© Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

E-mail : rahmad.ub@gmail.com
Site : www.tec.vv.si
RINGKASAN MATERI PAI KELAS VII
BAB 3 ASMAUL HUSNA

1. Secara bahasa Asmaul Husna adalah nama – nama Allah yang baik atau indah.
2. Secara istilah Asmaul Husna adalah nama – nama Allah yang baik nan indah yang hanya dilekatkan dengan dzat
Allah semata tanpa ada peniruan sifat, makna dan hakikat aslinya kepada makhluk ciptaan lainnya.
Dalil Al-Qur’an:
´¡> ´<¦ _¸l.>l¦ _¸¸!,l¦ '¸¸¯¡..l¦ ` ',!.`.¸¦ _.`.>l¦ _¸,.¸ .«l !. _¸· ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ ´¡>´¸ '¸,¸¸-l¦
`¸,¸>>'¦ ¸__¸
24. Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih
kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al – Hasyr : 24)
¸<´¸ ',!.-¸¦ _.`.>'¦ :¡`s:!· !¸¸, ¦¸'¸:´¸ _¸¸¦ _¸.¸>l`, _¸· .¸«¸¸..`.¦ ¿¸¸>`,. !. ¦¡.l´ ¿¡l.-, ¸¸_¸¸
180. hanya milik Allah asmaa-ul husna
1
, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan
tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya
2
. nanti mereka akan
mendapat Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Al – ‘Araf : 180)
Dalil As – Sunnah:

ْ
س
ِ
ت
ِ
ه
ّ
ل
ِ
ل َ لاَق
َ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ه
ْ
يَل
َ
ع
ُ
ه
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
ّ
ي
ِ
بّنلا
ْ
ن
َ
ع ا
ّ
ن
ِ
إ
َ
و
َ
ةّن
َ
جْلا
َ
ل
َ
خ
َ
د ا
َ
هَظ
ِ
ف
َ
ح
ْ
ن
َ
م ا
ً
م
ْ
سا
َ
نو
ُ
ع
ْ
س
ِ
ت
َ
و
ٌ
ة
َ
ع
ّ
ب
ِ
ح
ُ
ي
ٌ
ر
ْ
ت
ِ
و
َ
ه
ّ
لل
َ
ر
ْ
ت
ِ
وْلا ِ ن
ْ
با
ِ
ة
َ
يا
َ
و
ِ
ر ي
ِ
ف
َ
و
ا
َ
ها
َ
ص
ْ
حَأ
ْ
ن
َ
م
َ
ر
َ
م
ُ
ع ي
ِ
بَأ
Hadis riwayat Abu Hurairah هنع ا يضر: ia berkata:Nabi ملسو هيلع ا یلص bersabda: Allah itu memiliki sembilan puluh
sembilan nama yang bagus. Barang siapa yang mampu menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu
ganjil dan Dia menyukai yang ganjil. (H.R. Muslim : 485)
3. 10 Asmaul Husna yang akan dibahas adalah :
a. As – Salam
Maknanya adalah “Yang memberi keselamatan” sedangkan kata “Salam” mempunyai arti kedamaian yang
dimana manusia juga diperintahkan untuk menerbarkan kedamaian dan ketenangan dimuka bumi ini.
Dalil Al – Qur’an:
´¡> ´<¦ _¸¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ,¸l.l¦ '_¸´.1l¦ `¡.l´.l¦ _¸.¡.l¦ _¸.,¸.l¦ '¸,¸¸-l¦ '¸!´,>l¦ ¸¸¸÷..l¦
´_.>¯,. ¸<¦ !´.s _¡é¸¸:¸ ¸__¸
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan
Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha
suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (Q.S. Al – Hasyr : 23)
b. Al – Aziz
Maknanya adalah “Yang Maha Perkasa”. Dengan keperkasaan-Nya, segala yang dikehendaki-Nya pasti
terlaksana. Keperkasaan Allah Subhanallahu wa ta’alaa tak berbatas, dan tak ada yang mengungguli-Nya.
Sebaliknya, keperkasaan manusia sebagai makhluk sangatlah terbatas.
Dalil Al – Qur’an:
¿¸| ´<¦ `¡l-, !. _¡`s., _¸. .¸«¸.¸: _¸. ¸,`: ´¡>´¸ '¸,¸¸-l¦ `,¸¸÷>l¦ ¸__¸

1
Maksudnya: Nama-nama yang Agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah.
2
Maksudnya: janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, atau dengan
memakai asmaa-ul husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan asmaa-ul husna untuk Nama-nama selain Allah.

© Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

E-mail : rahmad.ub@gmail.com
Site : www.tec.vv.si
42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. (Q.S. Al – Ankabut : 42)
c. Al – Khaliq
Maknanya adalah “Maha Pencipta”. Sebutan ini merupakan sigah mubā-laghah (bentuk istilah superlatif) yang
menunjukkan banyaknya hal yang telah diciptakan dan diadakan oleh Allah dari suatu ketiadaan. Allah-lah
Dzat yang menciptakan seluruh alam beserta isinya. Jika Allah adalah al-Khāliq, maka kita semua beserta
penghuni alam raya ini dinamakan al-makhlūq (yang diciptakan).
Dalil Al – Qur’an:
´_¸| `¡>`,´¸ ´<¦ _¸¦ _l> ¸,´¡..´.l¦ ´_¯¸¸¦´¸ _¸· ¸«`.¸. ¸,!`,¦ ¯¡. _´¡.`.¦ _ls ¸_`¸-l¦ _¸:-`, _,l¦
´¸!¸.l¦ .«,lL, !.¸¸.> ´_.:l¦´¸ ¸.1l¦´¸ ¸¡>´.l¦´¸ _,¸>.`. .¸:¸¸¯.!¸, ¸¦ ` _l>'¦ '¸¯.¸¦´¸ ì´¸!,. ´<¦ ´,´¸
_,¸.¹.-l¦ ¸__¸
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia
bersemayam di atas 'Arsy
3
. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya
pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. (Q.S. Al – ‘Araf : 54)
d. Al – Ghaffar
Maknanya adalah “Maha Pengampun”. Allah adalah Dzat yang memberi ampun kepada siapa pun yang
dikehendaki-Nya. Allah senantiasa mengampuni setiap hamba yang mau memohon ampun dan bertobat
kepada-Nya.
Dalil Al – Qur’an:
¸¸¸·l. ¸¸..l¦ ¸_¸,!·´¸ ¸,¯¡`.l¦ ¸.,¸.: ¸,!1¸-l¦ _¸: ¸_¯¡Ll¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¸«,l¸| ¸,¸..l¦ ¸_¸
3. yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukuman-Nya. yang mempunyai karunia. tiada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Dia. hanya kepada-Nyalah kembali (semua makhluk). (Q.S. Al – Mu’min : 3)
e. Al – Wahhab
Maknanya adalah “Maha Pemberi”. Pemberian Allah di dunia bisa berupa kebahagiaan-kesedihan, sehat-sakit,
kaya-miskin, pandai-bodoh, atau untung rugi. Bila pemberian itu dilimpahkan, mustahil kita bisa menolaknya.
Kita hanya diberikan pilihan untuk berupaya menyikapinya dengan usaha dan rencana. Tetapi, hasil akhir
tetap di tangan Allah. Itulah mengapa kita harus senantiasa optimis, karena Allah Maha Pemberi kepada
setiap hamba yang mau berusaha dan berdoa.
Dalil Al – Qur’an:
!.`,´¸ ¸ _¸¸. !.,¡l· .-, :¸| !..,.> `¸>´¸ !´.l _¸. ,. «.>´¸ ,.¸| ¸.¦ ´,!>´¡l¦ ¸_¸
8. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau
beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah
Maha pemberi (karunia)". (Q.S. Al – Imran : 8)
f. Al – Fattah
Maknanya adalah “Maha Memutuskan”. Pada Yaumul Hisāb nanti, nasib kita memang bergantung pada amal
perbuatan sewaktu di dunia. Mendapat surga atau neraka, segala keputusan ditentukan oleh Allah. Tentu saja,
segala keputusan Allah sangat adil. Manusia saleh akan memperoleh ganjaran surga, sedangkan orang-orang
fasiq, kafir, dan musyrik diganjar neraka.
Dalil Al – Qur’an:
¯_· _.>´ !´..¸, !.,´¸ ¯¸. _.±, !´..¸, ¸´_>l!¸, ´¡>´¸ _!`.±l¦ `¸,¸l-l¦ ¸__¸
26. Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan
benar. dan Dia-lah Maha pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui". (Q.S. As – Saba’ : 26)

3
Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.
© Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

E-mail : rahmad.ub@gmail.com
Site : www.tec.vv.si
g. Al – „Adl
Maknanya adalah “Maha Adil”. Nama ini bermakna bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu sesuai
potensi dan kedudukannya. Al-„Adl juga berarti Yang Maha Adil dalam melakukan perhitungan atas amal
perbuatan manusia di dunia. Apabila kita melakukan amal kebaikan di dunia, maka di akhirat akan
memperoleh pahala berlipat ganda. Perhitungan Allah senantiasa adil, berjalan di atas asas keseimbangan yang
sempurna.
Dalil Al – Qur’an:
´,!.´.l¦´¸ !¸-·´¸ _.´¸´¸ _¦´¸,¸.l¦ ¸_¸ ¸¦ ¦¯¡-L. _¸· ¸¿¦´¸,¸.l¦ ¸_¸ ¦¡.,¸·¦´¸ _¸´¡l¦ ¸1`.¸1l!¸, ¸´¸
¦¸¸¸.>´ ¿¦´¸,¸.l¦ ¸_¸
7. dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 8. supaya kamu jangan melampaui batas
tentang neraca itu. 9. dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. (Q.S. Ar
– Rahman : 7-9)
h. Al – Qayyum
Maknanya adalah “Maha Berdiri Sendiri”. Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan apapun dari
makhluk-Nya. Dalam mencipta, mengatur, dan memenuhi kebutuhan seluruh makhluk-Nya, Allah tak pernah
bergantung pada pihak lain.
Dalil Al – Qur’an:
´<¦ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> ¯_>l¦ `¸¡¯,1l¦ ¸_¸
2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus
makhluk-Nya
4
. (Q.S. Al – Imran : 2)
i. Al –Hadi
Maknanya adalah “Maha Pemberi Petunjuk”. Dia selalu memberi petunjuk kepada hamba yang dikehendaki.
Petunjuk tersebut adalah berupa kebenaran ajaran agama yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalani
kehidupan.
Dalil Al – Qur’an:
,.¸| ¸ _¸.¯¸: _. ¸¯,,>¦ ´_¸>.l´¸ ´<¦ _¸.¯¸´¸ _. ',!:¸ ´¡>´¸ `¡l.¦ _¸¸..¸.l!¸, ¸__¸
56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi
petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
(Q.S. Al – Qasas : 56)
j. As – Sabur
Maknanya adalah “Maha Penyabar”. Kesabaran Allah tak berbatas. Dia Maha Penyabar terhadap hamba-
hamba-Nya yang berbuat zalim dan durhaka. Bahkan Allah dapat menunda azab karena sifat rahmat yang
dimiliki melebihi sifat murka-Nya. Sebagai muslim, kita harus membiasakan diri bersikap sabar. Hal itu karena
Allah akan selalu membela dan menyertai langkah orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang sabar, Allah
berjanji menyediakan pahala tanpa batas.
Dalil Al – Qur’an:
¯_· ¸:!,¸-., ´_,¸¦ ¦¡`..¦´, ¦¡1.¦ ¯¡>`,´¸ _¸¸¸l ¦¡`..>¦ _¸· ¸:¸..> !´,.´.l¦ «´..> `_¯¸¦´¸ ¸<¦ «-¸.´¸ !..¸|
_·´¡`, ¿¸¸¸¸.¯.l¦ ¡>¸>¦ ¸¸¯,-¸, ¸,!.¸> ¸¸¸¸
10. Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". orang-orang yang berbuat baik
di dunia ini memperoleh kebaikan. dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (Q.S. Az – Zumar : 10)


4
Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya.
© Abdul Rahmad-SMP Muhammadiyah 1 Tarakan

E-mail : rahmad.ub@gmail.com
Site : www.tec.vv.si
Wallahu ‘Alam
---------------------------------------------
CATATAN:
MATERI INI BERISI FIRMAN – FIRMAN ALLAH SUBHANALLAH WA TA’ALAA!!!
JANGAN SAMPAI TERCECER ATAU TERHINAKAN DENGAN MENARUHNYA DISEMBARANG TEMPAT
YANG KOTOR ATAU RENDAH !!!
Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.