1. PENGENALAN 1.1. PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN 1.

1 PENGUJUDAN

i) Selain dari hasil biasa, Kerajaan boleh juga memegang wang sebagai Amanah bagi maksudmaksud tertentu atau wang sebagai pinjaman yang kena bayar balik.

(1)

Sambungan….

i) Penerimaan dan Pembayaran wang itu adalah diperakaunkan dalam lejer khas dalam: Akaun Amanah Disatukan atau Akaun Pinjaman Disatukan mengikut mana yang berkenaan
(2)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 1.2 ARAHAN i. AP 164. PENGENDALIAN

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

(3)

KSP hendaklah menentukan bahawa arahan dibuat bagi mengendalikan dengan sepatutnya tiap-tiap satu Akaun Amanah. vii.AP 165 Arahan Pengendalian a) Nama Akaun b) Tujuan Kerajaan atau Pemberi Wang Amanah

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT Sambungan…..

a. b. c. d. e. f. g. h. i.
(4)

Pegawai yang bertanggungjawab Had kewangan Sumber kewangan Perbelanjaan dibenarkan Kuasa urusan bank dan pelaburan Penyediaan dan cagaran bagi pinjaman Penyediaan Penyata Akaun untuk diaudit Penggulungan Tarikh kuatkuasa Arahan Amanah

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 2.

OBJEKTIF AKAUN AMANAH

Untuk mengakaun segala Terimaan dan Bayaran berkaitan dengan Kumpulan Wang Amanah Kerajaan serta Kumpulan Wang Amanah Awam untuk maksud-maksud tertentu.

(5)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 3.

JENIS KUMPULAN WANG AMANAH -AP23 3.1

iv. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan ii. Kumpulan Wang Amanah Awam

(6)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT Sambungan…. 3.2 • • • •
(7)

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Ditubuhkan di bawah Sek.10 APK 1957 melalui satu resolusi yang diluluskan oleh Dewan Rakyat melalui Jemaah Menteri Surat Ikatan Amanah akan dikeluarkan dan diluluskan oleh Menteri Kewangan Sumber Kewangan dpd peruntukan Kerajaan, Badan Antarabangsa dan Swasta. Bercorak kumpulan wang pusingan dan bayaran langsung

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
3.3 Kumpulan Wang Amanah Awam • Ditubuhkan di bawah Sek.9 APK 1957 • Pihak berkuasa Kewangan/Perbendaharaan boleh menubuhkan Kumpulan Wang mengikut keperluan. • Kementerian/Jabatan yang ingin menubuhkan Akaun Amanah perlu mengemukakan justifikasi, borang beserta draf arahan a/k amanah ke Perbendaharaan untuk kelulusan. • Perbendaharaan akan mengeluarkan surat kelulusan selepas mendapat pandangan daripada Akauntan Negara, Audit Negara dan Peguam Negara. • Sumber kewangan dpd Orang Awam, Badan Swasta dan Badan Antarabangsa. (8)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 4. KATEGORI KUMPULAN WANG AMANAH

1) Wang Awam yang Kerajaan tidak berhak mendapat faedah sebagai empunya tetapi diterimanya sebagai pemegang amanah bagi empunya: (AP 23a) i) K.W.Amanah yang telah di tubuhkan oleh undang-undang atau surat Acara Amanah yang menetapkan bahawa Kerajaan atau seorang Menteri atau Pegawai Awam hendaklah menyimpan K.W. tersebut.
(9)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
KATEGORI KUMPULAN WANG AMANAH Sambungan….

i) Deposit yang diterima dari orang awam berhubung dengan prosiding mahkamah, permohonan tanah, pembekalan air, kontrak atau urusan-urusan awam yang lain. iii) Apa-apa wang pelbagai yang diamanahkan kepada seorang pegawai awam tertakluk kepada kuasa yang diberi menerusi jawatan.
(10)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
KATEGORI KUMPULAN WANG AMANAH Sambungan……..

2) Wang Awam yang Kerajaan berhak mendapat faedah sebagai empunya. Sek. 10 APK 1957 AP 23 b i) Kumpulan Wang Pusingan yang digunakan bagi memberi pinjaman atau pendahuluan atau bagi mengendali barang-barang stor belum diuntuk atau akaun workshop atau sesuatu akaun perniagaan.

(11)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
KATEGORI KUMPULAN WANG AMANAH

i) Kumpulan wang perbelanjaan yang daripadanya pembayaran muktamad boleh dibuat. Kumpulan wang ini biasa dikawal oleh undang-undang Khas. iii)Wang Amanah yang terdiri dari lebih daripada satu sumber, contohnya sebahagiannya mungkin dibiayai oleh orang awam dan sebahagian lagi diperbekalkan melalui peruntukan hasil Kerajaan atau Kumpulan Wang Pinjaman.

(12)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
Pengeluaran Wang Tunai Kepada K. W. Amanah AP 24 Sek 13 APK

Apa-apa wang sama ada Hasil atau Pinjaman yang telah diuntukkan bagi sesuatu maksud K.W.Amanah mestilah mula didebitkan kepada Akaun Hasil Disatukan atau Akaun Pinjaman Disatukan (menubuhkan) menurut Kuasa Waran berkaitan yang membenarkan Pengeluaran jumlah wang itu dari K.W. Disatukan dan kemudian dikredit kepada Akaun Amanah yang ditubuhkan bagi K. Wang Amanah yang berkenaan dalam akaun Amanah disatukan.

(13)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 5.

Jenis-jenis Akaun Amanah

i) ii) iii) iv)

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Kumpulan Wang Amanah Awam Deposit Akaun Kena Bayar

(14)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
PENGURUSAN AKAUN DEPOSIT 1. PENDAHULUAN

• Deposit terdiri daripada wang telah diterima khusus oleh Kerajaan Persekutuan bagi maksud tertentu mengikut undang-undang atau mengikut Perjanjian • Mengikut AP 156Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab atas penyelenggaraan betul akaun deposit di bawah jagaannya (15)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
PENGUJUDAN AKAUN DEPOSIT Sambungan… 1.1 • Penubuhan Akaun Deposit tidak memerlukan

kelulusan tetapi memungut dan menerima deposit memerlukan kelulusan khas • Akaun Deposit hendaklah dibuka mengikut Jenis Deposit yang diterima Kod Jenis 79501 Deposit Am 79502 Deposit Tender 79503 Deposit Cagaran 79504 Deposit Cagaran Kantin Kursus, Latihan dan Persidangan (16) 79506

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 1.2 Kaedah Penyelenggaraan/ Pengendalian Akaun Deposit(AP 156- AP 162) • Pengeluaran Resit Rasmi (Kew38) Bagi Deposit Yang Diterima Mengikut AP157, resit hendaklah diberikan kepada pendeposit dengan serta-merta. Pendeposit hendaklah dinasihatkan supaya menyimpan resit itu untuk menyokong tuntutan bayaran balik. • Memasukkan Ke Bank Wang Deposit Yang Diterima Wang deposit yang diterima dimasukkan ke bank dengan sertamerta bersama-sama dengan penyata (17) pemungut.

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT

• Rekod Terimaan Deposit Dalam Buku Rekod dan Buku Tunai - Amaun deposit yang telah dimasukkan ke dalam bank hendaklah direkodkan dalam buku rekod deposit Borang Pend 001. Buku rekod ini dapat membantu PTJ menyediakan penyata baki deposit Borang Pend 002 dan PTJ dapat mengetahui deposit yang belum dituntut balik. - Amaun deposit juga hendaklah direkodkan dalam Buku Tunai bersama-sama dengan lain-lain kutipan pada hari yang sama.
(18)

AKAUN AMANAH HASIL DAN DEPOSIT

Rekod Perakaunan (Lejer) Rekod perakaunan dalam bentuk lejer hendaklah diselenggarakan untuk setiap kod deposit.

(19)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT • Penyata Baki Deposit Pada Akhir Tahun Mengikut AP159, Penyata Baki Deposit pada 31 Disember setiap tahun hendaklah disediakan bagi setiap kod deposit. Penyata tersebut hendaklah disediakan dengan sempurna . Penyata dihantar ke Kementerian Pendidikan Cawangan Akaun pada atau sebelum 25hb. Januari tahun berikutnya walaupun baki adalah sifar dan dihantar bersama dengan penyata penyesuaian tahunan.

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT

• Penyata Pengesahan/Penyata Penyesuaian Mengikut AP 160, Penyata Pengesahan Penyata Penyesuaian Bulanan hendaklah dihantar ke Pejabat Pembayaran setelah penyemakan dibuat antara Lejer Deposit dengan Flimsi C350 pada atau sebelum 25hb berikutnya. Mengikut AP 161 pegawai pengawal hendaklah menyiasat segala perselisihan (perbezaan) di antara Lejer Deposit dan hendaklah diselaraskan sebelum penutupan akaun bagi sesuatu tahun.

(21)

AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT

• Bayaran Wang deposit yang diterima hendaklah dibayar balik kepada pendeposit apabila tujuan deposit telah dicapai. • Deposit Yang Tidak Dituntut Mengikut AP 162, deposit yang tidak dituntut selepas tempoh 12 bulan hendaklah diberitahu dalam Warta Kerajaan dan jika tidak dituntut dalam masa 3 bulan selepas pemberitahuan, amaun tersebut hendaklah dikreditkan kepada hasil. (22)