PERKEMBANGAN FISIOLOGI DAN PSIKOLOGIS KEHAMILAN

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Dasar dan Perkembangan
Penanggung Jawab :
Lia Nurcahyani, SST, MPH

Disusun Oleh :
Mia Nur Mafluhati
(P2.06.24.2.12.017)

Jalum A Flamboyan
Tk.1 Kebidanan
POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA
WILAYAH CIREBON
2012/2013
Jl.Pemuda No.38 Telp. (0231)200277-245739
Web-site: www.poltekeskesehatan tasikmalaya.ac.id

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pengajar mata kuliah Biologi Dasar atas bimbingan dan arahan dalam penulisan makalah ini. Cirebon. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah mendukung sehingga dapat diselesaikannya makalah ini. sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Perubahan Fisiologi Dan Psikologis Pada Kehamilan” ini dengan lancar. Makalah ini ditulis dari hasil penyusunan datadata sekunder yang kami peroleh dari buku panduan dan browsing yang berkaitan dengan perubahan fisiologi dan psikologis kehamilan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Biologi Dasar. 13 Februari 2013 Penulis i . dalam hal ini dapat menambah wawasan kita mengenai perubahan fisiologi dan psikologis pada kehamilan. Kami menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. maka kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Kami harap dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kami.

...................................1....1 Perubahan Pada Sistem Reproduksi Dan Payudara .................................. 6 2...1.............................. 1 1................................................................................................2 Perubahan Sistem Kardiovaskuler ....3........................... 8 2............... 5 2........3................................................................................................................. 10 BAB III PENUTUP ..........1.................................................................................................................................... i ...............2 Trimester Kedua .......... 9 2.............................4 Perubahan Sistem Urinaria ................................................1 Latar Belakang ........................................................................................ 15 3...................... 6 ..................3.........................................3 Perubahan Sistem Pernapasan 2..................1....................................................................1...............1............................................................1 Kesimpulan .. 15 3........................ 4 2.............1 Perubahan Fisiologi Pada Kehamilan ........................... 3 2..........2 Rumusan Masalah ............... 15 DAFTAR PUSTAKA ...........................................3 Masa Kehamilan .............. 7 2...............2 Saran ................6 Perubahan Sistem Integumen ... 1 1................. 8 2......... 7 2...................................................................................................................................................... 1 1........................ 17 ii .......... 6 2...............................................................................................................................3 Trimester Ketiga .............................5 Perubahan Sistem Gastrointestinal .................................. 2 BAB II PERKEMBANGAN FISIOLOGI DAN PSIKOLOGIS KEHAMILAN . 3 2..................................................................2 Perubahan Psikologis pada Kehamilan ...............................1 Trimester Pertama ...............................................................................3 Tujuan ................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ..................... ii BAB 1 PENDAHULUAN ..................................