Pendahuluan Ilmu Qiraat adalah ilmu yang mengenal pasti kaedah sebutan bagi setiap kalimah al-Quran dan

cara menyempurnaknnya sama ada disepakati atau sebaliknya bersandarkan bentuk penyampaiannya. Ilmu Qiraat adalah kata jamak yang berasal daripada kalimah Qiraah yang bermaksud bentuk kalimah alQuran yang dibaca. Menurut Muhammad Ali As-Sobuni pengertian Qiraat dari sudut istilah membawa maksud : “suatu mazhab daripada mazhab-mazhab penuturan dalam al-Quran yang dipegang oleh seseorang Imam daipada imam-imam Qiraat sebagai satu mazhab (pegangan) yang menyalahi selainnya di dalam sebutan (penuturan) ayat al – Quran dan ianya adalah sabit dari segi sanadnya hingga kepada Rasulullah s.a.w”. Manakala bagi Ibnu Al-Jazari pula mentakrifkan Qiraat ialah satu ilmu yang membicarakan tentang bagaimana penyebutan kalimah-kalimah al-Quran dan perselisihannya yang dinisbahkan kepada yang memindahkannya. Az-Zarqani pula mengistilahkan qira`at dengan “Suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qurra yang berbeza dengan yang lainnya dalam pengucapan al-Qur’an al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan thuruq darinya. Baiknya itu perbezaan dalam pengucapan huruf-huruf ataupun pengucapan bentuknya. Dalam membincangkan definisi konsep qira`at, para ulama’ menggunakan pelbagai definisi yang pelbagai sesuai dengan paradigma yang dipakai. Namun perbezaan cara pendefinisian sebenarnya berada pada satu kerangka yang sama, iaitu bahawa ada beberapa cara menghafaz al-Qur’an walaupun samasama berasal dari satu sumber, iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Kesimpulannya, Ilmu Qiraat ialah satu ilmu yang membicarakan berkenaan wajah-wajah di dalam penyebutan al-Quran yang merangkumi aspek

Quran.a. malah al-Qur’an yang dibaca sekarang adalah sebahagian daripada ilmu Qiraat itu sendiri. Pengajian tilawah al-Quran di Malaysia berjalan seiring dengan perkembangan dakwah Islam yang telah sampai ke gugusan nusantara sejak sekian lama dahulu. begitu juga pada Ilmu Tajwid. tetapi masyarakat tidak mengetahuinya. suara dan menjadi satu kemudahan yang dikurniakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang membaca al. Sebagaimana Al-Quran dan Qiraat adalah satu kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qur’an yang dibaca sekarang adalah sebahagian daripada ilmu Qiraat itu sendiri . sedangkan ia berkembang dengan meluasnya pada zaman Rasullullah s. . Ini bermakna Al-Quran itu adalah Qiraat dan Tajwid itu adalah Al-Quran. Setelah negara mencapai kemerdekaan sekolah-sekolah rasmi kerajaan pula turut menyediakan pengajian yang berhubung dengan tilawah al-Qur’an dan perkara yang melibatkan ilmu Qiraat tidak di perluaskan. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QIRAAT DI MALAYSIA DAN PERANAN INSTITUSI-INSTITUSI YANG TERLIBAT Ilmu Qiraat dianggap asing oleh masyarakat melayu kerana ia tidak diperkenalkan secara meluas di negara kita. Tetapi hakikatnya. Ketika itu.bahasa.w dan selepasnya. seperti mana yang di utarakan oleh Imam Ibnu al-Jazari. Ini adalah kerana keutamaan dalam mempelajari bacaan al-Quran adalah membaca beserta dengan tajwid dan menjadi kewajipan bagi guru-guru al-Qur’an memberi penekanan serta tumpuan kepada kaedah bacaan al-Qur’an beserta tajwid. ilmu Qiraat bukannya suatu ilmu yang asing bagi umat Islam di Malaysia. pengajian tilawah al-Qur’an hanya diajar oleh para ulama’ dan guru-guru agama melalui institusi pondok. madrasah atau rumah kediaman mereka.

dengan timbulnya beberapa Maahad Tahfiz samada dibawah kerajaan atau pun swasta yang mengambil sukatan pelajaran daripada Universiti Al-Azhar. Masyarakat Malaysia lebih senang menggunakan satu jenis qiraat sahaja yang telah dipelopori oleh nenek moyang mereka. sebelum aliran al-Syathibiah ini dikenali oleh . Sukatan pelajaran yang diambil di antaranya ialah mempelajari bacaan Qiraat melalui aliran al-Syatibiah dengan menggunakan matan al-Hirzu al-Amaani Wa al-Wajhu al-Tahaani. pembacaan alQuran pada masa sekarang adalah mengikut Rasm Uthmani. bahkan ia berdosa disisi syara'. Sementara bacaannya adalah mengikut riwayat Hafs bin Sulaiman melalui Toriq AsySyatibiyyah dan ianya diambil dari Qiraat Imam ‘Asim. Disamping itu. Kaherah. yang telah ditulis dan dibukukan semasa pemerintahan Saidina Othman bin Affan r.a. Justeru itu. Di Malaysia. Hakikatnya. penggunaan aliran al-Syatibiah bagi riwayat Hafs bin Sulaiman al-Khufi ini semakin popular dan terkenal dengan adanya sistem pelajaran yang sebegini dan ramainya lepasan-lepasan pelajar dari maahad-maahad tahfiz.Maksudnya jika seseorang itu membaca Al-Quran tanpa bertajwid ia tidak dinamakan Al-Quran. telah membuka sedikit ruang kefahaman masyarakat Islam di Malaysia tentang ilmu Qiraat yang mana sebelum ini pengetahuan sebegitu hanya tertumpu kepada individu-individu tertentu sahaja. Masyarakat Islam di Malaysia mula memahami bahawa bacaan yang mereka pelajari selama ini adalah bacaan daripada riwayat Hafs bin Sulaiman alKhufi melalui majlis-majlis dan pertandingan-pertandingan yang melibatkan tilawah al-Qur’an yang sebahagian besarnya menonjolkan identiti bacaan ini sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat Islam di Malaysia bahawa bacaan yang dipersembahkan adalah mengikut bacaan riwayat Hafs bin Sulaiman al-Khufi sepertimana yang mereka amalkan sebelum ini. juga tidak menjadi suatu ibadat.

ILIM dan Sekolah-sekolah Pondok.Selangor dan lain-lain. Malim Nawar. Jakim. Kementerian Pendidikan. Institusi-Institusi lain yang terlibat seperti Institut Pengajian Tinggi. Darul Quran Darul Quran berperanan melahirkan para huffaz dan du'at yang berkemahiran dalam bidang Al-Quran. Di antara objektif dan peranan Darul Quran ahíla mensepadukan ilmu duniawi dan ukhrawi untuk melahirkan golongan professional yang hafiz. Tualang Sekah. Institusi-Institusi yang terlibat dalam Ilmu Qiraat di Malaysia Dan Peranannya Dalam Perkembangan Ilmu Qiraat Di Malaysia Antara contoh institusi. mahir lagi berketerampilan selaras dengan keperluan dan aspirasi ummah dan negara. berwibawa dan berketerampilan dalam kerangka membina ummah yang berkualiti. Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Shah Alam. Manakala misinya pula ahíla mendidik dan melatih pelajar dalam bidang Tahfiz Al-Quran dan Qiraat. Kuala Kubu Baru.. berilmu dan bermanfaat kepada pembangunan negara dan ummah. Darul Quran mempunyai visinya tersendiri iaitu melahirkan generasi Al-Quran yang bertaqwa. Oleh itu.masyarakat Islam di Malaysia dan sememangnya mereka sudah pun membaca mengikut aliran ini tanpa mereka sedari. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Darul Quran. Maahad Tahfiz alQuran wal-Qiraat ADDIN di Kg.Perak. Darul Quran juga menyediakan asas penjanaan ke arah melahirkan cendikiawan yang berkemampuan mengembalikan tradisi zaman kegemilangan Islam.institusi yang terlibat dalam Ilmu Qiraat di Malaysia ialah Maahad Tahfiz Al-Quran Wal-Qiraat Pulai Chondong. Darul Quran lah yang memainkan peranan penting dalam keilmuan menyediakan landasan dan memberi peluang kepada para hafiz dan hafizah .

melanjutkan pelajaran di bidang yang lebih tinggi. Darul Quran bukan sahaja berperanan untuk melahirkan hafiz dan hafizah yang layak menjadi imam dan guru-guru agama. Pengenalan program perdana pemantapan dan pengukuhan penulisan jawi . Ibn Khaldun. Jelaslah di sini. JAKIM JAKIM adalah sebuah lagi institusi yang banyak menyumbang ke arah perkembangan ilmu qiraat di negara ini. al Khawarizmi. Pelaksanaan ini berdasarkan keputusan jawatankuasa . al Kindi. Johor.Perak dan Kedah. Selain itu pihak kerajaan juga menyediakan pusat-pusat pengajian di setiap negeri. cuma negeri tertentu sahaja yang menyediakan pengajian Ilmu al-Qiraat seperti Kelantan. Inilah sebenarnya yang telah berjaya dilahirkan semasa era kegemilangan tamadun Islam seperti Ibn Sina. Ibn Rushd dan ramai lagi. JAKIM telah menyediakan pakar-pakar dari negara luar sebagai pendidik kepada generasi baru. Kementerian Pelajaran Peranan pihak Kementerian Pelajaran pula tidak kurang pentingnya di mana pihak Kementerian Pelajaran telah menyediakan guru-guru pakar dalam bidang al-Qiraat di sekolah-sekolah aliran agama selain memasukkan sukatan ilmu al-Qiraat dalam kurikulum dan menjadikannya sebahagian daripada mata pelajaran wajib. Kini. Oleh yang demikian itulah Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM) telah mewujudkan Kelas Kemahiran al-Quran (KKQ). Al-Quran. bahasa Arab dan Fardu ain (j-QAF) di sekolah rendah juga telah dapat memartabatkan ilmu Qiraat. malah layak menjadi ahli sains dan ahli-ahli profesional yang lain. KKQ telah di laksanakan di sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) sejak tahun 1986 sebagai sebahagian aktiviti kokurikulum di sekolah.

Kelas ini hendaklah dilaksanakan di sekolah tertentu. Status murid yang dipilih untuk mengikuti kelas ini dari kalangan murid yang baik dan lancar membaca al-Quran. Kelas ini di perluaskan ke kelas aliran agama (KAA) di sekolah menengah kebangsaan (SMK) mengikut sukatan pelajaran yang di tetapkan. JAPIM dari masa ke semasa sentiasa mengadakan kursus-kursus khas kepada guru-guru yang mengajar KKQ di SMKA dan SMK yang mempunyai aliran KAA bagi menambah atau melengkapkan guru-guru dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang berkaitan. . ulum al-Quran dan qiraat alsab. Peperiksaan dilaksanakan dalam bentuk lisan dan juga objektif (aneka pilihan) meliputi aspek tafsir. hafazan.ie. Institusi Pengajian Tinggi Kebanyakkan IPTA dalam negara sejak dari duhulu lagi telah menyediakan kusus tentang Qiraat kepada pelajar-pelajar. UIA.perancangan pelajaran (JPP) pada tahun 1985. UM dan Kolej Universiti Insaniah demi untuk memartabatkan Ilmu Qiraat supaya tidak hilang begitu sahaja. tarannum. Kelas kemahiran membaca dan menghafaz al-Quran juga adalah merupakan salah satu aktiviti kokurikulum di SMKA dan KAA berdasarkan pekeliling KP(BPPP)Sulit/03/9/JPP/M(87). Antara IPTA tersebut seperti UKM. tajwid. Pelajar-pelajar kelas ini akan mengikuti peperiksaan khas yang dijalankan semasa tingkatan tiga dan tingkatan lima. Untuk merealisasikan perjalanan kelas ini jawatan guru alQuran di SMKA dan KAA telah diperuntukkan di bawah senarai perjawatan tahun 2002.

Ini bertujuan bagi memelihara kemurnian dan kesucian kalam Allah dari sebarang penyelewangan sama ada dari segi bacaan mahupun maknanya.a. PERANAN ILMU QIRAAT DALAM PEMAHAMAN AL-QURAN Secara amnya. Jelasnya. Selaras dengan matlamat di atas. .Insitut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Pusat al-Quran dan Ilmu Teras (PQIT) telah ditubuhkan pada tahun 2008. aqidah.w. membaca al-Quran dengan Qiraat yang tidak mutawatir adalah satu kesalahan dan di anggap berdosa di sisi syarak. Sebelum itu ia dikenali sebagai Pusat Pengajian Ilmu Teras. PQIT telah merancang kursus-kursus yang berkaitan dengan Tahsin dan Tarannum al-Quran. ilmu al-Qiraat merupakan satu bidang ilmu yang berkait rapat dengan al-Quran.Quran daripada pelbagai riwayat yang mutawatir di mana sanadnya sampai kepada Rasulullah s. hubungan di antara kedua-duanya (al-Quran dan al-Qiraat) adalah saling melengkapi iaitu al-Quran itu adalah al-Qiraat dan kedua-duanya dituntut kepada umat Islam mempelajarinya. Ia memfokuskan perbahasan mengenai kaedah pembacaan al. Sebahagian besar kursus yang dilaksanakan adalah berkait rapat dengan kehendak dan keperluan semasa umat Islam. falak. PQIT mengendalikan kursus-kursus berkaitan pengajian al-Quran serta ilmu-ilmu teras dalam Islam yang melibatkan bacaan dan tafsir al-Quran. Jadi. faraid dan sebagainya. pemikiran. Matlamat penubuhan PQIT adalah untuk memberi latihan kepada pegawai dan kakitangan Hal Ehwal Islam dari semua agensi agama berkaitan ilmu-ilmu teras dalam Islam bagi membina kemahiran mengendali isu-isu semasa dan hukum hakam yang berkait dengan pemikiran dan kehidupan umat Islam. politik.

Manakala dari sudut istilahnya pula ialah suatu ilmu yang membicarakan perihal al-Quran berdasarkan dalil-dalil terhadap maksud dan tujuan Allah sekadar yang termampu oleh daya pemikiran manusia. balaghah. Sesetengah ulaman memberikan pengertian tafsir sebagai merangkumi perkara-perkara yang berhubung dengan kedudukan kalam Allah s. Sesuatu penafsiran yang dapat diterima sebagai hujah oleh ahli-ahli tafsir mestilah mengandungi sususan ilmu bacaan (al-Qiraat). Qiraat Mutawatirah merupakan pra syarat utama dalam membolehkan Sesutu bacaan al-Quran diamalkan dan dijadikan hujah di samping dua rukun Qiraat yang lain iaitu bertepatan dengan Bahasa Arab dan Rasm `Uthmani. bayan. malah qiraat juga dapat memastikan maksud yang sebenarnya apabila terjadi perselisihan. Ini kerana kepelbagaian tersebut bukanlah bermaksud wujud pertentangan makna mahupun pada aspek pentafsiran secara total. ilmu usul dan ilmu bahasa yang melingkupi nahu. tafsir dari sudut Bahasa Arab ialah keterangan dan kenyataan. bahkan ianya merupakan pelengkap di antara satu sama lain yang mempunyai hubung kait. Kepelbagaian bentuk bacaan yang sah sanadnya adalah merupakan satu rahmat kepada umat Islam khususnya dalam bidang pensyariatan hukum-hakam.t yang dimulai dari sudut sanad atau sandaran lafaz dan pengertian makna yang berhubung dengan sesuatu hukum. yang lengkap. saraf. Ini termasuk sebab-sebab diturunkan sesuatu ayat dan masa sesuatu kejadian itu berlaku.Ilmu Qiraat juga sangat penting kerana denganya seseorang itu dapat mengetahui cara-cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Qur’an dan dapat pula memilih bacaan yang lebih kuat di antara berbagai jenis bacaan yang ada. badi' dan sebagainya. Ulama bersepakat bahawa kepentingan yang dimainkan oleh Qiraat Mutawatirah dalam ilmu tafsir. . Secara umum.w.

Beliau telah bermusafir ke Madinah dan membaca al-Quran dihadapan NafeiÊ dengan beberapa kali khatam iaitu pada tahun 155 Hijrah. Ialah : (i) Qalun ialah Abu Musa Isa Ibn Mina al-Nabwi. kita akan didedahkan dengan beberapa contoh potongan ayat-ayat alQuran yang mempunyai kepelbagaian bentuk bacaannya. Beliau membaca di hadapan NafeiÊ pada tahun 150 hijrah pada masa pemerintahan al-Mansur. Ia dipanggil Warsy kerana warna kulitnya terlalu putih. Bacaan riwayat Qalun masih diamalkan pada hari ini di negara Libya. baik.Quran dihadapan Nafei banyak kali dan aku masih membaca di hadapanya selepas 20 tahun. Penduduk islam disana membaca al-Quran dengan riwayat Qalun dan juga mencetak al-Quran dengan riwayat tersebut.‰ Qalun meninggal pada tahun 220 Hijrah. USUL-USUL IMAM QIRAAT PERAWI-PERAWI QURRA’ DAN USUl BACAAN PERAWI IMAM NAFEIÊ Periwayat yang masyhur dari Imam NafeiÊ ialah Qalun dan Warsy.Dalam perbincangan mengenai peranan Qiraat Mutawatirah dalam ilmu tafsirini. Antara usul riwayat Qalun ialah seperti berikut: Bil Usul Riwayat Qalun 1 Mim al-JamÊ ( Sukun/Silah) 2 Mad Wajib ( 4 Harakat) 3 Mad Jaiz ( 2/4 Harakat) 4 Hamzatan Fi Kalimah (Tashil berserta Idkhal) (ii) Warsy ialah Othman Ibn Suida al-Misri. Apabila ditanya berapa kalikah kamu membaca di hadapan Imam NafeiÊ. Ia dipanggil Qalun kerana kelunakan suaranya dan makna qalun ialah bagus. . beliau berkata „Aku membaca al.

Beliau merupakan seorang imam yang tajam ingatannya serta dipercayai seluruh permasalahan qiraat akan kembali kepadanya. Chad dan lain-lain. Bacaan riwayat Warsy banyak diamalkan di negara-negara benua Afrika seperti Moroko. Bacaan Ibn Kathir melalui dua perawinya al-Bazzi dan Qunbul tidak diamalkan secara meluas pada masa kini. Mempunyai suara yang bagus dan bacaan yang elok. (i) Al-Bazi ialah Abu al-Hassan Ahmad Ibn Muhamad Ibn Abdullah Ibn al-Qasim Ibn Nafei Ibn Abi Bazzab. Algeria. Senegal. Mempelajari qiraat Ibn Kathir dari Abi al.6 Harakat) 5 Mad Lin Mahmuz (4/6 Harakat)6 Hamzatan Fi Kalimah (Tashil) b) PERAWI IMAM IBN KATHIR Dua perawi yang masyhur dari Ibn Khatir.Kemudian beliau pulang ke Mesir dan mengetuai pengajian Qiraat di sana. (ii) Qunbul ialah Mohamad Ibn Abdul Rahman Ibn Khalid Ibn Mohamad al-Makhzuni al-Mekki. Qunbul meninggal pada tahun 291 Hijrah. Dalam qiraat al-Bazi meriwayatkan bacaan Ibn Kathir melalui ikrimah Ibn Sulaiman yang mengambil dari Syibil Ibn ÂUbbad dan Ismail Ibn Abdullah yang mengambil dari Ibn Kathir. Antara usul bacaan riwayat Warsy ialah seperti berikut: Bil Usul Riwayat Warsy 1 Mim al-JamÊ (silah jika selepasnya Hamzah al-QatÊ) 2 Mad Wajib (6 Harakat) 3 Mad Jaiz (6 Harakat) 4 Mad Badal (2. tetapi mengambil bacaan Ibn Kathir melalui sahabatnya ialah al-Bazi dan Qunbul. Namun begitu bacaan Ibn Kathir masih diamalkan di perguruan pengajian Qiraat seperti di Syubra. Antara Usul bacaan Ibn Kathir adalah seperti berikut: Bil Usul Qiraat Ibn Kathir 1 Mim al-JamÊ (Silah) 2 Ha al-Kinayah (Silah) 3 Mad Wajib (4 Harakat) 4 Mad Jaiz (2 Harakat) 5 Hamzatan Fi Kalimah (Tashil) . Meninggal pada tahun 250 Hijrah. Al-Bazi adalah imam dan bilal di Masjid al-Haram Makkah. Al-Bazi adalah nisbah kepada Bazzah iaitu datuknya yang tertua. Beliau meninggal pada tahun 197 Hijrah.Hasan Ahmad alQawwas yang mengambil dari wahab yang Kedua-duanya mempelajari dari Ibn Kathir. Mesir dan tempat-tempat lain.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times