Kajian pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah rendah dan menengah

Pengenalan Mulai tahun 2003 mata pelajaran Sains dan Matematik diajar dalam bahasa Inggeris di tahun satu, tingkatan satu dan enam rendah pada semua sekolah kebangsaan sebelum dilaksanakan sepenuhnya pada semua peringkat sekolah menjelang tahun 2008. Mengikut perancangan, penggunaan bahasa Inggeris bagi kedua-dua mata pelajaran itu di kolej matrikulasi dijangka bermula pada 2004 manakala di politeknik pula pada tahun 2008. Pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris dilihat sebagai satu kepentingan utama negara ke arah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar. Sejajar dengan pelaksanaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, murid tahun satu sekarang akan mengambil dua subjek berkenaan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris pada peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) 2008 nanti. Pelajar tingkatan satu akan mengambil dua subjek itu dalam bahasa Inggeris pada peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada 2005 dan seterusnya kumpulan ini mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), pada 2007. Walaupun kelas atau tingkatan lain tidak terbabit, namun sekolah-sekolah digalakkan untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran tajuk-tajuk tertentu kedua-dua mata pelajaran. Pelaksanaan secara separa ini bergantung kepada kemampuan guru dan kebolehan murid-murid di sekolah masing-masing. Di samping menjadi bahasa komunikasi antarabangsa, bahasa Inggeris adalah bahasa ilmu dalam bidang Sains dan Matematik, sama ada dari segi buku atau bahan berkaitan seperti komputer serta teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Sebahagian besar bahan rujukan dan pembelajaran kedua-dua bidang berkenaan adalah dalam bahasa Inggeris. Justeru, matlamat utama pelaksanaan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris ialah bagi membolehkan pelajar menguasainya sebagai bahasa ilmu dua bidang pengetahuan berkenaan sejak di peringkat awal. Mengikut PPK, tujuan utama langkah pembaharuan itu bukanlah untuk mempertingkatkan kemahiran berbahasa Inggeris di kalangan pelajar, sebaliknya bagi mempersiapkan mereka ke arah menguasai ilmu Sains dan Matematik dengan lebih berkesan dan mudah. Pendedahan awal sebegini memang penting bagi memperkukuhkan persediaan asas pelajar. Bagi memantapkan dan membolehkan pengajaran ini dibuat dengan lebih berkesan pihak kementerian telah menyediakan sejumlah peruntukan untuk membekalkan infrastruktur teknologi komunikasi maklumat (ICT) seperti komputer bimbit, projektor LCD, skrin dan bahan interaktif kepada sekolah. Disamping itu, sekolah juga turut dibekalkan dengan bahan rujukan bercorak sains termasuk buku teks dalam bahasa Inggeris, glosari dan skrip pelajaran serta rancangan TV pendidikan dalam bahasa Inggeris. Guru-guru turut diberi latihan intensif bahasa Inggeris dan latihan berterusan sama ada dengan mengikuti modul atau latihan secara maya melalui internet. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang perlu dihuraikan. Pendekatan mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris dikatakan akan menjejas penguasaan murid-murid di aliran kebangsaan dan Sekolah-Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Tamil dan Cina terhadap matapelajaran Sains dan Matematik. Penukaran bahasa pengantar untuk matapelajaran Sains dan Matematik daripada bahasa ibunda kepada Bahasa Ingerís akan turut menjejaskan keberkesanan pengajaran matapelajaran Sains dan Matematik di SRJK Tamil dan Cina. Kajian Colllison (1974) menunjukkan bahawa pembelajaran konsep sains lebih baik dan mudah difahami dalam bahasa ibunda walaupun terjemahan istilah sains agak sukar dan terhad.

Ada juga yang berpendapat bahawa cadangan pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris tidak akan memajukan tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan rakyat. Langkah memerlukan murid-murid mempelajari sebahagian mata pelajaran dalam satu bahasa dan mata pelajaran lain dalam bahasa yang lain hanya akan mengelirukan murid-murid dan akan menjejas penguasaan mereka terhadap kedua-dua bahasa tersebut. Kajian Bambbose (1984) menunjukkan bahwa murid-murid yang diajar menggunakan bahasa ibunda sepanjang pendidikan rendah dalam semua subjek menunjukkan pencapaian yang lebih cemerlang berbanding kumpulan kawalan. Bilangan guru yang mahir serta fasih dalam mata pelajaran sains dan matematik masih tidak mencukupi. Apatah lagi kini untuk mencari guru yang turut berkemampuan mengajar subjek-subjek tersebut serta memiliki kefasihan berbahasa Inggeris. Ketika guru-guru tersebut dididik di maktab serta di universiti, kelulusan Bahasa Inggeris mereka adalah pada tahap minimal. Bagaimana mungkin secara tiba-tiba mereka diperlukan untuk mendidik anak bangsa dalam bahasa perantaraan yang mereka sendiri tidak memiliki kefasihan serta pasti penggunaannya? Kajian awal yang melibatkan sekumpulan guru-guru pelatih mendapati bahawa mereka tidak yakin akan kemampuan mereka untuk mengajar sains dalam bahasa Inggeris (Zurida & Mohd Ali, 2002/2003). Guru-guru pelatih juga didapati kurang memahami beberapa istilah bukan teknikal yang sering digunakan dalam pembelajaran sains. Kepincangan sebegini akan memberikan tekanan baru kepada para guru untuk menyampaikan bahan mereka dengan baik dan yang akan menjadi mangsa, akhirnya adalah anak-anak murid yang mereka didik atau abaikan. Keadaan ini akan menambah lagi kekeliruan serta kekusutan dalam pendidikan sains, teknologi dan matematik di negara ini Mata pelajaran sains, khususnya matematik bukanlah mata pelajaran yang mudah dipelajari, diajar serta dihayati oleh guru dan murid. Ramai bersetuju bahawa pelajar miskin dan pelajar luar bandar amat lemah penguasaan bahasa Inggeris mereka kerana tahap penggunaannya amatlah sedikit, hanyalah di bilik darjah ketika mata pelajaran tersebut diajar. Pendekatan mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris diduga akan menimbulkan masalah besar kepada para pelajar kawasan desa dan mundur. Guru-guru di kawasan luar bandar tidak diperlukan menguasai bahasa Inggeris kerana faktor persekitaran dan tahap pencapaian murid yang mereka ajar. Kajian Naimah (2002) mendapati guru-guru menghadapi pelbagai masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris di bilik darjah. Justeru, adalah dijangkakan jurang pencapaian dalam mata pelajaran matematik di semua peperiksaan peringkat UPSR/PMR/SPM di antara pelajar miskin atau di luar bandar dengan yang berpendapatan sederhana/tinggi dan tinggal di bandar akan menjadi bertambah luas. Anak-anak mereka akan terus menghadapi masalah penguasaan dan kefahaman Bahasa Inggeris ditambah pula kesukaran mereka memahami konsep atau istilah matematik dan sains. Pengajaran matematik diperuntukkan 10 waktu di SJKC dan SJKT dengan enam waktu daripadanya diajar dalam bahasa ibunda manakala pengajaran di SK adalah dalam bahasa Inggeris sepenuhnya selama tujuh waktu seminggu. Manakala pengajaran sains pula diperuntukkan enam waktu seminggu di kedua-dua jenis sekolah SJK dengan tiga waktu daripadanya diajar dalam bahasa ibunda. Pelaksanaan pengajaran mata pelajaran sains dan matematik di SJKC dan SJKT dilakukan secara dwibahasa tentunya berbeza dengan pengajaran sains dan matematik di sekolah-sekolah kebangsaan yang hanya dijalankan dalam bahasa Inggeris. Perbezaan pelaksanaan ini mungkin memberi kesan yang berbeza dari segi pencapaian murid dalam mata pelajaran sains dan matematik dan penguasaan bahasa Inggeris. Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik Seseorang pelajar menghadapi pelbagai cabaran dalam pembelajaran sains. Dalam konteks ESL berasaskan isi kandungan, pelajar perlu mempelajari satu bahasan baru dan pada masa yang sama

menguasai isi kandungan mata pelajaran yang juga agak mencabar. Untuk berjaya, pelajar bukan sahaja perlu menguasai kosa kata dan tatabahasa, tetapi juga cara bahasa Inggeris itu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik. Bahasa pengantara ini yang dikenali sebagai academic English atau school English merangkumi pengetahuan semantic dan syntactic dan juga kegunaan/kefungsian bahasa. Pelajar perlu menggabungkan pengetahuan bahasa Inggeris dengan pengetahuan isi kandungan sains dan matematik bagi membolehkan mereka menyempurnakan tugas akademik berkaitan dengan subjek yang dipelajari. Kombinasi tiga pengetahuan ini - pengetahuan bahasa Inggeris, pengetahuan isi kandungan dan pengetahuan tentang bagaimana cara melakukan tugasan – mengikut Short (1998) adalah komponen utama literasi akademik. Kajian menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara kefasihan bahasa dengan prestasi akademik. Penggunaan istilah bahasa Inggeris untuk mata pelajaran sains dan matematik adalah terlalu khusus dan seringkali membawa maksud yang berbeza dengan kegunaannya dalam pertuturan dan penulisan harian. Johnstone dan Selepeng (2001) mendapati pelajar amat sukar mempelajari sains dalam bahasa kedua dan hilang 20% kemampuan untuk menaakul dan memahami isi kandungan yang dipelajari. Kajian juga menunjukkan pelajar yang mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua kerap menghadapi kesukaran menterjemah dan memahami maksud kata penghubung dalam sains seperti jika, bagaimana, kerana dan akibatnya (AAAS, 1998). Menurut Cassels dan Johnstone (1983), Kyllonen (1990) dan Pollnick dan Rutherford (1996), bahasa kedua amat berpotensi untuk menjadi faktor yang menjejaskan pengajaran dan pembelajaran kerana ketidakbiasaan dalam sesuatu perkataan akan merendahkan keupayaan belajar pelajar. Justeru, penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik bukanlah cara terbaik untuk mempertingkatkan keupayaan serta penguasaan bahasa Inggeris di kalangan para pelajar. Kajian Duran, Dugan dan Weffer (1998) mengenalpasti dua masalah yang pelajar hadapi dalam pembelajaran sains:  Pelajar lemah dalam pengetahuan sains  Pelajar kurang mempunyai laras bahasa yang sesuai untuk membina konsep sains Menurut Duran dan rakan-rakan, tahap berbahasa yang rendah akan memberi kesan yang serupa seolah-olah tiada mempunyai kemahiran asas. Justeru, kita sebagai pendidik tidak boleh memandang remeh akan peranan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran sains. Pollnick dan Rutherford (1996) berpendapat keupayaan membaca, menulis dan bertutur dengan jelas berperanan dalam pendidikan sains. Jika pelajar mahu mempelajari sains, mereka perlu menguasai bahasa dengan baik. Kajian Buriel dan Cardoza (1988) mendapati pelajar bahawa pelajar Mexican American jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan pelajar yang bahasa Inggeris adalah bahasa ibunda. Dapatan ini disokong oleh Duran, Dugan dan Weffer (1998) yang menyatakan walaupun pencapaian pelajar (bahasa Inggeris adalah bahasa kedua) tersebut baik dalam matematik namun rendah dalam mata pelajaran sains. Kepentingan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik dapat dilihat dari hasil kajian Adetula (1989). Beliau merumuskan bahwa bahasa memainkan peranan penting dalam matematik khususnya dalam penyelesaian masalah matematik berayat. Pelajar seharusnya berupaya menterjemahkan masalah ke dalam struktur pemahaman kendiri. Pemahaman masalah berayat merupakan satu prasyarat dalam penyelesaian masalah (Marinas & Clements, 1990). Kebolehan membaca disamping mempunyai kekayaan perbendaharaan kata mampu mempengaruhi keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah matematik (Noraini, 1994). Menurut Krashen dan Cummins (1980), pelajar boleh dilatih untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggeris (bahasa kedua), namun keupayaan untuk menggunakan bahasa pada laras tinggi adalah

sukar untuk dilatih. Ini adalah kerana pelajar tidak mempunyai cognitive academic language proficiency (CALP) yang merupakan kemahiran bahasa yang diperlukan untuk membaca teks, berdialog, berbahas dan mengambil ujian bertulis. CALP diperlukan dalam pembelajaran sains terutama di peringkat menengah kerana pada tahap ini penerangan sesuatu idea abstrak kerapkali dilakukan secara lisan atau bertulis. Penguasaan bahasa ibunda yang baik membantu pelajar untuk menguasai CALP. Justeru, bahasa pengantar atau kurikulum yang menggunakan bahasa ibunda akan memberi kelebihan kepada pelajar. CALP ini, menurut Cummins (1981) berbeza daripada BICS (basic interpersonal communication skills), iaitu kemahiran bahasa yang digunakan dalam hubungan atau komunikasi interpersonal atau dalam keadaan informal. Penilaian pelaksanaan Dengan kelemahan yang amat ketara berhubung kefasihan dan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan guru dan pelajar sekolah ketika ini, amat sukar untuk memungkinkan dasar pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam Bahasa Inggeris menemui kejayaan. Justeru, adalah penting untuk mengadakan penelitian yang rapi supaya langkah pembaikan yang tepat dan menghasilkan kejayaan dapat diambil. Kejayaan pelaksanaan sesuatu program biasanya diukur melalui prestasi pelajar yang bergantung kepada kualiti input termasuk persediaan guru, kurikulum, bahan serta proses pengajaran dan pembelajaran dan juga penilaian. Kerangka berikut dicadangkan bagi mentakrifkan kejayaan dalam pelaksanaan (Rajah 1) Rajah 1: Kerangka bagi mentakrifkan kejayaan pelaksanaan (Brisk, 2000) Bergantung kepada Diukur melalui Dipengaruhi Ciri-ciri program: Prestasi pelajar: Faktor-faktor kontekstual:  Persediaan guru  Perkembangan bahasa  Ciri-ciri pelajar  Kurikulum dan literasi  Tekanan sebaya  Bahan  Pencapaian akademik  Peranan keluarga  Pengajaran  Integrasi sosiobudaya  Ciri-ciri sekolah  Taksiran  Factor-faktor situasi (perpektif sejarah) INPUT HASILAN (OUTCOME) SOKONGAN KUALITI KEJAYAAN CABARAN Objektif kajian Tujuan utama kajian ini adalah untuk meninjau pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di sekolah rendah. Secara khusus, objektif kajian adalah untuk: 1. Mengenalpasti profil guru sains dan matematik peringkat sekolah rendah dan menengah 2. Menilai tahap kefahahaman guru terhadap kurikulum dan matlamat pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. 3. Menilai tahap pelaksanaan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. 4. Menilai tahap khidmat sokongan yang diterima bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris 5. Mengenalpasti masalah-masalah yang guru-guru hadapi semasa melaksanakan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris 6. Menjana cadangan-cadangan daripada guru-guru sains dan matematik tentang pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. 7. Menilai pencapaian murid-murid dalam sains, matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.

8. Menentukan sama ada terdapat perbezaan pencapaian dalam sains, matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu dikalangan murid-murid SK dan SJK oleh kerana pendekatan pelaksanaa adalah berbeza antara SK dan SJK. 9. Menentukan sama ada terdapat perhubungan antara pencapaian dalam mata pelajaran sains dan matematik dengan Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu? Metodologi Kaedah kajian survey atau tinjauan akan dilakukan bagi mendapatkan data berkaitan dengan perkara-perkara berikut:  Profil guru  Kefahahaman guru terhadap kurikulum dan matlamat pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris.  Khidmat sokongan yang diterima bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris  Masalah-masalah yang guru-guru hadapi semasa melaksanakan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris  Menjana cadangan-cadangan daripada guru-guru sains dan matematik tentang pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahada Inggeris. Responden akan terdiri daripada 300 orang guru yang mengajar sains dan matematik di peringkat SK, SRJKC dan SRJKT serta sekolah menengah. Pengumpulan data secara kualitatif akan dibuat melalui temubual dengan beberapa responden terpilih bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai perkara-perkara di atas. Pemerhatian proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah akan dilakukan bagi mendapatkan gambaran tentang pendekatan yang digunakan dalam memperkenalkan konsepkonsep sains dan matematik kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah. Selain itu, pemerhatian bilik darjah juga membolehkan episod-episod pengajaran dirakamkan untuk dijadikan bahan latihan atau perbincangan. Antara maklumat yang boleh didapati adalah seperti corak atau jenis interaksi yang berlaku antara guru-murid dan murid-murid, penggunaan bahasa dalam pengajaran serta pengintegrasian alat bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi tujuan ini, seramai 12 orang guru yang mengajar sains dan matematik tahun 1 dan 2 di sekolah rendah serta 9 orang guru sains dan matematik tingkatan 1 dan 2 serta tingkatan enam rendah akan dipilih. Pemilihan adalah berdasarkan persetujuan guru-guru untuk membenarkan pengajaran mereka dirakamkan sama ada secara audio atau video. Rakaman akan dibuat bagi mendapatkan gambaran yang lengkap tentang pengajaran sesuatu topik. Justeru, setiap guru dijangka akan dicerap sekurang-kurangnya 8-10 waktu atau sehingga topik berkenaan selesai diajar. Ujian-ujian prestasi akademik dalam sains, matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu akan ditadbirkan kepada 120 orang murid masing dari tahun 1 dan 2 serta 120 orang murid masing dari tingkatan 1, 2 dan enam rendah. Soalan-soalan ujian sains dan matematik akan menggunakan format dwibahasa seperti yang dicadangkan oleh pihak kementerian. Ujian prestasi dicadangkan ditadbirkan pada penggal kedua sebelum cuti akhir tahun bagi memberi kesempatan kepada murid-murid mengikuti pengajaran sains dan matematik dalam Bahasa Inggeris. Kaedah penyelidikan yang akan digunakan dirumuskan seperti dalam jadual 2. Jadual 2: Objektif, kaedah dan sampel penyelidikan Objektif Kaedah Objektif 1 hingga 6 Sampel

Item-item bagi mengumpul data tentang profil, sokongan, masalah dan cadangan Amalan pengajaran sebenar: Interaksi guru-murid, pengintegrasian alat bantu mengajar, contoh-contoh serta bahasa dalam pengajaran Objektif 7 hingga 9 Pencapaian dalam sains, matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu (soalan bagi murid sekolah menengah disediakan dalam dwibahasa, yakni amalan yang dicadangkan oleh pihak kementerian

Survey (soal selidik) Temubual untuk mendapatkan penjelasan atau huraian lanjut. Pencerapan pengajaran (rakaman audio & video) bagi membolehkan transaction analysis dilakukan.

300 orang guru 30 orang guru 12 orang guru sekolah rendah 8 orang guru sekolah menengah antara 8-10 waktu pengajaran atau sehingga selesai pengajaran satu topik yang lengkap.

Ujian prestasi dalam sains, matematik, Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu (bertulis)

Tahun 1: 120 (SK dan SJK) Tahun 2: 120 (SK dan SJK) Tingkatan 1: 120 orang Tingkatan 2: 120 orang Tingkatan 6 Rendah: 120 orang

Analisis data Data yang diperolehi melalui soal selidik akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pakej SPSS. Analisis varians sehara (one-way ANOVA) dan ujian t (t-test) akan digunakan bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam kumpulan responden mengikut sesuatu pembolehubah. Data kualitatif yang diperolehi melalui temubual dan pencerapan bilik darjah akan dianalisis dengan mengkategorikan berdasarkan tema utama atau objektif kajian berkaitan.

Rujukan AAAS (1989). American Association for the Advancement of Science (1989) Science for all Americans: a Project 2061 reports on literacy goals in science, mathematics, and technology. Washington, D.C., American Association for the Advancement of Science. Adetula, L. 0. (1989). Solutions of simple word problems by Nigerian children: Language and schooling factors. Journal for Research in Mathematics Education, 20, 489-497. Bamgbose, A. (1984). Mother tongue medium and scholastic attainment in Nigeria. Prospects, XIV(91), 87-93. Brisk, M.E. (2000). Defining success: Quality bilingual education. Publisher: LAB at Brown University (On-line) http://www.lab.brown.edu/public/pubs/Defining_Success.pdf Cassels, J. & Johnstone, A.H. (1983). Meanings of words and the teaching of chemistry. Education in Chemistry, 20(1), 10-11.

Colllison, G.O. (1974).. Concept formation in a second language: A study of Ghanaian school children. Harvard Educational Review, 44(3), 441-457. Cummins, J. (1980). Teaching English through content area activities. Dalam P. Rigg dan V. Allen (Eds.), When they don’t speak English (pp. 139-151). Urbana, IL: National Council of Teachers of English. Duran, B.J., Dugan, T. & Weffer, R. (1998). Language minority students in high school: The role of language in learning biology concepts. New York: John Wiley & Sons, Inc. Johnstone, A.H. & Selepeng, D. (2001). A language problem revisited. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2(1), 19-29. Naimah Ishak (2002). Kajian penilaian pelaksanaan mata pelajaran bahasa Inggeris di sekolah rendah luar bandar. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan ke-IX, Hotel Cititel, Pulau Pinang. Noraini Idris (1994). Penyelesaian masalah: Daya penggerak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kertas kerja untuk Persidangan Kebangsaan Pendidikan Matematik ke3 Institut/Maktab Perguruan Malaysia. Pollnick, M. & Rutherford, M. (1996). The use of mother tongue and English in the learning and expression of science concepts: A classroom based study. International Journal of Science Education, 18(1), 91-103. Short, D. (1998). Social studies and assessment: Meeting the needs of students learning English. In S. Fradd & O. Lee (Eds.), Creating Florida's multilingual global work force, (pp. VI 1-12). Tallahassee, FL: Florida Department of Education. Zurida Ismail & Mohd. Ali Samsuddin (2002/2003). Mole: Furry animals, in-house spies or amount of substance? Vocabulary problems in teaching science. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 18, 76-84.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.