RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU

DSK TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH 1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah. Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi.

EMK

KPS

DSP

EVID/INST

1

1.1.1

2.2 Kemahiran Berfikir

1.3.1 b) Konsep Masa

1.1.2

1.1.3

Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa.

2.2 Kemahiran Berfikir

1.3.1 b) Konsep Masa

K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan 2

masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini.
1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah. 2.8 Pembelajaran Secara Konstruktivisme 1.3.1 h) Mencari Sumber

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 1.1.5

DSK Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah.

EMK 2.10 Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

KPS 1.3.1 e) Isu dan Masalah Masa Lalu

DSP

EVID/INST

K1.1.8 Menyatakan kehidupan 3

masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini.
1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. 2.8 Pembelajaran Secara Konstruktivisme 1.3.1 g) Imaginasi dan Empati

K1.1.9 Menjelaskan kepentingan

menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri.
1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga. Menyatakan biodata diri. 2.7 Pembelajaran Secara Kontekstual 1.3.3 Pembelajaran Berasaskan Inkuiri 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif 2

1.2.1 4 1.2.2

Mengenal pasti salasilah keluarga.

2.5 Pembelajaran Akses Kendiri

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU

DSK 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas.

EMK 2.5 Pembelajaran Akses Kendiri

KPS 1.3.3 Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

DSP

EVID/INST

5

1.2.4

Mengenal pasti panggilan anggota keluarga.

2.2 Kemahiran Berfikir

K1.2.8 Menyatakan kepentingan

penggunaan panggilan dalam institusi keluarga.

1.2.5

Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa.

2.5 Pembelajaran Akses Kendiri

1.3.1 c) Susunan Masa 1.3.1 i) Signifikan Bukti

1.2.6 6

Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga.

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu

diamalkan dalam sesebuah keluarga.

3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 1.3 1.3.1 7 1.3.2 Sejarah Sekolah

DSK

EMK

KPS

DSP

EVID/INST

Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.

2.5 Pembelajaran Akses Kendiri

1.3.3 Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

Mengenal pasti lokasi sekolah.

2.2 Kemahiran Berfikir

1.3.3

Menceritakan sejarah penubuhan sekolah.

2.5 Pembelajaran Akses Kendiri

8

K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri

sebagai warga sekolah.

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah.

2.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai

4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU

DSK 1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan bendera sekolah.

EMK 2.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai

KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

DSP

EVID/INST

1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah. 9 K1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha untuk

mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah.
K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai

sesebuah institusi pendidikan yang perlu dibanggakan.

10

KAJIAN KES (Rujuk Tajuk Kajian)

5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 1.4

DSK Mengetahui dan memahami perihal kawasan tempat tinggal murid. Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap. Menyatakan lokasi tempat tinggal.

EMK 2.1 Kajian Kes

KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

DSP

EVID/INST

11

1.4.1 1.4.2

1.4.3

Menyatakan sejarah tempat tinggal.

2.1 Kajian Kes

12

K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat

1.3.1 h) Mencari Sumber 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai.
Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.

1.4.4

6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 1.4.5

DSK Menyatakan keistimewaan kawasan Setempat.

EMK 2.1 Kajian Kes

KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif 1.3.1 i) Signifikan Bukti

DSP

EVID/INST

K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab 13

menjaga kemudahan awam di kawasan setempat.

K1.4.8 Menyatakan kepentingan

mengindahkan persekitaran tempat tinggal.
Menjelaskan tokoh kebanggaan Setempat.

1.4.6

TAJUK 2: Zaman Air Batu 2.1 2.1.1 14 2.1.2 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu Menyatakan maksud Zaman Air Batu. Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu. 2.10 Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif 1.3.1 c) Susunan Masa

K1.2.4 Menyatakan keperluan

menghargai alam sekitar. diamalkan dalam menjaga alam sekitar.

K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu

7

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 2.1.2

DSK Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.

EMK 2.8 Pembelajaran Secara Konstruktivisme

KPS 1.3.1 c) Susunan Masa 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

DSP

EVID/INST

K2.1.6 Menyatakan kepentingan 15

menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian.

2.1.3

Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air batu.

K2.1.6 Menyatakan kepentingan

menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian.

3.1

Mengetahui dan memahami kehidupan manusia prasejarah Menyatakan maksud prasejarah. Menyatakan lokasi prasejarah. 2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.12 Aplikasi Teknik 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

3.1.1 16 3.1.2

K3.1.6 Menyatakan kepentingan 3.1.3

Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah.

menghargai tinggalan sejarah.

Theory of Constraints

K3.1.b8 Menyatakan sikap manusia

prasejarah yang perlu dicontohi.
8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 3.1.4

DSK Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah.

EMK 2.14 Experiential Activities Planner 2.10 Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

K3.1.6 Menyatakan kepentingan

KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

DSP

EVID/INST

menghargai tinggalan sejarah. menghadapi perubahan persekitaran.

17

K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk 3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah.

K.3.1.7 Menyatakan persediaan untuk

menghadapi perubahan persekitaran.

4.1

Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal. 2.8 Pembelajaran Secara Konstruktivisme 2.2 Kemahiran Berfikir 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

4.1.1

18

K4.1.5 Menyatakan keistimewaan

4.1.2 Mengenalpasti lokasi kerajaankerajaan Melayu Awal pada peta Malaysia. K4.1.5 Menyatakan keistimewaan

kerajaan-kerajaan Melayu awal.

kerajaan-kerajaan Melayu awal.
9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU 4.1.2

DSK Mengenalpasti lokasi kerajaankerajaan Melayu Awal pada peta Malaysia.

EMK 2.2 Kemahiran Berfikir 2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

DSP

EVID/INST

19

K4.1.5 Menyatakan keistimewaan 4.1.3

kerajaan-kerajaan Melayu awal.
Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar.

K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga

kebersihan pesisiran pantai.

4.1.3

Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar.

K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga

kebersihan pesisiran pantai.

2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

20

4.1.4

Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan Melayu.

K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga

kebersihan pesisiran pantai.

K4.1.7 Menyatakan kepentingan

menghargai kemakmuran negara.

10

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU

DSK TAJUK 5: TOKOH-TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

EMK

KPS

DSP

EVID/INST

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang. 21 K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-

tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

2.10 Pembelajaran Berasaskan Kajian Masa Depan

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokohtokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama. K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-

tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU

DSK 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokohtokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama. K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-

EMK 2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

DSP

EVID/INST

tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka.

22

5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai

murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.

K5.1.6 Menyatakan kepentingan

menghargai tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat.

12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT
MINGGU 5.2 DSK Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka. EMK KPS DSP EVID/INST

5.2.1

23

K5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan 5.2.1

2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

tokoh yang boleh dicontohi.

Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka.

K5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan

tokoh yang boleh dicontohi.

5.2.2

Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

2.2 Kemahiran Berfikir

1.3.1 b) Konsep Masa

K5.2.6 Menyatakan kepentingan 24

5.2.2

menghargai sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat.
Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

K5.2.6 Menyatakan kepentingan

menghargai sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat.
13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT
MINGGU 5.2.3 25 DSK Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. EMK 2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi KPS 1.3.1 a) Elemen Asas Sejarah DSP EVID/INST

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan

Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.
Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

5.2.3

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan

Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.
Menyatakan asal-usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. 2.11 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

5.2.4

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan 26 5.2.4

Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.
Menyatakan asal-usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber.

K5.2.7 Menjelaskan kewujudan

Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan.

14

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT
MINGGU DSK 5.3 Mengetahui dan memahami peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak. 27 K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak. K5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan 5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi Bendahara. K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai 28 EMK KPS DSP EVID/INST

2.5 Pembelajaran Akses Kendiri

tokoh yang boleh dijadikan contoh.

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

tokoh yang boleh dijadikan contoh.
2.12 Aplikasi Teknik Theory of Constraints 2.12.1 Teknik Awan 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin.

5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi Bendahara. K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai

ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin.

15

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT
MINGGU DSK 5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis serangan siam di Melaka. K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan 5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis serangan siam di Melaka. EMK 2.13 Teknik Belajar Sambil Bermain KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif DSP EVID/INST

tokoh dalam membentuk sahsiah individu.

29

K5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan

tokoh dalam membentuk sahsiah individu.

5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai 30

2.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin.

5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. K5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai

ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin.
16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT
MINGGU DSK 5.4 Mengetahui dan memahami Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. 2.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif EMK KPS DSP EVID/INST

31

K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan

tokoh kepada intitusi beraja.
Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah.

5.4.1

K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan

tokoh kepada intitusi beraja.

5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan 32

2.8 Pembelajaran Secara Konstruktivisme

tokoh kepada intitusi beraja.

1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan

tokoh kepada intitusi beraja.

17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT
MINGGU DSK 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana. EMK 2.9 Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai KPS 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif DSP EVID/INST

K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada intitusi beraja.
33 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana.

K5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada intitusi beraja.
5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah. 2.2 Kemahiran Berfikir 1.3.2 Kemahiran Kreatif dan Inovatif

K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara.
34 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah.

K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara.

18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN EMPAT

MINGGU

DSK PENILAIAN (Kerja Kursus / Kajian Kes / Buku Skrap / Folio)

EMK

KPS

DSP

EVID/INST

34

2.1 Kajian Kes

1.3.3 Pembelajaran Berasaskan Inkuiri

35

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

19