Judul Penyusun Desain Sampul

: Kisah Awal Kenabian : Ummu Abdillah al-Buthoniyyah : MRM Graph
Disebarluaskan melalui:

website: http://www.raudhatulmuhibbin.org e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

TIDAK untuk tujuan KOMERSIL

6
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

. yang menceritakan asal-usul usul Nabi. 1 . pernahkah kalian membaca kisah kelahiran Nabi Muhammad s? Bagaimana kehidupan kehid beliau sebelum diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah bagi seluruh umat manusia. Nah. kelahiran. masa kecil. teman. yakni sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama kali sebagai seorang Nabi dan Rasul. hingga wafatnya. kisah kehidupan beliau dalam berdakwah kepada manusia dan seterusnya.. kali ini kita akan membaca kisah di awal kenabian.A ssalamu’alaikum teman-teman.? Kisah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad s disebut Sirah Nabawiyyah. kejadian-kejadian n sebelun beliau menjadi Rasul. nasab beliau.

dia pun bernazar jika memiliki iliki sepuluh orang anak. dari suku Bani Hasyim. anak kesayangan Abdul Muhtalib. seorang pemuka kaum Quraisy yang sangat dihormati. 2 . maka dia akan mengurbankan salah seorang dari mereka di sisi Ka’bah. Kakeknya bernama Abdul Muhtalib. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan kan seorang pemuda yang cerdas. Dikisahkan setelah Allah menolong Abdul Muthalib dan memenangkannya atas sengketa kepemilikan sumur zam zam.Nasab dan Keturunan Keturunan Muhammad s N abi Muhammad s lahir dari keturunan bangsa Quraisy.

Setelah mengundi seluruh anaknya. maka jumlah unta ditam maha 10 ekor. Namun keputusannya ini ditentang oleh kaum Quraisy yang khawatir perbuatan Abdul Muthalib alib ini akan menjadi kebiasaan di kalangan kaum mereka. HIngga akhirnya Abdullah bin Abdul Muthalib pun ditebus bus dengan 100 ekor 3 . Setiap kali nama Abdullah dan un nta diundi dan yang keluar adalah nama Ab bdullah. Akhirnya diputuskan Abdullah akan a diundi dengan sejumlah unta. akhirnya pilihan jatuh kepada Abdullah.

unta kurban. beberapa bulan sebelum kelahiran Rasulullah s. Tak berapa lama setelah mereka menikah. Belaiu wafat di usia 25 tahun. Abdullah ditugaskan askan ayahnya untuk berdagang ke negeri Syam dengan memandu rombongan dagang Quraisy. 4 . Abdullah kemudian dijodoh-kan dengan Aminah binti Wahab. Sekembalinya dari Syam dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Wahab seorang wanita terpandang dari suku Bani Kilab.

Kisahnya didahului dengan rasa iri Raja Abrahah. akan tetapi ke kota San’a di Yaman. Dia ingin orang-orang orang tidak lagi berhaji ke Ka’bah di kota Makkah. Maka dibangunlah sebuah gereja yang megah. Hal itu dilakukan untuk uk menghancurkan Ka’bah.Serangan Pasukan Bergajah Kelahiran Nabi Muhammad s pada Tahun P ada tahun kelahiran Nabi Muhammad . pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerang Makkah. Namun seseorang dari suku Quraisy ingin merendahkan gereja itu. dan 5 .

Itulah sebabnya mengapa tahun kelahiran Nabi s disebut juga tahun gajah. Namun Allah menggagalkan agalkan usaha Raja Abrahah dan mengirimkan burung-burung burung Ababil yang menghujani mereka dengan batu-batu batu kecil dari tanah yang terbakar.buang hajat di gereja kemudian melarikan diri. Raja Abrahah pun marah dan menyiapkan pasukan gajahnya untuk menyerang Makkah. . Dan siapa saja yang terkena batu itu pasti mati ti dengan tubuh yang mengenaskan. bagaikan daun yang dimakan ulat. 6 . Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur’an Al surat Al-Fiil.

Kelahiran Nabi Muhammad s R asulullah s lahir pada hari Senin tanggal 9 Rabi’ul Awwal pada tahun terjadinya serangan pasukan gajah. ibunya kemudian menyuruh seseorang untuk memberitahukan kepada kakeknya Abdul Muthalib. 7 . . Beliau kemudian dibawa oleh kakeknya ke dalam Ka’bah. Setelah beliau lahir. Abdul Muthalib pun berdoa kepada Allah dan kemudian memberinya nama Muhammad.

kota Setelah kelahirannya.Dalam Asuhan Halimah As-Sa’diyah S udah menjadi kebiasaan bangsa Arab pada saat itu. untuk menghindari terjangkit penyakit kota. Beliau pun dibawa ke perkambungan kabilah Bani Sa’ad. Kehadiran Muhammad s membawa banyak keberkahan kepada keluarga Halimah. Ternak yang mereka miliki semuanya sehat. bayi yang baru lahir diserahkan kepada ibu susu yang tinggal di luar kota Makkah. Muhammad s diserahkan kepada Halimah as-Sa’diyah as untuk disusui. gemuk dan memiliki susu yang banyak sehingga memberikan mereka 8 .

Sa’diyah selalu mendapat tambahan Keluarga Halimah as-Sa’diyah kenikmatan dan kebaikan dari Allah sejak bayi kecil Muhammad s tinggal bersama mereka.bekal makanan yang banyak. akhirnya beliau 9 . Namun kemudian mereka membujuk ibu Muhammad s agar sudi membiarkan anaknya tinggal bersama mereka. Demikianlah. padahal wilayah penggembalaan di sekitar mereka tandus dan ternak-ternak ternak tetangga mereka pun kurus dan tidak memiliki susu. Hingga tidak terasa dua tahun telah berlalu dan tiba waktunya untuk mengembalikan beliau kepada ibu kandungnya. karena khawatir terjangkiti jangkiti penyakit kota waktu itu.

lalu merebahkan beliau di atas tanah lalu membelah jantungnya dan mengeluarkannya. Dibelahnya Dada Muhammad s D ikisahkan bahwa pada waktu itu beliau s sedang bermain bersama teman-teman teman sebayanya. Malaikat Jibril pun mengeluarkan dari jantung itu segumpal gumpal darah. sambil berkata. Lalu malaikat Jibril datang dan menangkapnya.tinggal bersama mereka sampai terjadinya perisitiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia empat tahun.” Kemudian dia mencuci jantung tersebut dengan air zamzam di dalam baskom yang 10 . “Ini adalah bagian gian syaithan yang ada dalam dirimu.

Teman-teman teman beliau berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata. Setelah peristiwa itu Halimah pun merasa khawatir atas keselamatan beliau. lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula.terbuat emas. sehingga memutuskan untuk memulangkan beliau kepada ibu kandungnya. “Muhammad telah dibunuh. 11 .” Mereka kemudian beramaiberamai ramai menghampiri-nya nya dan menemukan beliau dengan rona muka yang sudah berubah.

Abdullah bin Abdul Muthalib. Maka pergilah mereka dengan disertai oleh kakeknya Abdul Muthalib. 12 .Kembali Ke Pangkuan Ibunda B eliau kemudian tinggal bersama ibunya di Makkah. Setelah tinggal selama sebulan. Pada waktu beliau berusia enam tahun. ibunya membawanya ke Madinah untuk berziarah ke makam ayahnya. mereka pun kembali ke Makkah. dan pembantunya Ummu Aiman.

13 . dan akhirnya wafat dan dimakamkan di al-Abwa. hingga Abdul Muthalib thalib meninggal pada waktu beliau berusia delapan tahun dua bulan. dan memeliharanya. suatu tempat di antara Makkah dan Madinah. Muhammad s tinggal bersama kakekna kurang lebih dua tahun. Beliau pun kemudian diasuh oleh saudara ayahnya Abu Thalib. memberikan beliau kasih sayang bahkan jauh melebihi anak-anaknya.Namun Aminah jatuh sakit di tengah perjalanan. Abdul Muhtalib lalu membawa cucunya yang telah menjadi yatim piatu pulang ke Makkah.

Pertemuan dengan Pendeta Bahira M uhammad s yang waktu itu berusia 12 tahun. Ketika rombongan dagang Abu Thalib bergerak memasuki Busra. tinggallah seorang pendeta yang bernama Bahira. Pendeta Bahira melihat mereka dari pondoknya dan mengenali Nabi s di antara rombongan. Di sebuah tempat yang bernama Busra. diajak oleh pamannya Abu Thalib ikut rombongan berdagang ke negeri Syam. Dia melihat awan 14 .

Pendeta Bahira melihat awan menaungi pohon. 15 . dan dahan-dahan n pohon tersebut merunduk ke arah Nabi s sehingga beliau berada di bawah bayang-bayangnya. Ketika mereka berhenti dan duduk di bawah pohon dekat pondoknya. Pendeta Bahira pun segera menyambut mereka. Dia berjalan di sela-sela sela mereka hingga sampai kepada Muhammad s.menaungi beliau. Dia lalu memegang tangan beliau seraya berkata. padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya.

Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak di bawah tulang rawan pundaknya yang berbentuk seperti apel. inilah utusan Rabb abb alam semesta. tidak satu pun dari bebatuan ataupun pephohonan melainkan bersujud kepadanya. dia diutus Allah sebagai rahmat atas semesta alam ini.“Inilah penghulu alam semesta. dan keduanya tidak akan bersujud kecuali kepada seorang Nabi.” Abu Thalib dan pemuka Quraisy bertanya. Sesungguhnya Sesungguhn kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami.” 16 . “Bagaimana anda mengetahuinya?” Dia menjawab: “Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan.

Dia biasa menyewa para laki-laki laki untuk membawa barang dagangannya dengan sistem bagi hasil. Ketika dia 17 . karena jika orang-orang orang Yahudi dan Romawi awi mengetahui keberadaan Muhammad s. maka mereka akan berusaha menangkapnya. karena sebagaimana diketahui Quraisy adalah masyarakat pedagang. hati. kemudian berpesan kepada Abi Thalib agar segera membawa pulang keponakannya ke Makkah dan menjaganya dengan hati-hati.Pendeta itu pun menjamu rombongan tersebut. Pernikahan dengan Khadijah x K Hadijah adalah seorang saudagar wanita yang kaya dan terhormat.

beliau duduk di bawah pohon di dekat rumah seorang pendeta. Maka berangkatlah beliau dengan ditemani oleh Maisarah budak Khadijah. . Ketika mereka sampai di Syria. Beliau pun bersedia menerimanya. Pendeta tersebut mendatangi Maysarah dan bertanya.mendengar tentang kejujuran pemuda Muhammad s dan akhlaknya yang terpuji. dia pun menawarkan barangnya untuk diperdagangkan di Syam. dan dia akan membayarkannya dengan bayaran yang lebih banyak daripada yang pernah dibayarkannya kepada orang lain. 18 .

Maysarah melihat dua orang malaikat menaungi Nabi s. “Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu melainkan seorang Nabi. beliau pun pulang dengan membawa keuntungan yang banyak.“Siapa laki-laki yang duduk di bawah pohon itu?” Maysarah menjawab.” Setelah menyelesaikan urusannya. “Dia Dia adalah salah seorang Quraysi dari tanah Haram. Ketika tiba di 19 .” Pendeta itu pun berkata. ketika beliau mengendarai untanya. Dalam perjalanan lanan di tengah hari yang sangat terik.

Nasibah binti Muniyah. beliau memberikan barang dagangan milik Khadijah yang kemudian dijual dengan harga dua kali lipat atau lebih. mulia dan terhormat.Makkah. yang kemudian segera menemui Muhammad 20 . Maysarah menceritakan apa yang dikatakan n oleh pendeta itu dan apa yang dilihatnya selama dalam perjalanan kepada majikannya. Kemudian dia pun menceritakan isi hatinya kepada teman wanitanya. Dia sangat tertarik dengan kepribadian Muhammad dan berniat menikahinya. majikanny Khadijah adalah lah seorang wanita yang cerdas.

Pernikahan itu pun berlangsung dua bulan setelah beliau kembali dari negeri Syam.n dan menyampaikan niat Khadijah serta menganjurkan anjurkan beliau untuk menerimanya. mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya bagi beliau s. adalah hasil perkawinannya dengan Khadijah x. yakni Abul Qasim) 2. Al-Qasim Qasim (dengan nama ini beliau dijuluki. Semua putera-puteri putera beliau kecuali Ibrahim. dan setelah beruding dengan pamannya. Pada waktu itu beliau n berumur 25 tahun sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Beliau pun menyetujuinya. Zainab 21 . Mereka adalah: 1.

Ruqayyah Ummu Kaltsum Fatimah Abdullah (julukannya adalah ath-Thayyib – yang baik – dan athThahir – yang suci) Semua anak laki-laki laki meninggal dunia di masa kanak-kanak. 5. 22 . 6. dan meninggal ketika beliau masih hidup. kecuali Fatimah.3. 4. kanak sedangkan semua puteri-puteri puteri beliau hidup di masa Islam dan ikut berhijrah.

disebabkan usianya yang sangat tua.Kisah Pemugaran Ka’bah N abi Muhammad n berusia 35 tahun ketika terjadi pemugaran Ka’bah. Kaum Quraisy bersepakat hanya akan menggunakan sebagian dari harta mereka yang baik untuk memugar Ka’bah. Kaum Quraisy bersepakat merenovasi Ka’bah karena kondisi bangunan itu yang hanya merupakan tumpukan batu dan tidak memiliki atap. . sehingga mereka khwatir apa yang ada di dalamnya dapat dicuri oleh segerombolan pencuri. dan hampir ambruk ketika banjir besar melanda lima tahun sebelum diutusnya Rasulullah n. . Apalagi bersejarah itu yang sangat buruk. 23 .

Setelah merobohkan Ka’bah sampai dengan pondasi pertama yang dibuat oleh Nabi Ibrahim . mereka pun mulai membangun Ka’bah dengan membaginya menjadi beberapa bagian. Ketika pengerjaan tersebut sampai pada peletakan Hajar Aswad. mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Pertikaian itu berlangsung selama empat malam 24 . Setiap bagian dikerjakan oleh masing-masing Kabilah.

orang yang pertama kali memasuki pintu masjid adalah Rasulullah n. Inilah Muhammad!” Mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada beliau n. Lalu beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di atas selendang. Ketika mereka melihat beliau. mereka lalu berkata. Tawaran itu pun disepakati oleh meraka. eperangan. Beliau lalu memerintahkan untuk mengambil selendang. Kami rela. Atas kehendak Allah . “Inilah Al-Amin (orang yang terpercaya). lalu 25 .dan hampir menyebabkan peperangan. Akhirnya salah seorang dari mereka menyarankan agar memberikan keputusannya kepada orang yang pertama kali masuk melalui pintu masjid.

Mereka menyembah berhala-berhala. tinggi.. T eman-teman. Bahkan di sekeliling Ka’bah banyak terdapat berhala yang mereka sembah. dengan tangan beliau n pula Hajar Aswad diangkat dan diletakkan di tempatnya semula.menyuruh masing-masing masing kabilah memegang ujung selendang lalu mengangkatnya tinggi-tinggi.. teman. Ini merupakan jalan keluar yang tepat dan diterima oleh semua pihak. Secara keseluruhan kondisi masyarakat pada saat itu berada dalam kemusyirkan. hingga ketika sampai ke tempatnya.. berhala.. demikianlah kisah sebelum diutusnya Muhammad n sebagai Nabi dan Rasul. 26 .

Syaikh Safiurrahman alMubarakfuri. beliau telah menunjukkan kesempurnaan akhlaknya. 2000. Harun.islamweb. Darul Haq.net. Sirah Ibnu Hisyam. sssss Maraji: al Ar-Rahik al-Makhtum. Obyek gambar sebagian diambil dari kids. Abridged by Abdus Salam M. memiliki kepribadian dan sifat-sifat yang ng mulia sehingga disenangi oleh kaumnya.Rasulullah n sejak kecil terjaga dari segala kesyirikan dan maksiat yang biasa berlaku di bangsa Arab pada saat itu. Biographi of the Prophet. Sirah Perjalanan Hidup Rasul yang agung. Dalam perjalanan kehidupan beliau sebelum diutus menjadi nabi. Al-Falah Al Foundation. 27 . 2005.

Siapakah yang mengasuh beliau setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia? 4. Apa yang terjadi ketika beliau berada di perkampungan Bani Sa’ad pada saat beliau berumur empat tahun? 28 . Berasal dari bangsa dan suku apakah Nabi Muhammad n? 2. Sebutkanlah nama kedua orang tua beliau. 3.Jawablah pertanyaan berikut ini: 1.

ke tempatnya semula. Hal itu terjadi ketika kabilah-kabilah Quraisy -----------.bernama -----------.untuk --------------. Ketika berada di Syam.mendapatkan kehormatan meletakkan -------------.menemui mereka dan mengatakan bahwa beliau adalah seorang -----------. Nabi Muhammad n digelari ------------.Nabi Muhammad n dibawa oleh pamannya ---------------.. .melalui tandatanda tanda yang dilihatnya.mengenai siapa yang paling -----------.yang berarti ----------. 29 .Isilah bagian yang kosong dengan jawaban yang benar: Ketika berusia -----------. seorang -----------.ke negeri ----------.

Rasulullah n menikah dengan: a.Pilihlah jawaban yang benar. Bani Sa’ad d. Dalam Al-Qur’an surat apakah Allah menceritakan tentang azab bagi pasukan bergajah yang menyerang Ka’bah? a. Aisyah 2. Surat Yasin b. Dari suku apakah Rasulullah n berasal? a. Khadijah b. Surat Al-Fiil d. Surat Al-Alaq 30 . Pada usia 25 tahun. Bani Kilab c. Halimah as-Sa’diyah c. Surat An-Naas d. Bani Hasyim b. 1. Bani Umayyah 3. Aminah c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful