UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS♦
JUDUL: IMPLIKASI I.S.O TERHADAP PENGURUSAN MASA KENDIRI ________________________________________________________________ PENSYARAH DI U.T.H.M SESI PENGAJIAN : SEMESTER II 2006/2007 AHMAD ZAWAWI BIN ZULKIFLI (800929-08-5513) ________________________________________________________________ (HURUF BESAR)

Saya

mengaku membenarkan tesis (Sarjana Muda/Sarjana /Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. 2. 3. 4. Tesis adalah hakmilik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. **Sila tandakan ( √ ) (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

SULIT

TERHAD

TIDAK TERHAD Disahkan oleh:

___________________________ (TANDATANGAN PENULIS) Alamat Tetap: LOT 334, KG CHEH HULU, KATI, 33020, KUALA KANGSAR, PERAK. Tarikh: _______________________

___________________________
(TANDATANGAN PENYELIA)

P.M DR WAN MOHD RASHID B. WAN AHMAD Tarikh: _______________________

CATATAN:

* Potong yang tidak berkenaan. ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai atau TERHAD. ♦ Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah doktor Falsafah dan Sarjana secara Penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional.”

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: .................................................……………………. : PM DR WAN MOHD RASHID B WAN AHMAD : …………………….

IMPLIKASI ISO TERHADAP PENGURUSAN MASA KENDIRI PENSYARAH DI UTHM

AHMAD ZAWAWI BIN ZULKIFLI

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional

Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

APRIL , 2007

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya’’.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : :

……………………. AHMAD ZAWAWI BIN ZULKIFLI …………………….

Ku Titipkan Karya Ilmu Ini Khas Buat,

Ayah dan Bonda Tercinta... Terima kasih di atas pengorbanan kalian.. Semoga Allah memberikan kerahmatan dan kemuliaan buat kalian berdua..

Guru-guruku... Terima kasih di atas curahan ilmu kalian.. Semoga Allah memberikan kejayaan dan kesenangan buat kalian semua di dunia dan akhirat..

Buat Adik-adik dan Sanak Saudaraku... Terima kasih di atas sokongan yang kalian berikan.. Semoga Allah memberikan keberkatan dalam kehidupan..

Buat Allahyarham Datukku... Jasa baik yang dicurahkan sepanjang hayatmu sentiasa cucumu kenang dan hargai.. Semoga Allah menempatkanmu di kalangan orang yang soleh..

Buat Teman-teman Seperjuanganku... Terima kasih atas bantuan dan sokongan kalian.. Semoga Allah memberi keberkatan ilmu di dunia dan akhirat..

PENGHARGAAN

Dengan nama ALLAH yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada penyelia projek saya iaitu Prof Madya Dr Wan Mohd Rashid B. Wan Ahmad di atas segala bimbingan, panduan, nasihat dan perhatian yang telah diberikan kepada saya sepanjang projek ini dilaksanakan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dr Baharom B. Mohamad , Prof Madya Mahmad Amir B Mohd Radzali, Encik Asri B. Selamat, Prof Dr Jailani B Md Yunos, Dr Ahmad B Esa, Tuan Haji Ali B Suradin dan pensyarah – pensyarah FPTek yang lain di atas segala panduan dan kerjasama yang diberikan kepada saya bagi menyiapkan projek ini.

Terima kasih juga buat pensyarah – pensyarah Fakulti Pengurusan Teknologi (FPT) dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia (FTMM) kerana sudi menjadi responden kepada kajian ini dan segala kerjasama yang diberikan amat saya hargai. Tidak ketinggalan rakan seperjuangan iaitu pelajar Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (MBV), staf-staf FPTek dan semua insan yang banyak membantu memberi maklumat dan sokongan secara langsung dan tidak langsung bagi merealisasikan projek ini. Buat ayah dan bonda serta sanak saudara yang banyak membantu, terima kasih dan jasa anda semua sentiasa dikenang.

Wallahua’lam.

ABSTRAK

Isu pensyarah diberikan beban kerja yang berlebihan, pendekatan – pendekatan yang baru untuk digunakan, kualiti kerja berpandukan standard, pengurusan masa yang lebih cekap dan efisien dan pengurusan dari segi pengajaran dan pembelajaran sering dibangkitkan. Matlamat kajian ini adalah untuk mengenal pasti implikasi amalan ISO terhadap pengurusan masa kendiri pensyarah dalam memenuhi keperluan sebagai pendidik dan anggota dalam organisasi yang perlu mematuhi piawaian ISO. Kajian ini mengkaji dengan mendalam mengenai cabaran – cabaran yang dihadapi oleh pensyarah berlandaskan dua aspek iaitu pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi. Seramai 85 orang pensyarah dari Fakulti Pendidikan Teknikal (FPTek), Fakulti Pengurusan Teknologi (FPT) dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia (FTMM) di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) terlibat dalam kalian ini. Data yang diperoleh dari responden telah dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memperoleh nilai skor min bagi setiap item. Hasil kajian menunjukkan amalan ISO di UTHM telah memberi implikasi positif kepada pengurusan masa kendiri pensyarah. Selain dari itu, responden turut bersetuju (skor min keseluruhan = 4.12) bahawa dua amalan ISO yang dikaji secara signifikan mempengaruhi proses pengurusan masa mereka.

ABSTRACT

Issues of lecturers given over work load, new approaches to be implemented, working quality based on standard, more efficient and effective management also teaching and learning management are frequently raised. The aim of this study is to identify the implications of ISO on self time management among lecturers in fulfilling the requirement as educator and member of the organization, and also obliged to comply with the ISO standard. The study explore in depth challenges that is faced by lecturers within two types of practices namely system approach management and participation of members in organization. The samples for this research consist of 85 randomly chosen lecturers from the Faculty of Technical Education, Faculty of Technology Management and Faculty of Information and Multimedia at UTHM. Data collected from the respondents were analyzed using descriptive statistics to obtain the mean score value for each items. The result of the study shows that the practice of the ISO at UTHM has a positive implication to lecturers’ self time management. Therefore from this study, it appears that the respondents agreed (Total mean score = 4.12) that the two types of ISO practices has contributed significantly to their time management process.

KANDUNGAN

BAB

PERKARA PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN

HALAMAN

i ii iii iv v vi vii xi xiii xiv xv

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan 1.2 Latar Belakang Masalah 1.3 Pernyataan Masalah 1.4 1.5 1.6 Matlamat Kajian Objektif Kajian Persoalan Kajian 1 3 5 6 7 7

1.7 1.8 1.9

Skop Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian

8 9 10 11 14 17

1.10 Kerangka Konsep 1.11 Definisi Konseptual 1.12 Kesimpulan BAB II KAJIAN LITERATUR 2.1 Pengenalan 2.2 Kualiti dalam Pendidikan 2.3 ISO 2.4 Prinsip Pengurusan yang Mengamalkan Pendekatan Sistem 2.5 Penglibatan Anggota Organisasi 2.6 Aspek Pengurusan Kualiti Akademik di IPTA 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5 2.6.6 Prosedur Kualiti Arahan Kerja Strategi Persijilan dan Skop Persijilan Amalan Penambahbaikan Perluasan Skop Persijilan Realiti dan Penghambat Kualiti

18 19 21 23 25 25 26 27 28 29 29 31 32 38 40

2.7 Pengurusan Masa Efektif 2.8 Mitos Tentang Pengurusan Masa yang Efektif 2.9 Kesimpulan

BAB III

METODOLOGI KAJIAN 3.1 Pengenalan 3.2 Reka Bentuk Kajian 3.3 Kaedah Persampelan Kajian 3.4 Pentadbiran Instrumen Kajian 3.4.1 Soal Selidik 41 44 43 45 45

3.5 Kaedah Analisis Data 3.6 Kaedah Pengumpulan Data 3.7 Kajian Rintis 3.8 Kesimpulan

48 51 53 55

BAB IV

ANALISIS DATA 4.1 Pengenalan 4.2 Prosedur yang digunakan untuk Menganalisis Data
4.3

56 57 59

Bahagian B: Pengurusan yang Mengamalkan Pendekatan Sistem – Mengelola (Organizing) Masa Kendiri

4.4

Bahagian C: Amalan Prinsip Keutamaan (Prioritizing) dalam Urusan Seharian sebagai Pensyarah dan Anggota Organisasi yang Mematuhi ISO 9001:2000

62

4.5

Bahagian D: Amalan Penjadualan (Scheduling) dalam Urusan Masa Seharian Pensyarah

65 69

4.6 Bahagian E: Perubahan Pengurusan Masa Kendiri dalam Urusan P&P Hasil dari Pematuhan kepada Prosedur ISO 9001:2000 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 Persediaan Penyampaian Penilaian Bimbingan

71 72 73 75 76

4.7 Bahagian F: Item Terbuka Tentang Pendapat Implikasi ISO Terhadap Pengurusan Masa Kendiri Pensyarah

BAB V

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.1 Pengenalan 79

5.2

Amalan Pengurusan yang Mengamalkan Pendekatan Sistem bagi Mengelolakan (Organizing) Masa Kendiri Amalan Prinsip Mengutamakan (Prioritizing) dalam Urusan Seharian sebagai Pensyarah dan Anggota Organisasi yang Mematuhi ISO 9001:2000

80 82

5.3

5.4

Amalan Menjadualkan (Scheduling) dalam Pengurusan Masa Seharian Pensyarah

85 87 89 91 92 93 94 96 97 102

5.5 Perubahan Pengurusan Masa Kendiri dalam Urusan P&P Hasil dari Pematuhan kepada Prosedur ISO 9001:2000 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 Persediaan Penyampaian Penilaian Bimbingan

5.6 Rumusan Kajian 5.7 Cadangan untuk Kajian Selanjutnya RUJUKAN LAMPIRAN

SENARAI JADUAL

NO JADUAL 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2

TAJUK Keperluan Standard ISO 9001:2000 Bilangan Responden Format Skala Likert Kaedah Analisis Data Berdasarkan Persoalan Kajian Interpretasi Skor Min Interpretasi Skor Alpha – Cronbach Analisis Skor Alpha-Cronbach Kajian Rintis Bilangan Item mengikut Bahagian Skor Min Bagi Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem – Mengelola (Organizing) Masa Kendiri.

HALAMAN 22 44 46 49 50 50 54 58 61

4.3

Skor Min Bagi Amalan Prinsip Mengutamakan (Prioritizing) Dalam Urusan Seharian Sebagai Pensyarah Dan Anggota Organisasi Yang Mematuhi ISO 9001:2000.

64

4.4 4.5

Skor Min Bagi Amalan Penjadualan (Scheduling) Dalam Urusan Seharian Pensyarah. Skor Min Bagi Perubahan Pengurusan Masa Kendiri Dalam Urusan P&P Hasil Dari Pematuhan Kepada Prosedur ISO.

68 70

4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Skor Min Bagi Aspek Persediaan Dalam P&P. Skor Min Bagi Aspek Penyampaian Dalam P&P. Skor Min Bagi Aspek Penilaian dalam P&P. Skor Min Bagi Aspek Bimbingan dalam P&P. Cadangan Responden Dari Aspek Penglibatan Sebagai Pensyarah Dan Anggota Pengurusan Organisasi (universiti).

71 73 74 76 77

4.11

Cadangan Responden Dari Aspek Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem.

78

SENARAI RAJAH

NO RAJAH 1.1 3.1

TAJUK Rajah 1.1: Kerangka Konsep Rajah 3.1: Carta Alir Kerangka Kerja

HALAMAN 13 52

SENARAI SIMBOL

α FPTek FPT FTMM ISO IPTA KUiTTHO MS P&P PhD RPP-03 RPP-04 SIRIM SPSS UKM UTHM UTM

-

Alpha-Cronbach. Fakulti Pendidikan Teknikal Fakulti Pengurusan Teknologi Fakulti Teknologi Maklumat & Multimedia International Organization for Standardization Institusi Pengajian Tinggi Awam Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysian Standard Pengajaran dan Pembelajaran Doktor Falsafah Prosedur Khidmat Nasihat Sistem Penasihatan Akademik Prosedur Perlaksanaan Kuliah Institut Standard dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia Statistical Package for Social Science Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Tun Hussien Onn Malaysia Universiti Teknologi Malaysia

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A B C D E F G H I J

TAJUK Garis Panduan Krejcie & Morgan (1970). Surat Kelulusan Melaksanakan Kajian Dari KPTM. Surat Kelulusan Melaksanakan Kajian Di FTMM dan FPT. Borang Soal Selidik Analisis Kebolehpercayaan Kajian Rintis. Kesahan Instrumen Kajian. Hasil Analisis Data Kajian. Data Kajian Bagi Item Terbuka. RPP-03: Prosedur Khidmat Nasihat Sistem Penasihatan Akademik RPP-04: Prosedur Perlaksanaan Kuliah

HALAMAN 102 103 106 107 114 119 125 129 130 134

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Peranan badan piawaian ISO atau International Organization for Standardization sebagai satu sistem yang dibangunkan untuk piawaian di Geneva, Switzerland pada tahun 1964 (Mohd Yusof, 2000) adalah bagi tujuan mewujudkan satu sistem pengurusan yang berkualiti dalam aspek pengurusan sesebuah organisasi. Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM) telah memperolehi pensijilan ISO pada tahun 2001. Tujuan utama UTHM mendapatkan persijilan ini adalah bagi memantapkan lagi sistem pengurusan yang berkualiti dan seterusnya menampilkan UTHM sebagai institusi pengajian tinggi awam (IPTA) yang menjadikan kualiti sebagai asas dalam keseluruhan perjalanan sistem pengurusannya.

Proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan garis panduan ISO akan membantu ke arah mewujudkan pensyarah yang berketrampilan dalam institusi pendidikan. Ini kerana peranan ISO itu sendiri adalah bertujuan untuk menghasilkan prosedur pengurusan yang yang berkualiti dan secara tidak langsung ia turut melibatkan tanggungjawab pensyarah untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan prosedur yang telah digariskan (Nuratiqah Seman, 2005) oleh organisasi atau institusi pendidikan tersebut.

Marzita Abdullah (2005) menyatakan kualiti atau huruf Q merupakan perkataan atau huruf azimat di mana – mana institusi pengajian tinggi di seluruh dunia dalam memperkenalkan betapa institusi itu merupakan yang terbaik dalam kalangan yang terbaik di dunia. Kualiti menjadi fokus utama di IPTA terutama yang membabitkan keperluan pelanggan, pembaikan berterusan dan kerjasama dalam satu pasukan. Bukan sekadar pengiktirafan kualiti ISO 9001:2000 semata – mata yang dibanggakan, UTHM turut memastikan kualiti dalaman diri warganya juga dipertingkatkan. Penekanan supaya kualiti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta produktiviti pensyarah, proses penilaian kendiri atau refleksi dalam aktiviti pengajaran dan penggunaan teknologi maklumat dan multimedia dalam P&P.

Muhammad Yahya (2005) pula memberi pandangan bahawa Q itu adalah jaminan kualiti sesebuah institusi, maka kelebihannya ialah jaminan kualiti prosedur kerja yang lebih teratur maka ia manjamin produk yang lebih baik. Kualiti bukan sekadar pengiktirafan tetapi satu kepuasan untuk yang memberi dan yang menerima. Dalam konteks sebuah universiti, apabila memperkatakan tentang kualiti pendidikan pensyarah merupakan tumpuan utama bagi mengaplikasikan kualiti yang telah digariskan. Justeru itu timbul isu sama ada pensyarah mengikuti garis panduan kualiti atau tidak semasa melaksanakan proses P&P dan urusan harian yang berkaitan pengurusan kendiri. Tambahan pula, terdapat juga situasi di mana perlaksanaan ISO 9001:2000 tidak difahami dengan sepenuhnya dalam kalangan pensyarah dan terdapat juga kritikan yang mengatakan ISO 9001:2000 mengundang keresahan kerana sistem ini dilihat terlalu birokratik (Nuratiqah Seman, 2005).

1.2

Latar Belakang Masalah

UTHM telah menerima pengiktirafan MS ISO 9001:2000 daripada SIRIM pada tarikh 28 Disember 2001. Matlamat UTHM mewujudkan Sistem Pengurusan Berkualiti melalui pengiktirafan MS ISO 9001:2000 bagi skop perlaksanaan Program Akademik adalah bagi mengemaskini perkara berkaitan rekabentuk, pembangunan, pengeluaran dan perlaksanaan perkhidmatannya serta pemantauan yang perlu dilakukan. Oleh yang demikian, semua kerja perlu dilakukan mengikut manual yang telah ditetapkan. Namun begitu, perlaksanaan Sistem Pengurusan Berkualiti ini turut menimbulkan isu sampingan seperti pensyarah yang diberikan beban kerja yang berlebihan, pendekatan – pendekatan yang baru untuk digunakan, kualiti kerja berpandukan standard, pengurusan masa yang lebih cekap dan efisien dan pengurusan dari segi pengajaran dan pembelajaran sering dibangkitkan. (L.C. Koo, Fredrick K.C Tao & Hannah Koo, 1999).

Pensyarah merupakan asas kepada pendidikan di universiti dan aspek pemilihan bahan dan kaedah pengajaran, perantaraan bahan pengajaran adalah paling penting untuk memastikan kualiti dalam suatu proses P & P. Satu kajian telah dijalankan oleh Wan Noor Hin (2005) yang mengkaji tentang implikasi ISO terhadap profesionalisme pensyarah kejuruteraan di UTHM. Dalam kajian tersebut, beliau mendapati wujud golongan pensyarah yang gagal menuruti prosedur kualiti dalam konteks penyediaan soalan peperiksaan akhir. Ini kerana pensyarah lebih selesa untuk menyediakan soalan peperiksaan pada penghujung semester pengajian dan garis panduan kualiti yang memerlukan mereka mulakan prosedur penyediaan soalan peperiksaan akhir seawal minggu kelima semester pengajian yang dilihat tidak begitu mendesak untuk dipatuhi.

Wan Noor Hin (2005) menjadikan dua prinsip asas ISO iaitu tumpuan kepada pelajar dan pendekatan proses sebagai asas kepada kajian yang beliau jalankan. Selain daripada itu, terdapat juga kelemahan dalam perlaksanaan ISO 9000 termasuk kurangnya kefahaman dalam kalangan pensyarah tentang ISO 9000 dan terdapat juga kritikan yang menyatakan ISO 9000 ini mengundang keresahan dalam kalangan pensyarah dan salah satu aspek yang dilihat mengundang keresahan ialah sistem ini dirasakan terlalu birokratik (Nuratiqah Seman, 2005). Kritikan ini ada kebenarannya

dan tidak boleh diketepikan dengan begitu sahaja. ISO 9000 jelas memerlukan rekod – rekod bertulis walaupun tidak semestinya dalam bentuk borang (Azizan Abdullah, 2002).

L.C. Koo, Fredrick K.C Tao & Hannah Koo (1999) telah melaksanakan satu kajian untuk mengetahui kelakuan staf semasa pengenalan terhadap pensijilan ISO dan dapatan dari kajian tersebut menunjukkan persijilan ISO dapat meningkatkan perkhidmatan tetapi sokongan pengurusan atasan dan komitmen merosot. Semuanya demi kemajuan dan peningkatan kecemerlangan akademik universiti. Namun begitu, terdapat rungutan – rungutan yang mendakwa mereka tidak sepatutnya diberikan beban tugas sedemikian rupa. Mereka juga mendakwa yang golongan profesional akan hilang wibawanya apabila tanggungjawab yang diberikan melampaui had yang sepatutnya (Wan Noor Hin, 2005). Pensyarah di UTHM turut terlibat secara langsung dalam perlaksanaan ISO 9000 sama ada dalam aspek pengurusan mahupun proses pengajaran dan pembelajaran. Sistem kualiti juga dilihat sebagai satu “pendekatan sistem” dan Deming, W.E. (1986) menyatakan pendekatan sistem ialah situasi di mana pekerja bekerja di dalam sistem, tugas pengurus ialah untuk melaksanakan sistem tersebut dan menambahbaik secara berterusan dengan bantuan para pekerja yang lain.

Penglibatan pensyarah sebagai anggota organisasi dalam sistem kualiti memerlukan mereka turut sama menyumbang kepada penambahbaikan secara berterusan. Kajian yang dilaksanakan oleh Wan Noor Hin (2005) telah mengkaji dengan mendalam tentang cabaran - cabaran yang dihadapi oleh pensyarah berlandaskan dua prinsip asas ISO iaitu tumpuan kepada pelajar dan pendekatan proses. Dalam kajian tersebut, didapati wujud golongan pensyarah yang tidak bersetuju untuk mematuhi prosedur yang telah digariskan kerana merasakan tiada keperluan yang mendesak untuk mematuhinya. Kajian ini pula dijalankan untuk mengenal pasti kesan amalan ISO terhadap pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia di UTHM.

1.3

Pernyataan Masalah

Salah satu hasil penemuan kajian yang dilaksanakan oleh Anne Stevenson dan Sarah Harper (2006) tentang tekanan tempat kerja dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam kalangan staf akademik di Institusi Pendidikan Tinggi Scotland. Tekanan yang diterima adalah kesuntukan masa untuk menyiapkan kerja pengurusan dan melakukan kerja yang tidak dimaklumkan lebih awal. Ini terbukti apabila 81.4 peratus daripada responden dalam kajian tersebut bersetuju bahawa bebanan untuk menyiapkan kerja pengurusan tepat pada masanya telah mewujudkan tekanan akibat “conflict priorities” di antara kerja pengurusan dan mengajar. Kerja pengurusan yang dimaksudkan adalah seperti pematuhan kepada aspek penyimpanan rekod ISO secara teliti, birokrasi yang tidak relevan, arahan kerja pengurusan yang tidak jelas dan penggunaan masa senggang untuk menyiapkan kerja demi menepati tarikh akhir yang ditetapkan. Pada masa yang sama, pensyarah perlu memenuhi tuntutan untuk mengajar dan memberi bimbingan susulan kepada para pelajar.

Situasi yang sama turut berlaku di negara ini apabila fokus pendidik dalam “core business” sistem pendidikan, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran semakin berkurang akibat bebanan tugas “perkeranian” dan pentadbiran yang tidak sepatutnya (Ismail Abdullah, 1999). Situasi ini telah memberi kesan kepada pengalaman pembelajaran pelajar kerana pensyarah kesuntukan masa untuk membuat persediaan yang secukupnya sebelum masuk ke dalam kelas. Tekanan masa dan peningkatan beban kerja dilihat tidak sepadan.

Penemuan dari kajian Nuratiqah Seman (2005) turut menyatakan bahawa wujudnya rungutan pensyarah berkaitan ISO iaitu Fail Rekod Pensyarah memberikan tekanan menjelang audit dalaman dan banyak masa dihabiskan untuk membuat persiapan menjelang audit. Ini kerana peningkatan kualiti ditentukan

menerusi pemeriksaan proses – proses dalam sesebuah organisasi dari aspek definisi proses – proses, pembangunan proses dan rekabentuk proses (Mohd Shoki, et.al, 2002).

Jelas sekali masa yang banyak diperlukan untuk menyiapkan butiran dan dokumen yang berkaitan dengan proses pengauditan ISO. Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti sejauh manakah amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi memberi implikasi kepada pengurusan masa dalam konteks pensyarah di UTHM.

1.4

Matlamat Kajian

Kajian ini dilaksanakan bagi mengenal pasti kesan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi pensyarah kepada pengurusan masa kendiri. Hasil dari kajian ini dapat memberi gambaran sejauh manakah amalan ISO gunapakai, diterapkan dalam P&P (persediaan, penyampaian, penilaian dan bimbingan) dan pendekatan yang diaplikasi oleh pensyarah dalam aspek ”organizing, prioritizing & scheduling” masa kendiri untuk memenuhi keperluan sebagai pendidik dan anggota dalam organisasi yang perlu mematuhi piawaian ISO.

1.5

Objektif Kajian

a. Mengenal pasti tahap amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ISO dalam kalangan pensyarah. b. Mengenal pasti tahap penentuan keutamaan tugas pensyarah sebagai seorang pendidik dan anggota organisasi yang mengamalkan piawaian ISO dalam prosedur pengurusan. c. Mengenal pasti tahap amalan pengurusan masa yang efektif dalam kalangan pensyarah dalam urusan harian. d. Mengenal pasti tahap perubahan yang berlaku kepada pensyarah hasil dari perlaksanaan prosedur ISO dalam perihal yang melibatkan P&P.

1.6

Persoalan Kajian

a.

Adakah pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ISO dapat membantu pensyarah mengelolakan (organizing) masa kendiri?

b.

Adakah prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai anggota organisasi ISO dan pendidik diamalkan oleh pensyarah?

c.

Apakah amalan menjadualkan (scheduling) dalam urusan seharian pensyarah dipraktikkan?

d. Sejauh manakah perubahan yang berlaku dari aspek pengurusan masa kendiri pensyarah hasil dari guna pakai prosedur ISO dalam urusan yang melibatkan proses P&P?

1.7

Skop Kajian

Kajian ini difokuskan kepada dua prinsip asas amalan MS ISO 9000:2000 iaitu pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi. Untuk prinsip pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem, aspek yang dikaji adalah dari segi pengurusan masa untuk proses pengajaran dan pembelajaran iaitu persediaan, penyampaian, penilaian dan bimbingan. Keempat – empat aspek ini meliputi masa sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran.

Bagi prinsip penglibatan anggota organisasi, aspek yang dikaji adalah penglibatan pensyarah dalam organisasi yang berkaitan kualiti sama ada diperingkat jabatan, fakulti ataupun universiti terutama aspek pematuhan dan dokumentasi prosedur kerja dan fail meja pensyarah. Elemen pengurusan masa kendiri (organizing, prioritizing & scheduling) pensyarah dalam memberikan komitmen yang terbaik kepada semua aspek – aspek ini dikaji dan dinilai secara mendalam. Kedua – dua prinsip amalan ISO ini saling berkaitan antara satu sama lain kerana penglibatan pensyarah sebagai anggota sesuatu organisasi memerlukan mereka mengamalkan satu pendekatan sistem yang efektif bagi memastikan masa mereka diurus dengan sebaiknya. Mekanisma pengurusan masa yang efisien adalah kunci untuk memastikan kelancaran urusan harian (S. Hart-Hester, 2003).

1.8

Kepentingan Kajian

Kajian yang dilaksanakan ini penting bagi membantu pensyarah dan UTHM dalam mewujudkan satu iklim pengurusan yang positif. Ini kerana terdapat penemuan dalam kajian terdahulu yang menyatakan staf akademik menerima

tekanan hasil dari beban kerja yang berlebihan dan tekanan masa (Anne Stevenson dan Sarah Harper, 2006) dan fokus pendidik dalam “core business” sistem pendidikan, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran semakin berkurang akibat bebanan tugas “perkeranian” dan pentadbiran yang tidak sepatutnya (Ismail Abdullah, 1999).

Oleh yang demikian, kajian ini kelak diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada UTHM sebagai panduan dan tindakan selanjutnya seperti: i. Memberikan input mengenai implikasi ISO terhadap pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah, khususnya di UTHM terutamanya yang melibatkan aspek bebanan kerja dan tekanan masa. ii. Membantu memberikan input sistem pengurusan yang sedia ada agar lebih mesra pensyarah dan pada masa yang sama menjurus kepada penambahbaikan yang berterusan kepada sistem kualiti yang sedia ada. iii. Memberikan input mengenai aspek pengurusan masa pensyarah di UTHM untuk meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kualiti dalam bidang pendidikan serta komitmen sebagai anggota organisasi yang perlu mematuhi amalan dan prosedur sistem kualiti seperti yang digariskan oleh universiti.

iv.

Memberi cadangan penambahbaikan secara berterusan kepada UTHM dalam menerapkan mutu kerja yang berkualiti dalam kalangan warga pensyarah menerusi amalan pengurusan yang menggunakan sistem dan penglibatan anggota oraganisasi.

1.9

Batasan Kajian

Kajian ini tertumpu kepada pensyarah – pensyarah di tiga buah fakulti di UTHM iaitu Fakulti Pendidikan Teknikal (FPTek), Fakulti Teknologi Maklumat & Multimedia (FTMM) dan Fakulti Pengurusan Teknologi (FPT). Sampel yang dipilih hanya merangkumi pensyarah dari tiga fakulti ini sahaja, ini kerana kajian terdahulu oleh Wan Noor Hin (2005) telah dilaksanakan kepada fakulti kejuruteraan. Oleh yang demikian, pengkaji tidak ingin mendapatkan sampel dari populasi yang sama bagi kajian yang akan dilakukan ini kelak. Selain daripada itu, kajian ini hanya melibatkan pensyarah dari tiga fakulti sahaja di UTHM berbanding dengan jumlah sebenar pensyarah di UTHM disebabkan kekangan masa pengkaji untuk memenuhi keperluan jumlah jam kuliah dan jangka masa kajian yang terhad kepada tiga semester pengajian untuk menyiapkan kajian ini.

Data yang diperolehi dari kaji selidik hanya tepat pada masa kajian ini dijalankan sahaja. Ketepatan dan kebolehpercayaan hasil kajian ini bergantung kepada keterbukaan responden dalam memberikan jawapan, pendapat, persepsi mereka secara ikhlas dan jujur. Pengkaji hanya melaksanakan penyelidikan bagi mengkaji dua prinsip asas amalan ISO sahaja kerana wujud keperluan supaya kajian ini diselesaikan dalam jangka masa yang terhad. Situasi yang sama turut dialami oleh pengkaji yang terdahulu. Oleh itu, pengkaji turut mengambil pendekatan yang sama demi memastikan kajian disiapkan dalam jangka masa yang diberikan.

1.10 Kerangka Konsep

Kerangka konsep digunapakai bagi menjelaskan secara grafik atau dalam bentuk cerita tentang kajian yang bakal dilaksanakan. Kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti implikasi amalan ISO terhadap pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah di tiga buah fakulti di UTHM iaitu Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia.

Implikasi yang wujud adalah berasaskan dua prinsip amalan ISO yang dipilih untuk kajian ini iaitu faktor pengurusan yang mengamalkan sistem dan penglibatan anggota organisasi.

Kedua – dua faktor ini saling berkait dan mempengaruhi antara satu sama lain dalam memberi kesan kepada pengurusan masa kendiri pensyarah. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberi input dan panduan kepada pihak universiti dalam menilai kemampuan dan keupayaan pensyarah dalam menguruskan masa untuk memenuhi keperluan proses P&P dan penglibatan dalam organisasi di peringkat jabatan, fakulti dan universiti.

Pengkaji menggunakan kerangka konsep yang didaptasi dari Wan Noor Hin (2005) bagi menjelaskan turutan dan perjalanan kajian ini dalam merungkai permasalahan kajian sehinggalah ke peringkat mendapatkan hasil kajian yang diharapkan kelak (Rajah 1.1). Terdapat dua prinsip asas amalan MS ISO 9000:2000 yang dikaji dalam kajian ini dari jumlah lapan kesemuanya iaitu pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi.

Untuk prinsip pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem, aspek yang dikaji adalah dari segi pengurusan masa untuk persediaan, penyampaian, penilaian dan bimbingan. Keempat – empat aspek ini meliputi masa sebelum, semasa dan selepas proses P&P berlangsung. Bagi prinsip penglibatan anggota organisasi, aspek yang dikaji adalah penglibatan pensyarah dalam organisasi yang berkaitan kualiti sama ada diperingkat jabatan, fakulti ataupun universiti dan tanggungjawab utama mereka sebagai pendidik yang terlibat secara langsung dengan proses P&P. Elemen pengurusan masa kendiri pensyarah dalam memberikan komitmen yang terbaik kepada semua aspek – aspek ini telah dikaji dan dinilai secara mendalam.

Kedua – dua prinsip amalan ISO ini dilihat memberi implikasi yang tersendiri kepada pengurusan masa kendiri pensyarah. Implikasi yang berlaku

kepada pengurusan masa kendiri pensyarah dikaji dari segi mengelola (organizing), mengutamakan (prioritizing) dan menjadualkan (scheduling). Seterusnya implikasi ISO terhadap pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia dapat dikemukakan berdasarkan hasil dapatan kajian ini.

DUA Amalan Asas MS ISO 9000

Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dalam P&P

Penglibatan anggota organisasi dalam aspek pengurusan ISO

Persediaan RPP04 Pengurusan ISO Penyampaian RPP04 Penilaian RPP04 Bimbingan RPP03 Prosedur Kerja [RPP03 & RPP04] Fail Meja Pensyarah

Implikasi kepada pengurusan masa kendiri pensyarah dari segi; i. Mengelola (Organizing) ii. Mengutamakan (Prioritizing) iii. Menjadualkan (Scheduling)

Rajah 1.1: Kerangka Konsep 1.11 Definisi Konseptual

Di dalam kajian yang telah dilaksanakan ini, pengkaji menggunapakai beberapa konsep dan operasi yang tertentu bagi memperincikan beberapa aspek yang berkaitan kajian. Definisi bagi konsep dan operasi yang digunakan dalam kajian ini adalah seperti berikut:

i.

ISO Satu siri standard atau piawaian antarabangsa bagi sistem kualiti yang digunapakai sebagai syarat atau keperluan serta cadangan untuk merekabentuk dan penilaian sistem pengurusan yang menjadi panduan kepada kakitangan dalam menjalankan tugas (PKPA, 1992). ISO dirujuk dalam kajian ini sebagai kualiti ataupun standard yang wujud dalam sistem pengurusan UTHM pada masa kini.

ii.

MS ISO 9001:2000 Edisi ini menggantikan kesemua model standard versi tahun 1994 iaitu MS ISO 9001:1994, MS ISO 9002:1994 dan MS ISO 9003:1994. Organisasi hendaklah mematuhi keperluan MS ISO 9001:2000 untuk tujuan pensijilan. Matlamat standard ini ialah untuk mewujud dan melaksanakan sistem kualiti yang cekap dan berkesan untuk kepuasan hati pelanggan sesebuah organisasi. Dalam kajian ini, MS ISO 9001:2000 adalah penarafan yang diperolehi oleh UTHM dan prosedur serta amalannya digunapakai di institusi ini.

iii.

Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Pensyarah memberikan tunjuk ajar sama ada dari aspek cara, perbuatan atau lisan sebagai bimbingan dan panduan supaya segala yang ditunjukkan diikuti dan proses di mana perhubungan dua hala antara pensyarah dan pelajar tentang aspek pendidikan. Dalam kajian ini, pengajaran dan pembelajaran (P&P) dirujuk sebagai fokus utama (core business) pensyarah dalam sistem pendidikan selari dengan

hasil penulisan oleh Ismail Abdullah (1999) dalam kertas projek yang bertajuk Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Di Sekolah: Hubungkait Status Perlaksanaan Dengan Kualiti Dan Produktiviti Guru.

iv.

Pengurusan Kualiti Definisi pengurusan kualiti ialah suatu aplikasi kerangka kualiti dalam kesemua proses aktiviti organisasi bagi memastikan kualiti dalam pengurusan (PKPA, 1992). Perjalanan sesebuah organisasi dipandu berdasarkan garis panduan pengurusan kualiti yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, pengurusan kualiti merujuk kepada aspek pengajaran dan pembelajaran iaitu dari segi kualiti pengajaran (penyampaian dan persediaan), penilaian dan bimbingan.

v.

Kendiri Kendiri didefinisikan oleh Azizi Yahya (2005) sebagai pelakuan bagi pihak diri sendiri. Dalam kajian ini, pengurusan masa kendiri pensyarah merujuk kepada bagaimana pensyarah menguruskan masa mereka sendiri agar semua urusan seharian lancar dan teratur.

vi.

Penglibatan Anggota Organisasi Semua anggota merupakan sumber penting kepada organisasi. Penglibatan dan kompetensi anggota – anggota ini amat diperlukan untuk menyumbang kepada peningkatan prestasi organisasi (PKPA, 1992). Dalam kajian ini, pensyarah merupakan seorang anggota organisasi yang mengamalkan ISO dalam urusan seharian di UTHM dan terlibat secara langsung dengan proses P&P dan tugas

pengurusan. Pengurusan yang dimaksudkan ialah aspek pematuhan dan dokumentasi prosedur kerja dan fail meja pensyarah.

vii.

Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem Pendekatan sistem bermakna semua proses yang ada hubungkait dikenalpasti dan diuruskan dengan baik supaya objektif organisasi dapat dicapai dengan lebih berkesan dan cekap (PKPA, 1992). Pensyarah di UTHM perlu merangka pendekatan yang sistematik agar objektif kualiti UTHM tercapai.

viii.

Pengurusan Masa Kendiri Pengurusan masa kendiri merujuk proses mengenalpasti bagaimana masa dihabiskan dan menghargai masa yang dibazirkan oleh diri sendiri (Norlida Abd Halim & Jurina Pieei, 1994). Dalam konteks kajian ini, pengurusan masa kendiri merujuk kepada proses mengelola, menjadual dan mengutama masa kendiri pensyarah.

1.12 Kesimpulan

Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk mengenalpasti apakah implikasi amalan ISO yang mempengaruhi pengurusan masa pensyarah. Ini kerana pensyarah perlu melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, namun dalam pada masa yang sama turut terlibat dengan tugasan pentadbiran sebagai anggota organisasi yang mengamalkan sistem pengurusan kualiti dalam amalan pengurusan harian. Pengkaji

berharap hasil kajian ini dapat memberi maklumat baru kepada UTHM khususnya, berhubung kesan amalan ISO kepada pensyarah dari aspek pengurusan masa. Ini kerana terdapat penemuan dalam kajian yang terdahulu yang menyatakan bahawa pensyarah menghadapi tekanan akibat bebanan kerja yang berlebihan dan kekangan masa serta wujud persoalan kenapa pensyarah perlu melaksanakan tugasan pentadbiran walaupun “core business” mereka dalam sistem pendidikan adalah yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran (Ismail Abdullah, 1999). Situasi yang berlaku telah menjurus kepada keperluan agar kajian ini dilaksanakan bagi mengkaji implikasi ISO kepada aspek pengurusan masa kendiri pensyarah di UTHM.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1

Pengenalan

Dalam melaksanakan sesuatu kajian, pengkaji perlu mempunyai pengetahuan dan informasi secara terpeinci tentang kajian yang bakal dilaksanakan. Oleh itu, kajian litaratur merupakan langkah utama untuk membantu pengkaji mendapatkan gambaran dan panduan kajian yang terdahulu dan seterusnya menjelaskan aspek – aspek yang berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan kelak. Antara faktor penting perlaksanaan kajian literatur dalam sesuatu kajian ialah untuk mengelakkan sebarang pencarian maklumat yang tidak diperlukan (Wan Noor Hin, 2005).

Manfaat lain yang diperoleh oleh pengkaji apabila membuat kajian literatur ialah membantu pengkaji merangka fasa reka bentuk kajian, membuat keputusan tentang apakah jenis – jenis pemboleh ubah yang harus diambil kira dan diuji, membuat prosedur kajian dan sebagainya (Bordens dan Abbott, 2002). Oleh yang demikian, dalam bab ini pengkaji mengemukakan tinjauan yang dilakukan ke atas bahan penulisan dan kajian lepas yang berkaitan dengan kajian ini. Aspek – aspek dalam tinjauan tersebut meliputi kualiti dalam pendidikan, ISO, prinsip pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi, serta pengurusan masa kendiri.

2.2

Kualiti Dalam Pendidikan

Menurut Oakland (1996), kualiti bermaksud memenuhi keperluan dan kebolehpercayaan. Beliau turut menyatakan sebahagian kebolehterimaan sesuatu keluaran atau perkhidmatan akan bergantung kepada keupayaannya berfungsi dengan memuaskan dalam tempoh masa dan aspek prestasi inilah yang dinamakan kebolehpercayaan. Situasi yang sama turut berlaku dalam konteks kualiti dalam pendidikan. Kualiti dalam pendidikan merangkumi standard atau taraf pembelajaran, keberkesanan pengajaran, kelicinan pengurusan, kepuasan kerja di kalangan para pengajar dan pelajar, kesesuaian dan kemanfaatan ilmu, dan kemahiran yang diperoleh daripada sekolah dan institusi pengajian tinggi, perasaan yakin diri untuk bertanding (competitiveness), perasaan banggakan negara, bangsa dan budaya, megahkan pencapaian negara termasuk pengiktirafan yang diperoleh oleh pemimpin negara dan bermacam – macam lagi (Robiah, 1998). Kualiti dalam pendidikan banyak dikaitkan dengan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, adalah penting bagi mewujudkan suasana yang selesa untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, tenaga pengajar yang lebih berinovasi dan kreatif sesuai dengan teknologi, ekonomi dan sosio - budaya dalam bidang pendidikan.

Organisasi dan institusi pendidikan perlu mengenal pasti aspek – aspek yang perlu diberi keutamaan bagi memastikan kualiti pendidikan terpelihara dan terjamin. Antara aspek yang perlu diberi perhatian adalah dari sudut budaya institusi, perancangan, pembangunan institusi, kaedah pemantauan dan perkembangan staf akademik dan sokongan (Wan Noor Hin, 2005). Pensyarah yang berkualiti adalah pensyarah yang dapat memenuhi kehendak pelajar dan objektif mereka dari segi kecemerlangan sikap, pengetahuan yang baik dalam bidang pengajaran, sijil perguruan dan pengalaman mengajar yang baik terutama dari segi penguasaan kemahiran. Kenyataan ini dibuat oleh Robiah (1998) dan beliau turut menyatakan pensyarah dan pengajar adalah kunci kepada keberkesanan dan kualiti pendidikan.

Perhatian utama pendidikan di abad ke – 21 adalah untuk mempersiapkan kehidupan dan pekerjaan bagi masyarakat (Triling dan Hood, 1999) dan proses membentuk masyarakat yang berpengetahuan dipikul oleh dunia pendidikan. Nelson

(2005) dalam penulisannya tentang pengurusan masa untuk guru menyatakan bahawa tugas pentadbiran yang kian bertambah, kurikulum kebangsaan, ujian baru dan penandaan kerja murid menyebabkan golongan guru kini semakin tertekan. Wujud satu persoalan besar, bagaimanakah guru menguruskan masa demi menghadapi tanggungjawab yang kian bertambah setelah menghabiskan masa selama lima jam ataupun lebih lama lagi. Tugasan golongan pendidik semakin bertambah dan mencabar seiring dengan aspek pendidikan yang menjadi keutamaan dalam sesebuah negara yang sedang membangun. Bahan kerja guru semakin bertambah memandangkan ibu bapa dan masyarakat telah menaruh harapan yang tinggi kepada guru – guru untuk mendidik anak – anak mereka dan sering kali golongan pendidik dipertikai jika hasrat dan harapan ini tidak tercapai (Ong Mek Hion, 2005).

2.3

ISO

ISO merupakan siri panduan dan piawaian antarabangsa yang dikeluarkan untuk kegunaan penilaian dan persijilan organisasi yang telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti. ISO 9000:2000 adalah merujuk kepada sistem pengurusan kualiti berasaskan piawai antarabangsa mengikut versi tahun 2000 seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000:2000 dalam Perkhidmatan Awam (2002). Terdapat tiga standard dalam siri standard MS ISO 9000:2000 seperti yang termaktub dalam Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000:2000 dalam Perkhidmatan Awam (2002). Standard – standard ini adalah:

a.

MS ISO 9000:2000 bertajuk “Quality Management Systems – Fundamentals and Vocabulary”. Standard ini menggariskan konsep, prinsip asas dan tafsiran bagi sistem pengurusan kualiti. Sijil tidak akan dikeluarkan kepada organisasi yang menggunakan standard ini;

b.

MS ISO 9001:2000 bertajuk “Quality Managements Systems Requirements”. Standard ini menggariskan keperluan – keperluan yang perlu ada dalam sistem pengurusan kualiti. Standard ini adalah edisi ketiga bagi standard MS ISO 9001. Edisi pertama dikeluarkan dalam tahun 1987 dan edisi kedua dikeluarkan dalam tahun 1994. Edisi ketiga ini menggantikan kesemua model standard versi tahun 1994 iaitu MS ISO 9001:1994, MS ISO 9002:1994 dan MS ISO 9003:1994. Organisasi hendaklah mematuhi keperluan standard MS ISO 9001:2000 untuk tujuan persijilan; dan

c.

MS ISO 9004:2000 bertajuk “Quality Managements Systems – Guidelines for Performance Improvements”. Standard ini memberi panduan untuk penambahbaikan secara berterusan prestasi keseluruhan sesuatu organisasi. Tiada sijil dikeluarkan kepada organisasi yang menggunakan standard ini.

UTHM telah berjaya memperoleh piawaian MS ISO 9001:2000 pada tahun 2001 dan piawaian ini memberi tumpuan kepada kecekapan sistem pengurusan kualiti dalam memenuhi keperluan pelanggan. Keperluan – keperluan standard ISO 9001:2000 bermula daripada seksyen empat dalam dokumen standard MS ISO 9000:2000 yang dikeluarkan oleh SIRIM. Keperluan – keperluan ini adalah seperti dalam Jadual 2.1 di bawah. Jadual 2.1: Keperluan Standard ISO 9001:2000 Seksyen 4 5 6 7 8 Keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Tanggungjawab Pengurusan Pengurusan Sumber Penghasilan Produk Pengurusan, Analisis dan Penambahbaikan

2.4

Prinsip Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem

Bagi mencapai kejayaan, sesebuah organisasi perlu diurus dengan sistematik. Kejayaan boleh dicapai melalui perlaksanaan sistem pengurusan kualiti yang memberi tumpuan kepada peningkatan secara berterusan dan keberkesanan prestasi organisasi dengan mengambil kira kehendak pihak – pihak yang berkepentingan. Sistem pengurusan yang berkualiti yang diwujudkan adalah bertujuan untuk mencapai objektif organisasi dan ia terdiri daripada hubung kait antara beberapa proses yang perlu didokumenkan. Berdasarkan dokumen Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000:2000 Dalam Perkhidmatan Awam (2002), di antara sebab – sebab mengapa MS ISO 9001:2000 meminta supaya dokumentasi dilaksanakan adalah:

i.

Mengenal pasti dengan jelas tanggungjawab dan cara menjalankan sesuatu tugas di dalam sesebuah organisasi;

ii.

Mengenal pasti “mekanisme kawalan” di dalam sesuatu proses bagi memastikan keluaran mematuhi keperluan;

iii. iv. v.

Memastikan konsistensi kepada keluaran; Menyebarkan keperluan untuk mencapai objektif organisasi; dan Menyediakan asas untuk penilaian dan penambahbaikan.

Dokumen – dokumen yang digunakan dalam sistem pengurusan kualiti terdiri daripada dokumen yang diwujudkan oleh organisasi dan dokumen yang diwujudkan oleh pihak luar organisasi. Pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem memerlukan dokumen yang berkaitan dengan urusan dalaman dan luaran

organisasi dirujuk, diselia dan disimpan untuk rekod dan proses dokumentasi bagi proses audit dalaman.

Berdasarkan teks ucapan yang disampaikan oleh Tan Sri Abdul Halim Bin Ali semasa Majlis Hari Kualiti dan Anugerah Khidmat Cemerlang UTM 1998, perlaksanaan MS ISO 9000 akan membolehkan agensi – agensi kerajaan mewujudkan sistem pengurusan kualiti yang mempunyai prinsip dan ciri – ciri berikut:

i. ii.

Pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah ianya berlaku; Kajian semula yang berterusan ke atas proses – proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan;

iii.

Mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati prinsip betul pertama kali dan setiap kali;

iv.

Semua kerja adalah berasaskan kepada dasar dan prosedur yang didokumenkan; dan

v.

Mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakan – tindakan yang telah dilaksanakan.

Sistem kualiti yang berasakan ciri –ciri ini akan dapat membantu meningkatkan lagi keupayaan pihak pengurusan dalam membuat keputusan dengan tepat, dapat mengawal input – input yang digunakan dalam proses, dapat mengawal kos kualiti bagi kerja – kerja berulang dan tidak berkualiti serta berupaya mengelakkan pembaziran masa, tenaga kerja dan wang ringgit.

2.5

Penglibatan Anggota Organisasi

Kualiti bukanlah tanggungjawab pihak pengurusan semata – mata, tetapi merupakan tanggungjawab semua ahli anggota dalam organisasi (Omar Din, 2002). Ia memerlukan sumbangan bersama setiap ahli anggota untuk menjayakan usaha penambahbaikan kualiti. Staf yang lebih arif berkenaan kerjanya sendiri sepatutnya berperanan di posisinya dengan baik untuk menambahbaikkan proses kerja masing – masing.

Walau bagaimanapun, penambahbaikan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada anggota organisasi secara individu. Ia adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak serta memerlukan penglibatan ramai staf. Sohal, A. S., Samson, D. & Ramsay, L. (1998) pula menyatakan kerja berpasukan dan pemberian kuasa merupakan antara cara yang didapati berkesan untuk menggalakkan penglibatan staf. Kerja berpasukan boleh membantu menjalin perasaan saling percaya – mempercayai, menambahbaikkan komunikasi dan membentuk sikap saling bergantung di kalangan staf. Komunikasi yang berkesan serta penglibatan staf pula dapat meningkatkan komitmen staf kepada kualiti (PKPA, 1992). 2.6 Aspek Pengurusan Kualiti Akademik di IPTA

Berdasarkan penulisan Md Zahir Kechot (2003) yang bertajuk “Persijilan ISO dan Kualiti Akademik IPTA”, beliau menyatakan untuk mendapatkan sijil ISO, sesebuah organisasi perlu menyediakan dokumen utama di samping dokumen tambahan. Dokumen utama kepada ISO 9001:2000 terdiri daripada manual kualiti, prosedur kualiti dan arahan kerja. Berbanding dengan prosedur kualiti dan arahan kerja, manual kualiti merupakan panduan am mengenai: i. ii. Sistem pengurusan kualiti Tanggungjawab pengurusan

iii. iv. v.

Pengurusan sumber Realisasi output/perkhidmatan dan Pengukuran, analisis dan penambahbaikan

2.6.1

Prosedur Kualiti

Tidak seperti manual kualiti, prosedur kualiti pula bersifat lebih khusus. Ia memperincikan sekurang-kurangnya enam prosedur seperti berikut:

i. ii. iii. iv. v. vi.

Prosedur Kawalan Dokumen Prosedur Kawalan Rekod Prosedur Audit Kualiti Dalaman Prosedur Kawalan Ketidakpatuhan Prosedur Tindakan Pembetulan Prosedur Tindakan Pencegahan

Kesemua prosedur kualiti ini dapat dijadikan panduan dan diguna pakai semasa perlaksanaan sistem pengurusan kualiti sesebuah organisasi. Kedua-dua dokumen utama seperti di atas akan diteliti dan diperiksa semasa audit kecukupan/audit dokumen oleh badan persijilan luar yang dipilih.

2.6.2

Arahan Kerja

Arahan kerja pula merupakan dokumen yang lebih terfokus kepada proses dan kegiatan sebuah organisasi. Ia memperincikan proses/aktiviti yang diliputi

dalam skop persijilan. Sebagai contoh, skop persijilan kepada program pengajian prasiswazah boleh dimulakan dengan proses pengambilan pelajar. Ini diikuti dengan pendaftaran pelajar, pengajaran, pengurusan peperiksaan dan pengijazahan. Kelimalima proses ini saling berkaitan dan dapat memberi kesan kepada kualiti perkhidmatan yang dihasilkan. Kesannya terhadap kualiti akan lebih ketara dan terserlah jika ia dilaksanakan secara serentak dan secara menyeluruh. Namun begitu dari segi realitinya, adalah kurang bijak jika skop persijilan yang luas dan menyeluruh menjadi penghalang utama yang menyebabkan sebuah organisasi gagal mendapatkan sijil ISO kesan dari kegagalan organisasi memenuhi keperluan audit pematuhan yang memerlukan pembudayaan cara kerja berkualiti dan penambahbaikan secara berterusan. Kalau pun sesebuah organisasi berjaya mendapatkan sijil, skop persijilan yang luas akan mengambil masa yang panjang dengan kos yang tinggi. Oleh yang demikian pendekatan berasaskan strategi yang bersifat sederhana dicadangkan kerana ia lebih selesa. Strategi ini lebih realistik. Ia sesuai dengan cara kerja, kesediaan dan keupayaan warga organisasi dalam mengikut rentak arus perubahan melalui proses persijilan.

2.6.3

Strategi Persijilan dan Skop Persijilan

Pendekatan persijilan dengan memfokuskan pengurusan peperiksaan sebagai contoh adalah selaras dengan strategi perlaksanaan yang bersifat sederhana. Ia merupakan strategi yang berasas. Strategi ini menekankan aspek pemantapan terlebih dahulu sebelum sesuatu skop persijilan itu diperluaskan. Aspek ini amat penting terutamanya semasa persediaan organisasi bagi menghadapi audit susulan iaitu audit selepas sesebuah organisasi dianugerahkan sijil ISO. Adalah tidak dapat dinafikan aktiviti yang terlibat dalam proses peperiksaan itu sendiri agak komprehensif. Ia melibatkan lebih daripada 122 aktiviti kecil (pengalaman UKM) yang mencakupi proses pendaftaran memasuki peperiksaan,

penyediaan jadual waktu peperiksaan, penyediaan kertas soalan, pencetakan, pembungkusan, pengendalian peperiksaan, pemeriksaan kertas jawapan dan pengesahan keputusan peperiksaan. Jika semua proses yang didokumenkan dipatuhi, kualiti pengurusan peperiksaan dapat dipertanggungjawabkan. Arahan atau prosedur kerja yang komprehensif dapat menghindarkan atau meminimumkan ketidakselesaan pelajar berkaitan dengan insiden kekeliruan jadual waktu peperiksaan, kekaburan atau kesilapan dalam kertas soalan, ketidaklancaran perjalanan peperiksaan dan pelbagai kelemahan lain seperti kebocoran kertas soalan, kesilapan semasa pemeriksaan skrip jawapan dan kesilapan dalam kemasukan gred. Dengan adanya arahan kerja yang terperinci ia dapat memberi keselesaan kepada para pelajar. Ia memudahkan pensyarah dan pengurusan peperiksaan. Di samping ini ia dapat meningkatkan keyakinan awam terhadap kualiti ijazah yang dikeluarkan kesan daripada pengurusan peperiksaan yang berkualiti.

2.6.4

Amalan Penambahbaikan

Selaras dengan dasar persijilan ISO 9001:2000, amalan penambahbaikan dan tindakan pencegahan merupakan suatu keperluan. Dalam aspek penggubalan soalan misalnya, di peringkat awal arahan kerja lebih sesuai bersifat umum dan tidak bersifat terlalu mengikat. Arahan kerja misalnya hanya menyatakan iaitu ‘semua kertas soalan perlu ditaksir’. Cara pelaksanaannya terpulang kepada budi bicara fakulti masing-masing. Secara umumnya aspek penaksiran kertas soalan peperiksaan di peringkat universiti merupakan amalan baru kepada kebanyakan fakulti. Ia merupakan isu yang sensitif kepada sesetengah pihak. Namun begitu kita tidak dapat lari dari hakikat iaitu sebagai manusia biasa, kakitangan akademik juga tidak sepi dari sebarang kelemahan.

Kelemahan dalam penggubalan soalan misalnya berlaku kesan dari ketidakjelasan, ketidakseimbangan dan ketidaksesuaian aras kepayahan sesuatu soalan. Jika ini tidak diberi perhatian oleh penggubal kertas soalan, soalan yang digubal berkemungkinan boleh dipersoalkan dari aspek kebolehpercayaan dan kesahannya. Oleh yang demikian aspek ini adalah penting untuk diberi perhatian demi untuk menjamin kualiti akademik pada masa kini dan masa akan datang. Ia dapat dilakukan secara berperingkat apabila kerangka sistem pengurusan kerja telah dibina, aspek latihan berkaitan disediakan dan budaya kerja berkualiti dijadikan amalan.

2.6.5

Perluasan Skop Persijilan

Selepas budaya kerja berkualiti diterap dan diamalkan, skop persijilan dicadangkan untuk diperluaskan secara rasmi atau tidak rasmi. Peluasan skop persijilan secara rasmi berlaku jika skop persijilan yang baru itu didaftarkan dengan agensi yang mengeluarkan sijil. Ia dianggap sebagai tidak rasmi jika ia tidak didaftarkan biarpun semua dokumen yang diperlukan disediakan dan dipatuhi. Pendekatan ini dikenali sebagi pendekatan ala pengurusan ISO. Kedua-dua alternatif mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Kedua-dua pendekatan dapat memberi kesan kepada kualiti program pengajian dengan lebih baik. Skop persijilan boleh diperluaskan ke bahagian, fakulti atau unit lain yang tidak diliputi dalam skop persijilan sebelum daripada ini. Untuk menjimatkan kos operasi, kita tidak perlu mensijilkan setiap bahagian, fakulti atau unit atau setiap proses secara berasingan. Jika skop persijilan hendak dilakukan secara rasmi, adalah bersesuaian diperlebar skopnya. Dalam konteks program prasiswazah, persijilan dapat diperlebar meliputi proses pengambilan pelajar dan proses pengajaran. Proses pengambilan pelajar adalah penting dalam menjamin universiti memperoleh calon yang berkualiti. Ia penting sebagai input yang akan memberi kesan secara langsung

kepada penghasilan output yang berkualiti. Seperti aspek input, proses pengajaran juga penting dalam pembentukan, penghasilan dan penjaminan output. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan, pemegang ijazah sarjana dan Ph.D yang cemerlang dalam bidang tertentu secara khusus tidak semestinya akan menjadi pengajar yang berkesan dan berkualiti walaupun telah mengajar untuk sekian lama. Untuk tujuan ini, pendedahan kepada aspek pengajaran dan pembelajaran diberi kepada semua kakitangan akademik. Selaras dengan usaha ke arah universiti penyelidikan yang unggul, sistem pengurusan kualiti ISO sesuai diperluaskan untuk meliputi program pengajian di peringkat siswazah dan pengurusan penyelidikan. Proses dan sistem pengurusan kualiti yang meliputi aspek pengajaran, penyelidikan dan perundingan yang bersifat menyeluruh dapat memperkasa lagi usaha murni menjadikan universiti sebagai pusat ilmu terpilih. Sehubungan dengan ini, program persijilan ISO perlu diselaraskan dan disepadukan secara harmoni dengan semua bahagian/fakulti atau unit yang telah dan akan mendapatkan sijil untuk menghindarkan sebarang konflik yang akan menjejas kualiti akademik itu sendiri disamping dapat menjimatkan kos.

2.6.6

Realiti dan Penghambat Kualiti

Sistem pengurusan kualiti ISO merupakan sistem yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Sistem ini menekankan kepada keperluan penyediaan dokumen dan rekod. Sistem pengurusan kualiti berasaskan persijilan ISO 9001:2000 menjadi berkesan apabila: i. ii. iii. Mendapat sokongan dari semua pihak terutamanya pengurusan atasan. Skop persijilan adalah terhadap aktiviti asas (core business) dan bersifat menyeluruh. Budaya kerja berkualiti diterima dan diamalkan oleh warga organisasi.

iv.

Melibatkan pendekatan ramai serta, fokus kepada pelanggan dan mengamalkan aliran pengurusan humanistik atau holistik.

Pendekatan sistem pengurusan kualiti ISO melalui pendekatan proses dan sistem berupaya mengubah dan memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kualiti sesuatu program atau organisasi. Ia juga berupaya mengubah gelagat dan budaya kerja sesebuah organisasi kepada kecekapan dan keberkesanan. Namun begitu perkara ini perlu ditangani dengan sebaik mungkin. Ini kerana perubahan yang dibawa melalui sistem pengurusan kualiti tidak semestinya akan diterima dan menggembirakan semua pihak. Kesan daripada peraturan yang terlalu mengongkong dan tidak fleksibel misalnya boleh menyebabkan universiti kehilangan profesor atau pegawai yang unik, berwibawa, terkenal dan cekap. Di pihak lain universiti dijangka akan menghadapi kesukaran untuk menarik bakal pensyarah muda yang berpotensi dan cemerlang lantaran prosedur/arahan kerja yang dirasakan begitu mengongkong. Kesemua perkara ini akan memberi kesan kepada kemandirian dan kecemerlangan sesebuah universiti awam pada masa akan datang.

2.7

Pengurusan Masa Efektif

Penggunaan masa yang efektif adalah satu perkara yang selalu dibincangkan. Amer Syakir Zainol (2005) memperincikan bahawa setiap manusia diperuntukkan masa sebanyak 24 jam sehari semalam dan penentuan sama ada manusia itu berjaya atau tidak berjaya terpulang kepada cara pengurusan masa kendiri sama ada secara efektif atau tidak. Beliau menyatakan pengurusan masa yang baik ialah apabila kita dapat mendisiplinkan diri kita dalam melaksanakan aktiviti harian. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan jadual aktiviti harian. Semua aktiviti yang disebutkan ini perlu dijadualkan dan dilibatkan berapa lama aktiviti atau perlakuan itu berlaku. Penggunaan masa yang berkualiti turut berkait rapat dengan aspek pengurusan masa itu sendiri. Oleh sebab itu seharusnya perhatian yang khusus

diberi kepada dua perkara berikut iaitu kuantiti masa dan kualiti masa yang digunakan.

Amer Syakir Zainol (2005) turut menggariskan beberapa perkara yang berkaitan dengan prinsip asas pengurusan masa. i. Mengubah tabiat lama yang negatif Tabiat lama selalu juga disebut sebagai habit. Tabiat yang negatif mesti dibuang dari ianya berada dalam diri. Jika selama ini kita merupakan seorang yang selalu menangguhkan kerja maka kita perlu mengambil perhatian terhadap perkara ini. Tabiat seumpama ini perlu diubah kerana tabiat ini adalah tabiat negatif yang begitu dominan dalam diri manusia.

ii.

Komunikasi Komunikasi adalah faktor yang amat penting dalam pengurusan masa. Komunikasi juga memberikan implikasi yang besar jika kita tidak dapat menggunakan dengan berkesan dan terbaik. Kita sering membazirkan masa kita, kerana kita sering berkomunikasi dengan cara yang tidak baik. Ramai antara kita mengatakan masa tidak cukup. Sesungguhnya masa mencukupi tetapi cara kita menguruskan masa yang menyebabkan kita rasa masa tidak mencukupi.

iii.

Penumpuan Penumpuan kepada urusan kerja adalah penting dalam memastikan hasil kerja adalah berkualiti dan selalunya kita akan merasa bosan dan jemu apabila melakukan perkara yang sama berulang kali. Aspek

penumpuan turut merangkumi disiplin diri untuk melaksanakan kerja dalam jangka masa yang dirancang.

iv.

Rehat Manusia perlu rehat di dalam setiap perkara. Rehat adalah faktor penting dan sering dikaitkan dengan tidur. Setiap manusia memerlukan rehat yang cukup. Kita sering menganggap bahawa tidur yang cukup perlu untuk kualiti kerja yang tinggi. Dalam hal ini, terdapat banyak definisi tentang berapa jumlah masa untuk tidur yang baik dalam setiap hari. Sebenarnya apabila kita berbicara tentang tidur maka kita harus faham bahawa tidur juga memerlukan kualiti. Maksudnya kita tidur atau berehat adalah apabila kita benar-benar terasa bahawa kita perlu tidur.

Amer Syakir Zainol (2005) turut menjelaskan bahawa prinsip asas kepada pengurusan masa yang baik adalah penggunaan masa yang berkualiti. Kualiti masa dicapai dengan adanya prinsip asas bagi kita menguruskan masa. S. Hart – Hester (2003) dalam penulisannya bertajuk “Time Managers: Secrets of Effective Leaders” memperincikan tentang enam strategi yang patut diambil demi menjadi seorang pengurus masa yang baik. Strategi – strategi tersebut ialah “Establish a Goal, Develop a “To Do” List, Establish an Efficient Routine, Delegate, Set Timelines, Downtime”.

i. “Establish a Goal” Secara dasarnya, proses menetapkan sasaran ataupun cita – cita memerlukan seseorang itu mengetahui apa yang ingin dalam dicapai di akhir jangka masa tertentu. Sasaran yang ingin dicapai perlu dibuat secara spesifik dan perlu dielakkan dari membina sasaran yang terlalu hebat dan terlalu sempurna. Sekiranya terdapat lebih dari satu

sasaran, adalah perlu dikelaskan dan diatur mengikut keutamaan. Sesetengah tugas dan urusan perlu diselesaikan segera kerana mempunyai keutamaan mengikut situasi, manakala terdapat urusan yang merupakan pelengkap dan pilihan untuk dilaksanakan. Setiap sasaran yang dibuat perlu disertakan dengan langkah yang teratur bagi mencapainya.

ii. “Develop a “To Do” List” Penyediaan “to do list” ataupun senarai tugas yang ingin dilakukan adalah perlu demi memastikan kesinambungan kepada langkah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Senarai yang disediakan perlu bersandarkan kepada keutamaan sesuatu urusan. Ini kerana rutin harian memberi kesan kepada senarai tugas yang dibina. Sekiranya terdapat urusan yang “tertinggal” untuk diselesaikan pada masa yang ditetapkan, urusan tersebut perlu diletakkan paling utama untuk diselesaikan pada masa atau hari yang berikutnya. Proses memecahkan kerja yang terlalu kompleks kepada pecahan yang lebih kecil adalah langkah yang bijak untuk membantu kelancaran melengkapkan tugas tersebut. iii.“Establish an Efficient Routine” Setiap insan mempunyai rutin harian yang tertentu dan diikuti saban hari, namun begitu kebanyakan dari kita tidak mengetahui keberkesanan rutin yang dilakukan kepada pengurusan masa harian. Sering kali rutin tersebut dilihat sebagai paling sesuai dengan cara hidup seseorang itu, tetapi hakikatnya rutin ini tidak semestinya menggunakan masa secara efisien. Oleh yang demikian, adalah perlu rutin ini disoroti dan dilihat secara terperinci agar masa efisien dapat digunakan bagi sesuatu rutin yang dilakukan saban hari.

iv. “Delegate” Strategi ini merupakan titik tolak kepada kejayaan pengurusan masa seseorang. Ini kerana, proses ini memerlukan kerjasama dari rakan sekerja dan mustahil untuk seseorang itu melaksanakan semua tugas seorang diri. Proses menugaskan seseorang untuk melakukan tugas bagi pihak kita memerlukan kepercayaan dan ketelusan bagi memastikan kelancaran urusan ataupun kerja yang dibuat. Prinsip yang perlu disematkan dalam fikiran seseorang pekerja dalam sesebuah organisasi ialah “you have enough time to do anything, but you just do not have enough time to do everything ”.

v. “Set Timelines” Antara perkara penting dalam pengurusan masa adalah penetapan masa yang munasabah dan spesifik dengan tugas atau urusan yang ingin diselesaikan. Proses ini juga melibatkan penetapan masa yang realistik dengan mengambil kira cabang tugas yang turut berkaitan secara langsung dengan tugas utama.

vi. “Downtime” Pengurus masa yang efektif menyedari akan kepentingan masa senggang iaitu masa untuk merehatkan fizikal dan mental. Ini kerana faktor rehat yang cukup adalah antara aspek yang perlu dititikberatkan dalam pengurusan masa harian. Tidur sebentar (nap) pada waktu tengah hari dapat memberi kesegaran kepada diri seseorang itu. Adalah tidak wajar sekiranya masa diatur tanpa penetapan masa rehat yang cukup.

Menurut Lakein. J (1974) terdapat tiga langkah utama untuk mewujudkan pengurusan masa yang efektif seperti yang tertulis dalam buku karyanya “How to Get Control of Your Time and Life”. Langkah – langkah tersebut ialah:

i.

Mengelola (Organizing) Masa yang terurus dengan baik akan membolehkan urusan dan kerja diatur dengan teratur. Proses mengelola masa untuk hari baru perlu dilakukan pada sebelah malam atau selewat – lewatnya pada awal pagi sebelum memulakan urusan kerja sama ada sebagai pelajar atau pekerja. Pada peringkat ini, tidak perlu ditentukan sebarang keutamaan kerja dan urusan tetapi hanya perlu disenaraikan sebanyak mungkin tugas yang perlu dilaksanakan. Tabiat ini dapat mendisiplinkan diri dan akhirnya menjadi satu amalan.

ii.

Mengutamakan (Prioritizing) Peringkat seterusnya ialah menentukan keutamaan setiap urusan dan kerja yang telah disenaraikan. Penentuan keutamaan sesuatu tugasan dibuat berdasarkan tarikh akhir (dateline), keperluan yang mendesak dan lain – lain aspek yang menjurus kepada keutamaan kerja tersebut untuk disiapkan terlebih dahulu. Sikap melengah – lengahkan masa atas alasan inginkan ruang untuk rehat yang cukup tidak patut diamalkan. Ini kerana kerja yang dibiarkan tertangguh hingga ke saat akhir adalah satu amalan pengurusan masa yang lemah dan dilihat kurang efektif. Walaupun wujud kemungkinan terdapat sebab yang tidak dapat dielakkan hingga menyebabkan kerja tersebut ditunda hingga ke saat akhir, adalah lebih baik meminimumkan kemungkinan untuk perkara tersebut berlaku.

iii.

Menjadualkan (Scheduling)

Setelah selesai melakukan penentuan keutamaan sesuatu tugasan, adalah perlu untuk menyesuaikan tugasan tersebut dengan amalan seharian seperti masa rehat, tidur, masa kerja dan lain – lain rutin harian. Proses melakukan penyesuaian antara tugasan dan rutin harian memerlukan satu penjadualan masa yang selari dengan kehidupan seharian. Penjadualan yang dilakukan perlulah fleksibel dengan menentukan masa senggang dan keperluan sosial turut dipenuhi. Selain dari itu, perlu disediakan satu pelan luar jangka bagi menghadapi kemungkinan yang tidak disangka – sangka. Adalah tidak relevan sekiranya setiap minit dalam masa seharian ditentukan secara tetap. Jadual yang dibina perlu realistik dan yang paling penting dapat dipatuhi sebaiknya, bukan sekadar catatan semata – mata.

Lakein. J (1974) turut menyatakan cara yang terbaik untuk mengintegrasikan ketiga – tiga langkah tersebut adalah melalui cara pembinaan senarai tindakan (to do list). Beberapa aspek perlu dipertimbangkan dalam proses membina senarai tersebut. Aspek yang pertama adalah senarai yang dibina perlulah realistik dengan masa yang dianggar untuk disiapkan. Kesetaraan antara masa dan kerja dapat menjadikan tugasan tersebut mampu dilaksanakan (do-able). Aspek yang kedua ialah penetapan senarai tindakan perlulah selari dengan rutin harian seseorang itu. Integrasi yang harmoni antara rutin kehidupan dan kerja yang perlu dilaksanakan adalah perlu bagi menghasilkan mutu kerja yang terbaik. Aspek yang terakhir adalah waktu senggang perlu ditetapkan dalam aturan kerja seharian. Ini penting untuk membina satu kitaran hidup yang seimbang antara keperluan kerja dan kehidupan manusia normal.

2.8

Mitos Tentang Pengurusan Masa Yang Efektif

Stereotaip bagi pengurusan masa yang efektif berpunca dari satu set mitos. Menurut Norlida Abd Halim & Jurina Pieei (1994) dalam karya yang bertajuk “Pengurusan Masa Berkesan Hebat”, terdapat tiga mitos penting tentang pengurusan masa yang perlu difahami supaya seseorang itu menjadi pengurus masa yang efektif.

Mitos yang pertama ialah pengurusan masa terlalu menitikberatkan perincian. Ramai orang yang tidak gemar kepada perincian sanggup melakukan apa sahaja dari menyediakan senarai tindakan (to do list) dan cara – cara lain pengurusan masa. Tiada persetujuan yang pernah dicapai tentang betapa pentingnya perhatian terhadap perincian. Sering ditimbulkan isu bahawasanya kebijaksanaan terletak kepada perincian dan pada masa yang sama turut diketengahkan isu jangan titik beratkan perkara yang remeh. Kedua – dua kenyataan ini ada benarnya. sesetengah perincian memang perlu manakala sesetengahnya pula tidak penting. Pengurusan masa yang efektif menitikberatkan perbezaan antara perkara yang rumit dan remeh. Pengurusan masa yang baik membolehkan seseorang itu peka dan cepat bertindak terhadap perincian yang penting. apabila respons tersebut menjadi perkara yang lazim dan automatik, kita dapati bahawa menyediakan perincian tidaklah seburuk menghadapi krisis kemudian.

Mitos yang kedua ialah pengurusan masa dilihat sebagai suatu yang mekanikal. Ini kerana orang dilihat lebih tertumpu kepada proses yang kecil tetapi jelas. Adalah lebih mudah melihat jadual, senarai tarikh akhir dan jadual waktu yang terurus. Apa jua bahagian sistem pengurusan masa, akan dianggap mekanikal. Walau bagaimanapun, ini baru sebahagian kecil daripada yang sebenarnya dan tidak mencerminkan hal – hal lain yang terkandung dalam persediaan senarai dan jadual tersebut.

Menentukan apa yang perlu diutamakan, memohon kerjasama dan sokongan orang lain serta bersedia menghadapi masalah yang tidak dijangka bukan hal – hal yang boleh dianggap mekanikal. Hal – hal ini memerlukan pertimbangan dalaman

dan kreativiti. Sebelum membuat perincian dan senarai tindakan (to do list), pengurus masa berkesan mestilah mendapatkan gambaran yang luas tentang perkara tersebut. Penyelidikan dan pertimbangan yang diberikan dalam memahami gambaran yang luas ini bukan boleh dikatakan mekanikal.

Mitos yang ketiga menurut Norlida Abd Halim & Jurina Pieei (1994) ialah pengurusan masa dilihat sebagai mengurangkan kefleksibelan dan kespontanan. Pengurus masa yang efektif membuat rancangan dan bekerja keras bagi memastikan rancangan berjalan mengikut jadual. Pendekatan ini menghasilkan perubahan ketara dan di luar jangkaan. Sesetengah orang membuat tanggapan terlalu bergantung kepada rancangan tertentu menjadikan seseorang itu kurang fleksibel. Perancangan tidak semestinya menghalang kefleksibelan. Apabila rancangan tidak berjalan, orang yang bijak akan mengetepikan rancangan tersebut dan mencari kaedah yang sesuai.

Peluang untuk kaedah yang kreatif dan spontan bagi perlaksanaan rancangan memang banyak kecuali sesuatu rancangan itu terlalu terperinci. Dengan mengetepikan blok masa yang luas oleh pengurus masa bermakna kespontanan dan kreativiti boleh berkembang. Salah satu daripada manfaat yang diperoleh oleh seseorang yang terurus dan bekerja mengikut rancangan ialah beliau dapat mengurangkan tahap keterdesakan yang dihadapi saban hari.

2.9

Kesimpulan

Berdasarkan maklumat yang diperoleh dalam kajian literatur yang dilaksanakan, didapati wujud hasil penulisan dan kajian yang menjurus kepada keperluan agar staf akademik menguruskan masa dengan baik bagi memenuhi tanggungjawab mereka sebagai pendidik dan pada masa yang sama memikul

tanggungjawab universiti untuk mempraktikkan amalan ISO dalam urusan seharian. Pensyarah perlu mempunyai stail dan amalan pengurusan masa yang efektif demi memastikan kesemua tanggungjawab yang diamanahkan dapat dipenuhi dan disiapkan tepat pada masanya.

BAB III

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pengenalan

Bab ini akan memperincikan tentang kaedah yang diguna pakai dalam melaksanakan penyelidikan, melibatkan aspek reka bentuk serta tatacara kajian dalam memperoleh dan menganalisis data. Metodologi kajian akan memberi tumpuan kepada aspek - aspek yang berkaitan dengan reka bentuk kajian, kaedah persampelan kajian, instrumen kajian, kaedah analisis data, kedah pengumpulan data, kerangka kerja dan prosedur kajian.

3.2

Reka Bentuk Kajian

Reka bentuk kajian adalah penting supaya kajian yang akan dijalankan dapat dilaksanakan dengan berkesan berdasarkan aspek – aspek yang ingin dikaji oleh pengkaji. Kajian ini akan menggunakan data kuantitatif, disampaikan melalui keputusan statistik dan kemudiannya dianalisis bagi menjawab persoalan kajian ini. Data kualitatif yang diperoleh dari item terbuka dalam instrumen kajian iaitu pendapat peribadi pensyarah tentang implikasi ISO terhadap pengurusan masa akan digunakan sebagai sokongan kepada dapatan data kuantitatif dalam bab perbincangan dan kesimpulan kajian ini. Borden & Abbott (2002) menyatakan kuantitatif menetapkan pemboleh ubah – pemboleh ubah dan pemalar – pemalar ini dalam bentuk angka. Kajian menggunakan data kuantitatif sesuai dijalankan dalam kajian ini kerana ia merupakan kajian yang menghuraikan sesuatu fenomena dalam bentuk angka dan pengukuran, dan kajian yang berasaskan kuantitatif bergantung sepenuhnya kepada keputusan statistik yang diwakili oleh angka (Wiersma, 1995). Pengkaji memilih kajian berbentuk kuantitatif kerana bersesuaian dengan dapatan analisis yang ingin mengukur tahap pemboleh ubah – pemboleh ubah.

Untuk kaedah persampelan kajian, pengkaji memilih penggunaan kaedah rawak mudah . Ini kerana populasi kajian ini melibatkan jumlah yang besar, oleh kerana itu terdapat kekangan yang bakal dihadapi oleh pengkaji sekiranya ingin mengumpul data dari keseluruhan populasi. Instrumen kajian yang akan digunakan ialah soal – selidik dan kaedah analisis data adalah berdasarkan apakah yang akan dijawab oleh persoalan kajian.

3.3

Kaedah Persampelan Kajian

Kajian ini dijalankan ke atas pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia di UTHM dan jumlah keseluruhan responden dari ketiga – tiga jabatan adalah sebanyak 125 orang. Pensyarah dari tiga fakulti ini dipilih kerana pengkaji tidak ingin melakukan pengulangan kepada kajian pengkaji yang terdahulu. Wan Noor Hin (2005) telah memilih pensyarah fakulti kejuruteraan UTHM bagi melaksanakan kajian yang menyentuh dua amalan ISO iaitu tumpuan kepada pelajar dan pendekatan proses. Oleh yang demikian pengkaji telah memutuskan untuk menjadikan pensyarah selain dari fakulti kejuruteraan sebagai sampel kajian ini.

Penentuan populasi bagi sesuatu kajian adalah penting dalam proses penyelidikan. Populasi menentukan bidang kajian yang hendak dikaji dan juga bidang masalah yang perlu dikaji. Populasi juga merupakan satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran tertentu ke atas sekumpulan individu atau objek (Mohd Majid Konting, 2000). Populasi bagi kajian ini ialah terdiri daripada keseluruhan pensyarah Universiti Tun Hussien Onn Malaysia (UTHM). Namun, pengkaji telah menetapkan dalam skop kajian bahawa hanya pensyarah dari tiga fakulti yang terpilih telah dijadikan sebagai responden kajian ini. Walaupun kajian

ini memilih untuk mengkaji pensyarah dari tiga fakulti ini sahaja, namun amalan ISO melibatkan keseluruhan pensyarah di UTHM.

Pengkaji telah menetapkan untuk mengedar sebanyak 100 soal selidik kepada ketiga – tiga fakulti yang dipilih. Jumlah ini sudah mencukupi untuk tujuan penyebaran soal selidik dalam populasi pensyarah seramai 125 orang. Berdasarkan jadual Krejcie & Morgan (1970) seperti dalam Lampiran A menunjukkan untuk populasi kajian sebanyak 125 orang, jumlah sampel yang perlu dipilih secara rawak adalah sebanyak 95 orang. Pengkaji sendiri telah mengedarkan dan mengumpulkan soal selidik bermula dari 19 Februari hingga 2 Mac 2007. Sebanyak 100 soal selidik telah diedarkan secara rawak kepada responden kajian ini, tetapi hanya 85 yang dikembalikan (Jadual 3.1). Jumlah ini adalah melebihi dari 2/3 daripada jumlah edaran dan menurut Goodwin (2005), bilangan soal selidik yang diterima adalah tidak penting tetapi jawapan yang diterima daripada responden terhadap soal selidik lebih diberi keutamaan.

Oleh yang demikian, hasil dari kajian yang dilaksanakan kepada pensyarah dari tiga fakulti yang ditentukan dalam kajian ini dapat dibuat generalisasi kepada keseluruhan populasi iaitu pensyarah di UTHM kerana jumlah sampel yang ingin dikaji adalah melebihi 10% – 20% dari keseluruhan populasi. Jumlah ini menurut Wiersma (1991) sudah memadai bagi satu kajian untuk mendapatkan pandangan atau pendapat daripada satu populasi yang besar. Maka masalah ketidakadilan, kesahan dan ketidakbolehpercayaan data dapat direndahkan.

Jadual 3.1 : Bilangan Responden Nama Fakulti Fakulti Pendidikan Teknikal Populasi Sampel Soal selidik yang dikembalikan 34

49

40

Fakulti Pengurusan Teknologi Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia JUMLAH

39

30

27

37 125

30 100

24 85

3.4

Pentadbiran Instrumen Kajian

Dalam melaksanakan kajian kuantitatif ini, pengkaji memilih instrumen soal selidik bagi digunakan untuk memperoleh data kajian. Pemilihan instrumen ini selari dengan Bordens & Abbott (2002) yang mengatakan soal selidik adalah instrumen utama yang digunakan untuk mendapatkan keputusan kuantitatif daripada responden. Pemilihan soal selidik turut berlandaskan kepada kajian yang dijalankan iaitu penggunaannya memudahkan pengkaji mendapatkan maklumat yang diperlukan dan mudah untuk dianalisis.

Terdapat beberapa faktor di mana pengkaji memilih untuk menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian, antaranya adalah bilangan responden yang terlalu ramai, maka melalui soal selidik dapat meliputi sampel yang diambil dari populasi kajian. Selain daripada itu, bilangan soalan adalah tidak terhad dan ia bergantung kepada persoalan kajian yang ingin dikaji dan penggunaan soal selidik adalah fleksibel, murah dan mudah diselenggarakan dan diselia.

3.4.1

Soal Selidik

Soal selidik merupakan satu set soalan bertulis di mana responden akan merekodkan jawapan ke atasnya. Kaedah ini merupakan komponen yang sering digunakan oleh para penyelidik untuk mengumpul maklumat. Soal selidik merupakan satu cara untuk mendapatkan data maklum balas daripada responden dan digunakan untuk melihat sama ada responden bersetuju atau tidak bersetuju dengan sesuatu kenyataan yang diberikan (Chua Yan Piaw, 2006). Soal selidik dalam kajian ini (Lampiran D) dibahagikan kepada lima bahagian iaitu daripada bahagian A hingga E. Item – item dalam bahagian A adalah berkaitan dengan demografi responden manakala item bahagian B hingga D adalah berbentuk soalan tertutup iaitu item dikemukakan secara pilihan mengikut panduan skala Likert lima. Tujuan skala Likert lima digunakan adalah untuk mengawal maklum balas yang berat sebelah (Goodwin, 2005). Menurut Bordens dan Abbott (2002), skala Likert sesuai digunakan untuk kajian yang berbentuk pengukuran sifat dan pandangan. Oleh itu, pengkaji memilih skala Likert lima seperti yang dinyatakan oleh Uma Sekaran (2003) bagi memastikan ianya dapat mengukur pandangan dan persepsi yang diberikan oleh pensyarah terhadap item – item yang dikemukakan (Jadual 3.2).

Jadual 3.2 : Format Skala Likert Skor 1 2 3 4 Persepsi / Pandangan Sangat Tidak Setuju (Strongly Disagree) Tidak Setuju (Disagree) Tidak Pasti (Neither Agree Nor Disagree) Setuju (Agree)

5 Sangat Setuju (Strongly Agree) Sumber: Uma Sekaran (2003:197)

Item – item pada bahagian F pula adalah berbentuk soalan terbuka yang berstruktur. Pemilihan soalan terbuka adalah untuk memberi peluang kepada responden memberi pendapat mengenai item – item yang dikemukakan, manakala ianya diletakkan secara berstruktur bagi memudahkan pengkaji membuat pengelasan data bagi pendapat responden tersebut. Data yang diperoleh dari item terbuka merupakan data kualitatif dan data ini digunakan bagi menyokong hasil dapatan analisis data kuantitatif. Soal selidik yang dibangunkan adalah berdasarkan gabungan butiran dan panduan pengurusan masa seperti yang digariskan oleh Norlida Abd Halim & Jurina Pieei (1994), S. Hart – Hester (2003) dan Lakein. J (1974). Setiap bahagian dalam soal selidik mempersoalkan isu – isu yang terdapat dalam persoalan kajian. Perincian bagi setiap bahagian – bahagian soal selidik yang dibangunkan adalah seperti di bawah.

Bahagian A: Bahagian ini mengandungi item – item demografi responden. Demografi responden digunakan untuk urusan pentadbiran kajian oleh penyelidik semata – mata. Data dari demografi responden tidak digunakan bagi sebarang tujuan analisis kajian ini. Bahagian B: Bahagian ini mengandungi item – item pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ISO oleh pensyarah dari aspek mengelola (organizing) masa kendiri. Bahagian C: Bahagian ini mengandungi item – item amalan prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan masa seharian sebagai pensyarah dan anggota organisasi yang mematuhi ISO 9001:2000. Bahagian D: Bahagian ini mengandungi item – item amalan menjadualkan (scheduling) dalam urusan masa seharian pensyarah. Bahagian E : Bahagian ini mengandungi item – item perubahan pengurusan masa kendiri dalam urusan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) hasil dari pematuhan kepada prosedur ISO 9001:2000. Terdapat empat aspek

yang ingin dikaji iaitu persediaan, penyampaian, penilaian dan bimbingan. Bahagian F: Bahagian ini mengandungi item – item terbuka yang berstruktur. Implikasi ISO kepada pengurusan masa pensyarah dikenal pasti dalam aspek penglibatan sebagai anggota organisasi dan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem. Pandangan yang diberikan oleh responden digunakan sebagai sumber sokongan kepada aspek yang dibincangkan dalam bab perbincangan dapatan kajian ini.

3.5

Kaedah Analisis Data

Data yang diperoleh direkodkan, dianalisis dan diringkaskan dalam bentuk yang mudah difahami dan diinterpretasikan mengikut turutan persoalan kajian secara kuantitatif yang mana setiap item menjawab setiap persoalan kajian. Semua data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan kaedah statistik deskriptif untuk mendapatkan min, sisihan piawai dan peratusan kekerapan (Lau & Zainuddin, 2001). Kajian yang dijalankan hanya menggunakan analisis skor min bagi menjawab keempat – empat persoalan kajian ini. Analisis deskriptif digunakan untuk menerangkan skor min yang diperoleh bagi setiap item dalam instrumen kajian ini bagi mengukur sejauh manakah berlakunya perubahan dari aspek pengurusan masa kendiri pensyarah hasil dari guna pakai prosedur dan amalan ISO dalam urusan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Jadual 3.3 menunjukkan kaedah analisis data bagi setiap persoalan kajian ini.

Data kualitatif yang diperoleh dalam Bahagian F instrumen kajian dikelaskan mengikut persamaan pendapat yang wujud. Pengelasan dibuat bagi melihat

kewujudan persamaan pendapat responden semata – mata. Data kualitatif ini digunakan bagi membantu pengkaji membincangkan dan membuat kesimpulan hasil dapatan data kuantitatif. Menurut Seman Saleh (2005), data daripada pendapat responden dapat membantu pengkaji bagi digunakan sebagai data sokongan kepada data kuantitatif yang diperoleh dalam sesuatu kajian.

Jadual 3.3 : Kaedah Analisis Data Berdasarkan Persoalan Kajian

Bil 1

Persoalan Kajian Apakah tahap amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ISO dapat membantu pensyarah

Kaedah Analisis Data Skor Min

2

mengelola (organizing) masa kendiri? Apakah tahap guna pakai prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai anggota Skor Min organisasi ISO dan pendidik? Apakah tahap amalan menjadualkan (scheduling) dalam urusan seharian pensyarah yang telah dipraktikkan? Apakah tahap perubahan yang berlaku dari aspek pengurusan masa kendiri pensyarah hasil dari guna pakai prosedur ISO dalam urusan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran? i. ii. iii. iv. Persediaan Penyampaian Penilaian Bimbingan Skor Min

3 4

Skor Min

Semua maklumat dalam soal selidik dikumpulkan dalam jadual dan skor akan diberikan mengikut skala Likert. Analisis data bagi kajian ini melibatkan item dari Bahagian B hingga D dan dianalisis untuk mendapatkan nilai skor min. Skor min digunakan untuk melihat persepsi pensyarah sama ada sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Tafsiran terhadap skor min yang diperolehi adalah merujuk kepada Jadual 3.4 di bawah seperti yang dicadangkan oleh Mohamad Najib Abdul Ghafar (2003).

Jadual 3.4 Interprestasi Skor Min.

Julat Skor Min

Interpretasi Skor

1.00-1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Pasti / Neutral Setuju Sangat Setuju

Soal selidik yang telah dibangunkan terlebih dahulu dinilai dari aspek kebolehpercayaan sebelum diedarkan kepada responden. Nilai kebolehpercayaan atau Alpha – Cronbach adalah ukuran yang digunakan bagi mengukur darjah konsistensi dalam instrumen kajian (Gliem.J & Gliem. R, 2003). Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan skala Likert yang diadaptasi daripada Uma Sekaran (2003) dan interpretasi Alpha – Cronbach bagi menentukan kebolehpercayaan konsistensi dalaman item soal selidik adalah dengan merujuk kepada Gliem.J & Gliem. R, (2003) seperti dalam Jadual 3.5 di bawah.

Jadual 3.5: Interpretasi Skor Alpha – Cronbach Skor Alpha – Cronbach > 0.9 > 0.8 > 0.7 > 0.6 > 0.5 > 0.4 Sumber: Gliem.J & Gliem. R, (2003) Tahap Kebolehpercayaan Cemerlang Baik Diterima Dipersoalkan Serba Kekurangan Tidak Diterima

Pengkaji memilih untuk menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS Version 12.0 for Windows) bagi membantu proses menganalisis data yang telah dikumpulkan agar memudahkan proses menginterpretasikan data tersebut. SPSS merupakan satu perisian komputer yang dapat membantu pengkaji membuat pelbagai analisis terhadap data yang diperoleh. Namun begitu, dalam kajian ini pengkaji hanya melaksanakan analisis deskriptif menggunakan SPSS bagi memperoleh skor min bagi setiap item dalam soal selidik kajian ini.

3.6

Kaedah Pengumpulan Data

Kajian ini dimulakan dengan mengenal pasti masalah, kemudian diikuti dengan mengumpul maklumat daripada sumber – sumber seperti jurnal, buku dan juga bahan – bahan dari internet. Instrumen kajian dibangunkan dengan menggunakan soal selidik. Pengkaji kemudiannya mengedarkan soal selidik kepada MULA responden yang dipilih iaitu pensyarah di tiga buah fakulti di UTHM iaitu Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia. ProsesMengenal pasti soal selidik dilaksanakan selama tiga penyebaran Masalah minggu bermula pada 6 Februari 2007 hingga 25 Februari 2007. Sebelum soal selidik diedarkan, pengkaji terdahulu mendapatkan permohonan kebenaran daripada dekan bagi setiap fakulti tersebut untuk melaksanakan kajian ini.
Membangunkan Instrumen Kajian
Mengumpul Maklumat

Pengkaji telah mengumpul soal selidik yang diedarkan mengikut masa yang telah dipersetujui oleh pensyarah untuk mengembalikannya. Ini dilakukan bagi
Kajian Rintis mengelakkan pensyarah tergesa – gesa memberikan maklumbalas kepada item – α > 0.7

item yang dinyatakan dalam soal selidik tersebut. Rajah 3.1 menunjukkan carta alir kerangka kerja bagi kajian yang telah dilaksanakan.
Kesahan dan Kebolehpercayaa

Analisis Data Sebenar

Dapatan Kajian

Perbincangan, Kesimpulan dan Cadangan

TAMAT

Tidak Ya

Rajah 3.1: Carta Alir Kerangka Kerja

3.7

Kajian Rintis

Sebelum sesuatu instrumen ini boleh diguna pakai, setiap penyelidik seharusnya menjalankan satu pengujian awal (kajian rintis) atau dikenali sebagai

pilot test untuk menguji dan memperbaiki soal selidik yang telah dibina untuk mengenal pasti kebolehpercayaan dan kesahan item-item yang digunakan dalam soal-selidik. Bilangan subjek dalam kajian rintis bagi kebanyakan kajian penyelidikan adalah 5 hingga 20 orang (Mohammad Najib Abdul Ghafar, 2003).

Pendapat ini diperakui oleh Wiersma (1995) yang mengatakan bahawa kajian rintis akan memberi peluang kepada penyelidik untuk mengenal pasti sebarang kekeliruan dan kesamaran bahasa dalam item soal selidik. Di samping itu, kajian rintis digunakan untuk menentukan kesahan dan kebolehpercayaan dalam soal selidik yang pertama kali diedarkan agar keputusan dalam kajian sebenar lebih konsisten (Bordens dan Abbott, 2002).

Oleh yang demikian, penyelidik telah menjalankan kajian rintis pada 23 Januari 2007 hingga 28 Januari 2007 terhadap 12 orang responden yang terdiri dari lima orang pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal, empat orang pensyarah Fakulti Pengurusan Teknologi dan tiga orang pensyarah Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia di UTHM. Soal selidik yang diperoleh daripada responden dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan nilai kebolehpercayaan yang diwakili oleh skor Alpha-Cronbach. Nilai alpha (α ) yang semakin menghampiri satu menunjukkan tahap kebolehpercayaan yang tinggi terhadap item yang terkandung di dalam borang soal selidik. Seandainya nilai alpha (α ) kurang daripada 0.6 ini menunjukkan bahawa tahap kebolehpercayaan item soal selidik adalah rendah. Menurut Uma Sekaran (2003), nilai alpha (α ) yang menghampiri kepada 1 mempunyai “Internal Consistency Realibility” yang tinggi. Manakala Gliem. J & Gliem. R (2003) menyatakan soal selidik yang dibangunkan mempunyai nilai kebolehpercayaan pada tahap yang tinggi apabila didapati nilai α > 0.7. Dalam kajian ini, pengkaji menggunapakai pendapat yang diberikan oleh Gliem. J & Gliem. R (2003) bagi menentukan tahap kebolehpercayaan item soal selidik yang telah dibangunkan dan hasil analisis kajian rintis (Lampiran E) menunjukkan skor AlphaCronbach keseluruhan item adalah sebanyak 0.909 (Jadual 3.6). Berdasarkan skor-

skor Alpha-Cronbach yang diperolehi, didapati nilai tersebut melebihi skor minimum 0.7 seperti yang di syorkan oleh Gliem.J. dan Gliem. R. (2003) untuk soal selidik mencapai tahap kebolehpercayaan yang diterima.

Jadual 3.6: Analisis Skor Alpha-Cronbach Kajian Rintis Bil. Bahagian Item 1. Bahagian B 2. Bahagian C 3. Bahagian D 4. Bahagian E Keseluruhan Bahagian Skor Alpha-Cronbach 0.832 0.777 0.722 0.854 0.909

Kesahan adalah berkaitan dengan potensi instrumen kajian dalam mengukur apa yang hendak diukur (Santos, 1999). Maklumat mengenai kesahan memberikan sedikit petunjuk tentang kemampuan ujian tersebut dapat mengukur bidang yang hendak diukur di bawah keadaan dan kumpulan yang dipilih (Burns, 2000). Kesahan kandungan selalunya ditentukan melalui penilaian asas oleh pakar (Burns, 2000).

Dalam kajian ini, kesahan item soal selidik (Lampiran F) dibuat dengan mendapatkan komen dan cadangan daripada pensyarah yang berpengalaman dalam bidang penyelidikan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Tujuannya adalah untuk proses pemurnian dan pembetulan item-item dalam soal selidik agar berpotensi memberikan maklumat yang hendak diukur dan dikaji dalam kajian ini.

Sebanyak tiga orang pensyarah telah dipilih berdasarkan kepakaran mereka dalam bidang berkaitan kualiti, penilaian dan pengurusan. Input dan komen yang diberikan telah diambil tindakan oleh penyelidik dengan melakukan pemurnian item dari segi tatacara, tatabahasa dan kesesuaian item dan persoalan kajian yang ingin dijawab. Proses penyebaran soal selidik untuk pengumpulan data kajian yang sebenar dilakukan selepas proses pemurnian item dilaksanakan.

3.8

Kesimpulan

Metodologi yang digunakan haruslah konsisten supaya tidak menyeleweng dari landasan dan batasan kajian. Kaedah yang tepat dan betul adalah penting bagi menghasilkan sebuah kajian yang bermutu dan berkualiti. Kajian ini hanya dijalankan terhadap populasi sasaran iaitu pensyarah dari Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia di UTHM. Dalam kajian ini, pengkaji mengandaikan responden memberi jawapan yang jujur dan ikhlas dan data yang diperoleh dapat dianalisis dan dibuat interpretasi yang bertepatan dengan persoalan kajian dan seterusnya dapat menjawab kesemua persoalan kajian.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan

Bab ini menerangkan tentang hasil analisis dari data kajian yang diperoleh dari responden yang terdiri daripada pensyarah Fakulti Pendidikan Teknikal, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia di UTHM. Sebanyak 100 set soal selidik telah disebarkan secara rawak kepada sampel kajian dan hanya 85 set soal selidik telah berjaya dikumpulkan dan dianalisis. Proses analisis dilaksanakan mengikut bahagian – bahagian yang terdapat dalam soal selidik. Bahagian demografi responden (Bahagian A) tidak terlibat dalam analisis kerana data yang diperoleh sekadar untuk proses pentadbiran kajian ini dan penyelidik tidak gunakan data tersebut untuk dibuat analisis dengan sebarang persoalan kajian. Perbincangan mengenai hasil dapatan analisis untuk bahagian B hingga bahagian E dibuat berdasarkan skor min yang diperoleh bagi setiap item. Bahagian F yang mengandungi pendapat responden yang berbentuk data kualitatif dianalisis berdasarkan proses mengelompokkan hasil pendapat yang sepadan.

4.2 Prosedur Yang Digunakan Untuk Menganalisis Data

Dalam kajian ini, soal selidik yang telah direka bentuk untuk pengumpulan data daripada responden dilihat dari aspek demografi responden, pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem (mengelola masa kendiri), amalan prinsip

keutamaan dalam urusan seharian sebagai pensyarah dan anggota organisasi yang mematuhi ISO 9001:2000, amalan penjadualan dalam urusan masa seharian pensyarah dan perubahan pengurusan masa kendiri dalam urusan P&P hasil dari pematuhan kepada prosedur ISO 9001:2000. Soal selidik kajian ini adalah seperti dalam Lampiran D. Terdapat enam bahagian dalam soal selidik iaitu bahagian A hingga F dan sebanyak 45 item telah diberikan kepada responden untuk dijawab (Jadual 4.1).

Hasil analisis data kajian bagi bahagian B hingga bahagian E dilampirkan dalam Lampiran G dan data yang diperoleh untuk item terbuka F45 di lampirkan dalam Lampiran H. Untuk bahagian A iaitu demografi responden, pengkaji menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan pentadbiran kajian semata – mata dan tidak dianalisis untuk tujuan perkaitan dengan sebarang persoalan kajian ini.

Jadual 4.1: Bilangan Item mengikut Bahagian Bahagian Item A Demografi Responden Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem: B Mengelola (Organizing) Masa Kendiri C Amalan Prinsip Keutamaan (Prioritizing) Dalam Bilangan Item 6 8 8

Urusan Seharian Sebagai Pensyarah dan Anggota Organisasi Amalan Penjadualan (Scheduling) Dalam Urusan Masa Seharian Pensyarah Perubahan Pengurusan Masa Kendiri Dalam Urusan P&P Hasil Dari Pematuhan Kepada Prosedur ISO Pendapat Secara Peribadi Tentang Implikasi ISO Terhadap Pengurusan Masa Kendiri Pensyarah Jumlah Item

D E F

10 12 1

45

Dalam kajian ini, data dianalisis dalam bentuk skor min dengan menggunakan bantuan perisian SPSS. Untuk proses analisis data bagi bahagian B hingga E, skor min bagi setiap akan ditafsirkan menggunakan jadual interpretasi skor min yang dikemukakan oleh Mohamad Najib Abdul Ghafar (2003) seperti dalam Jadual 3.4. Untuk bahagian F pula, maklum balas yang diberikan oleh responden disusun dalam bentuk jadual yang menunjukkan kekerapan pendapat yang sepadan dan digunakan sebagai bahan sokongan data kuantitatif untuk dibincangkan di dalam bab perbincangan dan kesimpulan kelak.

4.3

Bahagian B : Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem – Mengelola (Organizing) Masa Kendiri

Analisis data yang diperoleh dalam bahagian ini akan digunakan bagi mengukur respons yang diperoleh dari instrumen kajian yang telah disebarkan. Jawapan responden kepada persoalan sejauh manakah amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem membantu pensyarah mengelola (organizing) masa

kendiri diperoleh hasil dari analisis yang dibuat. Terdapat lapan item yang dinyatakan dalam soal selidik kajian bagi membantu menjawab persoalan kajian ini. Skor min bagi setiap item ditunjukkan dalam Jadual 4.2.

Bagi item B7 iaitu pengurusan masa bergantung kepada individu semata – mata memperlihatkan catatan skor min bagi item ini bernilai 3.66 iaitu pada tahap setuju. Untuk item B8 iaitu prosedur kualiti dapat membantu pensyarah mengurus masa, peratusan responden dilihat cenderung untuk setuju dengan item ini dan catatan skor min yang tinggi iaitu sebanyak 4.11 dan berada pada tahap setuju.

Dapatan analisis menunjukkan item B9 (kerja pensyarah menjadi lebih teratur apabila prosedur kualiti dipatuhi) turut memperoleh nilai skor min yang berada pada tahap setuju dengan nilai sebanyak 4.29. Item penetapan tarikh akhir (dateline) berkesan untuk mengelakkan penanggahan kerja (B10) mencatatkan skor min yang lebih tinggi berbanding item B9 dengan catatan skor min item ini berada pada tahap sangat setuju dengan nilai sebanyak 4.52. Item B11 (penundaan tarikh akhir adalah petanda pengurusan masa yang lemah) memaparkan nilai skor min hanya sekadar 3.98, namun masih berada pada tahap setuju. Bagi item pengurusan masa kendiri adalah satu tabiat (B12), nilai skor min berada pada tahap setuju dengan catatan skor min sekadar 3.95. Nilai skor min sebanyak 4.12 dicatatkan bagi item B13 iaitu kerja yang disiapkan lebih awal adalah hasil pengurusan masa yang baik dan skor min ini diinterpretasikan sebagai berada pada tahap setuju. Item B14 (rutin harian membentuk amalan pengurusan seseorang) adalah item yang terakhir dalam bahagian B. Skor min yang tinggi diperoleh oleh item ini iaitu dengan nilai sebanyak 4.19 dan berada pada tahap setuju.

Dapatan analisis data secara keseluruhan bagi bahagian B menunjukkan purata skor min bagi item – item dalam bahagian ini yang menyentuh persoalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem membantu pensyarah mengelola

(organizing) masa kendiri ialah sebanyak 3.96 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan item – item yang dikaitkan dengan persoalan kajian ini. Responden dilihat sangat bersetuju dengan item B10 iaitu penetapan tarikh akhir (dateline) berkesan untuk mengelakkan penangguhan kerja. Manakala untuk baki tujuh item yang lain, setiap item berada pada tahap setuju iaitu nilai skor min berada di antara julat 3.66 hingga 4.47.

Jadual 4.2 : Skor Min Bagi Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem – Mengelola (Organizing) Masa Kendiri. No Item B7 Pengurusan masa bergantung kepada B8 individu semata – mata. Prosedur kualiti dapat membantu pensyarah mengurus masa. Item Skor Min 3.66 4.11 Interpretasi Skor Setuju Setuju

B9 B10

Kerja pensyarah menjadi lebih teratur apabila prosedur kualiti dipatuhi. Penetapan tarikh akhir (dateline) berkesan untuk mengelakkan penangguhan kerja. Penundaan tarikh akhir (dateline) adalah petanda pengurusan masa yang lemah. Pengurusan masa kendiri adalah satu tabiat. Kerja yang disiapkan lebih awal adalah hasil pengurusan masa yang baik. Rutin harian membentuk amalan pengurusan masa seseorang. Purata Skor Min

4.29

Setuju

4.52

Sangat Setuju

B11 B12 B13 B14

3.98 3.95 4.12 4.19

Setuju Setuju Setuju Setuju

4.10

Setuju

4.4

Bahagian C : Amalan Prinsip Keutamaan (Prioritizing) Dalam Urusan Seharian Sebagai Pensyarah Dan Anggota Organisasi Yang Mematuhi ISO 9001:2000

Analisis data yang diperoleh dalam bahagian ini akan digunakan bagi mengukur respons yang diperoleh dari instrumen kajian yang telah disebarkan. Jawapan responden kepada persoalan sejauh manakah pensyarah mengguna pakai prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai anggota organisasi dan pendidik diperoleh hasil dari interpretasi yang dibuat kepada setiap nilai skor min yang diperoleh. Terdapat lapan item yang dinyatakan dalam soal

selidik kajian bagi membantu menjawab persoalan kajian ini. Skor min bagi setiap item ditunjukkan dalam Jadual 4.3.

Bagi item C15 iaitu urusan pengajaran dan pembelajaran sentiasa menjadi keutamaan memperlihatkan skor min bagi item ini mencatatkan nilai 4.61 iaitu pada tahap sangat setuju. Untuk item C16 iaitu senarai kerja untuk dilaksanakan (to do list) membantu pensyarah menentukan keutamaan sesuatu kerja, peratusan responden dilihat cenderung untuk setuju dengan item ini. Situasi ini berlaku hasil dari skor min yang tinggi iaitu sebanyak 4.34 dan berada pada tahap setuju.

Dapatan analisis menunjukkan item C17 iaitu keutamaan sesuatu kerja diputuskan berdasarkan kepentingannya kepada P&P turut memperlihatkan catatkan nilai skor min yang berada pada tahap setuju iaitu sebanyak 4.42. Item urusan P&P akan diutamakan sekiranya wujud pertindihan dengan kerja pengurusan (C18) mencatatkan nilai skor min yang lebih rendah berbanding item C17 dengan nilai skor min sekadar mencatat 4.19. Namun nilai skor ini masih diinterpretasikan sebagai setuju. Item C19 (prosedur kerja memudahkan proses penentuan keutamaan sesuatu kerja) menunjukkan skor min yang semakin merosot berbanding item sebelumnya. Catatan skor min bagi item ini hanya sekadar 4.11 dan masih berada pada tahap setuju. Bagi item pengurusan masa kendiri adalah satu tabiat, data yang diperoleh menunjukkan responden berada pada tahap setuju dengan catatan skor min yang semakin menurun iaitu sekadar 3.80. Walau bagaimanapun, kemerosotan nilai skor min tidak berterusan bagi item C21 iaitu keutamaan sesuatu kerja untuk diselesaikan bergantung kepada arahan pihak atasan. Ini kerana skor min yang dicatatkan ialah 4.27 dan berada pada tahap setuju. Item C22 (urusan P&P perlu diutamakan bagi mencapai objektif kualiti universiti) yang merupakan item terakhir dalam bahagian C memperoleh skor min yang tinggi iaitu dengan nilai sebanyak 4.29 dan berada pada tahap setuju.

Dapatan analisis bagi keseluruhan item bahagian C menunjukkan purata skor min bagi item – item amalan prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai anggota organisasi dan pendidik pengurusan yang mematuhi ISO 9001:2000 ialah sebanyak 4.25 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan item – item yang dikaitkan dengan persoalan kajian ini. Responden dilihat sangat bersetuju dengan item C15 iaitu urusan pengajaran dan pembelajaran sentiasa menjadi keutamaan. Manakala untuk baki tujuh item yang lain, setiap item berada pada tahap setuju iaitu nilai skor min berada di antara julat 3.80 hingga 4.42.

Jadual 4.3: Skor Min Bagi Amalan Prinsip Mengutamakan (Prioritizing) Dalam Urusan Seharian Sebagai Pensyarah Dan Anggota Organisasi Yang Mematuhi ISO 9001:2000. No Item C15 Urusan pengajaran dan pembelajaran C16 sentiasa menjadi keutamaan. Senarai kerja untuk dilaksanakan (to do list) membantu pensyarah menentukan C17 keutamaan sesuatu urusan. Keutamaan sesuatu kerja diputuskan berdasarkan kepentingannya kepada P&P. 4.42 Setuju Item Skor Min 4.61 Interpretasi Skor Sangat Setuju

4.34

Setuju

C18

Urusan P&P akan diutamakan sekiranya wujud pertindihan dengan kerja 4.19 Setuju pengurusan. Prosedur kerja memudahkan proses penentuan keutamaan sesuatu kerja. Penyediaan “to do list” hanya satu pilihan, bukannya kemestian Keutamaan sesuatu kerja untuk diselesaikan bergantung kepada arahan pihak atasan. Urusan P&P perlu diutamakan bagi mencapai objektif kualiti universiti. Purata Skor Min

C19 C20 C21

4.11 3.80

Setuju Setuju

4.27

Setuju

C22

4.29

Setuju

4.25

Setuju

4.5

Bahagian D : Amalan Penjadualan (Scheduling) Dalam Urusan Masa Seharian Pensyarah

Analisis data yang diperoleh dalam bahagian ini akan digunakan bagi mengukur respons yang diperoleh dari instrumen kajian yang telah disebarkan. Jawapan responden kepada persoalan sejauh manakah amalan menjadualkan (scheduling) dalam urusan seharian pensyarah dipraktikkan diperoleh hasil dari interpretasi yang dibuat kepada setiap nilai skor min yang diperoleh. Terdapat sepuluh item yang dinyatakan dalam soal selidik kajian bagi membantu menjawab persoalan kajian ini. Skor min bagi setiap item ditunjukkan dalam Jadual 4.4.

Bagi item D23 iaitu penggunaan jadual untuk menguruskan masa adalah langkah yang praktikal memperlihatkan skor min bagi item ini mencatatkan nilai 4.38 iaitu pada tahap sangat setuju. Untuk item D24 iaitu penggunaan jadual

mengurangkan keanjalan (flexibility) dalam pengurusan masa, responden dilihat cenderung untuk setuju dengan catatan skor min bagi item ini ialah 4.02 dan berada pada tahap setuju. Dapatan analisis menunjukkan item D25 iaitu pematuhan kepada jadual pengurusan masa memerlukan disiplin diri turut mencatatkan nilai skor min pada tahap setuju iaitu sebanyak 4.40.

Item jadual perancangan kerja hanya digunakan ketika berada di pejabat (D26) mencatatkan penurunan nilai skor min yang ketara dengan responden dilihat tidak pasti ataupun neutral dengan item ini. Skor min item ini mencatatkan nilai yang agak rendah berbanding item – item yang lain iaitu hanya sebanyak 3.40 dan berada pada tahap tidak pasti / neutral. Item D27 (kerja sepatutnya diselesaikan di pejabat sahaja) turut memperlihatkan responden tidak pasti ataupun neutral dengan item ini seperti yang berlaku kepada item D26. Catatan skor min yang berada di bawah tahap setuju iaitu dengan catatan sekadar 3.45 tidak berada pada tahap setuju tetapi menurun kepada tahap tidak pasti / neutral. Bagi item penjadualan kerja yang tidak teratur menyebabkan kerja dibawa pulang ke rumah (D28) memperlihatkan corak respons yang lebih kurang sama dengan item D26 dan D27. Nilai skor min bagi item ini semakin merudum berbanding dua item sebelumnya. Catatan sekadar 3.20 merupakan yang paling rendah berbanding lain – lain item dalam kajian ini. Natijahnya, nilai skor min ini diinterpretasikan sebagai tidak pasti ataupun neutral oleh sebahagian besar responden.

Pola penurunan nilai skor min dilihat tidak mempengaruhi item D29 iaitu rancangan mengajar membantu proses penjadualan masa pensyarah semasa P&P dan skor min yang dicatatkan ialah 4.12 dan berada pada tahap setuju. Untuk item kelancaran proses P&P hasil dari penjadualan masa yang baik (D30) mencatatkan skor min yang berada pada tahap setuju iaitu sebanyak 4.21.

Item seterusnya iaitu kualiti kerja memerlukan penjadualan masa yang teratur (D31) memperoleh catatan skor min yang agak tinggi iaitu sebanyak 4.46 dan berada

pada tahap setuju. Item D32 (penjadualan masa bergantung kepada tabiat individu) adalah item yang terakhir dalam bahagian D. Nilai skor min yang dicatat iaitu 3.98 ditafsirkan sebagai setuju.

Dapatan analisis secara keseluruhannya menunjukkan purata skor min bagi keseluruhan item bahagian D iaitu amalan penjadualan (scheduling) dalam urusan masa seharian pensyarah ialah sebanyak 3.96 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju. Ini menunjukkan responden bersetuju dengan item – item yang dikaitkan dengan persoalan kajian ini. Responden dilihat bersetuju secara keseluruhan item dalam bahagian ini dengan catatan skor min bernilai sekitar 3.98 hingga 4.46 bagi item D23, D24, D25, D29, D30, D31 dan D32. Namun begitu terdapat tiga item dalam bahagian ini yang memberi interpretasi skor min tidak pasti atau neutral. Item D26, D27 dan D28 mencatatkan nilai skor min hanya dalam lingkungan 3.20 hingga 3.45. Item D 28 iaitu penjadualan masa yang tidak teratur menyebabkan kerja dibawa pulang ke rumah mencatat skor min paling rendah berbanding semua item yang terdapat dalam soal selidik kajian ini dengan sekadar memperoleh catatan sebanyak 3.20 sahaja.

Jadual 4.4 : Skor Min Bagi Amalan Penjadualan (Scheduling) Dalam Urusan Seharian Pensyarah. No Item D23 Penggunaan jadual untuk menguruskan D24 masa adalah langkah yang praktikal. Penggunaan jadual mengurangkan keanjalan (flexibility) dalam pengurusan D25 D26 D27 D28 masa. Pematuhan kepada jadual pengurusan masa memerlukan disiplin diri. Jadual perancangan kerja hanya digunakan ketika berada di pejabat. Kerja sepatutnya diselesaikan di pejabat sahaja. Penjadualan kerja yang tidak teratur menyebabkan kerja dibawa pulang ke D29 rumah. Rancangan mengajar membantu proses Item Skor Min 4.38 Interpretasi Skor Setuju

4.02

Setuju

4.40 3.40 3.45

Setuju Tidak Pasti / Neutral Tidak Pasti / Neutral Tidak Pasti / Neutral Setuju

3.20 4.12

penjadualan masa pensyarah semasa D30 D31 D32 P&P. Kelancaran proses P&P hasil dari penjadualan masa yang baik. Kualiti kerja memerlukan penjadualan masa yang teratur. Penjadualan masa bergantung kepada tabiat individu. Purata Skor Min

4.21 4.46 3.98 3.96

Setuju Setuju Setuju Setuju

4.6 Bahagian E : Perubahan Pengurusan Masa Kendiri Dalam Urusan P&P Hasil Dari Pematuhan Kepada Prosedur ISO 9001:2000.

Analisis data yang diperoleh dalam bahagian ini akan digunakan bagi mengukur respons yang terkumpul dari instrumen kajian yang telah disebarkan. Jawapan responden kepada persoalan sejauh manakah berlakunya perubahan dari aspek pengurusan masa kendiri pensyarah hasil dari guna pakai prosedur kualiti dalam urusan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran diperoleh hasil dari interpretasi yang dibuat kepada nilai skor min yang dicatatkan oleh setiap item. Terdapat 12 item yang dinyatakan dalam soal selidik kajian bagi membantu menjawab persoalan kajian ini. Skor min bagi setiap item ditunjukkan dalam Jadual 4.5.

Item – item dalam bahagian ini dibahagikan kepada empat aspek yang berbeza dalam proses P&P iaitu persediaan, penyampaian, penilaian dan bimbingan. Skor min keseluruhan item bagi bahagian ini adalah sebanyak 4.17 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju (rujuk Jadual 4.5). Perincian bagi setiap item dianalisis mengikut empat aspek seperti yang dinyatakan.

Jadual 4.5 : Skor Min Bagi Perubahan Pengurusan Masa Kendiri Dalam Urusan P&P Hasil Dari Pematuhan Kepada Prosedur ISO.
No Item E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 Item Rancangan mengajar disediakan untuk membantu pengurusan masa P&P. Kehadiran pelajar diambil bagi mematuhi keperluan kualiti universiti. Penangguhan kuliah menjejaskan objektif kualiti universiti. Interaksi pelbagai hala adalah keperluan dalam P&P. Kepelbagaian bahan mengajar dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Pengalaman pembelajaran pelajar perlu dibina semasa P&P berlangsung. Jadual perlaksanaan ujian perlu dimaklumkan di awal semester pengajian. Perlaksanaan ujian adalah tertakluk kepada jadual perlaksanaan ujian. Penundaan ujian adalah indikator perlaksanaan P&P yang tidak teratur. Pensyarah perlu menetapkan masa yang khusus untuk sesi bimbingan dengan pelajar. Bimbingan susulan adalah satu keperluan memantapkan pemahaman pelajar. Penetapan waktu bimbingan adalah satu keperluan. Purata Skor Min Skor Min 4.40 4.00 4.00 4.58 4.58 4.42 4.39 4.05 3.39 4.20 4.04 4.04 4.17 Interpretasi Skor Setuju Setuju Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju Setuju Setuju Setuju Tidak Pasti / Neutral Setuju Setuju Setuju Setuju

4.6.1

Persediaan

Analisis skor min bagi setiap item bagi aspek persediaan ditunjukkan dalam Jadual 4.6 dan hasil analisis data kajian menunjukkan untuk item E33 iaitu rancangan mengajar disediakan untuk membantu pengurusan masa P&P memperlihatkan nilai skor min yang dicatatkan oleh item ini adalah sebanyak 4.40 dan ditafsirkan sebagai setuju. Item kehadiran pelajar diambil bagi mematuhi keperluan kualiti universiti (E34) mencatatkan penurunan nilai skor min berbanding item sebelumnya. Nilai skor min yang diperoleh oleh item ini hanya sekadar 4.00 dan masih berada pada tahap yang ditafsirkan sebagai setuju. Item seterusnya iaitu penangguhan kuliah menjejaskan objektif kualiti universiti (E35) memperlihatkan nilai catatan skor min yang sama dengan item E34 iaitu 4.00.

Jadual 4.6 : Skor Min Bagi Aspek Persediaan Dalam P&P. No Item E33 Rancangan mengajar disediakan untuk E34 E35 membantu pengurusan masa P&P. Kehadiran pelajar diambil bagi mematuhi keperluan kualiti universiti. Penundaan kuliah menjejaskan objektif kualiti universiti. Purata Skor Min Item Skor Min 4.40 4.00 4.00 Interpretasi Skor Setuju Setuju Setuju

4.13

Setuju

Dapatan analisis bagi bahagian ini secara keseluruhannya menunjukkan purata skor min bagi keseluruhan item persediaan ialah sebanyak 4.13 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju. Responden dilihat bersetuju secara keseluruhan item dalam bahagian ini dengan catatan skor min bernilai sekitar 4.00 hingga 4.40. Item E33 mencatatkan nilai skor min yang tertinggi iaitu 4.40. Ini membawa gambaran bahawa sebahagian besar responden setuju bahawa rancangan mengajar disediakan bagi membantu pengurusan masa P&P.

4.6.2

Penyampaian

Analisis skor min bagi setiap item dalam aspek penyampaian ditunjukkan dalam Jadual 4.7 dan hasil dapatan kajian menunjukkan untuk item E36 iaitu interaksi pelbagai hala adalah keperluan dalam P&P mencatatkan nilai skor min yang agak tinggi iaitu sebanyak 4.58 dan nilai ini ditafsirkan sebagai sangat setuju. Ini memberi refleksi kepada persetujuan responden kepada keperluan interaksi dua hala dalam P&P.

Item kepelbagaian bahan mengajar dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar (E37) mencatatkan keputusan skor min yang sama dengan item sebelumnya. Item yang terakhir bagi bahagian penyampaian dalam P&P iaitu pengalaman pembelajaran pelajar perlu dibina semasa P&P berlangsung (E38) memperlihatkan penurunan skor min bagi item ini. Nilai skor min bagi item ini adalah sebanyak 4.42 dan sekadar berada di tahap setuju.

Dapatan analisis secara keseluruhannya bagi bahagian penyampaian P&P menunjukkan purata skor min bagi keseluruhan item ialah sebanyak 4.53 dan

ditafsirkan sebagai berada pada tahap sangat setuju. Responden dilihat sangat setuju dengan keseluruhan item dalam bahagian ini dengan catatan skor min yang paling rendah ialah item E38 hanya 4.42 dan nilai 4.58 dicatatkan secara bersama oleh item E36 dan E37.

Jadual 4.7 : Skor Min Bagi Aspek Penyampaian Dalam P&P. No Item E36 Interaksi pelbagai hala adalah keperluan E37 dalam P&P. Kepelbagaian bahan mengajar dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran E38 pelajar. Pengalaman pembelajaran pelajar perlu dibina semasa P&P berlangsung. Purata Skor Min Item Skor Min 4.58 Interpretasi Skor Sangat Setuju

4.58

Sangat Setuju

4.42

Setuju

4.53

Sangat Setuju

4.6.3

Penilaian

Analisis skor min bagi setiap item untuk aspek penilaian ditunjukkan dalam Jadual 4.8. Hasil dapatan kajian untuk item E39 iaitu jadual perlaksanaan ujian perlu dimaklumkan di peringkat awal semester pengajian menunjukkan nilai skor min yang tinggi iaitu sebanyak 4.39 dan nilai ini ditafsirkan sebagai setuju. Ini memberi refleksi kepada persetujuan responden kepada penyediaan jadual penilaian dimaklumkan di peringkat awal semester pengajian. Item perlaksanaan ujian adalah tertakluk kepada jadual perlaksanaan ujian (E40) mencatatkan skor min 4.05 dan diinterpretasikan sebagai setuju. Item yang

terakhir bagi bahagian penilaian dalam P&P iaitu penundaan ujian adalah indikator perlaksanaan P&P yang tidak teratur (E41) memperlihatkan penurunan skor min yang hanya berada pada tahap tidak pasti atau neutral dengan nilai skor min hanya sebanyak 3.39 sahaja. Dapatan analisis secara keseluruhannya bagi bahagian penilaian dalam P&P menunjukkan purata skor min bagi keseluruhan item ialah sebanyak 3.94 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju. Responden dilihat setuju dengan keseluruhan item dalam bahagian ini, namun item E41 iaitu penundaan ujian adalah indikator perlaksanaan P&P yang tidak teratur memberikan interpretasi yang berbeza dengan item E39 dan E40. Item ini dilihat tidak pasti atau neutral bagi sebahagian besar responden.

Jadual 4.8 : Skor Min Bagi Aspek Penilaian dalam P&P. No Item E39 Jadual perlaksanaan ujian perlu dimaklumkan di awal semester E40 E41 pengajian. Perlaksanaan ujian adalah tertakluk kepada jadual perlaksanaan ujian. Penundaan ujian adalah indikator perlaksanaan P&P yang tidak teratur. Purata Skor Min Item Skor Min Interpretasi Skor Setuju

4.39

4.05 3.39

Setuju Tidak Pasti / Neutral Setuju

3.94

4.6.4

Bimbingan

Analisis skor min bagi setiap item untuk aspek bimbingan ditunjukkan dalam Jadual 4.9. Hasil dapatan analisis kajian untuk item E42 iaitu pensyarah perlu menetapkan masa yang khusus untuk sesi bimbingan dengan pelajar memperlihatkan skor min yang tinggi iaitu sebanyak 4.20 dan nilai ini ditafsirkan sebagai setuju. Ini memberi refleksi kepada persetujuan responden kepada penetapan masa yang khusus untuk sesi bimbingan dengar pelajar.

Item bimbingan susulan adalah satu keperluan memantapkan pemahaman pelajar (E43) turut mencatatkan skor min yang tinggi iaitu 4.04 dan diinterpretasikan sebagai setuju. Item yang terakhir bagi bahagian bimbingan dalam P&P iaitu penetapan waktu bimbingan adalah satu keperluan (E44) memperlihatkan nilai skor min yang diperoleh sama dengan item E43 iaitu 4.04 dan diinterpretasikan berada pada tahap setuju.

Dapatan analisis secara keseluruhannya bagi bahagian bimbingan dalam P&P menunjukkan purata skor min bagi keseluruhan item ialah sebanyak 4.04 dan ditafsirkan sebagai berada pada tahap setuju. Responden dilihat setuju dengan keseluruhan item dalam bahagian ini dan skor yang tertinggi dicatatkan oleh item E42. Keseluruhan skor min item berada pada nilai antara 4.04 hingga 4.20

Jadual 4.9 : Skor Min Bagi Aspek Bimbingan dalam P&P. No Item E42 Pensyarah perlu menetapkan masa yang khusus untuk sesi bimbingan dengan E43 E44 pelajar. Bimbingan susulan adalah satu keperluan memantapkan pemahaman pelajar. Penetapan waktu bimbingan adalah satu keperluan. Purata Skor Min Item Skor Min Interpretasi Skor Setuju

4.20

4.04

Setuju

4.04 4.09

Setuju Setuju

4.7 Bahagian F : Item Terbuka Tentang Implikasi ISO Terhadap Pengurusan Masa Kendiri Pensyarah

Soal selidik bahagian F adalah berbentuk soalan terbuka bagi memberi peluang kepada responden untuk memberi pendapat secara peribadi tentang implikasi ISO terhadap pengurusan masa kendiri mereka. Data yang diperoleh (rujuk Lampiran H) akan digunakan bagi menyokong proses perbincangan item – item yang terlibat secara langsung dengan dua aspek amalan yang dikaji dalam kajian ini iaitu penglibatan sebagai anggota organisasi dan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem. Hasil analisis pendapat pensyarah dikelompokkan berdasarkan respons yang sepadan mengikut kedua – dua amalan ISO yang dikaji dalam kajian ini bagi melihat implikasinya kepada pengurusan masa kendiri pensyarah.

Hasil dari analisis respons yang diperoleh mendapati terdapat kepelbagaian pendapat yang diberikan oleh pensyarah tentang dua aspek yang dinyatakan. Kepelbagaian pendapat ini dapat membantu dari pengkaji untuk menyokong dapatan analisis yang diperoleh menerusi respons kepada item tertutup dalam soal selidik seperti mana yang dinyatakan dalam bahagian B hingga bahagian E kajian ini.

Hasil analisis pendapat responden kepada aspek penglibatan sebagai pensyarah dan anggota pengurusan organisasi (universiti) ditunjukkan dalam Jadual 4.10. Terdapat lima kelompok pendapat yang terdiri dari peningkatan bebanan kerja, peningkatan kecekapan tugas, tiada perkaitan antara tugas sebagai anggota organisasi dan pensyarah, kewujudan birokrasi dalam urusan pensyarah dan tiada sebarang masalah. Peningkatan kecekapan tugas mencatatkan bilangan kesepadanan pendapat yang paling tinggi berbanding lain – lain pendapat.

Jadual 4.10: Cadangan Responden Dari Aspek Penglibatan Sebagai Pensyarah Dan Anggota Pengurusan Organisasi (universiti). Penglibatan Sebagai Pensyarah Dan Anggota Pengurusan Organisasi Kelompok Pendapat Peningkatan bebanan kerja. Peningkatan kecekapan tugas. Tiada perkaitan antara keduanya Kewujudan birokrasi dalam urusan pensyarah. Tiada sebarang masalah. Bilangan Responden 6 9 1 2 1 19

(universiti) Jumlah responden yang memberi pendapat.

Bagi persoalan yang kedua iaitu menyentuh tentang aspek pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem, hasil analisis (Jadual 4.11) memperlihatkan terdapat empat kelompok pendapat yang sepadan iaitu peningkatan kecekapan pengurusan dan mutu kerja, kewujudan kekangan idea dan kreativiti, sekadar garis panduan pengurusan dan konflik antara urusan P&P dan pengurusan. Kebanyakan

pendapat yang diperoleh menjurus kepada pendapat tentang peningkatan kecekapan pengurusan dan mutu kerja.

Jadual 4.11: Cadangan Responden Dari Aspek Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem. Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Kelompok Pendapat Peningkatan kecekapan pengurusan dan mutu Bilangan Responden 10 2 2 1 15

kerja. Memberi kekangan idea dan kreativiti. Sistem. Sekadar garis panduan pengurusan. Konflik antara urusan P&P dan pengurusan. Jumlah responden yang memberi pendapat.

BAB V

PERBINCANGAN, KESIMPULAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan

Perbincangan, kesimpulan dan cadangan akan dibuat berdasarkan kepada persoalan kajian di mana ianya diatur dalam tema – tema yang dijadikan tajuk seperti di bawah:
(i)

Amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem ISO bagi mengelolakan (organizing) masa kendiri.

(ii)

Amalan prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai pensyarah dan anggota organisasi yang mematuhi ISO 9001:2000.

(iii)

Amalan menjadualkan (scheduling) dalam pengurusan masa seharian pensyarah.

(iv)

Perubahan pengurusan masa kendiri dalam urusan P&P hasil dari pematuhan kepada prosedur ISO 9001:2000.

Setiap tema dibincangkan secara terperinci dengan menjadikan hasil analisis data sebagai petunjuk arah kepada butiran perbincangan. Perbincangan menjurus kepada proses menjawab persoalan yang dikaji oleh pengkaji. Setelah perbincangan dibuat, kesimpulan bagi setiap tema dihasilkan dan seterusnya cadangan kepada hasil

kajian bakal diperoleh. Seterusnya semua tema melalui proses perbincangan, kesimpulan dan cadangan, satu kesimpulan utama yang menjurus kepada jawapan utama bagi kajian ini dibuat dan akhirnya pernyataan masalah kajian ini dapat dijawab. Cadangan susulan kepada kajian yang mendatang akan diberikan supaya wujud kesinambungan kepada kajian ini kelak.

5.2

Amalan Pengurusan Yang Mengamalkan Pendekatan Sistem ISO Bagi Mengelolakan (Organizing) Masa Kendiri.

Hasil dari kajian ini menunjukkan pensyarah bersetuju pada dasarnya dengan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem membantu pensyarah mengelola masa kendiri. Dapatan ini dibuat hasil dari maklumat yang menunjukkan bahawa skor min keseluruhan item di bawah aspek ini berada pada tahap setuju. Fungsi prosedur kualiti sebagai mekanisme yang membantu proses mengelola masa kendiri dipersetujui dapat membantu pensyarah mengurus masa. Selain daripada itu, pematuhan kepada prosedur kualiti diyakini mampu memberi implikasi positif kepada pengurusan kerja yang lebih teratur. Situasi ini digambarkan menerusi persetujuan yang diberikan oleh pensyarah dalam kajian ini. Kerja yang dilaksanakan berdasarkan dasar dan prosedur yang didokumenkan adalah salah satu ciri sistem pengurusan berkualiti seperti yang dinyatakan oleh Tan Sri Abdul Halim Bin Ali semasa Majlis Hari Kualiti dan Anugerah Khidmat Cemerlang UTM 1998.

Amer Syakir Zainol (2005) menyatakan bahawa penentuan sama da manusia itu berjaya atau tidak berjaya terpulang kepada cara mengelola masa kendiri sama ada secara efektif atau tidak. Beliau menyatakan pengurusan masa yang baik ialah apabila kita dapat mendisiplinkan diri kita dalam melaksanakan aktiviti harian. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan jadual aktiviti harian. Penggunaan jadual aktiviti harian turut menjadi mitos dalam pengurusan masa kendiri seperti yang dinyatakan oleh Norlida Abd Halim & Jurina Pieei, 1994.

Namun begitu, kajian ini menemukan jawapan bahawa pensyarah di UTHM bersetuju bahawa pengurusan masa kendiri adalah satu tabiat dan rutin harian akan membentuk amalan pengurusan masa seseorang. Prosedur kualiti yang dipatuhi akan membentuk tabiat di dalam diri pensyarah. Terdapat pendapat pensyarah yang menyokong sepenuhnya pematuhan prosedur kualiti membantu kaedah kerja yang lebih bersistematik dan maklumat serta data direkodkan dengan baik. Prosedur kualiti juga dilihat memberi implikasi positif kepada proses mendisiplinkan pengurusan masa pensyarah menerusi panduan yang diberikan.

Hasil kajian ini turut mendapati pensyarah sangat bersetuju dengan keberkesanan penetapan tarikh akhir (dateline) bagi mengelakkan penangguhan kerja. Musuh utama pengurusan masa adalah penangguhan kerja (Norlida Abd Halim & Jurina Pieei, 1994). Kajian ini turut menunjukkan persetujuan pensyarah tentang perihal penundaan tarikh akhir (dateline) adalah petanda pengurusan masa yang lemah. Aspek penundaan masa untuk menyiapkan kerja penting akan menimbulkan krisis yang menggambarkan tindakan yang tidak matang dan tidak bertanggungjawab. Kerja yang disiapkan lebih awal secara relatifnya dipersetujui memberi petanda pengurusan masa yang baik. Penggunaan masa yang berkualiti turut berkait rapat dengan aspek pengurusan masa itu sendiri. Oleh sebab itu setiap insan perlu mengambil kira dua perkara penting dalam mengelola masa kendiri iaitu kuantiti masa dan kualiti masa yang digunakan (Amer Syakir Zainol, 2002).

Kesimpulannya, amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dipersetujui dapat membantu pensyarah mengelola (organizing) masa kendiri. Peranan penting prosedur kualiti dan penetapan tarikh akhir (dateline) menjurus kepada pendekatan yang digunakan oleh pensyarah untuk mengelola masa kendiri mereka. Oleh yang demikian, dalam kajian ini memperlihatkan pendekatan sistem memberi implikasi yang positif bagi membina garis panduan untuk pensyarah mengelola masa kendiri mereka. Pematuhan kepada prosedur kualiti dapat membina suatu pendekatan sistem yang akhirnya dapat menjurus semua pensyarah untuk sama

–sama berada dalam sistem kualiti yang turut dilihat sebagai “suatu pendekatan sistem”.

5.3

Amalan Prinsip Mengutamakan (Prioritizing) Dalam Urusan Seharian Sebagai Pensyarah Dan Anggota Organisasi Yang Mematuhi ISO 9001:2000.

Muhammad Yahya (2005) menyatakan perkara yang perlu ditekankan oleh pensyarah ialah perkembangan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang P&P, peningkatan kualiti P&P dan produktiviti pensyarah, proses penilaian kendiri atau refleksi dalam aktiviti pengajaran dan penggunaan teknologi maklumat dan multimedia dalam P&P. Hasil kajian ini turut membuktikan pensyarah UTHM sangat setuju dengan kenyataan Muhammad Yahya (2005) iaitu urusan P&P sentiasa menjadi keutamaan. Komitmen pensyarah terhadap urusan P&P memberi gambaran positif kepada kefahaman pensyarah tentang tanggungjawab utama atau “core business” mereka.

Kualiti bukanlah tanggungjawab pihak pengurusan semata – mata, tetapi merupakan tanggungjawab semua ahli anggota dalam organisasi (Omar Din, 2002). Ia memerlukan sumbangan bersama setiap ahli anggota untuk menjayakan usaha penambahbaikan kualiti. Oleh yang demikian, pensyarah turut terlibat dalam kerja pengurusan kualiti dan pada masa yang sama turut bertanggungjawab memastikan kelicinan proses P&P. Situasi ini telah menimbulkan kewujudan pendapat dalam kalangan pensyarah yang merasa keliru tentang beban kerja pengurusan yang diberikan oleh pihak pengurusan universiti. Bebanan tambahan ini memerlukan mereka membahagikan masa antara urusan P&P dan tugas pengurusan serta menjejaskan status urusan P&P sebagai “core business” pensyarah dan pendapat ini senada dengan Ismail Abdullah (1999). Namun, kebanyakan input yang diterima dalam kajian ini menggambarkan perkara yang sebaliknya. Majoriti pensyarah

melihat secara positif agihan tugas pengurusan kerana kualiti adalah proses yang kompleks dan melibatkan banyak pihak serta memerlukan penglibatan ramai staf seperti mana yang disarankan oleh Sohal, A. S., Samson, D. & Ramsay, L (1998).

Kajian ini turut menemukan dapatan bahawa penggunaan senarai tindakan (to do list) dipersetujui dapat membantu pensyarah dalam proses penentuan keutamaan sesuatu urusan. Namun begitu, responden dalam kajian ini melihat penyediaan senarai tindakan dirasakan hanya satu pilihan bukannya sebagai kemestian dalam aspek pengurusan masa kendiri pensyarah. Perspektif ini tidak selari dengan kaedah pengurusan masa berkesan seperti yang dinyatakan oleh Lakein, J (1974) iaitu cara yang paling efektif untuk mengintegrasikan antara aspek – aspek pengurusan masa (organizing, prioritizing & scheduling) ialah dengan membina senarai tindakan dalam urusan seharian. Keperluan menulis senarai tindakan sebagai satu strategi pengurusan masa turut diketengahkan oleh S. Hart – Hester (2003). Walau bagaimanapun, pensyarah di UTHM secara keseluruhannya masih melihat penyediaan senarai tindakan mampu membantu pensyarah menentukan keutamaan sesuatu urusan.

Selain dari itu, kajian ini turut mendapati pensyarah bersetuju untuk mengutamakan urusan P&P berbanding kerja pengurusan sekiranya wujud pertindihan di antara keduanya. Pada masa yang sama, pensyarah turut bersetuju keutamaan sesuatu kerja untuk diselesaikan turut bergantung kepada arahan pihak atasan. Konflik antara urusan P&P dan arahan pihak atasan merupakan situasi yang perlu dihadapi oleh pensyarah. Norlida Abd Halim & Jurina Pieei (1994) merumuskan sekiranya seseorang diminta untuk memilih keutamaan di antara dua situasi, mereka perlu memilih berdasarkan sifat timbal balik, saling hormat menghormati dan faedah bersama, ikatan yang produktif dan sihat boleh berkembang. Adalah penting untuk pensyarah memahami tanggungjawab dan menilai peranan mereka di dalam sebuah organisasi yang dinamakan sebagai universiti. Kerja berpasukan boleh membantu menjalin perasaan saling percaya – mempercayai, menambahbaikkan komunikasi dan membentuk sikap saling bergantung dalam

kalangan staf dan komunikasi yang berkesan serta penglibatan staf pula dapat meningkatkan komitmen staf kepada kualiti (PKPA, 1992).

Kesimpulannya, pensyarah telah mengguna pakai prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai anggota organisasi dan pendidik. Ini kerana pensyarah di UTHM sudah matang untuk menilai peranan mereka sebagai anggota organisasi dan pada masa yang sama masih melaksanakan “core business” sebagai pendidik. Rungutan kecil yang wujud tidak menggambarkan situasi yang berlaku di institusi ini disebabkan hasil kajian menunjukkan sokongan yang signifikan dalam kalangan pensyarah terhadap implikasi positif ISO kepada urusan kerja seharian mereka sebagai anggota organisasi dan pendidik.

Pensyarah pada masa kini perlu memahami tugas mereka tidak hanya terikat kepada proses P&P semata – mata, tetapi keperluan semasa memerlukan mereka memainkan peranan aktif sebagai seorang anggota organisasi yang menjadikan kualiti sebagai tunjang kepada setiap urusan. Keberkesanan pengurusan masa menjadi keperluan utama pensyarah disebabkan mereka perlu berperanan sebagai pendidik dan anggota organisasi pada masa yang sama. Situasi ini memerlukan mereka mampu untuk membuat keputusan tentang keutamaan sesuatu urusan yang perlu diselesaikan.

5.4

Amalan Menjadualkan (Scheduling) Dalam Pengurusan Masa Seharian Pensyarah.

Hasil kajian ini menunjukkan secara keseluruhannya pensyarah di UTHM bersetuju dengan amalan penjadualan dalam urusan seharian sebagai seorang pensyarah. Penggunaan jadual dilihat sebagai satu langkah yang praktikal untuk menguruskan masa. Pematuhan jadual perancangan kerja memerlukan disiplin diri yang tinggi untuk merealisasikannya. Pensyarah turut bersetuju bahawa penggunaan jadual akan menyebabkan keterikatan kepada jadual tersebut. Perspektif ini perlu diperhalusi dengan melihat proses melakukan penyesuaian antara tugasan dan rutin harian memerlukan satu penjadualan masa yang selari dengan kehidupan seharian.

Penjadualan yang dilakukan perlulah fleksibel dengan menentukan masa senggang dan keperluan sosial turut dipenuhi. Selain dari itu, perlu disediakan satu pelan luar jangka bagi menghadapi kemungkinan yang tidak disangka – sangka. Adalah tidak relevan sekiranya setiap minit dalam masa seharian ditentukan secara tetap. Jadual yang dibina perlu realistik dan yang paling penting dapat dipatuhi sebaiknya, bukan sekadar catatan semata – mata. Jika kesemua elemen ini diambil kira, keanjalan penjadualan masa kendiri pensyarah dapat ditingkatkan.

Namun begitu wujud ketidakpastian dalam kalangan pensyarah apabila memberi maklum balas tentang guna pakai jadual perancangan kerja. Pensyarah tidak pasti jadual perancangan kerja yang digunakan ketika di pejabat sahaja dan kerja yang dibawa pulang ke rumah memberi petanda penjadualan kerja yang tidak teratur. Kedua – dua aspek ini dirasakan tidak pasti diamalkan oleh pensyarah. Selain dari itu, pensyarah turut menyatakan ketidakpastian tentang urusan kerja perlu diselesaikan di pejabat sahaja. Kesemua aspek ini menjurus kepada persetujuan pensyarah tentang penjadualan masa bergantung kepada tabiat seseorang itu. Stereotaip pengurusan masa sebagai suatu yang bebas dan fleksibel dipegang oleh kebanyakan orang (Norlida Abd Halim & Jurina Pieei, 1994). Kajian ini turut menemukan dapatan bahawa pensyarah bersetuju rancangan mengajar membantu proses penjadualan masa pensyarah semasa P&P berlangsung. Persetujuan pensyarah memberi petanda bahawa perancangan tidak semestinya menghalang kefleksibelan dan apabila rancangan tidak berjalan, orang yang bijak

akan mengetepikan rancangan tersebut dan mencari kaedah yang sesuai. Kaedah sebegini dapat menggalakkan peluang untuk kaedah yang kreatif dan spontan bagi perlaksanaan rancangan semasa P&P. Manfaat yang diperoleh oleh seseorang yang terurus dan bekerja mengikut rancangan ialah mereka dapat mengurangkan tahap keterdesakan yang dihadapi saban

Secara keseluruhannya, kesimpulan yang dapat dibuat ialah amalan menjadualkan (scheduling) dalam urusan seharian pensyarah dipraktikkan bagi membantu proses pengurusan masa kendiri. Penggunaan jadual kerja dipersetujui oleh pensyarah sebagai mekanisme yang praktikal untuk mengurus masa. Rancangan mengajar turut membantu proses susun atur perjalanan proses P&P. Ketidakpastian yang wujud tentang penjadualan kerja lebih menjurus kepada aspek guna pakai jadual kerja selepas dari waktu pejabat dan kerja yang gagal disiapkan semasa waktu pejabat. Kedua aspek ini dilihat sebagai suatu amalan kendiri yang berkait rapat dengan tabiat dan kecenderungan diri.

Amalan menjadualkan masa menjadi keperluan bagi individu yang berada dalam sesebuah organisasi yang mementingkan kualiti dalam segenap aspek pengurusan. Ini kerana masa yang diatur dengan baik dapat melicinkan perjalanan sesebuah organisasi. Setiap perancangan memerlukan penjadualan yang teliti agar gerak kerja dan yang dibentuk dapat dicapai dalam jangka masa yang ditetapkan

5.5 Perubahan Pengurusan Masa Kendiri Dalam Urusan P&P Hasil Dari Pematuhan Kepada Prosedur ISO 9001:2000.

UTHM yang dahulunya dikenali sebagai KUiTTHO telah berjaya memperoleh piawaian MS ISO 9001:2000 pada tahun 2001 dan sekarang institusi ini telah enam tahun mengamalkan dan patuh kepada prosedur yang digariskan. Jangka masa enam tahun sepatutnya dapat menggambarkan kefahaman dalam kalangan warga UTHM yang sewajarnya turut arif dan memahami keperluan dan prosedur kualiti yang berkaitan sama ada dari aspek pengurusan dan “core business” institusi ini iaitu aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P). Situasi ini menjadikan pensyarah dan pengajar sebagai kunci utama kepada keberkesanan dan kualiti pendidikan (Robiah,1998).

Proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan pelajar iaitu pelanggan utama UTHM dan kelestarian urusan P&P secara langsung menjadi kayu pengukur perubahan yang wujud setelah enam tahun ISO meresap dalam institusi pendidikan yang tersohor ini. Pensyarah yang semakin arif dan sedia maklum tentang amalan dan prosedur yang perlu dipatuhi tidak sepatutnya berhadapan dengan masalah kecelaruan garis panduan dan prosedur yang patut dipatuhi. Hasil dari kajian ini menunjukkan terdapat kepelbagaian pendapat peribadi pensyarah tentang implikasi yang wujud hasil dari amalan dan prosedur ISO yang dilaksanakan di UTHM.

Hasil dari kajian ini menunjukkan pensyarah di UTHM bersetuju bahawa wujud perubahan dari aspek pengurusan masa kendiri hasil dari guna pakai prosedur kualiti dalam urusan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pensyarah bersetuju guna pakai prosedur ISO membantu meningkatkan kecekapan dan pengurusan P&P. Pendapat peribadi pensyarah yang memberi maklum balas dalam item terbuka turut menyokong dapatan tersebut. Terdapat saranan bahawa masa P&P tidak terjejas dan pendekatan sistem dan kreativiti pensyarah akan menyumbang kepada keberkesanan penyampaian P&P. Saranan ini memberi gambaran yang bertentangan dengan Ismail Abdullah (1999) yang menyatakan kewujudan ISO menyebabkan fokus pendidik dalam “core business” sistem pendidikan, iaitu proses P&P semakin berkurang akibat bebanan tugas “perkeranian” dan pentadbiran yang tidak sepatutnya. Namun begitu, terdapat juga pendapat dari pensyarah yang turut selari kenyataan Ismail Abdullah (1999). Terdapat juga

maklum balas yang merasakan bahawa penumpuan kepada P&P terjejas kerana banyak masa dihabiskan untuk dokumentasi ISO. Selain itu, ISO dilihat menjadikan suatu proses P&P menjadi “rigid” dan tidak kreatif serta menimbulkan birokrasi. Pendapat ini tidak menggambarkan keseluruhan hasil yang diperoleh dalam kajian ini.

Hasil dari analisis menjelaskan guna pakai ISO dalam urusan P&P mendapat reaksi positif dari pensyarah menerusi skor min yang tinggi iaitu berada pada tahap setuju terhadap hampir keseluruhan item yang berkaitan dengan persoalan perubahan masa kendiri dalam urusan P&P hasil dari pematuhan kepada prosedur ISO 9001:2000. Mohd Hanafiah (2001), dalam kajiannya juga mendapati pensyarah perlu bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan mempunyai ciri-ciri yang diperlukan oleh pelajar. Oleh itu ciri-ciri tersebut telah dipamerkan apabila mereka setuju dengan mengamalkan keempat-empat aspek P&P iaitu persediaan, penyampaian, penilaian dan bimbingan dalam amalan ISO.

5.5.1

Persediaan

Aspek persediaan dalam kajian ini menjurus kepada tiga item yang dinyatakan dalam instrumen kajian ini iaitu rancangan mengajar disediakan untuk membantu pengurusan masa P&P, kehadiran pelajar diambil bagi mematuhi keperluan kualiti universiti dan penundaan kuliah menjejaskan objektif kualiti universiti. Hasil dari analisis yang dijalankan telah mendapati majoriti pensyarah bersetuju dengan ketiga – tiga item yang dinyatakan. Hasil kajian ini turut memperlihatkan rancangan mengajar yang disediakan oleh pensyarah membantu proses pengurusan masa semasa proses P&P berlangsung. Rancangan mengajar memberikan garis panduan yang berguna untuk pensyarah merangka perjalanan proses P&P. Proses mengorganisasikan masa akan berlaku dan

seterusnya memudahkan pensyarah mengatur bentuk pendekatan pengajaran dan proses pembelajaran yang efektif untuk pelajar ikuti. Proses mengorganisasikan masa dan isi pelajaran secara langsung memudahkan pensyarah melaksanakan proses P&P secara teratur. Persetujuan yang tinggi dalam kalangan pensyarah terhadap item ini semasa di dalam instrumen kajian menjelaskan lagi kepentingan persediaan rancangan mengajar kepada aspek pengurusan masa pensyarah terutama ketika proses mengorganisasikan masa P&P.

Persetujuan pensyarah terhadap persediaan untuk mencatatkan kehadiran pelajar setiap kali waktu kuliah dijalankan adalah sangat tinggi. Kehadiran para pelajar ke kelas perlu diambil dan direkodkan kerana salah satu ketetapan peraturan yang dibuat oleh universiti adalah kehadiran pelajar perlu melebihi 80 peratus untuk mereka layak menduduki peperiksaan akhir. Peraturan akademik ini merupakan salah satu keperluan kualiti yang perlu direkodkan dan didokumentasikan oleh pensyarah. Namun begitu terdapat pendapat secara peribadi dari pensyarah yang merasakan kepatuhan kepada peraturan akademik ini perlu lebih kepada aspek budi bicara dan tidak terikat sepenuhnya. Ini disebabkan mereka berpendapat pensyarah perlu membantu pelajar yang tidak memenuhi peratusan kehadiran kuliah untuk memperoleh peratusan kehadiran yang mencukupi bagi membolehkan mereka layak menduduki peperiksaan. Proses ini menyebabkan prosedur yang digariskan tidak perlu diikuti demi membantu pelajar yang bermasalah ini. Pendapat peribadi ini menjurus kepada pengurangan sikap keterikatan kepada prosedur yang digariskan oleh universiti demi membantu pelajar yang bermasalah.

Pensyarah turut bersetuju dengan pernyataan penangguhan kuliah menjejaskan objektif kualiti universiti. Situasi ini dilihat tidak dapat meningkatkan kecekapan sistem yang sedia ada iaitu penjadualan sesi kuliah yang telah diatur sejak awal semester pengajian. Penundaan kuliah menyebabkan jadual dan susunan dan perancangan yang telah dirangka tidak diikuti dan dipatuhi. Namun begitu, dari aspek pengurusan masa, kewujudan perkara yang tidak dirancang dalam setiap perancangan adalah sesuatu yang normal dan perlu dibuat perubahan kepada perancangan yang sedia ada (Norlida Abd Halim & Jurina Pieei, 1994).

Adalah penting untuk memutuskan keputusan penundaan kuliah dibuat akibat keadaan yang mendesak dan bukan sewenang – wenangnya. Sekiranya, penundaan kelas dibuat tanpa desakan yang perlu, secara tidak langsung akan menjejaskan objektif kualiti yang ingin dicapai oleh universiti iaitu mengamalkan pengurusan berkualiti berdasarkan kepada penanda aras yang diiktiraf seperti sistem ISO dan QAA.

5.5.2

Penyampaian

Aspek penyampaian secara keseluruhannya menunjukkan pensyarah sangat bersetuju dengan tiga item yang diberikan dalam instrumen kajian ini. Catatan skor min sebanyak yang diinterpretasikan sebagai sangat setuju menjelaskan perubahan persepsi dan pandangan pensyarah UTHM pada masa kini. Hasil kajian ini sedikit berbeza dengan hasil yang diperoleh oleh pengkaji terdahulu yang turut menggunakan item yang sama dalam kajiannya. Wan Noor Hin (2005) mendapati pensyarah di UTHM hanya berada pada tahap setuju dengan item – item aspek penyampaian. Perubahan pandangan dan persepsi pensyarah yang lebih positif tentang perjalanan urusan P&P berdasarkan pematuhan kepada prosedur ISO telah wujud dan diperoleh dalam kajian ini.

Interaksi pelbagai hala sebagai keperluan dalam P&P sangat dipersetujui oleh pensyarah. Hubungan pensyarah dan pelajar semasa proses P&P tidak merupakan interaksi sehala, tetapi perlu dijayakan bersama – sama dengan pelajar. Aktiviti seperti sumbang saran, perbincangan dalam kumpulan dan sesi pembentangan membantu mewujudkan suasana aktif dan merangsang penglibatan pelajar semasa proses P&P. Pendapat Noriah Mohd Ishak & Nor Sakinah Mohamad (2003) turut menyatakan bahawa pelajar akan dapat mengikuti proses pengajaran dengan lebih

mudah jika guru yang mengajar prihatin terhadap perkembangan dan keperluan semasa pelajar.

Kepelbagaian bahan mengajar dipersetujui mampu meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar dan hasil dari kajian ini turut menunjukkan pensyarah bersetuju bahawa pengalaman pembelajaran pelajar perlu dibina semasa P&P berlangsung. Kedua – dua dapatan kajian ini ternyata selari dengan salah satu objektif kualiti UTHM iaitu mengamalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran berkualiti berpusatkan pelajar menerusi pembelajaran melalui pengalaman (experential learning).

5.5.3

Penilaian

Hasil kajian bagi aspek penilaian menunjukkan bahawa pensyarah bersetuju dengan keperluan agar jadual perlaksanaan ujian dimaklumkan di awal semester pengajian dan ujian yang dilaksanakan tertakluk kepada jadual tersebut. Namun begitu, situasi berbeza berlaku apabila pensyarah berada pada tahap tidak pasti tentang penundaan ujian adalah indikator perlaksanaan P&P yang tidak teratur. Hasil kajian ini memperlihatkan pensyarah tidak begitu pasti perkaitan antara penundaan ujian dan perlaksanaan P&P. Walaupun wujud ketidakpastian tentang kaitan antara penundaan ujian dengan perlaksanaan P&P, pensyarah bersependapat bahawa perlaksanaan ujian wajar dilakukan mengikut jadual perlaksanaan ujian. Aspek pengurusan berkait rapat dengan elemen perancangan. Perlaksanaan ujian yang tidak mengikut perancangan memungkinkan wujud ketidakselarian antara perlaksanaan P&P seperti yang dirancang dalam dokumen Format Penulisan Perancangan Kuliah (RPP-04). Mengikut perspektif pengurusan masa seperti dinyatakan oleh Norlida Abd Halim & Jurina Pieei (1994), kebanyakan masalah pengurusan masa disebabkan oleh ketidakmampuan menghubungkan aktiviti dengan matlamat jangka panjang pada hari yang sibuk.

5.5.4

Bimbingan

Tumpuan kepada pelajar dari aspek bimbingan merupakan salah satu kepakaran yang perlu ada dalam diri seorang yang bergelar pendidik. Hasil daripada analisis memberi interpretasi setuju dalam kalangan pensyarah UTHM terhadap aspek bimbingan terhadap pelajar. Aspek bimbingan yang dimaksudkan ialah penetapan masa khusus untuk sesi bimbingan kepada pelajar, keperluan bimbingan susulan bagi membantu pelajar yang kurang faham isi pelajaran yang diajar dan penetapan masa bimbingan sebagai satu keperluan bukannya pilihan.

Oleh itu, adalah perlu bagi pensyarah mengekalkan kesediaan untuk memberikan bimbingan yang sewajarnya kepada pelajar-pelajar. Bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin, seseorang guru seharusnya dapat mengenal pasti masalah yang wujud dalam kalangan pelajarnya (Ee Ah Meng, 2002). Masalah yang melibatkan P&P perlu diutamakan bagi menambahbaikkan proses P&P yang dilaksanakan menerusi bimbingan susulan. Persetujuan pensyarah tentang keperluan masa bimbingan yang khusus untuk pelajar dapat menggambarkan keprihatinan pensyarah terhadap masalah pelajar terutama yang melibatkan aspek pembelajaran.

Secara keseluruhannya, hasil kajian ini mendapati wujud perubahan dari aspek pengurusan masa kendiri pensyarah hasil dari guna pakai prosedur kualiti dalam urusan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana pematuhan kepada prosedur kualiti dapat membantu kelicinan perjalanan proses P&P. Contohnya ialah perlaksanaan urusan mengambil kehadiran pelajar bagi memastikan catatan kehadiran melebihi 80% membuktikan prosedur kualiti difahami dan dituruti. Selain itu, kualiti dalam proses P&P turut dipersetujui oleh pensyarah

sebagai tugas utama yang perlu dilaksanakan dengan baik menerusi rancangan dan pendekatan yang menjurus kepada proses mencapai objektif kualiti universiti untuk mengamalkan kaedah P&P berkualiti berpusatkan pelajar menerusi pembelajaranmenerusi – pengalaman (experiential learning).

Kajian yang dilaksanakan ini telah memberi perspektif yang lebih jelas tentang kelicinan proses P&P hasil dari guna pakai prosedur kualiti. Tujuan prosedur kualiti yang dibina oleh sesebuah organisasi adalah bagi memberi panduan untuk dipatuhi oleh anggota organisasi bagi melicinkan perjalanan organisasi itu sendiri. Sewajarnya, prosedur ini digunakan dalam urusan seharian bagi menjadikan kualiti sebagai nadi utama organisasi tersebut dan akhirnya objektif – objektif kualiti sesebuah organisasi akan tercapai.

5.6 Rumusan Kajian

Jangkaan enam tahun penarafan ISO 9001:2000 yang telah dilalui oleh UTHM ternyata memberi implikasi yang mendalam kepada pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah. Implikasi positif yang wujud kepada dua aspek yang dikaji dalam kajian ini iaitu pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi memberi petanda bahawa pensyarah pada hari ini sudah matang dalam menguruskan masa mereka sebagai pendidik dan anggota organisasi. Aspek pengurusan masa iaitu mengelola (organizing), mengutamakan (prioritizing) dan menjadualkan (scheduling) menerima implikasi secara langsung dan tidak terkecuali urusan yang melibatkan proses P&P turut menerima gelombang perubahan. Amalan pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dipersetujui dapat membantu pensyarah mengelola (organizing) masa kendiri dan guna pakai prinsip mengutamakan (prioritizing) dalam urusan kerja seharian sebagai anggota organisasi dan pendidik membantu pensyarah menilai peranan mereka sebagai anggota

organisasi dan pada masa yang sama masih melaksanakan “core business” sebagai pendidik. Amalan menjadualkan (scheduling) dalam urusan seharian pensyarah turut dipraktikkan bagi membantu proses pengurusan masa kendiri. Perubahan turut berlaku dari aspek pengurusan masa kendiri pensyarah hasil dari guna pakai prosedur kualiti dalam urusan yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana pematuhan kepada prosedur kualiti didapati membantu kelicinan perjalanan proses P&P.

Sokongan yang signifikan kepada implikasi positif dua amalan ISO yang dikaji dalam kajian ini iaitu pengurusan yang mengamalkan pendekatan sistem dan penglibatan anggota organisasi kepada pengurusan masa kendiri dalam kalangan pensyarah menyebabkan pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam konteks pensyarah di UTHM, ISO dilihat memberi implikasi positif kepada pengurusan masa kendiri pensyarah.

Amalan ISO yang diamalkan oleh warga pensyarah UTHM dapat membantu proses pembinaan kualiti yang menyeluruh di setiap lapisan pengurusan dan pentadbiran organisasi serta mencapai objektif kualiti UTHM yang diwujudkan, dilaksanakan, dipantau dan dikaji semula secara berkala bagi menentukan pencapaian, kesesuaian serta dikemaskinikan sejajar dengan visi dan misi universiti.

5.7 Cadangan untuk Kajian Selanjutnya

Berdasarkan kepada perbincangan dan kesimpulan yang dibuat terhadap dapatan kajian yang diperlaki, maka pengkaji ingin mencadangkan beberapa cadangan yang dianggap perlu dalam memperbaiki lagi kajian ini dan meneroka ruang – ruang yang bakal memberi dimensi baru kepada cabang keilmuan yang sedia ada. Antara cadangan – cadangan tersebut adalah seperti:
(i)

Kajian susulan boleh dibuat kepada golongan staf bukan akademik bagi melihat implikasi ISO kepada mereka. Implikasi dari aspek bebanan kerja, pengurusan masa kendiri, kepimpinan dan lain-lain.

(ii)

Kajian boleh dilaksanakan dengan mengkaji implikasi ISO kepada staf sokongan di sesebuah organisasi yang menerima penarafan ISO atau pun organisasi yang sedang mengusahakan proses penarafan ISO.

(iii)

Instrumen kajian boleh diolah semula dengan menggunakan data kualitatif bagi mengkaji implikasi ISO kepada anggota yang spesifik dalam sesebuah organisasi seperti golongan pengurusan, pensyarah, staf bukan akademik dan staf sokongan.

(iv)

Kajian lanjutan boleh dibuat tentang perbandingan implikasi ISO kepada aspek kepimpinan staf akademik dan bukan akademik.

RUJUKAN

Alias Baba (1999). “Statistik Melahirkan Tenaga Kerja Manusia Bertaraf Dunia”. Kertas Kerja Bengkel SKU/SKT, April 1996. Amer Shakir Zainol (2002). “Membina Kendiri Unggul Berkarisma” Universiti Teknologi MARA Cawangan Segamat: Kertas Kerja. Dipetik pada 12 Julai 2006. http://myschoolnet.ppk.kpm.my/kaunseling/urusmasa/masa1.htm Anne Stevenson & Sarah Harper (2006). “Workplace Stress and The Student Learning Experience.” Quality Assurance in Education. Vol.14 No. 9. 167178. Azizan Abdullah (2002). “Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000”. Kuala Lumpur: Prentice Hall. Azizi Yahya (2005). ”Pembangunan Kendiri”. Skudai : Penerbitan UTM. 3 Bordens, K. S. & Abbott, B. B. (2002). “Research Design and Methods: A Process Approach.” 10th ed. New York: Mc Graw Hill. 63-64, 220. Chua, Y.P. (2006) . “Kaedah dan statistik penyelidikan Buku 1: Kaedah Penyelidikan.” Kuala Lumpur : Mc Graw Hill (Malaysia) Sdn. Bhd. 190 Deming, W.E. (1986). “Out of Crisis.” Massachusetts: MIT Center for Advanced Engineering Study. 27. Ee Ah Meng (2002). “Psikologi pendidikan III (Semester III).” 3rd.ed. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 114.

Gliem. J. R. & Gliem. R. R. (2003). “Calculating, Interpreting and Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for Likert – Type Scale.” Columbus: The Ohio States University.3. Dipetik pada 12 Februari 2007. http://www.alumni-osu.org/midwest/midwestpapers/Gliem&Gliem-Done.pdf. Goodwin, C. J. (2005). “Research in Psychology: Methods and Design.” 4th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc. 414. Ismail Abdullah (1999). “Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Di Sekolah : Hubung kait Status Perlaksanaan Dengan Kualiti Dan Produktiviti Guru.” Universiti Utara Malaysia : Kertas Projek. Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Education & Psychological Measurement. 30. 607-610. Lakein, J. (1974). ”How to Get Control of Your Time and Life.” New York : Penguin Books. L.C. Koo, Fredrick K.C Tao & Hannah Koo (1999). “Charting Staff Attitude Along The Journey Towards Getting ISO Certification.” Managerial Auditing Journal. 14. 44-50. MCB University Press. Dipetik pada 25 Ogos 2006. www.emeraldinsight.com/researchregister Marzita Abdullah (2005). “Kualiti fokus Utama UKM.” Dipetik pada 29 September 2006. http://utusan.com.my/special.asp?pr=ukm35tahun Md Zahir Kechot (2003). “Persijilan ISO dan Kualiti Akademik IPTA.” Dipetik pada 24 April 2007. http://pkukmweb.ukm.my/~ppa/03persijilaniso.htm Mohamad Najib Abdul Ghafar (2003).“Reka bentuk Tinjauan: Soal Selidik Pendidikan.” Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Hanafiah Omar (2001). ”Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM).” Dewan Ekonomi Bil. Mac 2001. 16 – 18. Mohd Shoki, Zainab Khalifah, Noor Abidah Mohd Noor, Maimunah Ali & Norzarina Sulong (2002). “Best Practices and Learning Using ISO 9001:2000” Universiti Teknologi Malaysia: Kertas Seminar. Mohd Yusof Hj. Othman (2000). “Menjejak Kualiti Menjana Kecemerlangan.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhammad Yahya (2005). “Kualiti fokus Utama UKM.” Dipetik pada 29 September 2006. http://utusan.com.my/special.asp?pr=ukm35tahun Nelson, I. (2002). “Kemahiran Professional untuk Guru: Pengurusan Masa Untuk Guru.” Dipetik pada 27 Julai 2005. Noriah Mohd Ishak & Nor Sakinah Mohamad (2003). “Kesan Interaksi antara Gaya Pertautan, Gaya Pengajaran dan Komitmen terhadap Profesion Perguruan.” Jurnal Pendidikan.28. 91-103. Norlida Abd Halim & Jurina Pieei (1994). “Pengurusan Masa Berkesan Hebat.” Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2,15,16,17,26. Nuratiqah Seman (2005). “Kesan ISO 9000 Terhadap Kompetensi Pensyarah Politeknik.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn: Projek Sarjana. Oakland, S. John. (1996). “Pengurusan Kualiti Menyeluruh.” Terjemahan Mohamad Salmi Mohd Sohod. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3-4. Omar Ali (2002). “Tinjauan Persepsi Staf Dan Pelajar Terhadap Amalan Perlaksanaan Sistem ISO 9002 di POLIMAS.” Universiti Utara Malaysia : Kertas Projek. Ong Mek Hion (2005). Guru Bestari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan San Peng. Dipetik pada 5 Ogos 2005. www.ypc.org.my

PKPA (1992). “Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam.” Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1/1992. 40-43. Robiah Sidin (1998). “Pendidikan dalam Pemikiran.” Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 28, 214. S. Hart – Hester (2003). “Time Managers: Secrets of Effective Leaders.” The Internet Journal of Healthcare Administration. Volume 2 Number 1. Dipetik pada 10 Januari 2007. http://www.ispub.com/ostia/index.php?xmlFilePath=journals/ ijeicm/vol7n1/time.xml Seman Salleh (2005). ”Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu: Kajian Kes di Sebuah Sekolah Rendah di Daerah Jerantut, Pahang Darul Makmur.” Jurnal IPBA. Jilid 3 Bilangan 2. 27 – 44. Sohal, A. S., Samson, D. & Ramsay, L. (1998), “Requirements for Successful Implementation of Total Quality Management”, International Journal of Technology Management. Vol.16 No. 4-6. 505-519. Triling, B. & Hood, P. (1999). “Learning Technology and Education Reform in the Knowledge Age or “We’re Wired, Webbed, and Windowed, Now What?”.” Educational Technology. 1. 5-18. Uma Sekaran (2003). “Research Method for Business: A Skill - Building Approach” (4th Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. 197,307. Wan Noor Hin (2005). “Implikasi ISO Terhadap Pembangunan Profesional di Kalangan Pensyarah KUiTTHO.” Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn: Projek Sarjana. Wiersma, W. (1995). “Research Method in Education: An Introduction.” 6th Ed. New York: Allan and Bacon. 165.

________ (2002). “Garis Panduan bagi Melaksanakan MS ISO 9000:2000 dalam Perkhidmatan Awam.” Lampiran 1 kepada Surat Pekeliling Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 2002.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.