Teori & Model Pengurusan Kelas Khas

Noor Arinah Binti Sanip Nur Syahirah Binti Abu Bakar 2PPISMP Pemulihan Ambilan Jan 2010

TEORI PENGURUSA N KELAS

TEORI  PENGURUSA N TINGKAH LAKU SKINNER’S .

The teacher develops a process of systematically applying rewards (reinforcements) and consequences for behaviour.Definition: The practice of providing consequences for both good and bad behaviour. .

This model of classroom management is also known as: behaviourism sociallearning theory Pengurusan Kelas Skinner behavioural techniques behaviour modification .

Canter’s  Assertive Discipline .

Canter identified three basic response styles used by teachers when interacting with students .Definition: The teacher’s response style sets the tone of the classroom as well as impacting on the student’s self-esteem and success.

MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS .

.

. o Kelemahan : memerlukan ruang yang luas.HORSESHOE o Horseshoe adalah susunan meja berbentuk lam kuda iaitu separuh bulatan. papan hijau dan guru tanpa halangan. o Bentuk Horseshoe sangat berkesan kerana setiap pelajar dapat melihat satu sama lain. o Kelebihan : membantu melihat dengan baik dan mudah untuk guru melihat setiap pelajarnya. o Ini sangat berkesan untuk aktiviti kerja berkumpulan seperti perbincangan dan pembelajaran berpusatkan guru.

.

.

 Kaedah ini diperkenalkan bertujuan untuk mempertingkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh murid.  Dimulakan pada tahun 2002 dengan projek printis dibeberapa buah sekolah rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Negeri Selangor.  Menurut Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia (2003) Stesen Pembelajaran ialah bilik atau sudut dimana berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik dengan sokongan bahan bantu mengajar yang efektif .MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS – STESEN :  Pendekatan alternatif yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi murid –murid bermasalah pembelajaran.

 Empat belas buah stesen kemahiran pengajaran dan pembelajaran disediakan berasaskan empat bidang dalam Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran iaitu : . Murid-murid di beri peluang belajar melalui kaedah hands on experience dan belajar sambil bermain.

Bidang Pengurusan Hidup Bidang Sosial.Riadah dan Kerohanian Kurikulum Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bidang Kerohanian dan Nilai Murni Bidang Akademik Berfungsi .

.

.

.

MODEL PENGURUSAN KELAS KHAS – STESEN :  Kiosk merupakan satu pendekatan di mana pelbagai bahagian sudut dalam satu kelas pemulihan yang berdasarkan Teori Multiple Intelligent atau kepelbagaian kecerdasan. bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri manusia itu. pengalaman dan persekitaran.  Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan. keupayaan.  Kecerdasan individu boleh diperkembangkan menerusi pendidikan. Teori yang diasaskan oleh Howard Gardner ini menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajaran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu. .

.

Kiosk Intrapersonal Kiosk Bahasa Kiosk Matematik Kiosk Ruang & Visual .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful