TAJUK 1

JE NT ERA LAD AN G – TRAK TOR
(Far m Mac hiner y – Tr actor s)

Pengenalan Traktor
 sejenis jentera bekerja khas yang

digerakkan oleh sebuah enjin.

Fungsi sebuah traktor adalah untuk melakukan pelbagai jenis operasi atau kerja ladang melalui penggunaan pelbagai jenis implemen yang dipasang kepadanya.

 Ianya mula direka seawal tahun 1892 oleh

John Froelich
 tahun 1920 traktor berenjin petrol/gasoline

telah mula menggantikan kuda sebagai sumber kuasa untuk keperluan kerja di ladang.

Salah Satu Dari Ciptaan Traktor (20 kk)Yang Berjaya Direka Oleh John Froelich Pada Tahun 1892

 Istilah traktor berasal dari gabungan dua

istilah Inggeris iaitu ‘traction’ dan ‘motor’.
 Dari gabungan dua istilah tersebut, traktor

boleh diistilahkan sebagai sebuah jentera yang digunakan untuk menarik beban.

Terdapat beberapa jenis traktor yang biasa digunakan di dalam bidang pertanian di Malaysia iaitu ;
1. Traktor 4 -Roda 2. Traktor 2 -Roda 3. Traktor 1 -Roda (Trakt or Kebun atau ‘G ard en Ti ller’ /Cul tivator)

Traktor 4-ro da

1.1

Traktor 4-roda

Pengelasan Traktor 4-roda Secara umumnya kaedah pengelasan traktor dapat dibahagikan kepada berikut: i) Mengikut cengkaman/tukisan ( traction ) ii) Mengikut kuasakuda enjin (engine output) iii) Mengikut kegunaan ( usage/purpose )

 pengelasan mengikut kegunaan adalah

kaedah yang paling biasa digunakan berdasarkan kepada tujuan dan juga tempat atau lokasi sesebuah traktor digunakan.
 Dengan itu ciri-ciri rekabentuk binaan

badan (body construction design) traktor mempengaruhi kaedah pengelasan ini.

Berdasarkan kepada 3 kategori kegunaan, traktor 4-roda boleh dikelaskan kepada: a. Kegunaan Am atau Pelbagai Guna. ( Multi/General-Purpose Tractor ) Kegunaan dusun. Kegunaan industri.

b. c.

1.1.1

Traktor 4-roda Kegunaan Am atau Pelbagai Guna.

 direka khas untuk pelbagai kegunaan

dalam bidang pertanian terutamanya yang melibatkan kerja atau operasi menarik, mengangkat dan memacu peralatan ladang atau implemen.

a)

Kegunaan utama traktor 4-roda Kegunaan Am atau Pelbagai Guna
i. Penyediaan tanah meliputi operasi pembajakan, pengemburan dan seterusnya persediaan batas.

ii. Menanam biji benih atau anak benih tanaman. iii. Menabur dan menggaul baja ke dalam tanah.

iv.

Mengawal perosak tanaman seperti rumpai, serangga dan penyakit menggunakan alat/mesin semburan yang dipasang kepada traktor. Mengawal rumpai melalui kaedah mekanikal menggunakan implemen penggembur tanah.

v.

b) Ciri-ciri utama traktor 4-roda kegunaan am atau pelbagai guna
Kedudukan jarak lebar gandar hadapan yang boleh dilaras mengikut jarak barisan tanaman. ii. Mempunyai kelegaan gandar yang tinggi untuk mengelakkan dari terkena tanaman di bawahnya. iii. Memberikan bidang penglihatan yang luas kepada pemandu/operator.
i.

1.1.2

Traktor 4-Roda Kegunaan Dusun

 direka khas untuk kegunaan dalam

kawasan pertanian yang sempit seperti di kawasan dusun buah-buahan, kawasan tanaman berbaris, kawasan taman, kawasan ternakan terkurung dan sebagainya.

Ciri-ciri utama traktor jenis ini ialah ; i. Mempunyai binaan badan yang rendah. ii. Mempunyai kelegaan gandar yang rendah. iii. Mempunyai pusat graviti yang rendah untuk kestabilan semasa bekerja di kawasan yang mempunyai permukaan tanah yang curam dan beralun.

iv. Kedudukan ekzosnya terletak di bahagian bawah badan supaya tidak rosak ketika bekerja di bawah pokok. v. Mempunyai jejari membelok yang kecil untuk memudahkan pengendalian semasa digunakan di dalam kebun/dusun.

1.1.3

Traktor 4-Roda Kegunaan Industri / Perusahaan

 biasanya digunakan untuk kerja-kerja di

kawasan perusahaan, pembinaan, pengangkutan dan kejuruteraan awam

 tidak sesuai digunakan untuk melakukan kerja-

kerja utama dalam bidang pertanian - kerana traktor jenis ini tidak mempunyai kemudahan khas untuk menyambung implemen ladang berbanding dengan traktor 4roda yang lain.

Traktor 4-Roda Kegunaan Industri / Perusahaan

Batteri Traktor Tangki Bahanapi Traktor Kubota Model L 200 Pendikit Ekzos Ekzos Penapis Udara enapis Udara Blok Silinder Tangki Bahanapi Tangan Tuil Tangan Stereng ng

Tuil

Traktor Kubota Model L 200

Kubota Model L 200

Tuil Kawalan Hidraulik Bonet onet Alternator rnator Kawalan Hidraulik Tuil Gear Utama r Utama Angkat Rod Hidraulik PTO Lever draulik Tuil Gear HI/Low PTO Lever Roda sangkar Pemberat Pembera t Tayar Depan yar Depa n Fuel Pump Drag Link Fuel Pump nk Penapis Bhnapi Bateri Batteri enapis Bhnapi Pedal Cekam Cekam Tayar Belakang Roda sangkar

Bin aa n a m s ebu ah Tr akt or 4 – rod a men un juk ka n ko mpo nen u tama d an al at k aw ala n p erge rak an

Ekzos

Bina an t rakt or 4 – rod a m en unj uk kan k omp on en en jin , peng ha nta ran ku asa dan u ni t ka wal an/ pem asan ga n imp lem en

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.