Pengertian Keadilan Dalam Alquran

Alquran merupakan rangkaian petunjuk bagi ummat Islam dalam menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia maupun di akhirat. Alquran tidak hanya mengajarkan tentang ibadah baik hubungan seorang manusia dengan tuhannya dan dengan manusia lainnya, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kebenaran universal.Di sinilah salah satu letak kesempurnaan Alquran. Ajarannya meliputi semua nilai-nilai kebenaran universal. Petunjuk-petunjuk tersebutlah yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh ummat muslimin dalam menuju kesempurnaan. Salah satu nilai universal yang tercakup dalam Alquran adalah nilai-nilai keadilan. Makalah ini akan menguraikan tentang keadilan dalam Alquran.

B. Defenisi Keadilan Dalam Alquran

K

‗ ‗ 1] Kata kerja ini berakar ‘‘

– -

‗ ‗

–‗

‗ -‗

= keadaan menyimpang).[2] Jadi rangkaian huruf-huruf

tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda. Dari makna ‗ ― ‖ J ‗

sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal ‗ ‗ memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.[3] ― ‖ -sama harus

Al-A

‗ A

S ‗

mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat

adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Maraghi ‗ c

K

) dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam al-Q

K

‗ 5 : 95

13

kali, yakni pada S. al-Baqarah (2): 48, 123, dan 282 (dua kali), S. An-N 106, S. Al-A ‗

‘ 4 : 58 S A -M ‘

6 : 70 S A -Nahl (16): 76 dan 90, S. Al-Hujurat (49): 9, serta S. ath-Thalaq (65): 2.

K

-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut ‗ P ‗ ‘ 4 : 3 58 ― 129 S ‖ P -Syura (42): 15, S. Al-M ‘ M ut penelitian M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna -Quran, antara lain 5 : 8, S. An-Nahl (16): 76, 90, dan S. Al-

pada S. an-N

H

49 : 9 K

‗ ‘ 4 : 58

-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan

dalam hak.[4] Di dalam S. An-N

َ ‫وا‬ ُ ْ‫تح‬ ُ‫م‬ َّ ‫م َبيْنَ ال‬ َ ْ‫اس اَن‬ َ َ‫ِذا ح‬ ‫ل‬ ْ ‫كم‬ ْ‫ك‬ َ ْ‫ت‬ ِ ْ‫با ْلعَ د‬ ِ ‫ُوا‬ ِ ‫ن‬

Apabila [kamu] menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil).

K

c

keputusan. Yakni, menuntun hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriahan wajah, kesungguhan mendengarkan, memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan.

Menurut al-B

‖ P

dikemukakan pula oleh Rasyid Ridha bahwa keadilan yang diperintahkan di sini dikenal oleh pakar bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quthub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia. Ini berimplikasi pada persamaan hak karena mereka sama-sama manusia. Dengan begitu, keadilan adalah hak setiap manusia dan dengan sebab sifatnya sebagai manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran-ajaran ketuhanan.

K

‖ P

ini ditemukan di dalam S. al-M ‘

5 : 95

S

-Infithar (82): 7.

Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan,

َ َ‫فعَ د‬ َ ‫ك‬ َ ‫ك‬ َ ‫خ َل‬ َ ْ‫اَلَّذِى‬ ‫ك‬ َ ‫ل‬ َ ‫سوَّ ا‬ َ ‫ف‬ َ ‫ق‬

[Allah] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan [susunan tubuh]-mu seimbang).

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Jadi, seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi k ‗ ‘

ini menimbulkan keyakinan bahwa Allahlah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola

segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan ‗ I ‘

K

― ― ‖ L z

v ‖ ― P

‖ P

di dalam S. al-A ‗

6 : 152

َ َ‫كان‬ َ ‫وا‬ ُ ‫ِذا قُ ْل‬ َ‫و‬ َ ‫م‬ ‫ذاقُرْ بَى‬ ْ ‫وا وَ َل‬ ْ ُ ‫دل‬ ِ ْ‫فاع‬ َ ْ‫ت‬

Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat[mu]).

P

K

A

‗A

nya

eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat saat terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Di dalam pengertian inilah harus S A ‗I menegakkan keadilan). 3 : 18 A Q =Yang

D

1

S A -Baqarah (2):

282; (2) menyandarkan perbuatan kepada selain Allah dan atau menyimpang dari kebenaran, seperti di dalam S. AnN ‘ 4 : 135; 3 A -Nya (musyrik), seperti di dalam S. al-A ‗ 6:1

dan 150; (4) menebus, seperti di dalam S. al-Baqarah (2): 48, 123 dan S. al-A ‗am (6): 70.

‗A

-‗A

) juga merupakan salah satu al-

A

kaidah bahasa Arab, apabila kata jadian (mashdar) digunakan untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal tersebut mengandung ― ‖ D A A -‗A = keadilan), maka ini

berarti bahwa Dia adalah pelaku keadilan yang sempurna.

Dalam hal ini, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Al

)

ini -- setelah meyakini keadilan Allah -- dituntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. keadilan pertama yang dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal

sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. baik dengan menolak kemewahan maupun aksetisme yang berlebihan. berlaku amanat. D A D ―W ‖ ―‗ ‖ ― ‖ P m Alquran sering terkait dengan ― ‖ manusia. Hal ini tergambar dengan sangat jelas dalam surat di atas. Keadilan Dalam Alquran. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum.[5] C. [6] Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman bisa dilihat dari kaitannya dengan amanat (amanah. yang berarti kesadaran akan kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaan-Nya. Sikap seimbang langsung memancar dari sikap tauhid atau keinsyafan mendalam akan hadirnya Tuhan Yang Maha Esa dalam hidup. Berlaku adillah. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia. Kekuasaan dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kedua. berlaku adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. bohong dan khianat. Khususnya amanat yang berkenaan dengan kekuasaan memerintah. Sendi setiap bentuk kekuasaan adalah sikap patuh dari banyak orang kepada penguasa. antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Namun. Karena jika demikian. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang. titipan suci dari tuhan) kepada manusia untuk sesamanya. karena adil itu lebih dekat kepada takwa. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah yang mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Tuhan.[7] Pertama. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Ayat di atas juga mencerminkan beberapa prinsip berikut. Dalam Islam. sesungguhnya Allah M M ‖ QS A -Maidah [5]: 8) K ‘ I hanya merupakan dasar dari masyarakat Muslim yang sejati.dan agama. I T ―W M A memerintahkan kepada kalian untuk berlaku amanat dalam kepemimpinan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah. Setiap orang mampu menjaga kehidupan materinya dan bekerja untuk menghidupi keluarga. hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. ia justru ‗ tkan sesuatu pada tempatnya yang wajar. Kekuasaan pemerintahan adalah sebuah keniscayaan demi ketertiban tatanan hidup kita. menjadi saksi yang adil. ―H -orang yang beriman. bukan menjadikannya tuan yang mengarahkan akal dan tuntunan agama. tempatkanlah sesuatu pada tempat .

ungkapan yang sering kita dengar dan kalimat I ‗ akan kehilangan taringnya dan mengawang-awang di angkasa serta tidak akan pernah menginjakkan kakinya di bumi. Semua ini adalah perintah Allah yang A S J ‖ I Q ―A kalangan Islam. sudah merupakan kepentingan negara Islam berlaku adil untuk warga Muslim ataupun pihak lain yang menjadi lawan komunikasinya. sangat menekankan keadilan dalam pemikirannya. berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum di antara manusia. tak terkecuali walau bukan dari golongan Muslim sekalipun. Amerika Serikat-dalam bukunya On Religion Beyond Belief. Essays in a Post-Traditionalist World (Melampaui Kepercayaan: Esei-esei Agama di Dunia Pos-Tradisionalis). Ketetapan hukum inilah yang kemudian dipakai dalam memperlakukan kelompok minoritas agama. Mengenai penegakan keadilan. baik itu warga negara ataupun penduduk asing. jangan berbuat zalim. seorang ulama besar dan pembaru Islam asal Mesir. Seorang pemimpin Muslim harus bisa berlaku amanah setiap menerima titipan. Tanpa itu. . Hal ini tidak hanya diakui oleh umat Islam saja. Namun.[8] Islam bukan cuma ritual-ritual bagaimana individu berhubungan dengan sang Pencipta. menyampaikan kesaksian dan lain sebagainya. jangan pernah mengambil sesuatu kecuali Allah mengizinkannya. Bellah-pensiunan Guru Besar sosiologi (Elliot Profesor) pada Universitas California. Kaum Muslim awal (Nabi Muhammad dan para sahabatnya) telah berhasil membumikan pesan keadilan Alquran dalam suatu tatanan masyarakat yang mereka bentuk di Madinah. Islam juga menginginkan tegaknya suatu masyarakat yang adil dan makmur di mana setiap orang diperlakukan dengan layak dan dihargai sebagai manusia. Perintah untuk berlaku ad ‖ Rasyid Ridha. Keadilan dalam distribusi pendapatan menghancurkan setiap gerakan kezaliman dalam pemerintahan. Tapi. Berkeley. Hal ini tentunya sangat tidak diinginkan oleh Islam. R ―T ‖ B A M lahan yang lebih buruk A sebagaimana sanksi yang diberikan Allah kepada orang yang melalaikan shalat. mengakui bahwa masyarakat yang dibangun Nabi di Madinah adalah masyarakat yang menegakkan keadilan dan menjadi masyarakat yang sangat demokratis untuk masa dan zamannya.dan tuannya. Robert N. Ibnu Taimiyah memperingatkan bahwa seorang pemimpin yang adil akan mampu menegakkan negara walaupun ia kafir. seorang pemimpin yang zalim malah akan menghancurkan negara M H c ―A -H z ‖ ―N I ‖ Untuk itu.

justru akan menambah parah keadaan. dan cenderung menilai refleksi filosofis yang sangat kompleks dan rumit. Mengapakah kita harus sulit-sulit mencari pemikiran dengan kompleksitas sangat tinggi tentang keadilan? Bukankah lebih baik apa yang ada itu saja segera diwujudkan dalam kenyataan hidup kaum Muslimin secara tuntas? Bukankah refleksi yang lebih jauh hanya akan menimbulkan kesulitan belaka? "Kecenderungan praktis" tersebut. dengan menekankan slogan "demokrasi sosial" sebagai pemecahan praktis yang menyederhanakan masalah. dengan mudah kita lalu dihinggapi semacam rasa cepat puas diri sebagai pribadi-pribadi Muslim dengan temuan yang mudah diperoleh secara gamblang itu. dan paham-paham besar lain di dunia ini. Komunisme. Memang berdayaguna besar dalam jangka pendek. baik secara kolektif maupun individual. Sebagai hasil lanjutan dari rasa puas diri itu. Ketika Marxisme dihadapkan kepada masalah penjagaan hak-hak perolehan warga masyarakat. Reduksi sebuah kerumitan menjadi masalah yang disederhanakan. Rendahnya produktivitas individual sebagai akibat langsung dari hilangnya kebebasan individual warga masyarakat yang sudah berwatak kronis. Apalagi dewasa ini justru bangsa-bangsa Muslim sedang dilanda masalah ketidakadilan dalam ukuran sangat massif. Bukankah kalau Allah sebagai sumber keadilan itu sendiri. Namun. "pemecahan masalah" seperti itu ternyata membawa hasil buruk. lalu sudah sepantasnya al-Qur'an yang menjadi firmanNya (kalamu Allah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan? Cara berfikir induktif seperti itu memang memuaskan bagi mereka yang biasa berpikir sederhana tentang kehidupan. Dalam kecenderungan segera melihat hasil penerapan wawasan Islam tentang keadilan dalam hidup nyata. terbukti dengan "di bongkar pasangnya" [9] Komunisme dewasa ini oleh para pemimpin mereka sendiri di mana-mana. Konsep Keadilan dan Redefenisi Keadilan. dan merasa puas dengan "pemecahan" sementara yang tidak akan berdayaguna efektif dalam jangka panjang. lalu muncul idealisme atas al-Qur'an sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan Kebetulan persepsi semacam itu sejalan dengan doktrin keimanan Islam sendiri tentang Allah sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Demikian juga.D. Namun. Nasionalisme dan Liberalisme. terutama ideologi-ideologi besar seperti Sosialisme. al-Qur'an meningkatkan sisi keadilan dalam kehidupan manusia. pembahasan masalah itu oleh pemikir Komunis diabaikan. Tidak dapat dipungkiri. Kaum Muslim akan semakin menjauhi keharusan mencari pemecahan yang hakiki dan berdayaguna penuh untuk jangka panjang. akhirnya . Karenanya. terlepas dari hakikatnya sebagai ideologi atau bukan. dan dihadapkan demikian kuatnya wewenang masyarakat untuk memiliki alat-alat produksi. sebenarnya kecenderungan serba praktis seperti itu adalah sebuah pelarian yang tidak akan menyelesaikan masalah. terbukti dengan kemauan mendirikan negara-negara Komunis dalam kurun waktu enam dasawarsa terakhir ini. Argumentasi seperti itu memang tampak menarik sepintas lalu. memang sudah kuat terasa dalam wawasan teologis kaum skolastik (mutakallimin) Muslim sejak delapan abad terakhir ini. persaingan ketat antara Islam sebagai sebuah paham tentang kehidupan.

Berbagai masalah dasar yang sama akan dihadapi juga oleh paham yang dikembangkan Islam. Jika dengan cara ini lalu menjadi jelas hal-hal pokok dan sosok kasar dari apa yang harus dilakukan selanjutnya. tercapailah sudah apa yang dikandung dalam hati. Tilikan atas pengalaman orang lain itu mengharuskan kita untuk juga meninjau masalah keadilan dalam pandangan Islam secara lebih cermat dan mendasar. melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan ("Hendaknya kalian menghukumi atau mengambil keputusan atas dasar keadilan "). sudah tampak dengan jelas betapa porsi "warna keadilan " mendapat tempat dalam al-Qur'an. dalam arti mempersekutukan Tuhan dan 'adl dalam arti tebusan). Sikap adil tidak hanya dituntut bagi kaum Muslim saja tetapi juga mereka yang beragama lain. sikap yang tidak memihak. wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan. Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan al-Qur'an agar manusia memenuhi janji. ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-Qur'an dari akar kata 'adl itu. haruslah diangkat ke permukaan dan selanjutnya dijadikan bahan kajian mendalam untuk pengembangan wawasan kemasyarakatan Islam yang lebih relevan dengan perkembangan kehidupan umat manusia di masa-masa mendatang. tugas dan amanat yang dipikulnya. Kalaupun ada persoalan.[11] Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum Muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam al-Qur'an. . Kalau dikatagorikan. jujur dalam bersikap. juga akan dihadapkan kepada nasib yang sama dengan yang menentang Komunisme. bukankah hanya melalui jalan pintas belaka. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata 'adl. jika tidak dari sekarang dirumuskan pengembangannya secara baik dan tuntas. melindungi yang menderita. Secara keseluruhan. Pertama-tama akan dicoba untuk mengenal wawasan yang ada. sehingga dapat dimengerti sikap kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah untuk menempatkan keadilan ('adalah) sebagai salah satu dari lima prinsip utama al-Mabdi al-Khamsah. Kata-kata sinonim seperti qisth. bahkan yang paling rumit sekalipun. [10] Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. kemudian dicoba pula untuk menghadapkannya kepada keadaan dan kebutuhan nyata yang sedang dihadapi umat manusia. dan seterusnya. Pembahasan berikut akan mencoba mengenal (itemize) beberapa aspek yang harus dijawab oleh Islam tentang wawasan keadilan sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an. yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja. lemah dan kekurangan. pengertianpengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan. Demikian pula. hukm dan sebagainya digunakan oleh al-Qur'an dalam pengertian keadilan. yaitu sesuatu yang benar. merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat.memaksa parta-partai Komunis untuk melakukan perombakan total seperti diakibatkan oleh perestroika dan glasnost di Uni Soviet beberapa waktu lalu.) dalam keyakinan atau akidah mereka. Sedangkan kata 'adl dalam berbagai bentuk konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (ta'dilu.

terutama mereka yang menderita dan lemah posisinya dalam percaturan masyarakat. Dengan demikian. Juga sanak keluarga (dzawil qurba) yang memerlukan pertolongan sebagai pengejawantahan keadilan. sebagaimana terbukti dari revolusi yang dibawakan Ayatullah Khomeini di Iran. Warna kompensatoris dari wawasan keadilan yang dibawakan al-Qur'an itu juga terlihat dalam sederhananya perumusan apa yang dinamakan keadilan itu sendiri. Yang cukup menarik adalah dituangkannya kaitan langsung antara wawasan atau sisi keadilan oleh al-Qur'an dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat. melainkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. janda. terpenuhilah sudah kewajiban berbuat adil. wawasan keadilan dalam al-Qur'an mudah sekali diterima sebagai sesuatu yang ideologis. dan dengan demikian sedikit banyak berwatak straktural. bahwa permasalahan utama bagi wawasan keadilan dalam . Keterbatasan visi itu tampak dari kenyataan. keadilan ideologis cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini.Itupun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka belaka. Orientasi sekian banyak "wajah keadilan " dalam wujud konkrit itu ada yang berwatak karikatif maupun yang mengacu kepada transformasi sosial. Dari pengamatan akan kedua hal di atas lalu menjadi jelas. karena ada "pertukaran jasa" antara mengandung anak (bagi suami) dan memberikan santunan material (bagi isteri). Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan al-Qur'an itu adalah sifatnya sebagai perintah agama. wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. cukup dengan jumlah tertentu berupa uang atau bahan makanan. seorang suami telah "bertindak adil" jika "berbuat adil" dengan menjaga ketepatan bagian menggilir dan memberikan nafkah antara dua orang isteri. lalu menjadi sangat parsial dan tergantung kepada pelaksanaan di satu sisinya belaka. Sangat terasa watak berbalasan dari "pemenuhan keadilan " yang berbentuk seperti ini. bukan sekedar sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. walaupun dalam sisi-sisi yang lain justru wawasan keadilan itu dilanggar. kompensatoris). bahwa kalau suatu bentuk tindakan telah dilakukan. dan bentuk penuangannya yang terasa "sangat berbalasan" (talionis. umpamanya. bahwa sifat dasar wawasan keadilan yang dikembangkan al-Qur'an ternyata bercorak mekanistik. tanpa mempersoalkan apakah memiliki dua orang isteri itu sendiri adalah sebuah tindakan yang adil. Dengan demikian. Dapat dikemukakan sebagai contoh. sesuatu yang katakanlah legalformalistik. Wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil berhak memperoleh santunan hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya. dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di hari perhitungan (yaum al-hisab) kelak. kaum muskin. secara langsung kita dapat melihat adanya dua buah persoalan utama yaitu keterbatasan visi yang dimiliki wawasan keadilan itu sendiri. Sudah tentu dengan segenap bahayabahaya yang ditimbulkannya. Ini mungkin karena "warna" dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah "warna" hukum agama. pemenuhan tuntutan keadilan yang seharusnya berwajah utuh. kurang bercorak reflektif. seperti yatim-piatu. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajiban agama. karena ternyata dalam sejarah.Mengingat sifat dasar wawasan keadilan yang legal-formalistik dalam al-Qur'an itu.

Keragaman tersebut ‗ K A mengakibatkan keragaman ma mencakup pengertian dan bidang yang berbeda. apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan wawasa keadilan dalam kehidupan itu sendiri. atau memang sudah tercebur semuanya dalam pelarian sloganistik dan "kerangka operasionalisasi" serba terbatas. Beberapa makna keadilan dalam Alquran adalah persamaan dalam hak. Jelas. etnis. Penutup. mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan.pandangan al-Qur'an itu masih memerlukan pengembangan lebih jauh. Kata ‗ K ‗ ) dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 28 kali di dalam al-Q K ‗ 13 -Quran memiliki aspek dan objek yang beragam. masih punyakah umat Islam kejujuran intelektual seperti itu. sebagai pelarian yang manis? E. Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang peta permasalahan seperti dikemukakan di atas. begitu pula pelakunya. 2011zuhdi20abdillahTinggalkan KomentarGo to comments . 5 Bukti Kebenaran Nama Allah SWT Al-‘Adlu (Maha Adil) Desember 16. masalahnya lalu menjadi rumit dan memerlukan refleksi filosofis. Masalahnya. berada di pertengahan dan mempersamakan. yang jawabanjawabannya akan menentukan mampukah atau tidak wawasan keadilan yang terkandung dalam al-Qur'an memenuhi kebutuhan sebuah masyarakat modern di masa datang. namun jelas sekali bahwa visi keadilan yang ada dalam al-Qur'an dewasa ini harus direntang sedemikian jauh. kalau diinginkan relevansi berjangka panjang dari wawasan itu sendiri. di samping kejujuran intelektual yang tinggi untuk merampungkannya secara kolektif. perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya. Sampai sejauh manakah dapat dikembangkan wawasan demokrasi yang utuh bila dipandang dari sudut wawasan keadilan yang dimiliki al-Qur'an itu? Dapatkah kepada kelompok demokrasi yang utuh bila dipandang dari sudut wawasan keadilan yang dimiliki al-Qur'an itu? Dapatkah kepada kelompok minoritas agama diberikan hak yang sama untuk memegang tampuk kekuasaan? Dapatkah wawasan keadilan itu menampung kebutuhan akan persamaan derajat agama dikesampingkan oleh kebutuhan akan hukum yang mencerminkan kebutuhan akan persamaan perlakuan hukum secara mutlak bagi semua warga negara tanpa melihat asal-usul agama. bahasa dan budayanya? Dapatkah dikembangkan sikap untuk membatasi hak milik pribadi demi meratakan pemilikan sarana produksi dan konsumsi guna tegaknya demokrasi ekonomi? Deretan pertanyaan fundamental. seimbang.

apapun dan bagaimanapun bentuknya. maka dicatat baginya satu kejahatan”. Sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah saw : “Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. (HR. tetapi tidak dikerjakan. Mereka sedikit pun tidak dirugikan (dizalimi). Jika lentera tersebut memancar dengan terang.Apabila orang berniat kebaikan. Bagaimana tidak. maka Allah mencatat untuknya satu kebaikan….. Dari sini sudah jelas bahwa bahea niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan. Bukhari – Muslim) “……Jika orang berniat jahat.. (al-An‟am: 160). Bukhari – Muslim) “…. Bukhary-Muslim dari ‘Umar bin Khoththob radhiallahu ‘anhu).. Adapun di sini akan dijelaskan mengenai 5 bukti dari sekian banyak bukti dari nama Allah ‘Azza wa Jalla. Bukhari – Muslim) Dari dua hadist tersebut kita tahu betapa Allah Maha Adil. (HR.Jika orang berniat melakukan kejahatan. kemudian dia laksanakan. Bukhari – Muslim) Dari ayat dan hadist tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Allah ‘Azza wa Jalla betul -betul Maha Adil. maka menjadi redup pulalah jalan yang akan dilalui oleh seorang hamba untuk bisa bertemu dengan Allah Jalla Yang Maha Pencipta dan Maha Mengadakan lagi Maha Pembentuk. Dan namanama Allah ‘Azza wa Jallah tersebut bukan hanya sekedar pengertian atau wacana agama Islam itu sendiri melainkan itu memang gambaran dari sifat-sifat Allah ‘Azza wa Jalla yang sangat amat sempurna dan terbukti kebenarannya sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa dengan Asma’ u al-Husna saja tidak cukup untuk menggambarkan Keagungan dan Kesempurnaan Allah ‘Azza wa Jalla sebagai pencipta alam semesta ini begitu pula alam Akhirat yang tidak diragukan lagi keberadaannya kecuali oleh orang-orang yang tidak berakal. beda halnya dengan jika kita berbuat kebaikan yang dihadiahkan dengan sepuluh . maka menjadi teranglah perjalanannya dalam bertemu Allah ‘Azza wa Jalla. jika cahaya lentera tersebut redup.(HR. kemudian dia mengerjakannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya.”(HR. Adapun bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah ‘Azza wa Jalla Maha Adil di sini adalah segaimana disebutkan dalam dua hadist di bawah ini :”…. Adalah dalam hal niat yang merupakan penentu dari arah amalan-amalan yang kita perbuat karena niat tersebut berfungsi sebagai lentera atau cahaya yang akan menuntun dan menerangi perjalanan seorang hamba dalam bertemu Allah ‘Azza wa Jalla. yaitu Al ‘Adlu (Maha Adil). andai saja jika kita berniat melakukan kejahatan kemudian Allah ‘Azza wa Jalla mencatat bagi kita satu kejahatan meskipun kita tidak mengerjakannya seperti halnya Allah mencatat satu kebaikan bagi yang berniat berbuat kebaikan meskipun tidak mengerjakannya.. Lalu dari segi manakah kiranya bukti akan sifat Allah ‘Azza wa Jalla yang Maha Adil ? Coba kita perhatikan dengan seksama firman Allah ‘Azza wa Jalla dan hadist Rasulullah berikut ini : “Barang siapa berbuat kebaikan mendapat sepuluh kali lipat amalnya. Sebaliknya..Kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya tahu dan faham akan nama-nama Allah ‘Azza wa Jalla yang berjumlah 99 yang terlampir dalam Asma‟ u al-Husna. maka Allah memberinya satu kebaikan”. maka barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak dia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya”.Barangsiapa berniat akan berbuat kebaikan tanpa sempat mengerjakannya. “…. Dan 5 bukti tersebut adalah : (Pertama). Dan bukti-bukti tersebut juga menguatkan akan kebenaran agama Islam sebagai agama Rahmatan li al-„Alamin yang dibawa oleh nabi yang bergelar al-Amin. bisa dibayangkan berapa kejahatan yang sudah tercatat hanya karena niat buruk kita. Adalah dalam hal perbuatan yang tentunya tidak terlepas dari catatan Allah ‘Azza wa Jalla lewat dua malaikat-Nya (Rakib – ‘Atid) yang senantiasa menemani kita di setiap langkah kita.”. (HR. buktiya Allah memberi dispensasi bagi yang melakukan kejahatan dengan mendapat balasan yang seimbang atau setara dengan apa yang diperbuat. maka Allah mencatat untuknya sepuluh kebaikan atau lebih banyak lagi…. (Kedua). dan amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah ‘Azza wa Jalla.

serta memotong kukunya. Dan Allah menetapkan baginya bebas dari siksa neraka serta dapat melintasi shirathal-mustaqim dengan selamat. dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. apabila wanita mengandung. maka aku tidak akan mendoakanmu. Begitu pula dengan perempuan yang berjihad melahirkan anaknya yang rasanya seperti antara hidup dan mati kemudian dia meninggal seketika itu atau setelah ia melahirkan makan dia bisa dikatakan mati syahid tanpa harus terjun ke medan perang. maka dia tidak akan membawa dosa sedikitpun. 8. melainkan Allah akan menahannya dari minum telaga kautsar pada hari kiamat nanti. Ya Fathimah. Ya Fathimah. 2. tiadalah wanita yang melayani suami selama sehari semalam dengan rasa senang serta ikhlas. Ya Fathimah. Ya Fathimah.. maka dia mati syahid. tiadalah wanita yang tersenyum di hadapan suami. melainkan Allah memandangnya dengan pandangan penuh kasih. . maka bersihlah dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Dan Allah memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala seribu orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jika dia melahirkan kandungannya. sebagaimana sabda Rasulullah saw :“perkara yang pertama kali ditanyakan kepada seorang wanita pada hari kiamat nanti. Allah menetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang di jalan Allah. 7. Ketika wanita merasa sakit akan melahirkan.kebaikan. melebur kejelekan dan meningkatkan derajat wanita itu. Ya Fathimah. kemarahan suami adalah kemurkaan Allah 6. Bukti akan kebenaran sifat Allah SWT Yang Maha Adil di sini adalah bahwasanya Allah SWT melebihkan bagian lelaki atas wanita dalam hal warisan. (Ketiga). Andaikata suamimu tidak ridho kepadamu. serta kuburnya menjadi bagian dari taman sorga. Bukti lain adalah ketika para mujahid berjihad melawan musuh dan gugur. dan seribu malaikat memohonkan ampunan baginya hingga hari kiamat. Bila meninggal ketika melahirkan. Ya Fathimah. Di sini karena Allah SWT lebih faham akan kekurangan kita atau kelemahan kita yaitu dorongan untuk melakukan kejahatan dalam diri kita cendrung lebih besar daripada dorongan untuk melakukan kebaikan yang disebabkan oleh godaan syetan yang terkutuk. melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan seribu org yang kelaparan dan memberi pakaian seribu orang yang telanjang 4. Wallahu A’lam. Didalam kubur akan mendapat pertamanan indah yang merupakan bagian dari taman sorga. Allah pasti akan menetapkan kebaikan baginya dari setiap biji gandum. 9.”(an-Nisa‟ : 11). kepada wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya.Ibnu Hibbab dari Abu Hurairah) Adapun tanda-tanda yang membuktikan adanya bentuk keadilan Allah Yang Maha Adil terhadap kaum hawa adalah tentang 10 wasiat Rasulullah saw terhadap Fathimah az-Zahra yang berbunyi : 1. Ya Fathimah. (Keempat). adalah mengenai sholat lima waktu dan ketaatannya terhadap suami. Ya Fathimah. karena kenyataannya lelakilah yang oleh syari’at dibebankan tanggung jawab untuk memberi nafkah keluarga dan membebaskan perempuan dari kewajiban tersebut meskipun perempuan boleh saja ikut mencari nafkah. niscaya Allah menjadikana dirinya dengan neraka tujuh tabir pemisah 3. Adalah dalam hal keutamaan kaum hawa dalam berbakti kepada suaminya yang merupakan kewajiban sebagai seorang istri. tiadalah seorang yang meminyaki rambut anak-anaknya lalu menyisirnya dan mencuci pakaiannya. meminyaki jenggot dan memotong kumisnya. 5. Adalah dalam hal warisan yang memberikan porsi lebih banyak kepada lelaki daripada perempuan yaitu bagian laki-laki dua kali bagian perempuan sebagaiman firman Allah SWT: “Allah mensyari‟atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Para laki-laki juga diwajibkan oleh ajaran Islam untuk mengeluarkan mas kawin untuk diberikan . tiadalah wanita yang meminyaki kepala suami dan menyisirnya. tetapi dengan wujud keadilah Allah Yang Maha Adil kaum wanita memiliki porsi pahala yang sama besarnya dengan kaum lelaki meskipun dengan amalan-amalan yang berbeda seperti amalan-amalan yang telah Rasulullah saw wasiatkan kepada putrinya Fathimah az-Zahra dan seluruh kaum wanita diwaktu itu dan sesudahnya. Jadi berikut adalah bentuk keadilan Allah terhadap kaum wanita yang mungkin tidak dapat melakukan sebagian pekerjaan mulia yang dapat dikerjakan oleh kaum lelaki. Ketahuilah wahai Fathimah. maka malaikat memohonkan ampunan baginya. tiadalah wanita yang menahan kebutuhan tetangganya. Ya Fathimah. Ya Fathimah. Dan Allah memberikan kepadanya pahala seratus kali beribadah haji dan umrah. melainkan Allah memberi minuman arak yang dikemas indah kepadanya yang didatangkan dari sungai2 sorga. Allah mempermudah sakaratul-maut baginya. melainkan Allah mengampuni dosa-dosanya serta memakaikan pakaian padanya di hari kiamat berupa pakaian yang serba hijau. 10. melainkan para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wannita itu agar menyaksikan pahala amalnya. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempua…. dan menetapkan baginya setiap rambut pada tubuhnya seribu kebaikan.” (HR. tiadalah wanita yang membentangkan alas tidur untuk suami dengan rasa senang hati. yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhoaan suami terhadap istri. kepada wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya. dan Allah menetapkan baginya setiap hari seribu kebaikan serta melebur seribu kejelekan.

pertama: Tauhid.Amin MEMETIK KEAGUNGAN SURAT AL IKHLASH     admin September 7. dimana Al-Qur`an diturunkan. Dan perlu disadari bahwa bagian warisan perempuan yang lebih sedikit. Lebih dari itu surat yang mulia ini mengandung makna-makna yang penting dan mendalam.# Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salah satunya ialah dikarenakan umur umat nabi Muhammad tedak sepanjang umur umat nabi-nabi sebelumnya yang beratus-ratus hingga beribu-ribu tahun. bulan yang penuh pengampunan. Wallahu A’lam. (pintu) neraka ditutup rapat-rapat. sebagaimana yang terlampira dalam al-Qur’an: “ Sesungguhnya kami Telah menurunkannya (Al Quran) pada malam kemuliaan. dan bulan di mana para syaitan dibelenggu dari menggoda manusia. Dan saya minta maaf apabila ada prakata-prakata yang kurang berkenan di hati pembaca sekalian dan terima kasih bagi saudara-saudari yang sudi kiranya berkunjung di blog ini. Bulan. Oleh karena itu meski surat ini pendek tapi memiliki kedudukan yang tinggi dibanding surat-surat lainnya. (Kelima). laki-laki mendapatkan bagian yang melebihi bagian perempuan.# Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. mengandung pokok-pokok dan kaidah-kaidah ilmu tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah saw : “Jika Bulan Ramadhan telah tiba. N R ‗ ca surat yang mulia ini. Kedudukan Surat Al Ikhlas D A B A S ‘ A -K ‗ : ―A R ‗ c -ulang: K S N ‗ M N c ‗ sabda: . Ketiga: Hukum‘ Sedangkan surat Al Ikhlas ini. hampir-hampir sudah menjadi bacaan harian bagi setiap muslim baik ketika sholat ataupun dzikir. Bahkan kedudukannya sama dengan seperti A Q ‘ Para pembaca yang mulia. Demikianlah 5 bukti dari sekian banyak bukti-bukti kebenaran sifat Allah Al-‘Adlu yang dapat kami sampaikan kepada para pembaca yang insyaallah dirahmati Allah. 2012 No Comments Surat Al Ikhlash termasuk diantara suratA Q ‘ S c -ulang. Kedua: Kisah-kisah rasul dan umatnya. yaitu satu malam kemuliaan yang lebih baik daripada seribu bulan. Namun dengan adanya bulan Ramadhan yang di dalamnya penuh dengan kelipatan-kelipatan pahala kebaikan dari segalam macam amal ibadah. Bukan karena surat ini pendek dan mudah di hafal. Oleh karenanya umat Muhammad saw tidak memiliki waktu yang panjang seperti umat nabi-nabi sebelumnya untuk beribadah. bulan yang penuh berkah dengan pelipat gandaan pahala sebuah amalan. Atas dasar inilah surat Al Ikhlash menyamai sepertiga Al-Q ‘ .kepada istrinya sebagai cerminan cinta kasih sayangnya ketika keduanya menikah. sedangkan perempuan tidak dibebani apa-apa. Oleh sebab itu. (al-Qadr : 1-5) Bulan Ramadhan Allah SWT anugrahkan hanya kepada ummat nabi Muhammad saw. maka tentu tepat dan adil jika dalam aturan pembagian warisan. Bulan.”( HR. karena jika tidak demikian. pada edisi kali ini kami sajikan tentang kandungan-kandungan penting dan mendalam dalam surat Al I ‘ c -kandungan penting tersebut dalam kehidupan kita. sebenarnya akan tertutupi dengan maskawin dan nafkah yang menjadi haknya. dimana pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. maka (pintu) surga dibuka lebar-lebar. Selanjutnya adalah mengenai keutamaan bulan Ramadhan. Sesungguhnya surat Al Ikhlas benar-benar menyamai sepertiga Al-Q ‘ ‖ HR A -Bukhari Bab F Q ‘ 5014 P ‘ A I A Q ‘ K A Q ‘ mengandung tiga pokok yang paling mendasar yaitu. umat nabi Muhammad saw dapat mengimbangi jumlah pahala kebaikan umat-umat nabi sebelumnya walaupun dengan umur yang pendek. Muslim ) Dan bukti yang menunjukkan Allah Maha Adil di sini adalah mengenai pelipat gandaan pahala sebuah amalan terutama pada malam Lailatul Qadar. dan para syetan dibelenggu. maka hal itu justru akan menzalimi kaum laki-laki.# Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?# Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Semoga bermanfaat bagi kita semua …. ―D -Nya. tidak pada umat nabi-nabi sebelumnya itu bukan karena Allah pilih kasih terhadap umat nabi Muhammad saw melainkan ada maksud atau hikmah tertentu.

Dia-lah esa. Dia-lah pula yang maha esa dalam D D ‘ A S -satuya bergantung dari seluruh makhluk-Nya. Dia-lah esa dalam segala nama-nama-Nya yang mulia dan esa pula dalam seluruh sifat-sifat-Nya yang sempurna. lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untuk kalian. karena A ‘ A A nciptaan dan pengaturan. bukit-bukit. maka seharusnya DiaA ‘ S A ‘ : ―H R c -orang yang sebelum kalian. gunung-gunung. Karena Dia-lah Yang Maha Kaya dengan kekayaan yang tiada batas dan Dia pula Yang Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tiada tara. Tentu hal itu sangat tidak pantas. langit. tiada siapa pun yang semisal dan serupa dengan keagungan dan kemulian A ‘ Kalau kita memperhatikan penciptaan alam semesta ini dari bumi. iklim/suhu dan seluruh makhluk yang di alam ini. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. matahari. pengatur. sungguh (terdapat) tandaA ‖ A B : 164 Fitrah manusia yang c A ‘ S : Dan pada segala sesuatu terdapat tanda-tanda bagi-Nya Yang semua itu menunjukkan bahwa Allah adalah Esa. Dia-lah yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluk-Nya. Kalau sekiranya yang menguasai dan mengatur bumi dan langit serta seluruh alam ini lebih dari satu niscaya bumi dan langit serta c A ‘ : ―S c A ‖ A -Anbiya: 22) D A ‘ B c A ‘ a dan sesembahanA ‘ S A ‘ c pengaturan dan pengusaan alam semesta ini. lautan. kuburan atau selainnya.Kandungan Surat Al-Ikhlas A ‘ : 1 2 (3 4) ―K : ―D -lah Allah. bulan. Yang Maha Esa. Adakah kamu lihat ada sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak akan menemukan sesuatu yang c c …‖ A M : 2-3) Dan juga firman-Nya (artinya): ―S sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat kecuali hanya Allah subhanahu ‘ A ‘ : ―J A c D A menghendaki kebaikan bagi kamu. L A ‘ ?A ‘ barokah. Karena itu janganlah kalian menjadikan sekutuA ‖ A B : 21-22) Bahkan sesungguhnya kitab suci Al-Q ‘ N menjelaskan tentang keesaan Allah s ‘ c A ‘ S -Nya: ―D K K : ―B sesembahan yang berhak disembah melainkan Aku. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-N …‖ Y : 107 R ‗ bersabda: ―T c A ‖ HR A B A ‘ R -Nya menegaskan bahwa makhluk itu lemah dan tidak punya daya dan kekuatan. silih bergantinya malam dan siang. laut. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. maka sembahlah kamu sekalian kepada-K ‖ A -A ‘: 25 D A ‘ : ―A R -N ‖ Dalam ayat ini Allah subha ‘ -Nya pula adalah Ash Shomad. gunung. agar kalian bertakwa. (karena) Dia-lah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Allah adalah Rabb yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dan tiada seorangpun yang setara dengan-N ‖ QS A -Ikhlas: 1-4) Dalam ayat pertama: ―K : ―D A Y M E ‖ P c A ‘ A A mengandung sifat ahadiyyah yang bermakna esa atau tunggal. mempersembahkan sesembelihan kepada se A ‘ P sesembelihan diperuntukan sang penunggu pohon. Dalam ayat ketiga Al ‘ : ―D ‖ . Yang mengandung makna bahwa Dia-lah Rabb satu-satunya tempat bergantung dari seluruh makhluk. bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. dan Dia yang menurunkan air (hujan) dari langit. semuanya tertata rapi dan serasi menunjukkan bahwa pencipta. Maka Lihatlah berulang-ulang. dan penguasa alam semesta A ‘ A ‘ : ―D -lah Yang Telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. sehingga Dia-lah pula yang berhak untuk diibadahi semata. Oleh karena itulah Allah sub ‘ -satunya untuk bergantung dari seluruh makhluknya.

diturunkan sesudah sesudah surat An Naas. 7375) 2. serta penjelasan hal amal perbuatan yang menjamin kemurnian tauhid. Keutamaan: Terdapat banyak hadist yang menyebut keutamaan surat ini. 4 D D ‖ ——————Surat ini terdiri atas 4 ayat. yang jika ia ‘ ‖ HR A D T z I nu : ―A A I N ‖ HR A -Bukhari) -tiba ada seorang shahabat H : ―M R ?‖ B : ―Al Isi Kandungan Surat Al Ikhlas 20th June 2013 | Cat: Surat Al Ikhlas | 298 Views | No Comments 1 K : ―D -lah Allah. maka N SAW : ‖D A jiwaku berada dalam kuasaNya. ―D K : ―S A -Nya dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar‖ A I ‘: 111 Keutamaan surat Al Ikhlas Di antara keutamaan surat Al-Ikhlash adalah sebagai berikut: 1 M c A ‘ D ‗A ‗ N ‗ us seorang shahabat dalam sebuah pertempuran. Sesungguhnya bacaan surat al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga isi Al-Q ‘ ‖ . Subhanallah (Maha Suci Allah) dari apa yang mereka katakan. Dinamakan Al Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah s.w. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.A A ‘ D Da pun tidak meliki istri. diantaranya. Sebab lain karena mengandung tiga dasar-dasar umum syariat. yaknitauhid. ketetapan larangan-larangan (hudud) dan hukum-hukum.t. ——————Surat Al Ikhlash ini menegaskan kemurnian keesaan Allah s. Sungguh dia telah meminta dengan nama-Nya yang mulia.w. yang Maha Esa. Mendapatkan Jannah D A H ‗ : ―A N ‗ au mendengar seseorang membaca: L : ―D J ‖ HR A T D 3 D ‘ D B K shalat dan mem c L Majah : ―D A ‖ A z : ―K c ‗ ‘ : -Nya.t. seakan meremehkan bacaan itu. dan menolak segala macam kemusyrikan dan menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai-Nya. Sebagaimana juga ditegaskan dalam ayat-ayat lainnya. bahwa ada seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwa Allahu ahad berulang kali.w. D A ‘ : ―D -N ‖ A ‘ A I dengan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan sempurna. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. 2. Lalu dia mengimami sholat dan selalu membaca surat Al Ikhlas. ——————Pokok-pokok isinya: ——————Penegasan tentang kemurnian keesaan Allah s. 3. termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.t. Hadist riwayat Bukhori. Abu Daud N ‘ A S -Khudhri mengatakan. Sehingga Dia-lah esa dalam segala sifat-sifat-Nya yang tiada setara dengan-N A ‘ menegaskan dalam firman-Nya: ―D c M D D D c ptakan D ‖ A -A ‘ : 101 S Y Uz A ‘ N I A ‘ n trinitas. bahwa membacanya sama seperti pahala membaca sepertiga isi alQ ‘ lasan isi surat al-Ikhlas. lalu ketika datang waktu pagi orang itu datang menceritakannya kepada Nabi SAW. Tatkala mereka kembali dari pertempuran mereka N ‗ B : ―T yang melatarbelakangi dia L D : ―K A I t A R A c M N ‗ : ―K A ‘ c ‖ HR A -Bukhari no. tidak benar pula perkataan orang-orang musyrikin Quraisy bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah.

Maha suci Allah dari apa yang tersebut. 112:3) Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Dan Dia tidak beranak. ——————Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar: ―A ‖ D mereka benar-benar orang yang berdusta.Hadist lain diriwayatkan Imam Bukhori dari Abu Said RA berkata.(QS. bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa. Maka Rasulullah SAW : ‖A c -Q ‘ ‖ L N SAW : ‖A c -Q ‘ al-I ‖ I A T z N ‘ kalian membaca isi Al-Q ‘ ? maka dia di malam itu telah membaca sepertiga al-Q ‘ A ‖ A -A N SAW : ‖T kah c Qul huwa Allahu ahad. Dia berada tidak didahului oleh tidak ada. Maha Esa pada zat-Nya berarti zat-Nya tidak tersusun dari beberapa zat atau bagian. maka Nabi menunjukkan bahwa Allahu Al-wahid Ash-shomad merupakan sepertiga al-Q ‘ Imam Muslim dan T z A H RA R SAW : ‖B membacakan kepada kalian sepertiga Al-Q ‘ ‖ membacakan Qul huwa Allahu ahad lalu masuk lagi yang menyebabkan para sahabat saling bertanya sendiri.w. niscaya jelaslah kepadanya bahwa semua penjelasan dan keterangan yang terdapat dalam Islam tentang tauhid dan kesucian Allah dari segala macam kekurangan merupakan perincian dari isi surah ini. Allah ash-shomad di suatu malam. menyampaikan amanah N : ―E c ― ‖ moyangmu.(QS. Dengan demikian Dia tidak sama dengan makhluk lainnya. tidak pula diperanakkan. Jika engkau ingin wanita cantik ‖ N : ―A A Y M E ‖ c T A R A penyembahan berhala R T A D ?‖ A menurunkan surah ini. HUBUNGAN SURAT AL IKHLASH DENGAN SURAT AL FALAQ Surat Al Ikhlash menegaskan kemurnian Allah s. Jika engkau gila kami obati. Dahhak) Surah ini meliputi dasar yang paling penting dari risalah Nabi SAW. Yang Maha Esa. Dalam ayat lain yang sama artinya Allah berfirman: Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orangM ―A T -anak perempuan dan untuk mereka anak-anak laki-laki. Ayat ini juga menentang dakwaan orang-orang musyrik Arab yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah dan dakwaan orang Nasrani bahwa Isa anak lakilaki Allah. 112:1) ——————Dahhak meriwayatkan bahwa orang-orang musyrik mengutus kepada Nabi Muhammad SAW Amir bin Tufail. (HR. Jika engkau miskin dan mau kaya kami berikan engkau harta.S. 112:2) Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Maha Esa pada sifat-Nya dan Maha Esa pada afal-Nya. sedang Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. Yasin: 82). bahwa Rasul SAW bertanya kepada para Sahabat: ‖T kalian membaca isi Al-Q ‘ ?‖ ya Rasulullah. ——————TAFSIR: ——————Katakanlah: Dialah Allah. T ―B A ‖ dengan bertafakur yang mendalam. iaitu mentauhidkan Allah dan menyucikan-Nya serta meletakkan pedoman umum dalam beramal sambil menerangkan amal perbuatan yang baik dan yang jahat. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkat : ―J !‖ (Q. As Saffat: 149-152). Tegasnya keesaan Allah itu meliputi tiga hal: Dia Maha Esa pada zat-Nya. sedang surat Al Falaq memerintahkan agar semata-mata kepada-Nya-lah orang memohon perlindungan dari segala macam kejahatan. karena berbilang dalam susunan zat berarti bahwa bagian kumpulan itu memerlukan bagian yang lain. Maha Esa pada sifat-Nya berarti tidak ada satu sifat makhlukpun yang menyamai-N M E ‘ -Nya berarti hanya Dialah yang membuat semua perbuatan sesuai dengan firman-Nya.(QS. I ‗A : ―D M I AS I an terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa Al Masih adalah anak Allah dan bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah .S. (Q. tidak tersusun dan tidak berbilang.t. Pada ayat ini Allah menyuruh Nabi-Nya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya. menyatakan keadaan manusia sesudah mati mulai dari sejak berbangkit sampai dengan menerima balasannya berupa pahala atau dosa.

yang nyata adanya Karena banyak bukti. Kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy[1188]. yang Telah ada sebelum segala sesuatu ada. 2. SIFAT–SIFAT WAJIB ALLAH 1. Dalilnya firman Allah dalam Al-Qur‟an ( Qs As-Sajadah : 4) Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa. Mustahil.buktinya dan yang Bathin ialah yang tak dapat digambarkan hikmat zat-Nya oleh akal.AGAMA : SIFAT WAJIB. Dalilnya firman Allah swt ( Qs. Ar-Rahman :27 ) “Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan” 4. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.DAN JAIZ BAGI ALLAH SWT DAN RASUL Sifat Wajib. yang Zhahir ialah. yang Akhir ialah yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Wujud Wujud artinya “ada” . Baqo’ Baqo‟ berarti “kekal”. [1452] yang dimaksud dengan: yang Awal ialah. [1189] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. MUSTAHIL. 3. Dalilnya firmannya adalah: ( QS. Jaiz bagi Allah SWT dan Rasul A. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? [1188] bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian-Nya. tidak ada bagi kamu selain dari padanya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at[1189]. AlHadid :3) Dialah yang Awal dan yang akhir yang Zhahir dan yang Bathin[1452]. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Qidam Qidam berarti “ Dahulu “ yakni ada tanpa awal dan akhir. Mukhoolafatul lil hawaadist .

Dalilnya firman Allah SWT .” 6. 8. Dalilnya firman Allah SWT ( Qs. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasanganpasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan. Dalilnya Firman Allah SWT ( Qs. Qiyamuhu Binafsih Artinya Allah berdiri sendiri. yang Maha Esa” 7.” 9. dan bila gelap menimpa mereka. Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. setiap kali kilat itu menyinari mereka. Dalalnya firman Allah swt (Qs. dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. 5. mereka berjalan di bawah sinar itu. dan Dia-lah yang Maha mendengar dan Melihat. Al-Baqarah : 20 ) “Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu”. Katakanlah: "Dia-lah Allah. niscaya dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka.Artinya bahwa Allah tidak sama dengan yang baru ( alam/makhluk). mereka berhenti. Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian . tetapi jika saudara perempuan itu dua orang. dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan. Dalilnya firman Allah SWT (QS. Ilmu Ilmu berarti bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. jika ia tidak mempunyai anak. An-Nisa : 176) “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Dalilnya firman Allah SWT (Qs. Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.pasangan (pula). Qudrat Qudrat berarti bahwa Allah Maha Kuasa. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. Jikalau Allah menghendaki. Wahdaniyah Wahdaniyah berarti bahwa Allah bersifat “esa” dan tidak berbilang. Al-Ankabuut : 6 ) “Dan barangsiapa yang berjihad. Asy-Syuuro: 11) (Dia) Pencipta langit dan bumi. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. tidak membutuhkan pertolongan dari makhluk Nya. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia. Al-Buruuj : 16 ) “Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Irodat Irodat berarti bahwa Allah berkehendak segala sesuatu atau bahwa Allah maha berkeinginan atas segala sesuatu. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudarasaudara laki dan perempuan.

An-Nisa :164 ) Dan (Kami Telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh Telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. supaya kamu tidak sesat. [1050] Maksudnya: Pakaian luar yang kalau dibuka tidak menampakkan aurat. dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Bijaksana. 11. dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba-Nya.a. [387] kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.s. dan Allah Telah berbicara kepada Musa dengan langsung[381]. dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. 15. AAlimun Artinya Maha mengetahui. pernah berbicara secara langsung dengan Allah pada malam hari di waktu Mi'raj. An-Nuur:60) Dan perempuan-perempuan tua yang Telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi). Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu. dalam pada itu nabi Muhammad s. 13.s.w. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 14. AlFurqoon : 58 ) Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati. Dalilnya (QS. tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1050] mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. dan Karena nabi Musa a. merupakan keistimewaan nabi Musa a. dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Bashar Bashar artinya Maha Melihat. 10. Qoodirun Artinya Maha kuasa. Kalam Kalam artinya berkata-kata atau bercakap-cakap. Dalilnya sama dengan dalil sifat Irodat. yakni bahwa Allah Maha Hidup. [381] Allah berbicara langsung dengan nabi Musa a. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hayat Hayat artinya Hidup. 12. disebut: Kalimullah sedang rasul-rasul yang lain mendapat wahyu dari Allah dengan perantaraan Jibril. Dalilnya dama dengan sifat Qudrat. 16. . Dalilnya ( Qs. Sama’ Sama‟ artinya Maha Mendengar.dua orang saudara perempuan. Dalilnya (Qs Al-Hujuroot : 18) Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan bumi.s. Muriidun Artinya yang maha Menentukan. Dalilnya firman Allah Swt ( Qs.. Dalilnya sama dengan dalil sifat Ilmu.

Mumatsalatu lil hawaditsi (ada yang menyamai) 5. Kaunuhu abkama (zat yang bisu) C. Ama (buta) 13. seperti dalam Al-Qur‟an disebutkan : . Dalilnya sama dengan sifat “sama”. Samii’un Samii‟un berarti bahwa Allah Maha Mendengar. Ajzun (lemah) 8. Oleh karena itu orang yang beriman harus menjaga tingkah laku dan perbuatannya dari perbuatan buruk atau maksiat.17. Mautun (mati) 11. Bashiirun Bashiirun berarti bahwa Allah Maha Melihat. Dalilnya sama dengan sifat ”kalam”. SIFAT–SIFAT MUSTAHIL ALLAH 1. dalilnya sama dengan dalil sifat “Bashor” 20. Karahah (terpaksa) 9. Kaunuhu ashamma (zat yang tuli) 19. Mayyitan (zat yang mati) 18. Kaunuhu 'ajiyan (zat yang lemah) 15. Bakamun (bisu) 14. 19. Shamamun (tuli) 12. Jahlun (bodoh) 10. Dalalnya sama dengan dalil sifat ”Hayat” 18. Allah melihat semua perbuatan hamba. Huduts (ada yang mendahului) 3. Kaunuhu jahilan (zat yang sangat bodoh) 17. Mutakallimun Mutakallimun berarti bahwa Allah maha berbicara. Fana (berakhir) 4. Kaunuhu karihan (zat yang terpaksa) 16. B. Kaunuhu 'ama (zat yang buta) 20. SIFAT JAIZ ALLAH Adapun Sifat Jaiz Bagi Allah SWT adalah bahwa Allah berbuat apa yang\dikehendaki. Adam (tiada) 2. Hayyun Artinya Maha Hidup. Ihtiyaju lighairihi (memerlukan yang lain) 6. Ta'adud (berbilang) 7.

Shiddiq artinya jujur. SIFAT WAJIB RASUL 1. Tabligh artinya menyampaikan. 3. Amanah yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul adalah risalah dan syari'at Allah Ta'ala. Maka tidak mungkin Nabi dan Rasul memiliki IQ dibawah standar apalagi lemot. Maka tidak mungkin seorang Nabi dan Rasul berdusta demi kepentingan sendiri. Seorang Nabi dan Rasul pasti memiliki sifat jujur dalam setiap perkataan. Al-kizb (Pembohong) Al-khianat (khianat / tidak amanah) Al-kithman (Menyembunyikan) Al-baladah (bodoh / dungu) F. Nabi dan Rasul bukanlah Malaikat yang tidak makan dan minum. Tidak boleh satu ayatpun yang disembunyikan. 4. hal itu tidak disebabkan karena Beliau tidak cerdas. Nabi dan Rasul dianugerahi kecerdasan yang berasal dari wahyu Allah Ta'ala untuk menjadi bukti kebenaran risalah yang dibawanya adalah benar dari Allah Ta'ala. Maka seorang Nabi dan Rasul tidak ada yang menyembunyikan wahyu Allah dan Mereka selalu mengatakan yang benar walau seringkali kebenaran itu ditolak oleh kaum kafir.“Dan Tuhanmu menjadikan dan memilih barang siapa apa yang dikehendaki-Nya. Nabi dan Rasul diperbolehkan makan dan minum. Sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Nabi dan Rasul akan tetap memegang amanah yang diembannya. 4.(AlQashash: 68) D. tidur dan lain sebagainya. walau terkadang ayat tersebut menegur sikap atau keputusan Nabi. Nabi dan Rasul kedua-duanya wajib menyampaikan ajaran dan syari'at yang Allah turunkan melalui wahyu-Nya. E. pergi ke pasar. 3. . Akan tetapi Allah ingin membuktikan pada Kaum Kafir Quraisy bahwa Alquran bukanlah karangan Muhammad Shalallahu 'alayhi wassalam. atau untuk keluarganya. Hal ini berbeda dengan para Pendeta kaum nasrani atau Budha dan Hindu yang mereka mengharamkan dirinya untuk merasakan nikmatnya hidup dan berumahtangga. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 2. Adapun kenyataan bahwa Nabi Muhammada Shalallahu 'alayhi wa sallam buta huruf. perbuatan dan perilakunya. Fathonah artinya Cerdas. SIFAT MUSTAHIL RASUL 1. SIFAT MUSTAHIL RASUL Jaiz para Rasul adalah Basyariah artinya berkelakuan seperti manusia biasa. beristri. Nabi dan Rasul adalah Manusia yang selalu memegang amanah apapun yang Allah berikan sekalipun berat untuk disampaikan. Maka mustahil para Nabi dan Rasul berkhianat atas amanah yang Allah berikan kepadanya.

Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk (QS Yunus 10:45) Kaum muslimin memercayai Allah Swt. dia harus membebaskan hatinya dari segala sesuatu yang dapat memunculkan prasang-ka jahiliah dan menerima keimanan yang nyata dengan segenap jiwa. Cara untuk bertafakur dan menerima keimanan adalah dengan mengenal Allah SWT. dimintai pertolongan. dijadikan tumpuan harapan. dan sebagainya. „yang menguasai‟. „yang bersyukur‟. „yang mengasihi‟. sesuai dengan penjelasan Al-Qur`an. Demikian ungkap Imam Al Ghazali. Akan tetapi. dan dijadikan tujuan hidup. 2012 Artikel 1 Dan (ingatlah) akan hari (yang di waktu itu) Allah mengumpulkan mereka. Seorang muslim seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. (di waktu itu) mereka saling berkenalan. Mereka melihat tanda-tanda keberadaan Allah pada dunia nyata dan alam gaib kemudian mulai memercayai keagungan seni dan kekuasaan Allah. „yang bersifat adil‟. Hal ini berbeda dengan nama-nama lainnya yang bisa disematkan kepada makhluk walaupun dengan cara penggunaan yang berbeda. October 29. mereka akan mudah terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang menyesatkan pada saat ditimpa kesusahan. Akan tetapi. Oleh karena itu. jika umat berpaling dari Allah serta gagal bertafakur kepada Allah dan ciptaan-Nya. Allah-lah satu-satunya Zat yang wajib disembah. ia tidak bisa menggunakan nama Allah atau nama yang bermakna Allah. ketika menyebutkan rincian Asmaul Husna. Bisa saja seorang manusia memiliki nama yang bermakna „yang menyayangi‟. Inilah nama pertama yang disebutkan Rasulullah saw. „Allah‟. Allah menyebutnya dalam surah Ali Imran ayat 154 mengenai umat yang menyerah dalam berperang. Nama ini sangat unik dan khusus karena tidak bisa dinisbat-kan kepada makhluk. . Kata Allah menunjuk kepada Tuhan yang tidak ada yang lain kecuali Dia. (mereka merasa di hari itu) seakan-akan mereka tidak pernah berdiam (di dunia) hanya sesaat di siang hari.by admin.

Sebagian lainnya menyatakan sebaliknya. Zat Allah Mengenai Zat Allah. Nama-nama indah lainnya hanyalah merupakan sifat atau atribut. dan dijadikan tujuan hidup. kata Allah menunjuk kepada Tuhan Yang Esa. “Sesungguhnya. Intinya. Zat yang tidak bisa dilihat. dan tidak bisa dicium. kata ini diulang sebanyak 2.” (HR Abu Nu‟aim) Larangan ini bukan tanpa alasan.Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Muhammad Abdul Halim bahwa Allah adalah nama Tuhan dalam arti mutlak. tidak ada yang lain kecuali Dia. Dalam Al Qur‟an. dijadikan tumpuan harapan. Tuhan sendiri yang menamai diri-Nya Allah.698 kali. tidak bisa diraba. Pendapat lain menyatakan bahwa kata Allah berasal dari kata aliha ya’lahu yang berarti „tenang‟ karena hati merasa tenang bersama-Nya. yaitu sebagai satu-satunya nama diri. memberikan panduan bahwa kita dilarang untuk berpikir tentang Zat Allah. membingungkan akal dan pemahaman manusia. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Allah berasal dari kata alaha yang berarti tahayyana yang bermakna „bingung‟ sebab ketika dipikirkan. keberadaan Allah sangat jauh dari pengamatan . memikirkan bentuk-Nya. ” (QS Thaha. Tiada Tuhan selain Aku maka sembahlah Aku. Memikirkan Zat Allah berarti kita memikirkan Yang Mahagaib. tetapi diambil dari kata dasar aliha yang berarti „mengherankan‟ atau „menakjubkan‟. Dalam Al Qur‟an pula. “Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan (Zat) Allah karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. tangan-Nya. bahwa kata Allah tidak berdiri sendiri. atau hal lainnya. Sebagian menyatakan bahwa kata Allah tidak diambil dari kata apa pun. Muhammad) Dialah (Tuhan yang ditanyakan orang Yahudi itu) Allah Yang Maha Esa. Disebut menakjubkan karena setiap perbuatan-Nya menakjubkan.” (QS Al Ikhlas. 112: 1) Para ulama berbeda pendapat mengenai asal kata Allah. Allah Swt. Aku adalah Allah. 20: 14) “Katakanlah (hai. Rasulullah saw. Apa pun asal katanya. Kata ini berdiri sendiri. tidak bisa didengar. Makhluk menuju dan memohon karena harapan seluruh makhluk tertuju kepada-Nya. dimintai pertolongan. Allah-lah satu-satunya Zat yang wajib disembah. apalagi mereka-reka wajah-Nya. sedangkan hakikat Zat-Nya akan mengherankan apabila dibahas secara mendalam. yang jelas.

sangat sulit bagi kita untuk memperoleh gambaran tentang wujud Zat-Nya. jangan heran apabila kita tidak akan memperoleh hasil yang benar. Prof. Manusia juga tidak mampu mengkhayalkan sesuatu kecuali apabila ia mengaitkannya dengan pengalamanpengalaman masa lalunya. Apabila kita memaksakan diri. Dengan kondisi ini seharusnya kita malu apabila bersikap sombong.” Keterbatasan ini menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah. “Cobalah Anda mengkhayalkan seekor hewan baru yang sama sekali berbeda dengan hewan yang pernah Anda lihat. Kemampuan akal kita memang terbatas. Tentu saja. sekuat apa pun. secerdas apa pun. kita tetap makhluk yang terbatas dan sangat lemah di hadapan-Nya       Rasulullah Ibadah Islam Damai Kristologi Kritik Islam Daftar Isi    Home Daftar Isi Allah . Misalnya. apalagi memikirkan Zat Allah. Contoh lain. Anda gabungkan sayap satu hewan dengan kepala hewan lainnya. hewan itu tidak bisa dikhayalkan kecuali dengan mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman yang ada di benak Anda. bahkan bisa jadi hasilnya menyesatkan. Memikirkan hewan ini saja tidak bisa. Sementara itu. Dalam penelitiannya. dengan kondisi ini. Beliau mendemonstrasikan hal tersebut dengan sebuah tantangan. Malik Badri mengungkapkan bahwa Allah terbebas dari ikatan ruang dan waktu yang mengungkung manusia.pancaindra. Sekuat apa pun usaha yang Anda lakukan. manusia mustahil mampu menggambarkan suatu peristiwa apabila tidak dikaitkan dengan tempat dan waktu tertentu. Ingat. Anda modifikasi sedikit bentuk salah satu hewan.

wordpress. kemudian menunjukinya jalan untuk mencapai kesempurnaannya yang diinginkan (20:50).    Al-Qur'an Rasulullah Ibadah Islam Damai Copyright © ARTIKEL ISLAM DESIGN BY DZIGNINE Home » All Artikel Islam » Artikel Akidah » Dalil-Dalil Al-Qur'an Tentang ADANYA TUHAN FRIDAY. 7 DECEMBER 2012 Dalil-Dalil Al-Qur'an Tentang ADANYA TUHAN TERKAIT : All Artikel Islam.com Berikut adalah dalil-dalil tentang adanya wujud Tuhan yang diterangkan oleh Al-Qur'an secara logika. Bukti Kebenaran Muhammad Rasulullah saw KONSEP JIHAD DALAM ISLAM Dalil-Dalil Al-Qur'an Tentang ADANYA TUHAN KEMUSYRIKAN DALAM ISLAM Asmaul-Husna dalam Kitab Tarmidzi Hakikat Kenabian dan Ciri cirinya RASULULLAH saw dan EMANSIPASI WANITA Tingkat Keyakinan dan Kepastian Kepada Tuhan Related Posts Widget[?] image: sulitbelajar. Artikel Akidah          AL-QUR'AN Sebagai Keajaiban Rasulullah saw Kejujuran. ALLah taala berfirman: Yakni. . Tuhan adalah Dia Yang telah menganugerahkan kepada tiap sesuatu penciptaan/kelahiran yang sesuai dengan keadaannya.

Alquran Suci telah menyatakan Allah Ta‟ala sebagai sebab dasar dari segala sebab. yang artinya. Para pembaca dipersilahkan memikirkannya sendiri. serta tidak aus walau telah sekian lama bekerja dan tidak terjadi perubahan sedikit pun. Perhatikanlah dengan seksama betapa ayat: “ Wa anna ilaa rabbikal-muntahaa” itu dengan kata-katanya yang ringkas telah menjelaskan dalil tersebut di atas. Kemudian sebab yang lain itu pun berlandaskan pada sebab yang lain lagi. karena tiada bagian ciptaan yang terlepas dari tatanan itu. Dalil kedua mengenai adanya Tuhan ialah. sebagaimana firman-Nya: Yakni.maka timbul ingatan akan kekuasaan Ilahi. Betapa ini merupakan suatu kekuasaan yang hakiki sehingga benda-benda langit itu tidak saling bertabrakkan dan kecepatannya tidak berubah seujung rambut pun. Tidak benar bahwa di dalam dunia yang terbatas ini rangkaian sebab dan akibat tidak mempunyai kesudahan dan tiada berhingga. Yakni. Rincian dalil ini ialah. puncak terakhir semuanya itu ialah Tuhan. Dan demikianlah seterusnya.Kini jika memperhatikan makna ayat tersebut kita menelaah bentuk ciptaan -. Yakni. di dunia ini timbul berbagai macam ilmu. Sebab. Sebagian merupakan landasan bagi yang lain. niscaya segala rangkaian tersebut akan hancur. sebagaimana Alquran Suci menyatakan: Yakni seluruh rangkaian sebab dan akibat berakhir pada Tuhan engkau (53:42). Dalil ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang gemar menelaah benda-benda langit. Sekiranya tidak ada Sang Penjaga. sehingga dengan sedikit saja terganggu maka seluruh dunia dapat hancur. Kemudian satu dalil lagi mengenai adanya Tuhan ialah. Adalah jelas bahwa suatu sebab timbul karena zat-Nya sendiri. sebab masalah ini sangat luas. Jadi. Dan oleh karena itu. Jika di balik semua itu tidak ada Wujud Sang Perencana. atau berlandaskan pada sebab yang lain. Maka terpaksa diakui bahwa rangkaian ini pasti berakhir pada suatu sebab terakhir. dan sebagian lagi merupakan pengembangan-pengembangannya. matahari tidak dapat mengejar bulan dan juga malam yang merupakan penampakkan bulan tidak dapat mendahului siang yang merupakan penampakkan matahari. berdasarkan penelaahan cermat akan diketahui bahwa seluruh alam semesta ini terjalin dalam rangkaian sebab dan akibat.mulai dari manusia hingga binatang-binatang daratan dan lautan serta burung-burung -. bentuk ciptaan setiap benda tampak sesuai dengan keadaannya. bagaimana mungkin jalinan kerja yang . tidak ada satu pun di antara mereka yang keluar dari batas-batas yang ditetapkan bagi mereka (36:41). puncak terakhir segala rangkaian ialah Tuhan engkau. sebab benda-benda langit tersebut merupakan bola-bola raksasa yang tiada terhitung banyaknya.

dengan cara tertentu kesadarannya dihilangkan -. Seandainya rangkaian dunia ini tidak terjalin oleh sebab dan akibat. maka tidaklah mungkin dapat membuat prakiraan bahwa pada tanggal sekian akan datang taufan atau badai. atau sampai pada waktu tertentu suatu penyakit akan muncul bersamaan dengan penyakit lain. seorang peneliti. mereka mengakui bahwa tiap-tiap kejadian pasti ada penyebabnya. mencari-cari penyebab dari sebab akibat. pasti ada sesuatu yang bertahan yang tidak mengalami kepunahan serta perubahan-perubahan dan tetap utuh seperti keadaannya semula. sedangkan Dia sendiri terpelihara dari kepunahan Kemudian satu dalil lagi berkenaan dengan keberadaan-Nya yang Dia kemukakan di dalam Alquran Suci adalah : Yakni. Dengan mengisyaratkan kepada hikmah-hikmah itulah. Aku berkata kepada setiap ruh: “Bukankah Aku Tuhan kamu?” Mereka berkata. namun demikian akal mengakui serta menerima -. atau seseorang yang sakit akan wafat pada waktu tertentu.bahwa sesudah segala kebinasaan itu terjadi. difirmankan: Yakni.28). Selain itu. Kini perhatikanlah! Jika kita bayangkan dunia ini menjadi hancur-lebur dan benda-benda langit pun pecah berkeping-keping. misalnya jika pada tubuhnya timbul suatu penyakit. serta bertiup angin yang melenyapkan seluruh jejak benda-benda itu. apabila seseorang yang mengingkari Wujud Tuhan. namun dari satu segi dia telah mengakuinya. Yakni ia pun. walaupun tidak mengakui Wujud Tuhan. Di dunia ini tidak ada orang yang begitu bodohnya. “Ya. dapatkah Wujud Tuhan Yang telah menciptakan langit dan bumi demikian itu diragukan? (14:10) Lalu sebuah dalil lagi tentang keberadaan-Nya. walaupun bukan pengakuan yang sempurna. Jadi. tiap sesuatu akan mengalami kepunahan dan yang kekal itu hanyalah Tuhan Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan (55:27. itulah Tuhan yang telah menciptakan semua wujud fana (tidak kekal). itu pun merupakan suatu bentuk pengakuan. Kendati mereka ingkar.demikian besar ini dapat berjalan dengan sendirinya sepanjang masa. seperti halnya kita. Jadi. Di dalam ayat ini Allah Ta‟ala menerangkan dalam bentuk kisah.bahkan hati nurani menganggapnya mutlak -. dia tetap bersikeras menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada suatu sebab yang menimbulkan penyakit itu. di tempat lain Allah Ta‟ala berfirman: Yakni. pada fitratnya tiada satu ruh pun yang dapat mengingkari hanyalah karena mereka tidak menemukan apa pun di dalam pikiran mereka. sungguh benar!” (7:172). Jadi.yaitu ia sama sekali . akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. suatu ciri khas ruh yang telah ditanamkan -Nya di dalam fitrat mereka. Ciri khas itu ialah.

“Dan bahwasanya Orang yang kurang akal dari kami dahulu selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. “Allah. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut. Tiada dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.” (ath-Thalaaq: 12) Akan tetapi. dan sesungguhnya Allah. agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan makna ayat itu adalah. banyak orang yang tidak menerima keberadaan Allah swt. pengingkaran Wujud Tuhan hanya terjadi sebatas kehidupan rendah saja. Sebab. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. . Hal serupa itu telah dibuktikan melalui percobaan orangorang yang berpengalaman luas. dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (al-Baqarah: 255) “Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. kemudian mulai memercayai keagungan seni dan kekuasaan Allah. ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi. seorang mukmin akan meninggalkan pandangan masyarakat yang menyimpang tentang kekuasaan Allah swt.” (al-Jin: 4) Kaum muslimin memercayai Allah swt. “Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahakuasa. fitrat yang asli dipenuhi oleh pengakuan itu Keberadaan Allah Al-Qur`an menginformasikan kepada kita tentang kebenaran sifat-sifat Allah. Sesungguhnya. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. dengan baik merupakan ikatan awal dalam rantai keimanan. Perintah Allah berlaku padanya. Mereka memercayai kebohongan bahwa merekalah yang mengatur diri mereka sendiri dan berpikir bahwa Allah berada di suatu tempat yang jauh di alam semesta dan jarang c ― ‖ P batas orang-orang ini disebutkan dalam Al-Qur`an. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. sesuai dengan penjelasan Al-Qur`an. tidak mengantuk dan tidak tidur. Mereka melihat tanda-tanda keberadaan Allah pada dunia nyata dan alam gaib. ke arah kondisi demikianlah isyarat yang terdapat di dalam ayat itu. dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Mereka tidak memahami kekuasaan dan kebesaran-Nya yang abadi.dijauhkan dari segala keinginan rendah ini dan segala hasratnya dihilangkan. lalu diserahkan ke dalam kendali Wujud Yang Maha Tinggi -maka dalam keadaan demikian ia akan mengakui Wujud Tuhan. tidak akan ingkar. dan menolak keyakinan sesat dengan mengatakan. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Sesungguhnya.” (al-Hajj: 74) Memahami kekuasaan Allah swt.

Akan tetapi. Berbagai cara untuk menunjukkan penghormatan kepada Yang Mahakuasa dapat dilakukan. ―M A serta taatlah. Sebagai konsekuensinya. Mereka menjadi yakin dan tenang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. ―S K c ‖ (al-Qamar: 49) ―Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. menginginkan manusia agar bertaqwa dengan sebenar-benarnya. mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliah… ” Seorang muslim seharusnya tidak melakukan kesalahan seperti itu. dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. semakin tinggi kemampuannya merasakan kehadiran Allah. Allah swt. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. melakukan perbuatan baik. “… Allah mengatur urusan (makhluk-Nya)…. maka mereka itulah orang‖ (atTaghaabun: 16) ―H -orang yang beriman. bertaqwalah kepada Allah sebenar-benarnya taqwa kepada-Nya. sebagaimana tertuang dalam Al-Qur`an.. bagaimana mereka berawal dan berakhir. sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an. apa yang akan dikatakannya. sesungguhnya . Semakin tebal ketaqwaan seseorang kepada Allah. jika umat berpaling dari Allah serta gagal bertafakur kepada Allah dan ciptaan-Nya. Al-Qur`an memberikan contoh beberapa rasul yang dapat kita bandingkan dengan diri kita sehingga paham bahwa kita dapat meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah swt. mengenai umat yang menyerah dalam berperang. “Janganlah kamu berdukacita. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama I ‖ (Ali Imran: 102) Takdir Tidak ada satu pun di alam ini yang terjadi secara kebetulan.” (ar-Ra’d: 2)Dalam ayat lain dikatakan. Allah menyebutnya sebagai bahaya yang potensial. menaati serta memperhatikan ajaran-ajaran Allah.” (al-An’aam: 59) Dialah Allah Yang menciptakan dan mengatur semua peristiwa. kondisi setiap yang hidup di bumi. mengikuti contoh-contoh yang diberikan para rasul. dia harus membebaskan hatinya dari segala sesuatu yang dapat memunculkan sangkaan jahiliah dan menerima keimanan yang nyata dengan segenap jiwa sebagaimana penjelasan dalam Al-Qur`a Taqwa kepada Allah Sesuai Kesanggupan Bertaqwa kepada Allah adalah awal dari segalanya. Dia pulalah yang menentukan setiap gerakan bintang-bintang di jagat raya. dan sebagainya. cara hidup seseorang. “… sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. “… dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula)…. Dengan memahami bahwa hidup itu hanya ‖ ‖ c a atau merasa takut terhadap apa pun. apa yang akan dihadapinya. sudah seharusnya mereka tidak berbuat kebodohan seperti orang-orang yang menolak kenyataan dalam hidupnya. S A ‖ (al-Hadiid: 22) Kaum mukminin seharusnya menyadari kenyataan yang agung ini. sebagai contoh: berjalan di jalan Allah. dalam surah Ali Imran: 154. yang bersabda kepada sahabatnya. Karena itu. mereka akan mudah terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan yang menyesatkan pada saat ditimpa kesusahan.

―… B A c D baginya jalan keluar. Yang membedakan seorang muslim dengannya adalah kemampuannya untuk melihat . Dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertaw ‖(Ibrahim: 12) Dalam ayat lain dikatakan. maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu. Dialah Pelindung kami. Ayat berikut mengungkapkan misteri ini. ―M A D jalan kepada kami. Untuk alasan tersebut. dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguangangguan yang kamu lakukan kepada kami. adalah orang yang tidak mengenal ataupun menyadari adanya tanda-tanda Allah. setiap kejadian merupakan anugerah bagi makhluk-Nya: segala sesuatu telah direncanakan untuk kebaikan agama dan untuk kehidupan orang yang beriman di akhirat kelak. kita harus selalu memercayai Allah. Dialah Yang Maha Esa dan Maha Melindungi. hendaklah kepada Allah saja orang‘ ‖ (Ali Imran: 160) Bertafakur Di dalam Al-Qur`an dijelaskan bahwa orang-orang yang ingkar kepada Allah swt. Iman kepada Allah Karena Allah adalah pembuat keputusan. ―J A . Sesungguhnya. yang tidak diketahui oleh orang-orang yang ingkar. Kaum mukminin dapat merujuk pada pengalaman mereka untuk melihat bahwa ada sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka pada akhir sebuah kejadian. Seorang mukmin harus bersikap sebagaimana yang Allah inginkan: memenuhi tanggung jawabnya kemudian berserah diri pada Allah dengan hasilnya. Sesungguhnya. jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan). Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap‖ (ath-Thalaaq: 2-3) ―K ‗S -kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami.’” (at-Taubah: 51) Apa yang seharusnya seorang muslim katakan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah swt.Allah beserta kita.” (at-Taubah: 40) ketika sahabatnya itu merasa khawatir ditemukan para pemuja berhala yang bermaksud membunuh mereka ketika bersembunyi di dalam gua.. Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. dan hanyalah kepada Allah orangorang yang beriman harus bertawakal. juga tercantum dalam Al-Qur`an. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.

Setiap biji di bumi diarahkan oleh Allah swt. Akan tetapi. Pengamatan ini menyimpulkan bahwa biji tersebut sangat pandai dan bijaksana. dan segala macam buah-buahan. Pada salah satu ayat dikatakan. ada kepandaian yang menakjubkan pada sebutir biji. dengan urat dan cabang-cabang yang diatur dengan sempurna. Seorang manusia akan menemui kesulitan untuk menggambarkan dengan tepat sebuah bentuk pohon. Allah menciptakan banyak hal yang tiada putus untuk direnungi. anggur. . Dia adalah organisme hidup yang kompleks dengan akar untuk menyerap zat-zat dari dalam tanah. pada yang demikian itu benarA ‖ (an-Nahl: 11) Kita dapat merenungi sejenak tentang ayat di atas. dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). Kurma tumbuh dari biji yang sangat kecil (ukuran biji tidak lebih dari 1 cm3). Dari biji ini tumbuh sebatang pohon dengan panjang mencapai 4-5 m dan beratnya bisa mencapai ratusan kilo gram.tanda-tanda tersebut dan bukti-buktinya. dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. ―Y T E c ‖ (Ali Imran: 191) -sia. ungkapan seperti “tidakkah kamu perhatikan?”. ketika secara kontras sebutir biji yang sederhana dapat menghasilkan sebuah benda yang kompleks hanya dengan menggunakan zat-zat yang ada di dalam tanah. kurma. ―D -tanaman. yaitu tentang pohon kurma. B c ? B ― ‖ dengan senyawa tertentu di dalam tanah untuk menciptakan kayu? Bagaimana dia meramalkan bentuk dan struktur yang dibutuhkan? Pertanyaan terakhir ini sangat penting karena ia bukanlah sebatang pohon sederhana yang keluar dari sebutir biji. tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Setiap yang di langit dan di bumi serta di antara keduanya adalah ciptaan Allah swt. Dalam ayat lain dikatakan. melainkan L M z ‖ (al-An’aam: 59) Dialah Allah yang menciptakan biji-bijian dan membuatnya bersemi menjadi sebuah tanaman baru. Sesungguhnya. dan tumbuh dengan ilmu-Nya. ”terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal” menekankan pentingnya bertafakur melihat tanda-tanda keberadaan Allah. zaitun. dan yang demikian itu menjadi renungan untuk orang yang berpikir. atau lebih tepatnya. Pada beberapa ayat Al-Qur`an. pertanyaan ini memiliki jawaban yang sederhana: biji tersebut diciptakan dan diberi kemampuan membentuk sebuah pohon dengan program untuk proses selanjutnya. bahkan melebihi kita. Salah satu ayat memberikan contoh tentang ketuhanan Allah. ―D A c -kunci semua yang gaib. Dia tahu bahwa semua ini tidak diciptakan dengan sia-sia dan dia pun dapat menyadari kekuatan serta keagungan seni Allah di mana pun dan mengetahui cara memuja-Nya. dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dialah yang termasuk orang yang berakal. Mahasuci Engkau. Satu hal yang diperlukan biji tersebut untuk dapat mengangkat beban yang berat ini adalah tanah di mana ia tumbuh. apa sumber kepandaian tersebut? Bagaimana mungkin sebutir biji memiliki kepandaian dan ingatan sedemikian rupa? Tidak diragukan lagi.

ada tiga langkah pemacu keimanan: Ilmul-yaqin(mendapatkan informasi). Orang- ― ‖ M dari dan menerima kenyataan bahwa seluruh alam ini diciptakan Allah swt. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. ―M ?K menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?‖ (al-Waaqi’ah: 63-64) ―M K K ?‖ (al-Waaqi’ah: 68-69) . Akan tetapi. kita akan dapat mengenali setiap detail ciptaan Allah. ketika seorang duduk di dalam rumah yang jendelanya tertutup. dengan tujuan dan maksud tertentu. ‘ dari tingkatan Ilmul-Yaqin menuju tingkatan Ainul-Yaqin. Tahap ketiga (Haqqul-Yaqin D ― ‖ Berhatilebih. Jika manusia mulai berpikir tidak hanya dengan akal ― ‖ memahami bahwa semua yang ada di alam ini merupakan bukti keberadaan dan kekuasaan Allah. Tahap kedua (Ainul-Yaqin) adalah tahap kesaksian. “… mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah)…. orang yang mengingkari-Nya tidak ― ‖ c S tercantum dalam Al-Qur`an. Tahap pertama (Ilmul-Yaqin). Dalam tradisi Islam. Ainul-Yaqin (melihat). dan melihat hujan turun. Seiring dengan meningkatnya keyakinan dan kearifan. membuka tirai. Berhati-hati Allah menciptakan alam ini dengan disertai tanda-tanda penciptaan-Nya. di alam ini. Orang tersebut menuju jendela. Keyakinan ini marupakan langkah awal dari keimanan seseorang. maka mengapa kamu masih ?‖ (al-An’aam: 95) Biji-bijian ini merupakan salah satu dari sejumlah tanda-tanda ciptaan Allah swt. mereka tidak memiliki kearifan dan pemahaman untuk menanggapi kenyataan yang ada ini. orang beriman diseru untuk mengamati dan memperhatikan tanda-tanda keberadaan Allah di sekitar mereka dan ini hanya mungkin bisa dilakukan bila dilakukan dengan berhati-hati. Hujan dapat dijadikan contoh dari ketiga langkah ini.―S A -tumbuhan dan biji buah-buahan. dan Haqqul-Yaqin(mengalami/merasakan). kemudian ada yang datang dari luar memberitahukan padanya bahwa hujan turun dan dia memercayainya. Ada tiga tahapan dalam mengetahui tentang turunnya hujan.” (al-A’raaf: 179)Secara kasat mata. bahkan Upaya melihat tanda- A ― ‖ yang tinggi. Di dalam Al-Qur`an. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah.

kita pun tidak memiliki kemampuan memahami akibat dari tanda-tanda tersebut. kemudian Dia bertanya. kemudian kita tidak dapat memahami kebenaran di balik materi. menghabiskan waktu memikirkan hal yang tidak berguna. Mereka membebaskan pikirannya dari pemikiran yang sia-sia dan selalu waspada terhadap godaan setan. tetapi terjadi pada orang yang ingkar. “Maka apakah kamu tidak memperhatikan(nya)?” (al-An’aam: 50) Kita harus melatih diri untuk mengenal tanda-tanda keberadaan Allah dan selalu mengingat-Nya. ―… B A olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung. Kita tidak dapat terpusat pada satu hal. Yang demikian itu tidak terjadi pada seorang muslim yang selalu mengingat-Nya. mereka ingat kepada Allah. pikiran kita akan menyimpang. Ini merupakan salah satu jenis ketidaksadaran. Bila tidak. maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan‖ (al-A’raaf: 201) . orang beriman adalah mereka yang mengarahkan pikirannya lebih baik dalam merasakan keberadaan Allah dan mereka yang berusaha lebih baik dalam menjalankan agamanya. melompat dari masalah yang satu ke yang lainnya. ―S -orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa waswas dari setan. Kita akan kehilangan kendali pikiran kita ketika kita kehilangan konsentrasi kepada Allah. pikiran kita diarahkan kepada kesesatan. atau diterbangkan angin ke tempat yang ‖ (al-Hajj: 31) Dengan kata lain. Sebaliknya.Allah pun menyatakan dalam ayat yang lain bahwa buta tidak sama dengan melihat. Kita akan mengalami kebingungan sepanjang waktu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful