Bab 1 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Tamadun?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan Islam.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Di manakah terbentuknya tamadun Mesopotamia?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Nyatakan sistem organisasi dalam masyarakat Mesir Purba.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Terangkan mengenai system pemerintahan Dinasti Shang.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bab 2 –Peningkatan Tamadun

Tamadun Yunanai
1.Tamadun ini bermula dengan pembentukan petempatan manusia yang dikenali
sebagai negara kota atau _____________.(ms38)
2. Terdapat banyak negara kota pada zaman Yunani dan setiap Negara kota
mengandungi sebuah kota yang dikelilingi oleh
_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________(ms39)
3. Nyatakan 3 Negara kota di Yunani. (39)
______________________________________________________________________________
4 Terangkan makna bagi setiap perkataan di bawah. (ms 43)
Oligarki - ___________________________________________________________________________
Aristokrasi –
_________________________________________________________________________
Tirani
-_______________________________________________________________________________
Diktator
-_____________________________________________________________________________
Republik_____________________________________________________________________________
5. Soalan esei. Terangkan system pemerintahan tamadun Yunani. (ms42-43)
6. Terangkan mengenai Maharaja Justinian, Hukum Kanun 12, Undang-undang Rom
dan Prinsipnya. (ms46)
7. Apakah yang dimaksudkan dengan Hukum Karma dalam agama Hindu? (ms65)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Berikan 2 teras yang terdapat dalam agama Islam. (ms 67)
_____________________________________________________________________________________
9. Nyatakan dua prinsip moral yang ditekankan dalam ajaran Confucianisme. (ms
67)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Bab 3 – Tamadun Awal Asia Tenggara
1. Kerajaan ________________________ berkembang sebagai kerajaan Maritim
disebabkan kedudukan pelabuhan Oc-eo. (ms76)
2. Kerajaan _______________________ merupakan kerajaan agraria yang terletak di
lembah Sungai Mekong. (ms 77)
3. Kerajaan ________________________ merupakan jenis kerajaan yang memetingkan
aktiviti kelautan. (ms80)
4. Bukti yang menunjukkan Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot sebelum
kemunculan Melaka ialah jumpaan _________________________________. (ms81)
5. Pelabuhan Kedah Tua terletak di laluan ___________________________. (ms 82)
6. Kerajaan maritim mendapat bahan kayu daripada kerajaan _________________ di
Burma. (ms 83)
7. India mendapatkan logam emas dari Asia Tenggara setelah
___________________________ dari Rom memberhentikan perdagangan logam emas
dengan India. (ms 85)
8. Candi Lembah Bujang berunsur Buddha memiliki pelan jenis ___________________.
(ms92)
9. Epik Ramayana yang diadun dengan unsur-unsur tempatan melahirkan
_________________________
(ms 94)
10. Apakah 4 peranan candi? (ms88)
i) ______________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________
iii) _____________________________________________________________
iv) _____________________________________________________________
11. Lengkapkan ciri-ciri Angkor Wat. (ms 90)
i) Dibina untuk agama Hindu____________________________
ii)__________________________________________________
iii___________________________________________________

iv__________________________________________________
v___________________________________________________
12. Lengkapkan rajah di bawah berkenaan dengan system pemerintahan kerajaan
awal.
Pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam system pemerintahan kerajaan awal.
(ms 85-87)
a. Diterajui oleh seorang ketua
b. ________________________________________________
c._________________________________________________
d_________________________________________________
e_________________________________________________
f__________________________________________________
g_________________________________________________
h_________________________________________________

Bab 4- Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
1. Apakah dua ciri system kabilah? (ms101)
i). _______________________________________________________
ii). _______________________________________________________
2. Nyatakan dua kesan daripada amalan system kabilah. (ms 102)
i) ____________________________________________________________
ii) ____________________________________________________________
3. Setiap kabilah diketuai oleh seorang ___________________________. (ms 101)
4. Perang ________________________ ialah perang yang melibatkan Bani Taghlib
dengan Bani Bakar. (ms 102)
5. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw semasa baginda berada
di ___________________________________. (ms107)
6. __________________________ merupakan bapa saudara Nabi Muhammad saw yang
sangat memusuhi baginda dan menentang ajaran Islam. (ms 109)
7. Terangkan maksud Jahiliah. (ms 99-102)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Namakan tiga orang yang pernah menjaga Nabi Muhammad sebelum baginda
berumur 12 tahun. (ms104)
i)______________________________________
ii)_____________________________________
iii)____________________________________
9. Bagaimanakah factor perbezaan kepercayaan antara orang Arab Quraisy dengan
umat Islam membawa kepada penentangan? (ms 111)
i) _________________________________________________________________
ii)_________________________________________________________________
10.Senaraikan tiga sebab dakwah Nabi Muhammad mudah diterima. (ms 110)

i)________________________________________________________________________ii)________________________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________________
11. Nyatakan tiga cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap syiar Islam. (ms
110-112)
i)________________________________________________________________________
ii)_______________________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________________
12. Sebutkan dua sifat terpuji Nabi Muhammad saw. (ms 105)
i)_____________________________________________________________
ii)____________________________________________________________
13. Soalan Esei – Terangkan ciri masyarakat Arab Jahiliah dari segi sosial, ekonomi
dan kepercayaan dan agama.