PENGENALAN Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal.

Ia lebih banyak berfokus kepada komponen kecergasan berkaitan dengan kemahiran motor. Dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada kekuatan dan daya tahan otot, kuasa, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan. Selain daripada itu, tumpuan fikiran yang tinggi juga diperlukan. Gimnastik artistik menekankan kepada tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombolan. Ketiga-tiga aktiviti tersebut dipecahkan kepada beberapa pola pergerakan dominan yang menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik. Setiap pola pergerakan seharusnya dapat dikuasai oleh pelajar sebagai persediaan kepada pergerakan gimnastik yang lebih sukar. Pola-pola pergerakan yang dianggap penting ialah: • • • • • • Pendaratan Statik Gerak edar Putaran Hamburan Ayunan

Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik artistik, ialah: • Keuapayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan, kemahiran serta melombol. • • Kebolehan merangkaikan imbangan, ketangkasan dan melombol dalam satu pergerakan. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar.

1

• • •

Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestetik dan estatik.

PROGRAM LATIHAN GIMNASTIK ARTISTIK Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang, mengarah dan memandu gimnas bagi menjalani latihan sepanjang tahun. Dalam kerangka program latihan terdapat peridosiasi iaitu tempoh atau jangka masa. Periodisasi merupakan proses di mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur. Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian –bahagian kecil bertujuan untuk : i) ii) iii) iv) v) Memudahkan penyediaan program latihan Lebh mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat Dijadikan garis panduan bagi menentkan pencapaian puncak yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik. Memudahkan proses pemantauan dan penilaian.

Periodisasi latihan dibahagikan kepada: • • Fasa-fasa latihan Latihan Mingguan

2

• •

Latihan Harian Sesi latihan

Berikut adalah lakaran program latihan gimnastik daripada pra musim hingga ke pertandingan. Program ini dijalan sepanjang tahun.

Persedian

Prapertandingan

Pertandingan

Umum

Khusus

Kemahiran Pergerakan Apparatus Startegi Psikologi Motivasi

Motivasi Psikologi

Latihan Semua Komponen Kecergasan Apparatus Kemahiran pergerakan

Latihan Komponen Ketangkasan Kekuatan Kelenturan Koordinasi Latihan Kemahiran

Jan

Mac

Mei

Dis

Apabila seseorang jurulatih membuat satu rancangan latihan beliau perlu mematuhi beberapa keperluan asas dalam proses perancangan. Antara keperluan-keperluan yang perlu dipertimbangkan ialah: Perancangan Jangka Panjang Perlu Berkait dengan Perancangan Semasa Perancangan jangka panjang adalah keperluan penting dalam proses latihan yang digunakan oleh para jurulatih sebagai matlamat latihan, bertujuan untuk membantu dalam latihan gimnastik. Sesuatu rancangan latihan perlu merangkumi kedua-dua aspek iaitu kemahiran dan prestasi, yang sepatutnya meningkat dalam setiap latihan. Objektif dalam program latihan jangka masa panjang bergantung kepada garis pengukur dan kandungan latihan yang terdapat dalam rancangan tahunan, makro dan mikro. la juga perlu mempunyai kesinambungan antara objektif semasa dan jangka panjang.

3

Mengekal dan Menekankan Faktor Utama dalam Latihan Semasa latihan seseorang jurulatih perlu selalu menekankan

kesederhanaan atau berdasarkan keperluan gimnas dalam setiap aspek latihan, seperti mana pentingnya volum dan intensiti latihan itu sendiri. Semasa dalam pertandingan atau ujian seseorang jurulatih perlu dapat menilai pencapaian gimnas untuk dibandingkan dengan objektif latihan yang telah ditetapkan. Jika terdapat kelemahan prestasi gimnas dalam aspek tertentu, tidak mengikut apa yang dirancang, jurulatih perlu mengubah suai program latihan atau memberi tumpuan kepada aspek kelemahan gimnas. Inilah yang dikatakan mengekalkan faktor utama dalam latihan dan pada masa yang sama mengekal dan meningkatkan kelebihan atlet gimnastik dalam aspek yang menunjukkan prestasi yang baik sebagaimana objektif latihan. Merancang Pencapaian Secara Berperingkat Semasa memulakan setiap fasa latihan, seseorang jurulatih perlu menetap dan mencatatkan objektif yang perlu dicapai oleh atlet gimanstiknya pada sesi akhir latihan tersebut. Objektif yang ingin dicapai dalam setiap sesi latihan perlu teratur dan berjadual, sebagai pengesan dalam peningkatan tahap latihan dan kemampuan prestasi atlet gimnastik. Dalam masa yang sama juga untuk memastikan program latihan berjalan teratur dan berkualiti. Bukan sesuatu yang luar biasa komponen latihan berjadual ini diabaikan oleh ramai jurulatih kerana mahu meningkatkan volum dan intensiti latihan bagi pencapaian prestasi atlet ke tahap maksimum dengan lebih cepat. Tindakan atau perancangan yang tidak teratur ini bukan sahaja tidak akan membantu dalam peningkatan prestasi atlet, malah boleh menurunkan prestasi mereka. Justeru seseorang jurulatih perlu mematuhi konsep pencapaian prestasi khusus, dan menekankan tahap

4

yang ditetapkan atau objektif prestasi atlet, dalam usaha mencapai potensi kejayaan yang sebenar.

Matlamat Matlamat mestilah jelas dan tidak spesifik baik pada jurulatih mahu pun kepada atlet. tiap matlamat yang hendak dicapai haruslah relevan dan sesuatu yang mampu dicapai.Matlamat latihan hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu program latihan dijalankan sama ada latihan jangkamasa pendek atau jangkamasa panjang dan matlamat hendaklah dicapai menjelang sesuatu kejohanan atau pertandingan sebenar. Walau apa sekali pun hubungan atau komunikasi antara jurulatih dan atlet gimanstik adalah penting demi mencapai matlamat tersebut. Program latihan yang berkualiti seharusnya ialah tingkat prestasi yang tinggi. Bagi mencapai matlamat asas latihan iaitu peningkatan tahap kemahiran dan prestasi terdapat berapa objektif umum latihan yang perlu dicapai. Antara objektif-objektif tersebut adalah Pembentukan atau Peningkatan Pelbagai Aspek Fizikal Pembentukan kecergasan yang menyeluruh seperti meningkatkan daya tahan, kekuatan, kesimbangan, kelenturan, dan tahap kordinasi yang tinggi. Ini perlu dilihat dari aspek berlandaskan perlakuan motor dan berdasarkan latihan. Pembentukan Keperluan Fizikal yang Khusus untuk Sukan Tertentu Membentuk dan meningkatkan kekuatan relatif dan sepatutnya, komposisi otot dan kekenyalan, kekuatan khusus dalam sukan atau acara tertentu, pergerakan dan masa tindak balas dan koordinasi serta kelembutan. Hasil dari latihan ini membolehkan atlet melakukan semua jenis pergerakan berdasarkan keperluan sukan tertentu dengan licin dan kemas.

5

Kerangka Program Latihan Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang mengarah, dan memandu atlet latihan sepanjang tahun. Di dalam kerangka program latihan terdapat periodisasi iaitu tempoh atau jangka masa. Periodisasi adalah proses yang mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program latihan yang dirancang dapat dijalankan secara teratur. Fasa-Fasa Latihan Satu kelendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan, pertandingan dan fasa transisi. Setiap fasa ini mempunyai ciriciri tertentu dan dibahagikan lagi kepada sub- fasa. Setiap fasa adalah terdiri daripada kitar makro (long cycle) dan kitar mikro (short cycle). Setiap kitar ini mempunyai matlamat yang berbeza. Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya, terutamanya fasa pertandingan. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: Persediaan Umum gimnastik bagi menjalani

6

Dalam fasa persediaan umum jurulatih perlu memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal yang menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum gimnas menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan untuk melahirkan gimnas yang mampu bersaing di peringkat yan lebih tinggi. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 14 minggu. Selain itu, kecergasan fizikal merupakan faktor yang amat penting untuk mencapai prestasi kemahiran yang tinggi. Tahap kecergasan yang rendah boleh menyebabkan teknik permainan tidak dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Jurulatih yang baik seharusnya tahu mengenai kecergasan khusus untuk permainan dan mengimbangkan program pelaziman dalam sesi latihan. Dalam fasa persediaan umum ini , jurulatih semestinya mengelolakan sesi latihan yang melibatkan semua komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, fleksibiliti, dan juga komposisi badan manakala kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor terdiri daripada kelajuan, ketangkasan, kuasa, imbangan, koordinasi dan masa tindak balas. Selain daripada komponen kecergasan , jurulatih perlu menekankan aspek-aspek kemahiran pergerakan dalam sukan gimnastik . Seseorang gimnas perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti melentur dan meregang, mengimbang, melompat dan melayang, melonjak, menyokong, memusing dan mengilas, mengguling, mengayun, melenting. Dengan kemahiran asas inilah seorang gimnas berupaya melakukan pergerakan senaman lantai dan penggunaan alatan dengan baik dan kemas.

7

Pergerakan asas menggunakan alatan seperti pergerakan menggunakan lombol lalu, lombong kangkang dan lombol muka perlu dikuasai oleh gimnas terlebih dahulu. Pergerakan ini akan membantu seseorang gimnas menguasai pergerakan menggunakan alatn yang memerlukan kekuatan tangan dan pendaratan yang baik. Beberapa pergerakan asas ketangkasan, imbangan dan lombol akan memberi kesedaran ruang, masa, beban dan aliran serta membina daya kreatif , reka cipta dan pengubahsuaian bagi menghasilkan rangkaian pergerakan yang harmoni dan estetik. Sebagai jurulatih beberapa kemahiran pergerakan yang perlu diajar termasuklah : 1. Gaya Dirian Seseorang gimnas perlu mempunyai cara berdiri yang sempurna dan kemas bagi setiap permulaan pergerakan. Kedudukan gaya dirian yang baik dapat membantu gimnas memungut mata dalam persembahannya. 2. Guling hadapan 3. Guling Belakang

4.

Dirian 5. Dirian tangan

kepala

8

6. Roda kereta

7.Hambur kepala

8. Hambur tangan

9.Hambur terbang

10.Hambur melenting

12. hambur belakang

9

Setiap

kemahiran

asas

yang

telah

diajar

kepada

murid

perlu

dipertingkatkan dengan melakukan lakuan ansur maju . Kemahiran seseorang individu merangkumi empat elemen penting iaitu motivasi, pergerakan asas, kecergasan fizikal dan teknik-teknik kemahiran. Sebagai asas, seseorang gimnas individu perlu mempunyai moitvasi yang tinggi untuk melibatkan diri dalam acara individu. Motivasi merupakan penyokong kepada semua kemahiran lain dan kemahiran-kemahiran bergantung kepada motivasi bagi menentukan seseorang itu berjaya atau tidak. Justeru itu, jurulatih perlu memainkan peranan untuk memotivasikan para gimnas semasa sesi latihan dan dalam pertandingan. Oleh itu, motivasi perlu dididik semasa fasa persediaan lagi. Persediaan Spesifik (Khusus) Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan gimnastik . Bagi sukan gimnastik komponen-komponen fizikal yang dominan ialah, kelenturan, keseimbangan ,ketangkasan, kekuatan, dan juga koordinasi . Isipadu latihan yang dijalankan dikurangkan kepada 65% hingga 80%. Jangka masa latihan bagi fasa ini adalah antara enam hingga 10 minggu. Bagi sukan gimnastik , kaedah-kaedah latihan seperti latihan kecergasan diteruskan. Di samping itu , jurulatih juga perlu mempertingkatkan latihan kemahiran pergerakan dalam gimnastik artistik seperti melentur dan meregang, mengimbang, menghambur, memusing dan mengilas, mengguling, mengayun dan melenting.

10

Jurulatih juga perlu mendedahkan bentuk-bentuk pertandingan dan acaraacara yang dipertandingkan. Selain itu , gimnas juga perlu diajar dengan menggunakan alatan sebenar yang digunakan dalam pertandingan. BENTUK PERTANDINGAN GIMNASTIK Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan , keseimbangan dan ketepatan pergerakan. Dalam kejohanan gimnastik dunia dan sukan olimpik, setiap pasukan akan merebut tiga kategori kejuaraan iaitu berpasukan, keseluruhan dan individu untuk setiap alatan. Acara yang dipertandingkan bagi ahli gimnastik lelaki ialah : • • • • • • • • • • Senamai lantai Kekuda pelana Gelang Lombol Palang sejajar Palang tunggal

Gimnas wanita pula bertanding dalam empat acara iaitu: Senaman lantai Lombol Palang bertingkat Batang titian

KEMAHIRAN ASAS DALAM GIMNASTIK A. SENAMAN LANTAI Senaman lantai merupakan asas pergerakan dalam sukan gimnastk.Senaman lantai mempengaruhi pergerakan gimnas di alatan. Pergerakan seperti dirian tangan dan kuang hadapan biasanya dijadikan salah satu

11

pergerakan di palang bertingkat, kekuda lombol, batang titian, palang sejajar, gelang dan palang tunggal.

B. ACARA LOMBOL Kekuda lombol merupakan direka oleh Ludwig Jahn, yang dikenali sebagai bapa gimnastik moden. Apabila melakukan lombol, gimnas lelaki dan wanita menggunakan papan anjal untuk mendapatkan anjalan yang lebih tinggi. Lombol mempunyai enam fasa iaitu larian penujuan, lonjakan, penerbangan awal, tunjalan, penerbangan akhir dan pendaratan.

12

C. ACARA PALANG Palang sejajar telah dicipta bertujuan membantu gimnas membina kekuatan lengan dan bahu bagi melakukan pergerakan . Para gimnas wanita pernah menggunakan palang sejajar sehingga 1930. Selepas itu , satu daripada palang telah direndahkan dan dikenali sebagai palang bertingkat khas untuk wanita. Pergerakan di kedua-dua alatan ini lebih menumpukan kepada pergerakan ayunan daripada pergerakan kekuatan.

D. KUDA BERPELANA Alatan yang digunakan dalam acara kuda berpelana lebih sama bentuk dengan kekuda lombol , tetapi mempunyai dua pemegang kayu di atasnya digelar bonjol pelana. Peserta akan menggunakan bonjol pelana ii untuk memindahkan keseluruhan berat badannya di atas sebelah atau kedua-dua lenganya. Kejayaan persembahan dalam acara kekuda berpelana bergantung kepada tumpuan , imbangan dan rentak.

13

E. BATANG TITIAN Batang titian merupakan satu alatan gimnastik yang membantu perkembanngan pembentukan dirian tubuh, dan gaya yang baik. Ciri-ciri terpenting dalam acara batang titian ialah pergerakan imbangan yang mesti dilakukan dengan berhati-hati di ataas alatan yang lebarnya hanya 10 cm.

F.

ACARA GELANG Dalam acara gelang setiap gimnas akan dibantu oleh jurulatih untuk mendapatkan pegangan pertama. Jika peserta terjatuh, dia mempunyai 30 saat untuk naik semula. Semasa mendarat peserta tidak dibenarkan melangkah, tetapi boleh membetulkan imbangannya tanpa ditolak markah.

14

G.

ACARA PALANG Acara palang

TUNGGAL tunggal merupakan

acra terakhir dan selalu 15

dapat mewujudkan suasana kemuncak pertandingan. Semua gerakan di atas palang tunggal ini melalui tangan dan bahagian depan lengan.

Di samping itu juga jurulatih perlu sentiasa memberikan motivasi kepada para gimnas. Seseorang gimnas yang bermotivasi tinggi akan berlatih dengan bersungguhsungguh. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagi kepada dua subfasa iaitu: i) Pra pertandingan Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. Berbeza daripada fasa persediaan khusus, latihan pada fasa pra pertandingan ini bertujuan meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan. Latihan dilakukan dalam situasi pertandingan sebenar atau melalui simulasi pertandingan. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan, sementara intesiti bergantung kepada keperluan sebenar sukan. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan, isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%, sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan di atas, kaedah-kaedah seperti latihan tubuh badan, kesedaran ruang , kesedaran masa ,kesedaran beban, kesedarn aliran, kesedaran ritma diteruskan . Latihan bebanan masih boleh diteruskan dan tumpuan diberikan kepada peningkatan dan pengekalan 16

daya tahan otot. bergantung kepada masa yang diperuntukkan, jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga lapan minggu. Ujian pasca kecergasan diperlukan. Selain itu,latihan taktikal amat diperlukan dalam fasa ini. Jurulatih.juga perlu memainkan peranan untuk memotivasikan pemain-pemain yang bakal berhadapan dengan pihak lawan. Justeru itu. Latihan tekanan amat diperlukan dalam fasa pra pertandingan. ii) Pertandingan Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. Tapering off ubahsuai isipadu dan intensi (lazimnya penurunan). Isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan para gimnas berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui perrtandingan sebenar . Bagi sukan gimnastik, isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang-

kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. Jurulatih juga perlu memberi pendedahan tentang taktik dan juga psikologi kepada para pemain.

Kesimpulan. Pengetahuan yang mendalam amat diperlukan oleh jurulatih dalam melaksanakan program latihan. Dengan pengetahuan yang mendalam , juru latih berkemampuan untuk merancang serta melaksanakan latihan bagi memastikan atlet mereka mendapat faedah yang sewajarnya hasil daripada latihan yang sistematik

17

Langkah-langkah keselamatan Aspek Keselamatan Aspek keselamatan amat dititikberatkan ketika menjalankan aktiviti gimnastik. Kita mestilah memahami penjelasan konsep-konsep penting pergerakan dan aspek biomekanik seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat graviti. Para gimnas juga mesti mengamalkan beberapa perkara berikut untuk mengelakkan risiko kecederaan. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu ditekankan dalam langkahlangkah keselamatan para gimnas :

1. Para gimnas perlu sedar bahawa setiap perlakuan yang hendak dilakukan perlulah mengikut kemampuan dan kematangan. Jika para gimnas melakukan aktiviti sukar yang tidak bersesuaian dengan kemampuannya boleh mengakibatkan kecederaan. 2. Jurulatih perlu menggunakan ruang yang maksimum dengan selamat tanpa sebarang objek yang boleh mendatangkan kecerderaan kepada para gimnas. Justeru itu, sebelum latihan dijalankan, jurulatih perlu memastikan tiada sebarang objek yang berbahaya di kawasan latihan. 3. Jurulatih juga perlu memastikan alatan yang digunakan semasa latihan Alatan yang digunakan dalam latihan perlu berada dalam keadaan selamat, alatan yang sempurna, sesuai dan selamat. Peralatan di gimnasium tersebut mestilah diperiksa pada setiap kali hendak digunakan. Di samping itu , peralatan itu juga hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan keselamatan pada alatan tersebut. 1. Aktiviti memanaskan badan, kelonggaran dan regangan yang secukupnya pada bahagian-bahagian otot dan sendi utama bagi mengelakkan risiko kecederaan. Oleh itu, sebelum melakukan sebarang aktiviti, jurulatih perlu memastikan para gimnas melakukan aktiviti memanaskan badan .

18

2. Jurulatih juga perlu memastikan setiap alatan disusun dengan betul dan kedudukan alatan tersebut hendaklah memikirkan keselamata para gimnas semasa melakukan latihan. 3. Ketebalan tilam untuk senaman lantai mestilah bersesuaian dengan latihan yang hendak dijalankan. Jurulatih juga perlu menyediakan tilam-tilam keselamatan di kawasan yang berisiko. Para gimnas juga harus melakukan latihan di kawasan yang bertilam. Ini disebabkan oleh aktiviti dalam gimnastik terdedah kepada kecederaan. 4. Setiap akiviti yang hendak dilakukan oleh gimans perlu dibuat setelah menerima arahan guru dengan jelas Selain itu , para gimnas perlu mendapatkan bantuan penyokong semasa melakukan aktiviti yang sukar.

Rujukan: 1. 2. 3. 4. Bimbingan Intesif Sains Sukan (2005). Kualiti Books Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor. Yusof Ismail (1994) . Gimnastik. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd http://ms.wikipedia.org/wiki/Gimnastik_artistik" HBPE 2103, Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan (2007), Open University Malaysia.

19