SELAMAT

DATANG

SISTEM GAJI BERKOMPUTER/MANUAL
Disediakan oleh:  Puan Salmah bte Samsudin  Puan Zalilah bte Nordin  Puan Noridah bt Sandi  Puan Saadiah bt Abd Rashid  Puan Nor Azila bt Ramli  Encik Mohd Radzali bin Salleh

SISTEM GAJI BERKOMPUTER / MANUAL
 PENGENALAN
Sistem Gaji Berkomputer dan Manual adalah penyelenggaraan gaji dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja serta lain-lain potongan gaji anggota awam dengan cara bersistematik serta mematuhi arahan dan peraturan yang berkuatkuasa dari masa kesemasa mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh JANM.

OBJEKTIF
 Menyediakan borang-borang input ke dalam Sistem Gaji Berkomputer agar pembayaran gaji dan elaun dapat dibayar mengikut jadual yang telah ditetapkan.  Menyediakan dan memberi panduan aturcara pembayaran baucar berasingan gaji dan elaun serta kemudahan potongan gaji.

TAFSIRAN / ISTILAH
 Pejabat Pembayaran / Perakaunan  Pusat Pembayaran (PCTR)  Nombor Gaji  Fail Induk Gaji (Master Listing)  Slip Gaji (Pay Slip)  Sijil Gaji Akhir  Penyata Gaji Tahunan

MENGUJUDKAN PUSAT PEMBAYARAN BARU
1. Permohonan Mohon kepada Pejabat Perakaunan
3. Kelulusan

-

Setelah mendapat kelulusan Pusat Pembayar / PTJ perlu mengisi SG 10 dan SG 13

SG 10
 Bagi mewujudkan Pusat Pembayaran  2 salinan  Bagi mewujudkan pusat pembayaran baru semua medan hendaklah diisi (1-13)  Bagi pembatalan pusat pembayaran baru semua medan hendaklah diisi (1-13)  Bagi pindaan butir-butir pusat pembayaran medan 1-13 serta medan yang hendak dipinda perlulah diisi.

SG 13
 Disediakan bagi mewujudkan, membatal atau meminda nama pegawai pusat pembayar yang diberi kuasa memungut cek gaji perseorangan atau cek atas nama jabatan di dalam Sistem Gaji Berkomputer.  2 salinan

KAEDAH PEMBAYARAN GAJI BERKOMPUTER
 Borang Perubahan Gaji Disediakan untuk memasukkan maklumat peribadi, pendapatan dan potongan kakitangan kedalam Sistem gaji Berkomputer.

SG 20 DIAMBIL TINDAKAN BAGI : Lantikan Baru  Pertukaran Masuk  Berhenti, bertukar, bersara,meninggal dunia dan Cuti Belajar  Lain-lain perubahan : Kenaikan gaji tahunan, kenaikan pangkat, elaun-elaun dan pelbagai potongan.

DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN
 Salinan kad pengenalan  Salinan buku bank – nombor akaun  Salinan Kad Keahlian KWSP  Laporan Perubahan (Kew 8)  Sijil Gaji Akhir  Arahan potongan, Penyata Perkiraan  Lain-lain dokumen yang berkaitan

TATACARA PENYEDIAAN SG 20
 Penyediaan SG 20 hendaklah merujuk kepada Manual Prosedur Perakaunan dan Kewangan Sistem Gaji Berkomputer yang dikeluarkan oleh JANM.

BORANG PENGKELOMPOKAN (SG30)
 Borang Perubahan Gaji SG20 yang telah disediakan dengan lengkap hendaklah dikelompokkan dengan menggunakan Borang Kawalan Kelompok (SG30) yang disusun mengikut siri.

SG 20 “ONLINE”
 Untuk membayar gaji bagi anggota baru yang tidak sempat dimasukkan kedalam Sistem Gaji Berkomputer bulan berkenaan  Cek berasingan dan Laporan R20 akan dikeluarkan dan dihantar ke Pusat Pembayar

PINDAH LOKASI
 Adalah untuk memindahkan maklumat kakitangan dalam fail induk secara automatik dari Pusat Pembayar lama dalam Pejabat Pembayar /Perakaunan yang sama kepada Pusat Pembayar baru.

BANK AUTOPAY
 Malayan Banking  Bank Simpanan Nasional  Bumiputera Commerce Bank Bhd.  Bank Rakyat  Standard Chartered Bank.

LAPORAN
 Menandatangani dan mengesahkan laporan R1,R2 (PAP 052) dan R55, salinan asal dikembalikan ke pejabat pembayar dalam tempoh 21 hari selepas diterima.  Failkan R1,R2,R3,R5,R55 dan potongan bulanan  Rekod perbelanjaan emolumen melalui baucar bayaran gaji ke dalam Buku Vot.

BAUCER BAYARAN GAJI BERASINGAN
 Digunakan apabila pusat pembayaran gaji tidak dapat memasukkan perubahan gaji melalui sistem gaji berkomputer pada bulan berkenaan.  Lain-lain bayaran * Gaji guru ganti * Dividen KWSP * Bayaran lebih masa * Lain-lain bayaran

ELAUN LEBIH MASA
 Kelayakan * Kerja-kerja kecemasan * Kerja-kerja mustahak * Kerja-kerja yang perlu dibuat oleh pegawai melebihi bidang tugasnya * Kerja-kerja yang perlu selalu pada masa yang ditetapkan dan terhad.

DOKUMEN SOKONGAN
• Borang kawalan kelompok (kew 302) • Baucer Bayaran (Kew 304/304A) • Borang baucar berasingan /Penyelarasan • • • • •

(SG50) Penyata Perkiraan Penyata Perubahan Pendapatan (Kew8) Sijil Gaji Akhir (LPC) Borang A (KWSP) Lain-lain dokumen sokongan

MAKLUMAT SUBSIDIARI
 Bayaran yang melibatkan potongan Hasil / Amanah hendaklah dicatatkan Akaun Subsidiari di belakang borang Kew 304

JERNAL PELARASAN
 Diambil tindakan oleh PTJ apabila berlakunya pertukaran pegawai keluar atau masuk  Pertukaran keluar ke Pejabat Pembayar lain:- Sediakan perkiraan dan baucar jernal - Hantar ke PTJ baru untuk tindakan penyediakan Waran.  Pertukaran Dalam Pejabat Pembayar yang Sama - Sediakan perkiraan dan baucer kernal - Hantar ke PTJ baru untuk tandatangan timbal

TERIMA KASIH