Judul Penyusun Desain Sampul

: Kisah Awal Kenabian : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah : MRM Graph
Disebarluaskan melalui:

website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

6
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

. Nah. yakni sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali sebagai seorang Nabi dan Rasul. pernahkah kalian membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad s? Bagaimana kehidupan kehid beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah bagi seluruh umat manusia. kelahiran. 1 . kisah kehidupan beliau dalam berdakwah kepada manusia dan seterusnya. teman. hingga wafatnya. masa kecil.. yang menceritakan asal-usul usul Nabi. nasab beliau. kejadian-kejadian n sebelun beliau menjadi Rasul. kali ini kita akan membaca kisah di awal kenabian.A ssalamu’alaikum teman-teman.? Kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad s disebut Sirah Nabawiyyah.

dari suku Bani Hasyim. maka dia akan mengurbankan salah seorang dari mereka di sisi Ka’bah.Nasab dan Keturunan Keturunan Muhammad s N abi Muhammad s lahir dari keturunan bangsa Quraisy. dia pun bernazar jika memiliki iliki sepuluh orang anak. seorang pemuka kaum Quraisy yang sangat dihormati. anak kesayangan Abdul Muhtalib. Dikisahkan setelah Allah menolong Abdul Muthalib dan memenangkannya atas sengketa kepemilikan sumur zam zam. Kakeknya bernama Abdul Muhtalib. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan kan seorang pemuda yang cerdas. 2 .

HIngga akhirnya Abdullah bin Abdul Muthalib pun ditebus bus dengan 100 ekor 3 . Akhirnya diputuskan Abdullah akan a diundi dengan sejumlah unta.Setelah mengundi seluruh anaknya. maka jumlah unta ditam maha 10 ekor. Namun keputusannya ini ditentang oleh kaum Quraisy yang khawatir perbuatan Abdul Muthalib alib ini akan menjadi kebiasaan di kalangan kaum mereka. akhirnya pilihan jatuh kepada Abdullah. Setiap kali nama Abdullah dan un nta diundi dan yang keluar adalah nama Ab bdullah.

Abdullah ditugaskan askan ayahnya untuk berdagang ke negeri Syam dengan memandu rombongan dagang Quraisy. Wahab seorang wanita terpandang dari suku Bani Kilab. Tak berapa lama setelah mereka menikah. Belaiu wafat di usia 25 tahun. beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah s. Sekembalinya dari Syam dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia.unta kurban. Abdullah kemudian dijodoh-kan dengan Aminah binti Wahab. 4 .

dan 5 .Serangan Pasukan Bergajah Kelahiran Nabi Muhammad s pada Tahun P ada tahun kelahiran Nabi Muhammad . Namun seseorang dari suku Quraisy ingin merendahkan gereja itu. pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerang Makkah. akan tetapi ke kota San’a di Yaman. Maka dibangunlah sebuah gereja yang megah. Hal itu dilakukan untuk uk menghancurkan Ka’bah. Dia ingin orang-orang orang tidak lagi berhaji ke Ka’bah di kota Makkah. Kisahnya didahului dengan rasa iri Raja Abrahah.

6 . Raja Abrahah pun marah dan menyiapkan pasukan gajahnya untuk menyerang Makkah. Dan siapa saja yang terkena batu itu pasti mati ti dengan tubuh yang mengenaskan.buang hajat di gereja kemudian melarikan diri. Namun Allah menggagalkan agalkan usaha Raja Abrahah dan mengirimkan burung-burung burung Ababil yang menghujani mereka dengan batu-batu batu kecil dari tanah yang terbakar. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur’an Al surat Al-Fiil. . Itulah sebabnya mengapa tahun kelahiran Nabi s disebut juga tahun gajah. bagaikan daun yang dimakan ulat.

Setelah beliau lahir.Kelahiran Nabi Muhammad s R asulullah s lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabi’ul Awwal pada tahun terjadinya serangan pasukan gajah. ibunya kemudian menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepada kakeknya Abdul Muthalib. . Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah dan kemudian memberinya nama Muhammad. Beliau kemudian dibawa oleh kakeknya ke dalam Ka’bah. 7 .

untuk menghindari terjangkit penyakit kota. kota Setelah kelahirannya. Kehadiran Muhammad s membawa banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. Muhammad s diserahkan kepada Halimah as-Sa’diyah as untuk disusui. Ternak yang mereka miliki semuanya sehat. Beliau pun dibawa ke perkambungan kabilah Bani Sa’ad. gemuk dan memiliki susu yang banyak sehingga memberikan mereka 8 . bayi yang baru lahir diserahkan kepada ibu susu yang tinggal di luar kota Makkah.Dalam Asuhan Halimah As-Sa’diyah S udah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu.

akhirnya beliau 9 . Sa’diyah selalu mendapat tambahan Keluarga Halimah as-Sa’diyah kenikmatan dan kebaikan dari Allah sejak bayi kecil Muhammad s tinggal bersama mereka. Hingga tidak terasa dua tahun telah berlalu dan tiba waktunya untuk mengembalikan beliau kepada ibu kandungnya. Demikianlah. karena khawatir terjangkiti jangkiti penyakit kota waktu itu. Namun kemudian mereka membujuk ibu Muhammad s agar sudi membiarkan anaknya tinggal bersama mereka. padahal wilayah penggembalaan di sekitar mereka tandus dan ternak-ternak ternak tetangga mereka pun kurus dan tidak memiliki susu.bekal makanan yang banyak.

Lalu malaikat Jibril datang dan menangkapnya. “Ini adalah bagian gian syaithan yang ada dalam dirimu. Malaikat Jibril pun mengeluarkan dari jantung itu segumpal gumpal darah. Dibelahnya Dada Muhammad s D ikisahkan bahwa pada waktu itu beliau s sedang bermain bersama teman-teman teman sebayanya.tinggal bersama mereka sampai terjadinya perisitiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia empat tahun. lalu merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya dan mengeluarkannya.” Kemudian dia mencuci jantung tersebut dengan air zamzam di dalam baskom yang 10 . sambil berkata.

Setelah peristiwa itu Halimah pun merasa khawatir atas keselamatan beliau. “Muhammad telah dibunuh. Teman-teman teman beliau berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata.terbuat emas. lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula.” Mereka kemudian beramaiberamai ramai menghampiri-nya nya dan menemukan beliau dengan rona muka yang sudah berubah. 11 . sehingga memutuskan untuk memulangkan beliau kepada ibu kandungnya.

Maka pergilah mereka dengan disertai oleh kakeknya Abdul Muthalib. mereka pun kembali ke Makkah. dan pembantunya Ummu Aiman. Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah tinggal selama sebulan. 12 . ibunya membawanya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya.Kembali Ke Pangkuan Ibunda B eliau kemudian tinggal bersama ibunya di Makkah. Pada waktu beliau berusia enam tahun.

Beliau pun kemudian diasuh oleh saudara ayahnya Abu Thalib. dan akhirnya wafat dan dimakamkan di al-Abwa. hingga Abdul Muthalib thalib meninggal pada waktu beliau berusia delapan tahun dua bulan. memberikan beliau kasih sayang bahkan jauh melebihi anak-anaknya. dan memeliharanya. suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. Muhammad s tinggal bersama kakekna kurang lebih dua tahun. Abdul Muhtalib lalu membawa cucunya yang telah menjadi yatim piatu pulang ke Makkah. 13 .Namun Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan.

Pertemuan dengan Pendeta Bahira M uhammad s yang waktu itu berusia 12 tahun. Ketika rombongan dagang Abu Thalib bergerak memasuki Busra. Dia melihat awan 14 . Di sebuah tempat yang bernama Busra. Pendeta Bahira melihat mereka dari pondoknya dan mengenali Nabi s di antara rombongan. diajak oleh pamannya Abu Thalib ikut rombongan berdagang ke negeri Syam. tinggallah seorang pendeta yang bernama Bahira.

padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya. dan dahan-dahan n pohon tersebut merunduk ke arah Nabi s sehingga beliau berada di bawah bayang-bayangnya. Pendeta Bahira pun segera menyambut mereka. Dia lalu memegang tangan beliau seraya berkata.menaungi beliau. Ketika mereka berhenti dan duduk di bawah pohon dekat pondoknya. Pendeta Bahira melihat awan menaungi pohon. 15 . Dia berjalan di sela-sela sela mereka hingga sampai kepada Muhammad s.

Sesungguhnya Sesungguhn kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. inilah utusan Rabb abb alam semesta. tidak satu pun dari bebatuan ataupun pephohonan melainkan bersujud kepadanya.” Abu Thalib dan pemuka Quraisy bertanya. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak di bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel.“Inilah penghulu alam semesta. “Bagaimana anda mengetahuinya?” Dia menjawab: “Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan. dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang Nabi. dia diutus Allah sebagai rahmat atas semesta alam ini.” 16 .

hati. karena jika orang-orang orang Yahudi dan Romawi awi mengetahui keberadaan Muhammad s. Dia biasa menyewa para laki-laki laki untuk membawa barang dagangannya dengan sistem bagi hasil. karena sebagaimana diketahui Quraisy adalah masyarakat pedagang. Ketika dia 17 . Pernikahan dengan Khadijah x K Hadijah adalah seorang saudagar wanita yang kaya dan terhormat. maka mereka akan berusaha menangkapnya.Pendeta itu pun menjamu rombongan tersebut. kemudian berpesan kepada Abi Thalib agar segera membawa pulang keponakannya ke Makkah dan menjaganya dengan hati-hati.

.mendengar tentang kejujuran pemuda Muhammad s dan akhlaknya yang terpuji. Maka berangkatlah beliau dengan ditemani oleh Maisarah budak Khadijah. dia pun menawarkan barangnya untuk diperdagangkan di Syam. 18 . dan dia akan membayarkannya dengan bayaran yang lebih banyak daripada yang pernah dibayarkannya kepada orang lain. Ketika mereka sampai di Syria. Beliau pun bersedia menerimanya. beliau duduk di bawah pohon di dekat rumah seorang pendeta. Pendeta tersebut mendatangi Maysarah dan bertanya.

Dalam perjalanan lanan di tengah hari yang sangat terik. beliau pun pulang dengan membawa keuntungan yang banyak.” Pendeta itu pun berkata. Maysarah melihat dua orang malaikat menaungi Nabi s.” Setelah menyelesaikan urusannya. ketika beliau mengendarai untanya. “Dia Dia adalah salah seorang Quraysi dari tanah Haram. Ketika tiba di 19 .“Siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu?” Maysarah menjawab. “Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu melainkan seorang Nabi.

Maysarah menceritakan apa yang dikatakan n oleh pendeta itu dan apa yang dilihatnya selama dalam perjalanan kepada majikannya. Dia sangat tertarik dengan kepribadian Muhammad dan berniat menikahinya. yang kemudian segera menemui Muhammad 20 . Kemudian dia pun menceritakan isi hatinya kepada teman wanitanya. majikanny Khadijah adalah lah seorang wanita yang cerdas. Nasibah binti Muniyah. beliau memberikan barang dagangan milik Khadijah yang kemudian dijual dengan harga dua kali lipat atau lebih. mulia dan terhormat.Makkah.

dan setelah beruding dengan pamannya. mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya bagi beliau s.n dan menyampaikan niat Khadijah serta menganjurkan anjurkan beliau untuk menerimanya. Mereka adalah: 1. Semua putera-puteri putera beliau kecuali Ibrahim. Pernikahan itu pun berlangsung dua bulan setelah beliau kembali dari negeri Syam. Al-Qasim Qasim (dengan nama ini beliau dijuluki. Zainab 21 . adalah hasil perkawinannya dengan Khadijah x. Beliau pun menyetujuinya. yakni Abul Qasim) 2. Pada waktu itu beliau n berumur 25 tahun sedangkan Khadijah berumur 40 tahun.

3. kecuali Fatimah. kanak sedangkan semua puteri-puteri puteri beliau hidup di masa Islam dan ikut berhijrah. 6. 22 . Ruqayyah Ummu Kaltsum Fatimah Abdullah (julukannya adalah ath-Thayyib – yang baik – dan athThahir – yang suci) Semua anak laki-laki laki meninggal dunia di masa kanak-kanak. 4. dan meninggal ketika beliau masih hidup. 5.

. sehingga mereka khwatir apa yang ada di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. 23 .Kisah Pemugaran Ka’bah N abi Muhammad n berusia 35 tahun ketika terjadi pemugaran Ka’bah. dan hampir ambruk ketika banjir besar melanda lima tahun sebelum diutusnya Rasulullah n. disebabkan usianya yang sangat tua. Apalagi bersejarah itu yang sangat buruk. . Kaum Quraisy bersepakat merenovasi Ka’bah karena kondisi bangunan itu yang hanya merupakan tumpukan batu dan tidak memiliki atap. Kaum Quraisy bersepakat hanya akan menggunakan sebagian dari harta mereka yang baik untuk memugar Ka’bah.

Setiap bagian dikerjakan oleh masing-masing Kabilah. mereka pun mulai membangun Ka’bah dengan membaginya menjadi beberapa bagian.Setelah merobohkan Ka’bah sampai dengan pondasi pertama yang dibuat oleh Nabi Ibrahim . Ketika pengerjaan tersebut sampai pada peletakan Hajar Aswad. Pertikaian itu berlangsung selama empat malam 24 . mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula.

Kami rela. Akhirnya salah seorang dari mereka menyarankan agar memberikan keputusannya kepada orang yang pertama kali masuk melalui pintu masjid. lalu 25 . “Inilah Al-Amin (orang yang terpercaya). eperangan.dan hampir menyebabkan peperangan. Tawaran itu pun disepakati oleh meraka. Beliau lalu memerintahkan untuk mengambil selendang. Ketika mereka melihat beliau. mereka lalu berkata. Lalu beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang. Inilah Muhammad!” Mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada beliau n. Atas kehendak Allah . orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Rasulullah n.

menyuruh masing-masing masing kabilah memegang ujung selendang lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. berhala. hingga ketika sampai ke tempatnya. T eman-teman. dengan tangan beliau n pula Hajar Aswad diangkat dan diletakkan di tempatnya semula. Mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan di sekeliling Ka’bah banyak terdapat berhala yang mereka sembah.. Ini merupakan jalan keluar yang tepat dan diterima oleh semua pihak.. Secara keseluruhan kondisi masyarakat pada saat itu berada dalam kemusyirkan.. 26 . tinggi. demikianlah kisah sebelum diutusnya Muhammad n sebagai Nabi dan Rasul.. teman.

2000. Sirah Ibnu Hisyam. Harun. Abridged by Abdus Salam M. beliau telah menunjukkan kesempurnaan akhlaknya.Rasulullah n sejak kecil terjaga dari segala kesyirikan dan maksiat yang biasa berlaku di bangsa Arab pada saat itu.net. memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang ng mulia sehingga disenangi oleh kaumnya. 27 . Darul Haq. Syaikh Safiurrahman alMubarakfuri. Biographi of the Prophet. Dalam perjalanan kehidupan beliau sebelum diutus menjadi nabi. Obyek gambar sebagian diambil dari kids. 2005.islamweb. Sirah Perjalanan Hidup Rasul yang agung. Al-Falah Al Foundation. sssss Maraji: al Ar-Rahik al-Makhtum.

Apa yang terjadi ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa’ad pada saat beliau berumur empat tahun? 28 . 3.Jawablah pertanyaan berikut ini: 1. Siapakah yang mengasuh beliau setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia? 4. Berasal dari bangsa dan suku apakah Nabi Muhammad n? 2. Sebutkanlah nama kedua orang tua beliau.

29 .menemui mereka dan mengatakan bahwa beliau adalah seorang -----------. Hal itu terjadi ketika kabilah-kabilah Quraisy -----------.Isilah bagian yang kosong dengan jawaban yang benar: Ketika berusia -----------.. Ketika berada di Syam.yang berarti ----------.melalui tandatanda tanda yang dilihatnya.bernama -----------.mengenai siapa yang paling -----------.untuk --------------. .ke negeri ----------.Nabi Muhammad n dibawa oleh pamannya ---------------.ke tempatnya semula. Nabi Muhammad n digelari ------------. seorang -----------.mendapatkan kehormatan meletakkan -------------.

Khadijah b. Aminah c. Halimah as-Sa’diyah c. Pada usia 25 tahun. Aisyah 2. Dalam Al-Qur’an surat apakah Allah menceritakan tentang azab bagi pasukan bergajah yang menyerang Ka’bah? a.Pilihlah jawaban yang benar. Surat Al-Fiil d. Bani Sa’ad d. Surat An-Naas d. Dari suku apakah Rasulullah n berasal? a. Surat Yasin b. Rasulullah n menikah dengan: a. Surat Al-Alaq 30 . Bani Umayyah 3. 1. Bani Kilab c. Bani Hasyim b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful