Akauntabiliti Dalam Profesyen Keguruan : satu perspektif Islam

Budaya dan Organisasi

Teras Budaya Kerja Islam

Akauntabiliti dan keguruan

Pengukuhan Akauntabiliti

Objektif …..
• Meningkatkan kefahaman tentang kepentingan budaya dan nilai dalam organisasi • Meningkatkan kefahaman tentang Teras Budaya Kerja dalam Islam • Meningkatkan kefahaman tentang konsep akauntabiliti dalam profesyen keguruan • Meningkatkan kefahaman tentang pendekatan penyuburan dan pengukuhan akauntabiliti • Menyuntik sedikit inspirasi untuk menghayati konsep akauntabiliti dalam budaya kehidupan

KEPIMPINAN
STRUKTUR Visi / Misi Organisasi Fungsi Blueprint ISO / TQM Balance Scorecard Hala Tuju PDP SKT Jadual Tugas Manual Kerja Kompetensi

NILAI DAN BUDAYA

STRATEGI

PRESTASI CEMERLANG

HASIL CEMERLANG

PROSES

KEPIMPINAN

AKTIVITI DALAM ORGANISASI

Teras Budaya Kerja Islam
al-Falah
Rahmat Sejahtera Kemakmuran Penyelesai masalah Orientasi hasil Fokus pelanggan

al-Itqan
Kualiti Profesionalisma Kompetensi Relevancy Transformasi

al-Ubudiyyah
Ketaatan Kecintaan Penyerahan diri

al-Muhassabah
Penilaian Pengauditan Penambahbaikan berterusan Benchmarking Performance measurement Performance indicator

al-Mas’ulliyyah
Kepimpinan Akauntabiliti Intergriti

al-Jamaah
Kerja berkumpulan Tersusun Syura Mahabbah Adab ikhtilaf Sinergi

Accountability is a concept in ethics with several meanings. It is often used synonymously with such concepts as answerability, enforcement, responsibility, blameworthiness, liability and other terms associated with the expectation of account-giving. In leadership roles, accountability is the acknowledgment and assumption of responsibility for actions, products, decisions, and policies including the administration, governance and implementation within the scope of the role or employment position and encompassing the obligation to report, explain and be answerable for resulting consequences.

Perihal bertanggungjawab (terhadap seseorang atau atas sesuatu) Kebertanggungjawaban

Memikul amanah Kecekapan dan keberkesanan tindakan Kewajiban memberikan penjelasan dan Keterangan Menanggung akibat

(Kamus Dewan)

(Institut Aminuddin Baki)

• sedar wujudnya kebertanggungjawaban terhadap sesuatu amanah • menunaikan sesuatu tanggungawab / amanah dengan sempurna

Firman Allah yang bermaksud : ‘Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tiada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban’ (al-Isra’ 36) ‘Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan’ (an-Nahlu 93) ‘Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu khianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedang kamu mengetahui’ (al-Anfaal 27) Mafhum dari hadis Nabi saw : ‘Setiap kamu adalah pemimpin (penanggungjawab), dan setiap pemimpin (penanggungjawab) akan ditanya tentang kepimpinannya (tanggungjawabnya) (Muslim) ‘Tanda-tanda orang munafiq ada tiga : Jika berkata ia bohong, jika berjanji tidak ditepati dan jika diberi amanah, dia khianat’ (Bukhari)

Allah / Agama

Pemegang Taruh KPM

Profesyen

Akauntabiliti Keguruan

Organisasi

Masyarakat / Keluarga

Murid

Penyuburan dan Pengukuhan Akauntabiliti

INDIVIDU

Ubudiyyah Muraqqabah Taubah Islah Ilmu Taqwa

Sibaq Hubbul amal Qiyyadah Jihad Pengorbanan Kompetensi Berprestasi tinggi

akauntabiliti
Mentoring Coaching Kaunseling penilaian Penguatkuasaan Exit

ORGANISASI

Kursus Latihan Pembudayaan Execution Re-engineering

Kepentingan Akauntabiliti Dalam Profesyen Keguruan
• Menyempurnakan tuntutan Allah • Menyempurnakan tanggungjawab terhadap negara, masyarakat dan organisasi • Meningkatkan kualiti profesyen, perkhidmatan, dan produktiviti • Meningkatkan imej dan jatidiri • Meningkatkan kualiti kehidupan dalam masyarakat dan keluarga • Menarik sokongan dan kepercayaan masyarakat, pelanggan / pemegang taruh • Mengikis buruk sangka dan hilang kepercayaan pelanggan / pemegang taruh kepada profesyen

"Kalaulah kita mahukan pendidikan kita pada hari ini berperanan serta bertujuan untuk mengangkat martabat kemanusiaan anak-anak kita masa depan supaya menjadi individu-individu yang soleh dan berbudi, maka kita sebagai pendidik "wajib" membentuk diri kita terlebih dahulu sebagai manusia yang soleh dan berbudi. Bagaimanakah kita hendak mendidik anak-anak kita supaya bermoral sedangkan kita sendiri tidak bermoral? Bagaimana kita hendak mendidik supaya anak-anak kita gemar membaca, sedangkan kita sendiri tidak mempunyai minat membaca? Bagaimana kita hendak mendidik anak-anak kita supaya berperikemanusiaan, sedangkan kita sendiri bersikap kasar dan tidak bertimbang rasa?" Omar Hashim (1993)

Terima Kasih

Akauntabiliti Terhadap Allah

Beriman dan beraqidah secara sahih Beribadah yang sah Berakhlak karimah Mengamalkan Islam satu cara hidup Khalifah Allah di muka bumi Menegakkan yang ma’aruf Mencegah yang mungkar Memartabatkan Islam

kembali

Akauntabiliti Terhadap Organisasi

Visi / Misi Nilai Teras Jadual Tugasan Sasaran Kerja Tahunan Manual Prosedur Kerja Akta 605 Pekeling Pentadbiran Peraturan dan Undang-Undang

kembali

Akauntabiliti Terhadap Profesyen

Etika dan Budaya Keguruan Piagam Pelanggan Falsafah pendidikan Teras Perkhidmatan Awam

ETIKA PROFESIONALISME GURU Guru tidaklah harus bertingkahlaku sehingga begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. Guru tidaklah harus bertingkahlaku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Tanggungjawab utama guru ialah terhadap muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian.

Guru haruslah menumpukan perhatian terhadap keperluan setiap muridnya. Guru haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama atau kepercayaan. Guru haruslah bertugas sebagai 'pengganti ibubapa' dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Guru haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain. Guru haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain.

Guru haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. Guru tidaklah harus bertingkah laku terhadap muridnya begitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. Guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara. Guru haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat dan berguna. Guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid dan ibubapa terhadapnya. Guru haruslah bertingkahlaku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau 'role model' kepada muridnya. Guru tidak harus menerima apa-apa bayaran daripada muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaran yang disahkan.

Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. Guru tidaklah harus memaksakan kepercayaan, keagamaan, politik persendirian terhadap muridnya. Guru tidaklah harus meminta atau menerima hadiah daripada ibubapa atau ahli masyarakat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru tidaklah harus menjatuhkan nama baik guru lain. Guru haruslah menggunakan cara yang sahaja (iaitu berdasarkan kecekapan) untuk tujuan kenaikan pangkat atau untuk mendapat pekerjaan. Guru tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan

Program pendidik keguruan berhasrat memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang profesional, berketrampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, berdaya fikir dan cekap teknologi. menyediakan guru yang :

berkemahiran mengajar bidang pengkhususan masing-masing; berkebolehan mengurus kokurikulum yang dipertanggungjawabkan; berkebolehan mengenal pasti masalah pembelajaran muridnya dan berusaha mengatasinya; mampu memotivasikan murid untuk mencapai kecemerlangan akademik, kokurikulum dan sahsiah; berupaya membantu pengurusan sekolah; mematuhi Etika Profesionalisme Keguruan; dan mematuhi pekeliling Perkhidmatan Awam dan peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

Terhadap Mengajar:
melakukan refleksi dan kritik-kendiri, mercu tanda profesionalisme seorang guru berfikir secara sistematik mengenai amalannya dan belajar daripada pengalaman adil dalam menilai dan menggred fleksibel dalam pendekatan-pendekatan pengajaran dan pembelajaran bersemangat dalam mengajar , murid-murid dalam sesuatu mata pelajaran seorang komunikator yang cemerlang; mampu menjadikan idea-idea yang kompleks mudah difahami dengan itu murid-murid dapat memahami dan menghargainya sering mengukur kemajuan dan memberikan maklumbalas kepada murid-murid merancang pengajaran terlebih dahulu, beri masa yang cukup bagi setiap tajuk, dan menyepadukan mata pelajaran secara berterusan mengukur pendekatan, syarahan dan ujian-ujian bagi memastikan kurikulum yang sentiasa 'baru dan segar' serta relevan menyertai jawatankuasa-jawatankuasa bagi menambahbaik sekolah, jabatan atau dirinya sendiri.

kembali

Terhadap Murid:
punyai empati dan komitmen dalam menghargai maruah orang lain (iaitu anak didik, ibu bapa dan rakan sejawat) dalam mengejar hasil dari segi afektif dan juga kognitif hubungkan 'mata plajaran' dengan kehidupan murid-murid kenal, hormati dan percayai murid-murid mengajar murid-murid bagaimana hendak belajar, menganalisa dan berfikir secara kritis menjana idea-idea baru dan menarik bagi murid-murid berfikir mengenainya menggalakkan murid-muird bertanyakan soalan mengenai pelajaran hadir dalam lain-lain aktiviti di mana murid-murid terlibat seperti sukan, kebudayaan dan sebagainya

New Ways of Learning in School / Prof Dr Nicola Yelland (2006)

Share strategies Active learning

inquire

communicate numeracies Disseminate ideas

Knowledge building create planning designing

Problem posing

Problem solving

kembali

Leadership Map

Relevancy Leading & managing change

Visioning Characters & values Interpersonal & communication skills

Creative problem solving Culture of Continuous learning Good governance Efficiency Transformation Focus on result

Energizing others Personal effectiveness/capability Expertise & profesional competence Managing self Leader developing Others leader kembali

Leadership