Judul Penyusun Desain Sampul

: Kisah Awal Kenabian : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah : MRM Graph
Disebarluaskan melalui:

website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

6
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

masa kecil. kelahiran.. yakni sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali sebagai seorang Nabi dan Rasul. pernahkah kalian membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad s? Bagaimana kehidupan kehid beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah bagi seluruh umat manusia.. teman. 1 . yang menceritakan asal-usul usul Nabi. Nah.? Kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad s disebut Sirah Nabawiyyah.A ssalamu’alaikum teman-teman. kisah kehidupan beliau dalam berdakwah kepada manusia dan seterusnya. kali ini kita akan membaca kisah di awal kenabian. kejadian-kejadian n sebelun beliau menjadi Rasul. hingga wafatnya. nasab beliau.

Nasab dan Keturunan Keturunan Muhammad s N abi Muhammad s lahir dari keturunan bangsa Quraisy. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan kan seorang pemuda yang cerdas. seorang pemuka kaum Quraisy yang sangat dihormati. anak kesayangan Abdul Muhtalib. 2 . Kakeknya bernama Abdul Muhtalib. dari suku Bani Hasyim. dia pun bernazar jika memiliki iliki sepuluh orang anak. Dikisahkan setelah Allah menolong Abdul Muthalib dan memenangkannya atas sengketa kepemilikan sumur zam zam. maka dia akan mengurbankan salah seorang dari mereka di sisi Ka’bah.

Namun keputusannya ini ditentang oleh kaum Quraisy yang khawatir perbuatan Abdul Muthalib alib ini akan menjadi kebiasaan di kalangan kaum mereka. Setiap kali nama Abdullah dan un nta diundi dan yang keluar adalah nama Ab bdullah. Akhirnya diputuskan Abdullah akan a diundi dengan sejumlah unta.Setelah mengundi seluruh anaknya. maka jumlah unta ditam maha 10 ekor. akhirnya pilihan jatuh kepada Abdullah. HIngga akhirnya Abdullah bin Abdul Muthalib pun ditebus bus dengan 100 ekor 3 .

Sekembalinya dari Syam dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia. 4 . beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah s.unta kurban. Abdullah ditugaskan askan ayahnya untuk berdagang ke negeri Syam dengan memandu rombongan dagang Quraisy. Belaiu wafat di usia 25 tahun. Tak berapa lama setelah mereka menikah. Wahab seorang wanita terpandang dari suku Bani Kilab. Abdullah kemudian dijodoh-kan dengan Aminah binti Wahab.

pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerang Makkah.Serangan Pasukan Bergajah Kelahiran Nabi Muhammad s pada Tahun P ada tahun kelahiran Nabi Muhammad . Namun seseorang dari suku Quraisy ingin merendahkan gereja itu. Maka dibangunlah sebuah gereja yang megah. dan 5 . Kisahnya didahului dengan rasa iri Raja Abrahah. akan tetapi ke kota San’a di Yaman. Hal itu dilakukan untuk uk menghancurkan Ka’bah. Dia ingin orang-orang orang tidak lagi berhaji ke Ka’bah di kota Makkah.

Namun Allah menggagalkan agalkan usaha Raja Abrahah dan mengirimkan burung-burung burung Ababil yang menghujani mereka dengan batu-batu batu kecil dari tanah yang terbakar. bagaikan daun yang dimakan ulat. .buang hajat di gereja kemudian melarikan diri. Raja Abrahah pun marah dan menyiapkan pasukan gajahnya untuk menyerang Makkah. Itulah sebabnya mengapa tahun kelahiran Nabi s disebut juga tahun gajah. 6 . Dan siapa saja yang terkena batu itu pasti mati ti dengan tubuh yang mengenaskan. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur’an Al surat Al-Fiil.

7 . . ibunya kemudian menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Beliau kemudian dibawa oleh kakeknya ke dalam Ka’bah. Setelah beliau lahir. Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah dan kemudian memberinya nama Muhammad.Kelahiran Nabi Muhammad s R asulullah s lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabi’ul Awwal pada tahun terjadinya serangan pasukan gajah.

untuk menghindari terjangkit penyakit kota. Beliau pun dibawa ke perkambungan kabilah Bani Sa’ad. Kehadiran Muhammad s membawa banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. bayi yang baru lahir diserahkan kepada ibu susu yang tinggal di luar kota Makkah. Muhammad s diserahkan kepada Halimah as-Sa’diyah as untuk disusui.Dalam Asuhan Halimah As-Sa’diyah S udah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. gemuk dan memiliki susu yang banyak sehingga memberikan mereka 8 . kota Setelah kelahirannya. Ternak yang mereka miliki semuanya sehat.

Demikianlah. Namun kemudian mereka membujuk ibu Muhammad s agar sudi membiarkan anaknya tinggal bersama mereka. Sa’diyah selalu mendapat tambahan Keluarga Halimah as-Sa’diyah kenikmatan dan kebaikan dari Allah sejak bayi kecil Muhammad s tinggal bersama mereka.bekal makanan yang banyak. akhirnya beliau 9 . karena khawatir terjangkiti jangkiti penyakit kota waktu itu. Hingga tidak terasa dua tahun telah berlalu dan tiba waktunya untuk mengembalikan beliau kepada ibu kandungnya. padahal wilayah penggembalaan di sekitar mereka tandus dan ternak-ternak ternak tetangga mereka pun kurus dan tidak memiliki susu.

lalu merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya dan mengeluarkannya. Lalu malaikat Jibril datang dan menangkapnya. Dibelahnya Dada Muhammad s D ikisahkan bahwa pada waktu itu beliau s sedang bermain bersama teman-teman teman sebayanya. Malaikat Jibril pun mengeluarkan dari jantung itu segumpal gumpal darah. sambil berkata.tinggal bersama mereka sampai terjadinya perisitiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia empat tahun. “Ini adalah bagian gian syaithan yang ada dalam dirimu.” Kemudian dia mencuci jantung tersebut dengan air zamzam di dalam baskom yang 10 .

Setelah peristiwa itu Halimah pun merasa khawatir atas keselamatan beliau. lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. “Muhammad telah dibunuh.terbuat emas.” Mereka kemudian beramaiberamai ramai menghampiri-nya nya dan menemukan beliau dengan rona muka yang sudah berubah. 11 . Teman-teman teman beliau berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata. sehingga memutuskan untuk memulangkan beliau kepada ibu kandungnya.

dan pembantunya Ummu Aiman. Pada waktu beliau berusia enam tahun. mereka pun kembali ke Makkah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka pergilah mereka dengan disertai oleh kakeknya Abdul Muthalib.Kembali Ke Pangkuan Ibunda B eliau kemudian tinggal bersama ibunya di Makkah. 12 . Setelah tinggal selama sebulan. ibunya membawanya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya.

Abdul Muhtalib lalu membawa cucunya yang telah menjadi yatim piatu pulang ke Makkah. Beliau pun kemudian diasuh oleh saudara ayahnya Abu Thalib. suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. Muhammad s tinggal bersama kakekna kurang lebih dua tahun. 13 . dan akhirnya wafat dan dimakamkan di al-Abwa. hingga Abdul Muthalib thalib meninggal pada waktu beliau berusia delapan tahun dua bulan.Namun Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan. memberikan beliau kasih sayang bahkan jauh melebihi anak-anaknya. dan memeliharanya.

Pendeta Bahira melihat mereka dari pondoknya dan mengenali Nabi s di antara rombongan. tinggallah seorang pendeta yang bernama Bahira.Pertemuan dengan Pendeta Bahira M uhammad s yang waktu itu berusia 12 tahun. diajak oleh pamannya Abu Thalib ikut rombongan berdagang ke negeri Syam. Ketika rombongan dagang Abu Thalib bergerak memasuki Busra. Di sebuah tempat yang bernama Busra. Dia melihat awan 14 .

Pendeta Bahira melihat awan menaungi pohon.menaungi beliau. padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya. Ketika mereka berhenti dan duduk di bawah pohon dekat pondoknya. dan dahan-dahan n pohon tersebut merunduk ke arah Nabi s sehingga beliau berada di bawah bayang-bayangnya. Dia berjalan di sela-sela sela mereka hingga sampai kepada Muhammad s. Pendeta Bahira pun segera menyambut mereka. 15 . Dia lalu memegang tangan beliau seraya berkata.

inilah utusan Rabb abb alam semesta. dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang Nabi. Sesungguhnya Sesungguhn kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak di bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel.“Inilah penghulu alam semesta.” Abu Thalib dan pemuka Quraisy bertanya. dia diutus Allah sebagai rahmat atas semesta alam ini.” 16 . tidak satu pun dari bebatuan ataupun pephohonan melainkan bersujud kepadanya. “Bagaimana anda mengetahuinya?” Dia menjawab: “Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan.

Pernikahan dengan Khadijah x K Hadijah adalah seorang saudagar wanita yang kaya dan terhormat. karena jika orang-orang orang Yahudi dan Romawi awi mengetahui keberadaan Muhammad s. Ketika dia 17 . kemudian berpesan kepada Abi Thalib agar segera membawa pulang keponakannya ke Makkah dan menjaganya dengan hati-hati. maka mereka akan berusaha menangkapnya. karena sebagaimana diketahui Quraisy adalah masyarakat pedagang.Pendeta itu pun menjamu rombongan tersebut. hati. Dia biasa menyewa para laki-laki laki untuk membawa barang dagangannya dengan sistem bagi hasil.

mendengar tentang kejujuran pemuda Muhammad s dan akhlaknya yang terpuji. Ketika mereka sampai di Syria. Pendeta tersebut mendatangi Maysarah dan bertanya. 18 . dia pun menawarkan barangnya untuk diperdagangkan di Syam. Beliau pun bersedia menerimanya. Maka berangkatlah beliau dengan ditemani oleh Maisarah budak Khadijah. . dan dia akan membayarkannya dengan bayaran yang lebih banyak daripada yang pernah dibayarkannya kepada orang lain. beliau duduk di bawah pohon di dekat rumah seorang pendeta.

“Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu melainkan seorang Nabi. Ketika tiba di 19 . “Dia Dia adalah salah seorang Quraysi dari tanah Haram.” Pendeta itu pun berkata. beliau pun pulang dengan membawa keuntungan yang banyak. ketika beliau mengendarai untanya.“Siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu?” Maysarah menjawab. Maysarah melihat dua orang malaikat menaungi Nabi s.” Setelah menyelesaikan urusannya. Dalam perjalanan lanan di tengah hari yang sangat terik.

Nasibah binti Muniyah. Dia sangat tertarik dengan kepribadian Muhammad dan berniat menikahinya. Kemudian dia pun menceritakan isi hatinya kepada teman wanitanya. beliau memberikan barang dagangan milik Khadijah yang kemudian dijual dengan harga dua kali lipat atau lebih. mulia dan terhormat.Makkah. majikanny Khadijah adalah lah seorang wanita yang cerdas. yang kemudian segera menemui Muhammad 20 . Maysarah menceritakan apa yang dikatakan n oleh pendeta itu dan apa yang dilihatnya selama dalam perjalanan kepada majikannya.

Al-Qasim Qasim (dengan nama ini beliau dijuluki. Semua putera-puteri putera beliau kecuali Ibrahim. Pada waktu itu beliau n berumur 25 tahun sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Mereka adalah: 1. Beliau pun menyetujuinya. Pernikahan itu pun berlangsung dua bulan setelah beliau kembali dari negeri Syam. dan setelah beruding dengan pamannya. adalah hasil perkawinannya dengan Khadijah x. yakni Abul Qasim) 2.n dan menyampaikan niat Khadijah serta menganjurkan anjurkan beliau untuk menerimanya. mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya bagi beliau s. Zainab 21 .

kecuali Fatimah. kanak sedangkan semua puteri-puteri puteri beliau hidup di masa Islam dan ikut berhijrah. 5. Ruqayyah Ummu Kaltsum Fatimah Abdullah (julukannya adalah ath-Thayyib – yang baik – dan athThahir – yang suci) Semua anak laki-laki laki meninggal dunia di masa kanak-kanak. 4. dan meninggal ketika beliau masih hidup.3. 6. 22 .

dan hampir ambruk ketika banjir besar melanda lima tahun sebelum diutusnya Rasulullah n. 23 . disebabkan usianya yang sangat tua. sehingga mereka khwatir apa yang ada di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. . . Apalagi bersejarah itu yang sangat buruk. Kaum Quraisy bersepakat hanya akan menggunakan sebagian dari harta mereka yang baik untuk memugar Ka’bah.Kisah Pemugaran Ka’bah N abi Muhammad n berusia 35 tahun ketika terjadi pemugaran Ka’bah. Kaum Quraisy bersepakat merenovasi Ka’bah karena kondisi bangunan itu yang hanya merupakan tumpukan batu dan tidak memiliki atap.

Ketika pengerjaan tersebut sampai pada peletakan Hajar Aswad.Setelah merobohkan Ka’bah sampai dengan pondasi pertama yang dibuat oleh Nabi Ibrahim . mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Pertikaian itu berlangsung selama empat malam 24 . mereka pun mulai membangun Ka’bah dengan membaginya menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dikerjakan oleh masing-masing Kabilah.

“Inilah Al-Amin (orang yang terpercaya). Lalu beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang. Inilah Muhammad!” Mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada beliau n. eperangan. orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Rasulullah n. Tawaran itu pun disepakati oleh meraka. Akhirnya salah seorang dari mereka menyarankan agar memberikan keputusannya kepada orang yang pertama kali masuk melalui pintu masjid. lalu 25 . Kami rela. Atas kehendak Allah . mereka lalu berkata. Ketika mereka melihat beliau.dan hampir menyebabkan peperangan. Beliau lalu memerintahkan untuk mengambil selendang.

Mereka menyembah berhala-berhala.. hingga ketika sampai ke tempatnya. Bahkan di sekeliling Ka’bah banyak terdapat berhala yang mereka sembah. T eman-teman. Ini merupakan jalan keluar yang tepat dan diterima oleh semua pihak.. 26 . demikianlah kisah sebelum diutusnya Muhammad n sebagai Nabi dan Rasul. tinggi.. dengan tangan beliau n pula Hajar Aswad diangkat dan diletakkan di tempatnya semula. teman.menyuruh masing-masing masing kabilah memegang ujung selendang lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Secara keseluruhan kondisi masyarakat pada saat itu berada dalam kemusyirkan.. berhala.

memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang ng mulia sehingga disenangi oleh kaumnya. Darul Haq. sssss Maraji: al Ar-Rahik al-Makhtum. Biographi of the Prophet. Abridged by Abdus Salam M. Dalam perjalanan kehidupan beliau sebelum diutus menjadi nabi. Syaikh Safiurrahman alMubarakfuri.Rasulullah n sejak kecil terjaga dari segala kesyirikan dan maksiat yang biasa berlaku di bangsa Arab pada saat itu. Sirah Perjalanan Hidup Rasul yang agung. 2000. Sirah Ibnu Hisyam. Al-Falah Al Foundation.net.islamweb. Obyek gambar sebagian diambil dari kids. 2005. Harun. 27 . beliau telah menunjukkan kesempurnaan akhlaknya.

Apa yang terjadi ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa’ad pada saat beliau berumur empat tahun? 28 . Berasal dari bangsa dan suku apakah Nabi Muhammad n? 2. Siapakah yang mengasuh beliau setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia? 4. 3. Sebutkanlah nama kedua orang tua beliau.Jawablah pertanyaan berikut ini: 1.

Isilah bagian yang kosong dengan jawaban yang benar: Ketika berusia -----------. Ketika berada di Syam. Hal itu terjadi ketika kabilah-kabilah Quraisy -----------.melalui tandatanda tanda yang dilihatnya.bernama -----------.ke tempatnya semula.mengenai siapa yang paling -----------. 29 .yang berarti ----------.ke negeri ----------. Nabi Muhammad n digelari ------------. .Nabi Muhammad n dibawa oleh pamannya ---------------.mendapatkan kehormatan meletakkan -------------.menemui mereka dan mengatakan bahwa beliau adalah seorang -----------.. seorang -----------.untuk --------------.

Pada usia 25 tahun. 1. Bani Sa’ad d. Aminah c. Aisyah 2. Surat Al-Fiil d. Bani Kilab c. Surat An-Naas d. Rasulullah n menikah dengan: a. Surat Al-Alaq 30 . Khadijah b.Pilihlah jawaban yang benar. Dari suku apakah Rasulullah n berasal? a. Bani Umayyah 3. Bani Hasyim b. Dalam Al-Qur’an surat apakah Allah menceritakan tentang azab bagi pasukan bergajah yang menyerang Ka’bah? a. Surat Yasin b. Halimah as-Sa’diyah c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful