Judul Penyusun Desain Sampul

: Kisah Awal Kenabian : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah : MRM Graph
Disebarluaskan melalui:

website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

6
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

yakni sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali sebagai seorang Nabi dan Rasul. kali ini kita akan membaca kisah di awal kenabian. kelahiran. masa kecil. yang menceritakan asal-usul usul Nabi.? Kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad s disebut Sirah Nabawiyyah. teman. 1 .. Nah. kejadian-kejadian n sebelun beliau menjadi Rasul. nasab beliau. hingga wafatnya. pernahkah kalian membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad s? Bagaimana kehidupan kehid beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah bagi seluruh umat manusia. kisah kehidupan beliau dalam berdakwah kepada manusia dan seterusnya.A ssalamu’alaikum teman-teman..

seorang pemuka kaum Quraisy yang sangat dihormati. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan kan seorang pemuda yang cerdas. Kakeknya bernama Abdul Muhtalib. maka dia akan mengurbankan salah seorang dari mereka di sisi Ka’bah. 2 .Nasab dan Keturunan Keturunan Muhammad s N abi Muhammad s lahir dari keturunan bangsa Quraisy. Dikisahkan setelah Allah menolong Abdul Muthalib dan memenangkannya atas sengketa kepemilikan sumur zam zam. dari suku Bani Hasyim. anak kesayangan Abdul Muhtalib. dia pun bernazar jika memiliki iliki sepuluh orang anak.

Namun keputusannya ini ditentang oleh kaum Quraisy yang khawatir perbuatan Abdul Muthalib alib ini akan menjadi kebiasaan di kalangan kaum mereka.Setelah mengundi seluruh anaknya. maka jumlah unta ditam maha 10 ekor. Akhirnya diputuskan Abdullah akan a diundi dengan sejumlah unta. Setiap kali nama Abdullah dan un nta diundi dan yang keluar adalah nama Ab bdullah. HIngga akhirnya Abdullah bin Abdul Muthalib pun ditebus bus dengan 100 ekor 3 . akhirnya pilihan jatuh kepada Abdullah.

Tak berapa lama setelah mereka menikah.unta kurban. Abdullah kemudian dijodoh-kan dengan Aminah binti Wahab. Abdullah ditugaskan askan ayahnya untuk berdagang ke negeri Syam dengan memandu rombongan dagang Quraisy. 4 . beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah s. Wahab seorang wanita terpandang dari suku Bani Kilab. Belaiu wafat di usia 25 tahun. Sekembalinya dari Syam dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia.

dan 5 . Dia ingin orang-orang orang tidak lagi berhaji ke Ka’bah di kota Makkah. Kisahnya didahului dengan rasa iri Raja Abrahah. Maka dibangunlah sebuah gereja yang megah. akan tetapi ke kota San’a di Yaman. pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerang Makkah. Namun seseorang dari suku Quraisy ingin merendahkan gereja itu. Hal itu dilakukan untuk uk menghancurkan Ka’bah.Serangan Pasukan Bergajah Kelahiran Nabi Muhammad s pada Tahun P ada tahun kelahiran Nabi Muhammad .

buang hajat di gereja kemudian melarikan diri. 6 . Namun Allah menggagalkan agalkan usaha Raja Abrahah dan mengirimkan burung-burung burung Ababil yang menghujani mereka dengan batu-batu batu kecil dari tanah yang terbakar. bagaikan daun yang dimakan ulat. Itulah sebabnya mengapa tahun kelahiran Nabi s disebut juga tahun gajah. Raja Abrahah pun marah dan menyiapkan pasukan gajahnya untuk menyerang Makkah. . Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur’an Al surat Al-Fiil. Dan siapa saja yang terkena batu itu pasti mati ti dengan tubuh yang mengenaskan.

Setelah beliau lahir. 7 . . Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah dan kemudian memberinya nama Muhammad.Kelahiran Nabi Muhammad s R asulullah s lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabi’ul Awwal pada tahun terjadinya serangan pasukan gajah. ibunya kemudian menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Beliau kemudian dibawa oleh kakeknya ke dalam Ka’bah.

Muhammad s diserahkan kepada Halimah as-Sa’diyah as untuk disusui. bayi yang baru lahir diserahkan kepada ibu susu yang tinggal di luar kota Makkah. untuk menghindari terjangkit penyakit kota. Kehadiran Muhammad s membawa banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. Ternak yang mereka miliki semuanya sehat.Dalam Asuhan Halimah As-Sa’diyah S udah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. gemuk dan memiliki susu yang banyak sehingga memberikan mereka 8 . Beliau pun dibawa ke perkambungan kabilah Bani Sa’ad. kota Setelah kelahirannya.

bekal makanan yang banyak. Sa’diyah selalu mendapat tambahan Keluarga Halimah as-Sa’diyah kenikmatan dan kebaikan dari Allah sejak bayi kecil Muhammad s tinggal bersama mereka. karena khawatir terjangkiti jangkiti penyakit kota waktu itu. Namun kemudian mereka membujuk ibu Muhammad s agar sudi membiarkan anaknya tinggal bersama mereka. padahal wilayah penggembalaan di sekitar mereka tandus dan ternak-ternak ternak tetangga mereka pun kurus dan tidak memiliki susu. Hingga tidak terasa dua tahun telah berlalu dan tiba waktunya untuk mengembalikan beliau kepada ibu kandungnya. Demikianlah. akhirnya beliau 9 .

lalu merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya dan mengeluarkannya.” Kemudian dia mencuci jantung tersebut dengan air zamzam di dalam baskom yang 10 . Malaikat Jibril pun mengeluarkan dari jantung itu segumpal gumpal darah. “Ini adalah bagian gian syaithan yang ada dalam dirimu. Lalu malaikat Jibril datang dan menangkapnya. Dibelahnya Dada Muhammad s D ikisahkan bahwa pada waktu itu beliau s sedang bermain bersama teman-teman teman sebayanya.tinggal bersama mereka sampai terjadinya perisitiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia empat tahun. sambil berkata.

“Muhammad telah dibunuh.” Mereka kemudian beramaiberamai ramai menghampiri-nya nya dan menemukan beliau dengan rona muka yang sudah berubah. lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Teman-teman teman beliau berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata.terbuat emas. 11 . Setelah peristiwa itu Halimah pun merasa khawatir atas keselamatan beliau. sehingga memutuskan untuk memulangkan beliau kepada ibu kandungnya.

mereka pun kembali ke Makkah. dan pembantunya Ummu Aiman. 12 . Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka pergilah mereka dengan disertai oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada waktu beliau berusia enam tahun.Kembali Ke Pangkuan Ibunda B eliau kemudian tinggal bersama ibunya di Makkah. ibunya membawanya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. Setelah tinggal selama sebulan.

Beliau pun kemudian diasuh oleh saudara ayahnya Abu Thalib. suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. hingga Abdul Muthalib thalib meninggal pada waktu beliau berusia delapan tahun dua bulan. dan akhirnya wafat dan dimakamkan di al-Abwa. 13 . Muhammad s tinggal bersama kakekna kurang lebih dua tahun. Abdul Muhtalib lalu membawa cucunya yang telah menjadi yatim piatu pulang ke Makkah. dan memeliharanya.Namun Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan. memberikan beliau kasih sayang bahkan jauh melebihi anak-anaknya.

diajak oleh pamannya Abu Thalib ikut rombongan berdagang ke negeri Syam. Di sebuah tempat yang bernama Busra. tinggallah seorang pendeta yang bernama Bahira.Pertemuan dengan Pendeta Bahira M uhammad s yang waktu itu berusia 12 tahun. Pendeta Bahira melihat mereka dari pondoknya dan mengenali Nabi s di antara rombongan. Ketika rombongan dagang Abu Thalib bergerak memasuki Busra. Dia melihat awan 14 .

padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya. Pendeta Bahira melihat awan menaungi pohon. Pendeta Bahira pun segera menyambut mereka. Ketika mereka berhenti dan duduk di bawah pohon dekat pondoknya. 15 .menaungi beliau. Dia berjalan di sela-sela sela mereka hingga sampai kepada Muhammad s. Dia lalu memegang tangan beliau seraya berkata. dan dahan-dahan n pohon tersebut merunduk ke arah Nabi s sehingga beliau berada di bawah bayang-bayangnya.

“Bagaimana anda mengetahuinya?” Dia menjawab: “Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan. dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang Nabi. inilah utusan Rabb abb alam semesta.” 16 .“Inilah penghulu alam semesta. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak di bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel. tidak satu pun dari bebatuan ataupun pephohonan melainkan bersujud kepadanya.” Abu Thalib dan pemuka Quraisy bertanya. dia diutus Allah sebagai rahmat atas semesta alam ini. Sesungguhnya Sesungguhn kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami.

Pendeta itu pun menjamu rombongan tersebut. hati. Pernikahan dengan Khadijah x K Hadijah adalah seorang saudagar wanita yang kaya dan terhormat. Ketika dia 17 . kemudian berpesan kepada Abi Thalib agar segera membawa pulang keponakannya ke Makkah dan menjaganya dengan hati-hati. maka mereka akan berusaha menangkapnya. karena jika orang-orang orang Yahudi dan Romawi awi mengetahui keberadaan Muhammad s. Dia biasa menyewa para laki-laki laki untuk membawa barang dagangannya dengan sistem bagi hasil. karena sebagaimana diketahui Quraisy adalah masyarakat pedagang.

Beliau pun bersedia menerimanya. beliau duduk di bawah pohon di dekat rumah seorang pendeta. Pendeta tersebut mendatangi Maysarah dan bertanya. dan dia akan membayarkannya dengan bayaran yang lebih banyak daripada yang pernah dibayarkannya kepada orang lain. 18 . dia pun menawarkan barangnya untuk diperdagangkan di Syam. . Ketika mereka sampai di Syria.mendengar tentang kejujuran pemuda Muhammad s dan akhlaknya yang terpuji. Maka berangkatlah beliau dengan ditemani oleh Maisarah budak Khadijah.

Dalam perjalanan lanan di tengah hari yang sangat terik.” Pendeta itu pun berkata. Maysarah melihat dua orang malaikat menaungi Nabi s. “Dia Dia adalah salah seorang Quraysi dari tanah Haram.” Setelah menyelesaikan urusannya. ketika beliau mengendarai untanya. Ketika tiba di 19 . beliau pun pulang dengan membawa keuntungan yang banyak.“Siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu?” Maysarah menjawab. “Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu melainkan seorang Nabi.

Dia sangat tertarik dengan kepribadian Muhammad dan berniat menikahinya. beliau memberikan barang dagangan milik Khadijah yang kemudian dijual dengan harga dua kali lipat atau lebih. Kemudian dia pun menceritakan isi hatinya kepada teman wanitanya. majikanny Khadijah adalah lah seorang wanita yang cerdas. mulia dan terhormat. Nasibah binti Muniyah. yang kemudian segera menemui Muhammad 20 .Makkah. Maysarah menceritakan apa yang dikatakan n oleh pendeta itu dan apa yang dilihatnya selama dalam perjalanan kepada majikannya.

Al-Qasim Qasim (dengan nama ini beliau dijuluki. Mereka adalah: 1. Beliau pun menyetujuinya. Semua putera-puteri putera beliau kecuali Ibrahim. mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya bagi beliau s. dan setelah beruding dengan pamannya.n dan menyampaikan niat Khadijah serta menganjurkan anjurkan beliau untuk menerimanya. Pernikahan itu pun berlangsung dua bulan setelah beliau kembali dari negeri Syam. adalah hasil perkawinannya dengan Khadijah x. Zainab 21 . Pada waktu itu beliau n berumur 25 tahun sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. yakni Abul Qasim) 2.

3. kanak sedangkan semua puteri-puteri puteri beliau hidup di masa Islam dan ikut berhijrah. kecuali Fatimah. dan meninggal ketika beliau masih hidup. 5. 22 . Ruqayyah Ummu Kaltsum Fatimah Abdullah (julukannya adalah ath-Thayyib – yang baik – dan athThahir – yang suci) Semua anak laki-laki laki meninggal dunia di masa kanak-kanak. 6. 4.

Apalagi bersejarah itu yang sangat buruk. sehingga mereka khwatir apa yang ada di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. dan hampir ambruk ketika banjir besar melanda lima tahun sebelum diutusnya Rasulullah n.Kisah Pemugaran Ka’bah N abi Muhammad n berusia 35 tahun ketika terjadi pemugaran Ka’bah. Kaum Quraisy bersepakat merenovasi Ka’bah karena kondisi bangunan itu yang hanya merupakan tumpukan batu dan tidak memiliki atap. . Kaum Quraisy bersepakat hanya akan menggunakan sebagian dari harta mereka yang baik untuk memugar Ka’bah. . 23 . disebabkan usianya yang sangat tua.

Setiap bagian dikerjakan oleh masing-masing Kabilah. Ketika pengerjaan tersebut sampai pada peletakan Hajar Aswad. mereka pun mulai membangun Ka’bah dengan membaginya menjadi beberapa bagian. mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula.Setelah merobohkan Ka’bah sampai dengan pondasi pertama yang dibuat oleh Nabi Ibrahim . Pertikaian itu berlangsung selama empat malam 24 .

lalu 25 . Ketika mereka melihat beliau. Beliau lalu memerintahkan untuk mengambil selendang. orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Rasulullah n. Inilah Muhammad!” Mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada beliau n. Tawaran itu pun disepakati oleh meraka. “Inilah Al-Amin (orang yang terpercaya). Kami rela. mereka lalu berkata.dan hampir menyebabkan peperangan. eperangan. Atas kehendak Allah . Lalu beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang. Akhirnya salah seorang dari mereka menyarankan agar memberikan keputusannya kepada orang yang pertama kali masuk melalui pintu masjid.

. teman.. Ini merupakan jalan keluar yang tepat dan diterima oleh semua pihak.. T eman-teman. 26 . Mereka menyembah berhala-berhala.menyuruh masing-masing masing kabilah memegang ujung selendang lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. berhala. hingga ketika sampai ke tempatnya. demikianlah kisah sebelum diutusnya Muhammad n sebagai Nabi dan Rasul.. tinggi. Secara keseluruhan kondisi masyarakat pada saat itu berada dalam kemusyirkan. Bahkan di sekeliling Ka’bah banyak terdapat berhala yang mereka sembah. dengan tangan beliau n pula Hajar Aswad diangkat dan diletakkan di tempatnya semula.

Darul Haq. Dalam perjalanan kehidupan beliau sebelum diutus menjadi nabi. Al-Falah Al Foundation. Sirah Perjalanan Hidup Rasul yang agung. Sirah Ibnu Hisyam.net. Harun.Rasulullah n sejak kecil terjaga dari segala kesyirikan dan maksiat yang biasa berlaku di bangsa Arab pada saat itu. Abridged by Abdus Salam M. Obyek gambar sebagian diambil dari kids. 27 . Syaikh Safiurrahman alMubarakfuri. 2005.islamweb. 2000. memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang ng mulia sehingga disenangi oleh kaumnya. sssss Maraji: al Ar-Rahik al-Makhtum. Biographi of the Prophet. beliau telah menunjukkan kesempurnaan akhlaknya.

Sebutkanlah nama kedua orang tua beliau. Siapakah yang mengasuh beliau setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia? 4. Berasal dari bangsa dan suku apakah Nabi Muhammad n? 2. 3. Apa yang terjadi ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa’ad pada saat beliau berumur empat tahun? 28 .Jawablah pertanyaan berikut ini: 1.

untuk --------------.ke negeri ----------.. Nabi Muhammad n digelari ------------.menemui mereka dan mengatakan bahwa beliau adalah seorang -----------. 29 . Ketika berada di Syam. Hal itu terjadi ketika kabilah-kabilah Quraisy -----------.ke tempatnya semula.mengenai siapa yang paling -----------.mendapatkan kehormatan meletakkan -------------. seorang -----------.Nabi Muhammad n dibawa oleh pamannya ---------------.bernama -----------.Isilah bagian yang kosong dengan jawaban yang benar: Ketika berusia -----------.yang berarti ----------. .melalui tandatanda tanda yang dilihatnya.

Aminah c. Surat Yasin b. Dari suku apakah Rasulullah n berasal? a. Bani Sa’ad d. Surat Al-Alaq 30 . Halimah as-Sa’diyah c. Dalam Al-Qur’an surat apakah Allah menceritakan tentang azab bagi pasukan bergajah yang menyerang Ka’bah? a. Khadijah b. Pada usia 25 tahun. Bani Umayyah 3. 1.Pilihlah jawaban yang benar. Aisyah 2. Surat Al-Fiil d. Bani Kilab c. Surat An-Naas d. Rasulullah n menikah dengan: a. Bani Hasyim b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful