Cetakan Pertama 2014 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara.

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana

bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa– juga bentuk dan dengan apa-apa juga cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN
Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA ALUAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN EMPAT MODUL 1 – MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MODUL 2 - MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Lukisan Cetakan Resis Kaligrafi Pualaman Ikatan dan Celupan MODUL 3 - MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Asemblaj Diorama Boneka MODUL 4 - MENGENAL KRAF TRADISIONAL Batik Ukiran Tembikar 46 49 52 37 40 43 19 22 25 28 31 34 1 4 7 10 13 16 iii iv v vi vi vii viii ix

mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA  KELUHURAN PERLEMBAGAAN  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG  KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii . MAKA KAMI.

iv . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketerampilan. berakhlak mulia. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Bagi membantu guru untuk mencapai matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual. masa dan tenaga. Justeru itu. murid diberi peluang untuk menghasilkan karya melalui empat standard kurikulum Pendidikan Seni Visual. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) menyediakan Buku Panduan Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.ALUAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera Pendidikan Seni Visual merupakan mata pelajaran di bawah tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika dalam struktur Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).KATA ALU . Dr. Kandungan buku panduan ini merupakan cetusan idea daripada pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang Pendidikan Seni Visual. BPK merakamkan setinggi-tingi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas sumbangan kepakaran. Menerusi mata pelajaran ini. Diharapkan buku panduan ini akan dimanfaatkan oleh guru secara optimum bagi mencapai matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual. MAZNAH BINTI ALI MUDA Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia v .

PENDAHULUAN Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 4 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. dan negara. pengertian seni secara menyeluruh. MATLAMAT Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. kritis. kreatif. masyarakat. keluarga. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan aspek kritikan. proses penghasilan. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. vi . Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 4 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. menghargai keindahan alam persekitaran. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri.

menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9.OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7. menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran vii . menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajarandan pengajaran yang lebih berkesan 3. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2.

Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. sejarah seni. membuat corak dan rekaan. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. viii . pemahaman. objek buatan manusia. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. aplikasi seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik. dan karya seni. kehidupan.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk Tahun 4 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. kajian. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan apresiasi seni. ekspresi kreatif. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. dan kerjaya. dan budaya.

Cetakan 9.Aktiviti Pendidikan Seni Visual Tahun 4 MODUL / BIDANG 1. Kaligrafi Tidak Terancang 11. Pualaman 12. Assemblaj 14. 5. Diorama 15. Batik 17. 3. 6. Boneka MENGENAL KRAF TRADISIONAL 16. Lukisan 8. 2. 4. AKTIVITI MENGGAMBAR Lukisan Catan Gosokan Capan Mozek Poster MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Terancang 7. Ikatan dan Celupan MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 13. Resis 10. Ukiran 18. Tembikar ix .

4. kepelbagaian dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. warna. bentuk. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya. 2. 3. penegasan. ruang. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu garisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 1 . jalinan.Modul : 1 Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Pemandangan Sawah Padi Masa Media : : 60 minit Alat : tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh lukisan dan gambar pemandangan Keusahawanan.

4.3 1.2.2 Aplikasi Seni 1.2.ruang dalam Bentuk .1 Unsur seni 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1.1.1.1.3.hal benda (subject matter) Kepelbagaian .2 1.ilusi Warna .1.5 1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 . media.primer atau sekunder atau tertier Jalinan .1 1. media.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan lukisan Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.4.1.2 Garisan .tiada Bahan .2.3 1.2 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.2. 1.1.silang pangkah Ruang .kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.1 1.3.3 Penegasan .1.1.1 1.hal benda (subject matter) Kesatuan .4 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.1.2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara kreatif 1.2 1.1.2 Alat . 1. Apresiasi Seni 1.1 Teknik . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.komposisi objek Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1.tampak Prinsip rekaan 1.2.1.silang pangkah (cross-hatching) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.1 1.1.2.

Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan lukisan.contoh lukisan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan garisan untuk menimbulkan bentuk.  Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 3 .  Guru menyatakan definisi lukisan. ton warna.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan dengan memberi penekanan pada ruang dan bentuk.  Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni   Mempamerkan karya yang dihasilkan. dan jalinan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan gambar pemandangan dan ILUSTRASI AKTIVITI contoh.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada gambar pemandangan.

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Catan Alam Semula Jadi Pemandangan di Tepi Pantai 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar : Gambar pemandangan di tepi pantai EMK : Keusahawanan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4 . 2. dan teknologi dalam penghasilan catan. ritma dan pergerakan serta imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan catan. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. ruang. kajian. warna. 3. harmoni.

3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.berus lukisan dan palet Bahan .2.3 Ruang – ruang dalam 1.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.4.3.2.1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.1 Unsur seni 1.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2 Warna .4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.2 Alat .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan catan 1.1 Harmoni .3.2.2.1.tidak simetri 1.2.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .1 Bentuk .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.primer atau sekunder atau tertier 1. 1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.basah atas kering 1.2 Prinsip rekaan 1. 1.2 Ritma dan pergerakan .1.1 1.hal benda (subject matter) 1.3 Imbangan .1.1.ilusi 1.warna 1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 1.2.2. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.1.2.1 Teknik . media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.

Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh gambar pemandangan di ILUSTRASI AKTIVITI tepi pantai. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang akan digunakan.  Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. 6 .  Guru menunjukkan contoh catan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti masing-masing.  Guru menyatakan definisi catan.  Murid menceritakan karya sendiri dan rakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan catan. Guru menunjuk cara melakar gambar pemandangan di tepi pantai dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan catan.

kepelbagaian. kajian. sejarah seni dan budaya. pensel warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik gosokan. warna. 4. dan pensel Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk. 2.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Gosokan Alam Semula jadi Buah-buahan 60 minit Alat : permukaan yang mempunyai jalinan Bahan : Kertas lukisan atau kertas A4. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik gosokan. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar : EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. 7 . 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan.

1. 1.1.2 1.2 Bahan . media serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. pensel warna dan pensel 1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Warna .3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. media.1 Unsur seni 1.2.1 Alat .4. 1.3.permukaan yang mempunyai jalinan 1.1.1.jalinan 1.2 Jalinan .1.2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.3 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 8 .kertas lukisan atau kertas A4.4. 1.4 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik gosokan Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.ilusi 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik gosokan.1 Kepelbagaian .1 Bentuk .4.2 1.3 1.2 Prinsip rekaan 1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.gosokan 1.2.2 Kesatuan .2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.primer atau sekunder atau tertier 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gosokan.komposisi objek 1.3.tampak dan sentuh 1.3.1 Teknik .1.

 Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menyatakan kesan gosokan pada permukaan yang berbeza. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh gosokan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik   ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik gosokan.masing.  Murid menghasilkan gambar buah-buahan teknik gosokan pada pelbagai permukaan mengikut kreativiti masing . Guru menunjuk cara melakar rupa buah-buahan. Murid menceritakan pengalaman semasa proses menghasilkan gambar teknik gosokan. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan lakaran dengan bimbingan guru. 9 . Guru menunjuk cara membuat gosokan pada lakaran buah-buahan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan gosokan.

dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik capan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Capan Alam Semula Jadi Ayam 60 minit Alat : berus lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. rupa. warna. jari dan bahan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh-contoh capan Keusahawanan. 3. dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik capan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan. kepelbagaian. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. palet. 10 . 4. sejarah seni dan budaya. 2. daun. kajian. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2.tampak 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1.1.2 1. 1.2.3.1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. 1.komposisi objek 1. 1.1.1 Unsur seni 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 1.4.1.2 Prinsip rekaan 1.2 Bahan .capan 1. media.1 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan.2.media.3.2 Kesatuan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.1 Alat .2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.4.3 Rupa . daun.2 1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2.1.2.2.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 . 1.1 Kepelbagaian . 1.berus lukisan.1 Jalinan.organik 1.1. palet.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik capan.2 Warna .1 Teknik .1.jalinan 1.1 1.1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik capan secara kreatif. jari dan alatan lain yang sesuai 1.

Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.   Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik capan. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik capan. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan capan Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan capan mengikut kreativiti masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik capan Guru menyatakan definisi capan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik capan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. 12 .

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kontra kepelbagaian dan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik mozek. gam. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh mozek. jalinan. kertas warna. sejarah seni dan budaya. kajian. gambar bunga EMK : Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 1 Mozek Alam Semula Jadi Sekuntum Bunga 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. 13 . 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4. 2. dan teknologi dalam penghasilan gambar teknik mozek.

2 Kepelbagaian .3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 14 . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek.4.1 Unsur seni 1.2.2. 1.2.tampak dan sentuh 1. media.1 1.1 1.1.warna 1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1. kertas warna.2 Prinsip rekaan 1.2.bahan 1.1. gam dan bahan lain yang sesuai 1.1.1.1.2 Alat .1.4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.4.3.2.geometri atau organik 1.mozek 1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar teknik mozek.1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1. 1. 1. media.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 1.2 Warna .2.3.1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.3 Jalinan .gunting dan pembaris Bahan .3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1 Rupa . serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.1. 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. 1.1 Teknik .primer atau sekunder atau tertier 1.1 Kontra .kertas lukisan.2.

15 .  Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik mozek. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik mozek.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik    ILUSTRASI AKTIVITI Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek Guru menyatakan definisi mozek. Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.

3. kertas warna. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. 16 . 2. imbangan. dan teknologi dalam penghasilan poster 4. gunting dan pembaris Bahan : kertas lukisan. kontra dan penegasan yang terdapat pada pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan poster. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan poster.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : 1 Poster Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat Tanpa Dadah 60 minit Media : Alat : berus lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. palet. kajian. majalah. warna. sejarah seni dan budaya. gam. dan cat poster atau oil pastel Bahan Bantu Belajar : Contoh poster EMK : Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 1.1.primer atau sekunder atau tertier 1.1.1 Imbangan .STANDARD PEMBELAJARAN 1. media.2.1 Rupa .2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 17 .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. palet.berus lukisan.4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.warna 1. majalah.2.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 Unsur seni 1.2 Warna .2.1.1.kertas lukisan.3 Penegasan .simetri atau tidak simetri 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.montaj atau kolaj atau lukisan atau catan atau gabungan mana-mana teknik 1.muka taip atau ilustrasi 1.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan poster 1.1.1. media serta proses dan teknik untuk menghasilkan poster secara kreatif.muka taip 1. 1.2 Prinsip Rekaan 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Bahan .4.1. 1. gam.2 Kontra .1 Teknik .1. dan cat poster atau oil pastel 1.1.1 Alat .1. 1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan poster 1.4. gunting dan pembaris 1. kertas warna.

Aplikasi Seni   Guru menyatakan media yang digunakan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan poster.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan poster. Ekspresi Kreatif  Murid menggunting dan menyusun atur muka taip secara kreatif.  Murid menghasilkan poster mengikut kreativiti masing . Guru menyatakan definisi poster. 18 . Guru menunjuk cara memilih dan menyusun atur muka taip (huruf).masing.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh-contoh poster. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada poster. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik lukisan. 2.jenis susunan (susunan batu bata. rupa. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Bahan Bantu Belajar : Contoh jenis .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Lukisan Alam Semula Jadi / Objek Buatan Manusia Alas Dulang 60 minit Alat : pembaris dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik lukisan. sisik ikan dan orgee) EMK : Keusahawanan. 4. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. imbangan serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik lukisan. warna . dan budaya 19 . harmoni .

4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1 Teknik – lukisan 2.3. 2.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 2.2.1.1. 2. 2. 2.2 Imbangan . kemahiran media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan secara kreatif.2 Prinsip Rekaan 2.simetri 2.organik atau geometri 2.susunan sisik ikan. 2.4.4.1.1 Harmoni .3.3 Ritma dan pergerakan .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.2 Rupa . 20 . memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik lukisan.2 Bahan .1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.2.2.2.4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik lukisan.1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1. 2.2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. media.3.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.1 Garisan .warna 2.2.1. 2.1 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik lukisan. 4.primer atau sekunder atau tertier 2.2.1 Unsur seni 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2. 2.1.3 Warna .2.tebal atau nipis 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 2.pembaris dan alatan lain yang sesuai 2.1. 2.1.

Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan lukisan corak. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing. 21 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru memperkenalkan jenis-jenis susunan.  Murid menyatakan hasil corak teknik lukisan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain. Guru menunjuk cara menghasilkan corak. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak susunan sisik ikan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada contoh lukisan corak susunan sisik ikan. Guru menunjukkan contoh lukisan corak sisik ikan. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan.  Murid membuat kemasan akhir pada hasil kerja untuk menghasilkan alas dulang.

dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik cetakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. palet. 3. 4. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik cetakan. warna . dan budaya. kadbod bergelugor.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : 2 : Cetakan : Objek Buatan Manusia : Baju Bercorak : 60 minit : Alat : pembaris. dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh baju bercorak susunan cerminan dan contoh . EMK : Keusahawanan. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. cat air atau cat poster atau cat tempera.contoh corak susunan cerminan teknik cetakan. 2. 22 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik cetakan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. berus lukisan.

2. 2. cat air atau cat poster atau cat tempera.2 Warna . media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik cetakan.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.2 Ritma dan pergerakan .2 Prinsip rekaan 2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.5.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1 Teknik .2.1. 23 .2.3. 1.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Alat . dan bahan lain yang sesuai 2.2.2.cetakan blok.organik atau geometri 2. berus lukisan.4.3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. STANDARD PEMBELAJARAN 2. media serta proses dan teknik dalam penghasilkan corak teknik cetakan secara kreatif 1. cetakan 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. dan alatan lain yang sesuai 2.susunan cerminan.1.1 Unsur seni 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik .2. 2.2. 2. 2.sekunder atau tertier 2.1 Rupa .4.1.2 Bahan .1. palet.1 Kontra – warna 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.kertas lukisan.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.2.1.1.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 2. kadbod bergelugur. 1. 2. 2.pembaris.4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.

Aplikasi Seni   Guru memperkenalkan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif  Murid melakar dan menggunting rupa organik mudah di atas kadbod bergelugor untuk dijadikan blok cetakan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru menunjuk cara menghasilkan corak susunan cerminan menggunakan teknik cetakan.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik  ILUSTRASI AKTIVITI Guru menunjukkan contoh . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru memperkenalkan corak susunan cerminan yang menggunakan teknik cetakan.  Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan cetakan.   Murid menyapu warna pada blok cetakan.contoh baju yang bercorak susunan cerminan yang terhasil daripada teknik cetakan. Murid mencetak mengikut susunan cerminan berdasarkan kreativiti. 24 .

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik resis. rupa. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik resis. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. palet. span. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai . kontra serta penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik corak teknik resis. dan budaya. Bahan Bantu Belajar : Contoh hiasan dinding teknik resis dan contoh-contoh corak teknik resis. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Resis Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : Berus lukisan. 4. warna . 3. 25 . dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Keusahawanan.

bahasa seni visual.1 Garisan .4. span.3.3.1 Teknik .2 Rupa .2 Prinsip Rekaan 2.1.2.kertas lukisan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis secara kreatif.2. media.2.1.1.1.1.2.1.warna 2. 2.2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik resis. lilin atau oil pastel dan cat air atau cat poster atau pewarna batik dan bahan lain yang sesuai 2.1 Alat .primer atau sekunder atau tertier 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.motif 2.1.organik atau geometri 2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1 Unsur seni 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. 2.1. dan alatan lain yang sesuai 2.1. 2.resis 2.4.3.berus lukisan.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2.serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik resis.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik resis 2.2.2. 2. 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 26 .2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. palet. media.2 Bahan .1 Kontra .3 Warna .tebal atau nipis 2. 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2. 2.1.4.2 Penegasan .

27 . Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik resis. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Ekspresi Kreatif   Murid melakar corak dengan bimbingan guru.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan resis. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik resis.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik resis. Murid mewarnakan corak mengikut kreativiti masing-masing.   Guru menyatakan definisi resis.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru menunjukkan proses membuat corak teknik resis.  Murid menghasilkan hiasan dinding.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni. Kreativiti dan Inovasi serta TMK STANDARD KANDUNGAN 1. palet. 2. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. dan budaya. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. kontra serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik kaligrafi. 3. 28 . marker pen. chinese ink dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh-contoh muka taip. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik kaligrafi. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik kaligrafi. cat air. penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Kaligrafi Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. 4. rupa. warna. EMK : Keusahawanan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.4. lain 29 .3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.perulangan dan susunan motif 2. 2.primer atau sekunder atau neutral 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik kaligrafi 2.berus lukisan.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 2. 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.2.1 Alat .1.2. bahasa seni visual.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman. 2.muka taip 2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.1.1 Ritma dan pergerakan .tebal dan nipis 2. palet. cat air.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam proses penghasilan karya.3. chinese ink dan bahan yang sesuai.1 Unsur seni 2. 2. marker pen. 2.2. pen kaligrafi dan alatan lain yang sesuai 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 2. media. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi.kertas lukisan.2 Rupa .2 Bahan .1 Teknik .2.2 Prinsip Rekaan 2.4.1. 2. media.3 Warna .2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik kaligrafi secara kreatif 2.1 Garisan .kaligrafi 2.1.1. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.3.4.2.1.STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.1.

 Murid menghasilkan penanda buku.  Murid menghasilkan corak teknik kaligrafi mengikut kreativiti masing. Guru membincangkan bahasa seni visual pada contoh karya yang menggunakan teknik kaligrafi.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan kaligrafi.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru enunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik kaligrafi. Ekspresi Kreatif  Murid membuat lakaran kaligrafi dengan bimbingan guru.   Guru menyatakan definisi kaligrafi. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik kaligrafi.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh.contoh muka taip dan penanda buku yang menggunakan teknik kaligrafi. 30 . Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.masing.

kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik pualaman. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik pualaman. lidi. 2. 31 .Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 2 Pualaman Objek Buatan Manusia Topi Hari Jadi 60 minit Alat : besen. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik pualaman. plastik hitam. cat minyak. jalinan. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. dan budaya. 3. Contoh topi hari jadi dan contoh corak pualaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna . alatan lain yang sesuai Bahan : kertas lukisan. Bahan Bantu Belajar : EMK : Keusahawanan. sejarah seni. dan turpentin. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. air.

2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik pualaman.tampak 2.1 Teknik . dan alatan lain yang sesuai 2.1.2. cat minyak.primer atau sekunder atau tertier 2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.tebal. 2. media. lidi. 2.3 Warna .1 Garisan .1.1.kertas lukisan.3. 2.2. bahasa seni visual. air. melengkung. 2. 32 .2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.1.1. 2. 2. 2. nipis.1.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman.4.1. 2.2.4.1 Kepelbagaian . 2.pualaman 2.1.besen. media.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik pualaman secara kreatif.2 Bahan .1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.2 Prinsip Rekaan 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2. 2.warna 2. dan beralun 2.2 Jalinan .corak pualaman 2.1 Unsur seni 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2.4.2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik pualaman 2.1 Alat . dan turpentin 2.2 Ritma dan pergerakan .

Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik pualaman. 33 .  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan pualaman. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik pualaman.  Murid membuat topi hari jadi. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik pualaman. Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik pualaman dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh topi hari jadi dan corak teknik pualaman.   Guru menyatakan definisi pualaman.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual warna. baldi dan alatan lain yang sesuai Bahan : Kain kapas putih. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar : Contoh corak yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. 4. batu atau guli atau penutup botol. Kreativiti dan Inovasi EMK : STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.dan budaya. sejarah seni. kajian dan teknologi dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan corak menggunakan teknik ikatan dan celupan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. 34 . jalinan. Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 2 Ikatan dan Celupan Objek Buatan Manusia Sapu Tangan 60 minit Alat : Gelang getah. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.

2.2 2.1.4. batu atau guli atau penutup botol.1. 35 .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1.warna 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman.2. 2. 2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 2.2 Ritma dan pergerakan .1.1. bahasa seni visual.1 Unsur seni 2. 2.2 Bahan .1 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan dan celupan.1.1 Alat .gelang getah. 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan. pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai 2.1.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan 2. 2.1.2.2. media.1 Warna . 2.1 Teknik .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.2.2.3.4.ikatan dan celupan 2. 2.tampak 2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan. baldi dan alatan lain yang sesuai 2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.kain kapas putih.2 Prinsip Rekaan 2. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.primer atau sekunder atau tertier 2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan celupan.3. Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1.1 Kepelbagaian .jalinan pada corak 2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya. media.4.2 Jalinan .3.

Ekspresi Kreatif  Murid menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan dengan bimbingan guru.  Guru menunjukkan proses membuat corak menggunakan teknik ikatan dan celupan.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menghasilkan sapu tangan.  Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan ikatan dan celupan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada contoh karya yang menggunakan teknik ikatan dan celupan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik  Guru menunjukkan contoh corak teknik ikatan dan celupan. Aplikasi Seni  Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik ikatan dan celupan. 36 .   Guru Menyatakan definisi teknik ikatan dan celupan. Apresiasi Seni   Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan arca teknik asemblaj. dan teknologi dalam penghasilan arca teknik asemblaj. Keusahawanan. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai Contoh-contoh asemblaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan arca teknik asemblaj. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : 3 Asemblaj Objek Buatan Manusia Pasu Bunga 60 minit Alat : gunting Bahan Bantu Belajar EMK : : Bahan : gam. 4. kajian.ruang. 3. 2. 37 .

2 Bahan .2 Imbangan .2.4.1 Bentuk .2.1.2 Ruang .1.2. 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.nyata 3. 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2. 3. 3.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.sentuh dan tampak 3.simetri atau tidak simetri 3.3.2.3.2. 3. 38 . serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Teknik .3.2 Prinsip Rekaan 3. media.1Unsur seni 3.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada arca teknik asemblaj.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.konkrit 3.gam.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1.bahan dan warna dan saiz 3.4.asemblaj 3.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.1 Kepelbagaian .3 Jalinan .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan arca teknik asemblaj.gunting 3.1 Alat . media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.4.1. 3.1.1.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh asemblaj. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan asemblaj. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. 39 . Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Murid menghasilkan asemblaj. Guru memberi definisi asemblaj.  Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh asemblaj.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya. Aplikasi Seni    Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan asemblaj.

Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media

: : : : : :

3 Diorama Objek Buatan Manusia Akuarium 120 minit Alat : gunting

Bahan : kotak, gam,benang,lidi, polistirena, gambargambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai. Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh diorama Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi serta TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan diorama. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan diorama. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan diorama. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya

40

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada diorama. 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 Bentuk - konkrit 3.1.1.2 Ruang - nyata 3.1.2 Prinsisp Rekaan 3.1.2.1 Kepelbagaian - bahan dan warna dan saiz 3.1.2.2 Ritma dan pergerakan - objek 3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 Alat - gunting 3.2.1.2 Bahan - kotak, gam, benang, lidi, polistirena, gambar-gambar daripada majalah, kad manila, kertas lukisan, cat poster, plastik pembalut buku dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 3.2.2.1 Teknik - gabungan pelbagai teknik (montaj, kolaj, lukisan dan lain- lain). 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan diorama secara kreatif. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan diorama 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

41

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
  

Guru menunjukkan contoh diorama. Guru memberi definisi diorama. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh diorama.

Aplikasi Seni
  

Guru menyatakan media yang digunakan. Guru menunjuk cara penghasilan diorama Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan diorama.

Ekspresi Kreatif

Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.

Murid menghasilkan diorama.

Apresiasi Seni
 

Murid mempamerkan akuarium yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan akuarium

42

dan teknologi dalam penghasilan boneka. sejarah seni dan budaya. 43 . jalinan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan boneka. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.gam botol air mineral. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh boneka Keusahawanan. 4. 3. 2. kajian.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 3 Boneka Alam Semula Jadi Orang-orangan 60 minit Alat : gunting Bahan : kain perca. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.imbangan dan penegasan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan boneka. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

1. 3. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada boneka.2 Penegasan .4.4.1.3.sentuh 3.2. 3. 3.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2 Bahan .2.simetri atau tidak simetri 3.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 44 .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan boneka 3.1.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.konkrit 3.1.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Jalinan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2. media serta proses dan teknik dalam penghasilan boneka.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.3.1.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya 3. 3. 3.gunting 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. benang bulu kambing dan bahan lain yang sesuai 3.1.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 Alat .4.2.1.muka boneka 3.gam botol air mineral.1 Unsur seni 3.2 Prinsisp Rekaan 3.1. media.1 Membuat persembahan boneka secara spontan 3.1 Imbangan .kain perca.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 3.2.1 Bentuk .3.

 Murid membuat persembahan boneka secaraspontan.  Murid menceritakan pengalaman sendiri dan rakan dalam proses penghasilan karya. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh boneka. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan boneka. Murid menghasilkan boneka. 45 . Guru menunjuk cara penghasilan boneka. Guru menyatakan definisi boneka. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh boneka. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan motif batik. rupa. harmoni dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan motif batik. 46 . 2. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 4. kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan motif batik. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. Bahan : kertas lukisan. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh batik Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Batik Alam Semula Jadi Bunga 60 minit Alat : berus lukisan dan palet. sejarah seni dan budaya.

1. media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan 47 .2 Bahan .2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak batik. serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.2 Kesatuan .1.2.2 Rupa .4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. palet 4.1.2.1. 4. media. 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.1 Harmoni .1.3.1 Alat .primer dan sekunder dan tertier 4. 4.1 Teknik .1.2.1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.1.1.1.organik 4.2 Prinsisp Rekaan 4.4. 4.4.susunan motif 4.kertas lukisan.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.2.1.1 Garisan .3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak batik.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.warna 4.resis 4.berus lukisan. 4. lilin atau oil pastel dan pewarna batik atau warna air 4.1 Unsur seni 4.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3 Warna .2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 4.tebal dan nipis 4.

 Murid menghargai dan menceritakan pengalaman karya sendiri dan rakan secara lisan.  Murid menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan batik. Guru menunjuk cara penghasilan batik.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh batik. Guru menyatakan definisi batik. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru. 48 . Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh batik. Murid menghasilkan batik mengikut kreativiti masing-masing.

3. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. harmoni serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan ukiran timbul. warna. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik ukiran timbul. kajian. jalinan. pembaris. 2. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan ukiran. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai Bahan : sabun buku dan bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Belajar EMK : : Contoh ukiran Keusahawanan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Ukiran Objek Buatan Manusia Pewangi Kereta 60 minit Alat : pensel. 49 . Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa.

1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.konkrit 4. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada ukiran .2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.3.2.simetri atau tidak simetri 4. 4.1. 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.pensel. media. 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran.1 Kesatuan .2 Imbangan .sentuh 4.1.2 Prinsip Rekaan 4. 4.1.1.1.1 Alat .4.motif 4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan ukiran.ukiran timbul 4. pen mata bola atau pencungkil gigi dan alatan lain yang sesuai 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan ukiran secara kreatif.1.1.2.tebal dan nipis 4.2.3 Bentuk .1.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 50 . 4.1.2.3. 4.2.3.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.sabun buku dan bahan lain yang sesuai 4.2 Bahan .2.2.4.2.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1. pembaris.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1 Teknik .2 Jalinan .1 Garisan .1 Unsur seni 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Guru meminta murid meneroka media untukmenghasilkan ukiran. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan ukiran mengikut kreativiti masing-masing. Murid memanipulasikan bahan secara kreatif. Guru menyatakan definisi ukiran. 51 ..STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh ukiran. Guru menunjuk cara menghasilkan ukiran timbul. Apresiasi Seni  Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh ukiran. Ekspresi Kreatif    Murid membuat lakaran pada sabun dengan bimbingan guru.  Memperkenalkan tokoh-tokoh seni ukiran tradisional tempatan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 4. jalinan.Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : 4 Tembikar Objek Buatan Manusia Mangkuk 60 minit Alat : pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai Bahan : tanah liat dan cat poster dan bahan lain yang sesuai Contoh mangkuk Keusahawanan. dan teknologi dalam penghasilan tembikar teknik picitan. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan tembikar teknik picitan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Kreativiti dan Inovasi Bahan Bantu Belajar EMK : : STANDARD KANDUNGAN 1. 52 . dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi atau objek buatan manusia dalam penghasilan tembikar teknik picitan. kajian. warna. sejarah seni dan budaya.

4.3 Warna .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. 4.1.1 Imbangan .2 Jalinan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.1.2.2 Memperkenalkan tokoh-tokoh seni tembikar tempatan 4.2 Prinsisp Rekaan 4.sentuh dan tampak 4.2.4.simetri atau tidak simetri 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar secara kreatif. cat poster dan bahan lain yang sesuai 4.tanah liat.2.1.4.primer atau sekunder atau tertier atau neutral 4.1 Teknik .1 Alat . 4.1.1.2.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 53 .1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1. 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.picitan 4.3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.1.2.1.1 Bentuk .1.pencungkil gigi atau batang ais krim dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai 4.2 Bahan .2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada tembikar .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan tembikar.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4. media.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan tembikar. 4. 4.1 Unsur seni 4.3.konkrit 4.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.

Apresiasi Seni    Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru membincangkan bahasa seni visual yang terdapat pada contoh tembikar. Murid menceritakan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya. 54 . Guru menunjuk cara menghasilkan tembikar teknik picitan. Guru menyatakan definisi tembikar. Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan tembikar. Aplikasi Seni    Guru menyatakan media yang digunakan. Murid menghasilkan tembikar mengikut kreativiti masing-masing. Ekspresi Kreatif   Murid memanipulasikan bahan secara kreatif dengan bimbingan guru.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik    Guru menunjukkan contoh mangkuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful