PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

Pada hari ini, Ahad, 28 haribulan Jun 2009, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. …........................................................................... (NO.KP : .......................................... ), yang beralamat di Kampung Pusu Tinggi, 22000 Jerteh , Besut, Terengganu dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Pertama 2. , (NO. KP : ), yang beralamat di Kampung Pusu Tinggi, 22000 Jerteh, Besut, Terengganu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Kedua Kedua-dua belah pihak dengan ini menerangkan bahawa Pihak Pertama menjual kepada Pihak Kedua berupa tanah yang berdiri di atas geran Hak Milik No _______________ yang terletak di <alamat rumah yang akan di jual -LENGKAP- >, dengan keluasan sebanyak Kedua-dua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat sebagai berikut 1. Tanah dijual dengan harga RM 25,000 bagi keluasan sebanyak _________________________ 2. Pembayaran dilakukan secara tunai sebanyak RM 25,000 sebaik sahaja proses pertukaran nama hak milik berlaku. Demikian perjanjian ini dipersetujui dan dibuat serta ditanda tangani oleh kedua-dua belah pihak dengan dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua-dua belah pihak serta dibuat dalam rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Semoga ikatan perjanjian ini membawa berkah bagi semua pihak.

Halaman 1

Pihak Pertama …............................................ (Tandatangan Pihak Pertama) Nama :

Pihak Kedua …............................................ (Tandatangan Pihak Kedua) Nama :

No. K.P:

No. K.P :

Saksi 1. Saksi Pihak Pertama Tandatangan : Nama : No. KP : 2. Saksi Pihak Kedua Tandatangan : Nama : No. KP :

Halaman 2