RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN CONTOH

(1) Butiran am RPH sudah dimasukkan dalam blog Sambung-menyambung. (2) Format asal RPH ini terdiri daripada empat lajur seperti yang di bawah ini. Untuk meningkatkan kebolehbacaan di blog, dua lajur yang di sebelah kanan diletakkan di bahagian atas.

Langka h dan Masa

Huraian Hasil Pembelajaran (HHP) dan Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Catatan Pembelajaran

Langkah dan Masa Induksi Set, 3 minit HHP dan Kandungan (1) Kepentingan membuang sampah secara teratur. (2) Penggunaan tong sampah. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Murid memerhatikan tong sampah yang

Catatan
o

bertulis “Gunakan Saya” yang dibawa oleh guru.
2. Murid menonton video pemandangan
o

BBB: Tong sampah, LCD, video Nilai: Peka terhadap kebersihan persekitaran Jika ada sampah di dalam kelas, murid diminta mengutip dan membuangnya ke dalam tong sampah

sampah di luar tong sampah.
3. Murid menjawab soalan guru. • Di manakah kamu perlu membuang

sampah?
• Apakah keburukan jika sampah tidak

o

dimasukkan dengan baik ke dalam tong sampah?
• Jika kelas kamu kotor dan berbau,

apakah perasaan kamu?
4. Guru mengaitkan aktiviti ini dengan tajuk

pelajaran.

Langkah dan Masa Langkah 1, 15 minit HHP dan Kandungan 1.1, Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. • Keadaan bersih dan kotor: rumah sendiri. • Latihan menyatakan pengalaman sebagai asas berbual. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Guru bersoal jawab dengan murid

Catatan
o

berpandukan gambar digital.
2. Dua orang murid menceritakan

pengalaman mereka membersihkan kawasan dalam rumah seperti bilik sendiri.
3. Dua orang murid lagi menceritakan

BBB: LCD, gambar digital bilik/kawasan rumah bersih dan kotor. Nilai: Kebersihan tempat tinggal dan persekitaran, bertanggungjawab dan rajin Kontekstual: Menyatakan pengalaman sebagai asas untuk berbual.

o

pengalaman mereka membersihkan kawasan luar rumah seperti halaman rumah dan longkang.
4. Secara berpasangan atau bertiga, pelajar
o

berbual tentang kebersihan rumah masing-masing.

Langkah dan Masa Langkah 2, 13 minit HHP dan Kandungan 1.1, Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 7.2, Aras 1: Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. • Keadaan bersih dan kotor: kawasan sekolah. • Kata Adjektif: gembira, cantik, subur, indah, dan ceria.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Membaca dialog Wahida dengan Shanti. 2. Guru bersoal jawab dengan murid

Catatan
o

BBB: Teks “Sekolahku Indah” Sistem Bahasa: Kata Adjektif Nilai: Kesedaran tentang pentingnya kebersihan sekolah Pengelolaan: berpasangan Pencapaian objektif 1

tentang kata adjektif yang terdapat dalam teks.
3. Guru bersoal jawab dengan murid

o

tentang keadaan sekolah, terutamanya dari segi kebersihan.
4. Beberapa orang murid menceritakan

o

keadaan sekolah, di hadapan kelas, terutamanya dari segi kebersihan,
5. Secara berpasangan atau bertiga, murid

o

berbual tentang kebersihan sekolah.

o

Langkah dan Masa Langkah 3, 15 minit HHP dan Kandungan 1.1, Aras 1: Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 1.4, Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. • Bergotong-royong menjaga kebersihan sekolah. • Kosa kata: (umum) kuman, jangkitan; (istilah) taun, virus. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Mendengar rakaman dialog antara Cikgu

Catatan
o

Normah dengan Wahida tanpa merujuk teks.
2. Guru dan murid berbincang tentang

BBB: Rakaman dialog Sistem Bahasa: Kosa kata Teknik: Main peranan

o

lembaran kerja.
3. Aktiviti kumpulan: kumpulan 4 – 5 orang

o

murid berbincang tentang cara meminta kebenaran daripada ibu bapa untuk menyertai gotong-royong.
4. Main peranan: pasangan setiap

o

Nilai: Kesantunan semasa bercakap dengan ibu bapa Kecerdasan Pelbagai: Verballinguistik Pencapaian objektif 2

o

kumpulan melakonkan cara meminta kebenaran daripada ibu bapa untuk menyertai gotong-royong.

o

Langkah dan Masa Langkah 4, 10 minit HHP dan Kandungan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1, i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Setiap murid menulis sekurang-

Catatan
o

kurangnya empat ayat tunggal dalam borang pengurusan grafik tentang keadaan bersih dan kotor tiga tempat di kawasan sekolah.
2. Aktiviti pengayaan untuk kumpulan yang

BBB: Lembaran 1 dan gambar digital Nilai: Kebersihan tempat tinggal, kerjasama KB: Membanding beza keadaan bersih dengan kotor Pencapaian objektif 3

o

siap awal dan aktiviti pemulihan untuk pelajar yang telah dikenal pasti lebih awal.

o

o

Langkah dan Masa Penutup, 3 minit HHP dan Kandungan

Kebersihan Persekitaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Berpandukan situasi yang dinyatakan

Catatan
o

oleh guru, murid membuat ramalan akibat bersih dan kotor.
2. Guru merumuskan kandungan pelajaran
o

BBB: Gambar digital situasi bersih dan kotor KMD: Meramalkan akibat sesuatu situasi

hari ini.

Pengayaan: Pemulihan:

Lembaran Kerja 2. Lembaran Kerja 3.

Catatan/Refleksi:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lembaran Kerja 1 Nama: ________________________ Tarikh: _________

Arahan Tulis satu ayat tunggal dalam setiap ruangan yang disediakan. Panduan: Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek (seperti “tong sampah” dan “sisa makanan”) dan satu predikat (seperti “ada tutup” dan “di luar tong sampah”). Contoh Perkara Tong sampah Keadaan Bersih Tong sampah ada tutup. Keadaan Kotor Sisa makanan itu di luar tong sampah.

Perkara 1. 2. 3. Bilik darjah Kantin Tandas

Keadaan Bersih

Keadaan Kotor

(12 markah) Lembaran Kerja 2 (Pengayaan)

Nama: ________________________

Tarikh: _________

Arahan Tulis ayat tunggal atau ayat majmuk tentang keadaan bersih atau kotor di tempat kamu tinggal. Kemudian catatkan akibat keadaan yang bersih atau kotor itu. Perkara Keadaan BersihKotor Akibat BersihKotor

1.

Sampah

2.

Tong sampah Tanamtanaman hiasan Kedai makan

3.

4.

5.

Tandas

Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) Nama: _______________________ Arahan Tarikh: _________

Padankan ayat dengan gambar.

1 1

Tandas di sekolah saya bersih.

Gambar sekolah yang bersih dan ceria.

2 2

Sekolah itu cantik.

Gambar Ali sedang menyapu sampah.

3 3

Buang sampah ke dalam tong sampah.

Gambar tandas.

4 4

Sila jaga kebersihan kantin kita.

Gambar tong sampah.

5 5

Ali menyapu sampah di bilik darjah.

Gambar kantin sekolah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.