaman murid dan guru supaya dapat digabungkan untuk menjalankan aktiviti PBSS yang berkesan. (a) Membina kesedaran dan kefahaman di kalangan kanak-kanak sekolah tentang taraf kesihatan diri sendiri (b) Mengasaskan latihan seumur hidup tentang perlunya menilai taraf kesihatan seseorang pada jangka masa tertentu. penjagaan kesihatan. pertubuhan-pertubuhan atau badan yang berkaitan untuk membetulkan kecacatan-kecacatan yang boleh dirawat dan juga untuk pemulihan. . (f) Mengawal penyakit yang berjangkit. (g) Menggalakkan keselamatan di sekolah dan memberi Pertolongan Cemas dan Rawatan Kecemasan kepada kanak-kanak ketika di sekolah. tersusun dan berterusan. (a) Memberi penerangan kepada guru-guru mengenai pelaksanaan PBSS di sekolah (b) Menubuhkan Jawatankuasa PBSS di peringkat sekolah dianggotai oleh guru-guru. (d) Memastikan pelaksanaan dan pemantauan aktiviti PBSS dijalankan dengan terancang.

(iii) Hindarkan diri anda dari sebarang risiko. BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. (iv) Melatih pekerja mengenai kesihatan dan kebersihan diri dari semasake semasa. (d) Keperluan kemudahan asas yang mencukupi (e) Reka bentuk premis dan peralatan yang sesuai. 1. (c) Menilai Semua Kecederaan dan Memberi Pertolongan Cemas (i) Cuba melindungi mangsa dari sebarang bahaya. (a) Menilai Situasi Kecemasan (i) Penilaian adalah penting dan ia perlu dilakukan dengan pantas dan tenang dalam keadaan atau tempat peristiwa itu berlaku. (iii) Pastikan pekerja yang sakit mendapat rawatan perubatan dan tidak bekerja sehingga disahkan sihat. (ii) Pastikan semua pekerja mendapat pemeriksaan kesihatan dan suntikan pencegah penyakit tifoid sebelum bertugas. Sediakan nota ceramah anda. (a) Kebersihan bahan mentah. (b) Keperluan untuk Memastikan Kawasan Kecemasan Selamat (i) Keselamatan diri perlu dipastikan sebelum melakukan pertolongan kepada mangsa. (i) Pastikan semua aspek kebersihan yang disebutkan dipatuhi. Jawab SATU soalan SAHAJA. (ii) Pastikan mangsa dihindarkan dari bahaya dengan memindahkan mangsa dari tempat yang dikhuatiri mendatangkan bahaya. (iii) Jangan bertindak sendiri jika di luar kemampuan anda. anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan. (iv) Awasi diri dan mangsa agar tidak terdedah kepada mana-mana kemungkinan bahaya. (ii) Pemerhatian terhadap keadaan sekitar dan pengawasan terhadap lain-lain bahaya terhadap diri dan mangsa.peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. (c) Kebersihan diri pengendali makanan. Nilai mangsa dengan kaedah pemulihan pernafasan CPR dan dapatkan bantuan dengan segera (ii) Pastikan keadaan mangsa yang tercedera sama ada: • Sedar sepenuhnya atau tidak • Masih bernafas tetapi tidak sedarkan diri • Tidak bernafas tetapi mempunyai denyutan nadi .(a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan. (g) Penyediaan makanan yang betul. (b) Pengendalian makanan yang bersih. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah. (b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat. (f) Pengurusan dan penyelenggaraan premis yang sempurna.

konsumerisme. 2. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan (a) Keberkesanan Pendidikan Kesihatan di Sekolah Perkara ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor iaitu: (i) Sikap Pelajar. • Guru yang tidak ada latar belakang pendidikan jasmani dan kesihatan atau pengkhususan diarahkan untuk mengajar kesihatan (ii) Kekurangan Guru Terlatih dalam Kesihatan • Kajian menunjukkan hanya 49. guru dan pentadbir sekolah memandang ringan terhadap mata pelajaran ini berbanding dengan mata pelajaran peperiksaan lain seperti Bahasa Melayu dan Matematik. • Kebanyakan guru yang tidak mempunyai kemahiran bagi mengukur aspek perubahan sikap. • Mata pelajaran kesihatan biasanya sebagai pelengkap waktu mengajar guru (iii) Masa dan Kandungan Kurikulum PJK • Kementerian Pendidikan menghadapi kekangan kerana terlalu banyak perkara penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. . (iv) Penilaian Pendidikan Kesihatan • Oleh kerana matlamat Pendidikan Kesihatan ialah berhubung dengan sikap dan amalan yang positif terhadap kesihatan dan ia memerlukan kemahiran bagi mengukur perubahanperubahan ini. AIDS dan isu sosial lain. pastikan anda mendapat pertolongan dari orang lain untuk memastikan beberapa perkara iaitu: �� Memastikan kawasan kemalangan selamat �� Membuat panggilan kecemasan �� Mendapatkan peralatan pertolongan cemas �� Mengawal lalu lintas atau keadaan kemalangan �� Mengawal pendarahan atau menyokong tubuh mangsa �� Membantu mengalihkan mangsa ke tempat yang difikirkan selamat. jadi pihak murid. Guru dan Pentadbir Sekolah terhadap Kesihatan • Mata pelajaran PJK bukannya mata pelajaran peperiksaan di sekolah. dadah. terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah.• Tidak mempunyai nadi (d) Meminta Bantuan atau Pertolongan (i) Segera pastikan pertolongan pakar telah dipanggil dan dalam perjalanan. (ii) Sementara menunggu bantuan tiba. • Beberapa isu baru seperti alam sekitar. • Keadaan ini juga berlaku kerana mata pelajaran PJK ini bukannya mata pelajaran yang diberi keutamaan di sekolah. sedikit sebanyak melunturkan semangat murid �� murid dan guru untuk mempelajari mata pelajaran tersebut.4% guru-guru yang ditemuduga telah mendapat latihan kesihatan di maktab-maktab perguruan. universiti dan kursus-kursus pendek. • Masa yang diperuntukkan untuk PJK begitu terhad • Bilik persalinan dan alat bantu mengajar tiada. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda.

• Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kemanusiaan dan sumbersumber tempatan yang sedia ada. • Menjejaskan program kesihatan sekolah kerana guru-guru terpaksa memberi perhatian kepada perkara-perkara yang telah disebutkan. kemudahan fizikal kantin dan asrama padang permainan dan sebagainya. • Terutama bagi sekolah-sekolah lama. • Menjejaskan usaha-usaha membaik pulih dan peningkatan taraf keadaan fizikal sekolah. Ada JK yang aktif dan ada yang sebaliknya. (f) Kewangan • Peruntukan yang diberikan kepada sekolah untuk tugas-tugas penyelenggaraan dan menaiktarafkan bangunan begitu terhad sekali. masih terdapat banyak kekurangan kemudahan asas dan fizikal sekolah. • Kekangan staf untuk menguruskan program-program kesihatan sekolah. • Keadaan tersebut menjejaskan tugas-tugas penyelenggaraan dan menjaga persekitaran sekolah yang bersih. (g) Isu-isu Baharu Kesihatan • Pada masa kini telah wujud beberapa isu baharu dalam kesihatan sekolah seperti: − kesihatan sosial remaja − pengurusan tekanan diri (stress management) − penderaan − perlakuan-perlakuan yang berkaitan dengan seksualiti. masih lagi kurang di kebanyakan sekolah. (e) Masalah Penyelarasan Program • Program kesihatan sekolah ini dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan agensi bukan kerajaan pelbagai masalah seperti penyelarasan kerana setiap agensi terlibat dengan pelbagai program lain dan masing-masing mempunyai tugas keutamaan tersendiri. (c) Bebanan Kerja Guru • Bebanan tugas 'paper work' dan kerja-kerja perkeranian terutama dalam menyediakan rekod-rekod dan maklumbalas kepada pihak-ihak berkenaan serta tugas-tugas ko kurikulum. • Perkembangan program-program kesihatan begitu mendadak untuk menangani beberapa isu dan masalah kesihatan semasa. (b) Organisasi dan Pelaksanaan Program • Jawatankuasa Bersama RKS yang terdapat di pelbagai peringkat ini berbeza dari segi prestasi. • Perkembangan staf di pelbagai peringkat terhad akibat perkembangan program-program yang terlalu pantas kerana mengikut arus perkembangan kesihatan semasa. (d) Kemudahan Asas dan Kemudahan Fizikal • Kekurangan kemudahan fizikal di sesebuah sekolah. indah dan selamat. BAHAGIAN A ARAHAN .dan amalan. • Kadar bilangan tandas dengan bilangan murid.

Nyatakan program kesihatan sekolah masa kini 2. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. (a) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah. Bincangkan punca pencemaran udara. 1. mental.Bahagian A mengandungi LIMA soalan. 5. Program doktor muda dan anti denggi merupakan program yang mendapat perhatian Kementerian Pelajaran dan Kementerian Kesihatan bagi membangkitkan kesedaran ramai dalam menjaga kesihatan. Bincangkan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab kepada keracunan makanan. Huraikan objektif progam susu sekolah diperkenalkan di sekolah-sekolah. Terangkan EMPAT daripada enam teras utama program Bersepadu Sekolah Sihat. 3. Pencemaran udara merupakan masalah persekitaran utama negara kita. Huraikan objektif rancangan makanan tambahan yang di perkenalkan di sekolah-sekolah. Jawab SEMUA soalan. 1. Rancangan Kesihatan Sekolah berasaskan kepada konsep kesihatan yang menyeluruh di mana ia merangkumi kesihatan fizikal. . (b) Sebagai pentadbir kita perlu memastikan taraf kesihatan pelajar kita. emosi. sosial dan rohani. Jawab TIGA soalan SAHAJA. 4. 2.

Makanan tercemar boleh menyebabkan keracunan. rawatan. (b) Huraikan perkara asas bagi memastikan makanan bersih dan selamat. (a) Huraikan tugasan yang perlu dilakukan seorang pengusaha dan pekerja premis makanan. 4. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan kesihatan sekolah. BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. anda diminta menyelaras aktiviti tahunan. . (b) Sebagai penasihat program perkhidmatan kesihatan sekolah. (b) Huraikan peranan yang dimainkan oleh pengetua dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. penjagaan kesihatan. rujukan serta penempatan di kelas khas. Perkhidmatan kesihatan sekolah merangkumi promosi kesihatan dan pemakanan. Sebagai perancang dan pelaksana dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat kita perlu mengetahui bidang tugas bagi menjadikan program yang dilaksanakan lebih mantap. (a) Huraikan peranan yang dimainkan oleh guru dalam melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat. 3. Jawab SATU soalan SAHAJA. 5.(a) Huraikan dengan jelas cara pemindahan penyakit denggi serta objektif program anti denggi. Dewasa ini isu makanan tercemar atau keracunan makanan mengambil tempat utama dalam media massa. Bincangkan ENAM aktiviti perkhidmatan kesihatan sekolah yang hendak dilaksanakan. (b) Huraikan apakah yang anda tahu mengenai program doktor muda.

Jawab SEMUA soalan. Berdasarkan pengalaman dan pembacaan anda. 2.BM BAHAGIAN A ARAHAN Bahagian A mengandungi LIMA soalan. Bincangkan isu dan masalah tersebut serta berikan contoh yang berkaitan. Dicatat oleh imann di 11/26/2009 11:49:00 PG . (a) Huraikan definisi morfologi mengikut pandangan Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (1996). 0 ulasan Contoh Soalan HBML2103 .peraturan yang perlu dipatuhi semasa memberikan pertolongan cemas. Sediakan nota ceramah anda. nyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif berikut: (a) kata adjektif ukuran (b) kata adjektif perasaan (c) kata adjektif pancaindera (d) kata adjektif jarak . jelaskan bagaimanakah imbuhan awalan dan akhiran boleh mengubah penggolongan kata dalam bahasa Melayu 2. Sebagai guru pertolongan cemas di sekolah. (b) Dengan memberikan DUA contoh yang sesuai setiap satu .1. Dengan memberikan contoh yang sesuai setiap satu. 1. terdapat berbagai isu dan masalah dalam mencapai objektif Rancangan Kesihatan Sekolah. anda dijemput untuk memberi ceramah berkaitan peraturan.

dan kata ganda. . Keterangan anda mestilah disertakan dengan satu contoh yang sesuai. kata majmuk. Sintaksis ialah cabang ilmu yang mengkaji tentang bentuk. 5. kata terbitan. BAHAGIAN B ARAHAN Bahagian B mengandungi LIMA soalan. Dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis ragam ayat. dan binaan atau konstruksi ayat. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. bincangkan DUA perbezaan ayat aktif dan ayat pasif dalam bahasa Melayu. (a) Dengan merujuk kedua-dua ragam ayat tersebut. Jawab TIGA soalan SAHAJA. Dengan memberikan contoh ayat yang sesuai bina ayat yang boleh menjelaskan kenyataan ini. 4. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk dan pengelompokkannya dalam bahasa Melayu. iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Asmah Haji Omar dan rakan-rakan (1996) menjelaskan bahawa perkataan ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna dan boleh dibahagikan kepada empat jenis. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. Berdasarkan kenyataan ini. iaitu gabungan susunan fakta yang berurutan dan susunan fakta yang membawa maksud bertentangan. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Akronim. iaitu kata tunggal. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2002) menjeniskan ayat majmuk gabungan kepada dua jenis.3. 1. bina DUA ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan Subjek dan Predikat di dalam sesebuah ayat. struktur.

Secara lisan semasa berbual dan menulis kita sering menggunakan pelbagai jenis ayat. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ragam ayat aktif tak transitif bahasa Melayu. jelaskan bagaimanakah kedudukan dan perkaitan antara perkataan. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan apakah maksud perkara berikut yang menjadi sebahagian daripada susunan dalam sesebuah ayat. (i) Klausa (ii) Frasa (iii) Perkataan (b) Dengan memberikan contoh rajah yang sesuai. frasa. (a) Berdasarkan kenyataan di atas. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai jelaskan setiap jenis ayat yang berikut: (i) Ayat penyata (ii) Ayat tanya (iii) Ayat perintah (iv) Ayat seruan 3. 2. (c) Dengan memberikan dua contoh ayat yang sesuai setiap satu huraikan tentang ayat aktif dengan keterangan boleh digugurkan dan keterangan yang tidak boleh digugurkan . Di dalam bahasa Melayu terdapat ragam dan jenis ayat. dan klausa di dalam ayat. Kenyataan anda perlulah disokong dengan contoh ayat yang gramatis.(c) Huraikan secara terperinci golongan kata mengikut Tatabahasa Dewan (1996).

lakarkan rajah yang sesuai untuk anda membincangkan tentang binaan ayat majmuk ayat berlapis kepada murid-murid tahun enam. (b) Bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan dalam ayat majmuk. (c) Dengan memberikan contoh yang sesuai huraikan apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen dalam ayat majmuk bahasa Melayu. (a) Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan pola ayat dasar dalam bahasa Melayu. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai. Nik Safiah Karim dan rakan-rakan (2002) menjelaskan bahawa ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Ayat dalam bahasa Melayu boleh diperluaskan melalui pelbagai proses. . (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. Namun secara asasnya ayat Bahasa Melayu mempunyai ayat dasar dan pola yang tertentu. (c) Bina ayat tunggal yang subjeknya terdiri daripada perkara berikut: (i) Subjek kata nama am (ii) Subjek kata nama khas (iii) Subjek kata kerja (iv) Subjek kata ganti nama orang (v) Subjek kata adjektif 5.4. huraikan pola-pola ayat dasar bahasa Melayu. Ayat majmuk juga dikenali sebagai ayat selapis.

dan ayat pancangan keterangan. (a) Jelaskan maksud ayat terbitan.BAHAGIAN C ARAHAN Bahagian C mengandungi DUA soalan. ayat pancangan komplemen. hurakan LIMA jenis ayat keterangan berikut: (i) Keterangan musabab (ii) Keterangan akibat (iii) Keterangan syarat (iv) Keterangan waktu . Salah satu proses pembentukan ayat majmuk ialah melalui pancangan yang boleh dipecahkan kepada tiga bahagian iaitu ayat pancangan relatif. Jawab SATU soalan SAHAJA. jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan ayat keterangan. (b) Dengan contoh yang sesuai. (b) Dengan memberikan contoh yang sesuai. huraikan proses transformasi yang melibatkan: (i) Pengguguran frasa nama sebagai subjek (ii) Pengguguran frasa predikat (c) Bincangkan proses transformasi yang melibatkan perluasan ayat 2. (a) Dengan memberikan contoh yang sesuai. 1. Proses gramatis dalam penerbitan ayat melibatkan pelaksanaan rumus transformasi yang berfungsi mengubah aturan atau struktur ayat serta memperluaskannya dalam pelbagai cara.

Saya dapat mengenalpasti kelemahan saya dalam matematik memalui latihan yang saya selesaikan. . Saya menyediakan jadual waktu untuk belajar matematik setaip hari. Skor 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saya menyukai mataspelajaran matematik sejak di sekolah rendah lagi. Berkaitan minat terhadap matematik. Saya buat latihan matematik yang kerap dapat meningkatkan markah saya dalam peperiksaan. Ibubapa saya mendorong / mebimbing saya dalam membuat latihan matematik.(v) Keterangan cara (c) Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru dan jelaskan fungsi EMPAT contoh Alat bantu mengajar (ABM) yang sesuai untuk mengajarkan ayat majmuk bahasa Melayu. Matematik membantu saya cara berfikir untuk menyelesaikan masalah. Saya suka membaut latihan matematik disebabkan pengaruh rakan-rakan. Melalui latihan matematik. 1 2 3 4 5 21 Saya rasa seronok bila guru menggunakan alat bantu mengajar seperti komputer semasa menagajar. Saya dapat meningkatkan motivasi diri apabila belajar matematik. C. Setiap kali saya membuat latihan matematik saya rasa puas hati apabila menyelesaikan tugas saya. Matematik membantu saya kerana tidak perlu menghafal fakta. Berkaitan minat terhadap guru matematik. Bagi saya matematik sangat mudah sekiranya memahami konsep. Saya suka membuat latiahan matematik bersama rakan-rakan. 1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Saya suka membuat latihan matematik kerana dapat meningkatkan kemahiran saya. Saya akan cuba dapatkan latihan matematik melalui blog dan website. Skor nilai Amat Tidak Bersetuju (ATS) Tidak Setuju (TS) Setuju (S) Sangat Setuju (SS) Amat Sangat Bersetuju (ASS) A. saya dapat meneroka ilmu baru. Saya dapat mendisplinkan diri saya apabila mempelajari matematik. Saya di peluang untuk meneroka ilmu bru matematik di dalam kelas. Saya rasa seronok apabila memasuki kelas matematik 2 3 4 5 B. Berkaitan minat terhadap latihan matematik. Saya rasa seronok apabila dapat menjawab soalan matematik dengan betul. Saya suka membuat latihan matematik di waktu lapang.

Saya rasa seronok dengan pengajaran guru dalam kelas mengunakan ICT. Saya di layani dengan baik semasa guru mengajar di dalam kelas. Guru pandai membei semangat kepada saya untuk belajar matematik. Guru matematik saya selalu memberi pujian setiap kali dapat menjawab soalan dengasn betul. Guru memberi latihan sesuai dengan kebolehan saya. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki pengajaran guru matematik anda? ________________________________________________________________________________________________________________ _____ TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA .22 23 24 25 26 27 28 29 Penampilan guru dapat menarik minat saya dalam matematik. 30.. Guru mengambil berat apabila saya mengahadapi masalah dalam matematik. menyelesaikan masalah Bahagian III : Pandangan Dan Cadangan Responden.(Komputer) Saya rasa seronok belajar matematik kerana guru saya menagajar secara kreatif.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->