Tanziilal’aziizir Rahiim.

Yasin Fadhilah dan
Terjemahan

َ ْ ‫شي‬
َ ‫ن ال‬
‫ن‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫ا َعُوْذ ُِبااالل‬
ِ ‫طاا‬
َ ‫م‬
‫جي ْم‬
ِ ‫الّر‬
ِ
A’uudzubillaahi minasyaitaanir rajiim.
Atinya: Aku berlindung Allah dari
godaan setan yang tekutuk.

‫ن‬
ِ ‫سم ِ الل‬
ْ ‫ه الّر‬
ْ ِ‫ب‬
َ ‫ح‬
ِ ‫م‬
‫حي ْم‬
ِ ‫الّر‬
ِ
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.
Artinya: Dengan nama Allah yang
maha
pengasih
lagi
maha
penyayang.

‫يييس يييس يييس يييس‬
.‫يس يس يس‬
Yaa siin, Yaasiin, Yaasiin, Yaa siin,
Yaa siin,Yaa siin, Yaa siin,
Yaa
siin(Hanya
Allah
mengetahui MAknanya)

yang

َ ‫قْرا‬
.‫م‬
ُ ْ ‫َوال‬
ْ ‫حك ِي‬
َ ْ ‫ن ال‬
ِ
ِ
Wal qur’aanil hakiim.
Demi Alqur’aan yang penuh hikmah.

َ ّ ‫ِان‬
.‫ن‬
‫م‬
ِ َ‫ك ل‬
ْ ‫سل ِي‬
َ ‫مْر‬
ُ ْ ‫ن ال‬
َ
َ
Innaka laminal mursaliin.
Sesungguhnya kamu salah seorang
dari Rasul-Rasul.

‫قي ْم‬
ِ َ ‫ست‬
ٍ ‫صَرا‬
ِ ‫عََل ى‬.
ْ ‫م‬
ّ ‫ط‬
ٍ‘Alaa
shiraathim mstaqiim.
(yang
lurus.
.

berada)

diatas

jalan

yang

َ ْ ‫ت َن ْزِي‬
ِ ‫ز الّر‬
ِ ْ ‫ل ال ْعَزِي‬
ِ ‫حي ْم‬

(sebagai wahyu) yang diturunkan
oleh yang maha perkasa lagi maha
penyayang.

‫م‬
ْ ُ‫مؤآا ُن ْذَِرا ََبؤآؤُه‬
ّ ‫ماا‬
ً ْ‫ل ِت ُن ْذَِرقَو‬
.‫ن‬
ِ َ‫م غ‬
َ ْ‫فل ُو‬
ْ ُ‫فَه‬
Litundzira qaumam maa undzira
aabaa-uhum fahum qhaafiluun.

Agar kamu memberi peringatan
kepada kaum yang bapak-bapak
mereka
belum
pernah
diberi
peringtan,karena itu mereka lalai.

ُ ْ‫قييو‬
‫ل عََليي ى‬
َ ْ ‫ق ال‬
َ َ‫ل‬
َ ْ ‫قييد‬
ّ ‫ح‬
‫م‬
ِ ِ‫ا َك ْث َر‬
ْ ‫م فَُهييييييي‬
ْ ‫هييييييي‬
.‫ن‬
ِ ْ‫لي ُؤ‬
َ ْ‫من ُو‬
Laqad haqqal qaulu’alaa aktsarihim
fahum laa yu’minuun.

Sesungguhnya telah pasti berlaku
perkataan(ketentuan Allah)terhadap
kebanyakan mereka, karena mereka
tidak beriman.

‫م‬
َ ‫اِّناا‬
ْ ِ‫ي ا َعَْنييااقِه‬
ْ ‫جعَل َْناا ِفيي‬
‫ي ا َِلييييي ى‬
َ ‫ا َغْل َل ً فَِهييييي‬
‫م‬
ْ ‫ن فَُهييييييي‬
ِ ‫اْل َذ َْقييييييياا‬
.‫ن‬
ْ ‫م‬
َ ْ ‫حو‬
ُ ‫م‬
َ ‫ق‬
ُ
Inaa ja’alnaa fii a’naaqihim aqhlaalan
fahiya
ilal
adzqaani
fahum
muqmahuun.
Sesungguhnya kami telah memasang
belenggu dileher mereka, lalu tangan
mereka (diangkat) ke dagu, maka
karena itu mereka tertengadah.

‫م‬
ِ ‫جعَل َْنييياا‬
َ َ‫و‬
ْ ِ‫ن ا َْييييد ِي ْه‬
ْ ‫م‬
ِ ‫ن ب َْيييي‬
‫م‬
َ ‫ن‬
ِ ْ ‫خل‬
ِ ّ‫داو‬
ّ ‫سييييييي‬
َ
ْ ‫فِهييييييي‬
ْ ‫م‬

َ‫م ل‬
َ ْ ‫دافَاا َغ‬
ّ ‫س‬
َ
ْ ‫م فَهُيييي‬
ْ ُ‫شييييي ْن َه‬
.‫ن‬
ِ ْ ‫ي ُب‬
َ ْ‫صُرو‬

Waja’alnaa mim baini adiihim saddaw
wamin
khalfihim
saddan
faaqhsyainaahum
fahum
laa
yubshiruun.
Dan kami adakan dihadapan mereka
dinding dan di belakang mereka
dinding(pula) dan kami tutup (mata)
mereka
sehingga
tidak
dapat
melihat.

‫صييييّل ى عَل َيييي ى‬
ّ ‫َالل ّهُيييي‬
َ ‫م‬
‫ل‬
َ ‫م‬
ّ ‫ح‬
ُ
ِ َ ‫مييييييييييييييييدٍوّعََل ى ا‬
ْ ِ‫مدٍوََباار‬
.‫م‬
َ ‫م‬
َ َ‫ك و‬
ْ ّ ‫سل‬
ّ ‫ح‬
ُ
Alaahumma shalli’alaa muhammadiw
wa’alaa aali muhammadiw wabaarik
wasallim.
Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
Muhammad
dan
juga
kepada
keluarga Nabi Muhammad.

ِ‫سّره‬
ِ ‫ي‬
َ ‫م َياا‬
ّ ُ‫َالل ّه‬
ْ ِ‫ن ن ُوُْرهُ ف‬
ْ ‫م‬
‫ن‬
ْ َ‫ه ا‬
َ ‫ي‬
ِ ‫خل ِْق‬
ِ َ‫و‬
ْ َ‫خِفَنااع‬
ْ ِ‫سّرهُ ف‬
ّ ‫ن َوا‬
‫ن‬
َ ْ ‫طاا ِغي‬
َ ْ ‫ن الّنااظ ِرِي‬
ِ ْ‫ع ُي ُو‬
‫ن َوال َْبيياا‬
ِ ‫حاا‬
َ ْ ‫ب ال‬
ِ ْ‫وَقُُلييو‬
َ ْ ‫سييد ِي‬
‫ح ِف ى‬
ْ َ ‫مااا‬
َ ْ‫ت الّرو‬
َ ْ ‫خَفي‬
َ َ‫ن ك‬
َ ْ ‫ِغي‬
ُ ‫ك عَل َُكى‬
َ ‫سييييدِ ا ِّنيييي‬
ّ ‫كيييي‬
‫ل‬
َ ْ ‫ال‬
َ ‫ج‬
َ
.‫يٍءقَدِ ي ٌْر‬
ْ ‫ش‬
Allaahumma yaa man nuuruuhuu fii
sirrihii wasirruuhuu fii khalqihii,
akhfinaa’an
‘uyuunin
naazhiriina
wath
thaaqhiina
wa
quluubil
haasidiina wal baaqhiina, kamaa
akhfaitar ruuhaa fil jasadi innaka’alaa
kulli syai’ing qadiir.
Ya allah, wahai Dzat yang cahayanya berada dalam kerahasiaan –nya,
sembunyikanlah
kami
dari
pandangan
orang-orang
jahat,
orang-orang yang melampui batas,
dan dari kalbu orang-orang dengki

dan orang-orang zalim, sebagai
mana engkau senyumbuyikan roh
didalam
tubuh.
Sesungguhnya
Engkau Maha kuasa atas segala
sesuatu.

‫صيييييّل ى عََلييييي ى‬
ّ ‫َالل ُّهييييي‬
َ ‫م‬
‫ل‬
َ ‫م‬
ّ ‫ح‬
ُ
ِ َ ‫مييييييييييييييييد ٍوّع ََل ى ا‬
ْ ِ‫مد ٍوََباار‬
.‫م‬
َ ‫م‬
َ َ‫ك و‬
ْ ّ ‫سل‬
ّ ‫ح‬
ُ
Alaahumma shalli’alaa muhammadiw
wa’alaa aali muhammadiw wabaarik
wasallim.
Ya allah , limpakanlah rahmat,
berkah, dan salam kepada nabi
Muhammad
dan
juga
kepada
keluarga Nabi Muhammad.

ِ‫سّره‬
ِ ‫ي‬
َ ‫م َياا‬
ّ ُ‫َالل ّه‬
ْ ِ‫ن ن ُوُْرهُ ف‬
ْ ‫م‬
‫ن‬
ْ َ‫ه ا‬
َ ‫ي‬
ِ ‫خ‬
ِ ‫ق‬
ِ ْ ‫خل‬
ِ َ‫و‬
ْ َ‫فَنيااع‬
ْ ِ‫سّرهُ ف‬
ّ ‫ن َوا‬
‫ن‬
َ ْ ‫طييااِغي‬
َ ْ ‫ن الّنااظ ِرِي‬
ِ ْ‫عُي ُو‬
‫ن َوال َْبيياا‬
ِ ‫حاا‬
َ ْ ‫ب ال‬
ِ ْ‫وَقُُلييو‬
َ ْ ‫سييد ِي‬
‫ح ِف ى‬
ْ َ ‫مااا‬
َ ْ‫ت الّرو‬
َ ْ ‫خَفي‬
َ َ‫ن ك‬
َ ْ ‫ِغي‬
ُ ‫ك ع َ َليي ى‬
َ ‫سييدِ ا ِّنيي‬
ّ ‫كيي‬
‫ل‬
َ ْ ‫ال‬
َ ‫ج‬
َ
.‫يٍءقَد ِي ٌْر‬
ْ ‫ش‬
Allaahumma yaa man nuuruuhuu fii
sirrihii wasirruuhuu fii khalqihii,
akhfinaa’an
‘uyuunin
naazhiriina
wath
thaaqhiina
wa
quluubil
haasidiina wal baaqhiina, kamaa
akhfaitar ruuhaa fil jasadi innaka’alaa
kulli syai’ing qadiir.

Ya allah, wahai Dzat yang cahayanya berada dalam kerahasiaan –nya,
sembunyikanlah
kami
dari
pandangan
orang-orang
jahat,
orang-orang yang melampui batas,
dan dari kalbu orang-orang dengki
dan orang-orang zalim, sebagai
mana engkau senyumbuyikan roh
didalam
tubuh.
Sesungguhnya
Engkau Maha kuasa atas segala
sesuatu.

kamaa akhfaitar ruuhaa fil jasadi innaka’alaa kulli syai’ing qadiir. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan otang-orang mati dan kami menuliskn apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan. Ya allah. ‫م‬ ْ َ‫م ا‬ َ َ‫و‬ ْ ُ‫م َءا َْنييذ َْرت َه‬ ْ ِ‫واٌءع َل َي ْه‬ َ ‫س‬ . limpakanlah rahmat. fahum laa dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.‫يٍءقَد ِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Allaahumma yaa man nuuruuhuu fii sirrihii wasirruuhuu fii khalqihii. akhfinaa’an ‘uyuunin naazhiriina wath thaaqhiina wa quluubil haasidiina wal baaqhiina. ‫ب‬ ُ ُ ‫موْت َُكىييوَن َك ْت‬ ْ ُ‫ن ن‬ ْ َ ‫ِاّناان‬ َ ْ ‫ي ال‬ ُ ‫ح‬ ِ ‫ح‬ ُ َ‫م و‬ ّ ‫كيي‬ ‫ل‬ ْ ُ‫ميياا َقييد ّ ُْوا وَا ََثييااَره‬ َ َ ْ َ ‫يٍءا‬ َ ِ‫ي ا‬ ُ َ ‫صييي ْن‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ه ِفيي‬ ْ ‫ش‬ ٍ ‫ميياام‬ . ‫ع‬ َ ‫ن ات َّبيييييييي‬ َ ‫ماات ُْنييييييييذ َِر‬ َ ّ ‫ا ِن‬ ِ ‫م‬ ‫ن‬ َ َ‫الذ ّك َْرو‬ ِ ‫خ‬ ْ ‫ي الييّر‬ َ ‫ح‬ َ ‫ميي‬ َ ‫شيي‬ ّ َ ‫فَب‬.‫ن‬ ِ ْ ‫م ل َي ُب‬ َ ْ‫صُرو‬ ْ ُ‫م فَه‬ ْ ُ‫شي ْن َه‬ fa-aqhsyainaahum yubshiruun.‫ن‬ ِ ْ‫م ل َي ُؤ‬ َ ْ‫من ُو‬ ْ ُ ‫م ت ُن ْذِ ْر‬ ْ َ‫ل‬ Wasawaa’un’alaihim a’andzartahum am lam tundzirhum laa yu’minuun. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. sembunyikanlah kami dari pandangan orang-orang jahat. َ ْ ‫فَاا َغ‬ .‫ن‬ ّ ٍ ْ ‫مب ِي‬ Inna nahnu nuhyil mautaa wanaktubu maa qaddamuu wa aatsarahum wa kulla syai’in ahshainaahu fii imaamim mubiin.‫م‬ َ ‫م‬ َ َ‫ك و‬ ْ ّ ‫سل‬ ّ ‫ح‬ ُ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim.‫صيييييّل ى عََلييييي ى‬ ّ ‫َالل ُّهييييي‬ َ ‫م‬ ‫ل‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ِ َ ‫مييييييييييييييييدٍوّعََل ى ا‬ ْ ِ‫مدٍوََباار‬ .‫بف‬ ‫مغِْفيَرةٍَو‬ َ ِ ‫شيْرهُ ب‬ ِ ْ ‫ب ِيياال ْغَي‬ . ‫جرٍك َرِي ْم‬ ْ َ‫ا‬ ٍ Innamaa tanzdiru manit taba’adz dzikra wakhasyaiyar rahmaana bil qhaibi fabasysyirhu bimaqhfiratiw wa’ajring karim. . wahai Dzat yang cahayanya berada dalam kerahasiaan –nya. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah. Ya allah . orang-orang yang melampui batas. berkah. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata(lauh mahfud). mereka tidak akan beriman. dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim. sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. ِ‫سّره‬ ِ ‫ي‬ َ ‫م َياا‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ ْ ِ‫ن ن ُوُْرهُ ف‬ ْ ‫م‬ ‫ن‬ ْ َ‫ه ا‬ َ ‫ي‬ ِ ‫خل ِْق‬ ِ َ‫و‬ ْ َ‫خِفَنااع‬ ْ ِ‫سّرهُ ف‬ ّ ‫ن َوا‬ ‫ن‬ َ ْ ‫طييااِغي‬ َ ْ ‫ن الّنااظ ِرِي‬ ِ ْ‫ع ُي ُو‬ ‫ن َوال َْبيياا‬ ِ ‫حاا‬ َ ْ ‫ب ال‬ ِ ْ‫وَقُُلييو‬ َ ْ ‫سييد ِي‬ ‫ح ِف ى‬ ْ َ ‫مااا‬ َ ْ‫ت الّرو‬ َ ْ ‫خَفي‬ َ َ‫ن ك‬ َ ْ ‫ِغي‬ ُ ‫ك عَ َليي ى‬ َ ‫سييدِ ا ِّنيي‬ ّ ‫كيي‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬ َ ‫ج‬ َ .

dengan bergegas-gegas ia berkata. Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu. . dan mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. Dan datanglah seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dari ujung kota.‫مف‬ ْ ُ ‫َقاال‬ َ ُ َ َ‫مّنااع‬ . Utuasn-Utusan itu berkata.‫ن‬ َ ْ‫سل ُو‬ َ ‫مْر‬ ُ َ‫م ل‬ ْ ُ ‫م ا ِّنؤآا ِل َي ْك‬ ُ َ ‫واَرب َّنااي َعْل‬ ْ ُ ‫َقاال‬ Qaaluu rabbanaa ya’lamu innaa ilaikum lamursalluun.” kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Alllah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Mereka menjawab. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami). Mereka menjawab. kamu tidak lain pendusta belaka.‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫واا‬ ‫ع‬ ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ْ ِ ‫ات ّب‬ Waaja-a min aqshal maanati rajulluy yas’aa qaaala yaa qaumit tabi’ul mursaliin. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan.”sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu.‫ن‬ َ ْ‫م ا ِلت َكذِ ب ُو‬ ْ ِ ‫يٍءا‬ ْ ُ ‫ن ان ْت‬ ْ ‫ش‬ Qaaluu maa antum ilaa basyarum mitslunaa wamaa anzalar rahmaanu min syai’in in antum illaa takdzibuun.” َ ‫مؤآا َن َْز‬ َ َ ‫م ا ِل ّب‬ ‫ن‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫شيٌر‬ َ ‫ل اليّر‬ َ ‫ح‬ َ َ‫مث ْل َُنااو‬ ْ ُ ‫ميؤآا َن ْت‬ َ ‫وا‬ ْ ‫مي‬ ُ ‫مي‬ ْ ُ ‫َقاال‬ َ ْ ّ َ .‫م‬ ِ ‫م‬ ٌ ‫ذا‬ ّ ‫م‬ ٌ ْ ‫ب ال ِي‬ ْ ‫سن ّك‬ َ َ ‫وَل َي‬ Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum la’il lam tantahullanar jumannakum walayamassannakum minnaa’adzaaabun aliim. Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (Perintah Allah) dengan jelas.” ّ ِ ‫مااعَل َي َْنؤآا‬ . “sesungguhnya kami adalah orangorang yang diutus kepadamu.” .”Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. lalu mereka mendustakan keduanya.”Hai kaumku.”Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. ُ ّ ‫من‬ ‫م‬ ُ ‫وا ل َن َْر‬ ْ ‫كيي‬ َ ‫ج‬ ْ ‫ن ّليي‬ ْ ُ ‫واآا ِّناات َط َي ّْرَنييااب ِك‬ ْ ‫م ت َن ْت َُهيي‬ ْ ‫ل َِئيي‬.‫ن‬ َ ْ‫سل ُو‬ َ ‫مْر‬ ُ ‫م‬ ْ ُ ‫واآا ِّنؤآا ِل َي ْك‬ ْ ُ ‫فََقاال‬ Idz arsalnaa ilaihimuts naini fakadz dzabuuhumaa fa’azzaznaa ilaikum mursalunu.niscahaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. ٌ ‫ج‬ َ َ ‫سييَع ى َقيياا َ ي‬ ِ ‫جييؤآَء‬ ُ ‫مدِي ْن َةَِر‬ َ َ‫و‬ ْ ّ‫ل ي‬ َ ْ ‫صييااال‬ َ ْ‫ن ا َق‬ ْ ‫م‬ ِ ‫قييوْم‬ ْ . ikutilah utsanutusan itu. . maka ktiga utusan itu berkata.‫ن‬ ُ َ ‫لال ْب َل‬ ُ ْ ‫غ ال‬ َ َ‫و‬ َ ْ ‫مب ِي‬ Wamaa ‘alainaa illlal balaaghul mubiin. (Yaitu)ketika kami mengutus kepda merka kedua orang utusan. Mereka berkata.kemudian kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga.‫ن‬ َ ْ‫مهْت َد ُو‬ ْ َ‫م ا‬ ْ َ ‫ن ل ّي‬ ُ ‫م‬ ْ ُ‫جًراوّه‬ ْ ُ ‫سئ َل ُك‬ َ ‫وا‬ ْ ‫م‬ ْ ُ‫ِات ّب ِع‬ Ittabi’uu mal laa yas-alukum ajraw wahum muhtaduun. ‫و‬ َ ‫ا ِْذاَْر‬ ُ ِ‫سل َْنؤآا ِل َي ْه‬ ْ ُ ‫ن فَك َذ ّب‬ ِ ْ ‫م اث ْن َي‬ ‫ث‬ ٍ ِ ‫مييييييياا فَعََزْزَنااب َِثييييييياال‬ َ ُ‫ه‬ . yaitu Penduduk suatu negeri ktika utusan-utusan datang kepada mereka.‫ن‬ َ ‫جؤآَء‬ ِ َ ‫ال َْقْري‬ َ ْ‫سل ُو‬ َ ْ ‫ة ا ِذ‬ َ ‫مْر‬ ُ ْ ‫هااال‬ Wadhirib lahum matsalan ashhabal qaryati idz jaa’ahal mursaluun.‫ب‬ َ ‫ح‬ َ ‫صيي‬ ْ ِ‫ضر‬ ْ ‫َوا‬ َ ‫م‬ ْ ُ‫ب ل َه‬ ْ َ ‫مث َل ً ا‬ .‫ن‬ َ ْ‫سرِفو‬ ْ ‫م‬ ّ Qaaluu thaairukum ma’kum aindzukkirtum bal antum qaumum musrifuun. Apakah jika kamu diberi peringatan (Kamu mengamcam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas".” َ ‫وا‬ ْْ ‫ن ذ ُك ّْرت ُي‬ ْ ‫م َبي‬ ‫م‬ ٌ ْ‫م قَيو‬ ْ ‫ل ا َن ْت ُي‬ ْ ‫معَك ُي‬ َ ‫م‬ ْ ُ ‫طؤآئ ُِرك‬ ْ ‫م ا َئ ِي‬ ْ ُ ‫َقاال‬ ُ .

‫ن‬ ْ ‫م َفاا‬ َ ‫س‬ ْ ُ ‫ت ب َِرب ّك‬ ُ ْ ‫من‬ َ َ‫ي ا‬ ِ ْ‫معُو‬ ْ ّ ‫ا ِن‬ aamantu birabbikum Sesungguhnya aku telah kepada tuhanmu dengarkanlah(pengakuan keimanan)ku beriman maka َ ‫َقاا‬. jika(Allah) yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku.‫يٍء قدِي ٌْر‬ ِ ‫الد ّن َْيااَوال‬ ِ ‫خَر‬ ْ ‫ش‬ Allaahumma akrimnaa bil fahmi wal hifzhi waqadhaail hawaaiji fiddunya wal aakhirati innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. Dikatakan(Kepadanya). dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad..”masuklah kesurga .‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. ‫واآئ ِِج ِفيي ى‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫مَنااِباال‬ ِ ْ ‫فهْم ِ َوال‬ ِ ‫ف‬ َ ْ ‫ضؤآِءال‬ َ َ‫ظ وَق‬ ْ ِ‫م ا َك ْر‬ َ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫ح‬ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ .‫ةف‬ َ ْ ‫قِي‬ . ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nyalah kamu (semua) akan di kembalikan? ‫ن‬ ً َ‫ه اآ َل ِه‬ ِ ّ ‫َءا َت‬ ِ ِ ‫ن د ُوْن‬ ِ ُ ‫خذ‬ ُ ِ‫ن ب‬ ْ ‫ن الّر‬ ْ ِ ‫ةا‬ َ ‫ح‬ ُ ‫م‬ ِ ْ ‫ن ي ّرِد‬ ْ ‫م‬ ِ ْ‫ضّرل ّت ُغ‬ َ ً ُ َ َ . dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat. berkah. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya. Inni fasma’unnn. Ya allah . Ya allah .‫ن‬ ِ ْ ‫ي وَا ِل َي‬ َ ْ‫جعُو‬ َ ‫ه ت ُْر‬ ُ ُ ‫ي ل َا َعْب‬ َ َ‫و‬ ْ ِ ‫ي فَط ََرن‬ ْ ِ‫دال ّذ‬ َ ِ ‫ماال‬ Wamaa liya laa a’budul ldzi fathtaranii wa ilaihi turja’uun. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. muliakanlah kami dengan kepandaian. berkah. .” .‫ن‬ ِ ّ ‫ي ا ًِذال‬ َ ‫ي‬ ُ ‫ل‬ ٍ َ ‫ضل‬ ْ ‫ف‬ ْ ّ ‫ا ِن‬ ٍ ْ ‫مب ِي‬ Innii idzal lafii dhalaalim mubiin.‫ن‬ ُ ْ ‫ل اد‬ َ ّ ‫جن‬ ِ ْ‫ت قَو‬ َ ْ ‫مو‬ َ ْ ‫ل ال‬ ُ َ ‫ي ي َعْل‬ َ ْ ‫ل ي َل َي‬ ْ ‫م‬ ِ ‫خ‬ Qiilalad khulil jannata qaala yaalaita qumii ya’lamuun. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. limpakanlah rahmat. hafalan. hafalan.‫ن‬ ‫و‬ ‫ذ‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ئاا‬ ‫ي‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫فاا‬ َ ‫ش‬ ‫ي‬ َ ْ ُُ ِ ْ ِ ُْ ّ ْ ْ ّ ‫عَن‬ a-attakhidzu min duunihii aalihatan iy yuridnir rahmaanu bidhurril laa tugni a’nnii syafaa’atuhum syai-aw walaa yungqidzuun. ‫واآئ ِِج ِفيي ى‬ ْ ‫ح‬ َ ْ ‫مَنااِباال‬ ِ ْ ‫فهْم ِ َوال‬ ِ ‫ف‬ َ ْ ‫ضؤآِءال‬ َ َ‫ظ وَق‬ ْ ِ‫م ا َك ْر‬ َ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫ح‬ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ‫ة ان ّك عَل ى كل‬ . . muliakanlah kami dengan kepandaian.‫يٍء قَدِي ٌْر‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل ى‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ياا‬ َ ّ ِ َ ِ َ َ ْ ‫الد ّن‬ ْ Allaahumma akrimnaa bil fahmi wal hifzhi waqadhaail hawaaiji fiddunya wal aakhirati innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir. Yaa Allah. niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak(pula) dapat menyelamatkanku? . limpakanlah rahmat.” ia berkata.‫ن‬ َ َ‫مااغ‬ ِ ‫مك َْر‬ ِ ‫ي‬ َ َ‫ي و‬ ُ ْ ‫ن ال‬ َ ِ‫ب‬ َ ْ ‫مي‬ َ ‫م‬ ْ ِ ‫جعَل َن‬ ْ ّ ‫ي َرب‬ ْ ِ ‫فَرل‬ Bimaa qhafara lii rabbi waja’alanii . Sesunggguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan akhirat.minal mukramiin Tentang ampunan yang telah diberikan padaku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk orangorang yang dimuliakan.”Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetauhi. Yaa Allah.

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. َ ‫ن‬ .‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫باا‬ ‫ح‬ ‫هاا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ناا‬ ‫ج‬ ْ َ ‫حي َي ْن ََهااوَا‬ َ ْ َ ُ ْ ِ ّ َ َ ْ ِ َ ْ ‫خَر‬ ْ َ‫ا‬ Wa aayatul lahumul aerdhul maitatu ahyaynaahaa wa akhrajnaa minhaa habban faminhu ya-kuluun.‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ناا‬ ‫ك‬ ‫ماا‬ ‫و‬ ِ ‫ء‬ ‫مؤآ‬ ‫س‬ ِ َ ّ ‫ال‬ َ ْ ِ ْ ُ ّ َ َ Wamaa anzalnaa’alaa qaumihii mim ba’dihii min jundim minasaamaa-i wamaa kunnaa munziliin. ‫ة‬ ُ ‫مي َْتيييييييييييي‬ ٌ ‫وَا ََييييييييييييي‬ َ ْ ‫ض ال‬ ُ ‫ة ل ُّهيييييييييييي‬ ُ ‫م ا ْل َْْر‬ ُ ُ َ . tiada seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olok kannya. ْ ّ ‫ل ا ِل‬ َ َ‫ي‬ ُ ‫ن ّر‬ ْ ‫ح‬ ّ ‫م‬ ْ ِ‫مااي َيأت ِي ْه‬ َ . Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya.waja’alanii minal mukramiin Dan setiap mereka semuanya akan dikumplakan lagi kepada kami.‫ن‬ ِ ‫مك َْر‬ ِ ‫ي‬ َ َ‫و‬ ُ ْ ‫ن ال‬ َ ْ ‫مي‬ َ ‫م‬ ْ ِ ‫جعَل َن‬ .‫ن‬ َ ‫م‬ ِ ‫ة َوا‬ َ ‫ح‬ ِ ‫خاا‬ َ ْ‫مد ُو‬ َ ْ ‫صي‬ ْ ِ‫ا‬ ْ ُ‫حد َةً فَاا َِذاه‬ ْ َ ‫كاان‬ َ ّ ‫ت ا ِل‬ Inkaanat illaa shaihataw waahidatan faidzaa hum khaamiduun. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka bumi yang mati. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? ‫م‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ْ َ‫م ا‬ ِ ‫م‬ ْ ‫م ا ِل َي ِْهيي‬ ُ ُ‫ن ا ِن ّه‬ ْ ُ‫هلك َْنااقَب ْل َه‬ ْ َ ‫م ي ََرْواك‬ ْ َ ‫ا َل‬ ِ ْ‫قُرو‬ َ ‫م‬ .‫ن‬ ِ ‫ل َي َْر‬ َ ُ‫جع‬ Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilaihim laa yarji’uun.‫ن‬ َ ْ ‫مو‬ ُ ِ ‫مظ ْل‬ ّ . Supaya mereka dapat makan dari buahnya.‫ن‬ ِ ‫ج‬ َ ْ‫ضُرو‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫مي‬ َ ‫ماا‬ ْ ِ ‫وَا‬ ُ ‫ع ل ّد َي َْناا‬ ّ ّ‫ل ل‬ Waing kullul lamaa jamii’ul ladainaa mudharuun.‫ن‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫هاا‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ناا‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ِ ِ َ َ ْ ُُ َ َْ ْ ّ َ‫وَف‬ Waja’alnaa fiihaa jannaatim min nakhiiliw wa-a’naabiw wafatjjarnaa fiihaa minal ‘uuyuun. Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang di muliakan. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat sebelum mereka yang telah kami binasakan. ‫ب‬ ِ َ‫ن ن‬ ِ ‫ت‬ ٍ ّ ‫جن‬ َ ‫جعَل َْناافِي َْهييييياا‬ َ َ‫و‬ ٍ ‫ل وّا َعَْنييييياا‬ ٍ ‫خْيييييي‬ ْ ‫مييييي‬ ْ . Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja . baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. ‫ن‬ ِ ٍ‫جن ْيد‬ ِ ‫ه‬ ِ ِ‫ن ب َعْ يد‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫م‬ ِ ْ‫مؤآا َن َْزل ْن َييااعََل ى قَ يو‬ ُ ‫ن‬ َ َ‫و‬ َ ‫مي‬ ْ ‫مي‬ ْ ‫مي‬ ُ . ْ ْ َ ‫م ا َفَل َي‬ . ّ ُ‫ن ك‬ . ُ َ ‫سييل‬ ‫م‬ ُ ‫ه الن َّهااَرَفيياا َِذا‬ ٌ ‫وَا ََييي‬ ِ ‫خ‬ ْ َ‫ل ن‬ ْ ‫هيي‬ ُ ‫مْنيي‬ ُ ُ‫ةل ّه‬ ِ ‫م ال ّْييي‬ . Dan kami jadikan padanya kebunkebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa air. ‫ن‬ َ ‫ي‬ ِ َ‫ض و‬ َ ‫ق ا ْل َْزَوا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ُ ِ ‫ج ك ُل َّهاات ُن ْب‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫ت ا ْل َْر‬ ْ ‫م‬ ْ ِ‫ن ال ّذ‬ َ ‫ح‬ َ .‫سيَرةً عَل َيي ى ال ْعِب َييااِدف‬ ٍ ْ ‫س يو‬ ْ ‫مي‬ َ .‫ن‬ ِ َ‫مااع‬ ِ ِ ‫مر‬ ِ ‫وا‬ َ ْ‫شك ُُرو‬ ْ ِ‫ه ا َي ْدِي ْه‬ ُ ْ ‫مل َت‬ َ َ‫ه و‬ َ َ‫ن ث‬ ْ ‫م‬ ْ ُ ‫ل ِي َأك ُل‬ Liya-kuluun min tsamarihii wamaa’amilathu aidiihim afalaa yasykuruun.‫ن‬ ‫و‬ ُ ‫ء‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ن‬ َ ْ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ ْ ُ ‫كاا‬ yaa hasratan ‘alaa ibaaddi maa yatiihim mir rasuulin illa kaanuu bihii yastahzi-uun. maka tiba-tiba mereka semua mati. bahwasanya orang-orang(yang telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.‫ن‬ ُ ْ ‫ا َن‬ ِ َ‫م و‬ ِ ‫ف‬ َ ْ ‫مو‬ ُ ‫ماال َي َعْل‬ ّ ‫م‬ ْ ِ‫سه‬ Subhaanal ladzii khalaqal azwaaja kullaha mimmaa tumbitul ardhu wamin anfusihim wamimmaa laaya’lamuun. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak layak kami menurunkannya.. maka darnya mereka makan.

Demikianlah keteapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Ya allah .ِ ‫زال َْعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرال ْعَزِي‬ ْ ْ َ ِ ‫ذ َل‬ . َ ِ‫من َيييااز‬ ‫ن‬ َ ْ ‫َوال‬ ُ ‫حت ّييي ى عَيييااد َ ك َييياال ْعُْر‬ َ ‫ل‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫مَرقَيييد ّْرن‬ َ ‫ق‬ ِ ْ ‫جو‬ .ِ ‫زالَعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرالعَزِي‬ dzalika taqdiirul adziidzil ‘aliim. sehingga ( setelah dia sampai ke manzilah terakhir ) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Allahumma innaa nas aluka min fadhlikal ‘amiimil waasi’issaa bighi maa tughniinaa bihii ‘anjamii’i khalqika innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir. Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata. berkah. َ ِ ‫ذ َل‬ . ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ .ِ ‫زال َْعاال ِي ْم‬ ِ ْ ‫ك ت َقْدِي ُْرال ْعَزِي‬ dzalika taqdiirul adziidzil ‘aliim.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim.ِ ‫زالَعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرال ْعَزِي‬ َ ِ ‫ذ َل‬ .ِ ‫زال َْعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرال ْعَزِي‬ ْ ْ َ ِ ‫ذ َل‬ . luas lagi berlimpah ruah guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Ya allah . . Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu . limpakanlah rahmat. َ ِ ‫ضيل‬ َ ُ ‫سيئ َل‬ ‫سيِع‬ ِ ‫وا‬ ِ َ‫ك ال ْع‬ ِ ‫ك‬ ْ َ‫ن ف‬ ْ َ ‫م ا َِناان‬ ّ ‫ا َل ُّهي‬ َ ْ ‫مْييم ِ ال‬ ْ ‫مي‬ َ ّ ‫ك ا ِن‬ َ ‫ق‬ ّ ُ ‫ك عََل ى ك‬ ‫ل‬ َ ‫مي ِْع‬ ِ ْ ‫خل‬ ِ ‫ج‬ ِ ِ ‫ماات ُغْن ِي َْنااب‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ال‬ َ ‫سااب ِِغ‬ ْ َ‫ه ع‬ َ .Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahaara faidzaa hum muzhlimuun. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.ِ ‫زال َْعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرال ْعَزِي‬ ْ .‫م‬ َ ْ ‫ال‬ ِ ْ ‫قدِي‬ Walqamara qaddarnahu manaazila hattaa ‘aadakal’urjuunil qadiim.ِ ‫زالَعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرال ْعَزِي‬ َ ِ ‫ذ َل‬ . 10 x. ْْ َ ‫س ت‬ َ ِ ‫قّرل َّهااذ َل‬ ّ ‫َوا‬ ‫ك‬ َ َ ‫سييييييييت‬ ْ ‫م‬ ُ ِ‫ي ل‬ ْ ‫شيييييييي‬ ُ ‫م‬ ْ ِ‫جيييييييير‬ ْ ْ . َ ِ ‫ضييل‬ َ ُ ‫سييئ َل‬ ‫س يِع‬ ِ ‫وا‬ ِ َ‫ك ال ْع‬ ِ ‫ك‬ ْ َ‫ن ف‬ ْ َ ‫م ا َِناان‬ ّ ‫ا َل ُّهيي‬ َ ْ ‫مي ْيم ِ ال‬ ْ ‫مي‬ َ ْ ُ َ ‫ك ا ِن ّي‬ َ ‫خلقِ ي‬ ّ ‫ك عَلُكىك ي‬ ‫ل‬ َ ‫مي ِْع‬ ِ ‫ج‬ ِ ِ ‫ماات ُغْن ِي َْنااب‬ َ ‫ن‬ ّ ‫ال‬ َ ‫سااب ِِغ‬ ْ َ‫ه ع‬ َ . Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata.ِ ‫زالَعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرالعَزِي‬ ْ ْ َ ِ ‫ذ َل‬ .‫يٍء قَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Allahumma innaa nas aluka min fadhlikal ‘amiimil waasi’is saabighi maa tughniinaa bihii ‘anjamii’i khalqika innaka ‘alaa kulli syai’in qadiir.ِ ‫زال َْعاال ِي ْم‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫را‬ ‫ي‬ ‫د‬ ْ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ِ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ِ ‫ذ َل‬ ْ َ ِ ‫ذ َل‬ . Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas sesuatu . Dan matahari berjalan di tempat peredarannya.‫م‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫عاا‬ ‫ل‬ ‫زا‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫را‬ ‫ي‬ ْ َ‫ت‬ ِ ِ ‫قد‬ ْ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ ِ Wassyamsu tajri limustaqarril lahaa dzalika taqdiirul adziidzil ‘aliim.ِ ‫زال َْعاال ِي ْم‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫را‬ ‫ي‬ ‫د‬ ْ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ِ ْ ِ َ ُ ْ ِ َ َ ِ ‫ذ َل‬ ْ َ ِ ‫ذ َل‬ . dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. َ ِ ‫ذ َل‬ . 10x. Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam : kami tanggalkan siang dari malam itu. berkah. maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. limpakanlah rahmat. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah.ِ ‫زالَعاال ِي ْم‬ ْ َ‫ك ت‬ ِ ْ ‫قدِي ُْرالعَزِي‬ ْ . ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ .

Dan jika kami menghendaki.‫ن‬ ُ َ ‫َوي‬ ْ ِ ‫ذاال ْوَعْد ُا‬ َ ْ‫قوْل ُو‬ ْ ُ ‫ن ك ُن ْت‬ َ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫صدِقِي‬ Wayaquuluuna mataa haadzal wa’du ingkuntum shaadikiin. Dan mereka berkata. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan tuhan mereka.‫ن‬ َ ْ َِ َ ْ‫م ي ُن ْقَذ ُو‬ ْ ُ‫م وَل َه‬ ْ ُ‫خ ل َه‬ ْ ُ‫شأن ُغْرِقْه‬ َ َ ‫م فَل‬ Wa in nasya-nughrihim falaa shariikhalahum walaahum yungqadzuun. ْ ‫م‬ ِ ‫ن ا ََييييي‬ ٍ ‫ن ا ََييييي‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ت َرب ِّهيييي‬ ّ ‫ة‬ ْ ِ‫مااَتييييأت ِي ْه‬ َ َ‫و‬ ْ ‫ميييي‬ ْ ‫ميييي‬ َ ّ ‫ا ِل‬ . dan malam pun tidak dapat mendahului siang. َ ‫ه َقياا‬ َ ْ ‫وَا َِذا قِي‬ ‫ن‬ ُ ‫ف‬ ِ ْ ‫قو‬ ِ ْ ‫م ا َن‬ ُ ‫م اللي‬ ُ ُ ‫ميااَرَزقَك‬ ّ ‫م‬ ْ ُ‫ل ل َه‬ َ ْ ‫ل اّليذِي‬ ْ َ ّ ْ َ َ َ . maka tidaklah bagi mereka penolong dan tdak pula mereka diselamatkan. َ ‫وَا َِذاقِْييي‬ ‫م‬ َ ْ ‫خل‬ ُ ّ ‫م ات‬ َ ‫ميياا‬ ْ ُ ‫فك‬ َ َ‫م و‬ ْ ُ ‫ن ا َْيييدِي ْك‬ َ ‫وا‬ ُ ‫ل ل َُهيي‬ َ ْ ‫مييااب َي‬ ْ ‫ق‬ .” nafkahkanlah sebagaian dari rizeqi yang diberikan Allah kepadamu.”Takutlah kamu akan siksa yang di hadapmu dan sisa yamg akan datang supaya kamu dapat rahmat. Tetapi (Kam selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup sampai suatu ketika. Dan apa bila dikatakan kepada mereka. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. ْ َ ‫وان ن‬ َ ْ ‫صرِي‬ . tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.‫ن‬ ِ ِ‫معْر‬ ُ ‫واعَن َْهاا‬ َ ْ ‫ضي‬ ْ ُ ‫كاان‬ Wamaa ta-tiihim min aayati raabbihim allaa kaanuu ‘anhaaa mu’ridhiin. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.‫ن‬ َ ْ ‫حو‬ ُ َ ‫سب‬ ٍ ‫ي فُل‬ ْ َ‫ك ي‬ َ ُ ِ ‫سااب‬ ْ ِ‫ل ف‬ Lassyamsu yambaghii lahaa antudrikal qamara walal lailu saabiqun nahaari waqullun fiifalaki yasbahuun. .. ْ ‫م‬ .َ ِ‫ن ت ُيد ْر‬ َ ُ ‫ميَروَل َ ال ّي ْي‬ ّ ‫لال‬ ‫ل‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ َ ‫ي ل َهَييؤآا‬ َ ‫ق‬ ْ ‫شي‬ ُ ‫م‬ ْ ‫س ي َن ْب َغِي‬ َ ُ ّ ‫ق الن َّهااِر وَك‬ .‫ن‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ِ َ ْ ‫مو‬ ُ ّ َ‫ي‬ .‫هف‬ ‫ميي‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ءالل‬ ُ ‫شؤآ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ َ َ‫ك‬ ِ ِ ُ ُ ِ َْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ّ ‫فُرْوال ِل‬ َ َ ّ . . Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan.(niscaya mereka berpaling). niscaya kami tenggelamkan mereka.” َ َ‫مت َُكىه‬ .”Bilakah(Terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu orangorang yang benar?” ْ ‫م‬ ُ ‫حد َةًت َأ‬ ُ َ‫م و‬ ِ ‫ةَوا‬ َ ‫ح‬ َ ْ ‫صيييييي‬ َ ْ‫ميييييااي َن ْظ ُُرو‬ ْ ‫هييييي‬ ْ ُ‫خذ ُه‬ َ َ ّ ‫ن ا ِل‬ .‫ن‬ ً ‫مَتاا‬ ِ ‫عااا ِل َُكى‬ ً ‫م‬ ِ ‫ة‬ ْ ‫ا ِل َّر‬ َ َ‫مّنااو‬ َ ‫ح‬ ٍ ْ ‫حي‬ Illaa rahmatamminnaa wamataa’an ilaa hiin.” maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman” apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.‫ن‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ٍ ْ ِ ّ ٍ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ْ ِ‫ا‬ zaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalal ladziina kafaruu lil ladziina aamanuu aanuth ‘imumal lau yasyaa-ullaahu ath’amahuu in antum illaa fii dhalaalim mubiin. melainkan selalu berpaling darinya.‫ن‬ ُ ْ ‫م ِف ى ال‬ ٌ َ ‫وَا َي‬ ُ ‫ش‬ ِ ْ ‫فل‬ َ ‫م ا َّناا‬ َ ْ ‫ك ال‬ ْ ُ‫مل َْنااذ ُّري َت َه‬ َ ‫ح‬ ْ ُ‫ة ل ّه‬ ِ ْ ‫حو‬ Wa aaytul lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fil fulkil masyhuun. Dan apabila dikatakan kepada mereka.‫ن‬ ْ َ ‫خل‬ َ َ‫و‬ ِ ‫ن‬ َ ْ‫مااي َْرك َب ُو‬ َ ِ‫مث ْل ِه‬ ّ ‫م‬ ْ ُ‫قَناال َه‬ ْ ‫م‬ Wakhalaqnaa lahum min mitslihii maa yarkabuun.‫ن‬ ‫ح‬ َ ْ‫مو‬ َ ُ ‫م ت ُْر‬ ْ ُ ‫ل َعَاا ّك‬ Wa idzaa qiila lahumuttaquu maa baina aidiikum wamaa khalfakum la’allakum turhamuun.

” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. (kepada mereka dikatakan).”Salam.”Aduh. . . ِ ‫ةَوا‬ ً ‫ح‬ ِ ‫ج‬ ٌ‫مي ْييييييع‬ َ ‫م‬ َ ْ ‫صييييييي‬ ْ ِ‫ا‬ ْ ُ‫حد َةًفَاا َِذاه‬ ْ َ ‫ن ك َيييييياان‬ َ ّ ‫ت ا ِل‬ .‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫د‬ َ َ ‫ص‬ َ ْ َ ْ ُ َ َ‫و‬ Qaaluu yaa wailanaa mam ba’atsanaa mim marqadinaa haadzaa maa wa’adar rahmaanu washadaqal mursaluun. . Maka tibatiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya(Menuju) kepada tuhan mereka.‫ن‬ َ ْ‫مت ّك ِئ ُو‬ ِ ِ ‫ل عََل ى ا ْل ََرائ‬ ُ ‫م وَا َْزَوا‬ ُ ‫ك‬ ْ ُ ‫جه‬ ْ ُ‫ه‬ ٍ َ ‫ي ظ ِل‬ ْ ِ‫م ف‬ Hum wa azwaajunhum fii zhilaalim’alal araa-iki muttaki’uun. illaa shaihataw ta-khudzuhum Fal yauma laa tuzhlamu nafsun syaiaw walaa tujzauna illaa maa kuntum ta’maluun.‫ن‬ ِ ْ ‫ي َن‬ َ ْ‫سل ُو‬ Wanufikha fish shuuri fa-idzaahum minal ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun.‫ن‬ َ ْ‫مل ُو‬ َ ‫ت َْع‬ Mereka an istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh.”Salam.‫ن‬ ٌ َ‫م فِي َْهااَفااك ِه‬ َ ْ‫مااي َد ّعُو‬ َ ‫م‬ ْ ُ‫ةوّل َه‬ ْ ُ‫ل َه‬ Lahum fiihaa faakhihatuw walahum maa yadda’uun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (Mereka). Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tadak(pula) dapat kembali pada kkeluarganya. (kepada mereka dikatakan). َ ‫فيي‬ ‫م‬ ِ ‫دا‬ ِ ُ ‫وَن‬ َ ‫جيي‬ ْ َ ‫ن ا ْل‬ ْ ‫ث ا ِل َُكىَرب ِّهيي‬ ّ ‫م‬ ْ ُ‫صييوْرِفَاا َِذاه‬ ّ ‫خ فُِكىاال‬ َ ‫ميي‬ . Mereka berkata. . َ ‫س‬ ‫م‬ ْ َ‫م ن‬ َ ْ‫جَزو‬ ْ ُ ‫ش يي ًْئااوّل َت‬ َ َ‫َفاال ْي َو‬ ْ ُ ‫مييااك ُن ْت‬ َ ّ ‫ن ا ِل‬ ُ ‫م ل َت ُظ ْل َي‬ ٌ ‫في‬ .Maa yanzhuruuna waahidatan yakhishshimuun.”Salam.‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Dan ditiuplah sangkala. ْ ُ ‫ي‬ . Maka pada har itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibala. .‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. .” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang.‫ن‬ ً ِ ‫صي‬ ِ ْ‫ن ت َو‬ َ ْ‫جعُو‬ َ ْ‫ست َط ِي ْعُو‬ ْ َ ‫فَل َي‬ ِ ‫م ي َْر‬ ْ ِ‫ةوَل َا ِلُكىاا َهْل ِه‬ Falaa yastathii’uuna taushiyataw walaa ilaa ahlihim yarji’uun. (kepada mereka dikatakan).‫ن‬ َ ْ‫ضُرو‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ل َد َي َْناا‬ Ingkaanat illaa shaihataw waahidatan fa-idzaa hum jamil’ul ladainaa muhdharuun. kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. Disurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka pinta.‫ن‬ ِ ّ ‫جن‬ َ ْ‫ل فَك ِهُو‬ َ ْ ‫ب ال‬ َ ‫ح‬ َ ‫ص‬ ّ ِ‫ا‬ َ ْ‫ةال ْي َو‬ َ َ‫ن ا‬ ٍ ُ‫شغ‬ ْ ِ‫م ف‬ Inna ash-haabal jannatil yauma fii syughulin faakihuun. َ .” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. bertelekan di atass dipan-dipan. maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. َ َ‫مْرقَدَِنااه‬ ‫ن‬ ِ ‫ن ب َعَث ََناا‬ ْ ‫دالّر‬ َ َ‫مااوَع‬ َ ‫ح‬ َ ‫ذا‬ ّ ‫ن‬ َ ‫وا ي َوَي ْل ََناا‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ ُ ‫َقاال‬ ُ ْ . Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja. celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (Kubur)?” inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasul(Nya).

”Salam. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad َ ّ ‫مااا ِن‬ ‫ك‬ ِ َ ‫ت الد ّن َْيااوَا ْل‬ ِ ‫ن ا ََفاا‬ ِ ‫مَناا‬ َ ‫م‬ َ ِ‫خَرةِوِفِت ْن َت ِه‬ ْ ّ ‫سل‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ ْ ‫م‬ ّ ُ ‫عَل َُكىك‬ َ ‫ل‬ .”Salam.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim.Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya. (kepada mereka dikatakan).” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. (kepada mereka dikatakan). Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu. kepada juga nabi kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya allah .‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. limpakanlah rahmat.”Salam.‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim.‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim.‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. .” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. (kepada mereka dikatakan). Ya allah berkah.” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang.”Salam.‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. (kepada mereka dikatakan).‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. (kepada mereka dikatakan). innaka ‘alaa kulli syai-ing qadiir.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim.” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. innaka ‘alaa kulli syai-ing qadiir..‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim.” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. . berkah. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوَعََل ى ا‬ . (kepada mereka dikatakan).‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Allaahuma salamnaa min aafaatid dunyaa wal aakhirati wafitnatihimaa.‫يٍء قَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Allaahuma salamnaa min aafaatid dunyaa wal aakhirati wafitnatihimaa. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . .” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. (kepada mereka dikatakan).” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. dan Muhammad limpakanlah salam dan rahmat. َ ّ ‫مااا ِن‬ ‫ك‬ ِ َ ‫ت الد ّن َْيااوَا ْل‬ ِ ‫ن ا ََفاا‬ ِ ‫مَناا‬ َ ‫م‬ َ ِ‫خَرةِوِفِت ْن َت ِه‬ ْ ّ ‫سل‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ ْ ‫م‬ ّ ُ ‫عَل َُكىك‬ َ ‫ل‬ . .”Salam. .” sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang. Ya Allah. .‫م‬ ّ ‫ن ّر‬ َ ّ ً ‫م قَوْل‬ ٌ َ ‫سل‬ ْ ‫م‬ ٍ ْ ‫ب ّرهِي‬ Salaamun qaulam mir rabbir rahim. .”Salam.”Salam. (kepada mereka dikatakan). .”Salam. .

. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . dan beri kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.”berpisalah kamu(Dari orang-orang mukmin) pada hari ini.‫ن‬ ِ ‫م‬ َ ْ‫جعُو‬ ْ ‫مااا‬ ِ ‫ضّيااوّل َي َْر‬ ُ ‫وا‬ َ َ‫ف‬ ْ ُ‫ست َطااع‬ . ّ ‫ض‬ . Ya Allah.lalu mreka berlomba-lomba (mencari)jalan. .‫م‬ ِ َ ‫ست‬ ِ َ ‫ي هَذ‬ ْ ‫م‬ ٌ ْ ‫قي‬ ّ ‫ط‬ ْ ِ ‫ن اعْب ُد ُوْن‬ ِ َ ‫وَا‬ Wa ani’ buduunii haadzaa shiratum mustaqiim. hai orang-orang yang jahat. Wamtaazul mujrimuun. Seunggunya setan itu menyeastkan sebagian besar di antaramu. Inilah jalan yang lurus.” Dan jikalau kami menghedaki.‫ن‬ َ ْ ‫مو‬ ْ ‫م‬ َ ْ‫مَتااُزواال ْي َو‬ ُ ِ‫جر‬ ُ ْ ‫م ا َي َّهااال‬ ْ َ‫و‬ yauma ayyuhal ‫م‬ ْ َ‫م ن‬ َ ْ‫ا َل َْييييو‬ ْ ِ‫مَنيييؤآ ا َْييييدِي ْه‬ ُ ّ ‫م وَت ُك َل‬ ْ ِ‫واهِه‬ ُ ‫خِتييي‬ َ ْ‫م عَل َُكىييياا َف‬ َ ‫ماا‬ ْ َ ‫وَت‬ .‫ن‬ ِ ْ ‫فَاا َن ُّكىي ُب‬ َ ْ‫صُرو‬ Walau nasyaa-u lathamasnaa a’laa a’yunihim fastabaqush shiratha faannaa yubshirruun. َ ْ ‫شيي‬ ّ ‫دواال‬ ‫طن‬ ُ ُ ‫ن ل ّ ت َعْب‬ ْ َ‫م ا‬ َ َ ‫ي ا َد‬ ْ ُ ‫م ا َعَْهيد ْا ِل َي ْك‬ ْ ‫ا ََلي‬ ْ ‫م ي َب َِني‬ َ ُ .Ya Allah.‫يٍء قَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Allaahuma salamnaa min aafaatid dunyaa wal aakhirati wafitnatihimaa. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. hai bani Adam.‫ن‬ ِ ْ ‫و اي َك‬ َ ْ‫سب ُو‬ ُ ‫شهَد ُا َْر‬ َ ِ‫م ب‬ ْ ُ‫جل ُه‬ ْ ُ ‫كاان‬ Alyauma nakhtimu ‘alaa afwaahihim watukallimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun.‫َف‬ ٌ ْ ‫مب ِي‬ Alam a’had ilaikum yaa banii aadama allaa ta’budusysyaitana innahuu lakum ‘aduwwum mubiin.Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya. Dan hendaklah kamu menyembahKu. Inilah jahannam yang duhulu kamu diancam (dengannya nya. َ ّ ‫مااا ِن‬ ‫ك‬ ِ َ ‫ت الد ّن َْيااوَا ْل‬ ِ ‫ن ا ََفاا‬ ِ ‫مَناا‬ َ ‫م‬ َ ِ‫خَرةِوِفِت ْن َت ِه‬ ْ ّ ‫سل‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ ْ ‫م‬ ّ ُ ‫عَل َُكىك‬ َ ‫ل‬ .‫ن‬ ّ ‫م عَد ُّو‬ ْ ‫ه لك‬ ُ ّ ‫ا ِن‬. supaya kamu tidak meyembah setan? Sesungguhnya setan itu dalah musuh yang nyata bagi kamu. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. ٌ ‫صَرا‬ . Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu. Maka betapakah mereka dapat melihat (Nya).‫ن‬ َُ ّ ‫ه جهَن‬ ِ ِ‫هَذ‬ َ ْ‫م ت ُوْعَد ُو‬ ْ ُ ‫ي ك ُن ْت‬ ْ ِ ‫م ال ّت‬ Haadzihii jahannamul latii kuntum tuu’aduun. َ َ ‫وَل َوْن‬ ‫م‬ ْ ‫سييييييييييييي‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫مك َييييييييييييياان َت ِه‬ َ ‫م عَل َُكى‬ ْ ُ‫خن َه‬ َ َ ‫شؤآُءل‬ َ . dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Dan (dikatakan kepada orang-orang yang kafir). Sesungguhnya Engkau maha kuasa aatas segala sesuatu. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu. َ ‫صيييَرا‬ َ َ ‫وَل َوْن‬ ‫ط‬ ُ َ ‫ست َب‬ ْ ‫م َفاا‬ ْ ‫م‬ ْ ِ‫سيييَنااعَل َُكىاا َعْي ُن ِه‬ َ َ ‫شؤآُءل َط‬ ّ ‫قواال‬ .Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya.) Ishlauhal takfuruun. limpakanlah rahmat.pastilah hapuskan penglihatan mereka. innaka ‘alaa kulli syai-ing qadiir.‫ن‬ َ َ ‫وَل‬ ِ ْ‫وات َع‬ ِ ‫ل‬ َ ْ‫قل ُو‬ َ َ ‫قد ْا‬ ْ َ ‫جب ِي ْل ًك َث ِي ًْراا َفَل‬ ِ ‫م‬ ْ ُ ‫من ْك‬ ْ ُ ‫م ت َك ُوْن‬ Walaqad adhalla mingkum jibillang katsiiraan afalam takuunuu ta’qiluun. berkah.‫ن‬ ُ ْ ‫م ت َك‬ َ ْ‫صل َو‬ َ ْ‫فُرو‬ َ ْ‫هااال ْي َو‬ ْ ُ ‫مااك ُن ْت‬ َ ِ‫م ب‬ ْ ِ‫ا‬ yauma bimaa kuntum Masuklah kedalamnya pada hari ini disebabkan kamu duhulu mengingkarinya. Ya allah .‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim.maka apakah kamu tidak memikirkan? .

ْ ‫ة وَذ َّليييي‬ ‫ل‬ َ ‫ن‬ ِ َ ‫رالييييد ّن َْيااوَا ْل‬ ِ ‫خَر‬ ِ ‫مل ّك َْنيييياا‬ َ ‫م‬ ّ ‫َالل ُّهيييي‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫خي‬ ّ ‫ةال‬ ‫ق‬ َ ْ ‫شييرِي‬ َ ‫ق‬ ِ ‫و َر‬ ِ ِ‫هييذ‬ ِ ‫ل ََناا‬ َ ِ ‫فةِوَب‬ َ ِ ‫مااب‬ ّ ‫ه ال‬ ّ ‫ح‬ ّ ‫ح‬ َ ُ‫صييَعااب َه‬ ْ ‫سيي‬ َ َ َ ُ َ ّ َ . dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. dan mudahkanlah bagi kami rintanganrintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya.‫هف‬ ُ َ‫ي ل‬ َ َ‫شعَْرو‬ ُ َ ‫من‬ ْ ّ ‫مااعَل‬ َ َ‫و‬ َ ُ‫ن ه‬ ْ ِ‫مااي َن ْب َغ‬ . Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan ber syair itu tidaklah layak baginya.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ِ ِ ‫مدٍوَا َل‬ ْ َ‫ه ا‬ َ ‫م‬ َ ‫ج‬ ّ ‫ح‬ ُ ْ ‫ش‬ َ ْ ‫معِي‬ Allaahuma malliknaa min khairid dunyaa wal aakhirati wadzallil lanaa shi’aabahumaa bihaqqi haadzihiss suuratisy syariifati wabi haqqi .‫ن‬ َ ْ ‫ق ال‬ ِ ِ ‫حّيااوّي‬ ِ َ ‫ل عَل َُكىاال ْك‬ َ ‫ن‬ َ ‫كاا‬ ّ ‫ح‬ َ ‫ل ِي ُن ْذَِر‬ َ ْ ‫فرِي‬ ْ ‫م‬ Liyundzira mangkaana hayyaw wayahiqqal qaulu ‘alal kaafiruun.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. Ya allah. berkah. ALQur’an itu tidak lain hanyalah pelajaran da kitab yang memberi peneranagan. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . Dan jikalau kami menghendaki. Ya allah . ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ .‫ن‬ َ ْ‫مل ِكو‬ َ ‫ل ََهاا‬ Awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mimmaa ‘amialt aidinaa an’aaman fahum lahaa maalikuun. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. limpakanlah rahmat. lalu mereka menguasainya. limpakanlah rahmat. َ ‫ن‬ ُ ْ‫قو‬ . yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kaimi sendiri. mak mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pu la) sanggup kembali.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ُكى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ َ ِّ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ٍ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ْ Allaahuma malliknaa min khairid dunyaa wal aakhirati wadzallil lanaa shi’aabahumaa bihaqqi haadzihiss suuratisy syariifati wabi haqqi muhammadiw wa’aalihi ajma’iina innaka ‘alaa kulli sya-ing kadiir. ‫م‬ ْ َ ‫خل‬ َ ‫م ي ََرْواا َّناا‬ ِ َ‫مييااع‬ ْ ُ‫ماافَه‬ ً ‫ت ا َي ْيدَِنؤآا َن َْعاا‬ ْ َ ‫مل‬ ّ ‫م‬ ّ ‫م‬ ْ ُ‫قن َيياال َه‬ ْ َ ‫ا َوَل‬ ُ . Dan apakah mreka tidak melihat bqhwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad ْ ‫ة وَذ َّليييي‬ ‫ل‬ َ ‫ن‬ ِ َ ‫رالييييد ّن َْيااوَا ْل‬ ِ ‫خَر‬ ِ ‫مل ّك َْنيييياا‬ َ ‫م‬ ّ ‫َالل ُّهيييي‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫خي‬ ّ ‫ةال‬ َ ْ ‫شييرِي‬ َ ‫ق‬ ِ ‫و َر‬ ِ ِ‫هييذ‬ ِ ‫ل ََناا‬ َ ِ ‫فةِوَب‬ َ ِ ‫مااب‬ ّ ‫ه ال‬ ّ‫حق‬ ّ ‫ح‬ َ ُ‫صييَعااب َه‬ ْ ‫سيي‬ َ ّ ‫ن ا ِن‬ ّ ُ ‫ك عَل َُكىك‬ َ ‫ل‬ . Yaitu sebagian dari apa Ya allah .Walau nasyaa-u lamasakhnaahum ‘alaa makaanatihim famastathaa’uu mudhiyyaw walaa yarji’uun.pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada. ّ ‫ه ا‬ ‫ن‬ ٌ َ ‫و ا ِل ّذِك ًْروَقُْرا‬ ْ ِ ‫ا‬. berkah.‫ن‬ ‫ي‬ ّ َ ْ ِ ‫مب‬ Wamaa ‘allamnaahusy syi’ra wamaa yambaghiilah’ inhuwa illaa dzikruwwaquur-aanum mubiin.niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian (nya).‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. Maka apakah mereka tidak memikirkan.‫ن‬ َ ْ ‫ه فُِكىاال‬ ِ ْ‫ق ا َفَل َ ي َع‬ َ ْ‫قل ُو‬ ْ ّ ‫مْرهُ ن ُن َك‬ ُ ‫س‬ ّ َ‫ن ن ُع‬ َ َ‫و‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫خل‬ Waman nu’ammirhu nunakkishu fil khallqi afalaa ya’qiluun. Supaya dia(Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah ketetapan (Azab) terhadap orangorang kafir. limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat. .

Ya allah. afalaa yasykuruun.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. Dan apaka manusia tidak memperhatikan bawa kami ciptakannya dari setitik air(mani). ْ َ ‫ا َفَل َ ي‬. Mereka meengambil sembahansembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dunia dan akhirat. ْ . berkah.‫ن‬ َ ّ ‫َوات‬ ً َ‫ه ا َل ِه‬ ِ ‫ن الل‬ ِ ‫خذ ُْوا‬ َ ْ‫صُرو‬ ْ ُ‫ةل َعَل ّه‬ َ ْ ‫م ي ُن‬ ِ ْ‫ن د ُو‬ ْ ‫م‬ Wattakhadzuu min duunillaahi aalihatl la’allahum yanshuruun. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . َ ‫ه َقيياا‬ ‫ي‬ َ ْ ‫خل‬ َ ‫ي‬ ِ َ ‫مث َل ًوّن‬ ْ ّ‫ن ي‬ َ ‫ضييَر‬ َ َ‫و‬ َ ‫ل‬ ُ ‫قيي‬ َ ‫ب ل ََناا‬ ْ ‫ميي‬ َ ‫سيي‬ ِ ‫حيي‬ َ .‫ن‬ ّ ٌ ْ ‫مب ِي‬ Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa-idzaa huwa khasiimum mubiin.‫ن‬ ِ ُ ‫مااي‬ َ ْ‫مااي ُعْل ِن ُو‬ َ ْ‫سّرو‬ ْ َ ‫فَل َي‬ َ َ‫ن و‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫م ا ِّناان َعْل‬ ْ ُ‫ك قَوْل َه‬ Falaa yahzungka qauluhum innaa na’lamumaa yusirruuna wamaa yu’linuun. َ ْ ‫حُزن‬ . ‫م‬ َ ْ ‫ن ن ُط‬ ْ َ ‫خل‬ َ َ‫ة فَاا َِذاهُو‬ َ ‫ن ا َّناا‬ ِ ‫خ‬ ٍ ‫ف‬ ِ ‫ه‬ ُ ‫ساا‬ َ ْ ‫م ي ََرا ْل ِن‬ ٌ ْ ‫صي‬ ُ َ ‫قن‬ ْ َ ‫ا َوَل‬ ْ ‫م‬ . dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad ْ ‫ة وَذ َّليييي‬ ‫ل‬ َ ‫ن‬ ِ َ ‫رالييييد ّن َْيااوَا ْل‬ ِ ‫خَر‬ ِ ‫مل ّك َْنيييياا‬ َ ‫م‬ ّ ‫َالل ُّهيييي‬ ْ ‫م‬ ِ ْ ‫خي‬ ّ ‫ةال‬ ‫ق‬ َ ْ ‫شيرِي‬ ِ ‫ف‬ ِ ‫و َر‬ ِ ِ‫ق هَيذ‬ ِ ‫ل ََناا‬ َ ِ ‫ة وَب‬ َ ِ ‫مااب‬ ّ ‫ه ال‬ ّ ‫حي‬ ّ ‫ح‬ َ ُ‫صيَعااب َه‬ ْ ‫سي‬ َ َ َ ُ َ ّ َ . . Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka. dan mudahkanlah bagi kami rintanganrintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ُكى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫م‬ َ ِّ َ ْ ِ َ ْ ِ ِ َ ٍ ّ ‫ح‬ َ ‫م‬ ُ ْ Allaahuma malliknaa min khairid dunyaa wal aakhirati wadzallil lanaa shi’aabahumaa bihaqqi haadzihiss suuratisy syariifati wabi haqqi muhammadiw wa’aalihi ajma’iina innaka ‘alaa kulli sya-ing kadiir. dan mudahkanlah bagi kami rintanganrintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu. Ya allah . padahal berhalaberhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.‫ن‬ َ ْ‫شك ُُرو‬ ُ ِ‫شاار‬ ُ ِ‫مَنااف‬ َ َ‫ع و‬ َ ‫م فِي َْهاا‬ ْ ُ‫وَل َه‬ walahum fiihaa manaafi’u wamasyaarib.muhammadiw wa’aalihi ajma’iina innaka ‘alaa kulli sya-ing kadiir. maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat.‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ظاا‬ ِ‫ال ْع‬ ِ ‫ي َر‬ ِ ٌْ ‫مي‬ َ َ َ Wadahraba lanaa matsalaw wanisiya khalqahuu qaala mayyuhyil ‘izaama wahiya ramiim. Maka mengapakah tidak bersyukur? . Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minumman.sesungguhnya kami mengetauhi apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.‫بف‬ َ ‫م‬ . limpakanlah rahmat. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.‫ن‬ َ ْ‫ضُرو‬ َ ‫ح‬ ْ ‫م‬ ُ ‫م‬ َ ْ‫ست َط ِي ُْعُو‬ ْ َ ‫ل َي‬ ّ ٌ ‫جن ْد‬ ْ ُ‫م ل َه‬ ْ ُ‫م وَه‬ ْ ُ‫صَره‬ ْ َ‫ن ن‬ Laa yastathii’uuna nashrahum wahum lahum jundum muhdharuun. . maka tiba-tiba ia menjadi penangtang yang nyata? Dan kami tundukkan binatangbinatang itu untk mereka. Ya allah.‫ن‬ ِ َ‫م و‬ ِ َ‫م ف‬ َ ْ‫من َْهاا ي َأك ُل ُو‬ ْ ُ‫من َْهااَرك ُوْب ُه‬ ْ ُ‫وَذ َل ّل ْن ََهاال َه‬ Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya-kuluun.

Ya allah . Ahyi ruuhanaa wamahabbatanaa fii quluubi khalqika ajma’iina innaka ‘alaa kulli syai-ing qadiir. Ya Allah. hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhlukMu utntuk mencintai kami. wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad َ ِ‫ي ال ْع‬ ‫ي‬ ِ ‫ي َر‬ ْ َ‫م ا‬ ْ ُ‫ن ي‬ ٌ ْ ‫مي‬ َ ‫ه َياا‬ ُ ‫ه َيااَالل‬ ُ ‫َيااَالل‬ َ ِ‫ظاام ِ وَه‬ ْ ‫م‬ ِ ‫حي‬ ِ ‫ح‬ َ ْ ُ َ‫ن ا ِن ّيك‬ َ ُ َ ‫ب‬ ْ ‫خلقِ يك ا‬ َ ‫م‬ َ ْ‫ُرو‬ َ ‫ج‬ َ َ‫حَنااو‬ ِ ‫و‬ َ ‫معِي ْي‬ ْ ‫ي قل ي‬ ْ ِ‫حب ّت َن َييااف‬ ّ ُ ‫عَل َُكىك‬ َ ‫ل‬ .‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . Ahyi ruuhanaa wamahabbatanaa fii quluubi khalqika ajma’iina innaka ‘alaa kulli syai-ing qadiir. hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhlukMu utntuk mencintai kami. limpakanlah rahmat.Dan dia membuat perumpamaan bagi kami.”ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali. Ahyi ruuhanaa wamahabbatanaa fii quluubi khalqika ajma’iina innaka ‘alaa kulli syai-ing qadiir. limpakanlah rahmat.‫م‬ ٌ ْ ‫عَل ِي‬ Qul yuhyiihal ladzii ansya-ahaa awwala marratw wahuwa bikulli khalqin ‘aliim. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu. yaa may yuhyil ‘izhaama wahiya rabiim. . berkah.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Yaa Allaah. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim.‫ن‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ت‬ َ ْ ُ ِ ْ ُ ‫ه‬ ُ ْ ‫من‬ ّ Alazdii ja’ala lakum minasy syajaril akhdhari naaram fa-idzaa antum minhu tuuqiduun. Yaa Allaah. hidupkankanlah jiwa kami dan hati semua makhlukMu utntuk mencintai kami.Ya allah.Ya allah.ia berkata. ّ ‫ وَهُوَب ِك ُي‬. wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad َ ِ‫ي ال ْع‬ ‫ي‬ ِ ‫ي َر‬ ْ َ‫م ا‬ ْ ُ‫ن ي‬ ٌ ْ ‫مي‬ َ ‫ه َياا‬ ُ ‫ه َيااَالل‬ ُ ‫َيااَالل‬ َ ِ‫ظاام ِ وَه‬ ْ ‫م‬ ِ ‫حي‬ ِ ‫ح‬ َ ْ ُ َ‫ن ا ِن ّيك‬ َ ُ َ ‫ب‬ ْ ‫خلقِ يك ا‬ َ ‫م‬ َ ْ‫ُرو‬ َ ‫ج‬ َ َ‫حَنااو‬ ِ ‫و‬ َ ‫معِي ْي‬ ْ ‫ي قل ي‬ ْ ِ‫حب ّت َن َييااف‬ ّ ُ ‫عَل َُكىك‬ َ ‫ل‬ . yaa may yuhyil ‘izhaama wahiya rabiim. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ .‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ‫ش‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل ى‬ ْ Yaa Allaah. yaa may yuhyil ‘izhaama wahiya rabiim.”Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang.yang telah hancur luluh?” ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوّعََل ى ا‬ . Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.dan dia lupa kepada kejadiannya. Ya allah . Katakanlah. berkah. Ya Allah. Ya allah . dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad َ ِ‫ي ال ْع‬ ‫ي‬ ِ ‫ي َر‬ ْ َ‫م ا‬ ْ ُ‫ن ي‬ ٌ ْ ‫مي‬ َ ‫ه َياا‬ ُ ‫ه َيااَالل‬ ُ ‫َيااَالل‬ َ ِ‫ظاام ِ وَه‬ ْ ‫م‬ ِ ‫حي‬ ِ ‫ح‬ َ ْ ُ َ ‫ن ا ِن ّي‬ َ ‫خلقِ ي‬ ‫ك‬ َ ‫ب‬ ْ ‫كا‬ َ ‫م‬ َ ْ‫ُرو‬ َ ‫ج‬ َ َ‫حَنااو‬ ِ ‫و‬ َ ‫معِي ْي‬ ْ ‫ي قُل ي‬ ْ ِ‫حب ّت َن َييااف‬ َ َ‫ع‬ ُ ّ َ .Ya allah. Yaa Allaah. Ya Allah.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Yaa Allaah. Yaa Allaah. berkah.‫ةف‬ َ ّ‫هؤآا َو‬ ْ ُ‫ق‬ َ ْ ‫ي ا َن‬ ‫ق‬ َ ‫ل‬ َ َ ‫شاا‬ ٍ ‫ميّر‬ ْ ُ‫ل ي‬ َ ‫ل‬ ْ ِ‫حي ِي َْهااال ّذ‬ ٍ ‫خل ْي‬ ‫ن‬. َ َ‫جع‬ ّ ‫ن ال‬ ‫م‬ ْ َ ‫جرِا ْل‬ َ ‫خ‬ َ ‫شي‬ َ ‫ي‬ ْ ُ ‫ضيرَِنااًرافَاا َِذاآا َن ْت‬ ّ ‫م‬ ْ ُ ‫ل ل َك‬ َ ‫م‬ ْ ِ‫ال ّذ‬ . wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh. limpakanlah rahmat.

Yaa Allaah. wa ayyaqdhiya lanaa fid dun yaa wal aakhirati jamii’al haajaati.Yaa allaah Yaa Allaah. Yaa allaah. Ya Allah. Yaa Allaah.‫م‬ َ ِ‫ب‬ ْ َ‫ن ي‬ ِ ‫ق‬ ْ َ ‫قدِرٍعَل َُكىاا‬ ْ ُ‫مث ْله‬ َ ‫خل‬ Awalisal ladzii khalqas samaawati wal ardha biqaadiirin ‘alaa ayyakhluqa mistlahum. َ ‫ه ا ِّنيي‬ ّ ‫قيي‬ ‫ل‬ ُ ‫ك عَل َُكى‬ ُ ‫ه ي َييااَالل‬ ُ ‫ه َيييااَالل‬ ُ ‫ه ي َيياااَلل‬ ُ ‫ه َيييااَالل‬ ُ ‫َيييااَالل‬ َ . Yaa allaah.‫م‬ َ ‫وال‬ ِ ‫ق‬ ْ ّ‫ي‬ ُ ْ ‫ق العَل ِي‬ ُ ‫خل‬ ْ ُ‫مث ْله‬ َ ُ ‫حل‬ َ ُ‫م ب َلُكىوَه‬ Awalisal ladzii khalqas samaawati wal ardha biqaadiirin ‘alaa ayyakhluqa mistlahum balaa wahuwal khal laqul ‘aliim. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? ‫ن‬ ْ َ‫فوَعَّنااِبييياال ْع‬ ُ ْ‫ن ي ّع‬ َ ‫ب َل َُكى‬ ْ َ ‫مَعااَفيييااةِوَا‬ ْ َ ‫قييييدِي ٌْرعَل َُكىاا‬ ُ ْ ‫فوَِو ال‬ . Ya Allah Ya Allah. dan menghirdarkan kami dari segala cobaan dan bencana serta memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat. innaka‘alaa kulli syai-ing kadiir. innak ‘alaa kulli syai-ing kadiir.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Yaa Allaah.‫ن‬ ُ ّ‫ن ي‬ ْ َ ‫شي ًْئااا‬ ُ َ‫ل ل‬ ْ َ ‫مؤآا‬ َ ّ ‫ا ِن‬ ُ ُ ‫ن فَي َك‬ ْ ُ‫ه ك‬ .Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. َ ‫ه ا ِّنيي‬ ّ ‫قيي‬ ‫ل‬ ُ ‫ك عَل َُكى‬ ُ ‫ه ي َييااَالل‬ ُ ‫ه َيييااَالل‬ ُ ‫ه ي َيياااَلل‬ ُ ‫ه َيييااَالل‬ ُ ‫َيييااَالل‬ َ . sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. keselamatan. Ya Allah. Ya Allah. َ ْ‫قو‬ َ َ ‫مُرهُ ا َِذاآا ََراد‬ . ‫ض‬ ‫ت وَا ْل َْر‬ َ ‫ي‬ ِ َ ‫مو‬ ّ ‫ق ال‬ َ ‫سيييي‬ َ ‫خَليييي‬ َ ‫ا َوَل َْييييي‬ ْ ِ‫س اّلييييذ‬ ِ َ ُ . Yaa Allaah. Dan dialah Maha pecipta lagi Maha mengetahui. Ya Allah. dia mahakuasa.‫م‬ َ ِ‫ب‬ ْ َ‫ن ي‬ ِ ‫ق‬ ْ َ ‫قدِرٍعَل َُكىاا‬ ْ ُ‫مث ْل َه‬ َ ُ ‫خل‬ Awalisal ladzii khalqas samaawati wal ardha biqaadiirin ‘alaa ayyakhluqa mstlahum.Yaa allaah Yaa Allaah. Ya Allah.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ُ ‫ك عَلُكى‬ ُ ‫َيااَالل‬ ْ ‫ش‬ Balaa qadiirun ‘alaa ayyaf ‘ala lanaa kullal fitani wal aafaati wa ayyadfa’a ‘anaa kullal fitani wal aafaata wa ayyaqdhiya lanaa fiddunyaa wal aakhiraati jamii’il haajati. sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu. Ya Allah.‫ت‬ ْ َ‫ي‬ ِ َ ‫ي ل ََناافُِكىاالد ّن َْياا وَا ْل‬ ِ ‫جاا‬ ِ ‫ج‬ ِ ‫ق‬ َ ‫حاا‬ َ ْ ‫ع ال‬ َ ْ ‫مي‬ َ ِ‫خَرة‬ َ ‫ض‬ Balaa qadiirun ‘alaa ayya’fuwa’annaa bil ‘afwi wal mu’aafaati. Ya Allah.Yaa allaah Yaa Allaah. Ya Allah. Yaa Allaah.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Yaa Allaah.Yaa allaah Yaa Allaah. Yaa allaah. Ya Allah. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? َ َ‫فع‬ ‫ع‬ ْ َ‫ل ل ََنااِباال ْع‬ ْ َ‫ن ي‬ َ ‫ب َل َُكى‬ ُ َ‫ن ي ّد ْف‬ ْ َ ‫مَعااَفااةِوَا‬ ْ َ ‫قدِي ٌْرعَل َُكىاا‬ ُ ْ ‫و َوال‬ ِ ‫ف‬ َ َ ْ ْ ُ َ َ ّ ‫ي لَناافُِكىاال يد ّن َْياا‬ ْ ّ‫ن ي‬ ِ ‫ق‬ ِ ‫ن وَالفيياا‬ ِ ‫عَّنااك يل ال‬ ْ ‫ت وَا‬ َ ‫ضي‬ ِ ‫فت َي‬ ‫ه‬ ِ َ ‫وَا ْل‬ ِ ‫جاا‬ ِ ‫ج‬ َ ‫حاا‬ َ ْ ‫ع ال‬ َ ْ ‫مي‬ َ ِ‫خَرة‬ ُ ‫ه ي َييااَالل‬ ُ ‫ه ي َيياااَلل‬ ُ ‫ه َيااَالل‬ ُ ‫ت َيااَالل‬ َ َ ّ ‫ه ا ِن‬ ّ ‫ق‬ َ ‫ل‬ . innaka ‘alaa kulli syai-ing kadiir. bahkan dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan. Ya Allah. keselamatan. Ya Allah. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah hancur? Benar. Benar bahwa dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan. Benar.Yaa allaah Yaa Allaah. innak ‘alaa kulli syai-ing kadiir. sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah.‫يٍءقَدِي ٌْر‬ ْ ‫ش‬ Yaa Allaah. Ya Allah. ‫ن‬ َ ِ‫ض ب‬ َ ‫ي‬ ِ َ ‫مو‬ ْ َ ‫ق يدِرٍعَل َُكىاا‬ ّ ‫ق ال‬ َ ‫س‬ َ َ ‫خل‬ َ ‫ت وَا ْل َْر‬ َ ْ ‫ا َوَل َي‬ ْ ِ‫س ال ّذ‬ ْ ّ ْ َ َ . dan memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat.” ْ ِ َ ‫مو‬ ‫ض‬ َ ‫ي‬ ّ ‫خَلييييقَ ال‬ َ ‫سيييي‬ َ ‫ا َوَل َْييييي‬ ْ ِ‫س اّلييييذ‬ ِ ‫ت وَال َ ْر‬ . Ya Allah. َ ‫ه ا ِّنيي‬ ّ ‫قيي‬ ‫ل‬ ُ ‫ك عَل َُكى‬ ُ ‫ه ي َييااَالل‬ ُ ‫ه َيييااَالل‬ ُ ‫ه ي َيياااَلل‬ ُ ‫ه َيييااَالل‬ ُ ‫َيييااَالل‬ َ .

Rahmaanir Rahiim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. ُ ‫ت‬ ُ َ ‫مل‬ ّ ‫كيي‬ َ ‫ل‬ ِ‫يٍءوّا ِل َي ْه‬ ِ ِ‫ي ب َِيييد‬ َ ْ ‫سييب‬ ُ َ‫ف‬ ُ ْ‫كييو‬ َ ‫ه‬ ْ ‫شيي‬ ْ ِ‫ن اّلييذ‬ َ ‫ح‬ .aghitsnaa.Innamaa amruhuu idzaa araada syaian ayyaquula lahuukn fayakuun.‫ن ا َِغث َْنااا َِغث َْنااا َِغث َْناا‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ال‬ َ ْ ‫ست َغِي ْث ِي‬ Yaa mufarrju farrij’annaa.‫ن‬ َ ْ‫جعُو‬ َ ‫ت ُْر‬ Fasubbahaanal ladzii biyadzihii malakuutu kulli syai-iw wa ilahi turja’uun.‫ة‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ َ ْ ‫وّا َل‬ ٍ َ ِْ َ ّ ٍ َ ْ َ ‫ف‬ Allaahuma innaka ja’alta yaa siin syifaa-an limang qara ahaa walimang quri-at ‘alaihi alfa syifaa-in wa alfa dawaa-in’ wa alfa barakatin. dan lagi maha Ya allah . aghitsnaa. Wahai yang msha pemurah.”jadilah!” maka terjadilah. Wahai yang melepaskan semua kesusahan. Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya. Maaka Maha suci (Allah) yang ditangan kekuasaan-Nya segala sesuatu berada dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. wa alfa rahmahtin. Sayangilah kami. Wahai yang maha pemurah. dan seribu nikmat. berkah. ْ َ ِ‫مه‬ ‫ض‬ ِ ‫سي‬ ِ ‫سم ِ الل‬ َ ‫م‬ ُ َ ‫ي ل َي‬ ْ ‫ع‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ض يّر‬ ْ ‫شي‬ ْ ِ‫ه ال ّذ‬ ِ ‫يٌءفُِكىاال َْر‬ ْ .‫ل وَا ْل ِك َْرِام‬ ِ ‫سم ِ الل‬ َ ُ ‫ه ا ِل ّهُوَُذوال‬ ْ ِ‫ب‬ َ َ ‫ي ل َا ِل‬ ِ َ ‫جل‬ ْ ِ‫ه ال ّذ‬ Bismiilahil ladzii laa ilaaha ilaa huwa dzul jalaali wal ikraam. seribu rahmat. Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. tolanglah kami. dengan seribu kesembuhan.‫م‬ َ ْ ‫ي ال‬ ِ ‫سم ِ الل‬ َ ْ ‫وال‬ ُ ْ‫قي ّو‬ ْ ِ‫ب‬ َ َ ‫ي ل َا ِل‬ ّ ‫ح‬ َ ُ‫ه ا ِل ّه‬ ْ ِ‫ه ال ّذ‬ Bismiilahil ladzii laa ilaaha allaa huwal hayyul qayyuum.Yaa ghiyaatsal mustaghiitsiina.‫م‬ َ َ‫و‬ ْ ّ ‫سل‬ Alaahumma shalli’alaa muhammadiw wa’alaa aali muhammadiw wabaarik wasallim. limpakanlah rahmat.‫مَناا‬ َ ‫ن ا ِْر‬ ْ ‫مَنااَيااَر‬ َ ‫ن ا ِْر‬ ْ ‫ن َيااَر‬ ْ ‫َيااَر‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ح‬ َ ‫ح‬ ُ ‫م‬ ُ ‫م‬ ُ ‫م‬ Yaa rahmaanu. seribu berkah. yaa ghiyaatsal mustaghiitsiina. sesungguhnya Engkau telah menjadikan surat Yaa siin sebagai penawar bagi orang yang membacanya dan kesembuhan bagi orang yang ia di bacaka kepadanya. Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhlukNya. Yaarahmaanu. yaa rahmanu irhamnaa. . Wahai yang maha pemurah. irhamnaa. ni’matin. Wahai penolong orangorang yang meminta pertolongann. tolonglah kami.aghitsnaa. dia maha mendengar mengetahui. َ َ ‫م ا ِن ّي‬ ‫ن‬ َ ‫شي‬ ِ ‫س‬ َ ‫ك‬ َ ِ ‫ن قََرأهَييااوَل‬ َ ّ ‫فؤآًءل‬ َ ‫جعَل ْي‬ ّ ‫َالل ّهُي‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ ٍ ‫ت ي َي‬ َ ‫ش‬ َ ‫ف د ََواآٍء وّا َل ْي‬ َ ‫فؤآٍء وّا َل ْي‬ َ ْ ‫ه ا َل‬ ٍ‫ف ب ََرك َية‬ ِ ‫ف‬ ِ ْ ‫ت عَل َي‬ ْ َ ‫قُرِئ‬ ْ َ . kasihanilah kami. lepaskanlah kami segala kesusahan. Ya Allah. ْ ِ‫ميدٍوََباار‬ ‫ك‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫صيّل ى عَل َيي ى‬ ّ ُ‫َالل ّه‬ َ ‫م‬ ِ َ ‫ميدٍوَعََل ى ا‬ . dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad ‫ث‬ َ ‫م‬ َ ‫ن َيااِغَييياا‬ َ ‫ج عَّنااَيااِغَييياا‬ ْ ‫ج َفييّر‬ ُ ‫فّر‬ ْ ‫م‬ ُ ْ ‫ث ال‬ ُ ‫َييياا‬ َ ْ ‫سييت َغِي ْث ِي‬ .‫م‬ ِ ‫س‬ ُ ْ ‫مي‬ ّ ‫و ال‬ ّ ‫وَل َفُِكىاال‬ ُ ْ ‫ع العَل ِي‬ َ ‫س‬ َ ُ‫مؤآِءوَه‬ Bismiilahil ladzii laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaafis samaa-I wahuwas samii’ul aliim. baik si bumi maupun di langit. wa alfa. seribu pengobatan. . . Dengan menyebut Nama Allah yang dengan menyebut nama-Nya tiada sesuatupun yang membahayakan. . Bismillaahir ِ ‫حي ْم‬ ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ‫ه الّر‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ح‬ ِ ‫م‬ . tolonglah kami.

Wahai Tuhan pelepas duka. sbbahaanal mufarriji’an kulli mahzuunin..‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫عاا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫وا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ُكىاا‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ َ ٌ ‫س‬ ّ َ ِ ُِ ْ َ َ َ ِْ َ ْ ُ َ َ‫و‬ َ ْ ِ َ Subbahaana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuun. Wahai yang Maha penyayang di antara para penyayang. ُ ‫ن‬ ّ ‫كيي‬ ‫ن‬ ْ َ ‫من‬ َ ‫س‬ َ ‫حاا‬ َ ْ ‫سييب‬ َ ‫حاا‬ َ ْ ‫سييب‬ ُ ‫ن‬ ُ َ ‫ل‬ ُ ْ ‫ن ال‬ ٍ ْ‫مييد ْي ُو‬ ْ ‫عيي‬ ِ ‫فيي‬ ُ َ ‫جعَ ي‬ ّ ‫ن كي‬ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ‫ن‬ َ ‫حاا‬ َ ْ ‫س يب‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ن‬ َ ‫ن‬ َ ‫ل‬ ُ ْ ‫ال‬ ْ ‫مي‬ ٍ ْ‫ح يُزو‬ ْ ‫ف يّرِج عَ ي‬ َ ْ ‫ن ال‬ . Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua kesedihan. humuunanaa farajan ‘aajilam birahmatika Yaa arhamar raahimiin. ta’ummu lishaahibihaa khairad daaraini. dan semoga salam dari semua rasul.‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫را‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ياا‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫عاا‬ ‫جاا‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ناا‬ ‫م‬ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ْ ً َ َ ِ ِ َ ُ ُ‫عَّنااه‬ َ ّ ْ َ َ ْ ‫مو‬ Yaa mufarriju farrij’annaa. ِ ‫م الّر‬ ِ‫ميد ُل ِل ّه‬ ِ ‫ح‬ َ ْ ‫ا َل‬. Dan Engkau namakan surat ini melalui lisan Nabi-Mu Muhammad Saw. Dengan sebutan Al-Mu’immah karena ia dapat melimpahkan kepada pembacanya kebaikan dunia dan akhirat. Ihfazhnaa ‘nil fadhiihatainilfaqri wad daini. Peliharalah kami (Ya Allah) dari dua perkara yang memalukan. Maha sci Tuhan yang menjadikan pendarahan-Nya di antara Kaf dan Nun (Yakni lafaz kun).‫ن‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫وال‬ ‫ر‬ ْ ‫ق‬ َ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ض‬ َ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ناا‬ ‫ظ‬ َ ‫ف‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ناا‬ ‫ت‬ ‫جاا‬ َ ِ ِ َ ِ َ َ ْ َ ‫حاا‬ َ ِ ّْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ Wad daafi’ata tadfa’u ‘annaa kulla suu-in. ‫ج‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ج َفيييييييّر‬ ُ ‫فّر‬ ْ ‫ج َفيييييييّر‬ ُ ‫فّر‬ ُ ‫ج عَّنااَيييييييياا‬ ُ ‫َيييييييياا‬ َ َ ً َ . Yang memiliki keperkasaan. Fasubbahaanal ladzii biyadihii malakuutu kulli syai-iw wa ilahi turja’uun.‫ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫دا‬ ‫رال‬ ‫ي‬ ‫خ‬ ‫هاا‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫صاا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫س‬ َ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ‫و‬ ِ ّ ّ ُ َ َ َ َ َ ِ Wasammaitahaa ‘alaa lisaani nabiyyika muhammadin shallallahu ‘alaihi wasallamu ‘immata. Maha suci dia yang menetapkan suatu perkara maka tiada lain hanya berfirman kepadanya.‫م‬ ِ ِ ‫حب‬ ْ ‫ص‬ َ ‫م‬ َ َ‫ه و‬ َ ‫ه عَل َُكى‬ َ ّ ‫سل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫سي ّدَِناا‬ ُ ‫صل ُّكىاالل‬ َ َ‫مدٍوّا َل ِهِ و‬ َ َ‫و‬ Washallalaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadaw wa aalihii washahbihii wasallam. bebaskanlah kami dari segala kesusahan. dan kesedihan serta menghindarkan kita darinya. dan juga dapat memenuhi semua keperluan kita. Tuhan semests Alam. Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua beban utang. bencana.” maka jadilah ia. ّ ُ ‫ع عَّنااك‬ ‫ي‬ ْ َ ‫ن وَت‬ َ َ‫دافِع‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫سيوٍْءوّب َل ِي ّةٍَو‬ ُ َ‫ةت َد ْف‬ ّ ‫َوال‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫ضي‬ ٍ ‫حيْز‬ ْ ْ ْ . wabaliyyatin. .‫ن‬ َ ْ ‫َيااَذال‬ ْ ‫ح‬ َ َ‫ل وَا ْل ِك ْيَرام ِ ي َييااا َْره‬ َ ‫مي ْي‬ ِ َ ‫جل‬ َ ْ .َ ‫ن ن َب ِّييي‬ ‫ه‬ ِ ‫ه عَل َْييي‬ َ ‫م‬ َ ِ ‫مي ْت ََهااعَل َُكىل‬ َ َ‫و‬ ُ ‫صييل ُّكىاالل‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫ك‬ ّ ‫س‬ َ ٍ‫مييد‬ ِ ‫سيياا‬ ْ ّ . wal hamdu lillaahi rabbil ‘aalamiin.‫ن‬ َ ُ ‫كاا‬ ُ ُ ‫خَزاآئ ِن‬ ِ ْ‫ف َوالن ّو‬ َ ْ ‫ه ب َي‬ Subbahaanal munaffisi’an kulli madyuunin. dan segala puji bagi Allah. Wasalaamun ‘alal mursaliina. Maka Maha suci Tuhan yang di dalam genggaman kekuasaa-Nya kamu akan dikembalikan. Yaa mufarriju farrij’annaa.‫ن‬ َ ْ‫جعُو‬ َ ‫ت ُْر‬ Subbahaanahuu idzaa qadhaa amran fainnamaa yaquulu lahuu kun fayakuun. ُ ْ ‫قو‬ ‫ن‬ ُ َ ‫مااي‬ ُ ْ‫ن فَي َك ُيو‬ َ َ‫ه ا َِذاق‬ َ ْ ‫س يب‬ ُ ُ ‫ل ل َي‬ َ ّ ‫مًرافَاا ِن‬ ْ َ ‫ضييؤآا‬ ُ َ ‫حاان‬ ْ ‫ه ك ُي‬ َ َ ّ ُ ُ َ‫ف‬ ّ َ ‫ه‬ ‫شيي‬ ‫ل‬ ‫كيي‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫كيي‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ييي‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ذ‬ ‫ليي‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫سيي‬ ِ ْ ‫يٍءوَا ِلي‬ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ ْ ْ َ . َ ّ ‫ن َرب‬ . bebaskanlah kami dari segala kesusahan dengan segera berkat dan rahamat Engkau. Maha suci Tuhanmu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan segenap keluarga dan para sahabatnya. yaitu kemiskinan dan hutang. Wahai Tuhan pelepas semua duka.‫ن‬ ُ ‫ص‬ ِ َ ‫ماا ي‬ َ ْ ‫فو‬ ّ ‫ك َر‬ َ ‫حاا‬ َ ْ ‫سب‬ ُ ّ َ‫ب ال ْعِّزةِع‬ َ ْ ّ ْ ْ َ َ . wataqdhiy haajaatinaa. subbahaana man ja’ala khazaa inuhuu bainal kaafi wan nuuni.‫ن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫عاا‬ ‫ل‬ ّ ‫َر‬ َ ْ ِ َ ‫با‬ . ”jadilah. dari apa yang mereka (orang-orang Kafir) gambarkan. wahuznin. Dan juga berNama Dafi’ah kaerena dapat menolak semua kejahatan.

‫ل‬ ْ َ ‫ا َل‬ ِ ‫ح‬ ْ ‫ك ب ِأ‬ ِ ْ ‫في‬ َ َ َ َ َ ‫س‬ . Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Bismillaahir ِ ‫حي ْم‬ ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ‫ه الّر‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ح‬ ِ ‫م‬ . maka ia akan memperoleh keutamaan berikut. limpahkanlah salwat yang sempurna dan curahkanlah salam sejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad.‫ل‬ ‫م طي ْيرا اَبااب ِي ْي‬ ْ َ‫ي ت‬ َ ‫ وَار‬.‫ل‬ ِ ْ‫ك ُو‬ Alam taro kaifa fa’ala robbuka biash-haabil fiil. yang melaluinya semua kesulitan dapat terpecahkan. di setiap detik dan hembusan Nafas sebanyak bilangan semua yang diketahi oleh engkau. 2. dan berkat dirinya yang mulia awan menurunkan hujannya. Ya Allah. Faja’lahum ka’ashfim ma’kuul.Yaa dzal jalaali wal ikraami yaa arhamar raahimiina allhamdulillahi rabbil ‘alaamiina.Rahmaanir Rahiim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. SALAWAT TAFRIJIYYAH Bismillaahir ِ ‫حي ْم‬ ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫سم ِ الل‬ ْ ‫ه الّر‬ ْ ِ‫ب‬ َ ‫ح‬ ِ ‫م‬ . Alam yaj’al kaidahum fii tadlii. .‫ك‬ َ Allaahumma shalli shalaatan kaamilataw wasallim salaaman taamman ‘alaa sayyidinaa Muhammadinilladzi tanhallu bihil ‘uqadu watanfariju bihlil kurabu watuqhaa bihil hawaa-iju watunaalu bihir raghaa-ibu wahusnul khawaatiimi wayustasqal ghamaamu biwajhihil kariimi wa’alaa aalihii washahbihii fii kulli lam hatiw wanafasim bi’adadi kulli ma’luumillak. Tuhan semesta Alam. َ َ ‫ل رب‬ ْ ‫جَعيي‬ ‫ل‬ َ ْ ‫م ت ََرك َي‬ ِ ْ ‫ب ال‬ ْ َ‫م ي‬ َ ‫ص‬ ّ َ َ َ‫ف فَع‬ ْ َ ‫ ا َل‬.‫س ْجيل‬ ِ ِ‫م ب‬ ِ ٍ‫جااَرة‬ ِ ‫ت َْر‬ َ ‫ح‬ َ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ِ‫مي ْه‬ ِ ْ ّ ِ ‫ن‬ ْ ‫م‬ . Wahai Tuhahn yang maha penyayang dinantara para penyayang.Rahmaanir Rahiim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. dan semoga pula dapat terlimpah kepada keluarganya serta pada sahabatnya. yangmelaluinya semua kesulitan dapat terpecahkan. dan berkat dirinya yang mulia awan yang menurunkan hujannya. Dan telah dinukil dari Imam Al-Qurthubi. semua kesusahan dapat dilenyapkan. Allah akan memudahkan segala urusannya. 1. dan semoga pula terlimpahkan kepada keluarganya serta pada sahabatnya. semua kesusahan dapat dilenyapkan. Ya Allah. dsetiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Enkau. Wa’arsala ilaihim bihijaarotim min sijjil. َ ً‫صل َة‬ ّ ‫صييييي‬ ‫ماا‬ ً َ ‫مل‬ ِ ‫كاا‬ َ ‫م‬ َ َ‫ةو‬ ً َ ‫سيييييل‬ ْ ّ ‫سيييييل‬ ّ ‫َالل ُّهييييي‬ َ ‫ل‬ َ ‫م‬ ْ ّ ّ ‫ج‬ ِ ِ ‫حل ب‬ ُ ِ‫ه العُقَد ُوَت َن ْفَر‬ َ ْ ‫ي ت َن‬ َ ‫م‬ َ ‫مااعَل َُكى‬ ّ ‫ح‬ ُ ‫سي ّدَِناا‬ ّ ‫َتاا‬ ْ ِ‫ن الذ‬ ِ ِ ‫مد‬ ْ َ ُ ‫ج وَت ُن َيياا‬ ‫ب‬ ْ ُ ‫ب وَت‬ ِ ‫ل ب ِي‬ ِ ِ ‫ضُكىب‬ ِ ِ‫ب‬ ُ ِ ‫ه الّرغيياائ‬ ُ ِ ‫وائ‬ َ ‫ه ال‬ َ ‫ق‬ ُ ‫ه ال ْك َُر‬ َ ‫ح‬ ْ ْ ْ َ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫ماا‬ ‫غ‬ ‫ل‬ ‫ُكىاا‬ َ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ح‬ َ َ ِ ِ َ ْ ْ ُ ُ ُ ْ ْ ْ ِ َ َ ِ َ ُ َ‫و‬ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُ ّ ُ ‫س ب َِعيد َدِك‬ ّ ‫ل‬ َ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫حي‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫كي‬ ‫ي‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫صي‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫اا‬ ‫ُكى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ َ ِ َ ٍ ِ ِ ِ َ ْ ْ ِ َ َ َ ْ َ‫و‬ ٍ َ ّ ‫معْل ُوْم ِ ل‬ . bahwa barang siapa yang menetapinya sebagai wirid setap harinya sebanyak 141 kali atu lebih.‫ل‬ ْ ‫ل عَلي ْه‬ ْ ُ‫ك َي ْد َه‬ ٍ ْ ‫ضل ِي‬ ْ ِ‫م ف‬ ْ ‫ فَجع ِل َهم ك َع ًصيف ميِأ‬. Allah akan melenyapkan kesedihan dan kedukaannya serta menghapuskan kesulitan dan bahaya yang menimpa dirinya. dan semua yang didambakan serta khusnul khatimah dapat diraih. Segala puji bagi Allah. dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih. Salawat taffrijiyyah ini disebutkan oleh Al – Arif Muhammad Haqqi AnNazili di dalam kitbnya yang berjudul Khaziinatul Asraar. semua keperluan dapat terpenuhi. limpahkanlah shalawat yang sempurna dan curahkan salam kesejahteraan yang penuh kepdapa junjungan kami Nabi Muhammad. semua keperluan dapat terpenuhi.

Allah akan membuat baik kepadanya. 6.3. semoga Allah merahmati mereka semuanya. meluaskan rizeqiki nya. . salawat ini disebut Mifthul kanzil muhiith naili Muraadil ‘Abiid (kunci perbendahraan yang meliputi semua yang di inginkan oleh Hamba-hamba Allah) yang bunyinya sebagi berikut: allahumma shalli shalaatan kaamilatan wasllim salaaman taamman ‘alaa sayyidnaaMuhammadin dan seterusnya (sama dengan yang di atas). Dan Barang siapa yang melestarikanya setiap hari sebanyak bilangan para rasul. maka dia akan memperoleh apa yang di inginkanya dan dapat meraih tujuannya lebih dari apa yang di kehendakinya. Al-Imam Ad-Dainuri mengatakan bahwa barang siapa yang membaca salwat inin setiap usai shalat fardunya sebayak sebelas kali dan menjadikannya wiridnya. Syekh Al-arif Muhammad Haqqi Affandi mengatakan demikianlah bunyi teks salawat tersebut yang di ijazakan kepada oleh Syekh Muhammad As-Sanusi di bukit Abu Qubaisy. 7. kemudin oleh Syekh As-Sayyid Zain Makki. Dikatakan pula dalam kitab tersebut bahwa termasuk AlQurthutubiyah. Akan tetapi. Dan barang siapa yang melestarikannya sesudah shalat subuh setiap harinya sebanyak empat puluh satu kali. memberikan cahaya kepda hatinya sehingga menjadi terang hati dan meninggalkan martabatnya. dan dia akan menyampaikannya kepda kedudukan dan drajat sampai kepada tngkatan yang dikehendaki oleh-Nya. mereka berkumpul dalam satu mejelis. Maka dia akan memperoleh apa yang di inginkannya . Dan dia mengatakan bahwa barang siapa yang melestarikannya setiap hari sebanyak sebelas kali. maka rezekinya tidak akan pernah terputus dan dia akan meraih kedudukan yang angat tinggi serta beroleh harta banyak. yaitu 313 kali. kemudian oleh Syekh Al-Maghrabi. dan membukan baginya semua pintu kebaikan dan kebajikan secara melimpah. yang menurutistila Ulama Mgrib disebut dengan Nama salawat Nariyyah. Menurut kalangan ahli asrar. 4. Dan salawat ini termasuk salah satu dari perbenda haraan Allah Swt. Kemudian membacanya secara bersamaan sebanyak 4. suaranya didengar oleh pemimpin (penguasa). keistimewaan ini tidaklah dapat diraih melainkan dengan menetapinya secara terusmenerus. As-Sanusi menambahkan kalimat fii kulli lamhatiw wanafasim bi’adadi kullima’lumillak. Dan Barang siapa yang melestarikanya setiap harinya sebanyak seratus kali.444 kali maka mereka mendapatkan apa yang yang mereka inginkan dalam waktu yang singkat. Allah akan menjadikan dirinya dicintai oleh semua orang. Allah mengamankannya dari becana yang menimpa di masanya dan menyelamatkanya dari mala petaka kelaparan dan kemiskinan. maka rezekinya amat mudah seakan-akan diturunkan dari langit dan ditumbuhkan dari bumi. Mereka manamakan demikian kaerena apabila mereka hendak meraih hal yang di inginkan atu menolak hal yang ditakuti. 5. da tidak sekali-kali ia memohon sesuatu kepada Allah melainkan Allah Swt akan memberinya. Penulis kitab Miftahu Khazaainiillah menyebutkan bahwa Allah Swt akan memberikan kemenangan kepada siapapun diantara hamba-hamban-Nya yang membacanya terus-menerus.

maka dia akan memperoleh apa yang tidak dapat di gambarkan oleh dari hal-hal yang belum pernah di lihat oleh mata.untk membuka Asrar (rahasiarahasia). Demikianlah keterangan yang dikutip dari kitab Khaziinatul Asrar. Imam Qurthubi mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan meraih suatu urusan yang penting lagi besar atau menolak petaka yang menetap. Hal yang sama disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam keterangannya mengenai bilangan tersebut yang jumblahnya 4. belum pernah terdengar oleh telinga. dan belum pernah terdetik dalam hati seorang manusiapun. maka hendaklah dia membaca salawat tafrijiyyah ini sebanyak 4. maka sesunggunya hal ini merupakan pemecahan bagi semua masalah dan penyebab bagi pengaruhnya. dan hendaklah ia bertawasul denganya Nabi Saw. .444.444 kali. Dan Barang siapa yang melestarikanya setiap harinya sebanyak seribu kali. Yang berakhlak mulia. maka sesungguhnya dia akan dapat melihat segala sesuatu yang dikehendakinya. Maka sesungguhnya Allah Swt akan memberikan Taufik kepada apa yang di inginkan dan yang didambakannya sesuai dengan niatnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful