Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. MAKA KAMI. rakyat Malaysia.

Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. iv . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. berketerampilan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v . Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Justeru itu. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga.KATA ALU . Dr. Menerusi mata pelajaran ini. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual.

Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan aspek kritikan. kreatif. vi . dan negara. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. keluarga. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. masyarakat. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. pengertian seni secara menyeluruh.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. kritis. menghargai keindahan alam persekitaran. proses penghasilan.

peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii . memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1.

sejarah seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan karya seni. dan kerjaya.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. kehidupan. ekspresi kreatif. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan budaya. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan apresiasi seni. objek buatan manusia. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. membuat corak dan rekaan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. kajian. pemahaman. aplikasi seni. viii .

Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Lukisan 8. 3. 6. Diorama 15.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Batik 17. Ukiran 18. Pualaman 12. 4. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Resis 10. Cetakan 9. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. 5. Tembikar ix . Assemblaj 14. Kaligrafi Tidak Terancang 11. 2.

penegasan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. kajian. 3. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. bentuk. 2. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 1 .

1 1.2.2.1.4 1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2. media. media.1.3 Ekspresi Kreatif 1.1 Unsur seni 1.4.3.1.1.1.2. 1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.1.2.2.1 1.ruang dalam Bentuk .1.5 1.2 Garisan .tampak Prinsip rekaan 1.3.3 1.1 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 1.2.ilusi Warna .1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1 Teknik .2 1.1 1.2 Alat .1.hal benda (subject matter) Kesatuan .tiada Bahan . 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.silang pangkah Ruang .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 1.1.1.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .3 Penegasan .2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Aplikasi Seni 1.3.4.STANDARD PEMBELAJARAN 1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 1.1. 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .1. Apresiasi Seni 1.1.

Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan. dan jalinan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. ton warna.contoh lukisan.  Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan.  Guru menyatakan definisi lukisan.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4 . ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. ruang. 2. dan teknologi dalam penghasilan catan. harmoni. warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya. 3. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian.

1 Teknik .2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1. 1.hal benda (subject matter) 1.tidak simetri 1.2.2 Alat .1. media.warna 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 1.1.1.1.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 Ritma dan pergerakan .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.3 Ruang – ruang dalam 1.1.1 Harmoni .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.2.2 Warna .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.1 Bentuk .berus lukisan dan palet Bahan .3 Imbangan .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.1 Unsur seni 1.1 1.basah atas kering 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.ilusi 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.primer atau sekunder atau tertier 1.3.2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.1.2.1. 1.

Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Guru menunjukkan contoh catan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. 6 . Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.  Guru menyatakan definisi catan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. pensel warna. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. jalinan. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. 4. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. kepelbagaian. 7 . kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. warna. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya.

1 Bentuk .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.permukaan yang mempunyai jalinan 1.1 Teknik .2 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.ilusi 1.2. 1.1.1 Kepelbagaian . pensel warna dan pensel 1.4. 1.2 Kesatuan .2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Warna . media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.2 Prinsip rekaan 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.4.3.1.2 Jalinan .komposisi objek 1.1 Alat .primer atau sekunder atau tertier 1.1 Unsur seni 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.4.2.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 . media.1.1.2 Bahan .1.2.2.jalinan 1.4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.gosokan 1.1.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.tampak dan sentuh 1.2 1.kertas lukisan atau kertas A4. 1.2.3.

Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.masing. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing .  Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan. 9 . Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. daun. rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. 3. sejarah seni dan budaya. palet. kajian. 10 . 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 4. kepelbagaian. warna. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan.

1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1. media.2.2 Prinsip rekaan 1. 1.2.2.4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1 Unsur seni 1.2 Warna .2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1. palet. 1.3. jari dan alatan lain yang sesuai 1.3.4.komposisi objek 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2. 1.tampak 1.1.2.2.3 Rupa .1 1.1 Teknik .1.1 Jalinan. daun.jalinan 1.1.organik 1.media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.1.1 1.2 1.1.1 Kepelbagaian .berus lukisan.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2 Bahan .1.2 1. 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.2 Kesatuan . 1.capan 1.1 Alat .primer atau sekunder atau tertier 1.

12 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan.   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 3. warna. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kertas warna. gambar bunga EMK : Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 4. 13 . kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. gam. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek.

1.3.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 1.3.1.1.3 Jalinan .1.1. 1.2 Prinsip rekaan 1. 1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.2. 1. kertas warna.primer atau sekunder atau tertier 1.2.1 Teknik .2.1 Rupa .4.4.mozek 1. 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.2 Kepelbagaian .1 1.2. 1. media.1.warna 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.1.2 Warna .geometri atau organik 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2 Alat .4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.gunting dan pembaris Bahan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2.1 Kontra .1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif. media.2 1.bahan 1.tampak dan sentuh 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.kertas lukisan. gam dan bahan lain yang sesuai 1.

15 . Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 2. 3. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. 16 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. kertas warna. warna. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. majalah. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. imbangan. gam. sejarah seni dan budaya. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. palet. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan.

majalah.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.1.2.simetri atau tidak simetri 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2 Warna .4.2.primer atau sekunder atau tertier 1. gunting dan pembaris 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. gam.1 Teknik .1 Imbangan .3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.1. 1.2.4.3.2.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1 Alat .1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.warna 1.1.1 Unsur seni 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. kertas warna. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1. 1.kertas lukisan.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.muka taip atau ilustrasi 1.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.berus lukisan.1.4.1.1 Rupa .3 Penegasan .muka taip 1. palet.2.2. dan cat poster atau oil pastel 1.2. 1.2 Kontra .2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. media.

Guru menyatakan definisi poster. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster.masing. 18 .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing .

harmoni . imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. dan budaya 19 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.jenis susunan (susunan batu bata. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. rupa. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni. warna . 3. 2.

4.2.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3.1 Unsur seni 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2.2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan. 4. 2.1.1.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2. 2. 2.2.1. 2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Warna . 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. media.4.1.4. 2.2 Bahan .2 Rupa .1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1. 2.tebal atau nipis 2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Harmoni .warna 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Alat .2.1 Teknik – lukisan 2.1.2 Imbangan . 2.1.2.susunan sisik ikan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Garisan .1.organik atau geometri 2. 20 .2. 2.2 Prinsip Rekaan 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.primer atau sekunder atau tertier 2.3 Ritma dan pergerakan .3. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.simetri 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. 21 . Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan.

palet. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. berus lukisan. dan budaya. cat air atau cat poster atau cat tempera. kadbod bergelugor. 3. sejarah seni. warna . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. 4. 22 . EMK : Keusahawanan. 2. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

1. cetakan 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .2 Warna . media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.pembaris.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. cat air atau cat poster atau cat tempera.1 Rupa .1 Teknik . 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. dan bahan lain yang sesuai 2. 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.1. 2. kadbod bergelugur.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. palet. dan alatan lain yang sesuai 2.1. berus lukisan. 2.2 Bahan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.kertas lukisan.susunan cerminan. 2.sekunder atau tertier 2. 2. 2.2.1.1 Alat .2 Ritma dan pergerakan .2.2 Prinsip rekaan 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3.4.1 Unsur seni 2.1 Kontra – warna 2.1. 23 .3.2.organik atau geometri 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.5.2.3.2. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1.cetakan blok. 2.2.2.1.

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. 24 . Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.   Murid menyapu warna pada blok cetakan.  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. palet. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. rupa. 25 . Keusahawanan. span. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 4. warna .

1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.4.2 Rupa .tebal atau nipis 2. 2.1 Garisan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.3.1 Teknik .1. media.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.2. dan alatan lain yang sesuai 2.2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. span. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.organik atau geometri 2.3 Warna .1 Kontra . palet. 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.resis 2.2 Bahan . media.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Alat .3.1.2.motif 2.1.2 Penegasan .1.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.2 Prinsip Rekaan 2.primer atau sekunder atau tertier 2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. 2.3.berus lukisan.2.1.2. bahasa seni visual.2. 2.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.warna 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 . 2. 2. 2.kertas lukisan. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.4. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1 Unsur seni 2.1.

 Murid menghasilkan hiasan dinding. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.   Guru menyatakan definisi resis.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. 27 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.  Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.

kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. dan budaya. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. warna. 2. sejarah seni. 4. 3. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. marker pen. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 28 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. cat air.

2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.2.1. 2.muka taip 2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1 Ritma dan pergerakan .tebal dan nipis 2. lain 29 .3.1.1.2.2 Rupa .1. marker pen.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1 Alat .primer atau sekunder atau neutral 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3.berus lukisan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.2. cat air.3.1. 2. media.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.kertas lukisan. palet. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.2 Bahan .perulangan dan susunan motif 2. chinese ink dan bahan yang sesuai.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 2.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1.1 Unsur seni 2.kaligrafi 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.3 Warna .2.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.1 Garisan .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Teknik . 2.2. media. 2. 2. 2.

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi. 30 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.   Guru menyatakan definisi kaligrafi.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menghasilkan penanda buku.  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.masing.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.

Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. air. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni. cat minyak. warna . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. dan budaya. jalinan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan turpentin. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. 31 . lidi. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. 2. 4. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. plastik hitam.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen.

2.4.2.primer atau sekunder atau tertier 2.1 Unsur seni 2.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.tampak 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.pualaman 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3. media. 2.3 Warna .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. cat minyak.2. melengkung. nipis.besen. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Bahan .corak pualaman 2.3.1 Kepelbagaian .1 Alat .1 Teknik .1. 2.1. 2.2 Jalinan . 2. dan turpentin 2.1.2.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2.1. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.4. 32 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.1.2.1.3. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. air.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. 2.tebal.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. 2.1 Garisan .1. 2.kertas lukisan.warna 2. bahasa seni visual.2. media.1.2 Ritma dan pergerakan .2. dan beralun 2. lidi.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman.   Guru menyatakan definisi pualaman.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman.  Murid membuat topi hari jadi. 33 .

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. 3. 4. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah.dan budaya. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. 34 . Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. batu atau guli atau penutup botol. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.2 Jalinan .4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2. media.1.4.kain kapas putih.1 Teknik .1.jalinan pada corak 2.1.3.2. 2.3.2.2 Prinsip Rekaan 2.1.1 Kepelbagaian .1 2. 2.gelang getah.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.1 Unsur seni 2.1 Warna .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.3.1.tampak 2. media.4. 35 . 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.ikatan dan celupan 2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.1. bahasa seni visual. batu atau guli atau penutup botol.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1. 2.2.warna 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Ritma dan pergerakan . 2. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.2.1 Alat .2 Bahan .2.2. 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 2.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.  Murid menghasilkan sapu tangan. 36 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

37 . bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. jalinan. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. 4.ruang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. sejarah seni dan budaya. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam.

2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.1 Bentuk .gam.1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1.3.konkrit 3.sentuh dan tampak 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media.nyata 3.1 Kepelbagaian .1. 38 .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.4.1.2.1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj. 3.bahan dan warna dan saiz 3.2 Imbangan .1 Teknik .2 Bahan .2.simetri atau tidak simetri 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.3.4.1.1 Alat .3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3 Jalinan . 3.1.asemblaj 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1.1.2. 3.2 Prinsip Rekaan 3. 3.2.2. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.2 Ruang .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1Unsur seni 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.gunting 3. 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.

Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj. 39 . Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru memberi definisi asemblaj.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

2. 4. sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan boneka.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca. kajian. 3.imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 43 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.gam botol air mineral. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. jalinan.

3.2 Jalinan .konkrit 3.2.gunting 3.2.sentuh 3.1.4.1.kain perca.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Bahan .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Unsur seni 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Penegasan .1 Imbangan .2 Prinsisp Rekaan 3.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.muka boneka 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .2.2.1 Bentuk .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.1. media. media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.simetri atau tidak simetri 3. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.3. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.2.1.1 Alat .gam botol air mineral.1. 3.1.1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.3. 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.

 Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Guru menyatakan definisi boneka. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka. 45 . Murid menghasilkan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. rupa. 46 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. 3. Bahan : kertas lukisan. kajian. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. warna. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. 4. sejarah seni dan budaya.

1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1.4.1 Harmoni .berus lukisan.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Unsur seni 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1.2 Prinsisp Rekaan 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.resis 4.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik. 4.1.2 Rupa .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.organik 4. palet 4. 4.tebal dan nipis 4.primer dan sekunder dan tertier 4.2 Kesatuan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4. 4.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.2.1.1.susunan motif 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Teknik .2 Bahan . media.2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Garisan .1.1. 4.2.1. 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.3.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Alat .3 Warna .kertas lukisan.3.warna 4.2.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .

Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 48 . Guru menyatakan definisi batik. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing.  Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.  Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 49 . 4. jalinan. pembaris. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. kajian. sejarah seni dan budaya.

1.1 Garisan . 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .1.2.1.1.2.2 Jalinan .2.2.1. 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.ukiran timbul 4.4.sentuh 4.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif. 4.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.1.1.3 Bentuk .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4. 4.1 Unsur seni 4.2 Prinsip Rekaan 4.1 Alat . pembaris. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4. 4. media.2.2 Imbangan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.pensel.konkrit 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .1.3.tebal dan nipis 4.1.1 Kesatuan .STANDARD PEMBELAJARAN 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1.motif 4.2 Bahan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3.1. 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1.simetri atau tidak simetri 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.4.3.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran.  Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru menyatakan definisi ukiran. 51 . Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran.

kajian. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. warna. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. 4. 52 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. jalinan.

1.1. 4. 4.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.2. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.tanah liat. 4.4.4.3.1 Imbangan .1.1.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar. 4. media.picitan 4.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.2 Jalinan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .konkrit 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Bahan .1.3 Warna .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .simetri atau tidak simetri 4.1.1 Bentuk .2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 4.2.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.3. 4.4.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2 Prinsisp Rekaan 4.1.1 Teknik .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.1.1.sentuh dan tampak 4.1 Alat .1.2.2.

Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. 54 . Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menyatakan definisi tembikar. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.