PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT ________________________________________________________________________ HBAE 2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

SEPTEMBER 2013 PEDALAMAN ________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum 14hb Disember 2013. Serahan selepas 14 Disember 2013 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted before 14th December 2013. Submission after 14 December 2013 will NOT be accepted. 7. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

/ Assignments with 10 . Jika plagiarisme dikesan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. If plagiarism is detected. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 .______________________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics. / Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given.30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. •  .50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored.30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. / Assignments with 31 . marks would be deducted as follows: • Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan.

Menggunakan salah satu pendekatan bertema. b. Jumlah : 40 markah . hasilkan sebuah lakaran idea diorama dengan mengemukakan hal subjek. Huraikan ciri-ciri diorama yang dapat membantu perkembangan kanak-kanak dan bagaimana kreativiti kanak-kanak dapat dikembangkan menerusi aktiviti diorama.SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION Diorama merupakan gabungan catan yang mewujudkan persekitaran dan sangat bermakna sebagai satu bahan pengajaran. latar belakang dan kotak diorama. a.

3. Buat pencarian di internet berkaitan diroama. Menggunakan gambar foto/lakaran untuk membantu anda menjelaskan hujah jawapan tugasan. perkembangan kanak-kanak untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkaitan tugasan. pendekatan bertema . 4. Modul HBAE2203 Membentuk dan membuat binaan. . Melakukan pemerhatian dan melakukan pemantauan bagi mendapatkan maklumat berkaitan tugasan. Merujuk kepada modul dan sumber-sumber bercetak lain atau sumber dalam internet yang boleh dipercayai (contohnya sumber yang disediakan oleh orang atau organisasi yang mempunyai reputasi yang baik) diperlukan untuk memahami konsep sebelum pelajar dapat memberi contoh yang tepat dan sesuai. Rujukan 1.PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan: 1. 2. Membincangkan dengan guru mata pelajaran dan seni sekolah anda bagi mendapatkan khidmat nasihat dan bantuan yang diperlukan untuk mendapatkan tajuk yang dapat digabungkan 5.

membincangkan tentang definisi diorama Melebihi Piawai 4 Pengenalan perlu menarik. Menggunakan kembali keseluruhan nota dari modul Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan tidak membincangkan tentang diorama secara kritis dan jelas sama ada dalam memberi definisi atau menjelaskan makna bertema Tiada perbincangan secara terperinci kaitan aktiviti diorama dengan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh Menepati Piawai 3 Pengenalan yang menarik. Terlalu umum dan tidak jelas Perbincangan mengenai diorama dijelaskan dengan lengkap dan sistematik namun masih tidak menunjukkan penggunaan kekuatan dalam mengaitkan kedua-dua isu/keupayaan menghurai dan menganalisis dengan Membincangkan secara terperinci dan jelas mengenai aspek pemilihan diorama dan dikaitkand engan perkembangan kanak-kanak Menunjukkan keupayaan menggunakan pengalaman 8 .RUBRIK PEMARKAHAN HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN SEMESTER SEPTEMBER 2013 Kriteria Pengenalan (1) Rujukan ms 120 Wajaran 1 Tidak menepati piawai 0 Tidak memberi sebarang bentuk pengenalan Lemah 1 Tiada sebarang pengenalan dan tidak membincangkan tajuk secara komprehensif dan menarik.( mengambil semula isi tanpa olahan yang baik) Tidak membincangkan faktor-faktor berkenaan Secara sistematik dan dicampuraduk. membincangkan secara kritis dan jelas mengenai definisi dan diorama Markah Penuh 4 Isi Kandungan Perkembangan kanak-kanak *kognitif *afektif *social *komunikasi *psikomotor Rujuk Modul SDP 2 Tidak membincangkan isi mengikut keperluan Soalan.

menggunakan ayat sendiri secara kreatif dan kritis Perkembangan kreativiti kanak-kanak Rujuk Modul SDP 2 Tidak membincangkan isi mengikut keperluan Soalan. secara terperinci kekuatan dan cabaran dan jelas aspek pendekatan bertema kelebihan. Terlalu umum dan tidak jelas Mengaitkan aktiviti diorama dengan kreativiti dan bagaimana ia membantu perkembangan kreativiti kanakkanak Tiada perbincangan secara terperinci tentang mengapa guru perlu memilih pendekatan bertema: Perbincangan mengenai kelebihan. kekuatan dan cabaran secara umum dan tidak diberi contoh dalam proses pengajaran dan pembelajaran kendiri dan disertakan dengan huraian yang lengkap serta menunjukkan kematangan dalam penulisan Perbincangan Membincangkan mengenai kelebihan. dijelaskan engan kekuatan dan lengkap dan cabaran disertai sistematik namun dengan memberi masih tidak scenario dalam menunjukkan pengajaran dan penggunaan pembelajaran keupayaan menghurai Menunjukkan dan menganalisis keupayaan dengan menggunakan menggunakan ayat sendiri secara pengalaman kreatif dan kritis kendiri dan disertakan dengan huraian yang lengkap serta menunjukkan kematangan dalam penulisan 8 .

5 Lakaran tidak menepati tema yang dipilih Ada percubaan menggunakan tema dengan baik namun lakaran tidak secara kreativti Calon mengemukakan idea yang emanrik namun lakaran masih kurang m. Ia menjawab persoalan tugasan. Kesimpulan yang boleh diterima tetapi tidak menjawab persoalan tugasan dengan baik. Kesimpulan yang boleh diterima. 4 . berwarna warni dan menunjukkan keaslian dalam karya yang dihasilkan Kesimpulan yang kukuh dan menjawab persoalan tugasan. 6 Kesimpulan 1 Tiada kesimpulan diberi Kesimpulan yang tidak jelas dan tidak menjawab persoalan tugasan. Menggunakan kembali keseluruhan nota dari modul Lakaran idea terlalu ringkas dan tdak menjelaskan secara keseluruhan idea diorama Hanya sebahagian RPH menunjukkan aplikasi pendekatan bertematerhadap 2 mata pelajaran sahaja RPH yang disediakan menunjukkan intergrasi 3 mata pelajaran sahaja RPH yang disediakan menunjukkan intergrasi 4 atau lebih mata pelajaran sahaja 8 1.enunjukkan kreativiti dan keaslian Mengaplikasi bahan bukti dan berasaskan kepada konsep diorama dan diolah secara kreatif -disertakan gambaran subjek yang menarik.Pemilihan pendekatan bertema *komunikasi *Masyarakat *Persekitaran Rujuk modul SDP Lakaran Idea 2 Tidak jelas mengenai perkara yang dibincangkan Tidak membincangkan faktor-faktor pemilihan pendekatan Secara sistematik dan dicampuraduk.

kritis dan kreatif serta berfokus 2 40 Jumlah Markah .5 Tidak relevan Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna kebanyakan fakta hanya ditulis kembali dari bahan modul Beberapa keterangan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak sistematik Keterangan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang efisen dan berfokus Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan.Organisasi 0.