KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Bermula pada tahun 1986.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Pada tahun 2003. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. terancang dan dapat 6 . Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Kemudian pada tahun 1993. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara.

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. ii. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. vi. sosioemosi. iii. v. perkembangan kognitif. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. Komunikasi Kerohanian. iv. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. fizikal dan kreativiti dan estetika.memenuhi keperluan murid semasa. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Perancangan dan penggubalan 7 . kerohanian dan moral. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia.

prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. Oleh itu. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. Justeru. objektif. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan. cadangan bahan kurikulum. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . Bagi menjelaskan perkara di atas. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. matlamat. Walau bagaimanapun. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu. kurikulum. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan.

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. emosi.00 tengah hari sehingga 3. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12.30 petang. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan.00 pagi sehingga 11. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berketrampilan. rohani.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. rohani. berakhlak mulia.30 pagi.

Mempunyai kematangan emosi. vi. ii. 10 .selamat. ix. viii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. emosi dan social. vii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. intelek dan rohani sperti berikut: i. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. iv. Mempunyai tubuh badan yang sihat. iii. kreatif dan bermakna. Membina kecergasan badan. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. v. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar.

xv. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengamalkan nilai murni. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. yang dan berpusatkan kanak-kanak. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. xix.x. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. xiii. xvi. kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. xvii. xviii. xi. xiv. xii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid.bersepadu. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. A. belajar melalui bermain. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. bertema.

Permainan Luar dan Matematik. ii. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Bahasa Cina. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. kritis 13 . Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. Bahasa Tamil). Bahasa Inggeris. kemahiran dan nilai.berkualiti. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. B. Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Dua jenis modul yang diwujudkan. Ia merangkumi aspek pengetahuan. i. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema.

SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. Sikap dan Nilai. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. Pemupukan daya imaginasi. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Untuk tujuan kesinambungan. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. Kemanusiaan. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. bahasa Inggeris. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. penyelesaisan masalah. bahasa Malaysia. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. kreativiti. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. ICT. Kemahiran berbahasa. Kerohanian. 14 INSAN SEIMBAN G . negara & global. bakat dan apreasiasi. Sains dan Teknologi. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. kemahiran saintifik dan sikap saintifik. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.dan inovatif. Pengetahuan dan kemahiran matematik. pengetahuan sains.

kemahiran membaca dan kemahiran menulis. 15 . Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. kemahiran bertutur. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah.

aktiviti handson. berwuduk. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. meneroka dan bermain. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan.B. menyanyi. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Tunjang Kerohanian. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. bernasyid. melakukan pergerakan solat. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Rukun Islam. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu. i. Pada masa yang sama. simulasi. baik 16 . ii. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah.

pencapaian emosi yang positif. 17 . berdikari dan berdisiplin. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. semasa rehat. C. hormat menghormati. kasih sayang. kerjasama. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain.hati. keberanian. kerajinan. toleransi. hemah tinggi. pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. kejujuran. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. berterima kasih. D. kesederhanaa. bertanggungjawab. keadilan.

kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. ii. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. Perkembangan Kreativiti 18 . menyambut objek. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat. Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat.i. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. penglibatan dalam aktiviti sukan. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap.

penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. berlakon. menari dan membuat gerakan secara kreatif. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. ekspresi kreatif dan apreasiasi. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. 19 . pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. matematik dan lainlain. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. dan apresiasi muzik.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk.

Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. cuaca). alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. i. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. mengukur menggunakan unit bukan piawai. Semasa proses penerokaan ini. Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. air. sistematik dan teliti akan terbentuk. Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan.E. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. Dalam proses penerokaan ini. 20 . Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung. awal matematik. haiwan).

Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. operasi nombor yang mudah. bentuk dan ruang. ii. komuniti dan alam sekitar. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. konsep waktu. nilai wang. nombor. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. rakan. F. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 .

menulis. matematik dan Permainan Luar. menaakul). Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Pendidikan Islam. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. A. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris. mengira.bahagian atau unit ini dinamakan modul. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. 22 . Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam. Pendidikan Moral.

peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. pendidikan moral dan matematik. B. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. 23 . ii. iv. iii. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. tetapi pada akhir tahun. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. kritis dan inovatif. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial.

keperluan setempat dan keperluan semasa.Pada awal tahun. Walaubagaimanapun. peratus masa perlu dinaikkan. kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid.

Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. 3. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat). Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 25 . 2. membaca doa dan makan semasa rehat. refleksi sebelum balik. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah.C. perbualan pagi. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1.

8. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 26 . sekurang-kurangnya dua jam seminggu.4. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. 5. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 7. 6. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. menulis.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. maka pendekatan bertema adalah digalakkan. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 .

prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14.Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. 15 dan 16. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. main bebas (free play). melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. tanda kedatangan. menyanyikan lagu. dan lain-lain Main pasir. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. 31 . doa. berbaris. gelongsor. menyambut bola. makan. main air. gosok gigi. main pondok Berlari.

Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 .

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

muzik. sains. perkembangan sosioemosi. tanda kehadiran. menyanyikan lagu. doa. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 .Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. matematik. berbaris. seni visual. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. kemanusiaan.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

36 . Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK).KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM. • • 2003 . 1986 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. 2010/2011.

Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. ii. v. II. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah.A. III. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. kemahiran dan maklumat 37 . iv. vi.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I.Dalam konteks transformasi kurikulum. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. iii. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i.

rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. VI. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. beretika. III. semangat patriotik. jati diri. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar. daya kepimpinan. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. berkomunikasi. kreativiti dan keusahawanan. 38 . V. II. pegangan teguh kepada ajaran agama. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan.IV. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. yakin diri. inovasi. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. IV.

VII. 39 . Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada.

Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. emosi. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. intelek dan rohani sperti berikut: i. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. ii. Membina kecergasan badan. kreatif dan bermakna. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempunyai tubuh badan yang sihat.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. emosi dan social. rohani. Mempunyai sifat peribadi. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i.

Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. ix. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. xiii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. xiv. iv. viii. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian.iii. vii. Mempunyai kemahiran kognitif. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xi. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Mengamalkan nilai murni. vi. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . xv. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. vi. x. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xii. v. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempunyai kematangan emosi.

Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah.budaya. xvi.

Inkuiri penemuan IV. Kehidupan murid b. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Pembelajaran luar bilik darjah VI.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I. Pembelajaran secara kontekstual VII. Pembelajaran melalui bermain III. Keupayaan kognitif b. kritis dan kreatif e. Tempat d. Kemahiran motor kasar dan halus d. Kesepaduan antara komponen b. Pembelajaran berasaskan projek V. III.bersesuaian dengan: a. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Hands-on learning II. Pendekatan bertema. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Kemahiran inovatif. Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Keinginan untuk meneroka c.melibatkan: a. Masa c. • Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan bersepadu.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah.

Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. b. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Bahasa Cina. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. Pendidikan Islam. Matematik dan Permainan Luar. Merangkumi Bahasa Melayu. d. mengira dan menaakul). menulis.digunakan untuk: a. c. II. Kelas: a. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Bahasa Inggeris. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Memperolehi maklumat c. Bahasa Tamil. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Teknologi maklumat. Kumpulan: a. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Modul Bertema 44 . c. Pendidikan Moral. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV.d. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. b.

• Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. kemahiran. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. kemahiran dan nilai.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. Keperluan II. c. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. III. pendidikan moral dan matematik.untuk memperolehi hasil yang sama. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. b. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. Komponen Bahasa dan Komunikasi a. c. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. b. Penentuan tema mengikut keperluan murid. Individu: a. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah. keperluan setempat dan keperluan semasa.

Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Murid membina pengetahuan sendiri.II. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Perbezaan individu dibenarkan IV. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat . Murid belajar mengikut kadar sendiri V. Modul Teras Asas b. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Komponen Perkembangan Kognitif III. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI.

Senarai semak b. interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. II. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Anekdot 47 . Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah.

48 . • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala.c. Hari Keluarga. Gotong Royong. lawatan dan program keibubapaan. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara.

• Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah. 49 .• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. prihatin . emosi. rohani. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. berketrampilan. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. berakhlak mulia. Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. Hal ini kerana. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. Selain itu. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan.

kemahiran berfikir. kemanusiaan. Oleh itu. Pendidikan Islam. Pendidikan Moral. beretika. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). sikap dan nilai. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. Matematik dan Permainan Luar. berkeyakinan dan berdisiplin. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. berakhlak mulia. kerohanian. Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Bahasa Inggeris. sains dan teknologi. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri.

rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. afektif dan psikomotor. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Walau bagaimanapun. Oleh itu. interaksi serta hasil kerja murid. kritis dan inovatif. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. . Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. menulis. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid.Tunjang dan juga unsur kreatif. perbualan.

Tabika Sejarah.html . 2010 daripada http://misskhan0. [On-line].html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). [On-line]. Prasekolah . Diperoleh pada Ogos 30./kursusorientasi-kurikulum-standard. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Noor Haris Dzulkilfi.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. 2008). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali.. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Rusni Che Adnan. Kerajaan Persekutuan (1961). Che Tom Shaari. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.com/. 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. et al.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Diperoleh pada September 23.blogspot. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Tadika .Sekolah . Akta Pelajaran 1961.blogspot.. Mohd Rezal Hussin. (2009). (2009). Rosilah Ahmad. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.com/prasekolahmpks/id5.tripod. 2010 daripada http://dukeamienerev. Duke Amiene Rev (September 9. [On-line]. Akta Pendidikan 1996. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. (2003). Diperoleh pada September 2. Norkhamidah Mohd Bandi. (2004).

Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. 2010 daripada http://ms. 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana.Rohaty Mohd Majzub. Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.org/wiki/ Prasekolah . [On-line].html.com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Prasekolah.blogspot . 2010. Wikipedia Bahasa Melayu. Undang-undang Malaysia (2004).wikipedia. Bhd. Diperoleh pada September 23. Diperoleh pada September 8. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). (2003). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Ensiklopedia Bebas. (5 April 2010). [On-line].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful