TRM 3033

ALJABAR ASAS
[ PANDUAN KERJA KURSUS]
ARAHAN UMUM
1. Kursus ini dinilai melalui: 70% kerja kursus dan 30% peperiksaan akhir.
2. Kerja kursus terdiri daripada Tugasan 1 (20%), Tugasan 2 (30%) dan Forum (20%).
ARAHAN TUGASAN 1 DAN TUGASAN 2
1. Semua pelajar WAJIB menyempurnakan setiap tugasan
2. Tugasan 1 dan Tugasan 2 perlu dihantar kepada pensyarah E-Learning kumpulan masing-masing
melalui tapak yang disediakan dalam MyGuru3
3. Jumlah markah untuk setiap tugasan adalah 30 markah yang mana setiap pemberatnya adalah
masing-masing 20% dan 30%
TUGASAN SOALAN MARKAH TARIKH AKHIR
MENGHANTAR
TUGASAN
Tugasan 1 SILA RUJUK TUGASAN 1. 30 (Minggu 5)
13 Okt 2013
Tugasan 2 SILA RUJUK TUGASAN 2. 30 (Minggu 10)
24 Nov 2013
Perhatian:
Segala perkara yang berkaitan dengan tugasan adalah merujuk dan mengikut arahan pensyarah E-
Learning anda
TUGASAN 1
ARAHAN: Tugsan 1 mempunyai TIGA soalan. Jawab SEMUA soalan
1. (a) Ada TIGA kaedah utama bagi mencari penyelesaian-penyelesaian bagi persamaan
……….kuadratik yang telah anda pelajari. Bincangkan kelebihan (advantages) dan kekurangan
……….(disadvantages) bagi SETIAP kaedah
(5 markah)
(b) (i) Suatu polinomial ( ) P x dibentuk dengan tiga faktor iaitu ( 1) x + , ( 5) x ÷ dan
……………………….. ( ) ax b + . Jika polinomial tersebut mempunyai nilai 10 apabila 0 x = , dan
………………………...mempunyai baki 35 ÷ apabila dibahagi dengan 2 3 x ÷ , cari nilai a dan b.
(ii) Jika 2 x ÷ adalah satu faktor bagi polinomial
3 2
3 6 8 x mx x ÷ ÷ + , cari nilai m.
………………………..Seterusnya, selesaikan persamaan
3 2
3 6 8 0 x mx x ÷ ÷ + = .
(5 markah)
2. (a) Bincangkan KEPENTINGAN pendaraban matriks dalam kehidupan seharian dengan
………………..memberikan contoh-contoh yang relevan.
(5 markah)
(b) Tunjukkan matriks
a c
A
b d
| |
=
|
\ .
memenuhi persamaan
2
( ) ( ) 0 A a d A ad bc I ÷ + + ÷ = , di mana a, b, c dan d adalah nombor nyata, I
adalah matriks identiti 2 2 × dan 0 adalah matriks sifar 2 2 × .
(5 markah)
3. (a) (i) Hasil tambah ketakterhinggaan bagi satu siri geometri ialah
3
4
, dan hasil tambah
………………………..dua sebutan pertama ialah
2
3
. Dapatkan sebutan pertama, a, dan beza sepunya,
……………………….. r ( 0) r < . Seterusnya, dapatkan sebutan kesepuluh bagi siri tersebut.
(ii) Masa yang diambil antara lantunan pertama hingga kembali ke lantai adalah
1
T .
……………………….. Masa antara lantunan kedua dan ketiga adalah
2
T dengan
2 1
0.7 T T = . Masa
……………………….. antara lantunan seterusnya adalah 0.7 kali masa antara lantunan sebelumnya.
………………………. Tentukan
n
T iaitu masa pada lantunan ke n ÷ . Jelaskan pengertian
……………………….
3 1 2 3
S T T T = + + . Seterusnya, cari
n
S .
……………….……… Hitung tempoh yang diperlukan untuk bola itu berhenti melantun jika diberi
……………………….
1
1.5 T =
(6 markah)
(b) (i) Jelaskan bagaimana anda mengembangkan ungkapan ( )
n
a b c + + .
(ii) Kembangkan
4
2
2
1 x
x
| |
+ ÷
|
\ .
dalam kuasa menaik x.
(4 markah)
TUGASAN 2
ARAHAN: Tugasan 1 mempunyai DUA soalan. Jawab SEMUA soalan
1. (a) Diberi
2 2
( ) ;
3 2 3
x
f x x
x
= =
÷
.
(i) Tunjukkan fungsi gubahan ( )( ) . f f x x = 
(ii) Cari fungsi songsang
1
f
÷
, dan nyatakan domainnya.
(iii) Jika ( )( ) 2 1 f g x x = +  , cari fungsi ( ) g x .
(10 markah)
(b) Fungsi f dan g ditakrifkan sebagai
( ) ; , 0 f x x x x = e9 > dan
2
( ) 4 ; g x x x = + e9
Tuliskan fungsi gubahan ( )( ) g f x  dan ( )( ) f g x  . Lakar graf dan nyatakan domain
………………..dan julat masing-masing.
(5 markah)
2. Gambarajah di bawah menunjukkan graf bagi persamaan elips dengan pusat di (0, 0) C .
Diberi jarak antara titik-titik berikut:
1
( ) d VC a = ,
1
( ) d BC b = dan
1
( ) d FC c = , di mana
2 2 2
a b c = + . Maka
1 2
1 2
1 2
( ) 2
( ) 2
( ) 2
d VV a
d B B b
d F F c
- =
- =
- =
Daripada takrifan elips (dalam modul anda), kita dapati:
1 2 1 2 1 2
( ) ( ) 2 ( ) d FP d F P d d a d VV + = + = =
Dengan menggunakan fakta ini dan rumus jarak antara dua titik, jelaskan serta tunjukkan
bagaimana rumus elips berikut diperoleh:
2 2
2 2 2
2 2
1 ; 0 ;
x y
b a a b c
a b
+ = < < = +
(15 markah)
ARAHAN FORUM
1. Jawab SEMUA soalan perbincangan (ada 4 soalan semuanya) yang dimuatnaik ke ruangan forum
……….(group forum) di MyGuru3.
2. Semua pelajar wajib melaksanakan perkara berikut:
(i) menjawab SEKALI sahaja setiap soalan yang dikemukakan
(ii) memberi maklumbalas (komen) SEKALI sahaja terhadap jawapan pelajar lain bagi
………………..setiap soalan.
3. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Sila gunakan attachment fail
……….bagi tujuan menulis perbincangan yang melibatkan simbol matematik
FORUM SOALAN MARKAH TARIKH/MINGGU
Forum 1 Lengkapkan pembahagian polinomial berikut:
(a)
2
1
1
x
x
÷
=
÷
(b)
3
1
1
x
x
÷
=
÷
(c)
4
1
1
x
x
=
÷
Seterusnya, huraikan paten yang anda perolehi,
dan gunakan keputusan anda untuk mencari
rumus bagi pembahagian polinomial
1
1
n
x
x
÷
÷
.
Bentukkan DUA contoh berangka untuk menguji
rumus anda.
5 (Minggu 2 – Minggu 3)
29 Sept 2013
Forum 2 Bincangkan sejarah perkembangan matriks. Juga
kenalpasti tokoh-tokoh matematik yang dikaitkan
dengan matriks
5 (Minggu 4 – Minggu 5)
13 Okt 2013
Forum 3 Kajian tentang jujukan dan siri diketahui telah
bermula di tamadun Greek purba sekitar abad ke-
3 Sebelum Masihi. Kajian yang serupa juga
ditemui dalam kebanyakan tamadun manusia
5 (Minggu 6 – Minggu 7)
27 Okt 2013
yang lain seperti tamadun purba Mesir, China,
India dan tamadun pertengahan Islam. Namakan
seorang tokoh daripada mana-mana tamadun
(sehingga zaman pembaharuan Eropah) dan
bincangkan dengan ringkas sumbangan yang
diberi untuk perkembangan ilmu berkaitan
dengan jujukan dan/atau siri
Forum 4 1. Manakah di antara dua persamaan berikut:
2 y = dan 3 x = , merupakan fungsi ?
Bincangkan jawapan anda dengan memberi
justifikasi yang sesuai.
2. Beri DUA contoh lain persamaan yang
merupakan fungsi dan bukan fungsi
5 (Minggu 8 – Minggu 9)
17 Nov 2013
JUMLAH 20
Perhatian:
Segala perkara yang berkaitan dengan tugasan adalah merujuk dan mengikut arahan pensyarah E-
Learning anda