KAEDAH PROSES PENYEDIAAN PELAN SUSUNATUR

/ PELAN PINTA UKUR/ PRA HITUNGAN DAN PENGELUARAN HAKMILIK

ISIKANDUNGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pengenalan Proses penyediaan pelan susunatur Perkara asas yang diperlukan Akta dan garispanduan yang digunakan Garispanduan asas untuk penyediaan pelan susuntur bagi skim perumahan Jabatan dan agensi teknikal yang terlibat Contoh kaedah penyediaan pelan susunatur. Proses kelulusan pelan susunatur Kesimpulan

PENGENALAN
PELAN SUSUNATUR
Pelan Susunatur adalah suatu lakaran/ surihan mengenai kedudukan sesuatu kegunaan mengikut keperluan dan kesesuaian penggunaan. Pelan susunatur dalam konteks jurukur dan perancang adalah suatu lakaran / surihan bagi mengatur kegunaan tanah mengikut keperluan dan kesesuaian pembangunan.

KEBENARAN MERANCANG
Cadangan pelan susunatur berdasarkan peruntukan Akta 172 (Akta Perancang bandar Dan Desa 1976) hendaklah dikemukakan melalui Permohonan Kebenaran Merancang. Senarai Kebenaran Merancang adalah seperti berikut:7. Untuk mendirikan/ membina/ menjalankan di atas tanah untuk bangunan dan kerja-kerja berkaitan. 8. Untuk memecah/ bahagi tanah. 9. Untuk menyatukan tanah-tanah. 10. Untuk membuat perubahan matan dalam penggunaan tanah. 11. Untuk membuat perubahan matan dalam penggunaan bangunan. 12. Untuk menjalankan tambahan/ perubahan ke atas bangunan di atas tanah. Contoh tajuk cadangan pelan susunatur; Permohonan Kebenaran Merancang Untuk Pelan Susunatur Bagi Cadangan Skim Perumahan Di Atas Lot 2234, Mukim Hulu Kinta, Daerah Kinta.

Aktiviti yang ditaksirkan sebagai pembangunan dalam Akta Perancang bandar Dan Desa 1976 juga melibatkan proses-proses pentadbiran tanah yang terkandung di dalam Kanun Tanah Negara 1965 berkaitan hal-hal berikut:3. Mengenakan syarat nyata tanah. 4. Ubah jenis kegunaan tanah. 5. Pecah sempadan lot tanah. 6. Pecah bahagian lot tanah. 7. Cantuman lot tanah. 8. Ubah jenis dan pecah sempadan tanah serentak. 9. Serah balik dan kurnia semula tanah.

PROSES PENYEDIAAN PELAN SUSUNATUR
pelan asas (digital/ pelan tapak/ pelan topo) pelan kunci/ pelan Lokasi/ pelan kawasan bersempadan maklumat cadangan akta/ garispanduan/ format pelan / agensi lakaran draf lakaran / persetujuan lakaran akhir / kiraan petunjuk cetakan pelan susunatur siap

PERKARA ASAS YANG DIPERLUKAN:
Sempadan Tanah Lot atau tanah kerajaan (berdasarkan hakmilik / jurukur berlesen)
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CP Pelan yang boleh didapati di Jabatan Ukur

Pelan Topografi jika berkaitan (disediakan oleh jurukur berlesen Lokasi Tanah, Mukim, Daerah dan lain-lain Maklumat Pembangunan Bersempadan Sedia ada dan yang telah diluluskan. Tapak ini jika terlibat dengan cadangan jalan kerajaan atau lain-lain projek kerajaan. Pelan sempadan, topo dan pembangunan sekeliling dalam bentuk digital. Kelulusan tanah, jenis pembangunan yang dibenarkan (rujuk hakmilik, kelulusan tanah, zon yang ditetapkan dan pasaran
10.

AKTA DAN GARISPANDUAN YANG DIGUNAKAN
Akta dan garispanduan yang dirujuk: - Kanun Tanah Negara - Akta Perancang Bandar Dan Desa - Akta Kerajaan Tempatan - Akta Jalan, Parit dan Bangunan - Warta Kerajaan - Garispanduan yang disediakan oleh Kerajaan - Garispanduan dan undang-undang kecil yang disediakan oleh PBT. - Dan lain-lain berkaitan.

GARISPANDUAN ASAS UNTUK PENYEDIAAN PELAN SUSUNATUR BAGI SKIM PERUMAHAN
- Pihak Berkuasa Negeri (Perak) - Kelulusan tapak untuk tujuan skim perumahan - Syarat penyediaan rumah kos rendah 20% - Syarat 30% dijual kepada bumiputera potongan 5% - Pihak Berkuasa Tempatan (MBI) - Jalan utama 66’ ke atas hendaklah mempunyai jalan susur - Jalan hadapan rumah 40’, lorong belakang 20’, 15’, 10’ & 7’ - Jalan hadapan kedai 50’ (saiz rumah kedai 20’X70’) - Saiz rumah teres kos rendah 16’, 18’X65’ - Saiz rumah teres 20’X70’, 22’X75’ dsbnya - Saiz rumah berkembar minima 2800 kp (35’X80’) - Saiz rumah sesebuah minima 4500 kp (50’X90’) - Minima kawasan rumah pangsa/ apartment 1 ekar - Keperluan kawasan lapang/ rekreasi 10% - Keperluan kawasan rizab khas kemudahan awam 2% - Mematuhi zon gunatanah di dalam RKK/ RT/ RS - Mematuhi polisi yang ditetapkan oleh majlis - Lain-lain prinsip asas perancangan

- Jabatan Kerja Raya - mengikut piawaian yang ditetapkan oleh JKR. - Jabatan Pengaliran dan Saliran - mematuhi garispanduan MASMA - penyediaan kolam tadahan 2% - Jabatan Perancang Bandar dan Desa - mematuhi garispanduan perancangan - Jabatan Mineral dan Geosains - mematuhi keperluan zon bahaya jika berhampiran bukit batu kapur - mematuhi syarat ujian kesesuaian tanah - Jabatan Perkhidmatan Pembetungan - mematuhi syarat keperluan PE setara contoh 30 unit ke atas perlu sedia kan tapak loji kumbahan atau sambung ke loji terdekat. - mematuhi syarat garispanduan pembinaan loji kumbahan

- Jabatan Alam Sekitar - menyediakan zon pemisah di kawasan perumahan dan industri - Tenaga Nasional Berhad - menyediakan tapak pencawang elektrik minima 50’X50’ - jika terdapat talian elektrik utama, rizab dikiri kanan hendaklah disediakan. - Lembaga Air - Telekom - Lain-lain berkaitan

JABATAN DAN AGENSI TEKNIKAL YANG TERLIBAT
Pihak Berkuasa Negeri Pihak Berkuasa Tempatan Pejabat Tanah dan Daerah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Jabatan Kerja Raya Jabatan Pengaliran dan Saliran Jabatan Perancang Bandar dan Desa Jabatan Mineral dan Geosains Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Jabatan Alam Sekitar Tenaga Nasional Berhad Lembaga Air Telekom

- Lain-lain berkaitan

CONTOH KAEDAH PENYEDIAAN PELAN SUSNATUR
a. kelulusan tanah / tapak cadangan

b. Pelan CP / Pelan Topografi

c. Pelan Pembangunan Bersempadan

SURAT KELULUSAN PELAN SUSUNATUR

d. Pelan Susunatur

SURAT KELULUSAN PELAN PINTA UKUR(PU)

e. Pelan Pinta Ukur / Pra-Hitungan

e. Pelan Pinta Ukur / Pra-Hitungan

SURAT KELULUSAN MAJLIS MESYUARAT KERAJAAN NEGERI

f. Pelan PT

Pengeluaran Hakmilik

PROSES KELULUSAN PELAN SUSUNATUR
Melalui PTG.Pk Terima permohonan Pelan Susunatur Rekod Buku fail Bil Proses Rujuk Jabatan/Agensi Teknikal
Agensi JPS TNB JPP(IWK) Jab.Kejuruter aan Tarikh Hantar 14 / 2 / 2004 14 / 2 / 2004 14 / 2/ 2004 17 / 2 /2004 Tarikh Terima 23 / 3 / 04 22 / 3 / 04 1/3/04 & 16/4/04 29 / 4 /04

4 / 2 / 2004 10 / 2 / 2004

12 / 2 / 2004 RM 1800.00

Terima semua ulasan Semakan Akhir Sediakan kertaskerja

-Garispanduan -polisi / akta

20 / 5 / 2004 Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan & Kawalan Pembangunan Surat kelulusan Pelan Susunatur

14 / 7 / 2004 5 bulan 10 hari

PROSES PELAN PINTA UKUR

Terima permohonan Pelan P.U dan PTG.Pk

12 / 8 / 2004

Buka Fail

Semak ikut Pelan Susunatur

No Pelan P.U

Pohon Disket

21 / 9 / 2004

Kelulusan Pelan P.U

20 / 9 / 2004 1 bulan 8 hari

Pejabat Tanah dan Galian Negeri Perak
Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri Surat bayaran premium dll RM 317,080.00 16 / 3 / 2005 27 / 12 / 2005 Bayaran pada 17 / 1 / 2006

Pengeluaran Hakmilik
Hakmilik di keluarkan pada 28 / 6 / 2006

KESIMPULAN
Penyediaan pelan susunatur merupakan tindakan awal bagi permohonan pecah sempadan/ bahagian / tukar syarat tanah dan cadangan pembangunan di atas sesuatu tanah. Setelah pelan ini mendapat kelulusan maka tindakan selanjutnya adalah menyediakan pelan pinta ukur / pra hitungan yang menunjukkan bering, jarak, keluasan dan jenis pernggunaan tanah serta syarat nyata berdasarkan pelan susunatur yang telah diluluskan. Setelah pelan pinta ukur/ pra hitungan diluluskan ia di bawa ke Pihak Berkuasa Negeri untuk kelulusan dan seterusnya pemohon membayar premium tanah dan lain-lain berkaitan. Setelah bayaran berkaitan dijelaskan maka pejabat tanah melalui Jurukur berlesen tersebut akan mengeluarkan hakmilik sementara (Pelan PT). Seterusnya pemilik boleh melalui perunding boleh menyediakan pelan kerja tanah, pelan perparitan dan Saliran serta pelan bangunan bagi tapak ini.

Perancangan ‘Blue Print’

Perancangan ‘Blue Print’ merupakan perancangan yang bertulis samada dalam bentuk tulisan, simbul, pelan dan lain-lainnya. Ia dipanggil blue print – berdasarkan tulisan menggunakan dakwat biru pada masa tersebut. Contoh: Di sepanjang Jalan Sultan Azlan Shah hendaklah ditanam pokok-pokok teduhan yang mempunyai bunga berwarna kuning.