Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. rakyat Malaysia. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii .

rohani. berketerampilan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. iv .Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Dr. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Menerusi mata pelajaran ini. Justeru itu. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v . Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual.KATA ALU .

pengertian seni secara menyeluruh.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. dan negara. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. kreatif. kritis. proses penghasilan. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan aspek kritikan. masyarakat. keluarga. vi . dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian.

peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii . menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. dan kerjaya. pemahaman. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. sejarah seni. dan karya seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. viii . dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. membuat corak dan rekaan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. kehidupan. dan apresiasi seni. kajian. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. aplikasi seni. objek buatan manusia. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan.

Diorama 15.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. 6. Batik 17. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Assemblaj 14. Resis 10. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. 3. Tembikar ix . 5. Kaligrafi Tidak Terancang 11. 4. Cetakan 9. Pualaman 12. Ukiran 18. Lukisan 8. 2.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. ruang. kajian. warna. penegasan. sejarah seni dan budaya. 2. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. 1 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. bentuk. jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 1.1.1.3 Ekspresi Kreatif 1.2 1.1 1.1.1.1.2 Garisan . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.3.1 Unsur seni 1.tampak Prinsip rekaan 1.hal benda (subject matter) Kesatuan .3 1.2 1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.2.4.1.silang pangkah Ruang .1 Teknik .3 1.4.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .ilusi Warna . 1. 1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3. media.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1. media.2.1.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. Apresiasi Seni 1.1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 1.1.2.1.1.5 1.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .2.ruang dalam Bentuk .2.1 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Penegasan .primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1.1.2.2 Alat . 1.4.tiada Bahan .2 Aplikasi Seni 1.2 1.4 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.

 Guru menyatakan definisi lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. dan jalinan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.contoh lukisan.  Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan. ton warna. Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 .

warna. kajian. harmoni. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan catan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. 3. 4 . ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. sejarah seni dan budaya. ruang.

media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Harmoni .2 Ritma dan pergerakan .1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1 Unsur seni 1.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.hal benda (subject matter) 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.ilusi 1.2. 1.berus lukisan dan palet Bahan .1 Bentuk . 1.3 Ruang – ruang dalam 1.1.1.2.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1. 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.2 Warna .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.1.2.3 Imbangan .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2.2.4.2 Prinsip rekaan 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.basah atas kering 1.1 Teknik .primer atau sekunder atau tertier 1.2.4.warna 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.tidak simetri 1.1 1.2 Alat .

 Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.  Guru menyatakan definisi catan.  Guru menunjukkan contoh catan.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing. 6 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. 3. pensel warna. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. sejarah seni dan budaya. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. warna. 7 . jalinan. 2. kepelbagaian. kajian.

1.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.jalinan 1.2 1.4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Warna .4.1.1 Kepelbagaian . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2.primer atau sekunder atau tertier 1.ilusi 1. 1.1 Bentuk .gosokan 1.1 Unsur seni 1.4.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Teknik .2.2 Prinsip rekaan 1.1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 . media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.tampak dan sentuh 1. pensel warna dan pensel 1.kertas lukisan atau kertas A4. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3.1.2.2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.permukaan yang mempunyai jalinan 1. media.1.3.1.1.1 Alat .3.2 Jalinan .3 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Kesatuan .1.1.komposisi objek 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. 1.2 Bahan .2 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.

9 .  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.masing. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.  Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.

jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 2. daun. 10 . 4. palet. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. rupa. sejarah seni dan budaya. kepelbagaian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 3. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Jalinan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1 Alat .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.jalinan 1.1. palet.2. 1.2 Warna .1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.1.2.3 Rupa .2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 1.1.1 Teknik .1.1 Unsur seni 1.3.2 Prinsip rekaan 1.1 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.2 Bahan . media.1.2.1 Kepelbagaian .3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .2.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.media. 1.1. daun. jari dan alatan lain yang sesuai 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.komposisi objek 1.capan 1. 1.4.4.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.3.primer atau sekunder atau tertier 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.berus lukisan.2 Kesatuan .tampak 1. 1.2. 1.1.4.2 1.organik 1.1.

Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 12 . Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan.

13 . 2. gambar bunga EMK : Keusahawanan. gam. 4. kertas warna. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. jalinan. warna. sejarah seni dan budaya.

2 1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Kontra .1.1 1.1 Unsur seni 1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.STANDARD PEMBELAJARAN 1.warna 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.1.kertas lukisan.1.1 Rupa .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.2.3.2 Alat .1.1.1.2.4. media.1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.2 Warna .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Teknik .mozek 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.1 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. media.2 Prinsip rekaan 1.tampak dan sentuh 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.geometri atau organik 1.gunting dan pembaris Bahan . 1. 1. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Kepelbagaian . 1.3 Jalinan . 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .4. 1.1.2.4.2.2.1. kertas warna.bahan 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. 15 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek.

2. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 16 . Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. majalah. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. imbangan. kajian. sejarah seni dan budaya. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kertas warna. gam. palet.

gunting dan pembaris 1.1.3.berus lukisan. dan cat poster atau oil pastel 1. 1.1 Teknik .4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.1.3.2 Prinsip Rekaan 1. kertas warna.muka taip atau ilustrasi 1.2.1.2.1. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif. palet.1.2 Warna .2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.primer atau sekunder atau tertier 1.1.2.simetri atau tidak simetri 1. gam.2.muka taip 1.1 Alat . media.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.2 Kontra .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Bahan . majalah.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1 Imbangan .1.4.1.1 Rupa .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Penegasan .3.1 Unsur seni 1.1.2. 1.kertas lukisan.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.warna 1.4.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.

 Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. 18 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Guru menyatakan definisi poster.masing. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif.  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis .jenis susunan (susunan batu bata. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. rupa. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. harmoni . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. warna . dan budaya 19 .

1.2.1 Garisan .organik atau geometri 2.susunan sisik ikan. 2.2.simetri 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.1.4.2 Imbangan .3. 2. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.3 Warna . 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Rupa . 2. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. media.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.1 Harmoni .1.2.2.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.3 Ritma dan pergerakan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1. 2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2. 20 .1.1 Alat .1.1. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.1 Teknik – lukisan 2. 2.2 Bahan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan. 4.3.tebal atau nipis 2.1.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2.1.2 Prinsip Rekaan 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier 2.2.1 Unsur seni 2.warna 2.3.

Guru menunjuk cara menghasilkan corak.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. 21 . Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

4. EMK : Keusahawanan. sejarah seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. cat air atau cat poster atau cat tempera. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . berus lukisan. 3. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. 22 . kadbod bergelugor.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. palet. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan.

1.2.susunan cerminan.1 Unsur seni 2.2.2.3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2. 2.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3.1.1. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Warna . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.cetakan blok.2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. palet.2.1 Kontra – warna 2. cetakan 2. 1.1 Alat .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.2.kertas lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. 2.1. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.1.pembaris.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.2 Bahan .organik atau geometri 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Ritma dan pergerakan .5. kadbod bergelugur. 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .1 Rupa . media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2.2.1. cat air atau cat poster atau cat tempera. 2.4. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. dan bahan lain yang sesuai 2.1 Teknik . 2. 23 .1.sekunder atau tertier 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2 Prinsip rekaan 2.2. berus lukisan.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.   Murid menyapu warna pada blok cetakan. 24 .  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.

dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. Keusahawanan. 3. palet. 4. rupa. 25 . lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . span. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. 2. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. warna .

2.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.1. 2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.resis 2.1 Alat .1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.warna 2.4.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.2.1. 2. 2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. span.organik atau geometri 2.4.2.1. media. palet.1.1.berus lukisan.1 Teknik .2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Prinsip Rekaan 2. 2.tebal atau nipis 2.3.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.1 Garisan .3.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2.2.1 Kontra .2 Rupa .2.2 Bahan .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2.motif 2. bahasa seni visual.1 Unsur seni 2. media. 2.kertas lukisan.3 Warna .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .2 Penegasan . dan alatan lain yang sesuai 2.

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Murid menghasilkan hiasan dinding. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. 27 .   Guru menyatakan definisi resis. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.

cat air. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. EMK : Keusahawanan. 3. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. 28 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. palet. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. marker pen. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. warna. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 4. 2. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. rupa.

2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Prinsip Rekaan 2. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1 Garisan .3. 2.2 Bahan .1 Unsur seni 2.1.primer atau sekunder atau neutral 2. lain 29 .1. 2. 2.muka taip 2. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.1. 2.kertas lukisan. marker pen.1 Ritma dan pergerakan .1.tebal dan nipis 2.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. 2.2 Rupa .1. 2.berus lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Teknik .4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.perulangan dan susunan motif 2.3.2. bahasa seni visual.1. palet.3.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1 Alat .2.2.3 Warna . cat air.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.1. chinese ink dan bahan yang sesuai.1.2. media.2.kaligrafi 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh. 30 .contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi.masing.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.   Guru menyatakan definisi kaligrafi.  Murid menghasilkan penanda buku.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.

sejarah seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. jalinan. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. dan budaya. 4. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 31 . Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna . lidi. air. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. dan turpentin. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. 2. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. plastik hitam. cat minyak. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.kertas lukisan. nipis.besen.tebal.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.warna 2. 2.2 Ritma dan pergerakan .3 Warna .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Teknik . dan beralun 2.4.2.corak pualaman 2.1. melengkung.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. lidi. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. media.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. air.3.1.2.2 Jalinan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.4.1 Alat .tampak 2.1 Kepelbagaian . 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.2 Bahan . bahasa seni visual.3. 2. 2. dan alatan lain yang sesuai 2.2.2. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.1 Unsur seni 2.2.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4.1 Garisan .2 Prinsip Rekaan 2. 32 .1.1.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.pualaman 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.2.2.3. dan turpentin 2.1. media.1. cat minyak.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.1. 2.1.

Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.  Murid membuat topi hari jadi.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. 33 .   Guru menyatakan definisi pualaman.

4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.dan budaya. batu atau guli atau penutup botol. 3. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. Keusahawanan. 34 . jalinan.

3. batu atau guli atau penutup botol.1. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.1.2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1. 35 .1 Alat .tampak 2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2.ikatan dan celupan 2. media.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2 Prinsip Rekaan 2.1 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.1.2 Ritma dan pergerakan . 2.1 Unsur seni 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 2.2 Bahan .1. 2.1. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.1 Teknik .3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan. 2.1. 2.2.2. media.warna 2. bahasa seni visual.4.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.jalinan pada corak 2.2.kain kapas putih. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Jalinan .primer atau sekunder atau tertier 2.1 Warna . pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.2.gelang getah.2.1.2.1 Kepelbagaian .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 36 .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.  Murid menghasilkan sapu tangan.

kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. jalinan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 37 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. sejarah seni dan budaya.ruang. 2. Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.

1.1 Teknik .3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Bahan .1 Bentuk .2.2.1 Alat .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.asemblaj 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 3.gam.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 38 .4.nyata 3.2 Imbangan .1.gunting 3. 3.1.simetri atau tidak simetri 3.sentuh dan tampak 3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.3 Jalinan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.konkrit 3. media.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. 3.1.2.bahan dan warna dan saiz 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.2 Prinsip Rekaan 3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.2 Ruang .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. 3.2.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1 Kepelbagaian .1.1. 3.2.1. 3.4.3.1.1Unsur seni 3.

Guru memberi definisi asemblaj. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 39 . Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Murid menghasilkan asemblaj. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 43 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca. 2. dan teknologi dalam penghasilan boneka. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya.gam botol air mineral. 4. jalinan. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan.

media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka. 3.gam botol air mineral.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2.4. media.1 Unsur seni 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2.2.3.1 Alat . 3.2.gunting 3. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.2 Jalinan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Bentuk .sentuh 3.konkrit 3.1.1. 3.1 Imbangan .3.2.1. 3.3.2 Prinsisp Rekaan 3.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Bahan .4. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.2.1.simetri atau tidak simetri 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.muka boneka 3.kain perca.4.2 Penegasan .STANDARD PEMBELAJARAN 3.

Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. Murid menghasilkan boneka. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. 45 . Guru menyatakan definisi boneka. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka.  Murid membuat persembahan boneka secaraspontan.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. 46 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. kajian. sejarah seni dan budaya. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. rupa. Bahan : kertas lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 4.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Alat .1.4. palet 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Prinsisp Rekaan 4.tebal dan nipis 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2.2 Bahan .3 Warna .2.2.2.2.1.1. 4. media.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.2.1.2 Rupa .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Garisan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.3.2.1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.kertas lukisan.resis 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik. 4.1 Harmoni .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.primer dan sekunder dan tertier 4.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.1 Teknik .berus lukisan.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.warna 4.1.1.2.1.2 Kesatuan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.1 Unsur seni 4.organik 4.1.susunan motif 4. 4.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi batik. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik.  Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. 48 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik.  Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. 49 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. 3. 4. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. pembaris. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel.

sentuh 4.3.1.pensel.1.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.1.1 Teknik .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.2.4.motif 4.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Bentuk .1 Unsur seni 4.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.ukiran timbul 4.tebal dan nipis 4.1. 4.1 Garisan . pembaris. 4.2.2 Bahan .3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran. 4. 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.konkrit 4.simetri atau tidak simetri 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3. 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Alat .4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.1 Kesatuan .1.2 Imbangan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .2 Jalinan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Prinsip Rekaan 4.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.2.1.2. 4.1.2.

Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul.  Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. 51 .. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran. Guru menyatakan definisi ukiran. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. sejarah seni dan budaya. 2. jalinan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 4. 52 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. kajian. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. warna.

1.2.1.1.1 Unsur seni 4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.4.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar . media.2.sentuh dan tampak 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1.tanah liat.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.2 Bahan .2.1.1 Bentuk .1.1 Teknik .1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Alat .2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.2 Jalinan . serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.3 Warna .1.picitan 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.konkrit 4.1 Imbangan . 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 . 4.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.2.simetri atau tidak simetri 4.3.2 Prinsisp Rekaan 4. 4. 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.

Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk. 54 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menyatakan definisi tembikar. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.