BAB 1 PENYIASATAN SAINTIFIK

Soalan Objektif 1 Manakah antara pernyataan berikut menerangkan maksud sains dengan paling tepat? A Ilmu pengetahuan tentang alam sekeliling yang tersusun dan kian berkembang mengikut penemuan yang baru B Kajian angkasa lepas C Penerangan tentang pencemaran alam sekitar D Ciptaan alat yang semakin canggih

2

W : Membuat hipotesis X : Mengumpulkan data Y : Mengawal pemboleh ubah Z :Mengenal pasti masalah
W, X, Y, dan Z merupakan langkah-langkah yang terlibat dalam kaedah saintifik. Manakah merupakan turutan langkah yang betul? A Z, W, Y, X B W, Z, Y, X C Z, Y, W, X D Y, Z, W, X

3

Dalam proses sains, bagaimanakah hipotesis yang dibentuk dapat diuji? A Melakukan eksperimen B Mengenal pasti masalah C Membuat inferens D Membuat kesimpulan Antara berikut, yang manakah menerangkan maksud hipotesis dengan paling tepat? A Hipotesis ialah suatu pernyataan tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas B Hipotesis ialah suatu pernyataan mengenai penyiasatan yang kebenarannya telah dibuktikan C Hipotesis ialah keputusan suatu penyiasatan D Hipotesis ialah suatu tafsiran data yang dikumpulkan semasa penyiasatan Mengapakah penggunaan kaedah dan teknik harus dirancang sebelum memulakan suatu penyiasatan saintifik? A Untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah lebih tepat B Untuk memudahkan pengumpulan data C Untuk mengumpulkan data dengan lebih cepat D Untuk menjalankan penyiasatan dengan mudah Semasa merancang untuk suatu penyiasatan saintifik, perkara berikut dilakukan kecuali A menyenaraikan semua bahan dan radas yang sesuai digunakan B menentukan cara mengawal pemboleh ubah yang dimalarkan C memilih seberapa yang banyak pemboleh ubah yang dimanipulasikan D menentukan cara untuk mengumpulkan data

4

5

6

© Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

1-1

Bank Soalan BPS Tingkatan 4

Bhd. 2.Soalan 7 dan 8 berdasarkan Rajah 1 di bawah. Antara berikut. kecuali A deria rasa B deria sentuh C deria penglihatan D deria pendengaran 11 Seorang pelajar hendak menyiasat bagaimana bahan berlainan mempengaruhi kadar pengembangan logam. 1. 0 D memastikan susunan radas tidak terganggu oleh tiupan angin Antara fenomena berikut. 7 benang ladung X Y Rajah 1 Dalam suatu eksperimen yang mengkaji perhubungan antara ayunan ladung dan panjang benang. kita harus mengambil kira perkara-perkara yang berikut kecuali A mengambil sukatan sekali sahaja untuk menjimatkan masa B memastikan satu ayunan lengkap ialah dari X ke Y dan kembali ke X C memulakan jam randik selepas mengira dari 5. pemboleh ubah yang manakah tidak harus dimalarkan? A Tekanan atmosfera B Jenis bahan C Haba yang dibekalkan D Bentuk bahan © Pearson Malaysia Sdn. yang manakah dipadankan dengan betul? Pemboleh ubah yang dimalarkan A Panjang tali ladung B Jisim ladung C Masa ayunan ladung D Bentuk ladung 8 Pemboleh ubah yang dimanipulasikan Masa ayunan ladung Panjang tali ladung Bentuk ayunan Masa ayunan ladung Semasa penyiasatan dijalankan. 4. 3. 1-2 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . yang manakah bukan fenomena alam? A Berkelah di tepi pantai B Bulan mengeliling Bumi C Gempa bumi D Pasang surut lautan 9 10 Penyiasatan saintifik biasanya melibatkan deria berikut.

M. L. Bhd. 1-3 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . M. Apakah inferens yang dapat dibuat? A Perubahan daya tidak memberi kesan ke atas pemanjangan spring B Perubahan daya berkadar terus dengan pemanjangan spring C Perubahan daya berkadar songsang dengan pemanjangan spring D Spring terputus apabila daya yang besar dikenakan 15 O P Q K Lp M silinder penyukat Rajah 3 © Pearson Malaysia Sdn. M.12 Antara pemboleh ubah berikut. N B K. K 14 pemanjangan spring daya Rajah 2 Rajah 2 di atas menunjukkan keputusan eksperimen yang mengkaji kesan pemanjangan spring dengan perubahan daya yang dikenakan ke atas spring. L C K. N. yang manakah nilainya diperoleh melalui pemerhatian dalam suatu eksperimen? A Pemboleh ubah bergerak balas B Pemboleh ubah dimalarkan C Pemboleh ubah dimanipulasikan D Pemboleh ubah tidak bersandar 13 K L M N : : : : Tujuan Kesimpulan Keputusan Prosedur Antara berikut. M D N. yang manakah ialah urutan langkah pelaporan eksperimen yang betul? A K. N. L. L.

kecuali A memberi cadangan penerangan yang selaras dengan beberapa prinsip sains B mengubah data-data untuk menyokong hipotesis yang dibuat C menggunakan pengetahuan sedia ada untuk menerangkan sesuatu fenomena D mungkin terdapat cara-cara lain untuk menerangkan suatu kejadian 17 laju laju masa Rajah 4 Graf dalam Rajah 4 di atas menunjukkan perubahan laju dengan masa bagi gerakan suatu objek. L. P. K. Bhd.Rajah 3 menunjukkan bahan-bahan tenggelam timbul dalam cecair-cecair yang berbeza. L. P. L. M. O. P. M. yang manakah tidak benar tentang pemboleh ubah? A Pemboleh ubah yang dimanipulasikan merupakan pemboleh ubah tak bersandar B Perubahan pemboleh ubah yang bergerak balas ditentukan oleh pemboleh ubah yang dimalarkan C Pemboleh ubah yang bergerak balas merupakan data yang dikumpulkan hasil daripada aktiviti penyiasatan D Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah pemboleh ubah yang ditetapkan semasa menjalankan eksperimen 19 Antara berikut. O. Q. M 16 Perkara berikut mesti diperhatikan semasa suatu hipotesis dibuat. Q B Q. Q D O. Apakah yang dapat diperhatikan tentang pergerakan objek itu? A Bergerak dengan kelajuan yang malar B Bergerak dengan pecutan yang sifar C Objek mengalami nyahpecutan D Kelajuan objek berubah-ubah 18 Antara berikut. O. P. K C K. yang manakah bukan merupakan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik? A Jujur B Bersistematik C Meniru data-data daripada kawan sekelas D Bertanggungjawab © Pearson Malaysia Sdn. Ketumpatan bahan-bahan disusun mengikut urutan ketumpatan yang semakin berkurang ialah A K. 1-4 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . L. M.

dan III 22 Antara berikut.20 Apakah langkah pertama yang harus dilakukan dalam sesuatu penyiasatan saintifik? A Mengawal pemboleh ubah B Mengenal pasti masalah C Membuat hipotesis D Membuat inferens 21 Antara berikut. II. apakah pemboleh ubah yang harus dimalarkan? I Suhu air II Isi padu air yang digunakan III Masa untuk gula melarut dalam air A I sahaja B II sahaja C III sahaja D I dan II sahaja 1-5 © Pearson Malaysia Sdn. semakin lama lilin menyala dalam balang gas itu III Bumi adalah suatu planet dalam Sistem Suria A III sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I. langkah yang manakah terlibat dalam kaedah saintifik? I Mengumpulkan data II Mereka alat yang diperlukan III Membuat inferens A I dan II sahaja B II dan III sahaja C I dan III sahaja D III sahaja 23 Langkah berikut dilakukan semasa mengumpul dan mentafsirkan data dalam suatu penyiasatan saintifik kecuali I data yang dikumpulkan boleh ditafsirkan dalam bentuk jadual II data yang direkodkan boleh dipersembahkan dalam histogram III sebarang data yang difikirkan salah harus disingkirkan A I sahaja B II sahaja C III sahaja D I dan II sahaja 24 Manakah antara yang berikut merupakan pernyataan hipotesis? I Kadar penyejatan air dipengaruhi oleh luas permukaan yang didedahkan II Semakin besar saiz balang gas. II. dan III 25 Semasa mengkaji kadar keterlarutan gula berlainan saiz dalam air. Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . yang manakah benar tentang sumbangan sains dalam kehidupan manusia? I Menjadikan kehidupan manusia lebih selesa II Membolehkan manusia berkomunikasi pada jarak jauh III Mengawal mutu hasil pertanian A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. Bhd.

yang manakah merupakan sikap saintifik dan nilai murni? I Berfikir kritikal dan analitis II Rasional III Minat dan bersifat ingin tahu A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. II. II. Bhd. dan III 28 kadar tindak balas enzim suhu 0 10 20 30 40 Rajah 5 Rajah 5 di atas menunjukkan kadar tindak balas suatu enzim pada julat suhu yang berbeza. dan III 27 Antara berikut. yang manakah mempengaruhi ketumpatan sesuatu bahan? I Isi padu II Bentuk bahan III Luas permukaan A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I. II. II. yang manakah dilakukan oleh saintis sebagai kaedah saintifik? I Meramal II Memerhati III Mensyukuri A I dan II sahaja B I dan III sahaja C II dan III sahaja D I. dan III © Pearson Malaysia Sdn. dan III 29 Antara faktor berikut. 1-6 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 .26 Antara perkara berikut. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? I Suhu tidak menunjukkan kesan ke atas tindak balas enzim II Kadar tindak balas enzim semakin meningkat pada julat suhu 0 °C – 30 °C III Kadar tindak balas menurun selepas suhu 30 °C – 40 °C A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I.

Bhd. 1-7 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . © Pearson Malaysia Sdn.5 4 3. (d) Selain suhu. (d) Ramalkan pemanjangan spring apabila daya 5 N dikenakan. Antara berikut.6 8 6.0 Jadual 1 Jadual 1 di atas menunjukkan keputusan yang diperoleh untuk mengkaji kesan daya ke atas pemanjangan spring. yang manakah benar? I M adalah paling kurang tumpat II N adalah paling tumpat III Ketumpatan minyak masak lebih daripada ketumpatan M A I sahaja B I dan II sahaja C II dan III sahaja D I. (b) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? (c) Cadangkan dua pemboleh ubah yang perlu dimalarkan. (a) Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? (b) Apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? (c) Berikan dua kesimpulan yang boleh dibuat daripada Rajah 1.1 10 7. cadangkan dua faktor lain yang mempengaruhi kadar fotosintesis.0 6 4. [6 markah] 2 Daya ( N ) Pemanjang spring (cm) 0 0 2 1. II. dan III Soalan Struktur 1 kadar fotosintesis suhu 0 10 20 30 40 50 Rajah 1 Rajah 1 di atas menunjukkan perubahan kadar fotosintesis sesuatu pokok dengan suhu. (a) Lakar satu graf pemanjangan spring melawan daya yang dikenakan.30 M minyak masak N Rajah 6 Rajah 6 menunjukkan keputusan apabila dua bongkah M dan N dimasukkan ke dalam bikar yang berisi minyak masak.4 12 9.

[7 markah] (b) Jelaskan maksud pemboleh ubah-pemboleh ubah yang terlibat dalam suatu penyiasatan saintifik. [3 markah] © Pearson Malaysia Sdn.[5 markah] Soalan Esei 1 (a) Terangkan langkah-langkah yang terlibat dalam suatu penyiasatan saintifik. Bhd. 1-8 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 .

langkah eksperimen. iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. (c) (i) Jenis spring (ii) Tekanan atmosfera (d) Antara 3. (vi) Menjalankan eksperimen/penyiasatan seperti yang dirancang dan mengikuti langkahlangkah seperti berikut mengumpulkan data. Bhd. 1-9 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . mentafsirkan data. (ii) Mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat. (iii) Membuat hipotesis/cadangan pendapat untuk menjelaskan pemerhatian atau fenomena tersebut. (iv) Mengawal pemboleh ubah. dan membuat kesimpulan © Pearson Malaysia Sdn. dari segi bahan dan radas yang sesuai digunakan.6 N Soalan Esei 1 (a) (i) Mengenal pasti masalah dengan cara memerhati atau memerihalkan suatu fenomena atau kejadian. yang dimanipulasikan dan yang bergerak balas. menganalisis data. dan sebagainya. iaitu keadaan atau faktor yang boleh berubah dalam suatu penyiasatan saintifik.0 N – 4. (v) Merancang penyiasatan untuk menguji hipotesis.JAWAPAN BAB 1 Soalan Objektif 1A 6C 11 B 16 B 21 D 26 A Soalan Struktur 2A 7B 12 A 17 B 22 C 27 D 3A 8A 13 B 18 B 23 C 28 C 4A 9A 14 B 19 C 24 B 29 A 5A 10 A 15 B 20 B 25 D 30 D 1 (a) Suhu (b) Kadar tindak balas (c) (i) Kadar fotosintesis dipengaruhi oleh perubahan suhu (ii) Kadar fotosintesis bertambah dengan suhu antara 0 – 40 °C dan berkurangan selepas suhu 40 °C (d) (i) Kepekatan karbon dioksida/Kelembapan udara mana-mana dua (ii) Keamatan cahaya matahari/Pergerakan udara } 2 (a) pemanjangan spring (cm) daya (N) (b) Pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan.

(iii) Pemboleh ubah yang bergerak balas. © Pearson Malaysia Sdn. Pemboleh ubah ini ditetapkan dalam suatu penyiasatan. Bhd. (ii) Pemboleh ubah yang dimanipulasikan. (b) (i) Pemboleh ubah yang dimalarkan.(vii) Membuat pelaporan. 1 .10 Bank Soalan BPS Tingkatan 4 . Pemboleh ubah ini digunakan untuk mengkaji perubahan dalam pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah ini berubah mengikut pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan merupakan data yang dikumpulkan hasil daripada aktiviti penyiasatan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.