STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

MENGKAJI MINAT DAN SIKAP SERTA CARACARA MENINGKATKAN MINAT MURID-MURID TERHADAP PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH KEBANGSAAN BANDARAN NO. 3. SIBU.
Oleh Stanley laja anak Jimbau. ______________________________________________________________

ABSTRAK Kajian
ini adalah memberi fokus kepada menilai tahap minat murid-murid

terhadap pembelajran sains. Selain itu, kajian ini juga mengkaji tentang sikap muridmurid di sekolah Kebangsaan Bandaran No. 3, Sibu terhadap pembelajaran sains. Saya telah melalui proses kutipan data dengan menemubual pelajar, merujuk pada catatan diari saya, catatan murid, borang soal selidik dan markah ujian untuk membantu saya mengumpul data kajian. Kajian saya ini adalah mengkaji sejauh mana murid-murid menyukai subjek Sains terutama di sekolah rendah. Saya berminat menjalankan kajian ini kerana saya merasakan minat dan sikap merupakan salah satu elemen yang penting bagi memastikan seorang pelajar itu sukses dalam matapelajaran tersebut atau ujian yang didudukinya nanti. Menurut kajian dijalankan oleh kementerian Pendidikan, kekurangan minat dan sikap yang negative terhadap sesuatu pembelajaran tersebut merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan seseorang pelajar itu gagal dalam ujian. Ini dapat dibuktikan melalui kajian yang dibuat di salah sebuah sekolah pendalaman. Kebanyakkan guru menggunakan jenis pembelajaran yang berpusatkan guru. Bagi pembelajaran sains,
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

pembelajaran berpusatkan guru tidak sesuai. Ini kerana murid-murid akan berasa bosan dalam sesi pembelajaran. Pembelajaran sains haruslah menekankan kepada kemahiran sains. Ini bermakana setiap sesi pembelajaran sains haruslah ada aktiviti yang membuatkan murid-murid bergerak. Aktiviti yang dilakukan haruslah

menimbulkan minat untuk membolehkan seseorang murid faham apa yang ingin disampaikan. Minat yang timbul dari sanubari pelajar itu sendiri akan

membolehkannya menguasai kemahiran saintifik yang terdapat dalam setiap sesi pembelajaran sains. Walaupun banyak guru yang menekankan proses meningat tetapi ini tidak berjaya jika murid tersebut tidak minat untuk mengikuti pelajaran yang diajar oleh guru. Kajian saya tentang minat dan sikap pelajar terhadap pembelajaran sains sedikit sebanyak dapat membantu mencari faktor-faktor yang menyebabkan para pelajar tidak ingin mengikuti pelajaran tersebut. Secara tidak langsung, kajian ini membolehkan kita mengetahui cara-cara yang boleh digunakan untuk meningkatkan minat pembelajaran sains. Saranan yang disampaikan mungkin boleh digunakan untuk subjek lain seperti Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

METADOLOGI DAN LATAR BELAKANG KAJIAN
1. LATAR BELAKANG SEKOLAH

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

2. LATAR BELAKANG SUBJEK KAJIAN 3. PERNYATAN MASALAH

1. LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Bandaran No 3. Sibu, merupakan sebuah sekolah besar yang terletak di kawasan Bandar. Sekolah ini terletak kira-kira 3 kilometer dari pusat bandar Sibu. Sekolah ini mempunyai 48 orang guru dan 3 orang staf bukan akedemik. Bilangan murid disekolah ini lebih kurang 750 orang pelajar. Kebanyakkan murid terdiri daripada kaum bumiputera. 50 % terdiri daripada kaum melayu, 30 % terdiri kaum melanau, 15 % kaum iban dan 5 % selebihnya terdiri daripada kaum lain seperti kaum cina. Dari segi ekonomi, lebih kurang 90 % daripada murid sekolah ini berasal daripada keluarga yang agak mewah dan berkerja di kawasan Bandar. Kebanyakkan ibubapa bekerja di pejabat kerajaan, pejabat swasta dan sekitar kawasan Bandar sebagai buruh. Walaupun begitu terdapat juga murid-murid yang berasal daripada petani. Pencapaian akedemik murid-murid sekolah ini agak sederhana iaitu lebih kurang daripada 65 % dalam semua matapelajaran kecuali Bahasa Melayu. Walaupun sekolah ini terletak di kawasan Bandar, penguasaan Kemahiran 3M juga rendah iaitu hampir 40 % murid-murid tidak menguasai kemahiran 3M.

2. LATAR BELAKANG SUBJEK KAJIAN Subjek kajian saya adalah murid-murid tahun 4 Bersih yang asalnya terdiri daripada 40 orang. Seramai 22 orang pelajar lelaki manakala selebihnya 18 orang
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

pelajar perempuan. Umur mereka dalam lingkungan 10 tahun. Dari segi komposisi pencapaian akedemik kelas ini, 5 orang berpencapaian agak baik, 15 berpencapaian sederhana, 15 berpencapaian lambat dan 5 orang lagi berpencapaian sangat lambat. Murid-murid ini sangat pasif semasa proses pengajaran dan pembelajaran Sains tetapi apabila berada di luar kelas mereka sangat nakal dan aktif. Daripada segi pemerhatian saya, mereka agak malas dan pasif apabila sesi proses Pengajaran dan Pembelajaran.

3. PERNYATAAN MASALAH Kelas tahun 5 adalah kelas yang digunakan untuk saya menjalankan praktikum. Oleh itu, saya tidak pernah mengetahui minat dan sikap mereka terhadap subjek Sains. Pada awal pra mengajar, saya melihat murid-murid sangat pasif dan tidak menunjukkan ciri-ciri meminati matapelajaran tersebut. Setelah hampir dua minggu saya menjalankan proses Pengajaran dan Pembelajaran, saya dapati masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid saya ialah kurang minat dalam matapelajaran Sains. Masalah kurang minat dalam Sains ini telah menimbulkan banyak

permasalahan pembelajaran dalam Sains. Majoriti daripada murid saya adalah pendiam, hanya 2 hingga 3 orang murid yang memberi jawapan serta tidak menumpukan perhatian ketika proses P&P dijalankan. Keadaan sedemikian telahn menyebabkan prestasi murid-murid tahun 4 Bersih tidak begitu memuaskan. Menurut guru yang telah mengajar mereka, hanya ada 3 hingga 4 murid yang dapat menguasai kemahiran Sains dengan baik.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Oleh itu, saya cuba mencari faktor-faktor yang menghalang minat murid untuk meminati matapelajaran Sains. Saya telah cuba menjalankan pembelajaran koperatif bagi kelas ini dengan harapan memberi harapan atau motivasi untuk menaikkan minat seterusnya meningkatkan prestasi murid dalam matapelajaran Sains. Disamping menjalankan aktiviti pembelajaran koperatif, saya mencatatkan catatan harian selepas proses Pengajaran dan Pembelajaran Sains. Selain itu, saya menemubual murid secara tidak langsung tentang minat mereka terhadap pembelajaran sains.

REVIEW OF RELATED LITERATURE:

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

OBJEKTIF KAJIAN
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Kajian ini bertujuan untuk: 1. Memcari faktor-faktor yang menyebabkan murid tidak minat terhadap pembelajaran sains. 2. Mengkaji sikap-sikap pelajar terhadap pembelajaran Sains. 3. mewujudkan situasi belajar Sains yang lebih senang serta meningkatkan lagi minat mereka terhadap matapelajaran Sains melalui kaedah dan teknik belajar yang berkesan serta menyeronokkan.

CARA ANALISIS DATA

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Data Temubual 1. Membuat temubual dengan beberapa orang pelajar di sekolah tersebut. 2. Menyemak maklumat hasil daripada temubual dengan murid secara terperinci dengan membca semula catatan yang dibuat kemudian menggariskan maklumat penting dalam catatan. 3. Membuat kesimpulan terhadap dapatan tersebut.

- contoh-contoh soalan dalam sesi temubual adalah seperti berikut 1. Adakah anda minat belajar semasa subjek sains? 2. Adakah anda rasa subjek sains susah untuk lulus.

Data Soal selidik 1. Satu borang soal selidik disediakan untuk di jawab oleh murid dalam mengenal pasti sikap mereka terhadap pembelajaran sains. 2. Setelah itu jawapan murid diteliti serta skor jawapan mereka dikira. 3. Kategori sikap murid ditentukan berdasarkan skor pemerolehan dikira. 4. Membuat kesimpulan.

Data Senarai Semak 1. Senarai semak digunakan oleh guru itu sendiri dalam menilai keberkesanan penggunaan kad kocek dalam pembelajaran. 2. Pemerhatian dapat dibuat semasa p&p dijalankan.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Keadah-keadah:
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Untuk kajian ini saya telah menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan maklumat seperti:
1) Pemerhatian 2) Temubual 3) Borang kaji selidik 4) Senarai semak.

TEMUBUAL
1) Adakah kamu selalu berangan-angan semasa sesi pembelajaran?
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

A) Ya

B) Tidak

2) Adakah kamu lebih suka belajar Matematik daripada Sains? A) Ya B)Tidak

3) Kamu berasa bosan semasa pengajaran sains? A) Ya B)Tidak

4) Adakah kamu rasa Matapelajaran Sains senang untuk lulus? A) Ya B)Tidak

5) Adakah kamu rasa Matapelajaran Sains susah untuk gagal? A) Ya B)Tidak

6) Kamu rasa aktiviti sains sangat bosan? A) Ya B)Tidak

7) Adakah kamu belajar sains kerana untuk lulus peperiksaan? A) Ya B)Tidak

8) Adakah kamu berasa seronok membuat aktiviti berkumpulan bersama-sama? A) Ya B)Tidak

9) Adakah kamu mendapat markah yang baik dalam pembelajararan sains karana takut kepada guru anda? A) Ya B)Tidak

10) Adakah kamu rasa aktiviti sains sangat menarik? A) Ya B)Tidak

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

ANALISIS BORANG DAN SOAL SELIDIK SEBELUM KAJIAN TINDAKAN DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN DALAM %
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM Keadaan kelas yang tidak sesuai untuk pembelajaran Sains. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang sangat membosankan. Makmal Sains yang sangat jauh daripada kelas. Matapelajaran Sains sangat susah untuk lulus. Bahan untuk pembelajaran sains yang tidak cukup di sekolah. Murid-murid lebih suka corak pembelajaran yang berasaskan aktiviti eksperimen dan gerak kerja berkumpulan. Murid-murid hanya belajar untuk pemeriksaan. Murid minat pembelajaran kerana meminati guru. SBLM YA SLPS SBLM SLPS KADANGKADANG SBLM SLPS TIDAK

Sains tidak seronok seperti pembelajaran Pendidikan Jasmani. 10 Matapelajaran sains sangat susah untuk difahami.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Borang Senarai Semak Sikap Murid Terhadap Pembelajaran Sains Nama: Kelas: Arahan : Baca setiap pernyataan dengan teliti. Lengkapkan ruang dibawah dengan memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan berdasarkan skala berikut. SS (Sangat setuju) 5 S (Setuju) 4 TP (Tidak Pasti) 3 TS (Tidak setuju) 2 STS (Sangat tidak setuju) 1

BIL

ITEM

SS 5

S 4

TP 3

TS 2

STS 1

A 1. 2

MINAT Saya lebih berminat belajar matapelajaran lain seperti Muzik. Saya dapat menyiapkan banyak tugasan jika saya melakukannya bersama murid lain. Saya lebih suka belajar secara pensendirian. Matapelajaran sains sangat membosankan GAYA PEMBELAJARAN Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam kumpulan Di kelas, saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila saya melakukannya sendiri. SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN Saya berasa sangat takut apabila menjalankan eksperimen terutama berkaitan dengan mengkaji serangga.

3 4 B 5

6 C 7

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

8

Matapelajaran yang sangat susah untuk lulus. Terlalu banyak jawapan dan sukar menentukan jawapan yang tetap. Banyak yang perlu diingati semasa sesi pembelajaran sains.

9

10

11

Saya rasa sangat susah memahami istilah sains.

12 13

Matapelajaran yang menghiburkan. Sangat seronok kerana banyak menjalankan eksperimen.

14 15

Matapelajaran yang senang untuk lulus Matapelajaran yang menyeronokkan kerana saya sendiri yang menjalankan kajian tentang sesuatu topic.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

PERINGKAT PERTAMA

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

TINJAUAN AWAL Keadah:
1) Pemerhatian 2) Temubual 3) Senarai semak PERINGKAT PERMULAAN. Sebagai guru baru, saya telah masuk ke kelas ini dengan membawa watak yang tegas. Saya mendapati murid berada dalam keadaan diam. Murid tidak mendatangkan masalah dari segi pengawalan kelas pada peringkat awal. Muridmurid hanya duduk diam di dalam kelas. apabila disoal hanya beberapa orang murid yang mejwab soalan yang dikeutarakan. Seperti biasa saya bertanya tentang markah dalam ujian terdahulu. Hanya 4 orang daripada 40 orang yang melepasi peringkat lulus. Ini bermakna 10 % orang murid menguasai kemahiran Sains. Saya bertanya kepada murid secara tidak langsung tentang minat mereka terhadap subjek sains. Majoriti daripada mereka tidak menyukai subjek sains. Saya mendapati hanya 5 % orang murid yang betul-btul menyukai matapelajaran sains.

KEPUTUSAN
PEMERHATIAN Sejak minggu pertama, saya melihat subjek kajiaan saya merupakan murid yang cergas apabila berada di luar kelas. Mereka akan bertindak pasif apabila berada di dalam kelas. Pada 22 julai 2004, saya melihat subjek kajian saya berada di luar kelas untuk menjalankan aktiviti Pendidikan Jasmani. Saya mendapati mereka
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

sangat aktif dan terlibat sepenuhnya dalam semua aktiviti yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Jasmani tersebut. Saya telah melihat juga melihat proses Pengajaran dan Pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas iaitu Bahasa Melayu. Saya mendapati murid juga aktif mengeluarkan idea yang bernas apabila diminta. Keadaan ini sebaliknya berlaku apabila tiba masa matapelajaran Sains. TEMUBUAL Saya telah menemubual beberapa orang murid untuk bertanya tentang minat mereka. Saya telah memilih 5 orang subjek untuk ditemubual. Setiap pelajar yang dipilih terdiri daripada kategori sangat baik, 2 orang sederhana, lembap, sangat lembap dari segi pencapaian akedemiknya. Hasil yang diperolehi hanya seorang pelajar yang menyukai matapelajaran sains, 2 orang kadang-kadang dan manakala selebihnya tidak menyukai langsung matapelajaran Sains.

SENARAI SEMAK Saya telah memberikan senarai semak kepada setiap murid untuk diisi oleh mereka pada minggu kedua iaitu sehari sebelum memulakan sesi pengajaran saya didalam kelas. ITEM 1 A. MINAT Melalui penyelidikan tentang minat yang telah dibuat pada peringkat awal. Seramai 18 orang murid iaitu 45 % menyatakan mereka kurang berminat terhadap pembelajarn sains. 12 orang hanya orang iaitu 30 % orang yang berada ditahap tidak minat dan 10 orang iaitu 25 % lagi menyatakan minat terhadap matapelajaran sains. Secara puratanya 55 % daripada orang murid

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

yang meminati matapelajaran sains. Ini bermakna seramai 22 orang murid yang boleh dikatakan subjek Sains.

ITEM 2 B. GAYA PEMBELAJARAN Manakala dari segi gaya pembelajaran, kebanyakan murid menyatakan mereka lebih senang untuk belajar sendiri. Seramai daripada 25 orang murid iaitu 65 % murid lebih senang belajar sendiri. 5 orang murid iaitu 12.5 % masih kabur tentang gaya pembelajaran mereka. Selebihnya 10 orang murid iaitu 20 % lebih minat untuk pembelajaran secara berkumpulan. Secara puratanya, 80 % aoarang murid memilih corak pembelajaran secara sendiri. Manakala selebihnya iaitu 20% lebih suka pembelajaran secara berkumpulan.

ITEM 3 C. SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN Kebanyakkan murid memandang negatif matapelajaran sains. Seramai 30 orang subjek kajian iaitu 75 % yang menyatakan mereka tidak minat matapelajaran sains dan matapelajaran yang sangat susah untuk dipelajari. Selebihnya 25 % iaitu seramai 10 orang murid menganggap matapelajaran sains menganggap matapelajaran sains sangat menyeronokkan.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

RUMUSAN KAJIAN PERTAMA Melalui kajian saya pada peringkat pertama, saya mendapati kebanyakkan murid tidak meminati matapelajaran Sains di sekolah. Melalui temubual yang dibuat secara tidak formal, mereka lebih meminati matapelajaran lain. Ada juga murid yang menyatakan bahawa mereka tidak meminati matapelajaran sains kerana takut kepada guru yang mengajar mereka matapelajaran tersebut. Daripada markah ujian bulaan jelas menunjukkan mereka amat tidak menyukai matapelajaran tersebut. hanya 10 % daripada subjek kajian yang lulus peringkat 40 % keatas dalam ujian bulanan. Ini jelas menunjukkan mereka sangat lemah dalam metapelajaran tersebut. Secara pemerhatian juga saya mendapati murid sangat pasif apabila sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Melalui senarai semak jelas menunjukkan minat dan sikap terhadap pembelajaran sains di dalam kelas. Hampir 75 % orang murid memang tidak menyukai atau memandang negatif matapelajaran Sains. Hasil

daripada soal selidik dan temubual yang dijalankan, saya berasa hampa dan kecewa kerana kebanyakkan murid tidak menyukai matapelajaran yang saya ajar semasa sesi praktikum fasa 1. Namun begitu, saya menganggap ini sebagai satu cabaran.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

PERINGKAT KEDUA

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

KAJIAN KEDUA KEADAH: 1) Temubual 2) Borang senarai semak 3) Borang analisis sebelum dan selepas kajian tindakan

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL MENGATASI MASALAH PADA KAJIAN PERTAMA 1) Pembentukan kumpulan. 2) Pengaplikasian Kemahiran saintifik dalam setiap sesi pengajaran

PEMBENTUKAN KUMPULAN. Masalah kurang minat dalam matapelajaran Sains telah menyebabkan timbulnya banyak masalah dalam pembelajaran Sains. Oleh itu, saya cuba menjalankan pembelajaran secara koperatif bagi kelas ini dengan harapan dapat mencapai objektif untuk menaikkan minat serta meningkatkan motivasi murid-murid dan seterusnya prestasi Sains kelas ini dapat ditingkatkan.

PENGAPLIKASIAN KEMAHIRAN SAINSTIFIK DALAM SETIAP SESI PENGAJARAN. Setiap sesi pembelajaran murid-murid telah disarankan untuk mneguasai kemahiran sainstifik dalam menjalani proses P & P. Saya juga melekatkan nota tentang kemahiran sainstifik didalam makmal sekolah supaya murid mengatahui tentang apa yang diperlukan didalam setiap kemahiran.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

KEPUTUSAN Setelah hampir 7 minggu saya menjalankan parktikum di sekolah tersebut, saya telah menemubual beberapa orang murid secara rawak, mengedarkan borang senarai semak, borang analisis sebelum dan selepas kajian tindakan. Secara tidak langsung, saya juga membuat pemerhatian sepanjang saya menjalankan sesi P & P.

PEMERHATIAN Pada 06 Sept 2004, saya telah menjalankan aktiviti pembelajaran secara koperatif bagi tajuk “Bahan Semulajadi dan Bahan Sintetik”. Saya telah menyuruh murid mencari bahan tersebut dan menulis namanya. Saya telah membawa murid keluar kelas. walaupun kelas agak bising semasa aktiviti dijalankan, namun hasilnya amat memberangsangkan. Murid telah berkerjasama untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Mereka berasa gembira dan begitu seronok dengan aktiviti yang dijalankan.

TEMUBUAL Saya telah menemubual semula murid yang telah disoal oleh saya telah tanya pada kajian peringkat pertama. 100 % daripada mereka menyatakan mereka amat gembira dan seronok pada sesi matapelajaran Sains. Ada juga murid yang menyarankan saya agar terus mengajar mereka. Ini bermakna saya telah berjaya menarik minat mereka dalam mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran sains.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

SENARAI SEMAK Saya telah memberikan senarai semak kepada setiap murid untuk diisi oleh mereka pada minggu Ketujuh. Ini untuk mengetahui sejauh mana minat dan sikap mereka terhadap pembelajaran subjek sains setelah diajar oleh saya. ITEM 1 D. MINAT Melalui penyelidikan tentang minat yang telah dibuat pada peringkat kedua. Seramai 35 orang murid iaitu 87.5 % menyatakan mereka berminat terhadap pembelajarn sains. Manakala 5 orang masih ragu-ragu. Secara puratanya 90% daripada orang murid yang meminati matapelajaran sains. Ini bermakna hampir semua murid yang boleh dikatakan meminati subjek Sains.

ITEM 2 E. GAYA PEMBELAJARAN Manakala dari segi gaya pembelajaran, kebanyakan murid telah mengubah pendirian mereka. 95% orang murid yang meminati pembelajaran secara berkumpulan selebihnya iaitu 2 orang atau 5 % masih ragu-ragu dengan jawapan mereka. Kedua-dua murid in sangat lemah dalam matapelajaran tersebut, jadi mungkin mereka merasa malu apabila sesi perbincangan dalam kumpulan. Secara keseluruhannya, murid telah memilih pembelajaran koperatif untuk mereka.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

ITEM 3 F. SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN Murid juga telah mengubah tanggapan mereka terhadap pembelajaran sains. setelah mereka memahami Kemahiran Sainstifik, mereka telah mengetahui bagaiman untuk mendapatkan maklumat. Mereka telah menyukai

pembelajaran sains. boleh dikatakan semua murid menyukai pembelajaran sains. Mereka tidak lagi menganggap matapelajaran Sains sebagai

matapelajaran yang membebankan. Malah mereka merasakan matapelajaran Sains sangat menyeronokkan dan menghiburkan.

KESELURUHAN ITEM Secara keseluruhan dapat dikenalpasti bahawa sikap murid terhadap pembelajaran sains telah meningkat. Secara purata, 74.9 % pelajar telah menyukai matapelajaran sains. Min bagi skor bagi setiap soalan ialah 3.7. Ini bermakna kebanyakkan pelajar menyukai matapelajaran sains. Purata bagi skor murid ialah 56.1. Ini menunjukkan mereka tidak berada diparas bahaya. Maklumat lanjut adalah terdapat dalam jadual disebelah. BILANGAN PELAJAR 40 0RANG SKOR 56.1 MIN/PURATA 3.7 PERATUS 75

 Sila rujuk jadual di sebelah

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

ANALISIS SEBELUM DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN. 1) SEBELUM Sebelum kajiaan boleh dikatakan bahawa kelas tidak sesuai untuk sesi P&p. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran guru terdahulu mungkin tidak menarik minat murid untuk belajar. Bahan yang tidak mencukupi di sekolah merupakan bukan cara penyelesaian dalam memupuk minat murid terhadap pembelajaran sains. 2) SELEPAS Selepas kajian ini saya mendapati secara kasar bahawa sesi pengajaran tidak sesuai didalam kelas. Murid lebih suka suasana baru. Aktiviti yang menarik dapat menarik minat para pelajar untuk belajar.

 Jadual analisis di sebelah muka surat.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

ANALISIS BORANG DAN SOAL SELIDIK SEBELUM KAJIAN TINDAKAN DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN DALAM %
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ITEM Keadaan kelas yang tidak sesuai untuk pembelajaran Sains. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang sangat membosankan. Makmal Sains yang sangat jauh daripada kelas. Matapelajaran Sains sangat susah untuk lulus. Bahan untuk pembelajaran sains yang tidak cukup di sekolah. Murid-murid lebih suka corak pembelajaran yang berasaskan aktiviti eksperimen dan gerak kerja berkumpulan. Murid-murid hanya belajar untuk pemeriksaan. Murid minat pembelajaran kerana meminati guru. SBLM YA SLPS SBLM SLPS KADANGKADANG SBLM SLPS TIDAK

60 75 45 15 45 20 80 60 80 90

90 80 30 5 70 90 15 50 40 15

35 15 25 55 45 60 10 35 40 3

3 15 50 25 20 5 5 40 40 25

5 5 30 30 10 20 10 15 15 7

2 5 20 70 10 5 75 10 20 60

Sains tidak seronok seperti pembelajaran Pendidikan Jasmani. 10 Matapelajaran sains sangat susah untuk difahami.  Pemerhatian saya sahaja.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

RUMUSAN DAN PERBINCANGAN
Setelah hampir selesai menjalankan kajian saya, saya telah memberikan ujian bulanan pada awal bulan September. Didapati hampir 40 % orang pelajar telah lulus dalam ujian tersebut. Walaupun peratus lulus dalam kelas tersebut tidak mencapai separuh daripada jumlah sebenar dalam kelas tersebut tetapi jelas menunjukkan peratus lulus telah meningkat 30 % jika dibandingkan dengan peratus lulus dalam ujian terdahulu. Setelah menjalankan pembelajaran koperatif dan menyerapkan unsur kemahiran saintifik, fahaman mereka terhadap isi pelajaran telah bertambah. Saya mendapati proses pembelajaran dan pengajaran secara koperatif amatlah sesuai dijalankan bagi matapelajaran Sains di sekolah. Walaupun suasana agak bising namun ianya mendatangkan hasil yang memuaskan. Hasil daripada soal selidik dan temubual, saya mendapati saya telah meningkatkan minat dan motivasi murid untuk belajar matapelajaran Sains. kajian ini telah menghasilkan dapatan yang menarik. Sesetengah dapatan itu adalah tidak dijangkakan. Dapatan utama adalah seperti berikut:

CADANGAN 1) Pengunaan makmal.  Melalui maklumat yang diperolehi daripada subjek kajian menyatakan mereka lebih senang belajar daripada tempat yang berbeza. Makmal merupakan tempat yang sesuai untuk menggantikan bilik darjah.

2) Pembelajaran Koperatif  Setelah beberapa teknik pembelajaran koperatif dilaksanakan, saya telah menjalankan soal selidik untuk mendapatkan maklum balas.
Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Dapatan soal selidik mendapati bahawa 95 % murid menyukai gaya pembelajaran koperatif. Saya berpendapat pembelajaran koperatif dapat membantu mereka dalam mempelajari sains kerana rakan-rakan sekumpulan mereka dapat membantu mereka apabila mereka

menghadapi masalah dalam matapelajaran Sains.

3) Amali  Secara umumnya, saya berpendapat bahawa amali sains adalah penting dalam pembelajaran sains. Ini dapat membantu mereka memahami konsep-konsep sains serta kemahiran Sainstifik. Pembelajaran sains akan lebih bermakna jika banyak amali dibuat.

4)

Pengaplikasian Kemahiran sainstifik setiap sesi pengajaran dan pembelajaran.  Kebanyakkan guru menyamakan semua teknik untuk setiap

matapelajaran. Tetapi bagi matapelajaran Sains ianya agak berbeza sedikit. Kemahiran sainstifik dan kemahiran berfikir hendaklah ilihat sebagai kompenan pelengkap kepada semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan bukannya sebagai bahan tambahan.

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

BIBLIOGRAFI
1. Jurnal akedemik Jilid XIII 2001/2002, Maktab Perguruan Kuala Terengganu. 2. Projek Penyelidikan Tindakan Jabatan Pendidikan Bahagian Sri Aman – Betong, 2002. 3. Chan Fook Cheong (1983). Ujikaji dalam sains. Disember 1983. 4. Poh Swee Hiang (1988). Pedagogi Sains. Penilaian dan Pengurusan Kurikulum sains. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman SDN BHD. 5. Abdul Wahid Ismail. 1989. Falsafah Sains dan Teknologi. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. 6. Ng Soon Boon. 1999. Pemupukan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir Melalui Pengajaran dan Pembelajaran sains. Kertas kerja Seminar Pendidikan Kimia Kebangsaan. 7. Enis, R & A.L Costa (pnyl). 1985. Goals For Thinking Curriculum Developing Minds : A Resource Book For Thinking Skill. Alexandria. 8. Internet

Sains – kajian tindakan. 04

STANLEY LAJA ANAK JIMBAU G03 – SAINS / PENGAJIAN MELAYU SEMESTER 4

Sains – kajian tindakan. 04

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.