P. 1
BUKU PANDUAN PENGAJARAN TAHUN 4.pdf

BUKU PANDUAN PENGAJARAN TAHUN 4.pdf

|Views: 178|Likes:
Published by Chua Poh Chuan
pendidikan seni visual
pendidikan seni visual

More info:

Published by: Chua Poh Chuan on Oct 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

Sections

 • : Mozek
 • : Poster
 • : Lukisan
 • lukisan
 • cetakan
 • : Resis
 • : Kaligrafi
 • kaligrafi
 • : Pualaman
 • pualaman
 • : Ikatan dan Celupan
 • : Asemblaj
 • : Diorama
 • diorama
 • : Boneka
 • : Batik
 • : Ukiran
 • : Tembikar

Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

berketerampilan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. iv . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani. berakhlak mulia.

Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v .ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Dr. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga. Menerusi mata pelajaran ini. Justeru itu.KATA ALU . murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran.

PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. kreatif. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. menghargai keindahan alam persekitaran. vi . Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. dan negara. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. masyarakat. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dan aspek kritikan. proses penghasilan. pengertian seni secara menyeluruh. kritis. keluarga.

meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii . menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. sejarah seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. dan karya seni. viii . STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. objek buatan manusia. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. dan apresiasi seni. membuat corak dan rekaan. ekspresi kreatif. pemahaman. dan kerjaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. dan budaya.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. aplikasi seni.

Kaligrafi Tidak Terancang 11. Resis 10. Ukiran 18. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. 3. Tembikar ix . Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. 4. Lukisan 8. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. 6. Assemblaj 14. 2.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Diorama 15. Batik 17. 5. Pualaman 12. Cetakan 9.

kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. kajian. ruang. 1 . penegasan. jalinan. bentuk. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan.

silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.1.3 Ekspresi Kreatif 1. 1.2 1.3.2.3 Penegasan .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 . Apresiasi Seni 1.1 Unsur seni 1.2.tampak Prinsip rekaan 1.1.3 1. 1.3.4.1.1.2.2.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.4.2.1.1 1.3 1.5 1.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4 1. media.1 1.1.ruang dalam Bentuk .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.1 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1.1.1 1.3.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi Seni 1. media.2 1.2 Alat .tiada Bahan .2.hal benda (subject matter) Kesatuan .1 Teknik .primer atau sekunder atau tertier Jalinan . 1.2 Garisan .komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4.2.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.2.1.1.silang pangkah Ruang .2 1.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.ilusi Warna .

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk. ton warna.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.  Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 .  Guru menyatakan definisi lukisan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan. dan jalinan.contoh lukisan.

dan teknologi dalam penghasilan catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. 4 . 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. 2. ruang.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. 3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. harmoni. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. kajian.

2 Alat .1 Unsur seni 1.3.3.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.4.3 Imbangan .berus lukisan dan palet Bahan .3 Ruang – ruang dalam 1.2 Prinsip rekaan 1.1 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.tidak simetri 1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1. 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.basah atas kering 1.2 Ritma dan pergerakan .ilusi 1.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.primer atau sekunder atau tertier 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.2.1 Harmoni .1. media.2. 1.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.4.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2.1.warna 1.1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.hal benda (subject matter) 1.1 Teknik .1.1 Bentuk .1.2.2 Warna .1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Guru menyatakan definisi catan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk.  Guru menunjukkan contoh catan. 6 .  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.

kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian. jalinan. warna. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pensel warna. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 4. 7 . 3.

1.4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.1 Kepelbagaian .2. 1.1.3 Warna .tampak dan sentuh 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.2 Kesatuan .2.2.ilusi 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2 Prinsip rekaan 1.gosokan 1.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.2 1.4.1.jalinan 1.3.2 Bahan .1.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2 Jalinan .4. media.1 Bentuk .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .primer atau sekunder atau tertier 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.kertas lukisan atau kertas A4.1. pensel warna dan pensel 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1 Unsur seni 1.1 Teknik .permukaan yang mempunyai jalinan 1.3 1.2.2 1. 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan. 1.1 Alat .1.komposisi objek 1.3.1.

 Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.masing. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. 9 .  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.

kepelbagaian. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. 4. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. kajian. 10 . Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. daun. sejarah seni dan budaya. rupa.

3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Jalinan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.1.1 Alat .2 Warna .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.komposisi objek 1.3.2.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.3.4.1.1.1.2 Bahan .1 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.2.organik 1.capan 1.2 Kesatuan .2 Prinsip rekaan 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Teknik .1.3.1.3 Rupa .4.1 Unsur seni 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan. 1. media.2 1.2 1.media.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1. daun.1.1 Kepelbagaian .jalinan 1.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.tampak 1.2.berus lukisan.primer atau sekunder atau tertier 1. 1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.1. 1. jari dan alatan lain yang sesuai 1. 1.2.1. palet. 1.

Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. 12 .   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.

13 . sejarah seni dan budaya. kajian. gam. gambar bunga EMK : Keusahawanan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kertas warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan.

1.2 Kepelbagaian .1.2.2.gunting dan pembaris Bahan .2 Alat .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. 1.2.1 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.4.2.2 Prinsip rekaan 1.geometri atau organik 1.1 Kontra .2 Warna .1.1.1 1.mozek 1.bahan 1.kertas lukisan.4.3.primer atau sekunder atau tertier 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1.3.1. kertas warna.warna 1.1. 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Rupa .2 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Jalinan . 1. media. 1.1.1. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1 Unsur seni 1. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2.2.4.1.tampak dan sentuh 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Teknik .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. 15 . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. palet. imbangan. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. sejarah seni dan budaya. 3. majalah. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. kajian. kertas warna. gam. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. warna. 16 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1. 1.1.1 Alat .2.1. gunting dan pembaris 1.2.1.3 Penegasan .warna 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. dan cat poster atau oil pastel 1.2.2.muka taip atau ilustrasi 1. media. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.2. gam.4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.kertas lukisan.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. palet.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 1.2 Kontra .STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.berus lukisan.3.2 Warna .muka taip 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Teknik .2 Prinsip Rekaan 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.1 Rupa .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3.4.1. kertas warna. 1.1 Imbangan .2 Bahan .1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2.1 Unsur seni 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1. majalah. 1.4.2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.1.1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.

masing. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menyatakan definisi poster. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster.  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing .  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. 18 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. rupa. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. 4. harmoni .jenis susunan (susunan batu bata. dan budaya 19 . 2. warna . 3. sejarah seni. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

4.1.1 Teknik – lukisan 2.2 Imbangan .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2.2. 2.2 Prinsip Rekaan 2.2 Bahan . 2.susunan sisik ikan.4.2.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2.organik atau geometri 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. media.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.tebal atau nipis 2.1.1.simetri 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.3 Ritma dan pergerakan .2.2.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 20 .1. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.1. 4. 2.3 Warna .1 Unsur seni 2. 2.1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.1.1.1.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2. 2.1 Harmoni .3.1 Garisan .3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.warna 2.4.1 Alat .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif. 2.2 Rupa .1.primer atau sekunder atau tertier 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.

Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. 21 . Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan.

2.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. EMK : Keusahawanan. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kadbod bergelugor. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. dan budaya. 22 . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. cat air atau cat poster atau cat tempera. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. berus lukisan. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. sejarah seni. warna . palet.

2.2 Warna .1. dan bahan lain yang sesuai 2.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.2 Bahan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.susunan cerminan. 2. 2. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Prinsip rekaan 2.3. STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. 1.2.2.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik . media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Ritma dan pergerakan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.1 Rupa .organik atau geometri 2.4. kadbod bergelugur. 2.1.1 Teknik .cetakan blok.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan. 2. berus lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2. cetakan 2.2. cat air atau cat poster atau cat tempera.1.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.kertas lukisan.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.1 Kontra – warna 2.2. palet.5. 2.2.sekunder atau tertier 2.pembaris.2. 2.4. 1. 23 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1 Unsur seni 2.1.1 Alat .3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.3.

Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan. 24 .STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh .   Murid menyapu warna pada blok cetakan.  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 4. 2. warna . Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. sejarah seni. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. rupa. dan budaya. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . 3. Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 25 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. span. palet.

2 Rupa .berus lukisan.motif 2.3.1.1.1. 2.organik atau geometri 2.2. span.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.1. 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. 2.2.1 Kontra .serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.1.2. 2.kertas lukisan.2 Prinsip Rekaan 2. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.2 Bahan . media.4.1.1. 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.1.4.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. 2.warna 2.2.resis 2.2 Penegasan . dan alatan lain yang sesuai 2.primer atau sekunder atau tertier 2.2.1. bahasa seni visual.4.1 Unsur seni 2.1.1 Garisan .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.3 Warna . media.1 Alat .1.tebal atau nipis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. palet.3.1 Teknik .2. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.2.1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis.  Murid menghasilkan hiasan dinding. 27 . Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.   Guru menyatakan definisi resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. 2. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. dan budaya. marker pen. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. EMK : Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. rupa. 4. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 3. warna. 28 . palet. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. cat air. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2. 2. 2.2.kaligrafi 2.1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.2.3. media.4.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.2 Rupa .STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. media. 2.1.muka taip 2. 2.1 Garisan .tebal dan nipis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.1.1. cat air.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Ritma dan pergerakan .1 Teknik .2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.2.1. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. marker pen. 2.berus lukisan.kertas lukisan.1 Unsur seni 2.3 Warna .1 Alat . chinese ink dan bahan yang sesuai.primer atau sekunder atau neutral 2.1.1.4.2 Bahan .1. 2.2.1. bahasa seni visual.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. lain 29 . palet.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.3. 2.perulangan dan susunan motif 2.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Prinsip Rekaan 2.

  Guru menyatakan definisi kaligrafi.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.  Murid menghasilkan penanda buku.  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.masing. 30 .

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. plastik hitam. dan turpentin. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. lidi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. 2. jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. air. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. 31 . cat minyak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. sejarah seni. 4. warna . kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. dan budaya.

2 Jalinan . 32 . 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. dan turpentin 2.1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2. 2.1 Unsur seni 2.1.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. dan beralun 2. nipis.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. dan alatan lain yang sesuai 2.pualaman 2.1 Kepelbagaian .2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.warna 2. lidi.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.1.primer atau sekunder atau tertier 2.1.2. 2.2 Ritma dan pergerakan . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. media.1 Alat .2.1.besen.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.corak pualaman 2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.kertas lukisan. bahasa seni visual. 2.1.1 Garisan . air.4. 2.1.1. 2.3 Warna .1.2 Bahan . cat minyak. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1 Teknik . 2.4.2.3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.2 Prinsip Rekaan 2. melengkung.tampak 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.1.3.1.tebal.2. 2.4.2.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.   Guru menyatakan definisi pualaman.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman.  Murid membuat topi hari jadi. 33 .  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman.

jalinan. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. 34 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. 3. Keusahawanan. batu atau guli atau penutup botol. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. 2. 4.dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.

bahasa seni visual.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.1. batu atau guli atau penutup botol.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.warna 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.1.2 2. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.2.1 2.gelang getah.2 Prinsip Rekaan 2.tampak 2.1 Teknik . 2.kain kapas putih.3. 35 .1.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2 Ritma dan pergerakan .3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.jalinan pada corak 2.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.1.3.1.1 Kepelbagaian .1 Warna . media. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.4.1 Alat .1.2 Jalinan .ikatan dan celupan 2. 2.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.1. 2.2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Bahan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Unsur seni 2. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. media.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. 2.

Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru.  Murid menghasilkan sapu tangan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. 36 . Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan.   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.ruang. 37 . dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. 2. Keusahawanan. kajian. jalinan. 3. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.

3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.1. 38 .STANDARD PEMBELAJARAN 3.bahan dan warna dan saiz 3.2 Bahan .1 Kepelbagaian .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.gunting 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.gam.2.3 Jalinan .1.2 Imbangan .1.1. 3.konkrit 3.simetri atau tidak simetri 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Ruang .4.1 Bentuk .sentuh dan tampak 3.4.nyata 3.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. media.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 3.1.2.1.3. 3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.4. 3.1 Teknik .3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3. 3.1.2.2.1 Alat .1.2.2 Prinsip Rekaan 3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.asemblaj 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1Unsur seni 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.

Guru memberi definisi asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. 39 . Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

gam botol air mineral. sejarah seni dan budaya. jalinan. 4.imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kajian. 43 . dan teknologi dalam penghasilan boneka.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4. media.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.sentuh 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.gam botol air mineral.1 Alat .gunting 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .muka boneka 3.2.4.1 Bentuk .1.simetri atau tidak simetri 3.1.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Prinsisp Rekaan 3.1 Unsur seni 3.2.3.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 3.kain perca.3.1.2 Jalinan . 3.1.2 Bahan . media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1 Imbangan .2.1.2. 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.1.2 Penegasan .konkrit 3.

 Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. 45 . Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menyatakan definisi boneka. Murid menghasilkan boneka. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.  Murid membuat persembahan boneka secaraspontan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. Bahan : kertas lukisan. 46 . sejarah seni dan budaya. 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. rupa. 2.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Rupa .2.2 Bahan .2.3 Warna .1 Harmoni . 4.resis 4. palet 4.2.2.tebal dan nipis 4.organik 4.1. 4.3.berus lukisan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.4.3.1.warna 4.1.1. media. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2. 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.1 Garisan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Alat .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.4.4.susunan motif 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. 4.2.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .1 Teknik .1.2.primer dan sekunder dan tertier 4.2 Kesatuan . 4.1.2.1 Unsur seni 4.1.1.kertas lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.1.3.2 Prinsisp Rekaan 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.

Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik.  Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. 48 . Guru menyatakan definisi batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik.  Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. 4.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. jalinan. kajian. warna. 49 . harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. pembaris. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. 3. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. sejarah seni dan budaya.

2.2.2.1 Alat .tebal dan nipis 4. media.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik . 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.1.1. 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 . 4.1.1. pembaris.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.motif 4.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.3.1 Unsur seni 4.2.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.2 Imbangan .2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.simetri atau tidak simetri 4.2 Prinsip Rekaan 4. 4.1.1.2 Jalinan .1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.sentuh 4.1.4.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2. 4.ukiran timbul 4.3.2 Bahan . 4.konkrit 4.3 Bentuk .1 Kesatuan .1 Garisan .pensel.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.4.

Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan..STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran.  Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan. 51 . Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi ukiran. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif.

dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. sejarah seni dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 2. 3. kajian. jalinan. 4. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. 52 . warna. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

4.2 Bahan .2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.konkrit 4.1 Teknik .1.1 Unsur seni 4. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.2.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Prinsisp Rekaan 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Imbangan .primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.1.4.simetri atau tidak simetri 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3 Warna .3.1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar . 4. 4.1.picitan 4.1.1.2 Jalinan .2.1.2.4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1. 4. media.1 Bentuk .4.1.sentuh dan tampak 4.tanah liat.1 Alat . 4.2.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2. 4.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. 54 . Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Guru menyatakan definisi tembikar.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->