SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LANDUNGSARI NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG KOMISI-KOMISI BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA (BPD) LANDUNGSARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA LANDUNGSARI, Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terkoordinasi dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal dalam meningkatkan perannya dalam memajukan dan kesejahteraan masayarakat Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang diperlukan peraturan pembagian komisi yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari ; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diperlukan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotesme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

b.

Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Kabupaten/Kota kepada Desa; 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang . Administrasi Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tatacara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang . Perencanaan Pembangunan Desa 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang . Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 14 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 . tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E); 15 Peraturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari . Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pembangian Tugas Dalam Evaluasi Pemerintahan Desa; MEMUTUSKAN : Menetapkan Pertama Kedua Ketiga Keempat : : : : : Pembagian Komisi-komisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini; Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggungjawab; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Landungsari Pada tanggal : 26 April 2009 Ketua BPD,

DRS. H. IMAM ROFI’I, M.Hum

Lampiran Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Landungsari Nomor : 02 Tahun 2009 Tanggal : 26 April 2009 SUSUNAN KOMISI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) LANDUNGSARI No. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Nama Drs. H. Imam Rofi’i, MHum H. Miseri, SH Yudi Trihartono, SE Syaiful Imam, S.Ag Kapten Sutadji Ir. Muhammad Mujib Zaenal Abidin, S.Ag, M.Pd Basuki Rachmad Suparman, AmaPd. Jabatan Ketua Anggota Anggota Ketua Anggota Anggota Ketua Anggota Anggota Komisi Pemerintahan dan Adminitrasi Desa

Pembangunan dan Keamanan Desa

Sosial dan Budaya

Ketua BPD,

DRS. H. IMAM ROFI’I, M.Hum