Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. memelihara satu cara hidup demokratik.

rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. masyarakat dan negara. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. iv .

masa dan tenaga. Dr.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Menerusi mata pelajaran ini. Justeru itu. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v .KATA ALU . BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. proses penghasilan. keluarga. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. menghargai keindahan alam persekitaran. masyarakat. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. dan aspek kritikan. dan negara. kritis. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. pengertian seni secara menyeluruh. kreatif. vi .

menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii .

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pemahaman. viii . ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan apresiasi seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan karya seni. dan budaya. objek buatan manusia. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. kehidupan. kajian. sejarah seni. aplikasi seni. dan kerjaya. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. membuat corak dan rekaan.

Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Diorama 15. Resis 10. 5. Kaligrafi Tidak Terancang 11. 4. Assemblaj 14. Ukiran 18. 6. Tembikar ix . 2. Pualaman 12. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Cetakan 9. Batik 17. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Lukisan 8. 3.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1.

ruang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. bentuk. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. 1 . warna. penegasan.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 2.

3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .3 1.tampak Prinsip rekaan 1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan . media.1.3.4.ruang dalam Bentuk .5 1.1.2 1.2.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.1 Teknik .1 Unsur seni 1.1.2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2 Garisan .4 1.1.2 Aplikasi Seni 1.4.tiada Bahan .2.2.2 1.1 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 1.1.3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Alat .1 1.2 1. media.silang pangkah Ruang .1.1.3 Ekspresi Kreatif 1.2. 1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.hal benda (subject matter) Kesatuan .2.3 1.1.1 1.3. Apresiasi Seni 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1.1.2.3 Penegasan .1.1.2.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.4.ilusi Warna .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN 1.

 Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.  Guru menyatakan definisi lukisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan. dan jalinan.contoh lukisan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. ton warna. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. harmoni.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. ruang. dan teknologi dalam penghasilan catan. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4 . sejarah seni dan budaya. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.1 Teknik . serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.2 Ritma dan pergerakan .2.berus lukisan dan palet Bahan .1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2 Alat .3.1 Bentuk . 1.1.1.3 Imbangan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1.1.2.3.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1. 1.1 Unsur seni 1.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.warna 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1.basah atas kering 1.1 Harmoni .1.1 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Warna . media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3 Ruang – ruang dalam 1.2.2 Prinsip rekaan 1.3.2.hal benda (subject matter) 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.ilusi 1. 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.tidak simetri 1.

Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Guru menyatakan definisi catan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.  Guru menunjukkan contoh catan. 6 .

dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 7 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. 4. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. 3. pensel warna. jalinan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. 2. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. sejarah seni dan budaya. kepelbagaian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. kajian. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.

4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.ilusi 1. media.gosokan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Teknik .3. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.1.2 Kesatuan .2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. pensel warna dan pensel 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .2.2. 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Alat .1 Kepelbagaian .1 Unsur seni 1.1.3.1 Bentuk .2.komposisi objek 1.1.3 1.1.1.2 1.tampak dan sentuh 1.2 Bahan .2. 1.4.3.permukaan yang mempunyai jalinan 1.3.1.2.jalinan 1.4.3 Warna .4.1.1.kertas lukisan atau kertas A4.2 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Jalinan .1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.primer atau sekunder atau tertier 1.

Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.  Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. 9 . Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.masing.

2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. rupa. warna. kepelbagaian. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. 4. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. kajian. 3. daun. 10 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan.

jalinan 1.2.1. 1. daun.media.1.2.2 Prinsip rekaan 1.1 Unsur seni 1.1.tampak 1.1. 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Alat .1. 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2 Warna .1.1 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.berus lukisan.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.komposisi objek 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3.1 Jalinan.2.4.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.capan 1. media.2.2 Kesatuan .2.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Rupa .2 1.1.2 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.3.2. palet.3.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Teknik .4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.1 1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Kepelbagaian .organik 1.2 Bahan . 1. jari dan alatan lain yang sesuai 1.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. 12 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.

kertas warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gambar bunga EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. gam. 13 . 4. sejarah seni dan budaya. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 3.

2.geometri atau organik 1.2 1.2.1. kertas warna. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.kertas lukisan.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 . 1.2 Prinsip rekaan 1.1.1.3 Jalinan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.2.1.1.mozek 1.2 Warna . 1.1 Teknik .3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.tampak dan sentuh 1.1 Rupa .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2 Kepelbagaian .3. 1.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.4.primer atau sekunder atau tertier 1.4.gunting dan pembaris Bahan . 1.1 Unsur seni 1. media. media.bahan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Kontra . gam dan bahan lain yang sesuai 1.1.3.warna 1.1. 1.1.1 1.1 1.2 Alat .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. 15 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. gam. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. majalah. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 16 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. kertas warna. palet. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. imbangan. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. 2. 3. sejarah seni dan budaya.

1 Teknik .1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.2.4.2.2 Prinsip Rekaan 1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.berus lukisan.1.1 Unsur seni 1. 1.2 Bahan . majalah.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.1.3. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.1.1 Imbangan . 1. gam. 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1. dan cat poster atau oil pastel 1.2.2.1. kertas warna.1 Rupa .1.2 Kontra .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.simetri atau tidak simetri 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.3.1.1.kertas lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.primer atau sekunder atau tertier 1.2.2. palet. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Warna .warna 1.4.muka taip atau ilustrasi 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.1 Alat .muka taip 1. media.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Penegasan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. gunting dan pembaris 1.

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. 18 .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf). Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif.  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . Guru menyatakan definisi poster.

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. warna . dan budaya 19 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.jenis susunan (susunan batu bata. rupa. sejarah seni. 3. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. harmoni . sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel.

2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.3 Ritma dan pergerakan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.2. media.1 Garisan . 20 . 2.simetri 2.2 Rupa .1.1 Harmoni .3.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2. 2. 2. 2.2 Prinsip Rekaan 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.tebal atau nipis 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.warna 2.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Imbangan .1 Unsur seni 2.3 Warna .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.1.2.2.4.1.1. 2.primer atau sekunder atau tertier 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Alat . 2.organik atau geometri 2.1.1.4.4. 4.2.1.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. 2.1.1 Teknik – lukisan 2.1. 2. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2 Bahan .susunan sisik ikan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2.2.

Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. 21 .

dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. sejarah seni. 22 . 4. warna . palet. dan budaya. berus lukisan. EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kadbod bergelugor. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. cat air atau cat poster atau cat tempera. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh .contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. 3.

2 Warna . 1.3.1. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2. palet.pembaris.2.2 Prinsip rekaan 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan. cetakan 2.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .2.3.4.1 Teknik .1.2.5. dan alatan lain yang sesuai 2. 2. 2. 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 1. 23 .1. kadbod bergelugur.sekunder atau tertier 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. berus lukisan.2.2.1 Alat . 2.3.2 Bahan . dan bahan lain yang sesuai 2.1.2.organik atau geometri 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.4.2. 2. cat air atau cat poster atau cat tempera. 2.1 Kontra – warna 2.susunan cerminan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4.cetakan blok.1.1.2 Ritma dan pergerakan .kertas lukisan.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Unsur seni 2.1.1 Rupa .

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. 24 .  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan.   Murid menyapu warna pada blok cetakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.

kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. warna . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. rupa. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni. span.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 25 . dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. palet. 4. Keusahawanan.

berus lukisan.1. 2.3 Warna . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif. 2.1 Unsur seni 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.warna 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4.2.2 Bahan .2.1 Alat .1. palet. media. media.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.organik atau geometri 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2. 2. dan alatan lain yang sesuai 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .3. 2.2 Penegasan .primer atau sekunder atau tertier 2.1 Kontra .motif 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.2.tebal atau nipis 2.1.2.2 Prinsip Rekaan 2.2.kertas lukisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.4. 2.2 Rupa .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Garisan .1.1.1.1.4. span.resis 2.1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1 Teknik .serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1. bahasa seni visual. 2.

 Murid menghasilkan hiasan dinding. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.  Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis.   Guru menyatakan definisi resis. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. 27 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis.

Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 2. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan budaya. palet. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. marker pen. 28 . chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. 3. sejarah seni. rupa. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. cat air.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. warna. EMK : Keusahawanan. 4.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1.2.2.2.3 Warna .1. 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Prinsip Rekaan 2.2 Rupa . lain 29 .3. palet. media.2 Bahan . cat air.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Ritma dan pergerakan .4.1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. 2.2.1.1.3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.tebal dan nipis 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Alat . bahasa seni visual. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. 2.1. media.primer atau sekunder atau neutral 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Teknik . 2.1 Unsur seni 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.4. 2.berus lukisan.kaligrafi 2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. chinese ink dan bahan yang sesuai. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1.kertas lukisan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.muka taip 2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.1 Garisan . marker pen. 2.perulangan dan susunan motif 2.4.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. 30 .  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.  Murid menghasilkan penanda buku.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.   Guru menyatakan definisi kaligrafi.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.masing.

dan budaya. 2. 31 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. air. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan turpentin. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. plastik hitam. lidi. 4. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. warna . sejarah seni. cat minyak. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. jalinan.

1. dan beralun 2.1.4. 2. 32 . nipis.2.1.1. lidi.1.1 Garisan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.tampak 2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.2 Ritma dan pergerakan .2.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3. 2. cat minyak. 2. 2.3.besen.2 Prinsip Rekaan 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman. 2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. media.2 Jalinan . 2.1.corak pualaman 2.3 Warna . dan turpentin 2. melengkung.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1. bahasa seni visual.pualaman 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman. 2.1 Unsur seni 2.1 Teknik . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.4.kertas lukisan.1 Kepelbagaian .STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. dan alatan lain yang sesuai 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. media.1.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.warna 2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.tebal.2.4.2.1 Alat .3. air.2 Bahan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.2.primer atau sekunder atau tertier 2.1. 2.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.  Murid membuat topi hari jadi. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman.   Guru menyatakan definisi pualaman.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 33 .

Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. 34 . 3.dan budaya. batu atau guli atau penutup botol. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. 4. 2. sejarah seni. jalinan. Keusahawanan. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih.

1 Teknik .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.tampak 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.1.1 Unsur seni 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.4.1.2.1. 2. 2.2 Ritma dan pergerakan .1 Kepelbagaian .1. 2.1 Warna .1.2 Prinsip Rekaan 2.2 Bahan . Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. 2.3.2 2.2.1 2.2.1.kain kapas putih.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2 Jalinan . pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.1. 2. bahasa seni visual. batu atau guli atau penutup botol.3. media.gelang getah. media.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.warna 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2. 35 .2.4.ikatan dan celupan 2.primer atau sekunder atau tertier 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.jalinan pada corak 2. 2.4.2.1 Alat .1.STANDARD PEMBELAJARAN 2. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.

36 . Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menghasilkan sapu tangan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.

3. kajian. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. 37 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.ruang.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. Keusahawanan. jalinan. 4. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. 2.

3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.2.1.2 Bahan .2.STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3. 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.nyata 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.bahan dan warna dan saiz 3.1.1 Kepelbagaian .3.2.1 Teknik .2 Ruang .1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.gam.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2.1. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3. media.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 38 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.1.1Unsur seni 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj. 3.sentuh dan tampak 3.3 Jalinan .1.asemblaj 3.1.3. 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.4. 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.konkrit 3.1 Alat .gunting 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Bentuk .2.simetri atau tidak simetri 3.4.1.2 Prinsip Rekaan 3.4.1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2 Imbangan .1.

39 .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru memberi definisi asemblaj. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

jalinan.imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 43 . 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. 4. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca. 2. dan teknologi dalam penghasilan boneka. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.gam botol air mineral. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan.

3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .1 Unsur seni 3.2.4.2.1 Imbangan .sentuh 3.3.konkrit 3.2 Bahan .2 Prinsisp Rekaan 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.kain perca.3.2.1.1.1.2.1. 3.2 Jalinan .3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.1.1.1 Bentuk . media.2. 3.simetri atau tidak simetri 3.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.gam botol air mineral.1.2.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1 Alat . 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3. 3.2 Penegasan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.muka boneka 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1.gunting 3.1.4.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. 45 . Guru menyatakan definisi boneka. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan boneka. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid membuat persembahan boneka secaraspontan.

lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Bahan : kertas lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 4. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. rupa. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. 46 . warna. sejarah seni dan budaya. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik.

2 Prinsisp Rekaan 4.3 Warna .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.warna 4.1. palet 4.1 Teknik .kertas lukisan. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.2. media.1 Alat .organik 4.4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.2.1.2.2.1 Harmoni .2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.tebal dan nipis 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 . 4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4. 4.resis 4.4. 4.susunan motif 4.2.1.1 Unsur seni 4.1.berus lukisan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.1.1.2. 4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Rupa . 4.3.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 Bahan .1.1 Garisan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.2 Kesatuan .primer dan sekunder dan tertier 4.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 48 . Guru menyatakan definisi batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.  Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.

kajian. 4. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. 49 . 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. pembaris. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. jalinan. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. warna. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.1.1.motif 4. 4.sentuh 4.2 Imbangan .1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.3 Bentuk .1 Kesatuan .1.2.3.2 Jalinan .3.4. 4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1. pembaris.1 Teknik .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 4.pensel.simetri atau tidak simetri 4.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2 Bahan .2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.tebal dan nipis 4.ukiran timbul 4.1.konkrit 4.2 Prinsip Rekaan 4.2.1. 4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. 4.4.1 Unsur seni 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.2.2.1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .1 Garisan . media. 4.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.2.3.1 Alat .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul.  Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan..STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. 51 . Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi ukiran. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. 52 . Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. warna. kajian. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. sejarah seni dan budaya. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan.

1 Alat .2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3.2 Prinsisp Rekaan 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1. 4. 4.1 Unsur seni 4.1.2. 4.2 Jalinan .1 Teknik .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.1.1 Imbangan .4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3.2.1.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.4. 4.tanah liat.sentuh dan tampak 4.1.1.1.2. 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.1. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.3.2.simetri atau tidak simetri 4.1 Bentuk .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .konkrit 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.picitan 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.4. 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .3 Warna .1.2 Bahan .1.

Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. 54 . Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk. Guru menyatakan definisi tembikar. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful