P. 1
Yasin Fadhilah Dan Terjemahan

Yasin Fadhilah Dan Terjemahan

4.4

|Views: 12,921|Likes:
Published by pontjo17
membaca yasin agar lebih khusuk karena tahu maknanya
membaca yasin agar lebih khusuk karena tahu maknanya

More info:

Published by: pontjo17 on Oct 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2015

pdf

text

original

Yasin Fadhilah dan

Terjemahan
ه
ِ
للااب
ِ
ذ ُو
ْ
ع ُ ا
َ
ن
َ
م
ِ
ن
ِ
اط
َ
ي
ْ
شَ لا
م
ِ
ي
ْ
ج
ِ
ر
ّ
لا
A’uudzubillaahi minasyaitaanir rajiim.

Atinya: Aku berlindung Allah dari
godaan setan yang tekutuk.

ب م
ِ
س
ْ
ِ ه
ِ
للا ن
ِ
م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا
م
ِ
ي
ْ
ح
ِ
ر
ّ
لا
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Artinya: Dengan nama Allah yang
maha pengasih lagi maha
penyayang.

سييي سييي سييي سييي
سي سي .سي
Yaa siin, Yaasiin, Yaasiin, Yaa siin,
Yaa siin,Yaa siin, Yaa siin,

Yaa siin(anya Allah yang
mengetahui !Aknanya"

َ ن
ِ
ا
َ
ر
ْ
!ُل
ْ
ا .م
ِ
ي
ْ
"
ِ
#
َ
ل
ْ
ا
#al $ur’aanil hakiim.

Demi Al$ur’aan yang penuh hikmah.

اِ $
َ
%
ّ
ن
َ
م
ِ
ل
َ
ن
َ
ي
ْ
ل
ِ
&
َ
ر
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا .
%nnaka laminal mursaliin.

&esungguhnya kamu salah seorang
dari Rasul'Rasul.

َ
ع َ (
)
ار
َ
*
ِ
م
)
ي
ْ
!
ِ
+
َ
س
ْ
م
,
.
(Alaa shiraathim msta$iim.

(yang berada" diatas jalan yang
lurus.
-
َ
ي
ْ
.
ِ
/
ْ
0
َ
.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ا م
ِ
ي
ْ
ح
ِ
ر
ّ
لا .
)anziilal’aziizir Rahiim.

(sebagai *ahyu" yang diturunkan
oleh yang maha perkasa lagi maha
penyayang.

م
ْ
2
ُ
3 ُ 4ب
َ
ا
َ
5
َ
6
ِ
%
ْ
ا
ُ

ّ
ام
7
و
ْ
8
َ
5
َ
6
ِ
/
ْ
+
ُ
ل
ِ
م
ْ
9
ُ
:
َ

َ
و
ْ
ل
ُ
;
ِ
<
َ
+itundzira $aumam maa undzira
aabaa'uhum ,ahum $haa,iluun.

Agar kamu memberi peringatan
kepada kaum yang bapak'bapak
mereka belum pernah diberi
peringtan,karena itu mereka lalai.

ل =
ّ
ح
َ
>
ْ
يي!ََ ?
ُ
و
ْ
يي!َل
ْ
ا 'ييل
َ
ع َ
م
ْ
ييييييي2
ِ
ر
ِ
@
َ
A
ْ
ا
َ
م
ْ
ييييييي9
ُ
:
َ

َ
و
ْ
/
ُ
م
ِ
B ْ ي
ُ
C
+a$ad ha$$al $aulu’alaa aktsarihim
,ahum laa yu’minuun.

&esungguhnya telah pasti berlaku
perkataan(ketentuan Allah"terhadap
kebanyakan mereka, karena mereka
tidak beriman.

ا ا/
َ
ل
ْ
1
َ
ج
َ
ا%
ّ
ِ D
ْ
يي:
ِ
م
ْ
9
ِ
8
ِ
ايي/
َ
ع ْ ا
َ
E
7
ل
َ
<
ْ
ا
َ
D
َ
ييييي9
ِ
:
َ
'يييييل
َ
ا
ِ
ن
ِ
اييييييي8
َ
ذ ْ F
ْ
َ
ا م
ْ
ييييييي9
ُ
:
َ

َ
و
ْ
#
ُ
م
َ
!ْم
ُ
%naa ja’alnaa ,ii a’naa$ihim a$hlaalan
,ahiya ilal adz$aani ,ahum
mu$mahuun.

&esungguhnya kami telah memasang
belenggu dileher mereka, lalu tangan
mereka (diangkat" ke dagu, maka
karena itu mereka tertengadah.

ن
ْ
م
ِ
اييي/
َ
ل
ْ
1
َ
ج
َ

َ
ن
ِ
يييي
ْ
ب
َ
م
ْ
9
ِ
ي
ْ
>
ِ
يييي
ْ
ا
َ
ن
ْ
م
ِ

ّ
ا>
G
ييييييي&
َ
م
ْ
ييييييي9
ِ
;
ِ
ل
ْ

م
ْ
9
ُ
/
َ
ي
ْ
ييييشَ <
ْ
ا
َ
:
َ
ا>
G
&
َ
م
ْ
يييي9
ُ
:
َ
F
َ

َ

ْ
ر
ُ
I
ِ
J
ْ
ي
ُ
#aja’alnaa mim baini adiihim sadda*
*amin khal,ihim saddan ,a'
a$hsyainaahum ,ahum laa
yubshiruun.

Dan kami adakan dihadapan mereka
dinding dan di belakang mereka
dinding(pula" dan kami tutup (mata"
mereka sehingga tidak dapat
melihat.
م
ّ
يييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يييي*
َ
'ييييل
َ
ع َ

َ
ع َ
ّ
>
)
ييييييييييييييييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
>
)
م
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
م
َ
اي
َ
M
ُ
5
ُ
و
ْ
%
ُ
D
ْ
:
ِ
M
ِ
ر
K
&
ِ
M
ُ
ر
,
&
ِ

َ
D
ْ
:
ِ
ه
ِ
!
ِ
ل
ْ
Hَ ن
ْ
ع َ ا/
َ
;
ِ
Hْ ا
َ
ن
ِ
و
ْ
ي
ُ
ع ُ ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
N
ِ
ا/
ّ
لا اO
ّ
ا
َ
ن
َ
ي
ْ
<
ِ
P
ِ
و
ْ
ييل
ُ
8
ُ

َ
ن
َ
ي
ْ
>
ِ
يي&
ِ
ا#
َ
ل
ْ
ا اييJ
َ
ل
ْ
ا
َ
ن
َ
ي
ْ
<
ِ
Q
َ
ي
ْ
;َHْ ا
َ
ام
َ
A
َ
R
َ

ْ
ر
,
لا ':
ِ
>
ِ
ييييس
َ
S
َ
ل
ْ
ا $
َ
يييي%
ّ
ا
ِ
-K يييي"
ُ

َ
َ
ع َ
>
ِ
8
َ
U)D
ْ
Vَ .ر
W
ي
ْ
Allaahumma yaa man nuuruuhuu ,ii
sirrihii *asirruuhuu ,ii khal$ihii,
akh,inaa’an (uyuunin naazhiriina
*ath thaa$hiina *a $uluubil
haasidiina *al baa$hiina, kamaa
akh,aitar ruuhaa ,il jasadi innaka’alaa
kulli syai’ing $adiir.

Ya allah, *ahai Dzat yang .ahaya'
nya berada dalam kerahasiaan /nya,
sembunyikanlah kami dari
pandangan orang'orang jahat,
orang'orang yang melampui batas,
dan dari kalbu orang'orang dengki
dan orang'orang zalim, sebagai
mana engkau senyumbuyikan roh
didalam tubuh. &esungguhnya
0ngkau !aha kuasa atas segala
sesuatu.

م
ّ
ييييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
ييييي*
َ
'يييييل
َ
ع َ

َ
ع َ
ّ
>
)
ييييييييييييييييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
>
)
م
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
م
َ
اي
َ
M
ُ
5
ُ
و
ْ
%
ُ
D
ْ
:
ِ
M
ِ
ر
K
&
ِ
M
ُ
ر
,
&
ِ

َ
D
ْ
:
ِ
ه
ِ
!
ِ
ل
ْ
Hَ ن
ْ
ع َ اي/
َ
;
ِ
Hْ ا
َ
ن
ِ
و
ْ
ي
ُ
ع ُ ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
N
ِ
ا/
ّ
لا ن
َ
ي
ْ
<
ِ
اييO
ّ
ا
َ
P
ِ
و
ْ
ييل
ُ
8
ُ

َ
ن
َ
ي
ْ
>
ِ
يي&
ِ
ا#
َ
ل
ْ
ا اييJ
َ
ل
ْ
ا
َ
ن
َ
ي
ْ
<
ِ
Q
َ
ي
ْ
;َHْ ا
َ
ام
َ
A
َ
R
َ

ْ
ر
,
لا ':
ِ
>
ِ
ييس
َ
S
َ
ل
ْ
ا $
َ
يي%
ّ
ا
ِ
'ييل
َ
َ
ع َ -K ييA
ُ

W
ي
ْ
>
ِ
8
َ
U)D
ْ

Allaahumma yaa man nuuruuhuu ,ii
sirrihii *asirruuhuu ,ii khal$ihii,
akh,inaa’an (uyuunin naazhiriina
*ath thaa$hiina *a $uluubil
haasidiina *al baa$hiina, kamaa
akh,aitar ruuhaa ,il jasadi innaka’alaa
kulli syai’ing $adiir.

Ya allah, *ahai Dzat yang .ahaya'
nya berada dalam kerahasiaan /nya,
sembunyikanlah kami dari
pandangan orang'orang jahat,
orang'orang yang melampui batas,
dan dari kalbu orang'orang dengki
dan orang'orang zalim, sebagai
mana engkau senyumbuyikan roh
didalam tubuh. &esungguhnya
0ngkau !aha kuasa atas segala
sesuatu.

م
ّ
ييييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
ييييي*
َ
'يييييل
َ
ع َ

َ
ع َ
ّ
>
)
ييييييييييييييييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
>
)
م
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
م
َ
اي
َ
M
ُ
5
ُ
و
ْ
%
ُ
D
ْ
:
ِ
M
ِ
ر
K
&
ِ
M
ُ
ر
,
&
ِ

َ
D
ْ
:
ِ
ه
ِ
!
ِ
ل
ْ
Hَ ن
ْ
ع َ ا/
َ
;
ِ
Hْ ا
َ
ن
ِ
و
ْ
ي
ُ
ع ُ ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
N
ِ
ا/
ّ
لا ن
َ
ي
ْ
<
ِ
اييO
ّ
ا
َ
P
ِ
و
ْ
ييل
ُ
8
ُ

َ
ن
َ
ي
ْ
>
ِ
يي&
ِ
ا#
َ
ل
ْ
ا اييJ
َ
ل
ْ
ا
َ
ن
َ
ي
ْ
<
ِ
Q
َ
ي
ْ
;َHْ ا
َ
ام
َ
A
َ
R
َ

ْ
ر
,
لا ':
ِ
>
ِ
ييس
َ
S
َ
ل
ْ
ا $
َ
يي%
ّ
ا
ِ
'ييل
َ
َ
ع َ -K ييA
ُ

W
ي
ْ
>
ِ
8
َ
U)D
ْ


Allaahumma yaa man nuuruuhuu ,ii
sirrihii *asirruuhuu ,ii khal$ihii,
akh,inaa’an (uyuunin naazhiriina
*ath thaa$hiina *a $uluubil
haasidiina *al baa$hiina, kamaa
akh,aitar ruuhaa ,il jasadi innaka’alaa
kulli syai’ing $adiir.

Ya allah, *ahai Dzat yang .ahaya'
nya berada dalam kerahasiaan /nya,
sembunyikanlah kami dari
pandangan orang'orang jahat,
orang'orang yang melampui batas,
dan dari kalbu orang'orang dengki
dan orang'orang zalim, sebagai
mana engkau senyumbuyikan roh
didalam tubuh. &esungguhnya
0ngkau !aha kuasa atas segala
sesuatu.

م
ْ
9
ُ
/
َ
ي
ْ
شَ <
ْ
ا
َ
:
َ
م
ْ
9
ُ
:
َ

َ

ْ
ر
ُ
I
ِ
J
ْ
ي
ُ
F
َ
,a'a$hsyainaahum ,ahum laa
yubshiruun.

dan kami tutup (mata" mereka
sehingga tidak dapat melihat.

م
ْ
9
ِ
ي
ْ
ل
َ
ع َ UWاو
َ
&
َ

َ
م
ْ
9
ُ
0
َ
5
ْ
6 َ يي%
ْ
ا
َ
Uَ X
ْ
ا
َ
م
ْ
ل
َ
6
ِ
/
ْ
0
ُ
5
ْ
X
ْ
ُ B ْ ي
ُ
F
َ

َ
و
ْ
/
ُ
م
ِ
#asa*aa’un’alaihim a’andzartahum
am lam tundzirhum laa yu’minuun.

&ama saja bagi mereka apakah
kamu memberi peringatan kepada
mereka atukah kamu tidak memberi
peringatan kepada mereka, mereka
tidak akan beriman.

ن
ِ
م
َ
5
َ
6
ِ
يييييييي/
ْ
0
ُ
ام
َ
%
ّ
ا
ِ
Y
َ
ييييييييJ
َ
0
ّ
ا
D
َ
ييش
ِ

َ
ر
َ
A
ْ
6 K لا ر
ّ
ييلا ن
َ
ييم
َ
ح
ْ
M
ُ
ر
ْ
ييشK J
َ
:
َ
Z[
ِ
ي
ْ
\ َل
ْ
اييب
ِ

َ
]
)
ر
َ
يي;
ِ
\ ْم
َ
ب
ِ
م
)
ي
ْ
ر
ِ
A
َ
ر
)
ج
ْ
ا
َ
.
%nnamaa tanzdiru manit taba’adz
dzikra *akhasyaiyar rahmaana bil
$haibi ,abasysyirhu bima$h,irati*
*a’ajring karim.

&esungguhnya kamu hanya memberi
peringatan pada orang'orang yang
mau mengikuti peringatan dan yang
takut kepada )uhan Yang !aha
1emurah, *alaupun dia tidak
melihatnya maka berilah mereka
kabar gembira dengan ampunan dan
pahala yang mulia.

اِ ن
ُ
#
ْ
%
َ
ا%
ّ
D
ِ
#
ْ
%
ُ
[
ُ
+
ُ
"
ْ
%
َ
و
َ
ييT0
َ
و
ْ
م
َ
ل
ْ
ا
اييم
َ
>
ّ
يي8
َ
ا
ْ
ُ م
ْ
2
ُ
5
َ
ايي^ َا
َ

َ
-ّ ييA
ُ

َ
ه
ُ
/
َ
ي
ْ
ييI
َ
ح
ْ
ا
َ
U)D
ْ
Vَ D
ْ
يي:
ِ
X
)
اييم
َ
ا
ِ

)
ي
ْ
J
ِ
م
,
%nna nahnu nuhyil mautaa
*anaktubu maa $addamuu *a
aatsarahum *a kulla syai’in
ahshainaahu ,ii imaamim mubiin.

&esungguhnya kami menghidupkan
otang'orang mati dan kami
menuliskn apa yang telah mereka
kerjakan dan bekas'bekas mereka
tinggalkan. Dan segala sesuatu kami
kumpulkan dalam 2itab %nduk yang
nyata(lauh mah,ud".

P
ْ
ر
ِ
_
ْ
ا
َ
م
ْ
9
ُ
ل
َ
E
7
@ َم
َ
[
َ
#
َ
يي*
ْ
ا
َ
`
ِ
ي
َ
ر
ْ
!َل
ْ
ا .ن
َ
و
ْ
ل
ُ
&
َ
ر
ْ
م
ُ
ل
ْ
اا2
َ
Uَ4ج
َ
ذ ْ ا
ِ
#adhirib lahum matsalan ashhabal
$aryati idz jaa’ahal mursaluun.

Dan buatlah bagi mereka suatu
perumpamaan, yaitu 1enduduk suatu
negeri ktika utusan'utusan datang
kepada mereka.

اذ ْا
ِ
َ م
ُ
9
ِ
ي
ْ
ل
َ
ا
ِ
4/
َ
ل
ْ
&
َ
5
ْ
ن
ِ
ي
ْ
/
َ
^ ْا و
ْ
ب
ُ
6 ّ "
َ
:
َ
ايييييييم
َ
2
ُ
a
)
ل
ِ
اييييييي@ َب
ِ
ا%
َ
b
ْ
.
َ
1
َ
:
َ
م
ْ
"
ُ
ي
ْ
ل
َ
ا
ِ
4%
ّ
ا
ِ

ْ
ل
ُ
ا!َ:
َ
ر
ْ
م
ُ
ن
َ
و
ْ
ل
ُ
&
َ
.
%dz arsalnaa ilaihimuts naini ,akadz
dzabuuhumaa ,a’azzaznaa ilaikum
mursalunu.

(Yaitu"ketika kami mengutus kepda
merka kedua orang utusan, lalu
mereka mendustakan
keduanya3kemudian kami kuatkan
dengan (utusan" yang ketiga, maka
ktiga utusan itu berkata,
4sesungguhnya kami adalah orang'
orang yang diutus kepadamu.5

م
ْ
+ ُ% ْا
َ
4يم
َ
او
ْ
ل
ُ
ا8 َ ?َ .
َ
% ْا
َ

َ

َ
ا/ َل
ُ
@ ْمِ ر
W
يشَ
َ
ب
َ
F
ّ
ا ِ ر
ّ
يلا ن
ُ
يم
َ
ح
َ
ن
ْ
يمِ
ن
ْ
ا ِU)D
ْ
Vَ م
ْ
+ ُ% ْا
َ
6 ِ "
ْ
0 َF
ّ
ا ِ .ن
َ
و
ْ
ب
ُ
6aaluu maa antum ilaa basyarum
mitslunaa *amaa anzalar rahmaanu
min syai’in in antum illaa takdzibuun.

!ereka menja*ab,5 kamu tidak lain
hanyalah manusia seperti kami dan
Alllah yang maha pemurah tidak
menurunkan sesuatu pun, kamu
tidak lain pendusta belaka,5

م
ُ
ل
َ
1
ْ
ي
َ
ا/ َب
ّ
5
َ
او
ْ
ل
ُ
ا8 َ م
ْ
"
ُ
ي
ْ
ل
َ
ا ِ4% ّا ِ .ن
َ
و
ْ
ل
ُ
&
َ
ر
ْ
م
ُ
ل
َ
6aaluu rabbanaa ya’lamu innaa
ilaikum lamursalluun.

!ereka berkata,5)uhan kami
mengetahui bah*a sesungguhnya
kami adalah orang yang diutus
kepada kamu.5
dُ ل
َ
J
َ
ل
ْ
اF
ّ
ا ِ4/ َي
ْ
ل
َ
ع َ ام
َ

َ

َ
ي
ْ
J
ِ
م
ُ
ل
ْ
ا
#amaa (alainaa illlal balaaghul
mubiin.

2e*ajiban kami tidak lain hanyalah
menyampaikan (1erintah Allah"
dengan jelas.

ن
ْ
ييe ِل
َ

ْ
"
ُ
ب
ِ
ايي% َر
ْ
ي
ّ
ط
َ
0 َا% ّا ِcو
ْ
ل
ُ
ا8 َ م
ْ
ييل
ّ
او
ْ
يي9
ُ
+ َ/ ْ0 َ م
ْ
يي"
ُ
/ ّم
َ
ج
ُ
ر
ْ
/ َل
َ
م
ْ
"
ُ
/ ّس
ّ
م
َ
ي
َ
ل
َ

َ
P
W
ا6 َ ع َ ا/ ّمِ .م
W
ي
ْ
ل ِا
َ
6aaluu innaa tathayyarnaa bikum
la’il lam tantahullanar jumannakum
*alayamassannakum
minnaa’adzaaabun aliim.

!ereka menja*ab,5sesungguhnya
kami bernasib malang karena kamu.
&esungguhnya jika kamu tidak
berhenti (menyeru kami",nis.ahaya
kami akan merajam kamu dan kamu
pasti akan mendapat siksa yang
pedih dari kami.5

م
ْ
A
ُ
ر
ُ
f ِ4O
َ
او
ْ
ل
ُ
ا8 َ م
ْ
يي"
ُ
1
َ
م
َ
ن
ْ
ييf ِا
َ
م
ْ
ْ
يي0 ُر
ْ
A
K
ذ ُ -ْ يب
َ
م
ْ
يي+ ُ% ْا
َ
X
W
و
ْ
يي8 َ

َ
و
ْ
: ُر
ِ
س
ْ
م
,
6aaluu thaairukum ma’kum
aindzukkirtum bal antum $aumum
musri,uun.

7tuasn'7tusan itu
berkata,52emalangan kamu adalah
karena kamu sendiri. Apakah jika
kamu diberi peringatan (2amu
mengam.am kami"8 &ebenarnya
kamu adalah kaum yang melampaui
batas9.

ن
ْ
مِ Uَ4ييج
َ

َ
-W ج
ُ
5
َ
` ِ / َي
ْ
> ِ م
َ
ل
ْ
ااييI
َ
8 ْا
َ
'1
َ
ييس
ْ
ي
ّ
ايي8 َ َ X
ِ
و
ْ
يي!َي
َ

َ
ي
ْ
ل ِ&
َ
ر
ْ
م
ُ
ل
ْ
ااو
ْ
1
ُ
J
ِ
0 ّا
#aaja'a min a$shal maanati rajulluy
yas’aa $aaala yaa $aumit tabi’ul
mursaliin.

Dan datanglah seorang laki'laki
(abib An'-ajjar" dari ujung kota,
dengan bergegas'gegas ia
berkata,5ai kaumku, ikutilah utsan'
utusan itu.

اِ ن
ْ
م
َ
او
ْ
1
ُ
J
ِ
0 ّ م
ْ
"
ُ
ل
ُ
e َس
ْ
ي
َ
F
ّ
م
ْ
2 ُ
ّ
ار
7
ج
ْ
ا
َ

َ

ْ
>
ُ
+ َ9
ْ
م
ُ
%ttabi’uu mal laa yas'alukum ajra*
*ahum muhtaduun.

%kutilah orang'orang yang tiada
minta balasan kepadamu3 dan
mereka adalah orang'orang
mendapat petunjuk.

D
َ
ل ِام
َ

َ
g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا>
ُ
J
ُ
ع ْ ا
َ
C
َ
D
ْ
% ِر
َ
ط
َ
: َ هِ ي
ْ
ل
َ
ا ِ
َ

َ
و
ْ
1
ُ
ج
َ
ر
ْ
0 ُ
#amaa liya laa a’budul ldzi
,athtaranii *a ilaihi turja’uun.

!engapa aku tidak menyembah
(tuhan" yang telah men.iptakanku
dan yang hanya kepada'-yalah
kamu (semua" akan di kembalikan8

ن
ْ
مِ 6 ُ hِ 0 ّا
َ
Uَ هِ % ِ
ْ
i
ُ
ن
ْ
ا ِ`7 9
َ
ل ِc
َ
ن
ِ
i
ْ
ر
ِ
ي
,
ر
ّ
لا ن
ُ
م
َ
ح
ْ
ن
ِ
\ ْ0 ُF
ّ
ر
K
j
ُ
ب
ِ
D
ْ
/ Kع َ ا;َVَ م
ْ
9
ُ
+ ُع َ F
َ

ّ
اe 7ي
ْ
Vَ .ن
ِ

ْ
6 ُ !ِ/ ْي
ُ
a'attakhidzu min duunihii
aalihatan iy yuridnir rahmaanu
bidhurril laa tugni a’nnii
sya,aa’atuhum syai'a* *alaa
yung$idzuun.

!engapa aku akan menyembah
tuhan'tuhan selain'-ya, jika(Allah"
yang maha pemurah menghendaki
kemudaratan terhadapku, nis.aya
sya,aat mereka tidak memberi
man,aat sedikitpun bagi diriku dan
mereka tidak(pula" dapat
menyelamatkanku8

D
ْ
% Kا ِ D
ْ
;ِل
ّ
اذ 7ا ِ -
)
ل
َ
_
َ

)
ي
ْ
J
ِ
م
ُ
%nnii idzal la,ii dhalaalim mubiin.

&esunggguhnya aku kalau begitu
pasti berada dalam kesesatan yang
nyata.

D
ْ
% Kا ِ Q
ُ
/ ْم
َ
ا
َ
م
ْ
"
ُ
ب
K
ر
َ
ب
ِ

ِ
و
ْ
1
ُ
م
َ
&
ْ
ا: َ
%nni aamantu birabbikum
,asma’unnn.

&esungguhnya aku telah beriman
kepada tuhanmu maka
dengarkanlah(pengakuan
keimanan"ku

-َ ي
ْ
8 ِ -
ِ
Hُ i
ْ
ا ?َ ا8 َZ`َ / ّS
َ
ل
ْ
ا Q
َ
ي
ْ
ل
َ
ي
َ
D
ْ
مِ و
ْ
8 َ .ن
َ
و
ْ
م
ُ
ل
َ
1
ْ
ي
َ
6iilalad khulil jannata $aala yaalaita
$umii ya’lamuun.
Dikatakan(2epadanya",5masuklah
kesurga .5 ia berkata,5Alangkah
baiknya sekiranya kaumku
mengetauhi.5

D
ْ
ل ِر
َ
;َ<
َ
ام
َ
ب
ِ
D
ْ
ب
K
5
َ
D
ْ
/ ِل
َ
1
َ
ج
َ

َ
ن
َ
مِ .ن
َ
ي
ْ
مِ ر
َ
"
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا
Bimaa $ha,ara lii rabbi *aja’alanii
minal mukramiin .

)entang ampunan yang telah
diberikan padaku oleh )uhanku dan
menjadikan aku termasuk orang'
orang yang dimuliakan.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
َ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
م
ِ
9
ْ
;َل
ْ
اب
ِ
ا/ َم
ْ
ر
ِ
A
ْ
ا
َ
kِ ;ْ #ِ ل
ْ
ا
َ
l
ِ
f ِcو
َ
#
َ
ل
ْ
اUِ4j
َ
8 َ
َ
'يي: ِ
]ِ ر
َ
Hِ F
ْ َ
ا
َ
اي
َ
% ْ>
,
لا $
َ
% ّا
َ

َ
ع َ -K A
ُ
U)D
ْ
Vَ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َ
Allaahumma akrimnaa bil ,ahmi *al
hi,zhi *a$adhaail ha*aaiji ,iddunya
*al aakhirati innaka (alaa kulli syai'in
$adiir.

Yaa Allah, muliakanlah kami dengan
kepandaian, ha,alan, dan
terpenuhnya semua kebutuhan di
dunia dan akhirat. &esungguhnya
0ngkau maha kuasa atas segala
sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
َ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
م
ِ
9
ْ
;َل
ْ
اب
ِ
ا/ َم
ْ
ر
ِ
A
ْ
ا
َ
kِ ;ْ #ِ ل
ْ
ا
َ
l
ِ
f ِcو
َ
#
َ
ل
ْ
اUِ4j
َ
8 َ
َ
'يي: ِ
]ِ ر
َ
Hِ F
ْ َ
ا
َ
اي
َ
% ْ>
,
لا $
َ
% ّا
َ

َ
ع َ -K A
ُ
U)D
ْ
Vَ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َ
Allaahumma akrimnaa bil ,ahmi *al
hi,zhi *a$adhaail ha*aaiji ,iddunya
*al aakhirati innaka (alaa kulli syai'in
$adiir.

Yaa Allah, muliakanlah kami dengan
kepandaian, ha,alan, dan
terpenuhnya semua kebutuhan di
dunia dan akhirat. &esungguhnya
0ngkau maha kuasa atas segala
sesuatu.
D
ْ
/ ِل
َ
1
َ
ج
َ

َ
ن
َ
مِ .ن
َ
ي
ْ
مِ ر
َ
"
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا
*aja’alanii minal mukramiin .

Dan menjadikan aku termasuk
orang'orang yang di muliakan.


َ
ع َ ايي/ َل
ْ
.
َ
% ْا
َ

َ

َ
هِ مِ و
ْ
يي8 َ ن
ْ
ييمِ Mِ > ِ يي1
ْ
ب
َ
ن
ْ
ييمِ > ) يي/ ْج
ُ
ن
َ
ييمِ
Uِ4م
َ
س
ّ
لا .ن
َ
ي
ْ
ل ِ.
ِ
/ ْم
ُ
ا/ ّA
ُ
ام
َ

َ
#amaa anzalnaa’alaa $aumihii mim
ba’dihii min jundim minasaamaa'i
*amaa kunnaa munziliin.

Dan kami tidak menurunkan kepada
kaumnya sesudah dia (meninggal"
suatu pasukan pun dari langit dan
tidak layak kami menurunkannya.

ن
ْ
ا ِ Q
ْ
% َاA
َ
F
ّ
ا ِ `َ #
َ
ي
ْ
*
َ
] 7 >
َ
حِ ا
َ
م
ْ
2 ُ اذ َا ِ: َ .ن
َ

ْ
>
ُ
مِ اHَ
%nkaanat illaa shaihata* *aahidatan
,aidzaa hum khaamiduun.

)idak ada siksaan atas mereka
melainkan satu teriakan suara saja 3
maka tiba'tiba mereka semua mati.

] 7 ر
َ
ييس
ْ
#
َ
ي
َ
'ييل
َ
ع َ م
ْ
9
ِ
ي
ْ
0 ِm
ْ
ييي
َ
ام
َ
Zi ِاييJ
َ
1 ِل
ْ
ا ن
ْ
يم
K
?
)
و
ْ
يي&
ُ
5
ّ
F
ّ
ا ِ
هِ ب
ِ
او
ْ
% ُاA
َ

َ

ْ
Uُ.
ِ
9
ْ
+ َس
ْ
ي
َ
yaa hasratan (alaa ibaaddi maa ya'
tiihim mir rasuulin illa kaanuu bihii
yastahzi'uun.

Alangkah besarnya penyesalan
terhadap hamba'hamba itu, tiada
seorang rasul pun kepada mereka
melainkan mereka selalu
memperolok'olok kannya.

م
ْ
ل
َ
ا
َ
م
ْ
A
َ
ا
ْ
ر
َ
ي
َ
م
ْ
9
ُ
ل
َ
J
ْ
8 َا/ َ"
ْ
ل2 ْ ا
َ
ن
َ
مِ ن
ِ

ْ
ر
ُ
!ُل
ْ
ا م
ُ
9
ُ
% ّا ِ م
ْ
يي9
ِ
ي
ْ
ل
َ
ا ِ

َ
1
ُ
ج
ِ
ر
ْ
ي
َ
F
َ
Alam yarau kam ahlaknaa $ablahum
minal $uruuni annahum ilaihim laa
yarji’uun.

)idakkah mereka mengetahui berapa
banyaknya ummat'ummat sebelum
mereka yang telah kami binasakan,
bah*asanya orang'orang(yang telah
kami binasakan" itu tiada kembali
kepada mereka.

ن
ْ
ا ِ
َ
-n A
ُ
Y
ُ
ي
ْ
مِ ج
َ
ام
ّ
ل
ّ

َ

ْ
ر
ُ
j
َ
#
ْ
م
ُ
ا/ َي
ْ
>
َ
ل
ّ
#aing kullul lamaa jamii’ul ladainaa
mudharuun.

Dan setiap mereka semuanya akan
dikumplakan lagi kepada kami.

`W ييييييييييييي
َ
ا
َ

َ
م
ُ
يييييييييييي9
ُ
ل
ّ
o
ُ
5
ْ
F
َ
ا
ْ
`ُ يييييييييييي+ َي
ْ
م
َ
ل
ْ
ا
ه
ُ
/ ْمِ : َاJ
G
ح
َ
ا9
َ
/ ْمِ ا/ َج
ْ
ر
َ
Hْ ا
َ

َ
ا9
َ
/ َي
ْ
ي
َ
ح
ْ
ا
َ

َ
و
ْ
ل
ُ
A
ُ
m
ْ
ي
َ
#a aayatul lahumul aerdhul maitatu
ahyaynaahaa *a akhrajnaa minhaa
habban ,aminhu ya'kuluun.

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah
yang besar" bagi mereka bumi yang
mati. 2ami hidupkan bumi itu dan
kami keluarkan darinya biji'bijian,
maka darnya mereka makan.

Q) / ّج
َ
اييييي9
َ
ي
ْ
: ِا/ َل
ْ
1
َ
ج
َ

َ
ن
ْ
يييييمِ -
)
يييييي
ْ
hِ % َ P
)
اييييي/ َع ْ ا
َ

ّ
ن
َ
مِ ا9
َ
ي
ْ
: ِا% َر
ْ
S
ّ
: َ
َ

َ
و
ْ
ي
ُ
1
ُ
ل
ْ
ا
#aja’alnaa ,iihaa jannaatim min
nakhiili* *a'a’naabi* *a,atjjarnaa
,iihaa minal (uuyuun.

Dan kami jadikan padanya kebun'
kebun kurma dan anggur dan kami
pan.arkan padanya beberapa air.

ن
ْ
مِ او
ْ
ل
ُ
A
ُ
m
ْ
ي
َ
ل ِ Mِ ر
ِ
م
َ
^ َ ه
ُ
+ ْل
َ
مِ ع َ ام
َ

َ
م
ْ
9
ِ
ي
ْ
> ِ ي
ْ
ا
َ

َ

ْ
ر
ُ
"
ُ
شْ ي
َ
E
َ
: َا
َ
+iya'kuluun min tsamarihii
*amaa’amilathu aidiihim a,alaa
yasykuruun.

&upaya mereka dapat makan dari
buahnya, dan dari apa yang
diusahakan oleh tangan mereka.
!aka mengapakah mereka tidak
bersyukur8

ن
َ
#
َ
J
ْ
&
ُ
g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا =
َ
ل
َ
Hَ p
َ
ا
َ
b
ْ
F
َ
ا
ْ
Q
ُ
J
ِ
/ ْ0 ُا9
َ
ل
ّ
A
ُ
o
َ
5
ْ
F
َ
ا
ْ
ن
ْ
مِ
َ
م
ْ
9
ِ
سِ ;ُ% ْا
َ

َ
و
ْ
م
ُ
ل
َ
1
ْ
ي
َ
F
َ
ام
ّ
مِ
َ
&ubhaanal ladzii khala$al az*aaja
kullaha mimmaa tumbitul ardhu
*amin an,usihim *amimmaa
laaya’lamuun.

!aha su.i )uhan yang telah
men.iptakan pasangan'pasangan
semuanya, baik dari apa yang
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri
mereka maupun dari apa yang tidak
mereka ketahui.

م
ُ
9
ُ
ل
ّ
`W ييي
َ
ا
َ

َ
-
ِ
ييي
ْ
ل
ّ
ا qُ ل
َ
ييس
ْ
% َ ه
ُ
يي/ ْمِ اذ َا ِيي: َ5
َ
ا9
َ
/ ّلا م
ْ
يي2 ُ

َ
و
ْ
م
ُ
ل ِr
ْ
م
,
#a ayatul lahumul lailu naslakhu
minhun nahaara ,aidzaa hum
muzhlimuun.

Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah
yang besar " bagi mereka adalah
malam : kami tanggalkan siang dari
malam itu, maka dengan serta merta
mereka berada dalam kegelapan.

َ س
ُ
م
ْ
ييييييييVّ ا g
ْ
ر
ِ
ييييييييS
ْ
ْ
0 َ $
َ
ل ِذ َا9
َ
ل
ّ
ر
K
!َ+ َييييييييس
ْ
م
ُ
ل ِ

ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ
#assyamsu tajri limusta$arril lahaa
dzalika ta$diirul adziidzil (aliim.

Dan matahari berjalan di tempat
peredarannya. Demikianlah keteapan
yang !aha 1erkasa lagi !aha
!engetahui.

$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
dzalika ta$diirul adziidzil (aliim. :; <.

demikianlah ketetapan yang !aha
1erkasa lagi !aha !engetahui. :;<.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
ي9
ُ
ل
ّ
ا
َ
$
َ
ل
ُ
e َيس
ْ
% َا% َا ِ ن
ْ
يمِ $
َ
ل ِيj
ْ
: َ م
ِ
يي
ْ
مِ 1
َ
ل
ْ
ا Y
ِ
ي&ِ او
َ
ل
ْ
ا
d
ِ
ب
ِ
اس
ّ
لا هِ ب
ِ
ا/ َي
ْ
/ ِ\ ْ0 ُام
َ
ن
ْ
ع َ Y
ِ
ي
ْ
مِ ج
َ
$
َ
!ِل
ْ
Hَ $
َ
% ّا ِ 'ل
َ
ع َ -K A
ُ
U)D
ْ
Vَ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َ
Allahumma innaa nas aluka min
,adhlikal (amiimil *aasi’is saabighi
maa tughniinaa bihii (anjamii’i
khal$ika innaka (alaa kulli syai’in
$adiir.

Yaa Allah sesungguhnya kami
memohon kepada 0ngkau dari
karunia'!u yang merata, luas lagi
berlimpah ruah guna men.ukupi
kami agar tidak menjadi beban bagi
semua makhluk'!u. &esungguhnya
0ngkau !aha 2uasa atas sesuatu .

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
يي9
ُ
ل
ّ
ا
َ
$
َ
ل
ُ
e َييس
ْ
% َا% َا ِ ن
ْ
ييمِ $
َ
ل ِييj
ْ
: َ م
ِ
ييي
ْ
مِ 1
َ
ل
ْ
ا Y
ِ
يي&ِ او
َ
ل
ْ
ا
d
ِ
ب
ِ
اس
ّ
لا هِ ب
ِ
ا/ َي
ْ
/ ِ\ ْ0 ُام
َ
ن
ْ
ع َ Y
ِ
ي
ْ
مِ ج
َ
$
َ
يي! ِل
ْ
Hَ $
َ
يي% ّا ِ -K يي"
ُ

َ
ع َ

W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ


Allahumma innaa nas aluka min
,adhlikal (amiimil *aasi’issaa bighi
maa tughniinaa bihii (anjamii’i
khal$ika innaka (alaa kulli syai’in
$adiir.

Yaa Allah sesungguhnya kami
memohon kepada 0ngkau dari
karunia'!u yang merata, luas lagi
berlimpah ruah guna men.ukupi
kami agar tidak menjadi beban bagi
semua makhluk'!u. &esungguhnya
0ngkau !aha 2uasa atas sesuatu .

$
َ
ل ِذ َ م
ِ
ي
ْ
ل ِا1
َ
ل
ْ
ا.
ِ
ي
ْ
.
ِ
1
َ
ل
ْ
ار
ُ
ي
ْ
> ِ !ْ 0 َ .
dzalika ta$diirul adziidzil (aliim.

demikianlah ketetapan yang !aha
1erkasa lagi !aha !engetahui.

ه
ُ
% َ5
ْ
>
ّ
ييي8 َر
َ
م
َ
!َل
ْ
ا
َ
م
َ
?َ b
ِ
اييي/ َ 'ييي+ ّح
َ
i
َ
ايييع َ ن
ِ
و
ْ
ج
ُ
ر
ْ
1
ُ
ل
ْ
ايييA
َ

ِ
ي
ْ
> ِ !َل
ْ
ا
#al$amara $addarnahu manaazila
hattaa (aadakal’urjuunil $adiim.

Dan telah kami tetapkan bagi bulan
manzilah'manzilah, sehingga
( setelah dia sampai ke manzilah
terakhir " kembalilah dia sebagai
bentuk tandan yang tua.

س
ُ
م
ْ
ييشّ لاF
َ
D
ْ
يي\ ِJ
َ
/ ْي
َ
ن
ْ
ا
َ
4يي9
َ
ل
َ
L
َ
5
ِ
>
ْ
يي0 ُ F
َ

َ
ر
َ
ييم
َ
!َل
ْ
ا -ُ ييي
ْ
ل
ّ
ا
=
ُ
ب
ِ
ا&
َ
5
ِ
ا9
َ
/ ّلا -ّ A
ُ

َ
D
ْ
: ِ $
)
ل
َ
: ُ .ن
َ
و
ْ
#
ُ
J
َ
س
ْ
ي
َ
+assyamsu yambaghii lahaa
antudrikal $amara *alal lailu
saabi$un nahaari *a$ullun ,ii,alaki
yasbahuun.

)idaklah mungkin bagi matahari
mendapatkan bulan, dan malam pun
tidak dapat mendahului siang. Dan
masing'masing beredar pada garis
edarnya.

`W ي
َ
ا
َ

َ
م
ْ
9
ُ
ل
ّ
م
ْ
9
ُ
+ َي
َ
5
K
ذ ُا/ َل
ْ
م
َ
ح
َ
ا% ّا
َ
': ِ $
ِ
ل
ْ
;ُل
ْ
ا .ن
ِ
و
ْ
#
ُ
شْ م
َ
ل
ْ
ا
#a aaytul lahum annaa hamalnaa
dzurriyyatahum ,il ,ulkil masyhuun.

Dan suatu tanda (kebesaran Allah
yang besar" bagi mereka adalah
bah*a kami angkut keturunan
mereka dalam bahtera yang penuh
muatan.

م
ْ
9
ُ
ل
َ
ا/ َ!ْ ل
َ

َ
ن
ْ
م
K
هِ ل ِ@ ْمِ ن
َ
و
ْ
J
ُ
A
َ
ر
ْ
ي
َ
ام
َ
.
#akhala$naa lahum min mitslihii
maa yarkabuun..

Dan kami .iptakan untuk mereka
yang akan mereka kendarai seperti
bahtera itu.

ن
ْ
ا ِ
َ
م
ْ
9
ُ
8 ْر
ِ
\ ْ% ُm
ْ
شَ % َ qَ ي
ْ
ر
ِ
*
َ
E
َ
: َ م
ْ
9
ُ
ل
َ
م
ْ
2 ُ F
َ

َ

َ

ْ
6 ُ ! َ/ ْي
ُ
#a in nasya'nughrihim ,alaa
shariikhalahum *alaahum
yung$adzuun.

Dan jika kami menghendaki, nis.aya
kami tenggelamkan mereka, maka
tidaklah bagi mereka penolong dan
tdak pula mereka diselamatkan.

`7 م
َ
ح
ْ
5
َ
F
ّ
ا ِ .ن
)
ي
ْ
#ِ Tل
َ
ا ِاع 7 ا+ َم
َ

َ
ا/ ّمِ
%llaa rahmatamminnaa *amataa’an
ilaa hiin.

)etapi (2am selamatkan mereka"
karena rahmat yang besar dari kami
dan untuk memberi kesenangan
hidup sampai suatu ketika.

-َ ييي
ْ
8 ِاذ َا ِ
َ
م
ُ
يي9
ُ
ل
َ
ن
َ
ي
ْ
ب
َ
اييم
َ
او
ْ
!ُ0 ّا م
ْ
"
ُ
ي
ْ
> ِ ييي
ْ
ا
َ
م
ْ
"
ُ
;َل
ْ
Hَ اييم
َ

َ
م
ْ
A
ُ
ا
ّ
1
َ
ل
َ

َ
و
ْ
م
ُ
ح
َ
ر
ْ
0 ُ
#a idzaa $iila lahumutta$uu maa
baina aidiikum *amaa khal,akum
la’allakum turhamuun.

Dan apa bila dikatakan kepada
mereka,5)akutlah kamu akan siksa
yang di hadapmu dan sisa yamg
akan datang supaya kamu dapat
rahmat,(nis.aya mereka berpaling".

م
ْ
9
ِ
ي
ْ
0 ِm
ْ
يييي0 َام
َ

َ
ن
ْ
ييييمِ `) ييييي
َ
ا
َ
ن
ْ
ييييم
ّ
Qِ ييييي
َ
ا
َ
م
ْ
يييي9
ِ
ب
K
5
َ

َ
ي
ْ
_ِ ر
ِ
1
ْ
م
ُ
ا9
َ
/ ْع َ او
ْ
% ُاA
َ
F
ّ
ا ِ
#amaa ta'tiihim min aayati
raabbihim allaa kaanuu (anhaaa
mu’ridhiin.

Dan sekali'kali tiada datang kepada
mereka suatu tanda dari tanda'tanda
kekuasaan tuhan mereka, melainkan
selalu berpaling darinya.

اذ َا ِ
َ
-َ ي
ْ
8 ِ م
ْ
9
ُ
ل
َ
م
ُ
"
ُ
8 َb
َ
5
َ
ايم
ّ
مِ و
ْ
!ُ;ِ% ْا
َ
ه
ُ
يللا ?َ اي8 َ ن
َ
ي
ْ
6 ِ يل
ّ
ا
ن
َ
ي
ْ
6 ِ ل
ّ
ل ِا
ْ
ر
ُ
;َA
َ
م
ُ
1 ِط
ْ
% ُا
َ
و
ْ
/ ُم
َ
ا
َ
ن
ْ
م
َ
هِ للاUُ4شَ ي
َ
و
ْ
ل
ّ

ُ
ييم
َ
1
َ
O
ْ
ا
َ
ن
ْ
ا ِ م
ْ
+ ُ% ْا
َ
F
ّ
ا ِ D
ْ
: ِ -
)
ل
َ
_
َ

)
ي
ْ
J
ِ
م
,
zaa $iila lahum an,i$uu mimmaa
raza$akumullaahu $aalal ladziina
ka,aruu lil ladziina aamanuu aanuth
(imumal lau yasyaa'ullaahu
ath’amahuu in antum illaa ,ii
dhalaalim mubiin.

Dan apabila dikatakan kepada
mereka,5 na,kahkanlah sebagaian
dari rize$i yang diberikan Allah
kepadamu,5 maka orang'orang yang
ka,ir itu berkata kepada orang'orang
yang beriman5 apakah kami akan
memberi makan kepada orang'orang
yang jika Allah menghendaki
tentulah dia akan memberinya
makan, tiadalah kamu melainkan
dalam kesesatan yang nyata.5

َ ن
َ
و
ْ
ل
ُ
و
ْ
!ُي
َ
ن
ْ
ا ِ>
ُ
ع ْ و
َ
ل
ْ
اا6 َ 9
َ
T+ َم
َ
م
ْ
+ ُ/ ْA
ُ

َ
ي
ْ
8 ِ> ِ *
َ
#aya$uuluuna mataa haadzal *a’du
ingkuntum shaadikiin.

Dan mereka
berkata,5Bilakah()erjadinya" janji ini
(hari berbangkit" jika kamu orang'
orang yang benar85

ن
َ

ْ
ر
ُ
r
ُ
/ ْي
َ
ايييييم
َ
م
ْ
2 ُ 6 ُ Hُ m
ْ
0 َ] 7 >
َ
حِ ا
َ
`َ #
َ
ي
ْ
ييييي*
َ
F
ّ
ا ِ م
ْ
ييييي2 ُ
َ

َ
و
ْ
م
ُ
I
K
hِ ي
َ
!aa yanzhuruuna illaa shaihata*
*aahidatan ta'khudzuhum
yakhishshimuun.

!ereka tidak menunggu melainkan
suatu teriakan saja yang
membinasakan mereka ketika
mereka sedang bertengkar.

ن
َ
و
ْ
1
ُ
ي
ْ
ط ِ + َس
ْ
ي
َ
E
َ
: َ م
ْ
9
ِ
ل ِ2 ْ ا
َ

َ
َ
ا ِC
َ

َ
`7 ي
ِ
*ِ و
ْ
0 َ .ن
َ
و
ْ
1
ُ
ج
ِ
ر
ْ
ي
َ
=alaa yastathii’uuna taushiyata*
*alaa ilaa ahlihim yarji’uun.

+alu mereka tidak kuasa membuat
suatu *asiat pun dan tadak(pula"
dapat kembali pada kkeluarganya.

qَ يي; ِ% ُ
َ
م
ْ
2 ُ اذ َا ِ: َ5
ِ
و
ْ
ييI
,
لاT: ِ ن
َ
ييم
K
sِ ا>
َ
ييج
ْ
F
َ
ا
ْ
م
ْ
يي9
ِ
ب
K
ر
َ

َ
ا ِ

َ
و
ْ
ل
ُ
سِ / ْي
َ
#anu,ikha ,ish shuuri ,a'idzaahum
minal ajdaatsi ilaa rabbihim
yansiluun.

Dan ditiuplah sangkala, !aka tiba'
tiba mereka keluar dengan segera
dari kuburnya(!enuju" kepada tuhan
mereka.

او
ْ
ل
ُ
ا8 َ ن
ْ
م
َ
ا/ َل
َ
ي
ْ
و
َ
ي
َ
ن
ْ
مِ ا/ َ@ َ1
َ
ب
َ
ن
َ
م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا>
َ
ع َ
َ
ام
َ
ا6 َ 2 َ ا% َ> ِ 8 َر
ْ
م
ّ
tَ >
َ
*
َ

َ

َ
و
ْ
ل
ُ
&
َ
ر
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا
6aaluu yaa *ailanaa mam
ba’atsanaa mim mar$adinaa haadzaa
maa *a’adar rahmaanu *ashada$al
mursaluun.

!ereka berkata,5Aduh, .elakalah
kami> &iapakah yang
membangkitkan kami dari tempat
tidur kami (2ubur"85 inilah yang
dijanjikan ()uhan" yang maha
pemurah dan benarlah rasul'rasul'
(-ya".
ن
ْ
ا ِ Q
ْ
% َاييييييA
َ
م
ْ
2 ُ اذ َا ِ: َ] 7 >
َ
حِ ا
َ
`7 #
َ
ي
ْ
يييييي*
َ
F
ّ
ا ِ Y
W
ييييييي
ْ
مِ ج
َ

َ

ْ
ر
ُ
j
َ
#
ْ
م
ُ
ا/ َي
ْ
>
َ
ل
َ
%ngkaanat illaa shaihata*
*aahidatan ,a'idzaa hum jamil’ul
ladainaa muhdharuun.

)idak ada teriakan itu selain sekali
teriakan saja, maka tiba'tiba mereka
semua dikumpulkan kepada kami.

X
َ
و
َ
ي
َ
ل
ْ
ا: َ م
ُ
ييل
َ
r
ْ
0 ُF
َ
س
W
يي;ْ % َ ن
َ

ْ
.
َ
S
ْ
0 ُF
َ

ّ
اe 7ي
ْ
ييVَ م
ْ
+ ُ/ ْA
ُ
اييم
َ
F
ّ
ا ِ
1
ْ
0 َ ل
ُ
م
َ

َ
و
ْ
=al yauma laa tuzhlamu na,sun syai'
a* *alaa tujzauna illaa maa kuntum
ta’maluun.

!aka pada har itu seseorang tidak
akan dirugikan sedikitpun dan kamu
tidak dibala, ke.uali dengan apa
yang telah kamu kerjakan.

ن
ّ
ا ِ [
َ
#
َ
*
َ
ا
َ
X
َ
و
ْ
ي
َ
ل
ْ
ْ
ا` ِ / ّS
َ
ل
ْ
ا D
ْ
: ِ -
)
\ ُVُ ن
َ
و
ْ
9
ُ
" ِ : َ .
%nna ash'haabal jannatil yauma ,ii
syughulin ,aakihuun.

&esungguhnya penghuni surga pada
hari itu bersenang'senang dalam
kesibukan (!ereka".

م
ْ
2 ُ م
ْ
9
ُ
ج
ُ
ا
َ
b
ْ
ا
َ

َ
D
ْ
: ِ -
)
ل
َ
N ِ 'ل
َ
ع َ $
ِ
f ِا5
َ
C
َ
ا
ْ

َ
و
ْ
e ُ" ِ + ّم
ُ
um *a az*aajunhum ,ii
zhilaalim’alal araa'iki muttaki’uun.

!ereka an istri'istri mereka berada
dalam tempat yang teduh,
bertelekan di atass dipan'dipan.

م
ْ
9
ُ
ل
َ
م
ْ
9
ُ
ل
َ

ّ
`W 9
َ
A ِ ا: َا9
َ
ي
ْ
: ِ .ن
َ
و
ْ
ع ُ >
ّ
ي
َ
ام
َ
+ahum ,iihaa ,aakhihatu* *alahum
maa yadda’uun.

Disurga itu mereka memperoleh
buah'buahan dan memperoleh apa
yang mereka pinta.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.


م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.


م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
W
ل
َ
&
َ
ن
ْ
م
K
F
7
و
ْ
8 َ P
K
5
ّ

)
ي
ْ
2 ِ 5
ّ
&alaamun $aulam mir rabbir rahim.

(kepada mereka dikatakan",5&alam,5
sebagai u.apan selamat dari )uhan
yang maha penyayang.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
مِ ا/ َم
ْ
ل
K
&
َ
uِ ا: َا
َ
F
َ
ا
ْ

َ
اي
َ
% ْ>
,
لا $
َ
% ّا ِام
َ
9
ِ
+ ِ/ َ+ ْ: ِ
ِ
] ِ ر
َ

-K "
ُ

َ
ع َ U)D
ْ
Vَ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َ
Allaahuma salamnaa min aa,aatid
dunyaa *al aakhirati *a,itnatihimaa,
innaka (alaa kulli syai'ing $adiir.

Ya Allah,&elamatkanlah kami daei
ben.ana dunia dan akhirat serta
.obaan keduanya, &esungguhnya
0ngkau maha kuasa aatas segala
sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
مِ ا/ َم
ْ
ل
K
&
َ
uِ ا: َا
َ
$
َ
% ّا ِام
َ
9
ِ
+ ِ/ َ+ ْ: ِ
ِ
] ِ ر
َ
Hِ F
َ
ا
ْ

َ
اي
َ
% ْ>
,
لا
-K "
ُ

َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Allaahuma salamnaa min aa,aatid
dunyaa *al aakhirati *a,itnatihimaa,
innaka (alaa kulli syai'ing $adiir.

Ya Allah,&elamatkanlah kami daei
ben.ana dunia dan akhirat serta
.obaan keduanya, &esungguhnya
0ngkau maha kuasa aatas segala
sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
مِ ا/ َم
ْ
ل
K
&
َ
uِ ا: َا
َ
F
َ
ا
ْ

َ
اي
َ
% ْ>
,
لا $
َ
% ّا ِام
َ
9
ِ
+ ِ/ َ+ ْ: ِ
ِ
] ِ ر
َ

-K "
ُ

َ
ع َ U)D
ْ
Vَ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َ
Allaahuma salamnaa min aa,aatid
dunyaa *al aakhirati *a,itnatihimaa,
innaka (alaa kulli syai'ing $adiir.

Ya Allah,&elamatkanlah kami daei
ben.ana dunia dan akhirat serta
.obaan keduanya, &esungguhnya
0ngkau maha kuasa aatas segala
sesuatu.

X
َ
و
ْ
ي
َ
ل
ْ
ااb
ُ
ا+ َم
ْ

َ

َ
و
ْ
م
ُ
ر
ِ
S
ْ
م
ُ
ل
ْ
اا9
َ
ي
,
ا
َ
#amtaazul yauma ayyuhal
mujrimuun.

Dan (dikatakan kepada orang'orang
yang ka,ir",5berpisalah kamu(Dari
orang'orang mukmin" pada hari ini,
hai orang'orang yang jahat.

م
ْ
يل
َ
ا
َ
م
ْ
"
ُ
ي
ْ
ل
َ
ا ِ>
ْ
ي9
َ
ع ْ ا
َ
D
ْ
ي/ ِJ
َ
ي
َ
X
َ
i
َ
ا
َ
ن
ْ
ا
َ
F
ّ
نط
َ
ي
ْ
يشّ لاا>
ُ
J
ُ
1
ْ
0 َ
ه
ُ
% ّا ِZَ م
ْ
"
ُ
ل
َ

n
>
ُ
ع َ .ن
W
ي
ْ
J
ِ
م
,
Alam a’had ilaikum yaa banii aadama
allaa ta’budusysyaitana innahuu
lakum (adu**um mubiin.

Bukankah aku telah memerintahkan
kepadamu, hai bani Adam, supaya
kamu tidak meyembah setan8
&esungguhnya setan itu dalah musuh
yang nyata bagi kamu.5

ن
ِ
ا
َ

َ
D
ْ
% ِ
ْ
>
ُ
J
ُ
ع ْ ا (
W
ار
َ
*ِ 6 َ 2 َ .م
W
ي
ْ
!ِ+ َس
ْ
م
,
#a ani’ buduunii haadzaa shiratum
musta$iim.

Dan hendaklah kamu menyembah'
2u. %nilah jalan yang lurus.

-ّ _
َ
ا
َ
>
ْ
!َل
َ

َ
م
ْ
"
ُ
/ ْمِ م
ْ
ل
َ
: َا
َ
ار
7
ي
ْ
@ ِA
َ
E
7
ي
ْ
J
ِ
ج
ِ

َ
و
ْ
ل
ُ
!ِ1
ْ
0 َاو
ْ
% ُو
ْ
"
ُ
0 َ
#ala$ad adhalla mingkum jibillang
katsiiraan a,alam takuunuu ta’$iluun.

&eunggunya setan itu menyeastkan
sebagian besar di antaramu.maka
apakah kamu tidak memikirkan8

Mِ 6 ِ 2 َ م
َ
ُ / ّ9
َ
ج D
ْ
+ ِل
ّ
ا م
ْ
+ ُ/ ْA
ُ

َ

ْ
>
ُ
ع َ و
ْ
0 ُ
aadzihii jahannamul latii kuntum
tuu’aduun.

%nilah jahannam yang duhulu kamu
dian.am (dengannya nya."

X
َ
و
ْ
ي
َ
ل
ْ
اا2 َ و
ْ
ل
َ
*
ْ
ا ِ م
ْ
+ ُ/ ْA
ُ
ام
َ
ب
ِ

َ

ْ
ر
ُ
;ُ"
ْ
0 َ
%shlauhal yauma bimaa kuntum
tak,uruun.

!asuklah kedalamnya pada hari ini
disebabkan kamu duhulu
mengingkarinya.

X
َ
و
ْ
يييي
َ
ل
ْ
ا
َ
م
ُ
ييي+ ِhْ % َ م
ْ
9
ِ
2 ِ او
َ
: ْا
َ
يييTل
َ
ع َ 4ييي/ َم
ُ
ل
K
"
َ
0 ُ
َ
م
ْ
9
ِ
ي
ْ
> ِ يييي
ْ
ا
َ
م
ْ
9
ُ
ل
ُ
ج
ُ
5
ْ
ا
َ
>
ُ
9
َ
شْ 0 َ
َ
و
ْ
% ُاA
َ
ام
َ
ب
ِ

َ
و
ْ
J
ُ
سِ "
ْ
ي
َ
ا
Alyauma nakhtimu (alaa a,*aahihim
*atukallimunaa aidiihim *a tasyhadu
arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun.

1ada hari ini kami tutup mulut
mereka3 dan berkatalah kepada kami
tangan mereka, dan beri
kesaksianlah kaki mereka terhadap
apa yang dahulu mereka usahakan.

م
ْ
9
ِ
/ ِي
ُ
ع ْ ا
َ

َ
ع َ ا/ َيييس
ْ
م
َ
ط
َ
ل
َ
Uُ4شَ % َو
ْ
ل
َ

َ
(
َ
ار
َ
يييI
K
لااو!ُJ
َ
+ َ&
ْ
ا: َ

َ

ْ
ر
ُ
Iِ J
ْ
ي
ُ
T% ّا
َ
: َ
#alau nasyaa'u lathamasnaa a’laa
a’yunihim ,astaba$ush shiratha ,a'
annaa yubshirruun.

Dan jikalau kami
menghedaki,pastilah hapuskan
penglihatan mereka3lalu mreka
berlomba'lomba (men.ari"jalan.
!aka betapakah mereka dapat
melihat (-ya".

م
ْ
9
ُ
/ َhْ يييييييييييييس
َ
م
َ
ل
َ
Uُ4شَ % َو
ْ
ل
َ

َ
م
ْ
9
ِ
+ ِ% َاييييييييييييي"
َ
م
َ

َ
ع َ

َ
و
ْ
1
ُ
ج
ِ
ر
ْ
ي
َ
F
َ

ّ
اي
G
jِ م
ُ
او
ْ
ع ُ اط
َ
+ َ&
ْ
اام
َ
: َ
#alau nasyaa'u lamasakhnaahum
(alaa makaanatihim ,amastathaa’uu
mudhiyya* *alaa yarji’uun.

Dan jikalau kami
menghendaki,pastilah kami ubah
mereka di tempat mereka berada3
mak mereka tidak sanggup berjalan
lagi dan tidak (pu la" sanggup
kembali.

ن
ْ
م
َ

َ
M
ُ
ر
ْ
م
K
1
َ
% ُ ه
ُ
س
ْ
"
K
/ َ% ُ =
ِ
ل
ْ
hَ ل
ْ
اT: ِ E
َ
: َا
َ

َ
و
ْ
ل
ُ
!ِ1
ْ
ي
َ
#aman nu’ammirhu nunakkishu ,il
khall$i a,alaa ya’$iluun.

Dan barang siapa yang kami
panjangkan umurnya,nis.aya kami
kembalikan dia kepada kejadian
(nya". !aka apakah mereka tidak
memikirkan.

ه
ُ
/ َم
ْ
ل
ّ
ع َ ام
َ

َ
D
ْ
\ ِJ
َ
/ ْي
َ
ام
َ

َ
ر
َ
1
ْ
VK ا ن
ْ
ا ِZه
ُ
ل
َ
و
َ
2 ُ ن
W
ا
َ
ر
ْ
8 ُ
َ
ر
7
A
ْ
ذ ِF
ّ
ا ِ

َ
ي
ْ
J
ِ
م
,
#amaa (allamnaahusy syi’ra *amaa
yambaghiilah’ inhu*a illaa
dzikru**a$uur'aanum mubiin.

Dan kami tidak mengajarkan syair
kepadanya (!uhammad" dan ber
syair itu tidaklah layak baginya.
A+6ur’an itu tidak lain hanyalah
pelajaran da kitab yang memberi
peneranagan.

ن
ْ
م
َ
5
َ
6 ِ / ْي
ُ
ل ِ ن
َ
اA
َ
=
ّ
#ِ ي
ِ

ّ
اي
G
ح
َ
?ُ و
ْ
!َل
ْ
ا .ن
َ
ي
ْ
ر
ِ
;ِ"
َ
ل
ْ
اTل
َ
ع َ
+iyundzira mangkaana hayya*
*ayahi$$al $aulu (alal kaa,iruun.

&upaya dia(!uhammad" memberi
peringatan kepada orang'orang yang
hidup (hatinya" dan supaya pastilah
ketetapan (Azab" terhadap orang'
orang ka,ir.

م
ْ
ل
َ

َ
ا
َ
م
ْ
9
ُ
ل
َ
ايي/ َ!ْ ل
َ
Hَ ا% ّا
َ
ا
ْ
ر
َ
ي
َ
Q
ْ
ل
َ
مِ ع َ اييم
ّ
م
K
م
ْ
9
ُ
: َام
7
ا1
َ
% ْا
َ
4% َ> ِ ييي
ْ
ا
َ

َ
و
ْ
"
ُ
ل ِم
َ
ا9
َ
ل
َ
A*alam yarau annaa khala$naa
lahum mimmaa (amialt aidinaa
an’aaman ,ahum lahaa maalikuun.

Dan apakah mreka tidak melihat
b$h*a sesungguhnya kami telah
men.iptakan binatang ternak untuk
mereka, Yaitu sebagian dari apa
yang telah kami .iptakan dengan
kekuasaan kaimi sendiri, lalu mereka
menguasainya.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad.

م
ّ
يييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
مِايييي/ َ"
ْ
ل
K
م
َ
]ِ ر
َ
Hِ F
َ
ا
ْ

َ
اي
َ
% ْ>
,
ييييلار
ِ
ي
ْ
Hَ -ْ ييييل
K
ذ َ
َ
=
K
#
َ
ب
ِ
ام
َ
9
ُ
ب
َ
ا1
َ
يي*ِ ا/ َل
َ
Mِ 6 ِ يي2 َ و
ْ
ييس
,
لا =
K
#
َ
ب
ِ

َ
` ِ ;َي
ْ
ر
ِ
ييشّ لا] ِ 5
َ
هِ ل ِا
َ

َ
> ) م
ّ
#
َ
م
ُ
ن
َ
ي
ْ
1 ِم
َ
ج
ْ
ا
َ
$
َ
% ّا ِ -K "
ُ

َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Allaahuma malliknaa min khairid
dunyaa *al aakhirati *adzallil lanaa
shi’aabahumaa biha$$i haadzihiss
suuratisy syarii,ati *abi ha$$i
muhammadi* *a’aalihi ajma’iina
innaka (alaa kulli sya'ing kadiir.

Ya allah, limpahkanlah kepda kami
dari kebaikan dnia dan akhirat, dan
mudahkanlah bagi kami rintangan'
rintangan keduanya berkat
kebenaran surat yang mulia ini dan
berkat kebenaran -abi !uhammad
dan semua keluarganya.
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
tats segala sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

م
ّ
يييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
مِايييي/ َ"
ْ
ل
K
م
َ
]ِ ر
َ
Hِ F
َ
ا
ْ

َ
اي
َ
% ْ>
,
ييييلار
ِ
ي
ْ
Hَ -ْ ييييل
K
ذ َ
َ
=
K
#
َ
ب
ِ
ام
َ
9
ُ
ب
َ
ا1
َ
يي*ِ ا/ َل
َ
Mِ 6 ِ يي2 َ و
ْ
ييس
,
لا =
K
#
َ
ب
ِ

َ
` ِ ;َي
ْ
ر
ِ
ييشّ لا] ِ 5
َ
هِ ل ِا
َ

َ
> ) م
ّ
#
َ
م
ُ
ن
َ
ي
ْ
1 ِم
َ
ج
ْ
ا
َ
$
َ
% ّا ِ -K "
ُ

َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Allaahuma malliknaa min khairid
dunyaa *al aakhirati *adzallil lanaa
shi’aabahumaa biha$$i haadzihiss
suuratisy syarii,ati *abi ha$$i
muhammadi* *a’aalihi ajma’iina
innaka (alaa kulli sya'ing kadiir.

Ya allah, limpahkanlah kepda kami
dari kebaikan dunia dan akhirat, dan
mudahkanlah bagi kami rintangan'
rintangan keduanya berkat
kebenaran surat yang mulia ini dan
berkat kebenaran -abi !uhammad
dan semua keluarganya.
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
tats segala sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

م
ّ
يييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ
ن
ْ
مِايييي/ َ"
ْ
ل
K
م
َ
]ِ ر
َ
Hِ F
َ
ا
ْ

َ
اي
َ
% ْ>
,
ييييلار
ِ
ي
ْ
Hَ -ْ ييييل
K
ذ َ
َ
=
K
#
َ
ب
ِ
ام
َ
9
ُ
ب
َ
ا1
َ
ي*ِ ا/ َل
َ
Mِ 6 ِ يي2 َ و
ْ
يس
,
لا `ِ ;َي
ْ
ر
ِ
يشّ لا] ِ 5
َ
=
K
ي#
َ
ب
ِ

َ
هِ ل ِا
َ

َ
> ) م
ّ
#
َ
م
ُ
ن
َ
ي
ْ
1 ِم
َ
ج
ْ
ا
َ
$
َ
% ّا ِ -K "
ُ

َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Allaahuma malliknaa min khairid
dunyaa *al aakhirati *adzallil lanaa
shi’aabahumaa biha$$i haadzihiss
suuratisy syarii,ati *abi ha$$i
muhammadi* *a’aalihi ajma’iina
innaka (alaa kulli sya'ing kadiir.

Ya allah, limpahkanlah kepda kami
dari kebaikan dnia dan akhirat, dan
mudahkanlah bagi kami rintangan'
rintangan keduanya berkat
kebenaran surat yang mulia ini dan
berkat kebenaran -abi !uhammad
dan semua keluarganya.
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
tats segala sesuatu.

م
ْ
9
ُ
ل
َ
ا9
َ
/ َل
ْ
ل
ّ
ذ َ
َ
م
ْ
9
ُ
ب
ُ
و
ْ
A
ُ
5
َ
ا9
َ
/ ْمِ : َ ا9
َ
/ ْمِ
َ

َ
و
ْ
ل
ُ
A
ُ
m
ْ
ي
َ
#adzallalnaahaa lahum ,aminhaa
rakuubuhum *aminhaa ya'kuluun.

Dan kami tundukkan binatang'
binatang itu untk mereka3 maka
sebagiannya menjadi tunggangan
mereka dan sebagiannya mereka
makan.

م
ْ
9
ُ
ل
َ

َ
Y
ُ
: ِا/ َم
َ
ا9
َ
ي
ْ
: ِ E
َ
: َا
َ
ZP
ُ
5
ِ
اشَ م
َ

َ

َ

ْ
ر
ُ
"
ُ
شْ ي
َ
*alahum ,iihaa manaa,i’u
*amasyaarib, a,alaa yasykuruun.

Dan mereka memperoleh padanya
man,aat'man,aat dan minumman.
!aka mengapakah tidak bersyukur8

ن
ْ
مِ ا
ْ
6 ُ hَ 0 ّا
َ
ن
ِ

ْ
i
ُ
هِ للا م
ْ
9
ُ
ل
ّ
1
َ
ل
َ
`7 9
َ
ل ِا
َ

َ

ْ
ر
ُ
I
َ
/ ْي
ُ
#attakhadzuu min duunillaahi
aalihatl la’allahum yanshuruun.

!ereka meengambil sembahan'
sembahan selain Allah agar mereka
mendapat pertolongan.

ن
َ
و
ْ
1
ُ
ي
ْ
ُ
ط ِ + َس
ْ
ي
َ
F
َ
م
ْ
2 ُ ر
َ
I
ْ
% َ م
ْ
2 ُ
َ
م
ْ
9
ُ
ل
َ

َ

ْ
ر
ُ
j
َ
#
ْ
م
,
>
W
/ ْج
ُ
+aa yastathii’uuna nashrahum
*ahum lahum jundum muhdharuun.

Berhala'berhala itu tiada dapat
menolong mereka3 padahal berhala'
berhala itu menjadi tentara yang
disiapkan untuk menjaga mereka.

$
َ
% ْ.
ُ
#
ْ
ي
َ
E
َ
: َ م
ْ
9
ُ
ل
َ
و
ْ
8 َ م
ُ
ل
َ
1
ْ
% َا% ّا ِ ن
َ

ْ
ر
,
سِ ي
ُ
ام
َ

َ
و
ْ
/ ُل ِ1
ْ
ي
ُ
ام
َ

َ
=alaa yahzungka $auluhum innaa
na’lamumaa yusirruuna *amaa
yu’linuun.

!aka janganlah u.apan mereka
menyedihkan kamu.sesungguhnya
kami mengetauhi apa yang mereka
rahasiakan dan apa yang mereka
nyatakan.

م
ْ
ل
َ

َ
ا
َ
ن
ُ
اس
َ
% ْF ِ ا
ْ
ر
َ
ي
َ
ه
ُ
/ َ!ْ ل
َ
Hَ ا% ّا
َ
ن
ْ
مِ `) ;َط
ْ
% ُ م
W
ي
ْ
Iِ Hَ و
َ
2 ُ اذ َا ِ: َ

W
ي
ْ
J
ِ
م
,
A*alam yaral insaanu annaa
khala$naahu min nuth,atin ,a'idzaa
hu*a khasiimum mubiin.

Dan apaka manusia tidak
memperhatikan ba*a kami
.iptakannya dari setitik air(mani",
maka tiba'tiba ia menjadi
penangtang yang nyata8

P
َ
ر
َ
يي_
َ

َ
D
َ
ييسِ % َ
ّ
E
7
@ َم
َ
ا/ َل
َ
ه
ُ
يي!َل
ْ
Hَ ?َ ايي8 َ ن
ْ
ييم
َ
D
ِ
يي#
ْ
ي
,
X
َ
اr
َ
1 ِل
ْ
ا D
َ
2 ِ
َ
م
W
ي
ْ
مِ 5
َ
.
#adahraba lanaa matsala* *anisiya
khal$ahuu $aala mayyuhyil (izaama
*ahiya ramiim.

Dan dia membuat perumpamaan
bagi kami3dan dia lupa kepada
kejadiannya3ia berkata,5&iapakah
yang dapat menghidupkan tulang
belulang,yang telah han.ur luluh85

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ن
ْ
م
َ
اي
َ
D
ِ
#
ْ
ي
ُ
X
ِ
اr
َ
1 ِل
ْ
ا D
َ
2 ِ
َ
م
W
ي
ْ
مِ 5
َ
D
ِ
ييح
ْ
ا
َ
D
ْ
: ِايي/ َ+ َJ
ّ
#
َ
م
َ

َ
ا/ َح
َ

ْ
5
ُ
و
ْ
ييل
ُ
8 ُ P
ِ
$
َ
يي! ِل
ْ
Hَ ن
َ
ييي
ْ
1 ِم
َ
ج
ْ
ا
َ
$
َ
يي% ّا ِ

َ
ع َ -K A
ُ

W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Yaa Allaah, Yaa Allaah, yaa may
yuhyil (izhaama *ahiya rabiim. Ahyi
ruuhanaa *amahabbatanaa ,ii
$uluubi khal$ika ajma’iina innaka
(alaa kulli syai'ing $adiir.

Ya Allah,Ya allah, *ahai tuhan yang
menghidupkan tulang belulang yang
telah han.ur luluh, hidupkankanlah
ji*a kami dan hati semua makhluk'
!u utntuk men.intai kami.
&esumgguhnya 0kauu maha kuasa
atas segala sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ن
ْ
م
َ
اي
َ
D
ِ
#
ْ
ي
ُ
X
ِ
اr
َ
1 ِل
ْ
ا D
َ
2 ِ
َ
م
W
ي
ْ
مِ 5
َ
D
ِ
ييح
ْ
ا
َ
D
ْ
: ِايي/ َ+ َJ
ّ
#
َ
م
َ

َ
ا/ َح
َ

ْ
5
ُ
و
ْ
ييل
ُ
8 ُ P
ِ
$
َ
يي! ِل
ْ
Hَ ن
َ
ييي
ْ
1 ِم
َ
ج
ْ
ا
َ
$
َ
يي% ّا ِ
-K "
ُ

َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Yaa Allaah, Yaa Allaah, yaa may
yuhyil (izhaama *ahiya rabiim. Ahyi
ruuhanaa *amahabbatanaa ,ii
$uluubi khal$ika ajma’iina innaka
(alaa kulli syai'ing $adiir.

Ya Allah,Ya allah, *ahai tuhan yang
menghidupkan tulang belulang yang
telah han.ur luluh, hidupkankanlah
ji*a kami dan hati semua makhluk'
!u utntuk men.intai kami.
&esumgguhnya 0kauu maha kuasa
atas segala sesuatu.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
ّ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ن
ْ
م
َ
اي
َ
D
ِ
#
ْ
ي
ُ
X
ِ
اr
َ
1 ِل
ْ
ا D
َ
2 ِ
َ
م
W
ي
ْ
مِ 5
َ
D
ِ
ييح
ْ
ا
َ
D
ْ
: ِايي/ َ+ َJ
ّ
#
َ
م
َ

َ
ا/ َح
َ

ْ
5
ُ
و
ْ
ييل
ُ
8 ُ P
ِ
$
َ
يي! ِل
ْ
Hَ ن
َ
ييي
ْ
1 ِم
َ
ج
ْ
ا
َ
$
َ
يي% ّا ِ
-K "
ُ

َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Yaa Allaah, Yaa Allaah, yaa may
yuhyil (izhaama *ahiya rabiim. Ahyi
ruuhanaa *amahabbatanaa ,ii
$uluubi khal$ika ajma’iina innaka
(alaa kulli syai'ing $adiir.

Ya Allah,Ya allah, *ahai tuhan yang
menghidupkan tulang belulang yang
telah han.ur luluh, hidupkankanlah
ji*a kami dan hati semua makhluk'
!u utntuk men.intai kami.
&esumgguhnya 0kauu maha kuasa
atas segala sesuatu.

-ْ 8 ُ g
ْ
6 ِ ل
ّ
اا9
َ
ي
ْ
ي
ِ
#
ْ
ي
ُ

ّ
ا
َ
42 َ ا
َ
شَ % ْا
َ
-K يي"
ُ
ب
ِ
و
َ
2 ُ
َ
Z] ) ر
ّ
ييم
َ
=
)
ييل
ْ

ن.م
W
ي
ْ
ل ِع َ
6ul yuhyiihal ladzii ansya'ahaa
a**ala marrat* *ahu*a bikulli
khal$in (aliim.

2atakanlah,5ia akan dihidupkan oleh
)uhan yang men.iptakan pertama
kali. Dan dia maha mengetahui
tentang segala makhluk.

g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا -َ 1
َ
ج
َ
م
ْ
"
ُ
ل
َ
ن
َ
م
K
F
َ
ا
ْ
ر
ِ
S
َ
يشّ لا م
ْ
+ ُ% ْا
َ
cذ َا ِ: َا5
7
ا% َر
ِ
يj
َ

ه
ُ
/ ْم
K

َ

ْ
>
ُ
8 ِو
ْ
0 ُ
Alazdii ja’ala lakum minasy syajaril
akhdhari naaram ,a'idzaa antum
minhu tuu$iduun.

Yaitu )uhan yang menjadikan
untukmu api dari kayu yang hijau,
maka tiba'tiba kamu nyalakan (api"
dari kayu itu.5

س
َ
ييييي
ْ
ل
َ

َ
ا
َ
g
ْ
6 ِ ييييل
ّ
ا =
َ
ييييل
َ
Hَ uِ و
َ
م
َ
ييييس
ّ
لا F
َ
ا
ْ

َ
o
ِ
5
ْ
ن
ْ
ا
َ

َ
ع َ 5
)
> ِ !َب
ِ
=
َ
ل
ُ
hْ ي
َ

ْ
9
ُ
ل
َ
@ ْمِ
A*alisal ladzii khal$as samaa*ati *al
ardha bi$aadiirin (alaa ayyakhlu$a
mstlahum.

Dan tidakkah )uhan yang
men.iptakan lanit da bumi itu
berkuasa men.iptakan jasad'jasad
mereka yang sudah han.ur8

ن
ْ
ا
َ

َ
ع َ ر
W
ي
ْ
> ِ !َTل
َ
ب
َ
-َ 1
َ
;ْ ي
َ
و
ِ
;ْ 1
َ
ل
ْ
اب
ِ
ا/ َل
َ
ن
ْ
ا
َ

َ
] ِ ا: َا1
َ
م
ُ
ل
ْ
ا
َ
Y
ُ
: َ>
ْ
ي
ّ
-ّ ييA
ُ
ا/ ّع َ ن
ِ
يي+ َ;ِل
ْ
ا uِ ايي: َF
َ
ا
ْ

َ
ن
ْ
ا
َ

َ
D
َ
ييjِ !ْ ي
ّ
اي
َ
% ْ>
,
ييلاT: ِا/ َل
َ
Y
َ
ي
ْ
مِ ج
َ
] ِ ر
َ
Hِ F
َ
ا
ْ

َ
uِ اج
َ
ا#
َ
ل
ْ
ا ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ه
ُ
للا
َ
اي
َ
ااييي
َ
َ ه
ُ
لل ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اي
َ
$
َ
% ّا ِ -K !ُTل
َ
ع َ .ر
W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Balaa $adiirun (alaa ayya, (ala lanaa
kullal ,itani *al aa,aati *a ayyad,a’a
(anaa kullal ,itani *al aa,aata *a
ayya$dhiya lanaa ,iddunyaa *al
aakhiraati jamii’il haajati, Yaa
Allaah,Yaa allaah Yaa Allaah,Yaa
allaah Yaa Allaah, innaka (alaa kulli
syai'ing kadiir.

Benar bah*a dia berkuasa pula
memberikan kepada kami pemaa,an,
keselamatan, dan menghirdarkan
kami dari segala .obaan dan ben.ana
serta memenuhi segala kebutuhan
kami di dunia dan akhirat, Ya Allah
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

س
َ
ييييي
ْ
ل
َ

َ
ا
َ
g
ْ
6 ِ ييييل
ّ
ا =
َ
ييييل
َ
Hَ uِ و
َ
م
َ
ييييس
ّ
لا 5
ْ
F
َ
ا
ْ

َ
o
ِ
ن
ْ
ا
َ

َ
ع َ 5
)
> ِ !َب
ِ
=
َ
ل
ُ
hْ ي
َ

ْ
9
ُ
ل
َ
@ ْمِ
A*alisal ladzii khal$as samaa*ati *al
ardha bi$aadiirin (alaa ayyakhlu$a
mistlahum.

Dan tidakkah )uhan yang
men.iptakan lanit da bumi itu
berkuasa men.iptakan jasad'jasad
mereka yang sudah han.ur8

ن
ْ
ا
َ

َ
ع َ ر
W
ي
ْ
> ِ يييي!َTل
َ
ب
َ

َ
و
ِ
;ْ 1
َ
ل
ْ
ايييب
ِ
ا/ ّع َ و
َ
;ُ1
ْ
ي
ّ
ن
ْ
ا
َ

َ
] ِ اييي: َا1
َ
م
ُ
ل
ْ
ا
D
َ
jِ !ْ ي
َ
اي
َ
% ْ>
,
لاT: ِا/ َل
َ
Y
َ
ي
ْ
مِ ج
َ
] ِ ر
َ
Hِ F
َ
ا
ْ

َ
.uِ اج
َ
ا#
َ
ل
ْ
ا
Balaa $adiirun (alaa ayya’,u*a’annaa
bil (a,*i *al mu’aa,aati, *a
ayya$dhiya lanaa ,id dun yaa *al
aakhirati jamii’al haajaati.

Benar, bahkan dia berkuasa pula
memberikan kepada kami pemaa,an,
keselamatan, dan memenuhi segala
kebutuhan kami di dunia dan akhirat.

ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ااييي
َ
َ ه
ُ
لل ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
$
َ
يي% ّا ِ -K يي!ُTل
َ
ع َ

W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Yaa Allaah, Yaa allaah, Yaa
Allaah,Yaa allaah Yaa Allaah, innak
(alaa kulli syai'ing kadiir.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ااييي
َ
َ ه
ُ
لل ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
$
َ
يي% ّا ِ -K يي!ُTل
َ
ع َ

W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Yaa Allaah, Yaa allaah, Yaa
Allaah,Yaa allaah Yaa Allaah, innak
(alaa kulli syai'ing kadiir.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ااييي
َ
َ ه
ُ
لل ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
ه
ُ
للا
َ
اييي
َ
$
َ
يي% ّا ِ -K يي!ُTل
َ
ع َ

W
ي
ْ
> ِ 8 َU)D
ْ

Yaa Allaah, Yaa allaah, Yaa
Allaah,Yaa allaah Yaa Allaah,
innaka(alaa kulli syai'ing kadiir.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah,
sesungguhnya 0ngkau maha kuasa
atas segala sesuatu.

س
َ
ي
ْ
ل
َ

َ
ا
َ
g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا =
َ
ل
َ
Hَ uِ و
َ
م
َ
س
ّ
لا o
َ
5
ْ
F
َ
ا
ْ

َ
ن
ْ
ا
َ

َ
ع َ 5
)
> ِ يي!َب
ِ
=
َ
ل
ُ
#
ْ
ي
ّ
م
ْ
9
ُ
ل
َ
@ ْمِ =
ُ
ل
ّ
hَ ل
ْ
او
َ
2 ُ و
َ

َ
ب
َ
م
ُ
ي
ْ
ل ِ1
َ
ل
ْ
ا .
A*alisal ladzii khal$as samaa*ati *al
ardha bi$aadiirin (alaa ayyakhlu$a
mistlahum balaa *ahu*al khal la$ul
(aliim.

Dan tidakkah )uhan yang
men.iptakan lanit da bumi itu
berkuasa men.iptakan jasad'jasad
mereka yang sudah han.ur8 Benar,
dia mahakuasa. Dan dialah !aha
pe.ipta lagi !aha mengetahui.

M
ُ
ر
ُ
م
ْ
ا
َ

َ
% ّا ِ ن
ْ
ا
َ
اe 7ي
ْ
Vَ i
َ
ا5
َ
ا
َ
cذ َا ِ ?َ و
ْ
!ُي
ّ
ه
ُ
ل
َ
ن
ْ
A
ُ

ُ
"
ُ
ي
َ
: َ
%nnamaa amruhuu idzaa araada syai'
an ayya$uula lahuukn ,ayakuun.

&esungguhnya perintah'-ya apabila
dia menghendaki sesuatu hanyalah
berkata kepadanya,5jadilah>5 maka
terjadilah.

ن
َ
#
َ
J
ْ
ييس
ُ
: َ g
ْ
6 ِ ييل
ّ
ا Mِ > ِ ييي
َ
ب
ِ
u
ُ
و
ْ
يي"
ُ
ل
َ
م
َ
-K ييA
ُ
هِ ي
ْ
ل
َ
ا ِ
ّ
U)D
ْ
ييVَ

َ
و
ْ
1
ُ
ج
َ
ر
ْ
0 ُ
=asubbahaanal ladzii biyadzihii
malakuutu kulli syai'i* *a ilahi
turja’uun.

!aaka !aha su.i (Allah" yang
ditangan kekuasaan'-ya segala
sesuatu berada dan kepada'-yalah
kamu dikembalikan.

م
ِ
س
ْ
ب
ِ
هِ للا ن
ِ
م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا م
ِ
ي
ْ
حِ ر
ّ
لا Bismillaahir
Rahmaanir Rahiim .

Dengan nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang.

م
ِ
س
ْ
ب
ِ
هِ للا g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا ه
َ
ل
َ
ا ِC
َ
D
,
#
َ
ل
ْ
او
َ
2 ُ F
ّ
ا ِ .X
ُ
و
ْ
ي
,
!َل
ْ
ا
Bismiilahil ladzii laa ilaaha allaa
hu*al hayyul $ayyuum.

Dengan menyebut nama Allah yang
tiada )uhan yang berhak disembah
selain Dia yang hidup kekal lagi
terus'menerus mengurus makhluk'
-ya.

م
ِ
س
ْ
ب
ِ
هِ للا g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا ه
َ
ل
َ
ا ِC
َ
?
ِ
E
َ
S
َ
ل
ُ
اذ ُو
َ
2 ُ F
ّ
ا ِ .Xا ِر
َ
A
ْ
F ِ ا
ْ

َ
Bismiilahil ladzii laa ilaaha ilaa hu*a
dzul jalaali *al ikraam.

Dengan menyebut nama Allah yang
tiada )uhan yang berhak disembah
selain Dia yang memiliki kebesaran
dan kemuliaan.

م
ِ
س
ْ
ب
ِ
هِ للا g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا Y
َ
م
َ
ر
,
ييj
ُ
ي
َ
F
َ
هِ مِ يي&
ْ
o
ِ
5
ْ
F
َ
ا
ْ
T: ِUWD
ْ
ييVَ
و
َ
2 ُ
َ
Uِ4م
َ
س
ّ
لاT: ِF
َ

َ
Y
ُ
ي
ْ
مِ س
ّ
لا .م
ُ
ي
ْ
ل ِ1
َ
ل
ْ
ا
Bismiilahil ladzii laa yadhurru
ma’asmihii syai'un ,il ardhi *alaa,is
samaa'% *ahu*as samii’ul aliim.

Dengan menyebut -ama Allah yang
dengan menyebut nama'-ya tiada
sesuatupun yang membahayakan,
baik si bumi maupun di langit3 dan
dia maha mendengar lagi maha
mengetahui.

م
ّ
9
ُ
ل
ّ
لا
َ

K
يي*
َ
'ييل
َ
ع َ 'ل
َ
ع َ
َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
?
ِ
ا
َ
L
ْ
5
ِ
اب
َ

َ
> ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ

ْ
ل
K
&
َ

َ
Alaahumma shalli’alaa muhammadi*
*a’alaa aali muhammadi* *abaarik
*asallim.

Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
!uhammad dan juga kepada
keluarga -abi !uhammad

p
ُ
ر
K
;َم
ُ
اييي
َ
p
ْ
ر
K
يي: َ sَ اييي
َ
<ِاي
َ
ا/ ّع َ ن
َ
ي
ْ
@ ِي
ْ
\ ِ+ َييس
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا sَ اييي
َ
<ِاي
َ
ن
َ
ي
ْ
@ ِي
ْ
\ ِ+ َس
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا .ا/ َ@ ْ<ِا
َ
ا/ َ@ ْ<ِا
َ
ا/ َ@ ْ<ِا
َ
Yaa mu,arrju ,arrij’annaa, yaa
ghiyaatsal mustaghiitsiina,Yaa
ghiyaatsal mustaghiitsiina,
aghitsnaa,aghitsnaa,aghitsnaa.

#ahai yang melepaskan semua
kesusahan, lepaskanlah kami segala
kesusahan. #ahai penolong orang'
orang yang meminta pertolongann,
tolanglah kami, tolonglah kami,
tolonglah kami.

ن
ُ
م
َ
ح
ْ
5
َ
اي
َ
ن
ُ
م
َ
ح
ْ
5
َ
اي
َ
ن
ُ
م
َ
ح
ْ
5
َ
اي
َ
ا/ َم
ْ
ح
َ
5
ْ
ا ِ .ا/ َم
ْ
ح
َ
5
ْ
ا ِ
Yaa rahmaanu, Yaarahmaanu,
irhamnaa, yaa rahmanu irhamnaa.

#ahai yang msha pemurah, #ahai
yang maha pemurah, kasihanilah
kami, #ahai yang maha pemurah,
&ayangilah kami.

م
ّ
يي9
ُ
ل
ّ
لا
َ
$
َ
يي% ّا ِ Q
َ
ييل
ْ
1
َ
ج
َ
س
)
ييي
َ
ن
ْ
م
َ
ل
K
U74;َييVِ ن
ْ
م
َ
ل ِ
َ
ايي2 َ v
َ
ر
َ
8 َ
Q
ْ
f َر
ِ
8 ُ هِ ي
ْ
ل
َ
ع َ wَ ل
ْ
ا
َ
U)4;َVِ wَ ييل
ْ
ا
َ

ّ
U)c
َ
i
َ
wَ ييل
ْ
ا
َ

ّ
`) ييA
َ
ر
َ
ب
َ
wَ ل
ْ
ا
َ

ّ
`) م
َ
ح
ْ
5
َ
wَ ل
ْ
ا
َ

ّ
.` ) م
َ
1
ْ
% ِ
Allaahuma innaka ja’alta yaa siin
syi,aa'an limang $ara ahaa *alimang
$uri'at (alaihi al,a syi,aa'in *a al,a
da*aa'in’ *a al,a barakatin, *a al,a
rahmahtin, *a al,a, ni’matin.

Ya Allah, sesungguhnya 0ngkau telah
menjadikan surat Yaa siin sebagai
pena*ar bagi orang yang
memba.anya dan kesembuhan bagi
orang yang ia di ba.aka kepadanya,
dengan seribu kesembuhan, seribu
pengobatan, seribu berkah, seribu
rahmat, dan seribu nikmat.

ن
ِ
اييس
َ
ل ِTل
َ
ع َ ا9
َ
+ َي
ْ
م
ّ
&
َ

َ
$
َ
ييي
K
J
ِ
% َ > ) ييم
ّ
#
َ
م
ُ
ه
ُ
للاTل
ّ
يي*
َ
هِ ييي
ْ
ل
َ
ع َ
م
َ
ل
ّ
&
َ

َ
م
,
1
ُ
0 َ`َ م
ّ
1 ِم
ُ
ل
ْ
ا .ن
ِ
ي
ْ
5
َ
ا>
َ
لار
َ
ي
ْ
Hَ ا9
َ
J
ِ
حِ اI
َ
ل ِ
#asammaitahaa (alaa lisaani
nabiyyika muhammadin shallallahu
(alaihi *asallamu (immata, ta’ummu
lishaahibihaa khairad daaraini.

Dan 0ngkau namakan surat ini
melalui lisan -abi'!u !uhammad
&a*. Dengan sebutan Al-Mu’immah
karena ia dapat melimpahkan kepada
pemba.anya kebaikan dunia dan
akhirat.

Y
ُ
: َ>
ْ
0 َ`َ 1
َ
: ِا>
ّ
لا
َ
-ّ A
ُ
ا/ ّع َ
َ
` ) ي
ّ
ل ِب
َ

ّ
U)و
ْ
ي&
ُ
ن
)
.
ْ
يح
ُ
D
ْ
يjِ !ْ 0 َ
َ
ن
ِ
ع َ ا/ َr
ْ
;َح
ْ
ا ِا/ َ0 ِاج
َ
اح
َ
ن
ِ
ي
ْ
+ َ#
َ
ي
ْ
jِ ;َل
ْ
ا ر
ِ
!ْ ;َل
ْ
ا .ن
ِ
ي
ْ
>
ّ
لا
َ
#ad daa,i’ata tad,a’u (annaa kulla
suu'in, *abaliyyatin, *ahuznin,
*ata$dhiy haajaatinaa. %h,azhnaa (nil
,adhiihatainil,a$ri *ad daini.

Dan juga ber-ama Dafi’ah kaerena
dapat menolak semua kejahatan,
ben.ana, dan kesedihan serta
menghindarkan kita darinya, dan
juga dapat memenuhi semua
keperluan kita. 1eliharalah kami (Ya
Allah" dari dua perkara yang
memalukan, yaitu kemiskinan dan
hutang.

ن
َ
ا#
َ
J
ْ
يي&
ُ
س
ِ
يي;ْ / َم
ُ
ل
ْ
ا ن
ْ
ييع َ -K ييA
ُ
ن
)
و
ْ
ي
ُ
>
ْ
ييم
َ
ن
َ
ا#
َ
J
ْ
يي&
ُ
p
ِ
ر
K
يي;َم
ُ
ل
ْ
ا ن
ْ
ييع َ -K ييA
ُ
ن
)

ْ
.
ُ
يي#
ْ
م
َ
ن
َ
ا#
َ
J
ْ
يي&
ُ
ن
ْ
ييم
َ
-َ يي1
َ
ج
َ
ه
ُ
/ ُf ِc.
َ
Hَ ن
َ
ي
ْ
ب
َ
xُ ا"
َ
ل
ْ
ا .ن
ِ
و
ْ
/ ,لا
َ
&ubbahaanal muna,,isi’an kulli
madyuunin, sbbahaanal mu,arriji’an
kulli mahzuunin,, subbahaana man
ja’ala khazaa inuhuu bainal kaa,i *an
nuuni.

!aha su.i )uhan yang dapat melepas
semua beban utang, !aha su.i
)uhan yang dapat melepas semua
kesedihan. !aha s.i )uhan yang
menjadikan pendarahan'-ya di
antara 2a, dan -un (Yakni la,az
kun".

ه
ُ
% َا#
َ
J
ْ
يي&
ُ
?ُ و
ْ
!ُي
َ
ام
َ
% ّا ِ: َار
7
م
ْ
ا
َ
4ييj
َ
8 َاذ َا ِ ه
ُ
ييل
َ
ن
ْ
ييA
ُ
ن
ُ
و
ْ
يي"
ُ
ي
َ
: َ
ن
َ
#
َ
J
ْ
ييس
ُ
: َ g
ْ
6 ِ ييل
ّ
ا Mِ > ِ ييي
َ
ب
ِ
u
ُ
و
ْ
يي"
ُ
ل
َ
م
َ
-K ييA
ُ
هِ ي
ْ
ل
َ
ا ِ
َ
U)D
ْ
ييVَ

َ
و
ْ
1
ُ
ج
َ
ر
ْ
0 ُ
&ubbahaanahuu idzaa $adhaa amran
,ainnamaa ya$uulu lahuu kun
,ayakuun. =asubbahaanal ladzii
biyadihii malakuutu kulli syai'i* *a
ilahi turja’uun.

!aha su.i dia yang menetapkan
suatu perkara maka tiada lain hanya
ber,irman kepadanya, 5jadilah,5
maka jadilah ia. !aka !aha su.i
)uhan yang di dalam genggaman
kekuasaa'-ya kamu akan
dikembalikan.

ن
َ
ا#
َ
J
ْ
&
ُ
$
َ
ب
K
5
َ
P
K
5
َ
ام
ّ
ع َ ] ِ .
ّ
1 ِل
ْ
ا .ن
َ
و
ْ
;ُIِ ي
َ
X
W
E
َ
&
َ

َ
ن
َ
ي
ْ
ل ِ&
َ
ر
ْ
م
ُ
ل
ْ
اTل
َ
ع َ هِ ل
ّ
ل ِ>
ُ
م
ْ
#
َ
ل
ْ
ا
َ
P
K
5
َ

َ
ي
ْ
مِ ل
َ
ا1
َ
ل
ْ
ا
&ubbahaana rabbika rabbil (izzati
(amma yashi,uun. #asalaamun (alal
mursaliina, *al hamdu lillaahi rabbil
(aalamiin.

!aha su.i )uhanmu, Yang memiliki
keperkasaan, dari apa yang mereka
(orang'orang 2a,ir" gambarkan, dan
semoga salam dari semua rasul, dan
segala puji bagi Allah, )uhan
semests Alam.

p
ُ
ر
K
;َم
ُ
ايييييييي
َ
p
ْ
ر
K
ييييييي: َ p
ُ
ر
K
;َم
ُ
ايييييييي
َ
ا/ ّع َ p
ْ
ر
K
ييييييي: َ
$
َ
+ ِم
َ
ح
ْ
ر
َ
ب
ِ
E
7
ج
ِ
اع َ اج
7
ر
َ
: َا/ َم
َ
و
ْ
م
ُ
2 ُ ا/ ّع َ م
َ
ح
َ
5
ْ
ا
َ
اي
َ

َ
ي
ْ
مِ حِ ار
ّ
لا
Yaa mu,arriju ,arrij’annaa, Yaa
mu,arriju ,arrij’annaa, humuunanaa
,arajan (aajilam birahmatika Yaa
arhamar raahimiin.

#ahai )uhan pelepas duka,
bebaskanlah kami dari segala
kesusahan. #ahai )uhan pelepas
semua duka, bebaskanlah kami dari
segala kesusahan dengan segera
berkat dan rahamat 0ngkau. #ahai
yang !aha penyayang di antara para
penyayang.

ه
ُ
للاTل
ّ
*
َ

َ

َ
ع َ س
َ
هِ ل ِا
َ

ّ
> ) م
ّ
#
َ
م
ُ
ا% َ> ِ ي
K
هِ J
ِ
#
ْ
*
َ

َ

َ
ل
ّ
&
َ

َ
#ashallalaahu (alaa sayyidinaa
muhammada* *a aalihii *ashahbihii
*asallam.

&emoga Allah melimpahkan sala*at
dan salam kepada junjungan kita
-abi !uhammad dan segenap
keluarga dan para sahabatnya.

?
ِ
E
َ
S
َ
ل
ْ
اذ َاي
َ
X
ِ
ار
َ
ييA
ْ
F ِ ا
ْ

َ
م
َ
2 َ 5
ْ
ا
َ
اييي
َ
هِ ل
ّ
ل ِ>
ُ
ييم
ْ
#
َ
ل
ْ
ا
َ

َ
ييي
ْ
مِ حِ ر
ّ
لا
P
K
5
َ

َ
ي
ْ
مِ ل
َ
ا1
َ
ل
ْ
ا
Yaa dzal jalaali *al ikraami yaa
arhamar raahimiina allhamdulillahi
rabbil (alaamiina.

#ahai )uhan yang memiliki
keagungan dan kemuliaan, #ahai
)uhahn yang maha penyayang
dinantara para penyayang. &egala
puji bagi Allah, )uhan semesta Alam.

م
ِ
س
ْ
ب
ِ
هِ للا ن
ِ
م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا م
ِ
ي
ْ
حِ ر
ّ
لا Bismillaahir
Rahmaanir Rahiim .

Dengan nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang.

م
ْ
ل
َ
ا
َ
wَ ي
ْ
A
َ
ر
َ
0 َ -َ 1
َ
: َ $
َ
ب
,
5
َ
[
ِ
#
َ
*
ْ
m
َ
ب
ِ
م
ْ
ل
َ
ا
َ
.-
ِ
ي
ْ
;ِل
ْ
ا -ْ يي1
َ
S
ْ
ي
َ
م
ْ
2 ُ >
َ
ي
ْ
A
َ
D
ْ
: ِ -َ &
َ
5
ْ
ا
َ

َ
.-
)
ي
ْ
ل ِj
ْ
0 َ م
ْ
9
ِ
ي
ْ
ل
َ
ع َ ار
7
ييي
ْ
O
َ
.-
ِ
ييي
ْ
ب
ِ
اب
َ
ا
َ
م
ْ
9
ِ
ي
ْ
مِ ر
ْ
0 َ ن
ْ
مِ ] ) 5
َ
اS
َ
#ِ ب
ِ
م
ْ
9
ُ
ل
َ
1
َ
S
َ
: َ .-
ِ
ي
ْ
S
K
&ِ w
ِ
يI
ْ
1
َ
A
َ
َ
m
ْ
يم
َ
.?
ِ
و
ْ
A
ُ
Alam taro kai,a ,a’ala robbuka bi'
ash'haabil ,iil. Alam yaj’al kaidahum
,ii tadlii. #a’arsala ilaihim
bihijaarotim min sijjil. =aja’lahum
ka’ash,im ma’kuul.

&A+A#A) )A=R%?%YYA

م
ِ
س
ْ
ب
ِ
هِ للا ن
ِ
م
َ
ح
ْ
ر
ّ
لا م
ِ
ي
ْ
حِ ر
ّ
لا Bismillaahir
Rahmaanir Rahiim .

Dengan nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang.

م
ّ
ييييي9
ُ
ل
ّ
لا
َ
-K ييييي*
َ
م
ْ
ل
K
ييييي&
َ

َ
`7 ل
َ
مِ اA
َ
] 7 E
َ
*
َ
ام
7
E
َ
ييييي&
َ
ن
ِ
> ِ م
ّ
#
َ
م
ُ
ا% َ> ِ ي
K
س
َ

َ
ع َ ام
G
ا0 َ g
ْ
6 ِ ل
ّ
ا -, #
َ
/ ْ0 َ هِ ب
ِ
p
ُ
ر
ِ
; َ/ ْ0 َ
َ
>
ُ
! َ1
ُ
ل
ْ
ا
هِ ب
ِ
P
ُ
ر
َ
"
ُ
ل
ْ
ا هِ J
ِ
Tj
َ
!ْ 0 ُ
َ
l
ُ
f ِاو
َ
#
َ
ل
ْ
ا ?ُ ايي/ َ0 ُ
َ
هِ ييب
ِ
[
ُ
f ِايي<
َ
ر
ّ
لا
ن
ُ
س
ْ
ح
ُ

َ
م
ِ
0 ِاو
َ
hَ ل
ْ
ا X
ُ
ام
َ
\ َل
ْ
اT!َس
ْ
+ َس
ْ
ي
ُ

َ
هِ 9
ِ
ج
ْ
و
َ
ب
ِ
م
ِ
ييي
ْ
ر
ِ
"
َ
ل
ْ
ا
هِ ل ِا
َ

َ
ع َ
َ
هِ J
ِ
#
ْ
ي*
َ

َ
D
ْ
ي: ِ -K يA
ُ
س
)
;َ% َ
َ
` ) ي#
َ
م
ْ
ل
َ
-K A
ُ
i ِ>
َ
ي1
َ
ب
ِ
X
ِ
و
ْ
ل
ُ
1
ْ
م
َ
.$
َ
ل
ّ
Allaahumma shalli shalaatan
kaamilata* *asallim salaaman
taamman (alaa sayyidinaa
!uhammadinilladzi tanhallu bihil
(u$adu *atan,ariju bihlil kurabu
*atu$haa bihil ha*aa'iju *atunaalu
bihir raghaa'ibu *ahusnul
kha*aatiimi *ayustas$al ghamaamu
bi*ajhihil kariimi *a’alaa aalihii
*ashahbihii ,ii kulli lam hati*
*ana,asim bi’adadi kulli
ma’luumillak.

Ya Allah, limpahkanlah shala*at
yang sempurna dan .urahkan salam
kesejahteraan yang penuh kepdapa
junjungan kami -abi !uhammad,
yang melaluinya semua kesulitan
dapat terpe.ahkan, semua
kesusahan dapat dilenyapkan, semua
keperluan dapat terpenuhi, dan
semua yang didambakan serta
khusnul khatimah dapat diraih, dan
berkat dirinya yang mulia a*an yang
menurunkan hujannya, dan semoga
pula terlimpahkan kepada
keluarganya serta pada sahabatnya,
dsetiap detik dan hembusan na,as
sebanyak bilangan semua yang
diketahui oleh 0nkau.

Ya Allah, limpahkanlah sal*at yang
sempurna dan .urahkanlah salam
sejahteraan yang penuh kepada
junjungan kami -abi !uhammad,
yangmelaluinya semua kesulitan
dapat terpe.ahkan, semua
kesusahan dapat dilenyapkan, semua
keperluan dapat terpenuhi, dan
semua yang didambakan serta
husnul khatimah dapat diraih, dan
berkat dirinya yang mulia a*an
menurunkan hujannya, dan semoga
pula dapat terlimpah kepada
keluarganya serta pada sahabatnya,
di setiap detik dan hembusan -a,as
sebanyak bilangan semua yang
diketahi oleh engkau.

&ala*at taffrijiyyah ini disebutkan
oleh Al / Ari, !uhammad a$$i An'
-azili di dalam kitbnya yang berjudul
Khaziinatul Asraar.

Dan telah dinukil dari %mam
Al'6urthubi, bah*a barang siapa
yang menetapinya sebagai *irid
setap harinya sebanyak :@: kali atu
lebih, maka ia akan memperoleh
keutamaan berikut3
:. Allah akan melenyapkan
kesedihan dan kedukaannya
serta menghapuskan kesulitan
dan bahaya yang menimpa
dirinya.
A. Allah akan memudahkan
segala urusannya,
memberikan .ahaya kepda
hatinya sehingga menjadi
terang hati dan meninggalkan
martabatnya.
B. Allah akan membuat baik
kepadanya, meluaskan rize$iki
nya, dan membukan baginya
semua pintu kebaikan dan
kebajikan se.ara melimpah.
@. suaranya didengar oleh
pemimpin (penguasa".
C. Allah mengamankannya dari
be.ana yang menimpa di
masanya dan
menyelamatkanya dari mala
petaka kelaparan dan
kemiskinan.
D. Allah akan menjadikan
dirinya di.intai oleh semua
orang.
E. da tidak sekali'kali ia
memohon sesuatu kepada
Allah melainkan Allah &*t
akan memberinya.

Akan tetapi, keistime*aan ini
tidaklah dapat diraih melainkan
dengan menetapinya se.ara terus'
menerus. Dan sala*at ini termasuk
salah satu dari perbenda haraan
Allah &*t.
1enulis kitab Miftahu
Khazaainiillah menyebutkan bah*a
Allah &*t akan memberikan
kemenangan kepada siapapun
diantara hamba'hamban'-ya yang
memba.anya terus'menerus, dan dia
akan menyampaikannya kepda
kedudukan dan drajat sampai kepada
tngkatan yang dikehendaki oleh'-ya.
Dikatakan pula dalam kitab
tersebut bah*a termasuk Al-
Qurthutubiyah, yang menurutistila
7lama !grib disebut dengan -ama
salawat Nariyyah. !ereka
manamakan demikian kaerena
apabila mereka hendak meraih hal
yang di inginkan atu menolak hal
yang ditakuti, mereka berkumpul
dalam satu mejelis. 2emudian
memba.anya se.ara bersamaan
sebanyak @.@@@ kali maka mereka
mendapatkan apa yang yang mereka
inginkan dalam *aktu yang singkat.
!enurut kalangan ahli asrar,
sala*at ini disebut Mifthul kanzil
muhiith naili Muraadil ‘Abiid (kun.i
perbendahraan yang meliputi semua
yang di inginkan oleh amba'hamba
Allah" yang bunyinya sebagi berikut:
allahumma shalli shalaatan
kaamilatan wasllim salaaman
taamman ‘alaa
sayyidnaaMuhammadin dan
seterusnya (sama dengan yang di
atas".
&yekh Al'ari, !uhammad
a$$i A,,andi mengatakan
demikianlah bunyi teks sala*at
tersebut yang di ijazakan kepada
oleh &yekh !uhammad As'&anusi di
bukit Abu 6ubaisy, kemudian oleh
&yekh Al'!aghrabi, kemudin oleh
&yekh As'&ayyid Fain !akki3 semoga
Allah merahmati mereka semuanya.
As'&anusi menambahkan
kalimat fii kulli lamhatiw wanafasim
bi’adadi kullima’lumillak. Dan dia
mengatakan bah*a barang siapa
yang melestarikannya setiap hari
sebanyak sebelas kali, maka
rezekinya amat mudah seakan'akan
diturunkan dari langit dan
ditumbuhkan dari bumi.
Al'%mam Ad'Dainuri
mengatakan bah*a barang siapa
yang memba.a sal*at inin setiap
usai shalat ,ardunya sebayak sebelas
kali dan menjadikannya *iridnya,
maka rezekinya tidak akan pernah
terputus dan dia akan meraih
kedudukan yang angat tinggi serta
beroleh harta banyak.
Dan barang siapa yang
melestarikannya sesudah shalat
subuh setiap harinya sebanyak
empat puluh satu kali. !aka dia akan
memperoleh apa yang di inginkannya
.
Dan Barang siapa yang
melestarikanya setiap harinya
sebanyak seratus kali, maka dia akan
memperoleh apa yang di inginkanya
dan dapat meraih tujuannya lebih
dari apa yang di kehendakinya.
Dan Barang siapa yang
melestarikanya setiap hari sebanyak
bilangan para rasul, yaitu B:B kali,
untk membuka Asrar (rahasia'
rahasia", maka sesungguhnya dia
akan dapat melihat segala sesuatu
yang dikehendakinya.
Dan Barang siapa yang
melestarikanya setiap harinya
sebanyak seribu kali, maka dia akan
memperoleh apa yang tidak dapat di
gambarkan oleh dari hal'hal yang
belum pernah di lihat oleh mata,
belum pernah terdengar oleh telinga,
dan belum pernah terdetik dalam
hati seorang manusiapun.
%mam 6urthubi mengatakan
bah*a barang siapa yang
berkeinginan meraih suatu urusan
yang penting lagi besar atau
menolak petaka yang menetap,
maka hendaklah dia memba.a
sala*at tafrijiyyah ini sebanyak
@.@@@ kali, dan hendaklah ia
berta*asul denganya -abi &a*. Yang
berakhlak mulia. !aka sesungguhnya
Allah &*t akan memberikan Taufik
kepada apa yang di inginkan dan
yang didambakannya sesuai dengan
niatnya.
al yang sama disebutkan
oleh %bnu ajar Al'As$alani di dalam
keterangannya mengenai bilangan
tersebut yang jumblahnya @.@@@,
maka sesunggunya hal ini
merupakan peme.ahan bagi semua
masalah dan penyebab bagi
pengaruhnya. Demikianlah
keterangan yang dikutip dari kitab
Khaziinatul Asrar.

َ‫م ل‬ َ ْ ‫دافَاا َغ‬ ‫م فَهُي‬ ‫شي‬ ّ ‫س‬ َ ْ ‫ييي‬ ْ ُ‫يييي ْن َه‬ .‫ن‬ ِ ْ ‫ي ُب‬ َ ْ ‫رو‬ ُ ‫ص‬

Waja’alnaa mim baini adiihim saddaw wamin khalfihim saddan faaqhsyainaahum fahum laa yubshiruun. Dan kami adakan dihadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding(pula) dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

َ َ‫ل ى ع‬ ّ ‫صييييي‬ َ ‫لييييي ى‬ ّ ‫هييييي‬ َ ‫م‬ ُ ّ ‫الل‬ َ َ ‫مييييييييييييييييد ٍوّع‬ ‫ل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ِ َ ‫ل ى ا‬ ْ ِ‫باار‬ .‫م‬ َ َ‫مد ٍو‬ َ ‫م‬ َ َ‫ك و‬ ْ ّ ‫سل‬ ّ ‫ح‬ ُ
Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

ّ ‫ييي‬ َ ‫ييي ى‬ ‫ل ى عَل َي‬ ‫صي‬ ‫الل ّهُي‬ ّ ‫ييي‬ َ ‫م‬ َ َ‫مييييييييييييييييدٍوّع‬ ‫ل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ِ َ ‫ل ى ا‬ ْ ِ‫باار‬ .‫م‬ َ َ‫مدٍو‬ َ ‫م‬ َ َ‫ك و‬ ْ ّ ‫سل‬ ّ ‫ح‬ ُ
Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.

َ ِ‫ره‬ ِ ‫ي‬ َ ‫م‬ َ ‫ياا‬ ّ ُ‫الل ّه‬ ّ ‫س‬ ْ ِ ‫ره ُ ف‬ ُ ْ‫ن ن ُو‬ ْ ‫م‬ ‫ن‬ ْ َ‫ه ا‬ َ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ِ ‫خ‬ ِ ‫ق‬ ِ ْ ‫خل‬ ِ َ‫و‬ ْ َ‫نااع‬ ْ ِ ‫ره ُ ف‬ ّ ‫س‬ ّ ‫وا‬ ‫ن‬ ِ ‫طاا‬ ّ ‫ن ال‬ َ ْ ‫غي‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫نااظ ِرِي‬ ِ ْ‫ع ُي ُو‬ ُ ُ‫وَق‬ ‫بيياا‬ ِ ‫حاا‬ َ ْ ‫وال‬ َ ْ ‫ب ال‬ ِ ْ‫لييو‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫سييد ِي‬ ‫ف ى‬ َ ‫خ‬ ْ َ ‫مااا‬ ِ ِ ‫ح‬ َ ْ ‫رو‬ َ ْ ‫في‬ َ َ‫ن ك‬ ّ ‫ت ال‬ َ ْ ‫غي‬ ُ ‫ك عَل َُكى‬ َ ‫نيييي‬ ّ ‫كيييي‬ ‫ل‬ ّ ِ ‫سييييدِ ا‬ َ ْ ‫ال‬ َ ‫ج‬ َ .‫ر‬ ٍ ‫ي‬ ٌ ْ ‫ءقَدِ ي‬ ْ ‫ش‬
Allaahumma yaa man nuuruuhuu fii sirrihii wasirruuhuu fii khalqihii, akhfinaa’an ‘uyuunin naazhiriina wath thaaqhiina wa quluubil haasidiina wal baaqhiina, kamaa akhfaitar ruuhaa fil jasadi innaka’alaa kulli syai’ing qadiir. Ya allah, wahai Dzat yang cahayanya berada dalam kerahasiaan –nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki

َ ِ‫ره‬ ِ ‫ي‬ َ ‫م‬ َ ‫ياا‬ ّ ُ‫الل ّه‬ ّ ‫س‬ ْ ِ ‫ره ُ ف‬ ُ ْ‫ن ن ُو‬ ْ ‫م‬ ‫ن‬ ْ َ‫ه ا‬ َ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ِ ‫خ‬ ِ ‫ق‬ ِ ْ ‫خل‬ ِ َ‫و‬ ْ َ‫نيااع‬ ْ ِ ‫ره ُ ف‬ ّ ‫س‬ ّ ‫وا‬ ‫ن‬ ِ ‫طيياا‬ ّ ‫ن ال‬ َ ْ ‫غي‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫نااظ ِرِي‬ ِ ْ‫عُي ُو‬ ُ ُ‫وَق‬ ‫بيياا‬ ِ ‫حاا‬ َ ْ ‫وال‬ َ ْ ‫ب ال‬ ِ ْ‫لييو‬ َ ‫ن‬ َ ْ ‫سييد ِي‬ ‫ف ى‬ َ ‫خ‬ ْ َ ‫مااا‬ ِ ِ ‫ح‬ َ ْ ‫رو‬ َ ْ ‫في‬ َ َ‫ن ك‬ ّ ‫ت ال‬ َ ْ ‫غي‬ َ َ‫ك ع‬ ُ ‫ليي ى‬ َ ‫نيي‬ ّ ‫كيي‬ ‫ل‬ ّ ِ ‫سييدِ ا‬ َ ْ ‫ال‬ َ ‫ج‬ َ .‫ر‬ ٍ ‫ي‬ ٌ ْ ‫ءقَد ِي‬ ْ ‫ش‬
Allaahumma yaa man nuuruuhuu fii sirrihii wasirruuhuu fii khalqihii, akhfinaa’an ‘uyuunin naazhiriina wath thaaqhiina wa quluubil haasidiina wal baaqhiina, kamaa akhfaitar ruuhaa fil jasadi innaka’alaa kulli syai’ing qadiir.

Ya allah, wahai Dzat yang cahayanya berada dalam kerahasiaan –nya, sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim, sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->