Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . MAKA KAMI. rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. iv . Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani.

Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Menerusi mata pelajaran ini. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dr.KATA ALU . MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v . masa dan tenaga.

keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. kritis. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. pengertian seni secara menyeluruh. keluarga. vi . menghargai keindahan alam persekitaran. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. kreatif. proses penghasilan. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. masyarakat. dan negara. dan aspek kritikan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran.

menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii . memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.

dan apresiasi seni. dan kerjaya. pemahaman. dan karya seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. ekspresi kreatif. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. membuat corak dan rekaan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. kehidupan. viii . dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. objek buatan manusia. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. aplikasi seni. kajian.

Assemblaj 14. Resis 10. 3. 2. Batik 17. Pualaman 12.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 4. 6. 5. Tembikar ix . Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Diorama 15. Lukisan 8. Cetakan 9. Ukiran 18. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7.

1 . warna. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. penegasan. kajian. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. 3. ruang.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. jalinan. sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

3 Penegasan .3 1.3 1.1.2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.silang pangkah Ruang .1.hal benda (subject matter) Kesatuan .1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 1.2.2.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.5 1.1 1.ilusi Warna .4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.3.1.2.1 Unsur seni 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .1.1.2 Garisan .tiada Bahan . 1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 1.4 1.2 Alat .1.1 1. 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. media.2 1.2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Aplikasi Seni 1.1. Apresiasi Seni 1.tampak Prinsip rekaan 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1.1.4.4.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1. 1.1.2.1.1 1.ruang dalam Bentuk .3 Ekspresi Kreatif 1.3.2 1. media.1 Teknik .1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk.  Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 .  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.  Guru menyatakan definisi lukisan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. dan jalinan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.contoh lukisan. ton warna.

ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. warna. sejarah seni dan budaya. kajian. dan teknologi dalam penghasilan catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 3. 4 . harmoni. 2. ruang. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

1.3.1.1.tidak simetri 1.hal benda (subject matter) 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3 Imbangan .2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2.4.1 Teknik .2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1. media.1. 1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.berus lukisan dan palet Bahan .ilusi 1.basah atas kering 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2 Alat .1 Bentuk .1.2 Warna .1 Harmoni . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.2.1.2.1 Unsur seni 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.2 Ritma dan pergerakan .1.1.warna 1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1 1.3 Ruang – ruang dalam 1.2. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.2 Prinsip rekaan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.4.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Guru menyatakan definisi catan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. 6 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Guru menunjukkan contoh catan.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai.

7 . 2. 3. warna. jalinan. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. pensel warna. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. kepelbagaian. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. sejarah seni dan budaya.

gosokan 1.1.1 Alat .2.1.kertas lukisan atau kertas A4.1.3 Warna . media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.komposisi objek 1.3.1 Teknik . pensel warna dan pensel 1.2.permukaan yang mempunyai jalinan 1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Bentuk .1.1. 1.2.primer atau sekunder atau tertier 1.2 1.3 1.2.1 Unsur seni 1.ilusi 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1.3.1.2.4.2 Bahan .2 Jalinan .1.4. 1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.STANDARD PEMBELAJARAN 1. media.3.1.2 Prinsip rekaan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.jalinan 1. 1.2 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Kepelbagaian .2.4.3.2 Kesatuan .1.tampak dan sentuh 1.

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. 9 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.  Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.masing.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.

3. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. daun.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. kepelbagaian. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. 10 . sejarah seni dan budaya. rupa. palet. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. 4. kajian. warna.

media.1 1.2.2 Warna .1.3 Rupa .primer atau sekunder atau tertier 1.1 Teknik .1.2 1.jalinan 1.2.organik 1.2 Bahan .2 1.3.4.berus lukisan.3.capan 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. 1.4.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.4.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.2. 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1 Alat .2.1.1.2 Prinsip rekaan 1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.tampak 1. 1.media. jari dan alatan lain yang sesuai 1.1.1 Kepelbagaian .1.1 Unsur seni 1.1 Jalinan. 1.komposisi objek 1. 1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2 Kesatuan . daun.STANDARD PEMBELAJARAN 1. palet.1 1.2.1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

12 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.

kertas warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. kajian. gam. gambar bunga EMK : Keusahawanan. 2. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. jalinan. warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. 13 . kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek.

2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.1 Unsur seni 1.2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. 1.gunting dan pembaris Bahan .2 Warna .mozek 1.1.3. kertas warna. gam dan bahan lain yang sesuai 1.2 Prinsip rekaan 1.bahan 1.1. 1.1 Teknik . 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2 Kepelbagaian .2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1 1.2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.1 Rupa . 1. media.warna 1.1.2 1.4.1 Kontra .2 Alat . 1. media.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.tampak dan sentuh 1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.kertas lukisan.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.geometri atau organik 1.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.1 1.1.3 Jalinan .3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

15 . Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gam.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. imbangan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. 3. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. kajian. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. 16 . majalah. sejarah seni dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. palet. kertas warna. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1.

1 Teknik .2 Warna . palet. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.2.1 Imbangan .3.1.2.3 Penegasan .3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. gunting dan pembaris 1.2 Kontra .1 Alat .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.warna 1.muka taip atau ilustrasi 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.kertas lukisan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2.2.1.1. majalah.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.4.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.2 Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.1. 1.2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.2. gam.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.muka taip 1. 1. 1.1 Rupa .1.1.1. kertas warna.1.berus lukisan.1.1 Unsur seni 1. dan cat poster atau oil pastel 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Prinsip Rekaan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.simetri atau tidak simetri 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.4. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.

Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Guru menyatakan definisi poster.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. 18 . Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.masing. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna .jenis susunan (susunan batu bata. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . rupa. dan budaya 19 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. sejarah seni. 4. harmoni . sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan.

2 Imbangan .4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2.2.1 Harmoni .1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.3 Ritma dan pergerakan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.susunan sisik ikan.1. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Rupa .2.1.2. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 20 .4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.tebal atau nipis 2.primer atau sekunder atau tertier 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Garisan .4.1 Teknik – lukisan 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.warna 2. 2.3.1 Alat .1.1 Unsur seni 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.2 Prinsip Rekaan 2.1.2. 2. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.1. 2.simetri 2.2.3 Warna . 2.organik atau geometri 2.2.2.1.2 Bahan . 2. 2.1. media. 2.1.

Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Guru menunjuk cara menghasilkan corak.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. 21 .

dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. EMK : Keusahawanan. berus lukisan. cat air atau cat poster atau cat tempera. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. warna . 3. kadbod bergelugor. 22 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. dan budaya. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.

2 Bahan .4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.cetakan blok.1 Unsur seni 2.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .sekunder atau tertier 2. 2. 23 .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Ritma dan pergerakan .1.2. 2.1.4.2. cat air atau cat poster atau cat tempera. 2.1 Kontra – warna 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.5.1.pembaris. 2.2.3.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1. 2. 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. dan bahan lain yang sesuai 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. berus lukisan. 2.2 Prinsip rekaan 2.2.2 Warna .2. 2.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. palet.kertas lukisan.1 Teknik .1 Rupa . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. cetakan 2.3.1 Alat . 2. 2.2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.organik atau geometri 2.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.susunan cerminan.1. dan alatan lain yang sesuai 2. kadbod bergelugur.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh .   Murid menyapu warna pada blok cetakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 24 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. palet. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. 25 . 2. 3. span. sejarah seni. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. warna . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai .

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.kertas lukisan.2 Penegasan .2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.1 Garisan .warna 2.1 Alat .3.1. 2.2.4.2 Bahan .3 Warna .2 Prinsip Rekaan 2.2. 2.2 Rupa .1.3.1 Unsur seni 2.1.1 Teknik .motif 2.2. bahasa seni visual.1 Kontra . palet.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.berus lukisan.organik atau geometri 2.2. 2. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier 2. dan alatan lain yang sesuai 2. span.1.2.1. 2.1.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis. 2.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.1. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.2.tebal atau nipis 2. 2.1. media.resis 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.1.1. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.  Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru.   Guru menyatakan definisi resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. 27 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis.  Murid menghasilkan hiasan dinding.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. rupa. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. palet. EMK : Keusahawanan. dan budaya. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 28 . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 4. cat air. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. marker pen.

1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. bahasa seni visual. cat air.3.3. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.2.1. 2. 2. 2. chinese ink dan bahan yang sesuai.perulangan dan susunan motif 2.1.2.1 Garisan . media. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .1. marker pen.1.1 Teknik .kertas lukisan.tebal dan nipis 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1 Ritma dan pergerakan . 2.2 Prinsip Rekaan 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1. lain 29 .4.4. 2.primer atau sekunder atau neutral 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1.2. media.2.1 Alat .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.4.3.2. palet.1 Unsur seni 2.muka taip 2. 2.2 Rupa .berus lukisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.kaligrafi 2.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.1.1.1.2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.3 Warna .

 Murid menghasilkan penanda buku. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 30 .  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.   Guru menyatakan definisi kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

dan turpentin. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. warna . Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. 4. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. sejarah seni. 2. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 31 . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. plastik hitam. cat minyak. air. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. 3. lidi.

air. bahasa seni visual. 32 .2 Prinsip Rekaan 2.pualaman 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.4.2 Bahan . 2. 2.2.1.1. cat minyak.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Garisan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. melengkung.1 Alat .kertas lukisan.1. lidi.1.3.4.1 Unsur seni 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2. dan alatan lain yang sesuai 2. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. 2.2.1 Teknik . dan beralun 2. media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.2. 2.1.tampak 2. media.2 Ritma dan pergerakan .2 Jalinan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. dan turpentin 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.warna 2. 2.3 Warna .1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 2.1. 2.corak pualaman 2.tebal.1 Kepelbagaian .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. nipis.2.1.3.primer atau sekunder atau tertier 2.1.2.4. 2. 2.besen.1.

 Murid membuat topi hari jadi.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 33 .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.   Guru menyatakan definisi pualaman.

2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. 34 . sejarah seni. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. batu atau guli atau penutup botol.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna.dan budaya. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. 3. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan.

1 Unsur seni 2.1 Kepelbagaian .2 Jalinan .2 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 35 .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. 2.2 Ritma dan pergerakan . 2.1.2 Prinsip Rekaan 2. 2.1.1.2. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Alat .2. 2.3. batu atau guli atau penutup botol. 2.1 Warna .warna 2.4.tampak 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.kain kapas putih.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.jalinan pada corak 2.1. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2.gelang getah.1 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.ikatan dan celupan 2.2 Bahan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4.1 Teknik .1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.3.1.primer atau sekunder atau tertier 2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. baldi dan alatan lain yang sesuai 2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2. 2.3.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. bahasa seni visual.1.4.1.2. 2.2. media.

Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. 36 .  Murid menghasilkan sapu tangan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.

sejarah seni dan budaya. jalinan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.ruang. 4. Keusahawanan. 3. kajian. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 37 . 2.

1.1 Teknik .3 Jalinan .bahan dan warna dan saiz 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 3.4.1.gunting 3.2 Ruang .2.1.1. media.2. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1. 3.2 Prinsip Rekaan 3.1.1. 3.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.konkrit 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. 3.2 Imbangan . 38 .nyata 3.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.4.3.1 Bentuk .2.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1Unsur seni 3.1 Kepelbagaian .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2 Bahan .asemblaj 3.1 Alat . 3.2.simetri atau tidak simetri 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.gam.1.1.1. 3.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.4.sentuh dan tampak 3.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Guru memberi definisi asemblaj. 39 . Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid menghasilkan asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca.gam botol air mineral.imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. kajian. dan teknologi dalam penghasilan boneka. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 3. 2. 43 . benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.gunting 3.1 Bentuk .1.kain perca.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1.4.4. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2 Penegasan .1 Imbangan .2.2 Jalinan .2 Prinsisp Rekaan 3.1. 3. 3.1. media. 3.1.2.sentuh 3. 3.2 Bahan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.konkrit 3.1 Alat .1 Unsur seni 3.simetri atau tidak simetri 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2. 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.muka boneka 3.3.4.3.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1.3.1.2.gam botol air mineral. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.2.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan boneka. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. 45 . Guru menyatakan definisi boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka.  Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Guru menunjuk cara penghasilan boneka.

kajian. 4. rupa. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. 2. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 46 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. 3. warna. Bahan : kertas lukisan.

4.1. 4.1.2 Bahan .2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1.1 Garisan .3.kertas lukisan.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .primer dan sekunder dan tertier 4.1.1.organik 4.2.3. 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4.2 Rupa .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.1 Teknik .warna 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.1.1. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2.1 Unsur seni 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.berus lukisan.1.2 Prinsisp Rekaan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Harmoni . media.1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Warna . 4.1.2.tebal dan nipis 4. 4.2 Kesatuan .resis 4.2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.susunan motif 4.2.3.1. 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. palet 4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.

Guru menunjuk cara penghasilan batik.  Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.  Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. 48 . Guru menyatakan definisi batik. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing.

dan teknologi dalam penghasilan ukiran. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. 49 . sejarah seni dan budaya. 2. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. 4. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. pembaris. jalinan. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2 Jalinan .1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .simetri atau tidak simetri 4.4.ukiran timbul 4.1.1 Teknik .4.1 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.konkrit 4.sentuh 4.2.3.2 Bahan .1.motif 4.1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Unsur seni 4.pensel.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1.tebal dan nipis 4.2.2. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.3.2.1 Kesatuan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.2 Imbangan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.4.1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 4.3.STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4.1. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4. 4.1. 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.2.1.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.1.1 Garisan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3 Bentuk . pembaris.

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.  Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran.. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. 51 . Guru menyatakan definisi ukiran. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru.

jalinan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 52 .

2 Jalinan .1.4. 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.3.3 Warna .1 Teknik .1.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar. 4.2.2.1.3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 4.1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .2.1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .1 Alat .1 Imbangan . 4.2.4.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1. 4.2 Bahan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Prinsisp Rekaan 4.1.sentuh dan tampak 4.1. media.1 Unsur seni 4.3.4.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Bentuk .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.simetri atau tidak simetri 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 4.picitan 4. 4.tanah liat.konkrit 4.

Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. 54 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk. Guru menyatakan definisi tembikar. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.