Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. MAKA KAMI. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

iv . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. masyarakat dan negara.

Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Justeru itu. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v . BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Dr. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga. Menerusi mata pelajaran ini.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).KATA ALU .

keluarga. proses penghasilan. dan negara. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. dan aspek kritikan. pengertian seni secara menyeluruh. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. masyarakat. kreatif. kritis. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. vi . menghargai keindahan alam persekitaran.

menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii .OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5.

kajian. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. membuat corak dan rekaan. sejarah seni. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. pemahaman. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. viii . dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan apresiasi seni. kehidupan. dan kerjaya. aplikasi seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. objek buatan manusia. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. dan budaya. dan karya seni.

2. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Ukiran 18. Resis 10. 4. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Diorama 15. Lukisan 8. Tembikar ix . 3.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Cetakan 9. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Assemblaj 14. 6. 5. Batik 17. Pualaman 12. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7.

jalinan. 2. bentuk. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. sejarah seni dan budaya. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. ruang. warna. penegasan. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. 1 . kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1 Teknik .1 1.2.2.ilusi Warna .1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3 Penegasan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.1.1.tiada Bahan .2 Garisan .1 1.tampak Prinsip rekaan 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .3.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.2. media.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4.2.2 Aplikasi Seni 1.1.hal benda (subject matter) Kepelbagaian . 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .1.2 1.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Unsur seni 1.3.hal benda (subject matter) Kesatuan .3.4.silang pangkah Ruang .3 1. 1.2.2. Apresiasi Seni 1.4. 1.ruang dalam Bentuk .1. media.5 1.2 1.2 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.1 1.4 1.1.1.1.2 Alat .3 1.1.

 Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 . Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan. Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. dan jalinan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk. ton warna. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.  Guru menyatakan definisi lukisan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh.contoh lukisan.

ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. sejarah seni dan budaya. harmoni. kajian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan catan. warna.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. 4 . ruang. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.

media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.2.1 Bentuk .2.1 Teknik . media.1.4.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.3.1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.4.2 Ritma dan pergerakan .1 1.2 Prinsip rekaan 1.ilusi 1.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.1. 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.tidak simetri 1.berus lukisan dan palet Bahan .2.2.3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2.2 Alat .primer atau sekunder atau tertier 1.2.2. 1.1 Unsur seni 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.warna 1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan. 1.1.4.1 Harmoni .hal benda (subject matter) 1.3 Imbangan .3 Ruang – ruang dalam 1.2.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Warna .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.basah atas kering 1.

 Guru menyatakan definisi catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Guru menunjukkan contoh catan.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan. 6 .

warna. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. kepelbagaian. pensel warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. 3. kajian. 7 . Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 2.

serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1 Teknik .2 Kesatuan .2.ilusi 1.komposisi objek 1.permukaan yang mempunyai jalinan 1. 1.2 Jalinan .1 Kepelbagaian .1 Bentuk .1.1.3.2. 1.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2 1. pensel warna dan pensel 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Warna .2.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.tampak dan sentuh 1. 1.2 Prinsip rekaan 1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.2.1.1.1 Alat .1.1.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 1.3 1.3.4.gosokan 1.1. media.1.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Bahan .2.jalinan 1.1.4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Unsur seni 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.primer atau sekunder atau tertier 1.3.2.kertas lukisan atau kertas A4.2.1.

Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru.  Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan. Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.masing. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. 9 .

dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. palet. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. sejarah seni dan budaya. 4. rupa. 3. 10 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. daun. kepelbagaian. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2.2.1 1.1. 1.2 1.organik 1.2 Bahan .1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.2 Kesatuan .komposisi objek 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.1.1.2 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. jari dan alatan lain yang sesuai 1. 1. 1.2. 1.4.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2.3.1.capan 1.2 Prinsip rekaan 1. daun.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.1.media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Teknik .1 Alat .3.1 Jalinan.2.1 1.2 Warna .1 Unsur seni 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.1 Kepelbagaian .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. media.3 Rupa . palet.4.primer atau sekunder atau tertier 1.1.2.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.jalinan 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.tampak 1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif.berus lukisan.1. 1.

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. 12 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.

warna. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. 13 . gam. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. sejarah seni dan budaya. 4. kertas warna. gambar bunga EMK : Keusahawanan.

3.primer atau sekunder atau tertier 1.gunting dan pembaris Bahan .1.geometri atau organik 1. 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4. media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.1 Teknik .3.2 1.1 1.1.2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 .2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.kertas lukisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.3 Jalinan . 1.3.2 Kepelbagaian .2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.tampak dan sentuh 1.4.1.4.bahan 1.2 Warna .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Kontra . kertas warna.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.warna 1.2 Prinsip rekaan 1.1.1.2. 1.1 Unsur seni 1.mozek 1.1.1. 1.2. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1 Rupa . media.2 Alat .1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1 1.2.

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 15 .  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster. palet. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. majalah. 2. 16 . Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. warna. imbangan. kajian. kertas warna. gam. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.1 Alat .1. majalah.warna 1.2.1 Rupa .3.1 Imbangan .2.3. 1.2.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2 Warna .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.kertas lukisan.primer atau sekunder atau tertier 1.2.2 Prinsip Rekaan 1.2 Kontra .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.4.1 Teknik .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.3.muka taip atau ilustrasi 1.4. kertas warna.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. media.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.muka taip 1.4. gunting dan pembaris 1. gam.3 Penegasan .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. dan cat poster atau oil pastel 1.2.simetri atau tidak simetri 1.1 Unsur seni 1.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 . media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1. 1.2 Bahan .1.1.berus lukisan.2. palet.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.1.

Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).masing. 18 .  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif. Guru menyatakan definisi poster.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. harmoni .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. warna . Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis . 3. 4. 2. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. sejarah seni. dan budaya 19 .jenis susunan (susunan batu bata.

3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Teknik – lukisan 2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.3. 20 .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.1 Harmoni .3.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.susunan sisik ikan.1.2.1 Garisan . 2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. 4.1.warna 2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2. 2.3 Warna .1. 2.simetri 2.3.1 Unsur seni 2.1.1.2.primer atau sekunder atau tertier 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Bahan .organik atau geometri 2. 2. kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2.1.1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.3 Ritma dan pergerakan .2.2 Rupa .2 Imbangan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.tebal atau nipis 2.2.4. media. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan. 2. 2.1.1 Alat . 2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.1.

Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. 21 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. berus lukisan. cat air atau cat poster atau cat tempera. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. 4.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. kadbod bergelugor. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. 2. dan budaya. 22 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. palet. EMK : Keusahawanan. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. warna .

1.3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3. 1.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.cetakan blok.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2. dan bahan lain yang sesuai 2. 2. kadbod bergelugur.1 Unsur seni 2.2. cetakan 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. 2.5.1.1 Alat . 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.organik atau geometri 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 Warna .2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.pembaris.1.1. palet.1 Teknik .2 Bahan . 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. 2.1. 2. cat air atau cat poster atau cat tempera.kertas lukisan.2 Prinsip rekaan 2.1 Kontra – warna 2. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. berus lukisan.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4. 23 . 2.2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan. 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Rupa .2. dan alatan lain yang sesuai 2.2 Ritma dan pergerakan .2.2.1.sekunder atau tertier 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .susunan cerminan.4.

Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh .  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. 24 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.   Murid menyapu warna pada blok cetakan.

2. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. span. kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. 25 . 4. palet. warna . Keusahawanan. rupa. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.

2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.1 Teknik .4.1.1.2.3.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.primer atau sekunder atau tertier 2.1 Unsur seni 2.2.1. 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 2. 2.1.2.1 Kontra . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.1 Garisan .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1. palet.2 Penegasan .warna 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2. span.1 Alat . media.2 Rupa .3 Warna .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1. media.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.2.1.berus lukisan. 2.resis 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. 2.2 Bahan .1.tebal atau nipis 2.kertas lukisan.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2 Prinsip Rekaan 2.2.4. 2.2.3. 2. bahasa seni visual.motif 2.1.1.organik atau geometri 2. dan alatan lain yang sesuai 2.1. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.

 Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis. 27 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Murid menghasilkan hiasan dinding. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.   Guru menyatakan definisi resis.

penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. marker pen. cat air. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. EMK : Keusahawanan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. dan budaya. warna. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. rupa. 2. 4. palet. 3. 28 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip.

media.1.1 Ritma dan pergerakan .3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.muka taip 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2.2 Prinsip Rekaan 2.3 Warna . cat air.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. bahasa seni visual.1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Rupa .1.1 Alat .1 Unsur seni 2.2 Bahan . 2. 2.1 Garisan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.2. media. 2.2.1. 2. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2. lain 29 .2. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.1.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.1.4. 2.1.tebal dan nipis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.kaligrafi 2. marker pen.kertas lukisan. chinese ink dan bahan yang sesuai.1.primer atau sekunder atau neutral 2.1.4.2.berus lukisan.3.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Teknik .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya. palet.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.perulangan dan susunan motif 2.

 Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing.  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi.  Murid menghasilkan penanda buku. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.   Guru menyatakan definisi kaligrafi.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 30 . Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh.masing.

air. jalinan. dan budaya. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. dan turpentin. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. plastik hitam. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. sejarah seni. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. 31 . kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. warna . lidi. cat minyak. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.

1 Alat .2 Jalinan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Teknik .1.4. nipis.tebal.2. 2.1.corak pualaman 2.1.primer atau sekunder atau tertier 2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.4. 2.3. dan beralun 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.warna 2.1.kertas lukisan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 Garisan .1.3 Warna .2 Ritma dan pergerakan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya. 2. 2. media.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.2.2. lidi.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2. 2.1 Unsur seni 2. air. 32 .2.1.2 Prinsip Rekaan 2.2 Bahan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.besen. 2. cat minyak.pualaman 2. media. 2.1. 2. dan turpentin 2.1.1. melengkung.tampak 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.1. dan alatan lain yang sesuai 2.1 Kepelbagaian . bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman.1.2. 2.

 Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman.  Murid membuat topi hari jadi. 33 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.   Guru menyatakan definisi pualaman. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. batu atau guli atau penutup botol. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. 2. 4. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. 34 . jalinan. sejarah seni. 3.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. Keusahawanan.dan budaya. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1.

2 Jalinan . batu atau guli atau penutup botol. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.4. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.4.2 Bahan .2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1 Unsur seni 2.kain kapas putih. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.1 Kepelbagaian .2.warna 2. 2. 2. bahasa seni visual. 2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Ritma dan pergerakan .2 Prinsip Rekaan 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2. media.1.4. 2.1 Alat .STANDARD PEMBELAJARAN 2.ikatan dan celupan 2.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan. 2.1 Warna .1 Teknik .jalinan pada corak 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3. 35 .3.1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1 2. media.tampak 2.primer atau sekunder atau tertier 2. 2.gelang getah.1.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.2 2.

36 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan.  Murid menghasilkan sapu tangan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan.

jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj.ruang. sejarah seni dan budaya. kajian. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 37 . 3. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Keusahawanan.

1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2 Ruang .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3. 3.1.gunting 3. 3.3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1. 38 .1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2. 3.asemblaj 3.bahan dan warna dan saiz 3.4.2.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.simetri atau tidak simetri 3.2 Imbangan .2 Prinsip Rekaan 3.1 Teknik .1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.sentuh dan tampak 3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.gam. media. media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.3 Jalinan . 3.1Unsur seni 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1 Bentuk .4.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan .konkrit 3.2.2.2. 3.1.1.nyata 3.2.1 Kepelbagaian . 3.4.1 Alat .

Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Murid menghasilkan asemblaj.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. 39 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru memberi definisi asemblaj. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

2.imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan.gam botol air mineral.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca. dan teknologi dalam penghasilan boneka. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 43 . 3. jalinan. kajian.

3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.simetri atau tidak simetri 3.2.2.2 Bahan .2.1 Imbangan .4.1 Unsur seni 3. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3. 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.muka boneka 3.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.gunting 3.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.2.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.1.1 Bentuk .2 Jalinan .1.1. 3. 3.1.konkrit 3.1.4.2 Prinsisp Rekaan 3.1.3. 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.kain perca. 3.gam botol air mineral. media.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.sentuh 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.1.1 Alat .2 Penegasan .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.

Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.  Murid membuat persembahan boneka secaraspontan. Murid menghasilkan boneka. Guru menyatakan definisi boneka. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka. 45 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya.

harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Bahan : kertas lukisan. sejarah seni dan budaya. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 46 . 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. rupa. 2. 4. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kajian.

3 Warna .berus lukisan.1.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.1.4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik.3.2.2. 4.primer dan sekunder dan tertier 4.2.susunan motif 4.2.2 Bahan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.1.kertas lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.warna 4.1.1 Garisan . palet 4.1.resis 4.3.1.1 Harmoni .STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2. media. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.3.1 Unsur seni 4.1.organik 4.tebal dan nipis 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.2 Kesatuan .2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.2 Rupa .1 Alat .1 Teknik .1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.2 Prinsisp Rekaan 4.1.4. 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik. 4. 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2.2.

 Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing. 48 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru menyatakan definisi batik. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.  Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.

pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. sejarah seni dan budaya. 49 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 3. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. jalinan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. 2. pembaris.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel.

1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.1.ukiran timbul 4.1 Unsur seni 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1.1.2.1 Garisan .2 Bahan .1.simetri atau tidak simetri 4.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.pensel.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.4.2. 4.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.2.1.konkrit 4. 4.motif 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1.3.1.tebal dan nipis 4. pembaris.2 Jalinan .3 Bentuk .1 Alat .3.2.4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Teknik . pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.1.2.1.2 Imbangan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran . 4.sentuh 4. 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.3.2.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.4. 4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 .1 Kesatuan . 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.

 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan.. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Guru menyatakan definisi ukiran. Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. 51 . Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4. kajian. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. 52 . Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 2. sejarah seni dan budaya. warna. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. jalinan.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1.1. 4.1. 4.1.2.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.1 Alat .STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.1. 4.4.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Imbangan .2.1 Bentuk .4.3 Warna .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2 Bahan .konkrit 4.tanah liat.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif.1 Teknik .3.picitan 4. 4. 4.2.1. media.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2 Jalinan .1 Unsur seni 4.4.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .simetri atau tidak simetri 4.1. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.2 Prinsisp Rekaan 4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.sentuh dan tampak 4. 4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .2.

Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 54 . Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Guru menyatakan definisi tembikar.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.