KONSEP TADIKA ATAU PRASEKOLAH DAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN

HAZRAD KHAN RAHMATULLAH KHAN NIK NUR ‘IZZATI RUSDI HAMZANIZA NOR HAMDAN NORISHAH MOHAMAD DAUD MASNITA HAZLINI MUSTAPHA

JABATAN KEMAHIRAN HIDUP FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (20 OKTOBER 2010) ABSTRAK Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur 4 hingga 6 tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat, menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan turut menerangkan definisi tadika, prasekolah dan komponen Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dari aspek tunjangtunjang, modul teras asas, modul bertema dan jadual peruntukan masa dalam prasekolah mengikut modul asas dan modul bertema. Turut disertakan dalam penulisan ini adalah ulasan umum berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan serta perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2003 dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010 berdasarkan temubual bersama guru prasekolah. Perbezaan yang dapat dikenal pasti adalah dari segi aspek tunjang-tunjang, peruntukan masa dalam prasekolah, penggunaan bahasa di prasekolah dan lain-lain lagi. Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan kepada pihak-pihak yang berkaitan. Contohnya, guru-guru prasekolah, pihak JPN, pihak Kementerian, para ibu bapa, dan ramai lagi bagi menilai keberkesanan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

1

PENGENALAN Program pendidikan pra-sekolah di Malaysia telah mula diperkenalkan pada era 1950-an dan berkembang dengan pesat bermula pada tahun 1960. Konsep penubuhan tadika atau prasekolah pada asalnya adalah bagi menyediakan

pengalaman pembelajaran kepada murid-murid yang berumur antara 4 hingga 6 tahun bagi menyuburkan potensi mereka dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan memasuki ke alam persekolahan di peringkat rendah. Program ini dirancang sebagai pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani kanak-kanak di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar. Akta Pendidikan 1996 yang diluluskan telah memberi satu perubahan yang signifikan bagi pendidikan prasekolah. Pendidikan Prasekolah telah dimasukkan ke dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Peruntukan Akta ini memberi penekanan kepada pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 hingga 6 tahun. Perubahan dasar ini menunjukkan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menumpukan usaha untuk mengekal dan mempertingkatkan kualiti pendidikan prasekolah. Selain itu, pendidikan prasekolah juga merupakan pendidikan asas yang penting bagi kanak-kanak dalam perkembangan hidup seseorang individu selepas menerima pendidikan di rumah. Ia merupakan pendidikan awal yang dapat menarik minat dan menyemai perasaan cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sekolah di kalangan kanak-kanak. Oleh sebab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas mengenai pendidikan prasekolah yang merangkumi aspekaspek perkembangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran,
2

pentadbiran pusat prasekolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Perkembangan pertumbuhan tadika yang tidak terkawal menyebabkan pelbagai pendekatan, hala tuju dan kurikulum digunakan dalam pendidikan prasekolah. Sehingga kini belum ada tanda aras atau standard khusus yang sesuai dengan keperluan budaya dan adat resam kita sendiri. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau Regio Emilio atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar. Kurikulum Pendidikan prasekolah dirangka dengan teliti bagi memenuhi keperluan dan tahap keupayaan kanak-kanak berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Mulai tahun 2002, semua pusat pembelajaran kanak-kanak samada diuruskan oleh Kementerian Pelajaran mahupun dikelolakan oleh pihak swasta mestilah mengikut sukatan pelajaran yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Oleh itu, program pendidikan prasekolah yang dilaksanakan mampu memberi pendedahan pengetahuan, kemahiran dan nilai murni kepada kanak-kanak secara praktikal dan secara tidak normal dalam suasana yang menyeronokkan melalui pendekatan bermain sambil belajar. Pendekatan ini merupakan satu kaedah yang fleksibel, dinamik, komprehensif, interaktif dan pembabitan dalam aktiviti bilik darjah yang mementingkan penerokaan serta yang menggalakkan naluri ingin tahu di kalangan kanak-kanak.

3

DEFINISI TADIKA/PENDIDIKAN PRASEKOLAH Tadika merupakan singkatan daripada Taman Didikan Kanak-Kanak. Takrif tadika tidak dinyatakan dengan jelas dalam Akta Pendidikan 1961. Walau bagaimanapun pengurusan tadika boleh difahamkan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Matlamat utama pendidikan di peringkat tadika ialah sebagai persediaan awal ke alam persekolahan formal apabila kanak-kanak tersebut berumur 7 tahun. Menurut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003), pendidikan pra-sekolah didefinisikan sebagai persediaan sebelum melangkah ke alam persekolahan di peringkat sekolah rendah. Pengalaman persekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Menurut Rohaty Mohd Majzub (2003), pendidikan prasekolah adalah tahun-tahun kritis dan asas kepada peringkat pendidikan selanjutnya serta menentukan kejayaan hidup seseorang individu. Pendidikan prasekolah juga adalah satu program yang menyediakan pengalaman pembelajaran kepada kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun dalam jangka masa satu tahun atau lebih sebelum masuk ke Tahun Satu di sekolah formal. Pembelajaran tadika bukan merupakan pembelajaran wajib dalam

4

Pendidikan Malaysia. Namun begitu penubuhan tadika oleh pihak swasta amat digalakkan oleh pihak kerajaan. Konsep yang digunakan ialah "Belajar Sambil Bermain" dengan menekankan "Pembelajaran Bertema". Kaedah pembelajaran ialah meliputi aktiviti kelas, aktiviti kumpulan dan aktiviti individu. Keunikan prasekolah yang dianjurkan Kementerian Pelajaran Malaysia ialah aktiviti kumpulan yang berupaya meningkatkan kualiti kawalan emosi dan intelektual. Pendedahan terhadap aktiviti ini dapat menyediakan asas yang kukuh bagi pembelajaran berkonsepkan sekolah bestari. Selain itu, pendidikan prasekolah merupakan pengalaman awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada seseorang kanak-kanak. Pengalaman

prersekolahan dan pembelajaran yang berkesan, bermakna dan menggembirakan dapat membekalkan mereka dengan kemahiran, keyakinan diri dan sikap yang positif sebagai persediaan untuk memasuki alam persekolahan formal dan pendidikan sepanjang hayat. Peluang pendidikan prasekolah diberi kepada semua kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosial, agama, lokasi tempat tinggal, keadaan kesihatan mental dan fizikal kanak-kanak serta perkembangan intelek mereka. Bagi kanakkanak berkeperluan khas mereka diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. Program pendidikan prasekolah hendaklah sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat merangsang pemikiran, membina sikap positif dan akhlak yang baik, meningkatkan kecergasan dan kesihatan ke arah penyuburan potensi yang optimum. Oleh itu, kurikulum pendidikan prasekolah member fokus kepada perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

5

Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia telah digunapakai untuk sekolah rintis di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). terancang dan dapat 6 . Justeru Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan pogram pendidikan untuk kanak-kanak di prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan digubal sebagai usaha untuk menyelaras dan meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah. perasaan suka meneroka dan menjelajak serta memberi pengalaman baru kepada kanak-kanak.Pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan suasana pembelajaran yang selesa. LATAR BELAKANG KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. Pada tahun 2003. Buku Panduan Guru Prasekolah Malaysia telah diterbitkan untuk dijadikan panduan dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Pendidikan awal kanakkanak yang berkesan memerlukan kurikulum yang universal. Kemudian pada tahun 1993. Bermula pada tahun 1986. selamat dan ceria dapat menggalakkan naluri ingin tahu. Dokumen rujukan standard ini menetapkan parameter dan kandungan pengajaran dan pembelajaran minimum yang perlu dilaksanakan oleh semua tadika. Ianya menjadi satu dokumen rujukan standard kepada semua pengusaha tadika seperti yang terdapat dalam pindaan Akta Pendidikan 1996 (Pendidikan Prasekolah). Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menjadi dokumen rujukan standard yang perlu dipatuhi dan digunapakai oleh semua tadika di seluruh negara. Kementerian Pelajaran telah berjaya menyediakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang digubal berlandaskan Rukun Negara.

Perancangan dan penggubalan 7 . Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang patut diketahui dan boleh dilakukan oleh kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. sikap dan nilai Kemanusiaan Sains dan teknologi Perkembangan fizikal dan estetika Ketrampilan diri dan penggubalan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Perancangan berlandaskan prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai pendokong matlamat dan wawasan negara. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan.memenuhi keperluan murid semasa. iii. v. kemahiran berinteraksi dan komunikasi serta membina keyakinan murid menghadapi pelbagai cabaran dalam era globalisasi dunia. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut: i. sosioemosi. Komunikasi Kerohanian. kerohanian dan moral. ii. iv. vi. fizikal dan kreativiti dan estetika. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan memberi penekanan kepada komponen Bahasa dan Komunikasi sebagai usaha untuk meningkatkan literasi murid dalam bahasa. perkembangan kognitif. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan merangkumi aspek-aspek yang diperlukan dalam perkembangan kanak-kanak yang universal iaitu perkembangan bahasa dan komunikasi.

Bagi menjelaskan perkara di atas. Kementerian Pendidikan telah menyediakan Huraian Kurikulum Prasekolah sebagai bahan sokongan untuk membantu guru dan pengusaha tadika melaksanakan kurikulum itu dengan berkesan. tempoh masa merupakan perhatian utama untuk komponen kurikulum. guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid (ABP). Selain itu. komponen-komponen pengajaran pembelajaran. pendekatan organisasi kandungan dan kurikuluk. kurikulum. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan kurikulum ini bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. Dokumen Kurikulum Prasekolah Kebangsaan ini mengandungi model konseptual kurikulum. prihatin kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan. Justeru. terutama dari segi pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. pelaksana boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Huraian Kurikukum Prasekolah disediakan.kurikulum ini juga mengambil kira pandangan dan falsafah serta teori pendidikan awal kanak-kanak. objektif. matlamat. teori kecerdasan emosi dan konsep e-pembelajaran. psikologi dan perkembangan kanak-kanak serta trend pembelajaran terkini seperti teori pelbagai kecerdasan. Kedua-dua dokumen perlu dirujuk bersama untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah. Walau bagaimanapun. Pelaksana juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. pengurusan ruang dan penilaian serta rekod perkembangan murid. Mengikut Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dalam Kementerian 8 . cadangan bahan kurikulum. Oleh itu.

berketrampilan. Manakala hari pengajaran ialah selama lima hari seminggu mengikut penggal persekolahan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jika terdapat sekolah yang mengadakan pengajaran bagi sesi kedua ialah daripada 12. emosi. berakhlak mulia.” MATLAMAT Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani.30 petang. rohani.00 pagi sehingga 11.30 pagi.00 tengah hari sehingga 3. intelek dan social melalui persekitaran pembelajaran yang 9 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Pendidikan Malaysia (2003) telah menetapkan masa pengajaran dan pembelajaran atau waktu kelas pada peringkat prasekolah iaitu 3 jam setengah dalam sehari iaitu bermula 8. rohani. KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti berikut: “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

v. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. kreatif dan bermakna. viii. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempunyai kematangan emosi.selamat. Mempunyai tubuh badan yang sihat. iii. iv. ii. intelek dan rohani sperti berikut: i. Membina kecergasan badan. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. vii. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. 10 . menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. ix. OBJEKTIF Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanakkanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. emosi dan social. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. vi.

Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya. xviii. pendekatan menekankan dan kepada inkuiri menggunakan pengajaran pembelajaran 11 . kreatif dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. xvi. Fokus utama adalah proses pengajaran dan pembelajaran penemuan. xiv. Mengamalkan nilai murni. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xv. xvii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. xiii. Mengembangkan daya kreatif dan estetika.x. Menggunakan kemahiran berfikir kritis. FOKUS Pendidikan Prasekolah berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun. yang dan berpusatkan kanak-kanak. xi. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xix. xii.

Melalui proses pengajaran dan pembelajaran ini. Ekuiti membawa maksud bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang 12 . REKABENTUK KURIKULUM Dua ciri utama dalam rekabentuk Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah kurikulum berasaskan standard dan kurikulum berbentuk modular. kanak-kanak akan memperoleh konsep dan kemahiran asas yang akan membantu mereka meneruskan pembelajaran ke sekolah rendah kelak.bersepadu. belajar melalui bermain. bertema. Tujuan utama penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. pembelajaran konstektual dan pembelajaran berasaskan projek. Kurikulum Berasaskan Standard Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dibangunkan berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Prinsip utama yang digunakan adalah pendekatan dan kandungan pembelajaran perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanakkanak dan mengambil kira perbezaan antara individu. A.

Bahasa Cina. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria atau indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavourial) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan. B. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Dua jenis modul yang diwujudkan. Ia merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran dan nilai. ii. Lantaran matlamat kurikulum berasaskan standard adalah untuk memberi pendidikan berkualiti yang sama kepada semua murid. Bahasa Inggeris.berkualiti. iaitu Modul Asas dan Modul Bertema. Pendidikan Islam. bahagian atau unit ini dinamakan modul. Bahasa Tamil). Waktu yang khas diperuntukkan untuk pengajaran setiap komponen ini. Pendidikan Moral. Modul Asas Modul Asas terdiri daripada Komponen Bahasa (Bahasa Malaysia. Standard Kandungan merupakan penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Permainan Luar dan Matematik. kritis 13 . i.

PERKEMBANGAN FIZIKAL & ESTETIKA Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. sikap & nilai KEMANUSIAAN Ilmu dan amalan kemasyarakatan & alam sekitar setempat. KETRAMPILAN DIRI Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. bahasa Malaysia. Standard kandungan dan standard pembelajaran berpaksikan pengetahuan. Kerohanian. negara & global. bahasa Cina dan bahasa Tamil KEROHANIAN. penyelesaisan masalah. kemahiran asas serta nilai dalam enam Tunjang Pembelajaran berikut iaitu: Komunikasi. Kemanusiaan. ORGANISASI KURIKULUM Organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Untuk tujuan kesinambungan. Kemahiran berbahasa. Perkembangan Fizikal dan Estetika serta Perkembangan Ketrampilan Diri (rujuk Rajah 1). SIKAP & NILAI Amalan agama dan kepercayaan. pengetahuan sains. kemahiran saintifik dan sikap saintifik.dan inovatif. Bahagian B pula memaparkan cadangan aktiviti untuk modul bertema. 14 INSAN SEIMBAN G . Pemupukan daya imaginasi. Bahagian A adalah senarai Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mengikut tunjang. ICT. kreativiti. Penghayatan semangat patriotism & perpaduan. bahasa Inggeris. Tunjang-tunjang Pembelajaran ini adalah sama dengan tunjang yang difokuskan dalam pendidikan sekolah rendah. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. KOMUNIKASI SAINS & TEKNOLOGI Pendekatan inkuiri. Sains dan Teknologi. Pengetahuan dan kemahiran matematik. Sikap dan Nilai. bakat dan apreasiasi.

Tunjang Komunikasi Tunjang ini terdiri daripada Bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris.Rajah 1: Tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Bahagian A: Standard Mengikut Tunjang A. Fokus utama Tunjang Komunikasi adalah Kemahiran Bahasa dan Seni Bahasa. manakala Bahasa Inggeris diajar selama dua jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia dan satu jam seminggu di prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran Bahasa merangkumi kemahiran mendengar. kemahiran bertutur. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dipelajari oleh kanak-kanak di prasekolah yang beraliran bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Bahan yang digunakan perlu sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak. Bahasa Malaysia dan Bahasa Inngeris adalah wajib dipelajari oleh semua kanak-kanak prasekolah. Seni Bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap keindahan bahasa melalui kepelbagaian aktiviti dan permainan bahasa seperti drama dan sajak. Bahasa Malaysia perlu diajar selama dua jam seminggu. 15 .

Pada masa yang sama. Pendidikan moral tidak dijalankan melalui aktiviti yang spesifik tetapi diterapkan melalui kesemua aktiviti yang dijalankan dalam prasekolah. Pendidikan Moral Pendidikan Moral prasekolah memberi fokus kepada perlakuan moral yang dipupuk secara berterusan sepanjang masa murid berada di prasekolah. berwuduk. Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. melakukan pergerakan solat. Tunjang Kerohanian. i. menyanyi. Sikap dan Nilai Tunjang Kerohanian. simulasi. ii. bernasyid. meneroka dan bermain. aktiviti handson. huruf hijaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek doa pilihan. mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. baik 16 . Pendidikan Moral dipelajari oleh murid lain selama dua jam seminggu. Kanak-kanak prasekolah belajar bersuci. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam selama dua jam seminggu.B. Rukun Islam. Sikap dan Nilai merangkumi pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Nilai-nilai murni Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan adalah seperti berikut: kepercayaan kepada Tuhan. kanak-kanak ini juga mengenal asas bahasa Al-Quran. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita. Pendidikan Islam Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman.

pembinaan konsep kendiri yang positif serta pembinaan kemahiran berinteraksi dan kemahiran sosial. ia tidak dicapai melalui aktiviti spesifik tetapi menerusi kesemua aktiviti sama ada aktiviti rutin. semasa makan dan juga aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lain. kasih sayang. Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika merangkumi Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan serta Perkembangan Kreativiti. hormat menghormati. semasa rehat. keadilan. toleransi. kerajinan. Kanak-kanak akan menghadapi masalah di prasekolah dan juga di sekolah rendah kelak jika sosioemosi merangkumi aspek mengenali dan pengurusan emosi sendiri. berdikari dan berdisiplin. D. kejujuran.hati. hemah tinggi. C. Tunjang Ketrampilan Diri Pendidikan Prasekolah memberi penekanan kepada perkembangan sosioemosi kanak-kanak. kesederhanaa. bertanggungjawab. keberanian. kerjasama. berterima kasih. Perkembangan sosioemosi berlaku sepanjang masa kanak-kanak berada di prasekolah. pencapaian emosi yang positif. 17 .

Tabiat yang dibina akan memanfaatkan kanak-kanak ini sepanjang usia mereka. Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan Kanak-kanak pada peringkat prasekolah memerlukan aktiviti yang menguatkan kawalan otot mereka. menyambut objek. Tunjang ini juga menekankan aspek keselamatan diri daripada sumber yang mungkin menyebabkan kemalangan dan bahaya kepada diri mereka termasuk langkah menjaga kehormatan diri. Secara lazimnya kanak-kanak yang mempunyai badan yang sihat dapat memberi tumpuan yang lebih baik kepada pembelajaran dan mempunyai konsep kendiri yang positif. aktiviti memainkan peralatan muzik serta pengendalian peralatan. kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam melakukan aktiviti seperti memegang pensel atau berus untuk menulis dan melukis. kemahiran motor kasar serta koordinasi mata-tangan di kalangan kanak-kanak ini. Pendidikan prasekolah menyediakan peluang pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran motor halus. Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pembinaan amalan penjagaan kesihatan fizikal diri. Aspek perkembangan fizikal adalah amat penting di prasekolah kerana tanpa perkembangan fizikal yang mantap. Perkembangan Kreativiti 18 . penglibatan dalam aktiviti sukan. membaling objek serta postur yang betul semasa duduk. ii. kebersihan persekitaran dan pemakanan yang berkhasiat.i. Perkara yang dirangkumi termasuk teknik yang betul untuk melompat.

Fokus seni visual adalah pada aplikasi seni. menari dan membuat gerakan secara kreatif. dan apresiasi muzik. pengalaman awal untuk memainkan perkusi. Kanak-kanak ini diberi peluang untuk menzahirkan idea mereka secara kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti kreativiti. Apreasiasi seni melibatkan proses menceritakan hasil kerja sendiri dan juga menunjukkan penghargaan terhadap keindahan persekitaran serta hasil kerja orang lain. Aktiviti tunjang ini bukan sahaja digunakan untuk meningkatkan daya kreativiti tetapi juga digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran tunjang lain. matematik dan lainlain. Pendidikan muzik merangkumi aktiviti menyanyi. Tunjang ini lebih menekankan proses daripada produk. berlakon. Aplikasi seni merujuk kepada proses mengenal dan memilih bahan yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu karya. ekspresi kreatif dan apreasiasi. penghasilan muzik menerusi bahan atau objek improvisasi. pendidikan muzik serta drama dan gerakan kreatif. Aktiviti menyanyi dan pergerakan kreatif sentiasa digunakan semasa pembelajaran bahasa.Perkembangan kreativti merangkumi seni visual. Ekspresi kreatif adalah proses penghasilan karya. Drama dan Gerakan Kreatif merangkumi aktiviti drama dan gerakan kreatif di mana murid diberi peluang untuk main peranan. 19 .

sistematik dan teliti akan terbentuk. sikap saintifik yang positif seperti sifat ingin tahu. membanding dan mengelas juga akan dikembangkan. Tunjang ini lebih mementingkan penguasaan kemahiran daripada pemerolehan pengetahuan. Awal Sains Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekitar mereka menggunakan organ deria dan peralatan mudah. alam bahan (contoh: objek yang tenggelam dan timbul. mengukur menggunakan unit bukan piawai. magnet) dan alam fizikal (contoh: pelangi. air. 20 . Tunjang Sains dan Teknologi Tunjang Sains dan Teknologi merangkumi awal sains. cuaca). haiwan). Awal Sains menyediakan peluang kepada kanak-kanak empat hingga enam tahun untuk membuat pembinaan menggunakan objek seperti blok. Aktiviti pembinaan ini bukan sahaja memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mempelajari konsep penghubung.E. Semasa proses penerokaan ini. Guru perlu bersikap terbuka terhadap pandangan dan dapatan daripada hasil penerokaan murid. Dalam proses penerokaan ini. Penerokaan dijalankan ke atas alam hidupan (contoh: tumbuhan. kemahiran asas proses sains seperti kemahiran memerhati. i. aktiviti pembinaan menggunakan objek seperti blok dan penggunaan ICT. awal matematik.

Tunjang ini juga memberi penekanan kepada pemahaman budaya dan tradisi pelbagai 21 . bentuk dan ruang. operasi nombor yang mudah. Pengalaman ini termasuk konsep pranombor. Tunjang Kemanusiaan Tunjang Kemanusiaan memberi peluang kepada kanak-kanak supaya lebih memahami diri sendiri. ii. komuniti dan alam sekitar.lingkungan serta awal matematik tetapi untuk meningkatkan daya kreativiti murid dan kemahiran motor halus. Kanak-kanak juga akan lebih memahami tanggungjawab diri dalam perhubungan-perhubungan ini. nombor. Tunjang Sains dan Teknologi juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak menggunakan komputer untuk melakukan tugasan tertentu. F. lebih memahami perhubungan antara diri dengan keluarga. Penggunaan komputer adalah di tahap kemahiran asas sahaja. Awal Matematik Awal Matematik membekalkan pengalaman awal matematik kepada kanak-kanak ini. konsep waktu. rakan. nilai wang. Konsep matematik ini dipelajari pada masa yang khas dan juga disepadukan ke dalam semua aktiviti pembelajaran bertema menggunakan kaedah yang menyeronokkan.

bahagian atau unit ini dinamakan modul. maka ia perlu dikelaskan sebagai modul teras asas.kaum di Malaysia serta menggalakkan penglibatan dalam perayaan pelbagai kaum ini. Modul teras juga merangkumi Pendidikan Islam yang perlu diajar oleh guru agama yang bertauliah. Secara umumnya modul teras asas bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Islam. mengira. Kandungan dalam tunjang ini boleh digunakan untuk memberi tema-tema pembelajaran. Kurikulum Berbentuk Modular Kurikulum yang berbentuk modular merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit. Pendidikan Moral. Tunjang Kemanusiaan menggariskan skop dan konteks pembelajaran di prasekolah. Bahasa Tamil (untuk prasekolah yang aliran bahasa Tamil). Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). menaakul). matematik dan Permainan Luar. 22 . Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. menulis. Modul Teras Asas Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. A. Bahasa Inggeris. Pendidikan Moral diajar semasa kanak-kanak beragama islam belajar Pendidikan Islam.

maka permainan Luar juga dianggap sebagai modul teras asas. Dapat mendalami topik melalui keperluan kendiri. Kurikulum akan menjadi lebih menarik dan pelbagai. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Pengajaran dan Pembelajaran bertema amat sesuai di kelas Prasekolah kerana : i. Modul Bertema Modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif. Dapat merapatkan lagi hubungan antara ahli kumpulan yang juga menggalakkan ciri-ciri kepimpinan serta memahami peranan sosial. Menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif serta mengembangkan kebolehan kognitif melalui idea-idea baru. B. iv. Modul teras asas diberi masa yang khas dalam jadual waktu prasekolah. iii. peratus masa ini berkurangan jika murid didapati sudah menguasai kemahiran asas 4 M. 23 . pendidikan moral dan matematik.Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. ii. kritis dan inovatif. Pada awal tahun modul asas mengambil masa lebih kurang 35% daripada waktu prasekolah. tetapi pada akhir tahun. Modul Bertema menyepadukan kesemua tunjang dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan termasuk juga bahasa.

kraf dan permainan tradisional Air Pasir Pakaian Pembinaan Cuaca Sayangi alam semula jadi Haiwan Tumbuh-tumbuhan 2 Negara saya 3 Alam bahan 4 5 Alam fizikal Alam semulajadi 6 Alam kehidupan - 24 . adalah dicadangkan tema-tema ini dibina berdasarkan kategori berikut : Bil 1 Kategori Diri saya - Contoh Anggota badan saya Keluarga saya Sekolah saya Keselamatan diri Perayaan Hari Raya Perayaan Tahun Baru Cina Perayaan Deepavali Hari Kemerdekaan Seni. Guru perlu menentukan tema pembelajaran mengikut keperluan murid. peratus masa perlu dinaikkan. modul bertema mengambil masa lebih kurang 35% masa prasekolah tetapi pada akhir tahun. Walaubagaimanapun.Pada awal tahun. keperluan setempat dan keperluan semasa.

Aktiviti rutin merangkumi aktiviti seperti pengurusan diri. Kandungan dalam aktiviti rutin merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2.C. PERUNTUKAN MASA DALAM PRASEKOLAH PERUNTUKAN MASA MINIMUM Peruntukan waktu minimum berikut hendaklah dipatuhi: 1. perbualan pagi. iaitu sejumlah 20 jam satu minggu untuk kanak-kanak berumur lima tahun ke atas. Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya empat jam sehari (termasuk masa rehat). 3. membaca doa dan makan semasa rehat. refleksi sebelum balik. iaitu sejumlah 17 ½ jam satu minggu untuk kanakkanak berumur empat tahun ke atas. Aktiviti Rutin Aktiviti rutin adalah penting dalam pendidikan prasekolah. Aktiviti rutin mengambil lebih kurang 30% daripada masa prasekolah. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 25 . Prasekolah hendaklah dijalankan sekurang-kurangnya tiga setengah jam sehari (termasuk masa rehat).

7. Bahasa Inggeris hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional sekurang-kurangnya 10 jam seminggu di kelas prasekolah yang menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 26 . Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam. sekurang-kurangnya dua jam seminggu. PERUNTUKAN MASA MENGIKUT MODUL ASAS DAN MODUL BERTEMA Peruntukan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) prasekolah diagihkan berdasarkan modul asas dan modul bertema seperti di Jadual 12 dan 13.4. maka murid-murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang bertauliah. 6. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan sebagai bahasa instructional 6 jam seminggu di kelas prasekolah yang tidak sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. maka murid-murid itu hendaklah diberikan Pendidikan Moral sekurang-kurangnya dua jam seminggu. 5. 8. Walau bagaimanapun peruntukan waktu ini seharusnya fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Jika di dalam sesuatu tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam.

Jadual 12: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil. Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 4 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Jumlah 50 100 150 50 350 Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 5 6 7 8 9 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P) 10 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen 430 27 90 90 120 80 40 420 .

Modul Peruntukan Masa Seminggu (minit) Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 1 2 3 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat 50 100 150 28 . Bahasa Tamil atau bahasa pengantar lain Bil. pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu 430 1200 Jadual 13: Cadangan peruntukan waktu untuk Modul Asas dan Modul Bertema di prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Cina.dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

pendidikan moral dan matematik Jumlah Jumlah minit seminggu *untuk murid yang beragama Islam sahaja 340 1200 340 80 40 510 90 90 (120)* 90 29 .4 Refleksi sebelum balik Jumlah 50 350 Modul Asas (lebih kurang 40% daripada masa P&P) 5 6 7 8 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa pengantar lain 9 10 Aktiviti Luar (outdoor activity) Matematik Jumlah Modul Bertema (lebih kurang 30% daripada masa P&P) 11 Modul bersepadu merangkumi elemen-elemen dalam keenam-enam tunjang termasuk bahasa.

Modul bertema menyepadukan Standard Pembelajaran dari pelbagai tunjang mengikut tema yang berkaitan dengan kehidupan seharian murid. Modul bertema akan membawa lebih banyak makna kepada murid bila mereka sudah mempunyai literasi asas dalam bahasa pengantar yang berkenaan. mengira dan menaakul) maka adalah dicadangkan modul asas diberi peruntukan waktu yang lebih banyak pada awal tahun.Oleh kerana salah satu fokus utama Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah penguasaan literasi asas 4M (membaca. menulis. Peruntukan waktu untuk Modul Bertema boleh ditambah secara beransur-ansur dari awal tahun ke akhir tahun seperti yang dicadangkan dalam Rajah 2. Modul Teras Asas 50% 35% Modul Bertema 0% Awal Tahun Akhir Tahun Rajah 2: Cadangan Peratus Peruntukan Waktu untuk Modul Teras Asas dan Modul Bertema di kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia 30 . maka pendekatan bertema adalah digalakkan. peruntukan waktu Modul Asas boleh dikurangkan seperti pada Rajah Pengajaran dan Pembelajaran di prasekolah perlu bermakna dan bersifat konstektual kepada murid. Bila murid sudah mulai menguasai kemahiran literasi asas ini.

doa. menyanyikan lagu. prasekolah dikehendaki menggunakan bahasa pengantar seperti di Jadual 14. makan. berbaris. tanda kedatangan. Aktiviti semasa rehat yang dinyatakan dalam Jadual 12-13 merangkumi doa. main pondok Berlari. gosok gigi. Jadual waktu prasekolah adalah fleksibel di mana guru boleh mengubahsuai jadual waktu mengikut keperluan semasa. 31 .Pendidikan prasekolah merupakan pendidikan tidak formal dan kanak-kanak memerlukan persekitaran fizikal dan sosial yang tidak rigid untuk memastikan pembelajaran yang berkesan dan bermakna. PERUNTUKAN WAKTU MENGIKUT BAHASA INSTRUKSIONAL Selaras dengan usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan meningkatkan bahasa Inggeris. Permainan Luar yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 adalah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. dan lain-lain Main pasir. menyambut bola. main air. 15 dan 16. main bebas (free play). gelongsor. Antara contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah: • Bermain dengan buaian. melompat • • Rutin pagi yang dinyatakan dalam Jadual 12 – 13 merangkumi pengurusan diri.

Jadual 14: Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruksional dalam Kelas Prasekolah Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) 32 . Bahasa Instructional Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya (minit) Bahasa Malaysia Bahasa pengantar lain 1 2 3 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Inggeris 600 600 400 400 400 JUMLAH 1200 1200 Jadual 15: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia Bil.

Diajar dalam BM 1 2 3 4 5 Rutin pagi Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul Malaysia 6 Modul bertema** yang dalam 100 asas Bahasa 30 60 90 30 90 Diajar dalam BI 20 40 60 20 Jumlah 10 x 5 20 x 5 30 x 5 10 x 5 90 100 dikendalikan Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** asas Bahasa 90 90 yang dalam 330 330 dikendalikan Bahasa Inggeris 9 Pendidikan Islam / 120 120 Pendidikan Moral 10 Aktiviti activity) 11 Matematik 40 40 Luar (outdoor 40 40 80 33 .

seni visual. doa. tanda kehadiran. matematik. kemanusiaan. pendidikan moral dan perkembangan fizikal. sains. berbaris. ** Modul Bertema menyepadukan elemen bahasa. menyanyikan lagu.Jumlah minit seminggu Nota: *Rutin pagi merangkumi 600 600 1200 menyepadukan aktiviti pengurusan diri. perkembangan sosioemosi. Jadual 16: Cadangan peruntukan waktu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia (BC/BT) Bil. Bidang Pembelajaran Peruntukan Masa Seminggu (minit) Diajar dalam BM Diajar dalam BI Diajar dalam BC/BT Jumlah 1 Rutin pagi* 10 20 20 10 x 5=50 34 . muzik.

2 3 4 5 Perbualan pagi Rehat Refleksi sebelum balik Modul asas Bahasa 20 30 10 90 40 90 20 40 30 20 20 x 5=100 30 x 5=15= 10 x 5=50 90 Malaysia 6 Modul bertema** yang dikendalikan dalam 200 200 Bahasa Malaysia 7 Modul Inggeris 8 Modul bertema** yang dikendalikan Bahasa Inggeris 9 9 Modul asas BC/BT Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam 120 90 120 90 120 dalam 140 140 asas Bahasa 90 90 BC/CT/Pendidikan Islam 35 .

36 . 2010/2011. 1986 .Buku Panduan Prasekolah Malaysia. Berikut merupakan penambaikan yang telah dilakukan terhadap program prasekolah: • • • 1970an .Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).KEMAS dan JPNIN memulakan kelas prasekolah awam.Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (KPK). 1993 Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Prasekolah Malaysia dikeluarkan oleh KPM.10 Aktiviti Luar (outdoor activity) 40 40 80 11 Matematik 400 400 40 400 40 1200 Jumlah minit seminggu ULASAN UMUM BERKAITAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN Latar Belakang Kurikulum Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusan. • • 2003 .

Dalam konteks transformasi kurikulum. Struktur kandungan Pedagogi Peruntukan masa Kaedah pentaksiran Bahan kurikulum Pengurusan sekolah Rasional Penyemakan Semula Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berdasarkan temubual bersama seorang guru prasekolah. vi. Ia selaras dengan gagasan ketiga Ucapan Dasar Y. transformasi membawa maksud proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek asas kurikulum iaitu: i.B Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO (2006) yang menuntut supaya sistem pendidikan Negara memberi penekanan kepada: I. Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warga yang menguasai ilmu. Perbezaan ini jelas dapat dilihat dari segi matlamat dan objektif kurikulum itu sendiri. ii. iv. terdapat beberapa perubahan yang dilakukan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. v. II.A. iii. kemahiran dan maklumat 37 . III.

Kurikulum yang relevan dengan keperluan semasa dan cabaran masa depan.IV. beretika. jati diri. V. II. Memastikan kesinambungan antara prasekolah dengan Tahun 1. daya kepimpinan. pegangan teguh kepada ajaran agama. 38 . berkomunikasi. mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. VI. Perubahan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan Berikut merupakan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan: I. IV. Menjadikan pengalaman pembelajaran di prasekolah lebih bermakna dan menyeronokkan. inovasi. Memastikan kanak-kanak Malaysia mendapat early start dalam pendidikan melalui program prasekolah. Memperkukuhkan kemahiran berfikir. kreativiti dan keusahawanan. III. rasional Kurikulum Prasekolah Kebangsaan disemak semula adalah untuk memastikan kurikulum yang dibina adalah holistik. Memastikan murid mempunyai nilai tambah seperti penguasaan pelbagai bahasa. tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan. yakin diri. Program membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan ulul al bab Oleh itu. semangat patriotik. Hal ini bagi memastikan murid prasekolah akan lebih bersedia untuk melangkah kaki ke alam persekolahan yang sebenar.

Menambahbaik Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang sedia ada. 39 .VII.

menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah. ii. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. emosi dan social. Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk berkomunikasi . perwatakan dan konsep diri yang positif untuk menjadi warganegara yang patriotik ii. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran. Mempunyai sifat peribadi. intelek dan rohani sperti berikut: i.Perbezaan antara Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Perkara Matlamat Kurikulum Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan. Mempunyai tubuh badan yang sihat. Membina kecergasan badan. menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak. kreatif dan bermakna. emosi. • Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Pendidikan prasekolah bertujuan memperkembangkan potensi kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. rohani. 40 Objektif • Pendidikan Prasekolah membolehkan murid: i.

Berani menyuarakan pandangan dan perasaan. Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal sertamempraktikkan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik x. Mempunyai kematangan emosi. xiii. xiv. vi. vii. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Mempunyai kematangan emosi dan kemahiran sosial ix. Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran proses sains asas.iii. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga keselamatan diri. kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah viii. Boleh bekeja secara bersendirian dan juga secara berkumpulan. xv. ix. x. Berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia. vi. viii. bahasa Inggeris dan bahasa pengantar dalam konteks kehidupan harian. 41 Tamil dengan betul untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil iv. Mempunyai kemahiran kognitif. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati diri. Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua v. Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa iii. Menguasai kemahiran motor halus dan asas motor kasar. v. Menghormati perasaan serta hak orang lain dan seterusnya membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa serta rakan sebaya. xi. Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai keindahan alam dan warisan . Mengamalkan nilai murni. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian vii. iv. xii. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam.

Menggunakan kemahiran matematik asas dalam menjalankan tugasan harian dan meyelesaikan masalah. Tunjang/Kom ponen Organisasi Kurikulum • Dokumen SP & HSP • Hasil Pembelajaran • Dokumen Standard • Standard Kandungan 42 . xvi.budaya.

• Mengambilkira kepelbagaian kecerdasan. Pembelajaran melalui bermain III. Kesepaduan antara komponen b. Pembelajaran berasaskan projek V. Kemahiran inovatif. Kesepaduan kemahiran dan nilai murni c. Masa c. Kesepaduan aktiviti dalam kelas dan luar kelas 43 . Minat murid pembelajaran yang tidak terhad kepada murid. Kemahiran motor kasar dan halus d. Hands-on learning II.dapat • Standard Pembelajaran • Menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti: I.melibatkan: a. Pembelajaran secara kontekstual VII. Tempat d.bersesuaian dengan: a. Pendekatan bersepadu. empat pendekatan pengajaran dan pembelajaran diutamakan iaitu: I. Pembelajaran secara konstruktivisme VIII. Pendekatan bertema. Kehidupan murid b.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran • Cadangan Aktiviti • Berasaskan konsep dan prinsip pendidikan prasekolah. Keupayaan kognitif b. Inkuiri penemuan IV. III. Pembelajaran masteri • Pendekatan yang digunakan mesti 43ember peluang meningkatkan: a. Membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan II. Pendekatan bermain sambil belajar. Pembelajaran luar bilik darjah VI. Keinginan untuk meneroka c. kritis dan kreatif e.

b.d. b. Teknologi maklumat. Kesepaduan aktiviti berfokuskan guru dan murid e. Pendidikan Islam. Diberi masa khas dalam jadual waktu persekolahan. c. Memperkayakan pengalaman Pengelolaan pengajaran dan pembelajaran pembelajaran • Aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasekolah dikelolakan secara: I. Melibatkan seluruh kelas menjalankan aktiviti P&P yang sama serentak. II. Membantu proses pengajaran dan pembelajaran b. Ahli kumpulan bekerja secara kolaboratif • Dilaksanakan melalui: Modul Asas a. Kesepaduan pelbagai kaedah dan teknik IV. Kelas: a. mengira dan menaakul). Bahasa Cina. Merangkumi Bahasa Melayu. Bahasa Inggeris. Kanak-kanak pada umur ini perlu diberi waktu khas untuk aktiviti fizikal di luar. Modul Bertema 44 . menulis. c. Boleh menjalankan aktiviti yang sama atau berbeza antara kumpulan. Bertujuan untuk penguasaan literasi awal 4M (membaca. Pendidikan Moral. Membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Kumpulan: a. Memperolehi maklumat c. Berinteraksi dengan bahan untuk belajar sendiri dan bersama rakan sebaya d. Matematik dan Permainan Luar. Bahasa Tamil. d.digunakan untuk: a.

• Guru perlu mengenalpasti murid keperluan khas menggunakan boring pengesanan yang telah disediakan di sekolah. Minat murid • Menyatakan pengetahuan. Memberi peluang kepada murid mendapatkan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas perhatian secara personal daripada guru. b. Komponen Bahasa dan Komunikasi a.guru hendaklah membuat pengubahsuaian berdasarkan kepada: I. c. Menyepadukan kesemua tunjang termasuk bahasa. Individu: a. • Terbahagi kepada: Kurikulum Berasaskan Standard 45 . Penentuan tema mengikut keperluan murid. Murid menjalankan aktiviti pembelajaran secara bersendirian. kemahiran dan nilai. Murid lebih mudah berinteraksi dengan bahan di pusat pembelajaran.untuk memperolehi hasil yang sama. Kemampuan Kandungan Kurikulum III. b. kemahiran. keperluan setempat dan keperluan semasa. • Diberi peluang untuk belajar dalam kelas biasa atau kelas khas sesuai dengan keadaan dan keperluan mereka. c. • Organisasi Kandungan Kurikulum: I. Keperluan II. Lebih memberi makna kepada kanak-kanak. • Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. • Pihak pengurusan dan guru perlu menasihatkan ibubapa untuk menghantar murid tersebut ke sekolah pendidikan khas jika perlu. pendidikan moral dan matematik. III. • Menggunakan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. kefahaman dan nilai yang perlu diajar kepada murid prasekolah.

Murid belajar mengikut kadar sendiri V. pengajaran tidak dijalankan secara spoon feeding II. Komponen Kerohanian dan Moral IV. Guru mengajar dengan mengaitkan pengalaman seharian murid. Perbezaan individu dibenarkan IV. Murid diberi peluang untuk berfikir dan menyelesaikan masalah III. Komponen Perkembangan Kognitif III. Murid membina pengetahuan sendiri. Modul Teras Asas b. Modul Bertema • Dibina berlandaskan kepada prinsip Amalan Bersesuaian dengan Perkembangan dan teori pembelajaran konstruktivisme di mana: I. • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat 46 Aktiviti Rutin • Merangkumi aktiviti: Pengurusan diri Perbualan pagi Refleksi sebelum balik Membaca doa Makan semasa rehat .II. Komponen Perkembangan Sosioemosi V. Komponen Kreativiti dan Estetika • Perkembangan diri secara menyeluruh seimbang dan bersepadu • Pembelajaran yang menggembirakan • Pengalaman pembelajaran yang bermakna • Pendidikan sepanjang hayat Kurikulum Berbentuk Modular a. Komponen Perkembangan Fizikal Prinsip VI.

interaksi Hasil kerja murid • Proses pelaksanaan penilaian: Merancang Melaksanakan penilaian Merekod pemerhatian a. Senarai semak b. • Kandungannya merangkumi kesemua tunjang dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan • Menggunakan dwibahasa iaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. • Kaedah yang digunakan adalah penilaian berasaskan criteria dan bukan perbandingan antara murid iaitu: Pemerhatian berterusan Penilaian hasil kerja • Hasil pentaksiran digunakan untuk: I. Memberi laporan dan maklumat kepada ibubapa mengenai kemajuan anak-anak mereka. Menganalpasti masalah-masalah murid sama ada mereka perlu dirujuk kepada pakar.• Menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar • 30% daripada masa prasekolah. II. Pemerhatian dilakukan terhadap: Tingkah laku Perbualan. Pentaksiran • Penilaian berterusan dilakukan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam: Domain kognitif Afektif Psikomotor • Cara untuk mengesan perkembangan dan kemajuan murid adalah melalui pemerhatian. Anekdot 47 .

c. • Guru perlu membantu pihak pengurusan sekolah membentuk jawatankuasa yang melibatkan waris/ibubapa/penjaga murid. • Pihak sekolah dan guru perlu melibatkan ibubapa dalam program dan aktiviti sekolah seperti Hari Sukan. Hari Keluarga. 48 . • Guru perlu mengaturkan perjumpaan dengan ibubapa/penjaga secara berkala. lawatan dan program keibubapaan. Menyumbangkan kepakaran atau sebagai rujukan Memberi sumbangan tenaga dan bahan Memberi khidmat kebajikan • Pihak pengurusan sekolah dan guru perlu cuba menjalinkan perhubungan yang baik dengan ibubapa/penjaga melalui pelbagai cara. • Guru perlu memberi penerangan tentang kurikulum prasekolah termasuk kaedah pentaksiran kepada ibubapa. sekurang-sekurangnya dua kali setahun. Gotong Royong. Rekod berterusan • Maklumat yang diperolehi disimpan di dalam portfolio yang mengandungi: Rekod peribadi murid Rekod perkembangan dan kemajuan murid Peranan Ibubapa / Komuniti Contoh hasil kerja murid • Ibu bapa/penjaga/komuniti memainkan peranan penting untuk: Mengukuhkan pembalajaran II.

49 . • Guru perlu berusaha mewujudkan kesinambungan pengajaran dan pembelaran dari sekolah ke rumah.• Pihak pengurusan sekolah dan guru membuat lawatan ke rumah untuk murid yang bermasalah jika perlu.

Guru boleh menyesuaikan kandungan kurikulum dengan keadaan dan situasi. Pendekatan dan kandungan pembelajaran yang digunakan perlulah sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak mengikut individu. Hal ini kerana. prihatin . rohani. Selain itu. Hal ini bertepatan dengan kehendak Kurikulum Prasekolah Kebangsaan 2008 yang telah digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang ingin melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. pendidikan Prasekolah lebih berfokus kepada usaha untuk menyediakan peluang pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna kepada kanak-kanak berumur empat hingga enam tahun.KESIMPULAN Pendidikan prasekolah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-kanak yang berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani. berakhlak mulia. Melalui Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. emosi. berketrampilan. guru juga perlu mempunyai pengetahuan tentang psikologi kanak-kanak. Kejayaan dan keberkesanan pelaksanaan sesuatu kurikulum adalah bergantung kepada kefahaman dan penghayatan pelaksana di bilik darjah. intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat. menyuburkan serta aktiviti yang menyeronokkan. setiap kanak-kanak mempunyai peringkat penerimaan pembelajaran yang berbeza. kreatif dan keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri kanak-kanak agar mereka berjaya dalam persekitaran sedia ada dan bersedia untuk menangani cabaran dan tanggungjawab di sekolah rendah kelak.

Bahasa Inggeris. Kurikulum Berbentuk Modular ini dibahagikan kepada dua jenis modul iaitu Modul Teras Asas dan Modul Bertema. Bahasa Cina (untuk prasekolah aliran bahasa Cina). Dalam organisasi Dokumen Kurikulum Standard terbahagi kepada dua bahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A yang menyenaraikan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran mtngikut tunjang manakala bahagian B pula merupakan cadangan aktiviti untuk modul bertema. Bahasa Tamil (untuk prasekolah aliran Tamil). minat dan latar belakang serta peka terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan terkini. Manakala modul Bertema merupakan modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam . murid dapat menguasai dan memperolehi ciri-ciri seperti kecekapan berbahasa dan berkomunikasi. Matematik dan Permainan Luar. sains dan teknologi. Pendidikan Moral. kerohanian. perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan ketrampilan diri. Oleh itu. ini bermakna guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan amalan yang bersesuaian dengan perkembangan murid. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu. sikap dan nilai. kemanusiaan. sekiranya pelajar dapat menghayati dan menerima isi pembelajaran di bilik darjah dengan berkesan. berkeyakinan dan berdisiplin. beretika. Pendidikan Islam. berakhlak mulia. Modul Teras Asas merangkumi Bahasa Malaysia. kemahiran berfikir. Kurikulum berbentuk modular pula merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan serta disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul. Dokumen Kurikulum Standard ini lebih menekankan kepada nilai insan seimbang dari segi komunikasi.kepada perbezaan kanak-kanak dari segi keupayaan.

Oleh itu. Penilaian ini dilakukan melalui pemerhatian yang dijalankan terhadap tingkah laku. mengira dan menaakul) juga merupakan salah satu fokus utama dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. interaksi serta hasil kerja murid. Segala maklumat yang diperolehi akan disimpan di dalam portfolio yang mengandungi rekod peribadi murid. penilaian akan dilakukan secara berterusan mengenai perkembangan dan kemajuan murid dalam domain kognitif. rekod perkembangan murid dan hasil kerja murid. ianya perlulah fleksibel dan guru boleh mengubahsuai jadual waktu tersebut mengikut kesesuaian setempat dan keperluan murid. Bagi mengetahui tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran yang diajar. menulis. Cadangan peruntukan waktu dalam prasekolah juga dikemukan mengikut peringkat umur pelajar. cadangan masa yang diperuntukan untuk modul asas adalah lebih pada awal tahun. Penguasaan literasi asas 4M (membaca. bagi memastikan pelajar dapat menguasai literasi asas 4M ini. .Tunjang dan juga unsur kreatif. Modul Bertema dibina menggunakan isu kehidupan/peristiwa seharian kanak-kanak. Walau bagaimanapun. perbualan. afektif dan psikomotor. kritis dan inovatif. Peruntukan waktu tersebut diagihkan berdasarkan kepada modul asas dan modul bertema yang dilaksanakan.

Noor Haris Dzulkilfi. Kerajaan Persekutuan (1961). [On-line]. Kursus Orientasi Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. [On-line]. Norkhamidah Mohd Bandi. Prasekolah . Duke Amiene Rev (September 9. Akta Pendidikan 1996.blogspot. (2009).com/prasekolahmpks/id5. Diperoleh pada September 23. (2009). 2010 daripada http://prasekolahskluboktemiang. Kuala Lumpur: Percetakan Kerajaan. Diperoleh pada Ogos 30. Kuala Lumpur: Percetakan Nasional.com/2008/09/prasekolah-sekolah-tadikatabika. Bahagian Pembangunan Kurikulum. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. 2010 daripada http://dukeamienerev.html Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia.com/. (2004). Rusni Che Adnan.html Kementerian Pendidikan Malaysia (1996). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya..html . Rosilah Ahmad.tripod. Diperoleh pada September 2. 2010 daripada http://misskhan0.blogspot. Dokumen Standard Prasekolah: Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.Tadika . Mohd Rezal Hussin. [On-line]. Che Tom Shaari.RUJUKAN Azizah Lebai Nordin. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. (2003). Akta Pelajaran 1961. et al./kursusorientasi-kurikulum-standard..Tabika Sejarah. 2008). Pendidikan Awal Kanak-Kanak Teori Dan Amali.Sekolah .

2010. (5 April 2010). Prasekolah. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.org/wiki/ Prasekolah .html.blogspot . 2010 daripadahttp://prasekolahpetalingperdana. Akta Pendidikan dan Peraturan-peraturan. [On-line]. Wikipedia Bahasa Melayu. Surat Pekeliling Ikhtisas (Bil 9). Bhd.wikipedia. [On-line]. Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. 2010 daripada http://ms. (2003). Pendidikan Prasekolah : Cabaran Kualiti. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2009). Ensiklopedia Bebas.Rohaty Mohd Majzub. Diperoleh pada September 23. Kuala Lumpur: MDC Publishers Sdn. Undang-undang Malaysia (2004).com/2009/01/ kurikulum-prasekolah-kebangsaan. Diperoleh pada September 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful